P. 1
Zakon o Izmnama i Dopunama Zakona o Osnovama Sistema Obrazovanja

Zakon o Izmnama i Dopunama Zakona o Osnovama Sistema Obrazovanja

|Views: 167|Likes:
Published by nikola_p

More info:

Published by: nikola_p on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2010

pdf

text

original

ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Član 1. U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS" br. 62/03 i 64/03) naslov iznad člana 3. menja se i glasi: ''Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja''. U članu 3. stav 1. briše se. U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. reči: ''Ciljevi obrazovanja i vaspitanja'' zamenjuju se rečima: ''Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja'', a tačka 5) menja se i glasi: "5) razvijanje svesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti, negovanje srpske tradicije i kulture, kao i tradicije i kulture nacionalnih manjina;". Tačka 6. menja se i glasi: "6) omogućavanje međunarodnog povezivanja;". uključivanja u procese evropskog i

U tački 11) posle reči: "učenika" dodaju se reči: "radoznalosti i otvorenosti za kulture tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i". Član 2. Naziv odeljka 1. glave II. menja se i glasi: "1. Nacionalni prosvetni savet". Naslov iznad člana 10. briše se, a član 10. menja se i glasi: "Član 10. Radi utvrđivanja pravaca razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja obrazuje se Nacionalni prosvetni savet (u daljem tekstu: Savet). Rad Saveta je javan. Kad Savet razmatra pitanja koja čine deo politike Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) u oblasti obrazovanja i vaspitanja, dužan je da obezbedi usaglašene stavove sa odgovarajućim institucijama u čijoj su nadležnosti pitanja razvoja visokog i drugih oblika obrazovanja.

- 2 Savet je dužan da Narodnoj skupštini Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština) podnosi izveštaj o svom radu najmanje jedanput godišnje. Savet može da obrazuje stalne i povremene komisije iz reda nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i drugih istaknutih stručnjaka i naučnika, u skladu s poslovnikom. Administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja Ministarstvo. Sredstva za rad Saveta obezbeđuju se u budžetu Republike. Članovi Saveta i komisija iz stava 5. ovog člana imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Narodna skupština. Savet donosi poslovnik o svom radu." Član 3. Naslov iznad člana 11. i član 11. menjaju se i glase:

"Sastav Saveta
Član 11. Savet ima 42 člana, uključujući i predsednika, koje bira Narodna skupština na vreme od šest godina. Izuzetno od stava 1. ovog člana, polovini članova prvoizabranog sastava Saveta mandat traje tri godine. Predsednik i članovi Saveta biraju se, i to: 1) tri člana iz reda akademika - redovnih profesora univerziteta, sa liste kandidata koju podnosi Srpska akademija nauka i umetnosti i jedan član Matice srpske iz reda redovnih profesora univerziteta, sa liste kandidata koju podnosi Matica srpska; 2) četiri člana iz reda nastavnika Univerziteta u Beogradu, sa liste kandidata koju podnosi Univerzitet u Beogradu; 3) po jedan član iz reda nastavnika drugih univerziteta čiji je osnivač Republika, odnosno autonomna pokrajina: Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Univerziteta umetnosti u Beogradu, sa liste kandidata koju podnose ovi univerziteti; 4) član iz reda nastavnika učiteljskog fakulteta, sa liste kandidata koju zajednički podnose učiteljski fakulteti čiji je osnivač Republika;

Podnosioci lista iz stava 3. Saveza društava istoričara Srbije. organu . vaspitača i stručnih saradnika: Zajednice vaspitača predškolskih ustanova. sa liste kandidata koju zajednički podnose ovi sindikati. sa liste kandidata koju podnosi ova crkva. sa lista kandidata koje podnose ova udruženja. Društva matematičara Srbije. ovog člana sadrži veći broj kandidata od broja članova koji se biraju. i jedan član iz reda predstavnika Zajednice gimnazija. 6) četiri člana iz reda predstavnika zajednica srednjih stručnih škola. sa liste kandidata koju zajednički podnose ove zajednice. izabrano ili postavljeno na funkciju u državnom organu. 12) član iz reda udruženja poslodavaca. 8) član iz reda tradicionalnih crkava i verskih zajednica. ovog člana dužni su da dostave liste kandidata za članove Saveta dva meseca pre isteka mandata članova Saveta kojima mandat ističe. Društva psihologa Srbije. 11) član iz reda reprezentativnih sindikata. sa liste kandidata koju zajednički podnose saveti nacionalnih manjina. ovog člana. 10) član iz reda nacionalne organizacije za zapošljavanje. Srpskog biološkog društva. sa liste kandidata koju zajednički podnose ova udruženja. Društva fizičara Srbije. 7) član iz reda Srpske pravoslavne crkve. Lista iz stava 3. Pedagoškog društva Srbije i Društva defektologa Srbije. Za člana Saveta ne može da bude izabrano lice koje je imenovano. Saveza učitelja Srbije. Predsednik Saveta bira se iz reda stručnjaka iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. sa liste kandidata koju podnosi ova organizacija. sa liste kandidata koju zajednički podnose ove crkve i verske zajednice. Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije. sa liste kandidata koju podnosi ta zajednica. Ako podnosilac liste ne dostavi listu u roku iz stava 4. Saveza pedagoga za fizičku kulturu. Društva za srpski jezik Srbije. Srpskog geografskog društva. Društva likovnih pedagoga Srbije. 9) član iz reda nacionalnih manjina. Srpskog hemijskog društva. Narodna skupština bira članove Saveta iz reda propisane strukture. osim Srpske pravoslavne crkve. Najmanje polovina članova Saveta bira se iz reda stručnjaka iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Društva za strane jezike Srbije.3 5) po jedan član iz reda stručnih udruženja nastavnika. Srpskog filozofskog društva..

