ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Član 1. U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS" br. 62/03 i 64/03) naslov iznad člana 3. menja se i glasi: ''Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja''. U članu 3. stav 1. briše se. U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. reči: ''Ciljevi obrazovanja i vaspitanja'' zamenjuju se rečima: ''Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja'', a tačka 5) menja se i glasi: "5) razvijanje svesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti, negovanje srpske tradicije i kulture, kao i tradicije i kulture nacionalnih manjina;". Tačka 6. menja se i glasi: "6) omogućavanje međunarodnog povezivanja;". uključivanja u procese evropskog i

U tački 11) posle reči: "učenika" dodaju se reči: "radoznalosti i otvorenosti za kulture tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i". Član 2. Naziv odeljka 1. glave II. menja se i glasi: "1. Nacionalni prosvetni savet". Naslov iznad člana 10. briše se, a član 10. menja se i glasi: "Član 10. Radi utvrđivanja pravaca razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja obrazuje se Nacionalni prosvetni savet (u daljem tekstu: Savet). Rad Saveta je javan. Kad Savet razmatra pitanja koja čine deo politike Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) u oblasti obrazovanja i vaspitanja, dužan je da obezbedi usaglašene stavove sa odgovarajućim institucijama u čijoj su nadležnosti pitanja razvoja visokog i drugih oblika obrazovanja.

- 2 Savet je dužan da Narodnoj skupštini Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština) podnosi izveštaj o svom radu najmanje jedanput godišnje. Savet može da obrazuje stalne i povremene komisije iz reda nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i drugih istaknutih stručnjaka i naučnika, u skladu s poslovnikom. Administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja Ministarstvo. Sredstva za rad Saveta obezbeđuju se u budžetu Republike. Članovi Saveta i komisija iz stava 5. ovog člana imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Narodna skupština. Savet donosi poslovnik o svom radu." Član 3. Naslov iznad člana 11. i član 11. menjaju se i glase:

"Sastav Saveta
Član 11. Savet ima 42 člana, uključujući i predsednika, koje bira Narodna skupština na vreme od šest godina. Izuzetno od stava 1. ovog člana, polovini članova prvoizabranog sastava Saveta mandat traje tri godine. Predsednik i članovi Saveta biraju se, i to: 1) tri člana iz reda akademika - redovnih profesora univerziteta, sa liste kandidata koju podnosi Srpska akademija nauka i umetnosti i jedan član Matice srpske iz reda redovnih profesora univerziteta, sa liste kandidata koju podnosi Matica srpska; 2) četiri člana iz reda nastavnika Univerziteta u Beogradu, sa liste kandidata koju podnosi Univerzitet u Beogradu; 3) po jedan član iz reda nastavnika drugih univerziteta čiji je osnivač Republika, odnosno autonomna pokrajina: Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Univerziteta umetnosti u Beogradu, sa liste kandidata koju podnose ovi univerziteti; 4) član iz reda nastavnika učiteljskog fakulteta, sa liste kandidata koju zajednički podnose učiteljski fakulteti čiji je osnivač Republika;

7) član iz reda Srpske pravoslavne crkve. sa liste kandidata koju podnosi ova crkva. Lista iz stava 3. 10) član iz reda nacionalne organizacije za zapošljavanje. Društva fizičara Srbije.. Saveza društava istoričara Srbije. Pedagoškog društva Srbije i Društva defektologa Srbije. sa liste kandidata koju zajednički podnose ova udruženja. sa liste kandidata koju podnosi ova organizacija. 12) član iz reda udruženja poslodavaca. Srpskog filozofskog društva. sa liste kandidata koju zajednički podnose ove zajednice. 6) četiri člana iz reda predstavnika zajednica srednjih stručnih škola. Predsednik Saveta bira se iz reda stručnjaka iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. sa liste kandidata koju zajednički podnose ove crkve i verske zajednice.3 5) po jedan član iz reda stručnih udruženja nastavnika. Srpskog geografskog društva. Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije. sa liste kandidata koju zajednički podnose ovi sindikati. Društva psihologa Srbije. 9) član iz reda nacionalnih manjina. Saveza učitelja Srbije. sa liste kandidata koju podnosi ta zajednica. sa liste kandidata koju zajednički podnose saveti nacionalnih manjina. ovog člana dužni su da dostave liste kandidata za članove Saveta dva meseca pre isteka mandata članova Saveta kojima mandat ističe. ovog člana. Društva za strane jezike Srbije. Srpskog hemijskog društva. osim Srpske pravoslavne crkve. 11) član iz reda reprezentativnih sindikata. vaspitača i stručnih saradnika: Zajednice vaspitača predškolskih ustanova. Najmanje polovina članova Saveta bira se iz reda stručnjaka iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. organu . Za člana Saveta ne može da bude izabrano lice koje je imenovano. Narodna skupština bira članove Saveta iz reda propisane strukture. izabrano ili postavljeno na funkciju u državnom organu. Društva likovnih pedagoga Srbije. sa lista kandidata koje podnose ova udruženja. Saveza pedagoga za fizičku kulturu. ovog člana sadrži veći broj kandidata od broja članova koji se biraju. Ako podnosilac liste ne dostavi listu u roku iz stava 4. Društva matematičara Srbije. 8) član iz reda tradicionalnih crkava i verskih zajednica. Podnosioci lista iz stava 3. Društva za srpski jezik Srbije. Srpskog biološkog društva. i jedan član iz reda predstavnika Zajednice gimnazija.

