ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Član 1. U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS" br. 62/03 i 64/03) naslov iznad člana 3. menja se i glasi: ''Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja''. U članu 3. stav 1. briše se. U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. reči: ''Ciljevi obrazovanja i vaspitanja'' zamenjuju se rečima: ''Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja'', a tačka 5) menja se i glasi: "5) razvijanje svesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti, negovanje srpske tradicije i kulture, kao i tradicije i kulture nacionalnih manjina;". Tačka 6. menja se i glasi: "6) omogućavanje međunarodnog povezivanja;". uključivanja u procese evropskog i

U tački 11) posle reči: "učenika" dodaju se reči: "radoznalosti i otvorenosti za kulture tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i". Član 2. Naziv odeljka 1. glave II. menja se i glasi: "1. Nacionalni prosvetni savet". Naslov iznad člana 10. briše se, a član 10. menja se i glasi: "Član 10. Radi utvrđivanja pravaca razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja obrazuje se Nacionalni prosvetni savet (u daljem tekstu: Savet). Rad Saveta je javan. Kad Savet razmatra pitanja koja čine deo politike Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) u oblasti obrazovanja i vaspitanja, dužan je da obezbedi usaglašene stavove sa odgovarajućim institucijama u čijoj su nadležnosti pitanja razvoja visokog i drugih oblika obrazovanja.

- 2 Savet je dužan da Narodnoj skupštini Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština) podnosi izveštaj o svom radu najmanje jedanput godišnje. Savet može da obrazuje stalne i povremene komisije iz reda nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i drugih istaknutih stručnjaka i naučnika, u skladu s poslovnikom. Administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja Ministarstvo. Sredstva za rad Saveta obezbeđuju se u budžetu Republike. Članovi Saveta i komisija iz stava 5. ovog člana imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Narodna skupština. Savet donosi poslovnik o svom radu." Član 3. Naslov iznad člana 11. i član 11. menjaju se i glase:

"Sastav Saveta
Član 11. Savet ima 42 člana, uključujući i predsednika, koje bira Narodna skupština na vreme od šest godina. Izuzetno od stava 1. ovog člana, polovini članova prvoizabranog sastava Saveta mandat traje tri godine. Predsednik i članovi Saveta biraju se, i to: 1) tri člana iz reda akademika - redovnih profesora univerziteta, sa liste kandidata koju podnosi Srpska akademija nauka i umetnosti i jedan član Matice srpske iz reda redovnih profesora univerziteta, sa liste kandidata koju podnosi Matica srpska; 2) četiri člana iz reda nastavnika Univerziteta u Beogradu, sa liste kandidata koju podnosi Univerzitet u Beogradu; 3) po jedan član iz reda nastavnika drugih univerziteta čiji je osnivač Republika, odnosno autonomna pokrajina: Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Univerziteta umetnosti u Beogradu, sa liste kandidata koju podnose ovi univerziteti; 4) član iz reda nastavnika učiteljskog fakulteta, sa liste kandidata koju zajednički podnose učiteljski fakulteti čiji je osnivač Republika;

sa liste kandidata koju zajednički podnose saveti nacionalnih manjina. Društva za srpski jezik Srbije. Pedagoškog društva Srbije i Društva defektologa Srbije. sa liste kandidata koju zajednički podnose ovi sindikati. Saveza učitelja Srbije. 10) član iz reda nacionalne organizacije za zapošljavanje. sa liste kandidata koju podnosi ova crkva. vaspitača i stručnih saradnika: Zajednice vaspitača predškolskih ustanova. Saveza pedagoga za fizičku kulturu. sa liste kandidata koju zajednički podnose ova udruženja. 6) četiri člana iz reda predstavnika zajednica srednjih stručnih škola. Saveza društava istoričara Srbije. organu . i jedan član iz reda predstavnika Zajednice gimnazija. ovog člana sadrži veći broj kandidata od broja članova koji se biraju. 11) član iz reda reprezentativnih sindikata. Srpskog biološkog društva. sa liste kandidata koju podnosi ta zajednica. Srpskog hemijskog društva. sa liste kandidata koju zajednički podnose ove zajednice. Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije. sa liste kandidata koju podnosi ova organizacija. Ako podnosilac liste ne dostavi listu u roku iz stava 4. 7) član iz reda Srpske pravoslavne crkve.. 8) član iz reda tradicionalnih crkava i verskih zajednica. Predsednik Saveta bira se iz reda stručnjaka iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Lista iz stava 3. 9) član iz reda nacionalnih manjina. 12) član iz reda udruženja poslodavaca. Društva fizičara Srbije. Društva matematičara Srbije. Društva likovnih pedagoga Srbije. osim Srpske pravoslavne crkve. Za člana Saveta ne može da bude izabrano lice koje je imenovano. Narodna skupština bira članove Saveta iz reda propisane strukture. Srpskog geografskog društva. ovog člana dužni su da dostave liste kandidata za članove Saveta dva meseca pre isteka mandata članova Saveta kojima mandat ističe. Društva psihologa Srbije. Srpskog filozofskog društva. Podnosioci lista iz stava 3. Društva za strane jezike Srbije. sa liste kandidata koju zajednički podnose ove crkve i verske zajednice. izabrano ili postavljeno na funkciju u državnom organu. sa lista kandidata koje podnose ova udruženja. ovog člana.3 5) po jedan član iz reda stručnih udruženja nastavnika. Najmanje polovina članova Saveta bira se iz reda stručnjaka iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