u skladu sa ovim i posebnim zakonom. odnosno svojim postupcima povredi ugled dužnosti koju obavlja ili ukoliko nastupi uslov iz stava 9. 5) predlaže ministru: programe završnog i maturskog ispita u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. posebne programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja. ako ne ispunjava svoju dužnost kao član Saveta. kojima se uređuju pitanja od značaja za oblast obrazovanja i vaspitanja. bez prava odlučivanja. osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.4 teritorijalne autonomije." Član 4. . U oblasti razvoja i unapređivanja sistema obrazovanja i vaspitanja Savet: 1) utvrđuje pravce razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog. Savet donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta. odnosno lokalne samouprave i lice izabrano u organ političke stranke ili organ upravljanja ustanove. ovog člana. menjaju se i glase: "Nadležnost Saveta Član 12.. Naslov iznad člana 12. 7) utvrđuje listu obrazovnih profila. 2) prati i analizira stanje obrazovanja na svim nivoima iz svoje nadležnosti i usaglašenost sistema obrazovanja sa evropskim standardima. 3) razmatra. sa liste koja je podneta za izbor članova Saveta. 6) predlaže ministru udžbenike i nastavna sredstva. i član 12. nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i osnove vaspitnog programa. Sednicama Saveta prisustvuje predstavnik Ministarstva. Narodna skupština razrešava člana Saveta pre isteka mandata. zauzima stavove i daje mišljenje Ministarstvu u postupku donošenja zakona i drugih akata. 4) donosi: opšte osnove predškolskog programa. i to: na lični zahtev. bira se novi član do isteka mandata Saveta. stručnog osposobljavanja i obuke. U slučaju razrešenja člana Saveta pre isteka mandata.

obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja Republika osniva ustanove . uključujući i osposobljavanje nastavnika i vaspitača za rad sa decom i učenicima sa smetnjama u razvoju. za obavljanje razvojnih. glave II. Radi praćenja. Naslovi iznad čl. (10) prostora. 7) i 8) objavljuju se u "Prosvetnom glasniku". (3) stalnog stručnog ustanovama.. usavršavanja zaposlenih u (4) znanja. do 16. a član 17. Akti iz tač. (7) za ostvarivanje posebnih vaspitanja i obrazovanja. brišu se. (2) za uvođenje u posao nastavnika. vaspitača i stručnih saradnika. Naziv odeljka 2. Član 6.Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: zavodi)." Član 5. osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. 4). opreme i nastavnih sredstava. 13. kao i dopunskog obrazovanja nastavnika. . (6) za sticanje obrazovanja nastavnika. 9) obavlja i druge poslove. (5) znanja. 13. veština i sposobnosti za profesiju nastavnika i vaspitača i njihovog profesionalnog napredovanja. i čl. veština i sposobnosti za direktora. (8) za ostvarivanje posebnih osposobljavanja i obuke. programa predškolskog stručnog programa (9) kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava. kao i za sticanje dozvole za rad. menja se i glasi: "2. vaspitača i stručnog saradnika. do 16. Naslov iznad člana 17. Savet najmanje jedanput godišnje dostavlja Narodnoj skupštini mišljenje o stanju u oblasti obrazovanja i vaspitanja i razvoja predškolskog. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja". menja se i glasi: "Član 17.5 8) utvrđuje standarde: (1) kvaliteta obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama i opšte i posebne standarde znanja. briše se. u skladu sa zakonom.

menjaju se i glase: "Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Član 18. Za osnivanje i rad zavoda sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike. aktom o osnivanju i statutom. Na osnivanje. Zavod iz stava 1. O promeni naziva. ovog člana u svom sastavu ima organizacione jedinice . Zavodi podnose izveštaje o svom radu Vladi najmanje jedanput godišnje.centre." Centar za strateški razvoj Član 19. u skladu sa statutom. i to: 1) Centar za strateški razvoj." Član 7. i čl. istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom. sedišta i statusnoj promeni zavoda odlučuje Vlada. 3) Centar za profesionalni razvoj zaposlenih. 18. a koji se naročito odnose na: razvoj obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama. do 25.6 savetodavnih. 4) Centar za stručno i umetničko obrazovanje. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove u pripremi propisa iz nadležnosti Saveta i Ministarstva. do 25. strateške ciljeve i . organizaciju i rad zavoda primenjuju se propisi o javnim službama. 2) Centar za razvoj programa i udžbenika. ovog člana može da ima i druge organizacione jedinice. Na statut i godišnji plan i program rada zavoda saglasnost daje Vlada. Zavod iz stava 1. osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. 18. Akte o osnivanju zavoda donosi Vlada. Naslovi iznad čl.. Centar za strateški razvoj obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

a koji se naročito odnose na: unapređivanje i razvoj sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalni razvoj zaposlenih u ustanovi. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. programe završnih i maturskih ispita. polaganje ispita za dozvolu za rad nastavnika. Centar za stručno i umetničko obrazovanje obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. obolela od sistemskih bolesti. kao i na kvalitet i postupak odobravanja udžbenika i nastavnih sredstava. usaglašenost obrazovnog sistema sa evropskim uporednim sistemima obrazovanja. stručnog usavršavanja nakon završenog srednjeg obrazovanja. osnovnog obrazovanja u inostranstvu. pružanje stručno-pedagoške pomoći nastavniku. vaspitaču i stručnom saradniku. obezbeđivanje prilagođenog obrazovanja i vaspitanja . lica kojima je potrebna društvena podrška (lica sa smetnjama u razvoju. završni. saradnju sa nastavničkim fakultetima. stručnu i umetničku maturu. Centar za razvoj programa i udžbenika Član 20. a koji se naročito odnose na pripremu programa: obrazovanja po nivoima i vrstama.7 zadatke razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja u procesu doživotnog učenja. univerzitetima i drugim stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu. a koji se naročito odnose na: razvoj. .. programe stručnog osposobljavanja i obuke. mrežu ustanova. specijalistički i majstorski ispit. stručnog osposobljavanja i obuke. lica kojima je potrebna posebna društvena podrška. vrednovanje kvaliteta ostvarivanja programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih. obrazovanja učenika sa posebnim sposobnostima. obrazovanja odraslih. dece i učenika sa problemima socijalne adaptacije i drugim poremećajima u socijalnom ponašanju. mentalnim oštećenjima. telesni invalidi). vaspitni rad u ostvarivanju obrazovanja i vaspitanja. Centar za stručno i umetničko obrazovanje Član 22. praćenje i osiguranje kvaliteta stručnog i umetničkog obrazovanja. Centar za razvoj programa i udžbenika obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih Član 21. metodologiju podučavanja i učenja.učenika sa posebnim sposobnostima. vaspitača i stručnog saradnika i ispita za direktora. obrazovanja odraslih. sa stečenim invaliditetom.

uz saglasnost Ministarstva. odnosno akt najduže u roku od tri meseca od dana prijema materijala zavoda. praćenjem učeničkih postignuća. Savet. Rad Saveta i zavoda Član 25. Ukoliko zavodi po proteku roka iz stava 2. Savetu i školama u domenu praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva. vaspitača. po prijemu obrazloženog zahteva Saveta. Zavodi obavljaju stručne poslove u pripremi akata koji su u nadležnosti Saveta. ovog člana ne pripreme potreban materijal.. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove u oblasti praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva. Članu stručnog tima iz stava 1. proverom rezultata ostvarenosti propisanih ciljeva. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja i praćenjem usaglašenosti sistema vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja sa evropskim uporednim sistemima vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. ovog člana sadrži i rok za pripremu materijala. Zavod iz stava 1. bez stručne obrade zavoda. pružanjem stručne podrške Ministarstvu. odnosno ministar dužan je da donese odluku. aktom o osnivanju i statutom. Zavodi mogu da obrazuju posebne stručne timove iz reda stručnjaka u oblasti obrazovanja i vaspitanja ili da angažuju naučnoistraživačke institucije. Zahtev iz stava 1. ovog člana za vreme rada u stručnom timu miruje radni odnos na radnom mestu sa koga odsustvuje. odnosno ministra. ovog člana naročito obavlja stručne poslove u vezi sa: predlaganjem opštih i posebnih standarda znanja. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja na republičkom nivou. Stručni timovi Član 24. odnosno ministra. . realizacijom međunarodnih studija. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja po nivoima i vrstama. stručnih saradnika i ustanova. Savet. vrednovanjem rada nastavnika. odnosno ministar donosi akt iz svoje nadležnosti. kao i druge poslove u skladu sa zakonom.8 - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Član 23.

odnosno zavodi mogu da podnesu inicijativu ministru.. Učenici mogu da se angažuju samo u okviru praktične nastave. 6) vodi bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju. odnosno Vladi za rešavanje određenih pitanja iz svoje nadležnosti. Zahtev iz stava 5. Član 9. kao i poslove usaglašavanja sa evropskim obrazovnim sistemima. Naslov iznad člana 26. brišu se." Član 8. analizu i prenošenje stranih iskustava evropskih programa i dostignuća. menja se i glasi: "Član 27. Savet. 2) vrši nadzor nad radom ustanova i zavoda. U oblasti obrazovanja i vaspitanja Ministarstvo. ovog člana sadrži i rok za donošenje akta." . 7) vodi registar i izdaje dozvole za rad nastavnika. U članu 36. 5) ostvaruje međunarodnu saradnju na planu razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja.9 Savet donosi akt iz svoje nadležnosti i po dostavljanju obrazloženog zahteva ministra. naročito: 1) planira i prati razvoj obrazovanja i vaspitanja. 4) vrši proveru rezultata ostvarenosti propisanih ciljeva i zadataka obrazovanja na republičkom nivou. i 6. 3. Ako Savet u roku iz st. akt donosi ministar. 3) planira." Član 10. menja se i glasi: "Ustanova može da obavlja i drugu delatnost koja je u funkciji obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: proširena delatnost) pod uslovom da se njome ne ometa obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja. i član 26. stav 1. a nastavnici ako se ne ometa ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada. ovog člana ne donese akt iz svoje nadležnosti. vaspitača i stručnih saradnika. Član 27. koordinira i organizuje programe stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u ustanovama.