sa liste koja je podneta za izbor članova Saveta. i član 12. odnosno lokalne samouprave i lice izabrano u organ političke stranke ili organ upravljanja ustanove. 2) prati i analizira stanje obrazovanja na svim nivoima iz svoje nadležnosti i usaglašenost sistema obrazovanja sa evropskim standardima. kojima se uređuju pitanja od značaja za oblast obrazovanja i vaspitanja. Sednicama Saveta prisustvuje predstavnik Ministarstva." Član 4. menjaju se i glase: "Nadležnost Saveta Član 12. osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. 6) predlaže ministru udžbenike i nastavna sredstva. zauzima stavove i daje mišljenje Ministarstvu u postupku donošenja zakona i drugih akata. Naslov iznad člana 12. 3) razmatra..4 teritorijalne autonomije. Savet donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta. 4) donosi: opšte osnove predškolskog programa. . odnosno svojim postupcima povredi ugled dužnosti koju obavlja ili ukoliko nastupi uslov iz stava 9. U slučaju razrešenja člana Saveta pre isteka mandata. 5) predlaže ministru: programe završnog i maturskog ispita u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. i to: na lični zahtev. nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i osnove vaspitnog programa. posebne programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Narodna skupština razrešava člana Saveta pre isteka mandata. bira se novi član do isteka mandata Saveta. 7) utvrđuje listu obrazovnih profila. stručnog osposobljavanja i obuke. U oblasti razvoja i unapređivanja sistema obrazovanja i vaspitanja Savet: 1) utvrđuje pravce razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog. ovog člana. ako ne ispunjava svoju dužnost kao član Saveta. bez prava odlučivanja. u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

13. 7) i 8) objavljuju se u "Prosvetnom glasniku".Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: zavodi). 13. Naslov iznad člana 17. a član 17. za obavljanje razvojnih. i čl. Član 6. (10) prostora. (5) znanja.5 8) utvrđuje standarde: (1) kvaliteta obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama i opšte i posebne standarde znanja. (7) za ostvarivanje posebnih vaspitanja i obrazovanja. 9) obavlja i druge poslove. 4). u skladu sa zakonom. usavršavanja zaposlenih u (4) znanja. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja". menja se i glasi: "2. brišu se. obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja Republika osniva ustanove . vaspitača i stručnog saradnika. glave II. Akti iz tač. vaspitača i stručnih saradnika. menja se i glasi: "Član 17. do 16. . do 16. opreme i nastavnih sredstava. Radi praćenja. (8) za ostvarivanje posebnih osposobljavanja i obuke. Naziv odeljka 2. (6) za sticanje obrazovanja nastavnika. programa predškolskog stručnog programa (9) kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava.. briše se. kao i dopunskog obrazovanja nastavnika. (2) za uvođenje u posao nastavnika. veština i sposobnosti za direktora. (3) stalnog stručnog ustanovama." Član 5. uključujući i osposobljavanje nastavnika i vaspitača za rad sa decom i učenicima sa smetnjama u razvoju. veština i sposobnosti za profesiju nastavnika i vaspitača i njihovog profesionalnog napredovanja. kao i za sticanje dozvole za rad. Savet najmanje jedanput godišnje dostavlja Narodnoj skupštini mišljenje o stanju u oblasti obrazovanja i vaspitanja i razvoja predškolskog. Naslovi iznad čl. osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

