ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Član 1. U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS" br. 62/03 i 64/03) naslov iznad člana 3. menja se i glasi: ''Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja''. U članu 3. stav 1. briše se. U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. reči: ''Ciljevi obrazovanja i vaspitanja'' zamenjuju se rečima: ''Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja'', a tačka 5) menja se i glasi: "5) razvijanje svesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti, negovanje srpske tradicije i kulture, kao i tradicije i kulture nacionalnih manjina;". Tačka 6. menja se i glasi: "6) omogućavanje međunarodnog povezivanja;". uključivanja u procese evropskog i

U tački 11) posle reči: "učenika" dodaju se reči: "radoznalosti i otvorenosti za kulture tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i". Član 2. Naziv odeljka 1. glave II. menja se i glasi: "1. Nacionalni prosvetni savet". Naslov iznad člana 10. briše se, a član 10. menja se i glasi: "Član 10. Radi utvrđivanja pravaca razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja obrazuje se Nacionalni prosvetni savet (u daljem tekstu: Savet). Rad Saveta je javan. Kad Savet razmatra pitanja koja čine deo politike Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) u oblasti obrazovanja i vaspitanja, dužan je da obezbedi usaglašene stavove sa odgovarajućim institucijama u čijoj su nadležnosti pitanja razvoja visokog i drugih oblika obrazovanja.

- 2 Savet je dužan da Narodnoj skupštini Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština) podnosi izveštaj o svom radu najmanje jedanput godišnje. Savet može da obrazuje stalne i povremene komisije iz reda nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i drugih istaknutih stručnjaka i naučnika, u skladu s poslovnikom. Administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja Ministarstvo. Sredstva za rad Saveta obezbeđuju se u budžetu Republike. Članovi Saveta i komisija iz stava 5. ovog člana imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Narodna skupština. Savet donosi poslovnik o svom radu." Član 3. Naslov iznad člana 11. i član 11. menjaju se i glase:

"Sastav Saveta
Član 11. Savet ima 42 člana, uključujući i predsednika, koje bira Narodna skupština na vreme od šest godina. Izuzetno od stava 1. ovog člana, polovini članova prvoizabranog sastava Saveta mandat traje tri godine. Predsednik i članovi Saveta biraju se, i to: 1) tri člana iz reda akademika - redovnih profesora univerziteta, sa liste kandidata koju podnosi Srpska akademija nauka i umetnosti i jedan član Matice srpske iz reda redovnih profesora univerziteta, sa liste kandidata koju podnosi Matica srpska; 2) četiri člana iz reda nastavnika Univerziteta u Beogradu, sa liste kandidata koju podnosi Univerzitet u Beogradu; 3) po jedan član iz reda nastavnika drugih univerziteta čiji je osnivač Republika, odnosno autonomna pokrajina: Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Univerziteta umetnosti u Beogradu, sa liste kandidata koju podnose ovi univerziteti; 4) član iz reda nastavnika učiteljskog fakulteta, sa liste kandidata koju zajednički podnose učiteljski fakulteti čiji je osnivač Republika;

sa liste kandidata koju podnosi ova crkva. sa liste kandidata koju podnosi ta zajednica. 6) četiri člana iz reda predstavnika zajednica srednjih stručnih škola. Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije. Saveza pedagoga za fizičku kulturu. vaspitača i stručnih saradnika: Zajednice vaspitača predškolskih ustanova. 9) član iz reda nacionalnih manjina. sa liste kandidata koju zajednički podnose ova udruženja. Društva za strane jezike Srbije. Srpskog biološkog društva. Srpskog geografskog društva. Srpskog filozofskog društva. Predsednik Saveta bira se iz reda stručnjaka iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Ako podnosilac liste ne dostavi listu u roku iz stava 4. Lista iz stava 3. Saveza učitelja Srbije. izabrano ili postavljeno na funkciju u državnom organu. Za člana Saveta ne može da bude izabrano lice koje je imenovano. 10) član iz reda nacionalne organizacije za zapošljavanje. Srpskog hemijskog društva. 8) član iz reda tradicionalnih crkava i verskih zajednica. osim Srpske pravoslavne crkve. sa lista kandidata koje podnose ova udruženja. 7) član iz reda Srpske pravoslavne crkve. Društva fizičara Srbije. Društva likovnih pedagoga Srbije. Narodna skupština bira članove Saveta iz reda propisane strukture. sa liste kandidata koju podnosi ova organizacija. sa liste kandidata koju zajednički podnose ovi sindikati.3 5) po jedan član iz reda stručnih udruženja nastavnika. 11) član iz reda reprezentativnih sindikata. Najmanje polovina članova Saveta bira se iz reda stručnjaka iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.. Saveza društava istoričara Srbije. Podnosioci lista iz stava 3. Društva matematičara Srbije. ovog člana dužni su da dostave liste kandidata za članove Saveta dva meseca pre isteka mandata članova Saveta kojima mandat ističe. Društva za srpski jezik Srbije. Pedagoškog društva Srbije i Društva defektologa Srbije. sa liste kandidata koju zajednički podnose ove crkve i verske zajednice. Društva psihologa Srbije. ovog člana sadrži veći broj kandidata od broja članova koji se biraju. sa liste kandidata koju zajednički podnose ove zajednice. 12) član iz reda udruženja poslodavaca. organu . ovog člana. sa liste kandidata koju zajednički podnose saveti nacionalnih manjina. i jedan član iz reda predstavnika Zajednice gimnazija.