U članu 53. menja se i glasi: "Članove organa upravljanja ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave. skupština jedinice lokalne samouprave određuje rok za usklađivanje sa Zakonom." Član 12. tačka 3) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom. a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova organa upravljanja. odnosno fizičko lice. reči: "predsednika i" brišu se. Član 41. 10. dodaju se st." Član 14. U članu 54. stav 3. ako ispunjava propisane standarde za ostvarivanje posebnih programa i dobije odobrenje Ministarstva. reč: "istaknuta" briše se." U stavu 3. menja se i glasi: "Član 41. ili predloži kandidata suprotno odredbama Zakona. ovog zakona. Posle stava 9. Druga organizacija. U članu 55.'' Član 13. stručnog osposobljavanja i obuke. i 11. stav 8. skupština jedinice lokalne samouprave imenovaće članove organa upravljanja bez predloga ovlašćenog predlagača. stav 1. 4) i 5) koje glase: "4) ovlašćeni predlagač pokrene inicijativu za razrešenje člana organa upravljanja zbog prestanka osnova po kojem je imenovan u organ upravljanja. Ako ovlašćeni predlagač ni u datom roku ne postupi u skladu sa Zakonom. 5) nastupi uslov iz člana 53. Posle tačke 3) dodaju se tač. stav 2..10 Član 11. koji glase: ''Ako ovlašćeni predlagač ne sprovede postupak u skladu sa Zakonom. može da ostvaruje posebne programe u oblastima: predškolskog vaspitanja i obrazovanja. .

a reči: ''savlada akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit''. troškove polaganja ispita. Dosadašnji stav 11. naknade za rad članova komisije i ostala pitanja u vezi sa polaganjem ispita za direktora. propisuje ministar. Direktoru ustanove prestaje radni odnos ako se u toku trajanja mandata utvrdi da ne ispunjava uslove iz stava 12." U stavu 4. tač." Član 16.'' Dodaju se novi st. U stavu 6. koji postaje stav 10. dodaje se stav 11. . 12. Dosadašnji stav 10. Stav 3.11 Član 15. reči: ''savladan odgovarajući akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit''. U članu 59. Stav 9. 4. U članu 58. reč: ''pet'' zamenjuje se rečju: ''deset''. i 13. vrstu obrazovanja za direktora. reči: ''savladan odgovarajući akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit". briše se. menja se i glasi: "Bliže uslove za izbor direktora. organ uprave pred kojim se polaže ispit. položen ispit za direktora i najmanje deset godina radnog staža u oblasti obrazovanja i vaspitanja. stav 2. obrazac uverenja o položenom ispitu. postaje stav 9." Posle stava 10.. ovog člana ili odbije da se podvrgne lekarskom pregledu na zahtev organa upravljanja. menjaju se i glase: ''Odluka sa dokumentacijom o izabranom kandidatu dostavlja se ministru na saglasnost. do 8. stav 1. koji glasi: ''Troškove polaganja ispita za direktora snosi lice koje polaže ispit za direktora. koji glase: "Direktor ustanove mora da ispunjava uslove propisane članom 111. način i postupak za polaganje ispita za direktora. licencu za vaspitača. menja se i glasi: "Za direktora dečjeg vrtića može da bude izabran i vaspitač koji ima više obrazovanje. 2) i 3) Zakona. st.

12 Smatra se da je odluka organa upravljanja o izboru direktora doneta. Za vršioca dužnosti direktora ustanove može da bude postavljen nastavnik. U stavu 2." Član 17. stav 1. Član 60. posle reči: "uslova za" dodaju se reči: "mirovanje. Ako ministar donese akt kojim se odbija davanje saglasnosti na odluku o izboru direktora ustanove. Vršioca dužnosti direktora postavlja ministar ako organ upravljanja ne postavi vršioca dužnosti direktora u slučajevima iz stava 1. a nije raspisan konkurs ili organ upravljanja nije doneo odluku o izboru ili je ministar doneo akt kojim je odbijeno davanje saglasnosti na odluku organa upravljanja.. Prava. u roku od sedam dana od dana saznanja za nastupanje razloga za postavljenje. Vršiocu dužnosti direktora ustanove miruje radni odnos na radnom mestu sa koga je postavljen. U članu 62. Vršioca dužnosti direktora postavlja organ upravljanja do izbora direktora ako direktoru ustanove prestane dužnost." Član 18. ovog člana ili ne donese odluku po ponovljenom konkursu. Akt o odbijanju saglasnosti ministar donosi ako se u postupku utvrdi da odluka nije doneta u skladu sa zakonom ili se njenim donošenjem dovodi u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove. odnosno ministar ne da saglasnost na odluku po ponovljenom konkursu. najduže šest meseci. Za vršioca dužnosti direktora ustanove ne može biti postavljeno lice koje u postupku izbora za direktora nije dobilo saglasnost. posle tačke 12) dodaje se nova tačka 13) koja glasi: . raspisuje se novi konkurs. Učesnik konkursa nezadovoljan odlukom o izboru direktora utanove ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu. za vreme dok obavlja tu dužnost. odnosno". vaspitač ili stručni saradnik u najvišem zvanju. odnosno da je ministar dao na nju saglasnost ako u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke ne donese akt kojim odbija saglasnost. menja se i glasi: "Član 60. obaveze i odgovornosti direktora ustanove odnose se i na vršioca dužnosti direktora.