" Član 7. i čl. aktom o osnivanju i statutom.6 savetodavnih. 18. a koji se naročito odnose na: razvoj obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama. u skladu sa statutom..centre. ovog člana može da ima i druge organizacione jedinice. i to: 1) Centar za strateški razvoj. ovog člana u svom sastavu ima organizacione jedinice . Za osnivanje i rad zavoda sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike. Na statut i godišnji plan i program rada zavoda saglasnost daje Vlada. 18. Na osnivanje." Centar za strateški razvoj Član 19. Naslovi iznad čl. organizaciju i rad zavoda primenjuju se propisi o javnim službama. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove u pripremi propisa iz nadležnosti Saveta i Ministarstva. Centar za strateški razvoj obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Akte o osnivanju zavoda donosi Vlada. strateške ciljeve i . menjaju se i glase: "Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Član 18. 2) Centar za razvoj programa i udžbenika. Zavodi podnose izveštaje o svom radu Vladi najmanje jedanput godišnje. kao i druge poslove u skladu sa zakonom. osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. O promeni naziva. istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom. do 25. 3) Centar za profesionalni razvoj zaposlenih. 4) Centar za stručno i umetničko obrazovanje. do 25. Zavod iz stava 1. sedišta i statusnoj promeni zavoda odlučuje Vlada. Zavod iz stava 1.

vaspitaču i stručnom saradniku. univerzitetima i drugim stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu.7 zadatke razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja u procesu doživotnog učenja. metodologiju podučavanja i učenja. saradnju sa nastavničkim fakultetima. obezbeđivanje prilagođenog obrazovanja i vaspitanja . usaglašenost obrazovnog sistema sa evropskim uporednim sistemima obrazovanja. stručnog usavršavanja nakon završenog srednjeg obrazovanja. vaspitni rad u ostvarivanju obrazovanja i vaspitanja. Centar za razvoj programa i udžbenika Član 20. obrazovanja odraslih. specijalistički i majstorski ispit. stručnog osposobljavanja i obuke. Centar za stručno i umetničko obrazovanje obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. polaganje ispita za dozvolu za rad nastavnika. dece i učenika sa problemima socijalne adaptacije i drugim poremećajima u socijalnom ponašanju. Centar za razvoj programa i udžbenika obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. pružanje stručno-pedagoške pomoći nastavniku. obolela od sistemskih bolesti. osnovnog obrazovanja u inostranstvu. obrazovanja učenika sa posebnim sposobnostima. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih Član 21. a koji se naročito odnose na: razvoj. programe stručnog osposobljavanja i obuke. telesni invalidi). praćenje i osiguranje kvaliteta stručnog i umetničkog obrazovanja. mrežu ustanova. stručnu i umetničku maturu. vrednovanje kvaliteta ostvarivanja programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih. sa stečenim invaliditetom. vaspitača i stručnog saradnika i ispita za direktora. završni. lica kojima je potrebna posebna društvena podrška. Centar za stručno i umetničko obrazovanje Član 22. mentalnim oštećenjima. a koji se naročito odnose na pripremu programa: obrazovanja po nivoima i vrstama. lica kojima je potrebna društvena podrška (lica sa smetnjama u razvoju. obrazovanja odraslih. programe završnih i maturskih ispita. . a koji se naročito odnose na: unapređivanje i razvoj sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalni razvoj zaposlenih u ustanovi..učenika sa posebnim sposobnostima. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. kao i na kvalitet i postupak odobravanja udžbenika i nastavnih sredstava.

Članu stručnog tima iz stava 1. odnosno ministra. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja po nivoima i vrstama. pružanjem stručne podrške Ministarstvu. ovog člana sadrži i rok za pripremu materijala. odnosno ministar dužan je da donese odluku. vaspitača. odnosno akt najduže u roku od tri meseca od dana prijema materijala zavoda. Rad Saveta i zavoda Član 25.. ovog člana naročito obavlja stručne poslove u vezi sa: predlaganjem opštih i posebnih standarda znanja. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja i praćenjem usaglašenosti sistema vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja sa evropskim uporednim sistemima vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Savetu i školama u domenu praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva. Stručni timovi Član 24. . Savet. bez stručne obrade zavoda. Zavodi obavljaju stručne poslove u pripremi akata koji su u nadležnosti Saveta. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja na republičkom nivou. realizacijom međunarodnih studija. ovog člana za vreme rada u stručnom timu miruje radni odnos na radnom mestu sa koga odsustvuje. Savet. aktom o osnivanju i statutom. praćenjem učeničkih postignuća. stručnih saradnika i ustanova.8 - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Član 23. ovog člana ne pripreme potreban materijal. Zahtev iz stava 1. Zavod iz stava 1. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove u oblasti praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva. odnosno ministar donosi akt iz svoje nadležnosti. uz saglasnost Ministarstva. proverom rezultata ostvarenosti propisanih ciljeva. vrednovanjem rada nastavnika. Zavodi mogu da obrazuju posebne stručne timove iz reda stručnjaka u oblasti obrazovanja i vaspitanja ili da angažuju naučnoistraživačke institucije. Ukoliko zavodi po proteku roka iz stava 2. po prijemu obrazloženog zahteva Saveta. kao i druge poslove u skladu sa zakonom. odnosno ministra.

3. odnosno zavodi mogu da podnesu inicijativu ministru. menja se i glasi: "Član 27. Učenici mogu da se angažuju samo u okviru praktične nastave. i 6. analizu i prenošenje stranih iskustava evropskih programa i dostignuća. Ako Savet u roku iz st. U članu 36. koordinira i organizuje programe stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u ustanovama. naročito: 1) planira i prati razvoj obrazovanja i vaspitanja.. 6) vodi bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju.9 Savet donosi akt iz svoje nadležnosti i po dostavljanju obrazloženog zahteva ministra." . kao i poslove usaglašavanja sa evropskim obrazovnim sistemima. Savet. Zahtev iz stava 5. 7) vodi registar i izdaje dozvole za rad nastavnika. 2) vrši nadzor nad radom ustanova i zavoda. ovog člana sadrži i rok za donošenje akta. vaspitača i stručnih saradnika. brišu se." Član 8. a nastavnici ako se ne ometa ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada. ovog člana ne donese akt iz svoje nadležnosti." Član 10. 3) planira. 5) ostvaruje međunarodnu saradnju na planu razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja. U oblasti obrazovanja i vaspitanja Ministarstvo. i član 26. menja se i glasi: "Ustanova može da obavlja i drugu delatnost koja je u funkciji obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: proširena delatnost) pod uslovom da se njome ne ometa obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja. odnosno Vladi za rešavanje određenih pitanja iz svoje nadležnosti. Naslov iznad člana 26. Član 27. akt donosi ministar. 4) vrši proveru rezultata ostvarenosti propisanih ciljeva i zadataka obrazovanja na republičkom nivou. Član 9. stav 1.

.10 Član 11. može da ostvaruje posebne programe u oblastima: predškolskog vaspitanja i obrazovanja. menja se i glasi: "Članove organa upravljanja ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave. koji glase: ''Ako ovlašćeni predlagač ne sprovede postupak u skladu sa Zakonom. i 11. stručnog osposobljavanja i obuke. stav 8. Posle tačke 3) dodaju se tač." Član 14." Član 12.." U stavu 3. odnosno fizičko lice. ovog zakona. ako ispunjava propisane standarde za ostvarivanje posebnih programa i dobije odobrenje Ministarstva. Član 41. stav 2. reč: "istaknuta" briše se. Druga organizacija. stav 3. reči: "predsednika i" brišu se. ili predloži kandidata suprotno odredbama Zakona. 10. U članu 53. menja se i glasi: "Član 41. tačka 3) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom. skupština jedinice lokalne samouprave imenovaće članove organa upravljanja bez predloga ovlašćenog predlagača. U članu 54. Ako ovlašćeni predlagač ni u datom roku ne postupi u skladu sa Zakonom. stav 1. skupština jedinice lokalne samouprave određuje rok za usklađivanje sa Zakonom. Posle stava 9. 4) i 5) koje glase: "4) ovlašćeni predlagač pokrene inicijativu za razrešenje člana organa upravljanja zbog prestanka osnova po kojem je imenovan u organ upravljanja. U članu 55. a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova organa upravljanja.'' Član 13. dodaju se st. 5) nastupi uslov iz člana 53.

naknade za rad članova komisije i ostala pitanja u vezi sa polaganjem ispita za direktora. Dosadašnji stav 11. položen ispit za direktora i najmanje deset godina radnog staža u oblasti obrazovanja i vaspitanja. propisuje ministar. koji glase: "Direktor ustanove mora da ispunjava uslove propisane članom 111. stav 2. reči: ''savladan odgovarajući akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit''. reči: ''savladan odgovarajući akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit". tač." U stavu 4. reč: ''pet'' zamenjuje se rečju: ''deset''." Posle stava 10. 2) i 3) Zakona. . stav 1. 12. obrazac uverenja o položenom ispitu. ovog člana ili odbije da se podvrgne lekarskom pregledu na zahtev organa upravljanja. menja se i glasi: "Za direktora dečjeg vrtića može da bude izabran i vaspitač koji ima više obrazovanje. Dosadašnji stav 10. Direktoru ustanove prestaje radni odnos ako se u toku trajanja mandata utvrdi da ne ispunjava uslove iz stava 12. U članu 59." Član 16. troškove polaganja ispita. koji glasi: ''Troškove polaganja ispita za direktora snosi lice koje polaže ispit za direktora.11 Član 15. koji postaje stav 10. U stavu 6.. postaje stav 9. dodaje se stav 11. menja se i glasi: "Bliže uslove za izbor direktora. briše se.'' Dodaju se novi st. način i postupak za polaganje ispita za direktora. st. 4. Stav 9. organ uprave pred kojim se polaže ispit. U članu 58. menjaju se i glase: ''Odluka sa dokumentacijom o izabranom kandidatu dostavlja se ministru na saglasnost. do 8. vrstu obrazovanja za direktora. a reči: ''savlada akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit''. Stav 3. i 13. licencu za vaspitača.

a nije raspisan konkurs ili organ upravljanja nije doneo odluku o izboru ili je ministar doneo akt kojim je odbijeno davanje saglasnosti na odluku organa upravljanja. posle reči: "uslova za" dodaju se reči: "mirovanje." Član 17. za vreme dok obavlja tu dužnost. U članu 62. posle tačke 12) dodaje se nova tačka 13) koja glasi: . Vršiocu dužnosti direktora ustanove miruje radni odnos na radnom mestu sa koga je postavljen. odnosno". odnosno ministar ne da saglasnost na odluku po ponovljenom konkursu." Član 18. Ako ministar donese akt kojim se odbija davanje saglasnosti na odluku o izboru direktora ustanove. najduže šest meseci.12 Smatra se da je odluka organa upravljanja o izboru direktora doneta. Učesnik konkursa nezadovoljan odlukom o izboru direktora utanove ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu. Vršioca dužnosti direktora postavlja organ upravljanja do izbora direktora ako direktoru ustanove prestane dužnost. vaspitač ili stručni saradnik u najvišem zvanju. menja se i glasi: "Član 60. Vršioca dužnosti direktora postavlja ministar ako organ upravljanja ne postavi vršioca dužnosti direktora u slučajevima iz stava 1. U stavu 2. ovog člana ili ne donese odluku po ponovljenom konkursu. u roku od sedam dana od dana saznanja za nastupanje razloga za postavljenje. Za vršioca dužnosti direktora ustanove može da bude postavljen nastavnik. obaveze i odgovornosti direktora ustanove odnose se i na vršioca dužnosti direktora. Za vršioca dužnosti direktora ustanove ne može biti postavljeno lice koje u postupku izbora za direktora nije dobilo saglasnost. raspisuje se novi konkurs. odnosno da je ministar dao na nju saglasnost ako u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke ne donese akt kojim odbija saglasnost. Akt o odbijanju saglasnosti ministar donosi ako se u postupku utvrdi da odluka nije doneta u skladu sa zakonom ili se njenim donošenjem dovodi u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove. Prava.. Član 60. stav 1.

škole i jedinice lokalne samouprave. briše se. Školskim programom obezbeđuje se ostvarivanje nastavnih planova i programa i potreba učenika i roditelja. odnosno da je ministar dao na nju saglasnost. Školski program sadrži obavezni. izabrani predmet zadržava do kraja započetog ciklusa osnovnog. postaje tačka 14. menja se i glasi: "Član 69. Izborni deo nastavnog plana i programa obuhvata izborne predmete i sadržaje programa po nivoima i vrstama obrazovanja od kojih učenik obavezno bira jedan ili više predmeta prema svojim sklonostima. odnosno do kraja sticanja srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Obavezni deo nastavnog plana i programa sadrži osnovne predmete i sadržaje koji su obavezni za sve učenike određenog nivoa i vrste obrazovanja." Stav 5. . ako u roku od 15 dana od dana njenog dostavljanja ne donese akt kojim odbija saglasnost. 3. Akt o odbijanju saglasnosti ministar donosi ako se u postupku utvrdi da odluka nije doneta u skladu sa zakonom ili se njenim donošenjem dovodi u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove.. Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje ostvaruju se na osnovu školskog programa. Školski program donosi organ upravljanja. u skladu sa nastavnim planovima i programima. St. i 4. Član 69. Jedan od obaveznih izbornih predmeta je verska nastava ili građansko vaspitanje.13 "13) ako organ upravljanja ne prihvati godišnji izveštaj direktora o radu škole. Član 19. menjaju se i glase: "Smatra se da je odluka organa upravljanja o razrešenju direktora doneta. Učenik koji se opredelio za jedan od dva izborna predmeta versku nastavu ili građansko vaspitanje. izborni i fakultativni deo." Dosadašnja tačka 13.

'' Član 20. ciljeve i zadatke programa obrazovanja i vaspitanja. do 73. 2) obavezne i preporučene sadržaje obaveznih i izbornih predmeta. obrazovanja odraslih. 6) druga pitanja programa. 4) način prilagođavanja programa muzičkog i baletskog obrazovanja. obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju. menjaju se i glase: ''Nastavni planovi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 70. 70. rada kojima se ostvaruju 4) godišnji i nedeljni fond časova po predmetima. 70. 2) izborne predmete po razredima u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Nastavni planovi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja sadrže: 1) obavezne predmete po razredima u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. 5) opšte i posebne standarde znanja. od značaja za ostvarivanje nastavnih . Naslovi iznad čl. 3) oblike obrazovno-vaspitnog obavezni i izborni predmeti. Nastavni programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 71. i čl. Nastavni program osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja sadrži: 1) svrhu. kao i sadržaje i oblike slobodnih aktivnosti.. do 73. 3) preporučene vrste aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu. učenika sa posebnim sposobnostima i obrazovanja na jeziku nacionalne manjine.14 Fakultativni deo nastavnog plana i programa obuhvata predmete kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu sa mogućnostima škole.

stav 4. 7) fond časova za svaki predmet. 9) vrste aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu. 3) vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.'' Član 21. Naslov iznad člana 76. Član 22. 3) obavezne i izborne nastavne predmete i njihove obavezne i slobodne sadržaje. 10) programske sadržaje i aktivnosti kojima se ostvaruje fakultativni deo školskog programa. U članu 75. Nastavni planovi i programi su osnova za: 1) donošenje školskog programa u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. 4) fakultativne nastavne predmete i njihove sadržaje. 6) fond časova za svaki razred. 2) donošenje programa završnih i maturskih ispita. 2) svrhu. Član 23. Školski program sadrži: 1) naziv. stav 2. 8) način i postupak ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa.. vrstu i trajanje školskog programa. U članu 74. reči: ''opštim i posebnim''. 5) trajanje i osnovne oblike izvođenja programa.15 - Nastavni planovi i programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 72. ciljeve i zadatke školskog programa. briše se. i član 76. Sadržina školskog programa Član 73. menjaju se i glase: . brišu se.

u skladu sa nastavnim planom i programom i školskim programom. U članu 78. Član 26. posebne programe u oblastima predškolskog vaspitanja i obrazovanja. koji glase: "Pripremni predškolski program je deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja u devetogodišnjem trajanju. osnove vaspitnog programa donosi Savet. propisuje ministar. i 4. za koje se organizuje razredna nastava. Član 25. Član 86. a programe završnih i maturskih ispita. U članu 77. nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Opšte osnove predškolskog programa. Vrstu obrazovanja lica koja ostvaruju pripremni predškolski program propisuje ministar. izbornih i fakultativnih predmeta može da se organizuje i kao predmetna. Osnovno obrazovanje i vaspitanje traje osam godina i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa. