P. 1
Zakon o Izmnama i Dopunama Zakona o Osnovama Sistema Obrazovanja

Zakon o Izmnama i Dopunama Zakona o Osnovama Sistema Obrazovanja

|Views: 167|Likes:
Published by nikola_p

More info:

Published by: nikola_p on Oct 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2010

pdf

text

original

ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Član 1. U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS" br. 62/03 i 64/03) naslov iznad člana 3. menja se i glasi: ''Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja''. U članu 3. stav 1. briše se. U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. reči: ''Ciljevi obrazovanja i vaspitanja'' zamenjuju se rečima: ''Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja'', a tačka 5) menja se i glasi: "5) razvijanje svesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti, negovanje srpske tradicije i kulture, kao i tradicije i kulture nacionalnih manjina;". Tačka 6. menja se i glasi: "6) omogućavanje međunarodnog povezivanja;". uključivanja u procese evropskog i

U tački 11) posle reči: "učenika" dodaju se reči: "radoznalosti i otvorenosti za kulture tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i". Član 2. Naziv odeljka 1. glave II. menja se i glasi: "1. Nacionalni prosvetni savet". Naslov iznad člana 10. briše se, a član 10. menja se i glasi: "Član 10. Radi utvrđivanja pravaca razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja obrazuje se Nacionalni prosvetni savet (u daljem tekstu: Savet). Rad Saveta je javan. Kad Savet razmatra pitanja koja čine deo politike Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) u oblasti obrazovanja i vaspitanja, dužan je da obezbedi usaglašene stavove sa odgovarajućim institucijama u čijoj su nadležnosti pitanja razvoja visokog i drugih oblika obrazovanja.

- 2 Savet je dužan da Narodnoj skupštini Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština) podnosi izveštaj o svom radu najmanje jedanput godišnje. Savet može da obrazuje stalne i povremene komisije iz reda nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i drugih istaknutih stručnjaka i naučnika, u skladu s poslovnikom. Administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja Ministarstvo. Sredstva za rad Saveta obezbeđuju se u budžetu Republike. Članovi Saveta i komisija iz stava 5. ovog člana imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Narodna skupština. Savet donosi poslovnik o svom radu." Član 3. Naslov iznad člana 11. i član 11. menjaju se i glase:

"Sastav Saveta
Član 11. Savet ima 42 člana, uključujući i predsednika, koje bira Narodna skupština na vreme od šest godina. Izuzetno od stava 1. ovog člana, polovini članova prvoizabranog sastava Saveta mandat traje tri godine. Predsednik i članovi Saveta biraju se, i to: 1) tri člana iz reda akademika - redovnih profesora univerziteta, sa liste kandidata koju podnosi Srpska akademija nauka i umetnosti i jedan član Matice srpske iz reda redovnih profesora univerziteta, sa liste kandidata koju podnosi Matica srpska; 2) četiri člana iz reda nastavnika Univerziteta u Beogradu, sa liste kandidata koju podnosi Univerzitet u Beogradu; 3) po jedan član iz reda nastavnika drugih univerziteta čiji je osnivač Republika, odnosno autonomna pokrajina: Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Univerziteta umetnosti u Beogradu, sa liste kandidata koju podnose ovi univerziteti; 4) član iz reda nastavnika učiteljskog fakulteta, sa liste kandidata koju zajednički podnose učiteljski fakulteti čiji je osnivač Republika;

sa liste kandidata koju podnosi ova crkva. Predsednik Saveta bira se iz reda stručnjaka iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. sa liste kandidata koju podnosi ta zajednica. ovog člana sadrži veći broj kandidata od broja članova koji se biraju. sa liste kandidata koju zajednički podnose ova udruženja. Podnosioci lista iz stava 3.3 5) po jedan član iz reda stručnih udruženja nastavnika. vaspitača i stručnih saradnika: Zajednice vaspitača predškolskih ustanova. 8) član iz reda tradicionalnih crkava i verskih zajednica. Srpskog hemijskog društva. Društva fizičara Srbije. osim Srpske pravoslavne crkve. Društva za srpski jezik Srbije. Lista iz stava 3. Pedagoškog društva Srbije i Društva defektologa Srbije. 12) član iz reda udruženja poslodavaca. Saveza društava istoričara Srbije. ovog člana. Srpskog biološkog društva. Društva psihologa Srbije. Srpskog filozofskog društva.. sa lista kandidata koje podnose ova udruženja. 11) član iz reda reprezentativnih sindikata. Saveza pedagoga za fizičku kulturu. sa liste kandidata koju podnosi ova organizacija. 6) četiri člana iz reda predstavnika zajednica srednjih stručnih škola. organu . Saveza učitelja Srbije. 9) član iz reda nacionalnih manjina. ovog člana dužni su da dostave liste kandidata za članove Saveta dva meseca pre isteka mandata članova Saveta kojima mandat ističe. Najmanje polovina članova Saveta bira se iz reda stručnjaka iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. izabrano ili postavljeno na funkciju u državnom organu. Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije. Narodna skupština bira članove Saveta iz reda propisane strukture. Za člana Saveta ne može da bude izabrano lice koje je imenovano. sa liste kandidata koju zajednički podnose saveti nacionalnih manjina. sa liste kandidata koju zajednički podnose ovi sindikati. i jedan član iz reda predstavnika Zajednice gimnazija. Ako podnosilac liste ne dostavi listu u roku iz stava 4. 7) član iz reda Srpske pravoslavne crkve. sa liste kandidata koju zajednički podnose ove crkve i verske zajednice. Društva matematičara Srbije. Srpskog geografskog društva. Društva za strane jezike Srbije. 10) član iz reda nacionalne organizacije za zapošljavanje. sa liste kandidata koju zajednički podnose ove zajednice. Društva likovnih pedagoga Srbije.

zauzima stavove i daje mišljenje Ministarstvu u postupku donošenja zakona i drugih akata. odnosno svojim postupcima povredi ugled dužnosti koju obavlja ili ukoliko nastupi uslov iz stava 9. 6) predlaže ministru udžbenike i nastavna sredstva. sa liste koja je podneta za izbor članova Saveta. 4) donosi: opšte osnove predškolskog programa. U oblasti razvoja i unapređivanja sistema obrazovanja i vaspitanja Savet: 1) utvrđuje pravce razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog. ovog člana. Sednicama Saveta prisustvuje predstavnik Ministarstva. U slučaju razrešenja člana Saveta pre isteka mandata. 3) razmatra.. i član 12. bira se novi član do isteka mandata Saveta. odnosno lokalne samouprave i lice izabrano u organ političke stranke ili organ upravljanja ustanove." Član 4. Narodna skupština razrešava člana Saveta pre isteka mandata. stručnog osposobljavanja i obuke. 5) predlaže ministru: programe završnog i maturskog ispita u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. 2) prati i analizira stanje obrazovanja na svim nivoima iz svoje nadležnosti i usaglašenost sistema obrazovanja sa evropskim standardima. 7) utvrđuje listu obrazovnih profila. kojima se uređuju pitanja od značaja za oblast obrazovanja i vaspitanja.4 teritorijalne autonomije. i to: na lični zahtev. ako ne ispunjava svoju dužnost kao član Saveta. u skladu sa ovim i posebnim zakonom. osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i osnove vaspitnog programa. Naslov iznad člana 12. menjaju se i glase: "Nadležnost Saveta Član 12. . bez prava odlučivanja. Savet donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta. posebne programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

(8) za ostvarivanje posebnih osposobljavanja i obuke. u skladu sa zakonom. (2) za uvođenje u posao nastavnika. usavršavanja zaposlenih u (4) znanja. brišu se. vaspitača i stručnog saradnika. Akti iz tač. veština i sposobnosti za direktora. menja se i glasi: "2. kao i za sticanje dozvole za rad. Naslov iznad člana 17. (10) prostora.5 8) utvrđuje standarde: (1) kvaliteta obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama i opšte i posebne standarde znanja. Naziv odeljka 2. (7) za ostvarivanje posebnih vaspitanja i obrazovanja. osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Naslovi iznad čl. glave II. 13. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja"." Član 5. uključujući i osposobljavanje nastavnika i vaspitača za rad sa decom i učenicima sa smetnjama u razvoju. (6) za sticanje obrazovanja nastavnika. . Savet najmanje jedanput godišnje dostavlja Narodnoj skupštini mišljenje o stanju u oblasti obrazovanja i vaspitanja i razvoja predškolskog. Član 6. 9) obavlja i druge poslove. a član 17. za obavljanje razvojnih. 7) i 8) objavljuju se u "Prosvetnom glasniku". 13. i čl. do 16. (3) stalnog stručnog ustanovama. veština i sposobnosti za profesiju nastavnika i vaspitača i njihovog profesionalnog napredovanja. (5) znanja. programa predškolskog stručnog programa (9) kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava. 4). Radi praćenja. briše se. kao i dopunskog obrazovanja nastavnika. obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja Republika osniva ustanove . opreme i nastavnih sredstava.. vaspitača i stručnih saradnika. menja se i glasi: "Član 17. do 16.Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: zavodi).

sedišta i statusnoj promeni zavoda odlučuje Vlada. u skladu sa statutom. kao i druge poslove u skladu sa zakonom. osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Zavod iz stava 1. a koji se naročito odnose na: razvoj obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama. 18." Član 7. O promeni naziva. Zavodi podnose izveštaje o svom radu Vladi najmanje jedanput godišnje. Na osnivanje. Zavod iz stava 1. ovog člana može da ima i druge organizacione jedinice. Centar za strateški razvoj obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. aktom o osnivanju i statutom. istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom. 3) Centar za profesionalni razvoj zaposlenih. Naslovi iznad čl." Centar za strateški razvoj Član 19. do 25. Akte o osnivanju zavoda donosi Vlada. Za osnivanje i rad zavoda sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike. menjaju se i glase: "Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Član 18.. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove u pripremi propisa iz nadležnosti Saveta i Ministarstva. 2) Centar za razvoj programa i udžbenika. do 25.6 savetodavnih. i to: 1) Centar za strateški razvoj. 18. Na statut i godišnji plan i program rada zavoda saglasnost daje Vlada. ovog člana u svom sastavu ima organizacione jedinice .centre. organizaciju i rad zavoda primenjuju se propisi o javnim službama. strateške ciljeve i . 4) Centar za stručno i umetničko obrazovanje. i čl.

a koji se naročito odnose na: unapređivanje i razvoj sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalni razvoj zaposlenih u ustanovi. lica kojima je potrebna posebna društvena podrška. pružanje stručno-pedagoške pomoći nastavniku. obolela od sistemskih bolesti. mrežu ustanova. usaglašenost obrazovnog sistema sa evropskim uporednim sistemima obrazovanja. vrednovanje kvaliteta ostvarivanja programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih Član 21. obezbeđivanje prilagođenog obrazovanja i vaspitanja .7 zadatke razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja u procesu doživotnog učenja. . programe završnih i maturskih ispita. a koji se naročito odnose na: razvoj. Centar za razvoj programa i udžbenika Član 20. mentalnim oštećenjima. obrazovanja učenika sa posebnim sposobnostima. dece i učenika sa problemima socijalne adaptacije i drugim poremećajima u socijalnom ponašanju. polaganje ispita za dozvolu za rad nastavnika. osnovnog obrazovanja u inostranstvu. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. lica kojima je potrebna društvena podrška (lica sa smetnjama u razvoju. obrazovanja odraslih. praćenje i osiguranje kvaliteta stručnog i umetničkog obrazovanja. sa stečenim invaliditetom. a koji se naročito odnose na pripremu programa: obrazovanja po nivoima i vrstama. Centar za stručno i umetničko obrazovanje Član 22. stručnu i umetničku maturu. završni. Centar za razvoj programa i udžbenika obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. saradnju sa nastavničkim fakultetima. vaspitača i stručnog saradnika i ispita za direktora. Centar za stručno i umetničko obrazovanje obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. telesni invalidi). specijalistički i majstorski ispit. programe stručnog osposobljavanja i obuke. stručnog osposobljavanja i obuke. obrazovanja odraslih. metodologiju podučavanja i učenja. kao i na kvalitet i postupak odobravanja udžbenika i nastavnih sredstava. stručnog usavršavanja nakon završenog srednjeg obrazovanja. vaspitaču i stručnom saradniku. univerzitetima i drugim stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu. vaspitni rad u ostvarivanju obrazovanja i vaspitanja..učenika sa posebnim sposobnostima.

odnosno ministar dužan je da donese odluku. bez stručne obrade zavoda. realizacijom međunarodnih studija. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja po nivoima i vrstama. ovog člana sadrži i rok za pripremu materijala. vaspitača. Savet. Zavodi mogu da obrazuju posebne stručne timove iz reda stručnjaka u oblasti obrazovanja i vaspitanja ili da angažuju naučnoistraživačke institucije. Savet. odnosno akt najduže u roku od tri meseca od dana prijema materijala zavoda.8 - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Član 23. Članu stručnog tima iz stava 1. odnosno ministar donosi akt iz svoje nadležnosti. Zavod iz stava 1. Zahtev iz stava 1.. aktom o osnivanju i statutom. uz saglasnost Ministarstva. odnosno ministra. kao i druge poslove u skladu sa zakonom. ovog člana naročito obavlja stručne poslove u vezi sa: predlaganjem opštih i posebnih standarda znanja. pružanjem stručne podrške Ministarstvu. . Stručni timovi Član 24. proverom rezultata ostvarenosti propisanih ciljeva. ovog člana ne pripreme potreban materijal. Ukoliko zavodi po proteku roka iz stava 2. ovog člana za vreme rada u stručnom timu miruje radni odnos na radnom mestu sa koga odsustvuje. Savetu i školama u domenu praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva. po prijemu obrazloženog zahteva Saveta. Rad Saveta i zavoda Član 25. odnosno ministra. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja i praćenjem usaglašenosti sistema vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja sa evropskim uporednim sistemima vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. stručnih saradnika i ustanova. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove u oblasti praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva. vrednovanjem rada nastavnika. Zavodi obavljaju stručne poslove u pripremi akata koji su u nadležnosti Saveta. praćenjem učeničkih postignuća. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja na republičkom nivou.

2) vrši nadzor nad radom ustanova i zavoda. brišu se. U oblasti obrazovanja i vaspitanja Ministarstvo. kao i poslove usaglašavanja sa evropskim obrazovnim sistemima. Član 27. Učenici mogu da se angažuju samo u okviru praktične nastave. Naslov iznad člana 26. menja se i glasi: "Ustanova može da obavlja i drugu delatnost koja je u funkciji obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: proširena delatnost) pod uslovom da se njome ne ometa obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja. Savet. analizu i prenošenje stranih iskustava evropskih programa i dostignuća. naročito: 1) planira i prati razvoj obrazovanja i vaspitanja." Član 10. odnosno zavodi mogu da podnesu inicijativu ministru. 6) vodi bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju. 7) vodi registar i izdaje dozvole za rad nastavnika. 4) vrši proveru rezultata ostvarenosti propisanih ciljeva i zadataka obrazovanja na republičkom nivou." Član 8. 3) planira.9 Savet donosi akt iz svoje nadležnosti i po dostavljanju obrazloženog zahteva ministra. 3." . ovog člana sadrži i rok za donošenje akta. vaspitača i stručnih saradnika. ovog člana ne donese akt iz svoje nadležnosti. odnosno Vladi za rešavanje određenih pitanja iz svoje nadležnosti. stav 1. U članu 36. i član 26. Ako Savet u roku iz st. i 6.. koordinira i organizuje programe stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u ustanovama. Zahtev iz stava 5. akt donosi ministar. menja se i glasi: "Član 27. a nastavnici ako se ne ometa ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada. 5) ostvaruje međunarodnu saradnju na planu razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja. Član 9.