Akt o odbijanju saglasnosti ministar donosi ako se u postupku utvrdi da odluka nije doneta u skladu sa zakonom ili se njenim donošenjem dovodi u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove. izborni i fakultativni deo. ako u roku od 15 dana od dana njenog dostavljanja ne donese akt kojim odbija saglasnost. Član 19. u skladu sa nastavnim planovima i programima." Stav 5. odnosno da je ministar dao na nju saglasnost. menja se i glasi: "Član 69. Školski program donosi organ upravljanja." Dosadašnja tačka 13.. Izborni deo nastavnog plana i programa obuhvata izborne predmete i sadržaje programa po nivoima i vrstama obrazovanja od kojih učenik obavezno bira jedan ili više predmeta prema svojim sklonostima. 3. Član 69. Obavezni deo nastavnog plana i programa sadrži osnovne predmete i sadržaje koji su obavezni za sve učenike određenog nivoa i vrste obrazovanja. briše se. postaje tačka 14. Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje ostvaruju se na osnovu školskog programa. Učenik koji se opredelio za jedan od dva izborna predmeta versku nastavu ili građansko vaspitanje. odnosno do kraja sticanja srednjeg obrazovanja i vaspitanja. St. Školskim programom obezbeđuje se ostvarivanje nastavnih planova i programa i potreba učenika i roditelja. Školski program sadrži obavezni. menjaju se i glase: "Smatra se da je odluka organa upravljanja o razrešenju direktora doneta. škole i jedinice lokalne samouprave. Jedan od obaveznih izbornih predmeta je verska nastava ili građansko vaspitanje.13 "13) ako organ upravljanja ne prihvati godišnji izveštaj direktora o radu škole. izabrani predmet zadržava do kraja započetog ciklusa osnovnog. i 4. .

6) druga pitanja programa. Nastavni program osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja sadrži: 1) svrhu. rada kojima se ostvaruju 4) godišnji i nedeljni fond časova po predmetima. i čl. 2) obavezne i preporučene sadržaje obaveznih i izbornih predmeta. 70. 3) oblike obrazovno-vaspitnog obavezni i izborni predmeti. od značaja za ostvarivanje nastavnih . menjaju se i glase: ''Nastavni planovi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 70. do 73. 5) opšte i posebne standarde znanja. Nastavni programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 71. 4) način prilagođavanja programa muzičkog i baletskog obrazovanja.'' Član 20. kao i sadržaje i oblike slobodnih aktivnosti. 70. ciljeve i zadatke programa obrazovanja i vaspitanja. 3) preporučene vrste aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu. do 73. učenika sa posebnim sposobnostima i obrazovanja na jeziku nacionalne manjine. Naslovi iznad čl. 2) izborne predmete po razredima u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Nastavni planovi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja sadrže: 1) obavezne predmete po razredima u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju..14 Fakultativni deo nastavnog plana i programa obuhvata predmete kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu sa mogućnostima škole. obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju. obrazovanja odraslih.

'' Član 21.15 - Nastavni planovi i programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 72. 5) trajanje i osnovne oblike izvođenja programa. menjaju se i glase: . i član 76. stav 4. reči: ''opštim i posebnim''. U članu 75. stav 2. 10) programske sadržaje i aktivnosti kojima se ostvaruje fakultativni deo školskog programa. vrstu i trajanje školskog programa. Član 23. 4) fakultativne nastavne predmete i njihove sadržaje. 6) fond časova za svaki razred. ciljeve i zadatke školskog programa. Nastavni planovi i programi su osnova za: 1) donošenje školskog programa u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Sadržina školskog programa Član 73. Školski program sadrži: 1) naziv. 7) fond časova za svaki predmet. 3) obavezne i izborne nastavne predmete i njihove obavezne i slobodne sadržaje. 8) način i postupak ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa. 2) svrhu. 3) vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. U članu 74. brišu se. Naslov iznad člana 76.. briše se. 9) vrste aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu. Član 22. 2) donošenje programa završnih i maturskih ispita.

16 - ''Nadležnost i postupak za donošenje nastavnih planova i programa Član 76. stručnog osposobljavanja i obuke. . i 4. U članu 78. Prvi ciklus obuhvata prvi do četvrtog razreda. reči: ''Prosvetnog saveta'' zamenjuju se rečju: ''Saveta''." Član 28. Član 27. 3. Član 86. a programe završnih i maturskih ispita. u skladu sa posebnim zakonom. Član 26. stav 1. izbornih i fakultativnih predmeta može da se organizuje i kao predmetna.'' Član 24. osnove vaspitnog programa donosi Savet. u skladu sa nastavnim planom i programom i školskim programom. menja se i glasi: "Član 86. U članu 84. propisuje ministar. koji glase: "Pripremni predškolski program je deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja u devetogodišnjem trajanju. U članu 85. Vrstu obrazovanja lica koja ostvaruju pripremni predškolski program propisuje ministar.. stav 1. Izuzetno. na predlog Saveta. nastava stranog jezika. U članu 77. Član 25. nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Osnovno obrazovanje i vaspitanje traje osam godina i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa. dodaju se st. za koje se organizuje razredna nastava. reči: ''šest meseci'' zamenjuju se rečima: ''dva meseca''. Opšte osnove predškolskog programa. reči: ''stručni aktivi'' zamenjuju se rečima: ''odgovarajući stručni organi''. posebne programe u oblastima predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

menja se i glasi: ''U ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada koriste se udžbenici i nastavna sredstva koje na predlog Saveta odobri ministar. U članu 93. zavodi''. u skladu sa posebnim zakonom. Za inicijativu koja uključuje značajne novine ministar pribavlja mišljenje Saveta. stav 1. stav 3. posle reči: "dete" dodaju se reči: "starosti od pet i po do šest i po godina". Osnovno obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju traje do osam godina i ostvaruje se u skladu sa školskim programom osnovne škole ili posebnim programom. Član 32. a baletsko četiri godine i ostvaruju se u dva obrazovna ciklusa. u skladu sa posebnim zakonom. stav 1. menja se i glasi: ''Inicijativu sa predlogom ogleda po pribavljenom mišljenju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja razmatra ministar i po prihvatanju inicijative odlučuje o odobravanju ogleda i propisuje program ogleda.. stav 2. Član 30. u skladu sa nastavnim planom i programom i školskim programom.'' U stavu 4. U članu 90. u skladu sa posebnim zakonom i školskim programom. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: ''u skladu sa standardima koje utvrđuje Savet. Osnovno obrazovanje odraslih ostvaruje se od navršenih 16 godina. Član 31." Član 29. za koje se organizuje predmetna nastava. U članu 89. osim u slučajevima i u trajanju propisanim posebnim zakonom. ovog člana''. reči: "savet.'' U stavu 6.'' . reči: ''odgovarajući centar'' zamenjuju se rečima: ''Zavod iz stava 4. U članu 94. Stav 4. Osnovno muzičko obrazovanje traje od dve do šest. posle reči: "šest" dodaju se reči:"i po". centar'' zamenjuju se rečima: ''Savet.17 Drugi ciklus obuhvata peti do osmog razreda.

Dosadašnji stav 6. reči: ''Minimalni standardi'' zamenjuju se rečju: ''Standardi''. ocenjivanje i zaključna ocena su opisni. Zaključna ocena jeste brojčana. U članu 101.18 U stavu 5. reč: ''minimalnim'' briše se. u skladu sa posebnim zakonom. Član 35. U ostalim razredima osnovnog i u srednjem obrazovanju i vaspitanju ocenjivanje je brojčano u toku školske godine.'' Član 34. Član 36. postaje stav 7." U stavu 4. koji postaje stav 5. U članu 96.'' Stav 12. U članu 98. menja se i glasi: ''Disciplinski postupak protiv učenika ne može se pokrenuti ni voditi po isteku 60 dana od dana učinjene povrede obaveze. briše se. Stav 7. stav 2.. U stavu 8. Član 33. menja se i glasi: . menja se i glasi: ''Učenik koji ima do dve nedovoljne zaključne brojčane ocene polaže popravni ispit u avgustovskom ispitnom roku. osim učenika završnih razreda. Dosadašnji stav 8. stav 1. reč: ''četiri'' zamenjuje se rečju: ''dva''. reči: ''trećem ciklusu'' zamenjuju se rečima: ''u poslednja dva razreda''. reči: ''opštim osnovama školskog programa i'' brišu se. stav 5. osim iz predmeta koje odredi ministar. U članu 99. menja se i glasi: "U prvom razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. briše se. Stav 9. reč: ''četiri" zamenjuje se rečju: ''dve''. U stavu 6.

. stav 2. i 5.'' Član 41. ovog člana'' zamenjuju se rečju: ''Ministarstvu''. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja''. Stav 3. reč: "devetog" zamenjuje se rečju: "osmog". i 8. i 7. Program za sticanje licence. dodaju se st. U dosadašnjem stavu 5. U stavu 2.19 ''Kriterijume. Dosadašnji st. Član 38. reči: ''Centru iz stava 2. reči: ''ishoda propisanih opštim i posebnim osnovama školskog programa i opštim osnovama predškolskog i vaspitnog programa'' zamenjuju se rečima: ''propisanih ciljeva i zadataka''. i 6. 4. koji postaje stav 4. briše se. Posle stava 6. U članu 108. način provere savladanosti tog programa. U članu 114. reč: ''ishoda'' zamenjuje se rečima: ''ciljeva.'' Član 37.propisuje ministar. 4. U članu 113. Član 39. troškove polaganja ispita i organ uprave pred kojim se polaže ispit za licencu . 3. Član 40. reči: ''i program polaganja ispita za licencu". U članu 103. Dosadašnji stav 4. stav 1. 7. U članu 110. brišu se. 3. brišu se. način i postupak ocenjivanja uspeha iz pojedinačnih predmeta i vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje. koji glase: ''Lice koje savlada program uvođenja u posao nastavnika. 5. postaju st. vaspitača i stručnog saradnika ima pravo na polaganje ispita za licencu. propisuje ministar. postaje stav 3.. stav 6. reči: ''Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju izdaje i produžava licencu'' zamenjuju se rečima: ''Ministarstvo izdaje licencu''. st.