odnosno lokalne samouprave i lice izabrano u organ političke stranke ili organ upravljanja ustanove. 4) donosi: opšte osnove predškolskog programa. bez prava odlučivanja. 6) predlaže ministru udžbenike i nastavna sredstva.. 2) prati i analizira stanje obrazovanja na svim nivoima iz svoje nadležnosti i usaglašenost sistema obrazovanja sa evropskim standardima. zauzima stavove i daje mišljenje Ministarstvu u postupku donošenja zakona i drugih akata. kojima se uređuju pitanja od značaja za oblast obrazovanja i vaspitanja. U oblasti razvoja i unapređivanja sistema obrazovanja i vaspitanja Savet: 1) utvrđuje pravce razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog. U slučaju razrešenja člana Saveta pre isteka mandata. i to: na lični zahtev. i član 12. sa liste koja je podneta za izbor članova Saveta.4 teritorijalne autonomije. ako ne ispunjava svoju dužnost kao član Saveta. osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. . odnosno svojim postupcima povredi ugled dužnosti koju obavlja ili ukoliko nastupi uslov iz stava 9. 5) predlaže ministru: programe završnog i maturskog ispita u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i osnove vaspitnog programa. 3) razmatra. Naslov iznad člana 12. Savet donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta. menjaju se i glase: "Nadležnost Saveta Član 12. stručnog osposobljavanja i obuke. u skladu sa ovim i posebnim zakonom. ovog člana. Sednicama Saveta prisustvuje predstavnik Ministarstva. 7) utvrđuje listu obrazovnih profila. posebne programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Narodna skupština razrešava člana Saveta pre isteka mandata." Član 4. bira se novi član do isteka mandata Saveta.

brišu se. . veština i sposobnosti za direktora. usavršavanja zaposlenih u (4) znanja. (10) prostora. do 16. vaspitača i stručnih saradnika. Radi praćenja. kao i za sticanje dozvole za rad. (5) znanja. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja". Naslov iznad člana 17. menja se i glasi: "Član 17. i čl. 4).. do 16. obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja Republika osniva ustanove . (7) za ostvarivanje posebnih vaspitanja i obrazovanja. 7) i 8) objavljuju se u "Prosvetnom glasniku". Naziv odeljka 2. u skladu sa zakonom. 9) obavlja i druge poslove. (8) za ostvarivanje posebnih osposobljavanja i obuke. Naslovi iznad čl. Akti iz tač.5 8) utvrđuje standarde: (1) kvaliteta obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama i opšte i posebne standarde znanja. Član 6. menja se i glasi: "2. opreme i nastavnih sredstava. a član 17. vaspitača i stručnog saradnika. glave II. 13. kao i dopunskog obrazovanja nastavnika. osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja." Član 5. (3) stalnog stručnog ustanovama. Savet najmanje jedanput godišnje dostavlja Narodnoj skupštini mišljenje o stanju u oblasti obrazovanja i vaspitanja i razvoja predškolskog. 13. (2) za uvođenje u posao nastavnika. (6) za sticanje obrazovanja nastavnika. uključujući i osposobljavanje nastavnika i vaspitača za rad sa decom i učenicima sa smetnjama u razvoju. briše se.Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: zavodi). veština i sposobnosti za profesiju nastavnika i vaspitača i njihovog profesionalnog napredovanja. programa predškolskog stručnog programa (9) kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava. za obavljanje razvojnih.

Naslovi iznad čl. ovog člana može da ima i druge organizacione jedinice." Član 7. menjaju se i glase: "Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Član 18. Zavodi podnose izveštaje o svom radu Vladi najmanje jedanput godišnje. strateške ciljeve i . 3) Centar za profesionalni razvoj zaposlenih. Zavod iz stava 1. Akte o osnivanju zavoda donosi Vlada. sedišta i statusnoj promeni zavoda odlučuje Vlada. O promeni naziva. 2) Centar za razvoj programa i udžbenika. osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. 18. Na osnivanje. i to: 1) Centar za strateški razvoj. Za osnivanje i rad zavoda sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike. istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom. Centar za strateški razvoj obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove u pripremi propisa iz nadležnosti Saveta i Ministarstva. kao i druge poslove u skladu sa zakonom. i čl. ovog člana u svom sastavu ima organizacione jedinice .. organizaciju i rad zavoda primenjuju se propisi o javnim službama. 18. Zavod iz stava 1. aktom o osnivanju i statutom." Centar za strateški razvoj Član 19.centre.6 savetodavnih. 4) Centar za stručno i umetničko obrazovanje. do 25. u skladu sa statutom. Na statut i godišnji plan i program rada zavoda saglasnost daje Vlada. do 25. a koji se naročito odnose na: razvoj obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama.