a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova organa upravljanja. može da ostvaruje posebne programe u oblastima: predškolskog vaspitanja i obrazovanja. menja se i glasi: "Članove organa upravljanja ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave. stav 2. U članu 53. U članu 55. 5) nastupi uslov iz člana 53." Član 14. skupština jedinice lokalne samouprave imenovaće članove organa upravljanja bez predloga ovlašćenog predlagača. stručnog osposobljavanja i obuke." Član 12. stav 8. dodaju se st. 10. ili predloži kandidata suprotno odredbama Zakona. reč: "istaknuta" briše se. stav 1. Druga organizacija. skupština jedinice lokalne samouprave određuje rok za usklađivanje sa Zakonom. menja se i glasi: "Član 41. Ako ovlašćeni predlagač ni u datom roku ne postupi u skladu sa Zakonom. . reči: "predsednika i" brišu se. koji glase: ''Ako ovlašćeni predlagač ne sprovede postupak u skladu sa Zakonom. i 11.'' Član 13. Član 41. ovog zakona. Posle stava 9. U članu 54. Posle tačke 3) dodaju se tač. ako ispunjava propisane standarde za ostvarivanje posebnih programa i dobije odobrenje Ministarstva.10 Član 11. tačka 3) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom. odnosno fizičko lice. stav 3.." U stavu 3. 4) i 5) koje glase: "4) ovlašćeni predlagač pokrene inicijativu za razrešenje člana organa upravljanja zbog prestanka osnova po kojem je imenovan u organ upravljanja.

do 8.'' Dodaju se novi st. U članu 59. ovog člana ili odbije da se podvrgne lekarskom pregledu na zahtev organa upravljanja." Posle stava 10. Dosadašnji stav 11.. postaje stav 9." Član 16. i 13. Stav 3. položen ispit za direktora i najmanje deset godina radnog staža u oblasti obrazovanja i vaspitanja. stav 2. reči: ''savladan odgovarajući akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit". st. stav 1. 12. menja se i glasi: "Za direktora dečjeg vrtića može da bude izabran i vaspitač koji ima više obrazovanje.11 Član 15. obrazac uverenja o položenom ispitu. Dosadašnji stav 10. . propisuje ministar. dodaje se stav 11. licencu za vaspitača. menja se i glasi: "Bliže uslove za izbor direktora. način i postupak za polaganje ispita za direktora. a reči: ''savlada akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit''. Stav 9. reči: ''savladan odgovarajući akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit''. 4. naknade za rad članova komisije i ostala pitanja u vezi sa polaganjem ispita za direktora. koji glase: "Direktor ustanove mora da ispunjava uslove propisane članom 111. reč: ''pet'' zamenjuje se rečju: ''deset''. briše se. U stavu 6. menjaju se i glase: ''Odluka sa dokumentacijom o izabranom kandidatu dostavlja se ministru na saglasnost. organ uprave pred kojim se polaže ispit. vrstu obrazovanja za direktora." U stavu 4. koji postaje stav 10. tač. koji glasi: ''Troškove polaganja ispita za direktora snosi lice koje polaže ispit za direktora. Direktoru ustanove prestaje radni odnos ako se u toku trajanja mandata utvrdi da ne ispunjava uslove iz stava 12. 2) i 3) Zakona. U članu 58. troškove polaganja ispita.

najduže šest meseci.. Za vršioca dužnosti direktora ustanove može da bude postavljen nastavnik. U stavu 2. Akt o odbijanju saglasnosti ministar donosi ako se u postupku utvrdi da odluka nije doneta u skladu sa zakonom ili se njenim donošenjem dovodi u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove. posle tačke 12) dodaje se nova tačka 13) koja glasi: . obaveze i odgovornosti direktora ustanove odnose se i na vršioca dužnosti direktora. odnosno da je ministar dao na nju saglasnost ako u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke ne donese akt kojim odbija saglasnost.12 Smatra se da je odluka organa upravljanja o izboru direktora doneta. u roku od sedam dana od dana saznanja za nastupanje razloga za postavljenje. Učesnik konkursa nezadovoljan odlukom o izboru direktora utanove ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu. Prava. Član 60. Vršioca dužnosti direktora postavlja organ upravljanja do izbora direktora ako direktoru ustanove prestane dužnost. raspisuje se novi konkurs. odnosno". odnosno ministar ne da saglasnost na odluku po ponovljenom konkursu. a nije raspisan konkurs ili organ upravljanja nije doneo odluku o izboru ili je ministar doneo akt kojim je odbijeno davanje saglasnosti na odluku organa upravljanja. vaspitač ili stručni saradnik u najvišem zvanju. za vreme dok obavlja tu dužnost. Vršiocu dužnosti direktora ustanove miruje radni odnos na radnom mestu sa koga je postavljen. ovog člana ili ne donese odluku po ponovljenom konkursu. menja se i glasi: "Član 60. Ako ministar donese akt kojim se odbija davanje saglasnosti na odluku o izboru direktora ustanove." Član 18. Za vršioca dužnosti direktora ustanove ne može biti postavljeno lice koje u postupku izbora za direktora nije dobilo saglasnost. stav 1." Član 17. posle reči: "uslova za" dodaju se reči: "mirovanje. U članu 62. Vršioca dužnosti direktora postavlja ministar ako organ upravljanja ne postavi vršioca dužnosti direktora u slučajevima iz stava 1.