predloga i upozorenja u pisanom obliku. Nastavniku. U članu 118. Pravo na dobijanje licence ima nastavnik. 116. ovog člana'' zamenjuju se rečju: ''Ministarstvo''. vaspitač ili stručni saradnik koji ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 110.. vaspitača ili stručnog saradnika i položen ispit za licencu. koji postaje stav 5.'' Posle stava 4. Član 44. ovog zakona. ovog člana ministar će rešenjem odbiti zahtev za izdavanje licence. 116. menja se i glasi: "Član 115. u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva. Ministarstvo je dužno da. Rešenje ministra iz stava 3. u roku od osam dana od dana prijema izveštaja. st. koji glase: ''Nastavnik." Član 43. na način i po postupku kojim se omogućava postizanje propisanih ciljeva i zadataka programa obrazovanja i vaspitanja. Član 42. savladan program uvođenja u posao nastavnika. reči: ''Centar iz stava 2. pa je na osnovu toga najmanje dva puta negativno ocenjen od strane prosvetnog savetnika. menjaju se i glase: ''Licenca se suspenduje nastavniku. do 9. 5. dodaju se st. ni posle datih stručnih primedbi. a za koga prosvetni savetnik utvrdi da nije otklonio nedostatke u svom radu. Ako lice ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana može da se ukine suspenzija licence ukoliko položi ispit za sticanje licence. na lični zahtev. i 4. 3.20 U dosadašnjem stavu 6. i čl. brišu se. vaspitač ili stručni saradnik ima pravo prigovora ministru na izveštaj prosvetnog savetnika. vaspitaču ili stručnom saradniku koji prema izveštaju prosvetnog savetnika ne ostvaruje obrazovnovaspitni rad. izda licencu licu koje ispunjava uslove iz stava 1. Naslovi iznad čl. vaspitaču ili stručnom saradniku kome je suspendovana licenca iz razloga navedenih u stavu 3. ovog člana. i 117. Član 115. . i 117. kojim se odbija zahtev za dobijanje licence konačno je u upravnom postupku.

odnosno polaganja ispita. Nastavniku. prestaje suspenzija licence ukoliko položi ispit za licencu. a suspenzija iz stava 3. menja se i glasi: ''Pedagošku normu svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika. stav 2. propisuje ministar.. ovog člana.21 Ministar donosi rešenje po prigovoru iz stava 5. Član 49. kao i učešće Republike u oblasti investicija. U članu 125. od strane zaposlenog u toj školi. U stavu 2. vaspitača i stručnog saradnika u okviru radne nedelje i godišnju normu. stav 1.'' Član 45. ovog člana. vaspitaču ili stručnom saradniku kome je suspendovana licenca po osnovu stava 3. stav 4. U članu 142. ovog člana teče od narednog dana od dana isteka roka iz stava 5. ovog člana teče počev od narednog dana od dana prestanka radnog odnosa. reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. u tački 13) tačka na kraju teksta zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 14) koja glasi: "14) pripremanje učenika škole radi ocenjivanja. Član 48. . ovog člana u roku 30 dana od dana podnošenja prigovora." Član 46. stav 1. odnosno dana dostavljanja rešenja iz stava 6. Rešenje ministra konačno je u upravnom postupku. U članu 131. tačka 3) posle reči: "učenika" dodaju se reči: "osnovne škole". a prema programima i kriterijumima koje propisuje ministar. u skladu sa utvrđenim sredstvima." Član 47. U članu 143. U članu 134.". ovog člana. tačka 5) menja se i glasi: "5) razvojne programe i projekte ustanova. Suspenzija licence iz stava 2. stav 1. stručnog usavršavanja zaposlenih i takmičenja učenika na republičkom. saveznom i međunarodnom nivou. tačka 3) reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''.

Član 53. Čl.. 4. Član 52." članu 159. 4. reči: "članom 59. U članu 157." zamenjuju se rečima: "članom 59.". reči: "od godinu dana" zamenjuju se rečima: "od dve godine". st. stav 2. Član 51. i 5. U članu 149. 6) i 7). U članu 152. briše se." zamenjuju se rečima: "članom 60. reči: "od godinu dana" zamenjuju se rečima: "od dve godine". stav 1. i 151.". st. Član 54. 5). 1. stav 1. i 2. 7. stav 2)''. stav 1. briše se. i 3. Član 56. reči: ''centar ako ne pripremi odgovarajući materijal i dostavi ga ministru u datom roku (član 26. 5. reči: "2007/2008. st. stav 2)'' zamenjuju se rečima: ''zavodi ako ne pripreme odgovarajući materijal i dostave ga ministru. Dosadašnje tač. U stavu 2. U "2006/2007. Član 154. U stavu 3. st." zamenjuju se rečima: . 5) i 6) postaju tač. odnosno Savetu u datom roku (član 25. i 8. 2." i reči: "članom 60. Član 50. 150. reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. 4).22 Posle tačke 3) dodaje se nova tačka 4) koja glasi: "4) prevoz učenika na republička takmičenja. brišu se. Član 55. U članu 148.

brišu se. U stavu 3. brišu se. menja se i glasi: "Direktoru prestaje dužnost ako ne položi ispit u roku iz stava 1. U članu 168. 3. stav 1. Čl. i 4. Stav 2. 170. reč: "dve" zamenjuje se rečju: "tri". Član 61." U stavu 3. Član 59. Član 63. menja se i glasi: "Član 172. uz njegovu saglasnost. Član 169. Član 60. briše se. stav 1. U članu 162. za obavljanje administrativno-tehničkih poslova. briše se.23 Član 57. U članu 161. reči: "na period od pet godina"." Član 58. Lice koje odbije raspoređivanje ostvaruje pravo zaposlenog za čijim je radom prestala potreba. brišu se. ovog člana. i 171. Stav 4. Član 62. reči: "na period od pet godina". reči: "savlada akreditovan program obuke" zamenjuju se rečima: "položi ispit za direktora". . Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona stiču srednje obrazovanje i učenici koji se zaključno sa školskom 2005/2006. a ako takvih poslova nema raspoređuje se. ovog člana raspoređuje se na druge odgovarajuće poslove. U članu 163. menja se i glasi: "Zaposleni iz stava 1.. stav 2. Član 172. brišu se. st.

Član 65. 50/92. Savet će postupno propisati nastavni plan i program za svaki razred do upisa učenika iz st. ovog člana u drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja. u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega. . 53/93. godinom upišu u prvi razred muzičke. na osnovu ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega. a od upisa u peti razred. 67/93. 48/94. reč: ''ishod'' u odgovarajućem broju i padežu zamenjuje se rečju: ''zadatak'' u odgovarajućem broju i padežu. na osnovu ovog i posebnog zakona. 53/93. br. Izuzetno. do upisa u peti razred stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS". 24/96. 62/03 i 64/03) i propisa donetih na osnovu njega. godine. godine upisuju u prvi razred osnovne škole stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje." Član 64. Član 66. godine. 67/93. Školski odbor osnovne škole doneće školski program za prvi i drugi razred do početka školske 2004/2005. 2.24 godinom upišu u prvi razred srednje škole stiču srednje obrazovanje na osnovu Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS". Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona stiču osnovno. 22/2002. odnosno srednje muzičko i baletsko obrazovanje i učenici koji se zaključno sa školskom 2005/2006. U tekstu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS". Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona pohađaju drugi i treći razred. Učenici upisani školske 2003/2004. 66/94. reč: ''akreditovan'' u odgovarajućem broju i padežu zamenjuje se rečju: ''propisan'' u odgovarajućem broju i padežu. br. 62/03 i 64/03) i propisa donetih na osnovu njega. br. godine u prvi razred osnovne škole stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje u osmogodišnjem trajanju. 48/94. a od školske 2006/2007. Učenici koji se počev od školske 2004/2005. ministar će doneti nastavni plan i program za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 23/02. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona pohađaju četvrti do osmog razreda stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi i propisa donetih na osnovu njega. do 4. 50/92. 62/03 i 64/03). 25/02. na osnovu ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega..

25 odnosno baletske škole stiču obrazovanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi i propisa donetih na osnovu njih. usmeriće se preko tekuće budžetske rezerve za rad zavoda. u skladu sa delatnošću utvrđenom ovim zakonom. kao i zaposlene centara preuzimaju zavodi. ovog zakona primenjuje se počev od školske 2004/2005. Neutrošena sredstva za rad centara iz stava 2. godine na osnovu ovog i posebnog zakona. Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona osnovati zavode iz člana 6. Ako podnosioci lista ne dostave liste u roku iz stava 2. opredeljena u budžetu Republike Srbije za 2004. . Imovinu. Član 70. stav 3. Centri osnovani u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ukidaju se na dan stupanja na snagu odluka o osnivanju zavoda. Odredba člana 36. obrazovan u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. ovog člana. prestaje sa radom danom stupanja na snagu ovog zakona. godine. Član 67.. Narodna skupština imenovaće članove Saveta iz člana 2. ovog člana. Prosvetni savet. ovog člana. a od školske 2006/2007. ovog zakona. Komisija koju obrazuje Vlada izvršiće popis imovine i deobni bilans centara iz stava 2. Centri će sačiniti završne račune sa stanjem na dan isteka roka iz stava 2. ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 68. Narodna skupština imenuje članove Saveta iz reda propisane strukture. ovog člana. ovog zakona dužni su da dostave liste kandidata u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. prava i obaveze. godinu. Član 69. Podnosioci lista kandidata iz člana 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Član 72. . Ustanova je dužna da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglasi statut..26 Član 71. organizaciju i način rada sa ovim zakonom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->