lica kojima je potrebna društvena podrška (lica sa smetnjama u razvoju. pružanje stručno-pedagoške pomoći nastavniku. a koji se naročito odnose na: razvoj. specijalistički i majstorski ispit. kao i na kvalitet i postupak odobravanja udžbenika i nastavnih sredstava. Centar za razvoj programa i udžbenika Član 20. lica kojima je potrebna posebna društvena podrška. vaspitni rad u ostvarivanju obrazovanja i vaspitanja. obrazovanja učenika sa posebnim sposobnostima. saradnju sa nastavničkim fakultetima. Centar za razvoj programa i udžbenika obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. obrazovanja odraslih. mrežu ustanova. obolela od sistemskih bolesti. telesni invalidi). a koji se naročito odnose na pripremu programa: obrazovanja po nivoima i vrstama. usaglašenost obrazovnog sistema sa evropskim uporednim sistemima obrazovanja. sa stečenim invaliditetom. Centar za stručno i umetničko obrazovanje obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. završni. osnovnog obrazovanja u inostranstvu. polaganje ispita za dozvolu za rad nastavnika. univerzitetima i drugim stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu. vaspitaču i stručnom saradniku. stručnu i umetničku maturu. vaspitača i stručnog saradnika i ispita za direktora. mentalnim oštećenjima. dece i učenika sa problemima socijalne adaptacije i drugim poremećajima u socijalnom ponašanju. programe stručnog osposobljavanja i obuke. stručnog osposobljavanja i obuke. obezbeđivanje prilagođenog obrazovanja i vaspitanja . metodologiju podučavanja i učenja. obrazovanja odraslih. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.učenika sa posebnim sposobnostima. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih Član 21. stručnog usavršavanja nakon završenog srednjeg obrazovanja. programe završnih i maturskih ispita. praćenje i osiguranje kvaliteta stručnog i umetničkog obrazovanja.. a koji se naročito odnose na: unapređivanje i razvoj sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalni razvoj zaposlenih u ustanovi. Centar za stručno i umetničko obrazovanje Član 22. . vrednovanje kvaliteta ostvarivanja programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih.7 zadatke razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja u procesu doživotnog učenja.

Članu stručnog tima iz stava 1. Zavod iz stava 1. ovog člana sadrži i rok za pripremu materijala. bez stručne obrade zavoda. aktom o osnivanju i statutom. Stručni timovi Član 24. proverom rezultata ostvarenosti propisanih ciljeva. Savetu i školama u domenu praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva. kao i druge poslove u skladu sa zakonom. odnosno ministar donosi akt iz svoje nadležnosti. uz saglasnost Ministarstva. ovog člana naročito obavlja stručne poslove u vezi sa: predlaganjem opštih i posebnih standarda znanja. ovog člana ne pripreme potreban materijal. Savet. odnosno ministra. vrednovanjem rada nastavnika. realizacijom međunarodnih studija. odnosno akt najduže u roku od tri meseca od dana prijema materijala zavoda. Zavodi mogu da obrazuju posebne stručne timove iz reda stručnjaka u oblasti obrazovanja i vaspitanja ili da angažuju naučnoistraživačke institucije. . Zavodi obavljaju stručne poslove u pripremi akata koji su u nadležnosti Saveta. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja na republičkom nivou. odnosno ministar dužan je da donese odluku. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja i praćenjem usaglašenosti sistema vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja sa evropskim uporednim sistemima vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja po nivoima i vrstama. Ukoliko zavodi po proteku roka iz stava 2. odnosno ministra. ovog člana za vreme rada u stručnom timu miruje radni odnos na radnom mestu sa koga odsustvuje. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove u oblasti praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva.8 - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Član 23. praćenjem učeničkih postignuća. stručnih saradnika i ustanova.. pružanjem stručne podrške Ministarstvu. vaspitača. po prijemu obrazloženog zahteva Saveta. Zahtev iz stava 1. Savet. Rad Saveta i zavoda Član 25.

2) vrši nadzor nad radom ustanova i zavoda." Član 10. vaspitača i stručnih saradnika. i član 26. Član 27." . Zahtev iz stava 5." Član 8.. ovog člana sadrži i rok za donošenje akta. menja se i glasi: "Ustanova može da obavlja i drugu delatnost koja je u funkciji obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: proširena delatnost) pod uslovom da se njome ne ometa obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja. menja se i glasi: "Član 27. Učenici mogu da se angažuju samo u okviru praktične nastave. koordinira i organizuje programe stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u ustanovama. 3) planira. 5) ostvaruje međunarodnu saradnju na planu razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja. U članu 36. ovog člana ne donese akt iz svoje nadležnosti. U oblasti obrazovanja i vaspitanja Ministarstvo. brišu se. Savet. odnosno zavodi mogu da podnesu inicijativu ministru. a nastavnici ako se ne ometa ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada. odnosno Vladi za rešavanje određenih pitanja iz svoje nadležnosti. 3. Naslov iznad člana 26.9 Savet donosi akt iz svoje nadležnosti i po dostavljanju obrazloženog zahteva ministra. Član 9. Ako Savet u roku iz st. 6) vodi bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju. stav 1. analizu i prenošenje stranih iskustava evropskih programa i dostignuća. 4) vrši proveru rezultata ostvarenosti propisanih ciljeva i zadataka obrazovanja na republičkom nivou. kao i poslove usaglašavanja sa evropskim obrazovnim sistemima. 7) vodi registar i izdaje dozvole za rad nastavnika. naročito: 1) planira i prati razvoj obrazovanja i vaspitanja. i 6. akt donosi ministar.

stav 3. koji glase: ''Ako ovlašćeni predlagač ne sprovede postupak u skladu sa Zakonom. reč: "istaknuta" briše se. stav 1. a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova organa upravljanja. U članu 53. skupština jedinice lokalne samouprave određuje rok za usklađivanje sa Zakonom. U članu 54. 10. Posle tačke 3) dodaju se tač. može da ostvaruje posebne programe u oblastima: predškolskog vaspitanja i obrazovanja. odnosno fizičko lice. ili predloži kandidata suprotno odredbama Zakona. i 11. 5) nastupi uslov iz člana 53. . Druga organizacija.'' Član 13. Ako ovlašćeni predlagač ni u datom roku ne postupi u skladu sa Zakonom.. ako ispunjava propisane standarde za ostvarivanje posebnih programa i dobije odobrenje Ministarstva." Član 12.10 Član 11. stručnog osposobljavanja i obuke. dodaju se st. tačka 3) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom. skupština jedinice lokalne samouprave imenovaće članove organa upravljanja bez predloga ovlašćenog predlagača. menja se i glasi: "Članove organa upravljanja ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave. stav 2. 4) i 5) koje glase: "4) ovlašćeni predlagač pokrene inicijativu za razrešenje člana organa upravljanja zbog prestanka osnova po kojem je imenovan u organ upravljanja." Član 14. Posle stava 9. stav 8. U članu 55. ovog zakona. menja se i glasi: "Član 41. reči: "predsednika i" brišu se. Član 41." U stavu 3.

vrstu obrazovanja za direktora." U stavu 4. ovog člana ili odbije da se podvrgne lekarskom pregledu na zahtev organa upravljanja. organ uprave pred kojim se polaže ispit. postaje stav 9. položen ispit za direktora i najmanje deset godina radnog staža u oblasti obrazovanja i vaspitanja. naknade za rad članova komisije i ostala pitanja u vezi sa polaganjem ispita za direktora. stav 2. U članu 58. 12. i 13. Stav 9." Posle stava 10. menjaju se i glase: ''Odluka sa dokumentacijom o izabranom kandidatu dostavlja se ministru na saglasnost. do 8. reči: ''savladan odgovarajući akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit". 4. Dosadašnji stav 11. koji glasi: ''Troškove polaganja ispita za direktora snosi lice koje polaže ispit za direktora.'' Dodaju se novi st. a reči: ''savlada akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit''. Stav 3. koji postaje stav 10. reč: ''pet'' zamenjuje se rečju: ''deset''. troškove polaganja ispita. 2) i 3) Zakona. menja se i glasi: "Za direktora dečjeg vrtića može da bude izabran i vaspitač koji ima više obrazovanje. U stavu 6. dodaje se stav 11. menja se i glasi: "Bliže uslove za izbor direktora. stav 1. . način i postupak za polaganje ispita za direktora. U članu 59. Direktoru ustanove prestaje radni odnos ako se u toku trajanja mandata utvrdi da ne ispunjava uslove iz stava 12. obrazac uverenja o položenom ispitu. reči: ''savladan odgovarajući akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit''. Dosadašnji stav 10. st. koji glase: "Direktor ustanove mora da ispunjava uslove propisane članom 111.11 Član 15. propisuje ministar.. briše se." Član 16. tač. licencu za vaspitača.

za vreme dok obavlja tu dužnost. u roku od sedam dana od dana saznanja za nastupanje razloga za postavljenje. Prava. Član 60. menja se i glasi: "Član 60. vaspitač ili stručni saradnik u najvišem zvanju. odnosno da je ministar dao na nju saglasnost ako u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke ne donese akt kojim odbija saglasnost. obaveze i odgovornosti direktora ustanove odnose se i na vršioca dužnosti direktora. Vršioca dužnosti direktora postavlja organ upravljanja do izbora direktora ako direktoru ustanove prestane dužnost." Član 17. najduže šest meseci. stav 1. ovog člana ili ne donese odluku po ponovljenom konkursu.. odnosno". raspisuje se novi konkurs.12 Smatra se da je odluka organa upravljanja o izboru direktora doneta. Za vršioca dužnosti direktora ustanove ne može biti postavljeno lice koje u postupku izbora za direktora nije dobilo saglasnost. odnosno ministar ne da saglasnost na odluku po ponovljenom konkursu. Vršiocu dužnosti direktora ustanove miruje radni odnos na radnom mestu sa koga je postavljen. Akt o odbijanju saglasnosti ministar donosi ako se u postupku utvrdi da odluka nije doneta u skladu sa zakonom ili se njenim donošenjem dovodi u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove." Član 18. posle tačke 12) dodaje se nova tačka 13) koja glasi: . U članu 62. U stavu 2. posle reči: "uslova za" dodaju se reči: "mirovanje. Ako ministar donese akt kojim se odbija davanje saglasnosti na odluku o izboru direktora ustanove. Za vršioca dužnosti direktora ustanove može da bude postavljen nastavnik. Učesnik konkursa nezadovoljan odlukom o izboru direktora utanove ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu. a nije raspisan konkurs ili organ upravljanja nije doneo odluku o izboru ili je ministar doneo akt kojim je odbijeno davanje saglasnosti na odluku organa upravljanja. Vršioca dužnosti direktora postavlja ministar ako organ upravljanja ne postavi vršioca dužnosti direktora u slučajevima iz stava 1.

Jedan od obaveznih izbornih predmeta je verska nastava ili građansko vaspitanje.13 "13) ako organ upravljanja ne prihvati godišnji izveštaj direktora o radu škole. ako u roku od 15 dana od dana njenog dostavljanja ne donese akt kojim odbija saglasnost. izborni i fakultativni deo. i 4. Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje ostvaruju se na osnovu školskog programa. menja se i glasi: "Član 69. Izborni deo nastavnog plana i programa obuhvata izborne predmete i sadržaje programa po nivoima i vrstama obrazovanja od kojih učenik obavezno bira jedan ili više predmeta prema svojim sklonostima." Stav 5. odnosno do kraja sticanja srednjeg obrazovanja i vaspitanja. postaje tačka 14. St. Obavezni deo nastavnog plana i programa sadrži osnovne predmete i sadržaje koji su obavezni za sve učenike određenog nivoa i vrste obrazovanja. Akt o odbijanju saglasnosti ministar donosi ako se u postupku utvrdi da odluka nije doneta u skladu sa zakonom ili se njenim donošenjem dovodi u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove.. briše se. 3. Učenik koji se opredelio za jedan od dva izborna predmeta versku nastavu ili građansko vaspitanje. . Školski program sadrži obavezni. Školskim programom obezbeđuje se ostvarivanje nastavnih planova i programa i potreba učenika i roditelja. škole i jedinice lokalne samouprave. menjaju se i glase: "Smatra se da je odluka organa upravljanja o razrešenju direktora doneta. Član 19. u skladu sa nastavnim planovima i programima. odnosno da je ministar dao na nju saglasnost. Član 69. izabrani predmet zadržava do kraja započetog ciklusa osnovnog." Dosadašnja tačka 13. Školski program donosi organ upravljanja.

do 73.'' Član 20. 70. Nastavni planovi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja sadrže: 1) obavezne predmete po razredima u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. 2) izborne predmete po razredima u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. 3) preporučene vrste aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu. Nastavni program osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja sadrži: 1) svrhu. od značaja za ostvarivanje nastavnih . rada kojima se ostvaruju 4) godišnji i nedeljni fond časova po predmetima. 5) opšte i posebne standarde znanja. učenika sa posebnim sposobnostima i obrazovanja na jeziku nacionalne manjine. obrazovanja odraslih.14 Fakultativni deo nastavnog plana i programa obuhvata predmete kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu sa mogućnostima škole. 70. 4) način prilagođavanja programa muzičkog i baletskog obrazovanja. obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju. 6) druga pitanja programa.. kao i sadržaje i oblike slobodnih aktivnosti. menjaju se i glase: ''Nastavni planovi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 70. do 73. 3) oblike obrazovno-vaspitnog obavezni i izborni predmeti. ciljeve i zadatke programa obrazovanja i vaspitanja. i čl. 2) obavezne i preporučene sadržaje obaveznih i izbornih predmeta. Nastavni programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 71. Naslovi iznad čl.

3) vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. vrstu i trajanje školskog programa. 10) programske sadržaje i aktivnosti kojima se ostvaruje fakultativni deo školskog programa. stav 4. Član 23. 7) fond časova za svaki predmet. reči: ''opštim i posebnim''.'' Član 21. U članu 74. 2) donošenje programa završnih i maturskih ispita. 4) fakultativne nastavne predmete i njihove sadržaje. stav 2. Sadržina školskog programa Član 73. U članu 75. 6) fond časova za svaki razred. 2) svrhu. Nastavni planovi i programi su osnova za: 1) donošenje školskog programa u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. ciljeve i zadatke školskog programa. i član 76. Naslov iznad člana 76. Školski program sadrži: 1) naziv. brišu se. briše se.15 - Nastavni planovi i programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 72. menjaju se i glase: . 9) vrste aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu. Član 22. 5) trajanje i osnovne oblike izvođenja programa. 8) način i postupak ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa.. 3) obavezne i izborne nastavne predmete i njihove obavezne i slobodne sadržaje.