škole i jedinice lokalne samouprave.. izabrani predmet zadržava do kraja započetog ciklusa osnovnog. odnosno do kraja sticanja srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Izborni deo nastavnog plana i programa obuhvata izborne predmete i sadržaje programa po nivoima i vrstama obrazovanja od kojih učenik obavezno bira jedan ili više predmeta prema svojim sklonostima. 3. ako u roku od 15 dana od dana njenog dostavljanja ne donese akt kojim odbija saglasnost. . Jedan od obaveznih izbornih predmeta je verska nastava ili građansko vaspitanje. u skladu sa nastavnim planovima i programima. menjaju se i glase: "Smatra se da je odluka organa upravljanja o razrešenju direktora doneta. postaje tačka 14. Obavezni deo nastavnog plana i programa sadrži osnovne predmete i sadržaje koji su obavezni za sve učenike određenog nivoa i vrste obrazovanja. Školski program sadrži obavezni. odnosno da je ministar dao na nju saglasnost.13 "13) ako organ upravljanja ne prihvati godišnji izveštaj direktora o radu škole. izborni i fakultativni deo. Školski program donosi organ upravljanja." Stav 5. Školskim programom obezbeđuje se ostvarivanje nastavnih planova i programa i potreba učenika i roditelja." Dosadašnja tačka 13. Član 19. menja se i glasi: "Član 69. Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje ostvaruju se na osnovu školskog programa. i 4. briše se. Član 69. Učenik koji se opredelio za jedan od dva izborna predmeta versku nastavu ili građansko vaspitanje. St. Akt o odbijanju saglasnosti ministar donosi ako se u postupku utvrdi da odluka nije doneta u skladu sa zakonom ili se njenim donošenjem dovodi u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove.

3) preporučene vrste aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu. rada kojima se ostvaruju 4) godišnji i nedeljni fond časova po predmetima. učenika sa posebnim sposobnostima i obrazovanja na jeziku nacionalne manjine.. Naslovi iznad čl. 2) obavezne i preporučene sadržaje obaveznih i izbornih predmeta. 5) opšte i posebne standarde znanja. kao i sadržaje i oblike slobodnih aktivnosti. 4) način prilagođavanja programa muzičkog i baletskog obrazovanja. Nastavni program osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja sadrži: 1) svrhu. obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju.'' Član 20. do 73. ciljeve i zadatke programa obrazovanja i vaspitanja. Nastavni programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 71. Nastavni planovi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja sadrže: 1) obavezne predmete po razredima u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. do 73. od značaja za ostvarivanje nastavnih . 6) druga pitanja programa.14 Fakultativni deo nastavnog plana i programa obuhvata predmete kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu sa mogućnostima škole. 70. 2) izborne predmete po razredima u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. 3) oblike obrazovno-vaspitnog obavezni i izborni predmeti. i čl. menjaju se i glase: ''Nastavni planovi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 70. 70. obrazovanja odraslih.

U članu 75. Član 22. 7) fond časova za svaki predmet. menjaju se i glase: . Član 23.'' Član 21. 5) trajanje i osnovne oblike izvođenja programa. i član 76.. briše se. Školski program sadrži: 1) naziv. Naslov iznad člana 76. stav 2. 4) fakultativne nastavne predmete i njihove sadržaje. 2) svrhu.15 - Nastavni planovi i programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 72. 3) vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Sadržina školskog programa Član 73. reči: ''opštim i posebnim''. 8) način i postupak ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa. 3) obavezne i izborne nastavne predmete i njihove obavezne i slobodne sadržaje. brišu se. 10) programske sadržaje i aktivnosti kojima se ostvaruje fakultativni deo školskog programa. U članu 74. Nastavni planovi i programi su osnova za: 1) donošenje školskog programa u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. 6) fond časova za svaki razred. stav 4. 2) donošenje programa završnih i maturskih ispita. 9) vrste aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu. ciljeve i zadatke školskog programa. vrstu i trajanje školskog programa.

reči: ''šest meseci'' zamenjuju se rečima: ''dva meseca''. nastava stranog jezika. U članu 78. u skladu sa nastavnim planom i programom i školskim programom. Opšte osnove predškolskog programa. Osnovno obrazovanje i vaspitanje traje osam godina i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa. Izuzetno. U članu 84.'' Član 24. Prvi ciklus obuhvata prvi do četvrtog razreda. stav 1. propisuje ministar.. Vrstu obrazovanja lica koja ostvaruju pripremni predškolski program propisuje ministar. dodaju se st. Član 86. izbornih i fakultativnih predmeta može da se organizuje i kao predmetna." Član 28. stručnog osposobljavanja i obuke. u skladu sa posebnim zakonom. 3. koji glase: "Pripremni predškolski program je deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja u devetogodišnjem trajanju. reči: ''stručni aktivi'' zamenjuju se rečima: ''odgovarajući stručni organi''. za koje se organizuje razredna nastava. Član 27. na predlog Saveta. a programe završnih i maturskih ispita. reči: ''Prosvetnog saveta'' zamenjuju se rečju: ''Saveta''. menja se i glasi: "Član 86. i 4. U članu 77. . nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. posebne programe u oblastima predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Član 26. Član 25. U članu 85. stav 1.16 - ''Nadležnost i postupak za donošenje nastavnih planova i programa Član 76. osnove vaspitnog programa donosi Savet.

Za inicijativu koja uključuje značajne novine ministar pribavlja mišljenje Saveta. u skladu sa posebnim zakonom i školskim programom. posle reči: "dete" dodaju se reči: "starosti od pet i po do šest i po godina". menja se i glasi: ''U ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada koriste se udžbenici i nastavna sredstva koje na predlog Saveta odobri ministar. U članu 94. stav 2. reči: ''odgovarajući centar'' zamenjuju se rečima: ''Zavod iz stava 4. reči: "savet. u skladu sa posebnim zakonom. U članu 89. u skladu sa posebnim zakonom. za koje se organizuje predmetna nastava. osim u slučajevima i u trajanju propisanim posebnim zakonom. zavodi''.. Član 32. menja se i glasi: ''Inicijativu sa predlogom ogleda po pribavljenom mišljenju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja razmatra ministar i po prihvatanju inicijative odlučuje o odobravanju ogleda i propisuje program ogleda. Član 30. a baletsko četiri godine i ostvaruju se u dva obrazovna ciklusa. ovog člana''. posle reči: "šest" dodaju se reči:"i po"." Član 29. U članu 90. Osnovno obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju traje do osam godina i ostvaruje se u skladu sa školskim programom osnovne škole ili posebnim programom.'' U stavu 6. u skladu sa nastavnim planom i programom i školskim programom. centar'' zamenjuju se rečima: ''Savet. Osnovno muzičko obrazovanje traje od dve do šest. stav 3. U članu 93.17 Drugi ciklus obuhvata peti do osmog razreda. Stav 4. Član 31. stav 1. Osnovno obrazovanje odraslih ostvaruje se od navršenih 16 godina. stav 1. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: ''u skladu sa standardima koje utvrđuje Savet.'' U stavu 4.'' .

stav 1. Član 36. reč: ''minimalnim'' briše se. osim učenika završnih razreda. U članu 98. reči: ''trećem ciklusu'' zamenjuju se rečima: ''u poslednja dva razreda''. U članu 101.18 U stavu 5. koji postaje stav 5. U stavu 6. menja se i glasi: ''Disciplinski postupak protiv učenika ne može se pokrenuti ni voditi po isteku 60 dana od dana učinjene povrede obaveze. Stav 9. briše se. stav 2. reči: ''Minimalni standardi'' zamenjuju se rečju: ''Standardi''. reči: ''opštim osnovama školskog programa i'' brišu se. Član 33. Dosadašnji stav 8. briše se. reč: ''četiri" zamenjuje se rečju: ''dve''. menja se i glasi: "U prvom razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. U stavu 8. Zaključna ocena jeste brojčana. menja se i glasi: . postaje stav 7. menja se i glasi: ''Učenik koji ima do dve nedovoljne zaključne brojčane ocene polaže popravni ispit u avgustovskom ispitnom roku. Stav 7. ocenjivanje i zaključna ocena su opisni.'' Član 34. U članu 99. U ostalim razredima osnovnog i u srednjem obrazovanju i vaspitanju ocenjivanje je brojčano u toku školske godine. reč: ''četiri'' zamenjuje se rečju: ''dva''." U stavu 4. U članu 96. Dosadašnji stav 6. u skladu sa posebnim zakonom.. Član 35. osim iz predmeta koje odredi ministar.'' Stav 12. stav 5.

st. U članu 103. Član 40. propisuje ministar. 5. . dodaju se st. reči: ''ishoda propisanih opštim i posebnim osnovama školskog programa i opštim osnovama predškolskog i vaspitnog programa'' zamenjuju se rečima: ''propisanih ciljeva i zadataka''. 4. način i postupak ocenjivanja uspeha iz pojedinačnih predmeta i vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje. briše se.propisuje ministar. i 8. i 7. koji postaje stav 4. Program za sticanje licence. U članu 114. reč: "devetog" zamenjuje se rečju: "osmog". reči: ''Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju izdaje i produžava licencu'' zamenjuju se rečima: ''Ministarstvo izdaje licencu''. reči: ''i program polaganja ispita za licencu". vaspitača i stručnog saradnika ima pravo na polaganje ispita za licencu. stav 1. U članu 113. Dosadašnji st. U članu 110. brišu se. Posle stava 6. postaje stav 3. reč: ''ishoda'' zamenjuje se rečima: ''ciljeva. U članu 108. stav 2. 3. U dosadašnjem stavu 5. troškove polaganja ispita i organ uprave pred kojim se polaže ispit za licencu . 4. 7. 3. U stavu 2. i 6.19 ''Kriterijume. način provere savladanosti tog programa. stav 6. Član 38.'' Član 37. postaju st.'' Član 41.. ovog člana'' zamenjuju se rečju: ''Ministarstvu''. Član 39. Dosadašnji stav 4. i 5. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja''. brišu se. Stav 3. reči: ''Centru iz stava 2. koji glase: ''Lice koje savlada program uvođenja u posao nastavnika.

i 117. dodaju se st. Član 44. U članu 118. ni posle datih stručnih primedbi. i 117. ovog zakona. do 9. Član 115. vaspitaču ili stručnom saradniku kome je suspendovana licenca iz razloga navedenih u stavu 3. na način i po postupku kojim se omogućava postizanje propisanih ciljeva i zadataka programa obrazovanja i vaspitanja. reči: ''Centar iz stava 2. savladan program uvođenja u posao nastavnika. na lični zahtev. vaspitač ili stručni saradnik koji ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 110. 116. ovog člana ministar će rešenjem odbiti zahtev za izdavanje licence. ovog člana'' zamenjuju se rečju: ''Ministarstvo''. 116. kojim se odbija zahtev za dobijanje licence konačno je u upravnom postupku. u roku od osam dana od dana prijema izveštaja.20 U dosadašnjem stavu 6.'' Posle stava 4. ovog člana. izda licencu licu koje ispunjava uslove iz stava 1. vaspitač ili stručni saradnik ima pravo prigovora ministru na izveštaj prosvetnog savetnika. st. vaspitaču ili stručnom saradniku koji prema izveštaju prosvetnog savetnika ne ostvaruje obrazovnovaspitni rad. menjaju se i glase: ''Licenca se suspenduje nastavniku. brišu se. predloga i upozorenja u pisanom obliku. i čl." Član 43. koji postaje stav 5. Nastavniku. Rešenje ministra iz stava 3. Ako lice ne ispunjava uslove iz stava 1. u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva.. 3. menja se i glasi: "Član 115. Pravo na dobijanje licence ima nastavnik. vaspitača ili stručnog saradnika i položen ispit za licencu. Član 42. . pa je na osnovu toga najmanje dva puta negativno ocenjen od strane prosvetnog savetnika. koji glase: ''Nastavnik. Naslovi iznad čl. 5. Ministarstvo je dužno da. ovog člana može da se ukine suspenzija licence ukoliko položi ispit za sticanje licence. i 4. a za koga prosvetni savetnik utvrdi da nije otklonio nedostatke u svom radu.

U članu 143. Član 48. Suspenzija licence iz stava 2. U stavu 2. u skladu sa utvrđenim sredstvima. stav 4. Član 49. ovog člana. U članu 134. u tački 13) tačka na kraju teksta zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 14) koja glasi: "14) pripremanje učenika škole radi ocenjivanja. U članu 125. ovog člana u roku 30 dana od dana podnošenja prigovora. reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. od strane zaposlenog u toj školi. kao i učešće Republike u oblasti investicija. ovog člana." Član 47. propisuje ministar. vaspitaču ili stručnom saradniku kome je suspendovana licenca po osnovu stava 3. ovog člana teče počev od narednog dana od dana prestanka radnog odnosa. tačka 3) posle reči: "učenika" dodaju se reči: "osnovne škole". stav 1.21 Ministar donosi rešenje po prigovoru iz stava 5.'' Član 45. ovog člana teče od narednog dana od dana isteka roka iz stava 5. a suspenzija iz stava 3."." Član 46. saveznom i međunarodnom nivou. Rešenje ministra konačno je u upravnom postupku. odnosno polaganja ispita. stav 1. menja se i glasi: ''Pedagošku normu svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika. odnosno dana dostavljanja rešenja iz stava 6. U članu 131. vaspitača i stručnog saradnika u okviru radne nedelje i godišnju normu. tačka 3) reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. prestaje suspenzija licence ukoliko položi ispit za licencu. Nastavniku. ovog člana. a prema programima i kriterijumima koje propisuje ministar. stručnog usavršavanja zaposlenih i takmičenja učenika na republičkom. stav 2.. . tačka 5) menja se i glasi: "5) razvojne programe i projekte ustanova. stav 1. U članu 142.

Član 55. reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. 7. U stavu 3. Član 50. stav 2. reči: ''centar ako ne pripremi odgovarajući materijal i dostavi ga ministru u datom roku (član 26. 2. reči: "od godinu dana" zamenjuju se rečima: "od dve godine"." zamenjuju se rečima: "članom 60. reči: "od godinu dana" zamenjuju se rečima: "od dve godine". st. briše se. stav 2)''. U članu 149. briše se. i 5. odnosno Savetu u datom roku (član 25. Član 53. i 8. U članu 157. 5). i 2. stav 1. st. 5) i 6) postaju tač. U "2006/2007. Član 154. st. Član 54. i 3.22 Posle tačke 3) dodaje se nova tačka 4) koja glasi: "4) prevoz učenika na republička takmičenja. 4. 4. 4). Dosadašnje tač. reči: "članom 59. stav 1. Član 56. U članu 148. Član 52. stav 2)'' zamenjuju se rečima: ''zavodi ako ne pripreme odgovarajući materijal i dostave ga ministru. U članu 152. 5." i reči: "članom 60. stav 1. st.. U stavu 2.". Čl. 150." zamenjuju se rečima: .". 1. i 151. reči: "2007/2008. Član 51. brišu se. 6) i 7)." članu 159." zamenjuju se rečima: "članom 59.

23 Član 57. U članu 163. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona stiču srednje obrazovanje i učenici koji se zaključno sa školskom 2005/2006. i 4. reč: "dve" zamenjuje se rečju: "tri". brišu se. a ako takvih poslova nema raspoređuje se. st. U stavu 3. Član 61. . reči: "na period od pet godina". reči: "savlada akreditovan program obuke" zamenjuju se rečima: "položi ispit za direktora". menja se i glasi: "Član 172. brišu se. briše se. 170. U članu 162. uz njegovu saglasnost. Čl.. Član 169. Član 62. za obavljanje administrativno-tehničkih poslova. U članu 161. Stav 2. stav 2. brišu se. stav 1. menja se i glasi: "Direktoru prestaje dužnost ako ne položi ispit u roku iz stava 1. i 171. Član 60." U stavu 3. 3. briše se. ovog člana raspoređuje se na druge odgovarajuće poslove. stav 1. brišu se. U članu 168. Član 63. ovog člana." Član 58. menja se i glasi: "Zaposleni iz stava 1. Lice koje odbije raspoređivanje ostvaruje pravo zaposlenog za čijim je radom prestala potreba. Član 172. Član 59. reči: "na period od pet godina". Stav 4.

Savet će postupno propisati nastavni plan i program za svaki razred do upisa učenika iz st. a od upisa u peti razred. 24/96. 67/93. Učenici koji se počev od školske 2004/2005. 23/02. 50/92. do 4. 62/03 i 64/03) i propisa donetih na osnovu njega. a od školske 2006/2007. Član 65. na osnovu ovog i posebnog zakona. 22/2002." Član 64.. Izuzetno. Školski odbor osnovne škole doneće školski program za prvi i drugi razred do početka školske 2004/2005. U tekstu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS". na osnovu ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega. Član 66. br. br. 62/03 i 64/03). Učenici upisani školske 2003/2004. br. u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega. 48/94. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona pohađaju drugi i treći razred. godinom upišu u prvi razred muzičke. ovog člana u drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja. reč: ''akreditovan'' u odgovarajućem broju i padežu zamenjuje se rečju: ''propisan'' u odgovarajućem broju i padežu. na osnovu ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega. 48/94. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona stiču osnovno. godine. 67/93. 53/93. 53/93. ministar će doneti nastavni plan i program za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.24 godinom upišu u prvi razred srednje škole stiču srednje obrazovanje na osnovu Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS". do upisa u peti razred stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS". godine upisuju u prvi razred osnovne škole stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje. 50/92. reč: ''ishod'' u odgovarajućem broju i padežu zamenjuje se rečju: ''zadatak'' u odgovarajućem broju i padežu. odnosno srednje muzičko i baletsko obrazovanje i učenici koji se zaključno sa školskom 2005/2006. 62/03 i 64/03) i propisa donetih na osnovu njega. godine u prvi razred osnovne škole stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje u osmogodišnjem trajanju. . godine. 2. 25/02. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona pohađaju četvrti do osmog razreda stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi i propisa donetih na osnovu njega. 66/94.

25 odnosno baletske škole stiču obrazovanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi i propisa donetih na osnovu njih. prava i obaveze. Član 70. Narodna skupština imenuje članove Saveta iz reda propisane strukture. Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona osnovati zavode iz člana 6. Član 69. usmeriće se preko tekuće budžetske rezerve za rad zavoda. Centri će sačiniti završne račune sa stanjem na dan isteka roka iz stava 2. ovog člana. ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. u skladu sa delatnošću utvrđenom ovim zakonom. Narodna skupština imenovaće članove Saveta iz člana 2. ovog zakona dužni su da dostave liste kandidata u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog člana. obrazovan u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.. godinu. ovog člana. Ako podnosioci lista ne dostave liste u roku iz stava 2. godine. Komisija koju obrazuje Vlada izvršiće popis imovine i deobni bilans centara iz stava 2. kao i zaposlene centara preuzimaju zavodi. godine na osnovu ovog i posebnog zakona. Neutrošena sredstva za rad centara iz stava 2. Centri osnovani u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ukidaju se na dan stupanja na snagu odluka o osnivanju zavoda. opredeljena u budžetu Republike Srbije za 2004. Član 67. a od školske 2006/2007. prestaje sa radom danom stupanja na snagu ovog zakona. Član 68. ovog člana. Imovinu. . ovog zakona primenjuje se počev od školske 2004/2005. ovog zakona. Prosvetni savet. Podnosioci lista kandidata iz člana 2. Odredba člana 36. stav 3.

Član 72. organizaciju i način rada sa ovim zakonom. . Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije"..26 Član 71. Ustanova je dužna da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglasi statut.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->