sa liste koja je podneta za izbor članova Saveta. U oblasti razvoja i unapređivanja sistema obrazovanja i vaspitanja Savet: 1) utvrđuje pravce razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog. i to: na lični zahtev. U slučaju razrešenja člana Saveta pre isteka mandata. odnosno svojim postupcima povredi ugled dužnosti koju obavlja ili ukoliko nastupi uslov iz stava 9. 3) razmatra. . 6) predlaže ministru udžbenike i nastavna sredstva. Narodna skupština razrešava člana Saveta pre isteka mandata. bira se novi član do isteka mandata Saveta. zauzima stavove i daje mišljenje Ministarstvu u postupku donošenja zakona i drugih akata.. 7) utvrđuje listu obrazovnih profila.4 teritorijalne autonomije." Član 4. ako ne ispunjava svoju dužnost kao član Saveta. 2) prati i analizira stanje obrazovanja na svim nivoima iz svoje nadležnosti i usaglašenost sistema obrazovanja sa evropskim standardima. nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i osnove vaspitnog programa. odnosno lokalne samouprave i lice izabrano u organ političke stranke ili organ upravljanja ustanove. bez prava odlučivanja. 5) predlaže ministru: programe završnog i maturskog ispita u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. kojima se uređuju pitanja od značaja za oblast obrazovanja i vaspitanja. ovog člana. 4) donosi: opšte osnove predškolskog programa. stručnog osposobljavanja i obuke. osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. i član 12. posebne programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja. menjaju se i glase: "Nadležnost Saveta Član 12. Savet donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta. Naslov iznad člana 12. u skladu sa ovim i posebnim zakonom. Sednicama Saveta prisustvuje predstavnik Ministarstva.

(5) znanja. a član 17. Član 6. (3) stalnog stručnog ustanovama. vaspitača i stručnih saradnika. veština i sposobnosti za direktora. kao i dopunskog obrazovanja nastavnika. opreme i nastavnih sredstava. usavršavanja zaposlenih u (4) znanja. (2) za uvođenje u posao nastavnika. Savet najmanje jedanput godišnje dostavlja Narodnoj skupštini mišljenje o stanju u oblasti obrazovanja i vaspitanja i razvoja predškolskog. (6) za sticanje obrazovanja nastavnika. . do 16. uključujući i osposobljavanje nastavnika i vaspitača za rad sa decom i učenicima sa smetnjama u razvoju. 13. 7) i 8) objavljuju se u "Prosvetnom glasniku". briše se. veština i sposobnosti za profesiju nastavnika i vaspitača i njihovog profesionalnog napredovanja. Akti iz tač. Naslov iznad člana 17. programa predškolskog stručnog programa (9) kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava. menja se i glasi: "Član 17. vaspitača i stručnog saradnika. do 16. Naslovi iznad čl.. 4). i čl. obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja Republika osniva ustanove ." Član 5.5 8) utvrđuje standarde: (1) kvaliteta obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama i opšte i posebne standarde znanja.Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: zavodi). (10) prostora. 13. za obavljanje razvojnih. menja se i glasi: "2. u skladu sa zakonom. (7) za ostvarivanje posebnih vaspitanja i obrazovanja. 9) obavlja i druge poslove. osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Naziv odeljka 2. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja". Radi praćenja. glave II. brišu se. kao i za sticanje dozvole za rad. (8) za ostvarivanje posebnih osposobljavanja i obuke.

u skladu sa statutom. i to: 1) Centar za strateški razvoj. i čl. osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. do 25. menjaju se i glase: "Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Član 18. ovog člana može da ima i druge organizacione jedinice.6 savetodavnih. ovog člana u svom sastavu ima organizacione jedinice . kao i druge poslove u skladu sa zakonom. Za osnivanje i rad zavoda sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike. sedišta i statusnoj promeni zavoda odlučuje Vlada. a koji se naročito odnose na: razvoj obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama. Centar za strateški razvoj obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom. aktom o osnivanju i statutom. Na statut i godišnji plan i program rada zavoda saglasnost daje Vlada." Član 7. Zavod iz stava 1.centre. Na osnivanje. organizaciju i rad zavoda primenjuju se propisi o javnim službama. Zavodi podnose izveštaje o svom radu Vladi najmanje jedanput godišnje. O promeni naziva." Centar za strateški razvoj Član 19. 4) Centar za stručno i umetničko obrazovanje. Naslovi iznad čl. 18. Zavod iz stava 1. strateške ciljeve i . 2) Centar za razvoj programa i udžbenika. 18. 3) Centar za profesionalni razvoj zaposlenih. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove u pripremi propisa iz nadležnosti Saveta i Ministarstva. do 25.. Akte o osnivanju zavoda donosi Vlada.

lica kojima je potrebna posebna društvena podrška. osnovnog obrazovanja u inostranstvu. Centar za stručno i umetničko obrazovanje obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. obrazovanja odraslih..učenika sa posebnim sposobnostima. obezbeđivanje prilagođenog obrazovanja i vaspitanja . programe završnih i maturskih ispita. vaspitni rad u ostvarivanju obrazovanja i vaspitanja. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih Član 21. mrežu ustanova. programe stručnog osposobljavanja i obuke. a koji se naročito odnose na: razvoj.7 zadatke razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja u procesu doživotnog učenja. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. vaspitača i stručnog saradnika i ispita za direktora. vrednovanje kvaliteta ostvarivanja programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih. a koji se naročito odnose na pripremu programa: obrazovanja po nivoima i vrstama. obolela od sistemskih bolesti. Centar za razvoj programa i udžbenika obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. mentalnim oštećenjima. dece i učenika sa problemima socijalne adaptacije i drugim poremećajima u socijalnom ponašanju. a koji se naročito odnose na: unapređivanje i razvoj sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalni razvoj zaposlenih u ustanovi. kao i na kvalitet i postupak odobravanja udžbenika i nastavnih sredstava. polaganje ispita za dozvolu za rad nastavnika. vaspitaču i stručnom saradniku. Centar za stručno i umetničko obrazovanje Član 22. univerzitetima i drugim stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu. stručnu i umetničku maturu. završni. praćenje i osiguranje kvaliteta stručnog i umetničkog obrazovanja. specijalistički i majstorski ispit. obrazovanja učenika sa posebnim sposobnostima. obrazovanja odraslih. metodologiju podučavanja i učenja. saradnju sa nastavničkim fakultetima. . sa stečenim invaliditetom. usaglašenost obrazovnog sistema sa evropskim uporednim sistemima obrazovanja. stručnog usavršavanja nakon završenog srednjeg obrazovanja. lica kojima je potrebna društvena podrška (lica sa smetnjama u razvoju. telesni invalidi). stručnog osposobljavanja i obuke. pružanje stručno-pedagoške pomoći nastavniku. Centar za razvoj programa i udžbenika Član 20.

Članu stručnog tima iz stava 1. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja po nivoima i vrstama. realizacijom međunarodnih studija. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja i praćenjem usaglašenosti sistema vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja sa evropskim uporednim sistemima vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. bez stručne obrade zavoda. vaspitača. Zahtev iz stava 1. odnosno ministar dužan je da donese odluku. pružanjem stručne podrške Ministarstvu. Savet. ovog člana sadrži i rok za pripremu materijala. ovog člana naročito obavlja stručne poslove u vezi sa: predlaganjem opštih i posebnih standarda znanja. aktom o osnivanju i statutom. odnosno ministra.8 - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Član 23. odnosno akt najduže u roku od tri meseca od dana prijema materijala zavoda. Savetu i školama u domenu praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove u oblasti praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva. ovog člana ne pripreme potreban materijal. ovog člana za vreme rada u stručnom timu miruje radni odnos na radnom mestu sa koga odsustvuje. proverom rezultata ostvarenosti propisanih ciljeva. vrednovanjem rada nastavnika. kao i druge poslove u skladu sa zakonom. Zavodi obavljaju stručne poslove u pripremi akata koji su u nadležnosti Saveta. Zavod iz stava 1. praćenjem učeničkih postignuća. uz saglasnost Ministarstva. stručnih saradnika i ustanova. Stručni timovi Član 24. Savet. Rad Saveta i zavoda Član 25. Ukoliko zavodi po proteku roka iz stava 2. . Zavodi mogu da obrazuju posebne stručne timove iz reda stručnjaka u oblasti obrazovanja i vaspitanja ili da angažuju naučnoistraživačke institucije. odnosno ministra. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja na republičkom nivou. po prijemu obrazloženog zahteva Saveta.. odnosno ministar donosi akt iz svoje nadležnosti.

odnosno zavodi mogu da podnesu inicijativu ministru. Zahtev iz stava 5. Naslov iznad člana 26." . ovog člana sadrži i rok za donošenje akta.9 Savet donosi akt iz svoje nadležnosti i po dostavljanju obrazloženog zahteva ministra. 4) vrši proveru rezultata ostvarenosti propisanih ciljeva i zadataka obrazovanja na republičkom nivou. Član 27. Član 9. 3. menja se i glasi: "Ustanova može da obavlja i drugu delatnost koja je u funkciji obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: proširena delatnost) pod uslovom da se njome ne ometa obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja.. ovog člana ne donese akt iz svoje nadležnosti. menja se i glasi: "Član 27. 3) planira. odnosno Vladi za rešavanje određenih pitanja iz svoje nadležnosti. 7) vodi registar i izdaje dozvole za rad nastavnika. stav 1. i član 26. vaspitača i stručnih saradnika. 5) ostvaruje međunarodnu saradnju na planu razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja. a nastavnici ako se ne ometa ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada." Član 8. Savet. brišu se. 2) vrši nadzor nad radom ustanova i zavoda. Ako Savet u roku iz st. analizu i prenošenje stranih iskustava evropskih programa i dostignuća. akt donosi ministar. U oblasti obrazovanja i vaspitanja Ministarstvo. koordinira i organizuje programe stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u ustanovama. i 6. naročito: 1) planira i prati razvoj obrazovanja i vaspitanja." Član 10. U članu 36. kao i poslove usaglašavanja sa evropskim obrazovnim sistemima. 6) vodi bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju. Učenici mogu da se angažuju samo u okviru praktične nastave.

koji glase: ''Ako ovlašćeni predlagač ne sprovede postupak u skladu sa Zakonom. ili predloži kandidata suprotno odredbama Zakona. . stručnog osposobljavanja i obuke. dodaju se st. ako ispunjava propisane standarde za ostvarivanje posebnih programa i dobije odobrenje Ministarstva. 10.. može da ostvaruje posebne programe u oblastima: predškolskog vaspitanja i obrazovanja. stav 8. Druga organizacija. Član 41. a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova organa upravljanja. Posle tačke 3) dodaju se tač. stav 3. Posle stava 9.'' Član 13. skupština jedinice lokalne samouprave određuje rok za usklađivanje sa Zakonom. stav 2. tačka 3) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom. menja se i glasi: "Članove organa upravljanja ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave. menja se i glasi: "Član 41. i 11." Član 14. U članu 55.10 Član 11. Ako ovlašćeni predlagač ni u datom roku ne postupi u skladu sa Zakonom. stav 1. 4) i 5) koje glase: "4) ovlašćeni predlagač pokrene inicijativu za razrešenje člana organa upravljanja zbog prestanka osnova po kojem je imenovan u organ upravljanja. 5) nastupi uslov iz člana 53. reči: "predsednika i" brišu se. reč: "istaknuta" briše se. U članu 53. ovog zakona." Član 12. skupština jedinice lokalne samouprave imenovaće članove organa upravljanja bez predloga ovlašćenog predlagača. U članu 54. odnosno fizičko lice." U stavu 3.

vrstu obrazovanja za direktora. tač. U članu 59. Stav 9. ovog člana ili odbije da se podvrgne lekarskom pregledu na zahtev organa upravljanja. briše se.'' Dodaju se novi st. reči: ''savladan odgovarajući akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit". koji glase: "Direktor ustanove mora da ispunjava uslove propisane članom 111." U stavu 4. . troškove polaganja ispita. Direktoru ustanove prestaje radni odnos ako se u toku trajanja mandata utvrdi da ne ispunjava uslove iz stava 12. menjaju se i glase: ''Odluka sa dokumentacijom o izabranom kandidatu dostavlja se ministru na saglasnost.. st. menja se i glasi: "Bliže uslove za izbor direktora. menja se i glasi: "Za direktora dečjeg vrtića može da bude izabran i vaspitač koji ima više obrazovanje.11 Član 15. do 8. organ uprave pred kojim se polaže ispit. način i postupak za polaganje ispita za direktora." Član 16. 4. a reči: ''savlada akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit''. U stavu 6. reči: ''savladan odgovarajući akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit''. i 13. položen ispit za direktora i najmanje deset godina radnog staža u oblasti obrazovanja i vaspitanja. koji glasi: ''Troškove polaganja ispita za direktora snosi lice koje polaže ispit za direktora. Dosadašnji stav 10. obrazac uverenja o položenom ispitu. stav 1. U članu 58. Stav 3. stav 2. licencu za vaspitača. naknade za rad članova komisije i ostala pitanja u vezi sa polaganjem ispita za direktora. propisuje ministar. postaje stav 9. reč: ''pet'' zamenjuje se rečju: ''deset''. Dosadašnji stav 11. dodaje se stav 11." Posle stava 10. 2) i 3) Zakona. koji postaje stav 10. 12.

U članu 62. Prava. menja se i glasi: "Član 60." Član 17.12 Smatra se da je odluka organa upravljanja o izboru direktora doneta." Član 18. raspisuje se novi konkurs. odnosno da je ministar dao na nju saglasnost ako u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke ne donese akt kojim odbija saglasnost. Učesnik konkursa nezadovoljan odlukom o izboru direktora utanove ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu. odnosno ministar ne da saglasnost na odluku po ponovljenom konkursu. obaveze i odgovornosti direktora ustanove odnose se i na vršioca dužnosti direktora. a nije raspisan konkurs ili organ upravljanja nije doneo odluku o izboru ili je ministar doneo akt kojim je odbijeno davanje saglasnosti na odluku organa upravljanja. Akt o odbijanju saglasnosti ministar donosi ako se u postupku utvrdi da odluka nije doneta u skladu sa zakonom ili se njenim donošenjem dovodi u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove. stav 1. Vršiocu dužnosti direktora ustanove miruje radni odnos na radnom mestu sa koga je postavljen. U stavu 2. u roku od sedam dana od dana saznanja za nastupanje razloga za postavljenje. Vršioca dužnosti direktora postavlja organ upravljanja do izbora direktora ako direktoru ustanove prestane dužnost. posle reči: "uslova za" dodaju se reči: "mirovanje. Za vršioca dužnosti direktora ustanove ne može biti postavljeno lice koje u postupku izbora za direktora nije dobilo saglasnost. Za vršioca dužnosti direktora ustanove može da bude postavljen nastavnik. Član 60. za vreme dok obavlja tu dužnost. vaspitač ili stručni saradnik u najvišem zvanju.. Vršioca dužnosti direktora postavlja ministar ako organ upravljanja ne postavi vršioca dužnosti direktora u slučajevima iz stava 1. odnosno". Ako ministar donese akt kojim se odbija davanje saglasnosti na odluku o izboru direktora ustanove. ovog člana ili ne donese odluku po ponovljenom konkursu. posle tačke 12) dodaje se nova tačka 13) koja glasi: . najduže šest meseci.

St. menja se i glasi: "Član 69. Školski program sadrži obavezni. Član 69. menjaju se i glase: "Smatra se da je odluka organa upravljanja o razrešenju direktora doneta. odnosno da je ministar dao na nju saglasnost. izborni i fakultativni deo. ako u roku od 15 dana od dana njenog dostavljanja ne donese akt kojim odbija saglasnost. Jedan od obaveznih izbornih predmeta je verska nastava ili građansko vaspitanje. Školski program donosi organ upravljanja. briše se. Član 19. izabrani predmet zadržava do kraja započetog ciklusa osnovnog.13 "13) ako organ upravljanja ne prihvati godišnji izveštaj direktora o radu škole. Učenik koji se opredelio za jedan od dva izborna predmeta versku nastavu ili građansko vaspitanje. i 4. Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje ostvaruju se na osnovu školskog programa. Školskim programom obezbeđuje se ostvarivanje nastavnih planova i programa i potreba učenika i roditelja. Obavezni deo nastavnog plana i programa sadrži osnovne predmete i sadržaje koji su obavezni za sve učenike određenog nivoa i vrste obrazovanja.. 3. postaje tačka 14." Dosadašnja tačka 13. Akt o odbijanju saglasnosti ministar donosi ako se u postupku utvrdi da odluka nije doneta u skladu sa zakonom ili se njenim donošenjem dovodi u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove. u skladu sa nastavnim planovima i programima. škole i jedinice lokalne samouprave." Stav 5. . Izborni deo nastavnog plana i programa obuhvata izborne predmete i sadržaje programa po nivoima i vrstama obrazovanja od kojih učenik obavezno bira jedan ili više predmeta prema svojim sklonostima. odnosno do kraja sticanja srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Nastavni planovi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja sadrže: 1) obavezne predmete po razredima u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. 3) oblike obrazovno-vaspitnog obavezni i izborni predmeti. od značaja za ostvarivanje nastavnih . do 73. Nastavni programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 71. 4) način prilagođavanja programa muzičkog i baletskog obrazovanja. rada kojima se ostvaruju 4) godišnji i nedeljni fond časova po predmetima. ciljeve i zadatke programa obrazovanja i vaspitanja. Nastavni program osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja sadrži: 1) svrhu. menjaju se i glase: ''Nastavni planovi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 70. 3) preporučene vrste aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu. kao i sadržaje i oblike slobodnih aktivnosti.'' Član 20. 6) druga pitanja programa.14 Fakultativni deo nastavnog plana i programa obuhvata predmete kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu sa mogućnostima škole. Naslovi iznad čl. 70. učenika sa posebnim sposobnostima i obrazovanja na jeziku nacionalne manjine. 5) opšte i posebne standarde znanja. 2) obavezne i preporučene sadržaje obaveznih i izbornih predmeta. do 73. obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju. obrazovanja odraslih. 70. 2) izborne predmete po razredima u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. i čl..

stav 4. 3) obavezne i izborne nastavne predmete i njihove obavezne i slobodne sadržaje. reči: ''opštim i posebnim''. 8) način i postupak ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa. 4) fakultativne nastavne predmete i njihove sadržaje. Školski program sadrži: 1) naziv. Član 22. U članu 75. stav 2.15 - Nastavni planovi i programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 72. Sadržina školskog programa Član 73. Naslov iznad člana 76.'' Član 21.. 7) fond časova za svaki predmet. ciljeve i zadatke školskog programa. 9) vrste aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu. U članu 74. brišu se. menjaju se i glase: . 2) svrhu. Član 23. 5) trajanje i osnovne oblike izvođenja programa. 10) programske sadržaje i aktivnosti kojima se ostvaruje fakultativni deo školskog programa. 3) vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. i član 76. 6) fond časova za svaki razred. briše se. 2) donošenje programa završnih i maturskih ispita. Nastavni planovi i programi su osnova za: 1) donošenje školskog programa u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. vrstu i trajanje školskog programa.

U članu 77. Opšte osnove predškolskog programa. koji glase: "Pripremni predškolski program je deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja u devetogodišnjem trajanju. reči: ''Prosvetnog saveta'' zamenjuju se rečju: ''Saveta''. za koje se organizuje razredna nastava.16 - ''Nadležnost i postupak za donošenje nastavnih planova i programa Član 76. nastava stranog jezika. u skladu sa nastavnim planom i programom i školskim programom. a programe završnih i maturskih ispita. 3. i 4. reči: ''stručni aktivi'' zamenjuju se rečima: ''odgovarajući stručni organi''. . izbornih i fakultativnih predmeta može da se organizuje i kao predmetna. stav 1. U članu 85." Član 28. u skladu sa posebnim zakonom. Član 27. posebne programe u oblastima predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Član 86. Izuzetno. propisuje ministar. Prvi ciklus obuhvata prvi do četvrtog razreda. U članu 78.'' Član 24. osnove vaspitnog programa donosi Savet. Član 25. Vrstu obrazovanja lica koja ostvaruju pripremni predškolski program propisuje ministar. menja se i glasi: "Član 86. Osnovno obrazovanje i vaspitanje traje osam godina i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa. Član 26.. stručnog osposobljavanja i obuke. na predlog Saveta. reči: ''šest meseci'' zamenjuju se rečima: ''dva meseca''. stav 1. dodaju se st. nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. U članu 84.

Član 32. stav 1. za koje se organizuje predmetna nastava. zavodi''. stav 2." Član 29. U članu 89. u skladu sa nastavnim planom i programom i školskim programom. U članu 90. U članu 94. Osnovno muzičko obrazovanje traje od dve do šest.17 Drugi ciklus obuhvata peti do osmog razreda. stav 1. reči: ''odgovarajući centar'' zamenjuju se rečima: ''Zavod iz stava 4. u skladu sa posebnim zakonom. Član 30. Osnovno obrazovanje odraslih ostvaruje se od navršenih 16 godina. menja se i glasi: ''U ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada koriste se udžbenici i nastavna sredstva koje na predlog Saveta odobri ministar. menja se i glasi: ''Inicijativu sa predlogom ogleda po pribavljenom mišljenju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja razmatra ministar i po prihvatanju inicijative odlučuje o odobravanju ogleda i propisuje program ogleda. stav 3. u skladu sa posebnim zakonom.'' U stavu 4. Stav 4. osim u slučajevima i u trajanju propisanim posebnim zakonom.'' . posle reči: "šest" dodaju se reči:"i po". Član 31. Osnovno obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju traje do osam godina i ostvaruje se u skladu sa školskim programom osnovne škole ili posebnim programom. reči: "savet. u skladu sa posebnim zakonom i školskim programom.'' U stavu 6. Za inicijativu koja uključuje značajne novine ministar pribavlja mišljenje Saveta. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: ''u skladu sa standardima koje utvrđuje Savet. centar'' zamenjuju se rečima: ''Savet.. ovog člana''. posle reči: "dete" dodaju se reči: "starosti od pet i po do šest i po godina". a baletsko četiri godine i ostvaruju se u dva obrazovna ciklusa. U članu 93.

reči: ''Minimalni standardi'' zamenjuju se rečju: ''Standardi''. U članu 99. U stavu 6. reč: ''minimalnim'' briše se. u skladu sa posebnim zakonom. Stav 7. Dosadašnji stav 6. stav 2. briše se. reči: ''trećem ciklusu'' zamenjuju se rečima: ''u poslednja dva razreda''..'' Stav 12. Dosadašnji stav 8. U stavu 8.18 U stavu 5.'' Član 34." U stavu 4. osim iz predmeta koje odredi ministar. reč: ''četiri'' zamenjuje se rečju: ''dva''. reč: ''četiri" zamenjuje se rečju: ''dve''. ocenjivanje i zaključna ocena su opisni. postaje stav 7. briše se. Zaključna ocena jeste brojčana. U članu 101. menja se i glasi: "U prvom razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. menja se i glasi: . menja se i glasi: ''Disciplinski postupak protiv učenika ne može se pokrenuti ni voditi po isteku 60 dana od dana učinjene povrede obaveze. Član 35. U članu 98. Stav 9. stav 5. osim učenika završnih razreda. U ostalim razredima osnovnog i u srednjem obrazovanju i vaspitanju ocenjivanje je brojčano u toku školske godine. Član 33. U članu 96. Član 36. menja se i glasi: ''Učenik koji ima do dve nedovoljne zaključne brojčane ocene polaže popravni ispit u avgustovskom ispitnom roku. reči: ''opštim osnovama školskog programa i'' brišu se. koji postaje stav 5. stav 1.

reči: ''Centru iz stava 2. reč: ''ishoda'' zamenjuje se rečima: ''ciljeva. reči: ''Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju izdaje i produžava licencu'' zamenjuju se rečima: ''Ministarstvo izdaje licencu''. U članu 114. U članu 113. U članu 108. 4. postaje stav 3. 3. i 8. U članu 103. 5. reči: ''i program polaganja ispita za licencu". Član 38. propisuje ministar. . ovog člana'' zamenjuju se rečju: ''Ministarstvu''. Član 39. stav 1. 3. U dosadašnjem stavu 5. brišu se. 7. Dosadašnji st. Stav 3. stav 2. Program za sticanje licence. 4.19 ''Kriterijume. Dosadašnji stav 4. vaspitača i stručnog saradnika ima pravo na polaganje ispita za licencu. stav 6. Posle stava 6. i 5. brišu se. i 6.'' Član 41.propisuje ministar. i 7. postaju st. reč: "devetog" zamenjuje se rečju: "osmog". zadataka i opštih i posebnih standarda znanja''. Član 40. briše se. U stavu 2. dodaju se st.. način provere savladanosti tog programa. U članu 110. troškove polaganja ispita i organ uprave pred kojim se polaže ispit za licencu .'' Član 37. koji glase: ''Lice koje savlada program uvođenja u posao nastavnika. koji postaje stav 4. način i postupak ocenjivanja uspeha iz pojedinačnih predmeta i vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje. st. reči: ''ishoda propisanih opštim i posebnim osnovama školskog programa i opštim osnovama predškolskog i vaspitnog programa'' zamenjuju se rečima: ''propisanih ciljeva i zadataka''.

U članu 118. . menja se i glasi: "Član 115. i 4. 116. 116. u roku od osam dana od dana prijema izveštaja. kojim se odbija zahtev za dobijanje licence konačno je u upravnom postupku. ovog člana. ni posle datih stručnih primedbi. Ako lice ne ispunjava uslove iz stava 1. Nastavniku. Član 44. 5. menjaju se i glase: ''Licenca se suspenduje nastavniku. do 9. st. na lični zahtev.. vaspitaču ili stručnom saradniku koji prema izveštaju prosvetnog savetnika ne ostvaruje obrazovnovaspitni rad. i 117. Pravo na dobijanje licence ima nastavnik. Naslovi iznad čl. Član 42. vaspitač ili stručni saradnik ima pravo prigovora ministru na izveštaj prosvetnog savetnika. reči: ''Centar iz stava 2. ovog člana ministar će rešenjem odbiti zahtev za izdavanje licence. ovog zakona. vaspitača ili stručnog saradnika i položen ispit za licencu. i čl.20 U dosadašnjem stavu 6. ovog člana može da se ukine suspenzija licence ukoliko položi ispit za sticanje licence. ovog člana'' zamenjuju se rečju: ''Ministarstvo''. Rešenje ministra iz stava 3. vaspitaču ili stručnom saradniku kome je suspendovana licenca iz razloga navedenih u stavu 3. i 117." Član 43. koji glase: ''Nastavnik. u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva. vaspitač ili stručni saradnik koji ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 110. savladan program uvođenja u posao nastavnika. a za koga prosvetni savetnik utvrdi da nije otklonio nedostatke u svom radu. 3.'' Posle stava 4. dodaju se st. predloga i upozorenja u pisanom obliku. Član 115. koji postaje stav 5. pa je na osnovu toga najmanje dva puta negativno ocenjen od strane prosvetnog savetnika. brišu se. izda licencu licu koje ispunjava uslove iz stava 1. na način i po postupku kojim se omogućava postizanje propisanih ciljeva i zadataka programa obrazovanja i vaspitanja. Ministarstvo je dužno da.

prestaje suspenzija licence ukoliko položi ispit za licencu. . Član 49. ovog člana. ovog člana teče od narednog dana od dana isteka roka iz stava 5." Član 46. U članu 143. tačka 5) menja se i glasi: "5) razvojne programe i projekte ustanova. kao i učešće Republike u oblasti investicija. ovog člana teče počev od narednog dana od dana prestanka radnog odnosa. ovog člana u roku 30 dana od dana podnošenja prigovora. reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. a prema programima i kriterijumima koje propisuje ministar. U članu 131. vaspitača i stručnog saradnika u okviru radne nedelje i godišnju normu.'' Član 45." Član 47. odnosno dana dostavljanja rešenja iz stava 6. stav 4. tačka 3) reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. a suspenzija iz stava 3. odnosno polaganja ispita.21 Ministar donosi rešenje po prigovoru iz stava 5. ovog člana. U članu 125. stav 1. stručnog usavršavanja zaposlenih i takmičenja učenika na republičkom.. od strane zaposlenog u toj školi. u tački 13) tačka na kraju teksta zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 14) koja glasi: "14) pripremanje učenika škole radi ocenjivanja. stav 1. Nastavniku. Član 48. Rešenje ministra konačno je u upravnom postupku. saveznom i međunarodnom nivou. menja se i glasi: ''Pedagošku normu svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika. stav 2.". U članu 134. vaspitaču ili stručnom saradniku kome je suspendovana licenca po osnovu stava 3. tačka 3) posle reči: "učenika" dodaju se reči: "osnovne škole". U stavu 2. stav 1. ovog člana. Suspenzija licence iz stava 2. U članu 142. u skladu sa utvrđenim sredstvima. propisuje ministar.

Dosadašnje tač." zamenjuju se rečima: "članom 59.22 Posle tačke 3) dodaje se nova tačka 4) koja glasi: "4) prevoz učenika na republička takmičenja. 4. i 3. 5. st. briše se. 4. stav 1. Član 53. stav 2. 2. 7. stav 2)''. Član 50. U "2006/2007.. brišu se. Član 52. reči: ''centar ako ne pripremi odgovarajući materijal i dostavi ga ministru u datom roku (član 26.". i 5.". Član 51. reči: "od godinu dana" zamenjuju se rečima: "od dve godine". Član 56. U stavu 2." članu 159. st. Član 55. Član 54. st." zamenjuju se rečima: "članom 60. 5) i 6) postaju tač. Čl. 4). i 151. 1. reči: "od godinu dana" zamenjuju se rečima: "od dve godine". Član 154. 150. U stavu 3." zamenjuju se rečima: . U članu 149. st. U članu 157. i 2. stav 1. reči: "članom 59." i reči: "članom 60. 5). reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. stav 2)'' zamenjuju se rečima: ''zavodi ako ne pripreme odgovarajući materijal i dostave ga ministru. stav 1. reči: "2007/2008. 6) i 7). briše se. U članu 148. i 8. U članu 152. odnosno Savetu u datom roku (član 25.

Lice koje odbije raspoređivanje ostvaruje pravo zaposlenog za čijim je radom prestala potreba. Član 62. brišu se. reči: "savlada akreditovan program obuke" zamenjuju se rečima: "položi ispit za direktora". brišu se. U članu 163. stav 2. briše se. Član 61. U stavu 3. brišu se. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona stiču srednje obrazovanje i učenici koji se zaključno sa školskom 2005/2006. st. 3. uz njegovu saglasnost." Član 58. briše se. Stav 2. za obavljanje administrativno-tehničkih poslova. reči: "na period od pet godina". stav 1. reč: "dve" zamenjuje se rečju: "tri".. Član 59. menja se i glasi: "Direktoru prestaje dužnost ako ne položi ispit u roku iz stava 1. Član 169. i 171. . a ako takvih poslova nema raspoređuje se. ovog člana raspoređuje se na druge odgovarajuće poslove.23 Član 57. menja se i glasi: "Zaposleni iz stava 1. U članu 162. 170." U stavu 3. U članu 161. stav 1. i 4. Član 63. Čl. Stav 4. Član 60. ovog člana. brišu se. reči: "na period od pet godina". Član 172. menja se i glasi: "Član 172. U članu 168.

Član 66. 48/94. 62/03 i 64/03). Izuzetno. odnosno srednje muzičko i baletsko obrazovanje i učenici koji se zaključno sa školskom 2005/2006. 67/93. 50/92. na osnovu ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega. 66/94. na osnovu ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega. godinom upišu u prvi razred muzičke. 53/93. . U tekstu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS". 23/02. Učenici koji se počev od školske 2004/2005. na osnovu ovog i posebnog zakona.24 godinom upišu u prvi razred srednje škole stiču srednje obrazovanje na osnovu Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS". godine. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona pohađaju četvrti do osmog razreda stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi i propisa donetih na osnovu njega. a od školske 2006/2007. Savet će postupno propisati nastavni plan i program za svaki razred do upisa učenika iz st." Član 64. do upisa u peti razred stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS". Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona stiču osnovno. 50/92. ovog člana u drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja. 25/02. 48/94. u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega. do 4. br. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona pohađaju drugi i treći razred. reč: ''akreditovan'' u odgovarajućem broju i padežu zamenjuje se rečju: ''propisan'' u odgovarajućem broju i padežu. Član 65. a od upisa u peti razred. 22/2002. Školski odbor osnovne škole doneće školski program za prvi i drugi razred do početka školske 2004/2005. ministar će doneti nastavni plan i program za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. godine upisuju u prvi razred osnovne škole stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje. reč: ''ishod'' u odgovarajućem broju i padežu zamenjuje se rečju: ''zadatak'' u odgovarajućem broju i padežu.. 24/96. 2. 53/93. 67/93. 62/03 i 64/03) i propisa donetih na osnovu njega. br. Učenici upisani školske 2003/2004. godine u prvi razred osnovne škole stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje u osmogodišnjem trajanju. godine. 62/03 i 64/03) i propisa donetih na osnovu njega. br.

godine na osnovu ovog i posebnog zakona. kao i zaposlene centara preuzimaju zavodi. usmeriće se preko tekuće budžetske rezerve za rad zavoda. obrazovan u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. godinu. a od školske 2006/2007. Narodna skupština imenuje članove Saveta iz reda propisane strukture.. . Odredba člana 36. Narodna skupština imenovaće članove Saveta iz člana 2. prava i obaveze. Prosvetni savet. prestaje sa radom danom stupanja na snagu ovog zakona. Član 70. ovog zakona primenjuje se počev od školske 2004/2005. ovog člana. u skladu sa delatnošću utvrđenom ovim zakonom. ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 68. Neutrošena sredstva za rad centara iz stava 2. ovog člana. Komisija koju obrazuje Vlada izvršiće popis imovine i deobni bilans centara iz stava 2. godine. ovog zakona. Centri osnovani u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ukidaju se na dan stupanja na snagu odluka o osnivanju zavoda. Član 69. opredeljena u budžetu Republike Srbije za 2004. ovog člana.25 odnosno baletske škole stiču obrazovanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi i propisa donetih na osnovu njih. Član 67. Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona osnovati zavode iz člana 6. Centri će sačiniti završne račune sa stanjem na dan isteka roka iz stava 2. Ako podnosioci lista ne dostave liste u roku iz stava 2. ovog zakona dužni su da dostave liste kandidata u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog člana. Podnosioci lista kandidata iz člana 2. Imovinu. stav 3.

.26 Član 71. Član 72.. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Ustanova je dužna da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglasi statut. organizaciju i način rada sa ovim zakonom.