Osnovno obrazovanje i vaspitanje traje osam godina i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa. U članu 78." Član 28. u skladu sa posebnim zakonom. Član 27. dodaju se st. reči: ''stručni aktivi'' zamenjuju se rečima: ''odgovarajući stručni organi''. Član 86. a programe završnih i maturskih ispita. reči: ''Prosvetnog saveta'' zamenjuju se rečju: ''Saveta''. stručnog osposobljavanja i obuke.16 - ''Nadležnost i postupak za donošenje nastavnih planova i programa Član 76.. menja se i glasi: "Član 86. reči: ''šest meseci'' zamenjuju se rečima: ''dva meseca''. Član 25. U članu 84. Vrstu obrazovanja lica koja ostvaruju pripremni predškolski program propisuje ministar. Opšte osnove predškolskog programa. stav 1. posebne programe u oblastima predškolskog vaspitanja i obrazovanja. izbornih i fakultativnih predmeta može da se organizuje i kao predmetna. stav 1. . koji glase: "Pripremni predškolski program je deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja u devetogodišnjem trajanju. Član 26. U članu 77. 3. nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. za koje se organizuje razredna nastava. U članu 85. Prvi ciklus obuhvata prvi do četvrtog razreda. propisuje ministar. Izuzetno. nastava stranog jezika. osnove vaspitnog programa donosi Savet. i 4. na predlog Saveta. u skladu sa nastavnim planom i programom i školskim programom.'' Član 24.

Za inicijativu koja uključuje značajne novine ministar pribavlja mišljenje Saveta. reči: "savet. ovog člana''. stav 1. za koje se organizuje predmetna nastava. Član 30. U članu 93. centar'' zamenjuju se rečima: ''Savet. stav 3.'' U stavu 4. u skladu sa posebnim zakonom i školskim programom. Osnovno muzičko obrazovanje traje od dve do šest.. menja se i glasi: ''U ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada koriste se udžbenici i nastavna sredstva koje na predlog Saveta odobri ministar. u skladu sa posebnim zakonom. zavodi''. U članu 90. u skladu sa nastavnim planom i programom i školskim programom. U članu 94.'' U stavu 6. a baletsko četiri godine i ostvaruju se u dva obrazovna ciklusa. stav 2. Osnovno obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju traje do osam godina i ostvaruje se u skladu sa školskim programom osnovne škole ili posebnim programom. osim u slučajevima i u trajanju propisanim posebnim zakonom. Član 31. posle reči: "šest" dodaju se reči:"i po"." Član 29.'' . posle reči: "dete" dodaju se reči: "starosti od pet i po do šest i po godina". Stav 4. U članu 89. reči: ''odgovarajući centar'' zamenjuju se rečima: ''Zavod iz stava 4. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: ''u skladu sa standardima koje utvrđuje Savet. menja se i glasi: ''Inicijativu sa predlogom ogleda po pribavljenom mišljenju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja razmatra ministar i po prihvatanju inicijative odlučuje o odobravanju ogleda i propisuje program ogleda. Član 32. stav 1. u skladu sa posebnim zakonom.17 Drugi ciklus obuhvata peti do osmog razreda. Osnovno obrazovanje odraslih ostvaruje se od navršenih 16 godina.

'' Član 34. Zaključna ocena jeste brojčana.18 U stavu 5. reči: ''opštim osnovama školskog programa i'' brišu se. Dosadašnji stav 6. U ostalim razredima osnovnog i u srednjem obrazovanju i vaspitanju ocenjivanje je brojčano u toku školske godine. u skladu sa posebnim zakonom. U članu 99. menja se i glasi: ''Disciplinski postupak protiv učenika ne može se pokrenuti ni voditi po isteku 60 dana od dana učinjene povrede obaveze.'' Stav 12. ocenjivanje i zaključna ocena su opisni. reč: ''minimalnim'' briše se. U članu 98. U stavu 8. Stav 7. U članu 96. menja se i glasi: . reči: ''trećem ciklusu'' zamenjuju se rečima: ''u poslednja dva razreda''. postaje stav 7. U članu 101. menja se i glasi: "U prvom razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. stav 1. briše se.. Član 36. reč: ''četiri'' zamenjuje se rečju: ''dva''." U stavu 4. osim učenika završnih razreda. stav 2. Dosadašnji stav 8. Stav 9. reč: ''četiri" zamenjuje se rečju: ''dve''. menja se i glasi: ''Učenik koji ima do dve nedovoljne zaključne brojčane ocene polaže popravni ispit u avgustovskom ispitnom roku. Član 33. osim iz predmeta koje odredi ministar. Član 35. briše se. reči: ''Minimalni standardi'' zamenjuju se rečju: ''Standardi''. koji postaje stav 5. U stavu 6. stav 5.

4. troškove polaganja ispita i organ uprave pred kojim se polaže ispit za licencu . Član 40. reči: ''Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju izdaje i produžava licencu'' zamenjuju se rečima: ''Ministarstvo izdaje licencu''. koji glase: ''Lice koje savlada program uvođenja u posao nastavnika. i 8.'' Član 41. Stav 3. Član 39. i 6. 7. 3. U članu 108. Dosadašnji stav 4. Dosadašnji st. st. reči: ''Centru iz stava 2. stav 1.19 ''Kriterijume. vaspitača i stručnog saradnika ima pravo na polaganje ispita za licencu.propisuje ministar. dodaju se st. U stavu 2. U dosadašnjem stavu 5. reč: "devetog" zamenjuje se rečju: "osmog". U članu 114. postaju st. reči: ''i program polaganja ispita za licencu". reč: ''ishoda'' zamenjuje se rečima: ''ciljeva. 3.. koji postaje stav 4. U članu 103. brišu se. stav 6. Program za sticanje licence. briše se. način i postupak ocenjivanja uspeha iz pojedinačnih predmeta i vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje. način provere savladanosti tog programa. postaje stav 3. 4. brišu se. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja''. propisuje ministar. stav 2. i 7. 5.'' Član 37. U članu 113. reči: ''ishoda propisanih opštim i posebnim osnovama školskog programa i opštim osnovama predškolskog i vaspitnog programa'' zamenjuju se rečima: ''propisanih ciljeva i zadataka''. . Član 38. Posle stava 6. U članu 110. i 5. ovog člana'' zamenjuju se rečju: ''Ministarstvu''.

u roku od osam dana od dana prijema izveštaja. i 117. Nastavniku. Član 42. kojim se odbija zahtev za dobijanje licence konačno je u upravnom postupku. brišu se. ovog člana ministar će rešenjem odbiti zahtev za izdavanje licence.. ovog člana'' zamenjuju se rečju: ''Ministarstvo''. ovog člana može da se ukine suspenzija licence ukoliko položi ispit za sticanje licence. izda licencu licu koje ispunjava uslove iz stava 1. na način i po postupku kojim se omogućava postizanje propisanih ciljeva i zadataka programa obrazovanja i vaspitanja. 5. Član 115. .'' Posle stava 4. U članu 118. vaspitač ili stručni saradnik ima pravo prigovora ministru na izveštaj prosvetnog savetnika. i čl. na lični zahtev." Član 43. a za koga prosvetni savetnik utvrdi da nije otklonio nedostatke u svom radu. koji postaje stav 5. Član 44. 3. menja se i glasi: "Član 115. vaspitač ili stručni saradnik koji ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 110. st. predloga i upozorenja u pisanom obliku. vaspitača ili stručnog saradnika i položen ispit za licencu. i 4. 116. Rešenje ministra iz stava 3. 116. do 9. koji glase: ''Nastavnik. reči: ''Centar iz stava 2. Naslovi iznad čl. dodaju se st. vaspitaču ili stručnom saradniku koji prema izveštaju prosvetnog savetnika ne ostvaruje obrazovnovaspitni rad. Pravo na dobijanje licence ima nastavnik. savladan program uvođenja u posao nastavnika. ovog člana. menjaju se i glase: ''Licenca se suspenduje nastavniku. ni posle datih stručnih primedbi. i 117. u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva. ovog zakona. Ministarstvo je dužno da. Ako lice ne ispunjava uslove iz stava 1.20 U dosadašnjem stavu 6. vaspitaču ili stručnom saradniku kome je suspendovana licenca iz razloga navedenih u stavu 3. pa je na osnovu toga najmanje dva puta negativno ocenjen od strane prosvetnog savetnika.

propisuje ministar. tačka 3) reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. U članu 134. od strane zaposlenog u toj školi. ovog člana. ovog člana teče od narednog dana od dana isteka roka iz stava 5. U članu 125.'' Član 45. u skladu sa utvrđenim sredstvima. menja se i glasi: ''Pedagošku normu svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika. odnosno polaganja ispita. stav 1. Suspenzija licence iz stava 2. U članu 131. U članu 142. saveznom i međunarodnom nivou. ovog člana u roku 30 dana od dana podnošenja prigovora. Član 48. tačka 3) posle reči: "učenika" dodaju se reči: "osnovne škole".". odnosno dana dostavljanja rešenja iz stava 6." Član 46. stav 1. U stavu 2.21 Ministar donosi rešenje po prigovoru iz stava 5. reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. ovog člana. stav 1. stav 2." Član 47. vaspitaču ili stručnom saradniku kome je suspendovana licenca po osnovu stava 3.. stav 4. kao i učešće Republike u oblasti investicija. prestaje suspenzija licence ukoliko položi ispit za licencu. Član 49. U članu 143. ovog člana. . u tački 13) tačka na kraju teksta zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 14) koja glasi: "14) pripremanje učenika škole radi ocenjivanja. stručnog usavršavanja zaposlenih i takmičenja učenika na republičkom. vaspitača i stručnog saradnika u okviru radne nedelje i godišnju normu. tačka 5) menja se i glasi: "5) razvojne programe i projekte ustanova. ovog člana teče počev od narednog dana od dana prestanka radnog odnosa. Nastavniku. Rešenje ministra konačno je u upravnom postupku. a suspenzija iz stava 3. a prema programima i kriterijumima koje propisuje ministar.

" zamenjuju se rečima: "članom 59. 1. i 5. stav 1. U stavu 3. reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. Član 50. U članu 149. Član 54. 4). briše se.". i 151. stav 1. st." članu 159. 6) i 7). reči: "od godinu dana" zamenjuju se rečima: "od dve godine". reči: "članom 59. Dosadašnje tač. reči: ''centar ako ne pripremi odgovarajući materijal i dostavi ga ministru u datom roku (član 26. 150." zamenjuju se rečima: "članom 60. U "2006/2007. Član 55. 7. U članu 148. Član 53. U članu 157. st. 4. U stavu 2. i 8. 2.22 Posle tačke 3) dodaje se nova tačka 4) koja glasi: "4) prevoz učenika na republička takmičenja." zamenjuju se rečima: . stav 2)''. i 2. U članu 152. stav 2. reči: "od godinu dana" zamenjuju se rečima: "od dve godine". briše se. odnosno Savetu u datom roku (član 25. stav 2)'' zamenjuju se rečima: ''zavodi ako ne pripreme odgovarajući materijal i dostave ga ministru. i 3. Član 154. Čl. Član 56. st.. 4. brišu se." i reči: "članom 60. 5) i 6) postaju tač. reči: "2007/2008. stav 1. 5. 5).". Član 51. st. Član 52.

menja se i glasi: "Član 172. i 171.. stav 1. briše se. Lice koje odbije raspoređivanje ostvaruje pravo zaposlenog za čijim je radom prestala potreba. reči: "savlada akreditovan program obuke" zamenjuju se rečima: "položi ispit za direktora". stav 1. Član 60. brišu se. brišu se. U članu 162. reči: "na period od pet godina". Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona stiču srednje obrazovanje i učenici koji se zaključno sa školskom 2005/2006. Član 59. reč: "dve" zamenjuje se rečju: "tri". brišu se. brišu se. uz njegovu saglasnost. za obavljanje administrativno-tehničkih poslova. Stav 4. reči: "na period od pet godina". Član 172. Član 61. . menja se i glasi: "Zaposleni iz stava 1. ovog člana raspoređuje se na druge odgovarajuće poslove. Stav 2. Čl. 3. U članu 168. st." U stavu 3. U članu 163. menja se i glasi: "Direktoru prestaje dužnost ako ne položi ispit u roku iz stava 1. Član 63. stav 2. briše se. 170." Član 58.23 Član 57. U stavu 3. ovog člana. U članu 161. a ako takvih poslova nema raspoređuje se. i 4. Član 169. Član 62.

Učenici koji se počev od školske 2004/2005. 62/03 i 64/03) i propisa donetih na osnovu njega. br. 48/94. . 23/02. 62/03 i 64/03) i propisa donetih na osnovu njega. 50/92. godine upisuju u prvi razred osnovne škole stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje. reč: ''ishod'' u odgovarajućem broju i padežu zamenjuje se rečju: ''zadatak'' u odgovarajućem broju i padežu. do 4. do upisa u peti razred stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS". na osnovu ovog i posebnog zakona. na osnovu ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega. 62/03 i 64/03). ovog člana u drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja. 66/94. odnosno srednje muzičko i baletsko obrazovanje i učenici koji se zaključno sa školskom 2005/2006. a od upisa u peti razred. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona stiču osnovno. godine. reč: ''akreditovan'' u odgovarajućem broju i padežu zamenjuje se rečju: ''propisan'' u odgovarajućem broju i padežu. 53/93.. Savet će postupno propisati nastavni plan i program za svaki razred do upisa učenika iz st. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona pohađaju drugi i treći razred. br." Član 64. 48/94. a od školske 2006/2007. Školski odbor osnovne škole doneće školski program za prvi i drugi razred do početka školske 2004/2005. 53/93. 25/02. 67/93. godinom upišu u prvi razred muzičke.24 godinom upišu u prvi razred srednje škole stiču srednje obrazovanje na osnovu Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS". Izuzetno. 24/96. U tekstu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS". Član 65. Učenici upisani školske 2003/2004. 22/2002. na osnovu ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega. ministar će doneti nastavni plan i program za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 50/92. u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona pohađaju četvrti do osmog razreda stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi i propisa donetih na osnovu njega. godine u prvi razred osnovne škole stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje u osmogodišnjem trajanju. godine. br. 2. Član 66. 67/93.

usmeriće se preko tekuće budžetske rezerve za rad zavoda. u skladu sa delatnošću utvrđenom ovim zakonom. Podnosioci lista kandidata iz člana 2. Odredba člana 36. . ovog člana. Član 68.. Centri će sačiniti završne račune sa stanjem na dan isteka roka iz stava 2. Neutrošena sredstva za rad centara iz stava 2. ovog člana. Ako podnosioci lista ne dostave liste u roku iz stava 2. a od školske 2006/2007. ovog zakona. Član 70. godine na osnovu ovog i posebnog zakona. ovog zakona dužni su da dostave liste kandidata u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Narodna skupština imenovaće članove Saveta iz člana 2. Član 69. prestaje sa radom danom stupanja na snagu ovog zakona.25 odnosno baletske škole stiču obrazovanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi i propisa donetih na osnovu njih. ovog člana. ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. opredeljena u budžetu Republike Srbije za 2004. Član 67. godine. kao i zaposlene centara preuzimaju zavodi. Imovinu. Komisija koju obrazuje Vlada izvršiće popis imovine i deobni bilans centara iz stava 2. godinu. obrazovan u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona osnovati zavode iz člana 6. Narodna skupština imenuje članove Saveta iz reda propisane strukture. Prosvetni savet. Centri osnovani u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ukidaju se na dan stupanja na snagu odluka o osnivanju zavoda. prava i obaveze. stav 3. ovog člana. ovog zakona primenjuje se počev od školske 2004/2005.

Član 72..26 Član 71. . Ustanova je dužna da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglasi statut. organizaciju i način rada sa ovim zakonom. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".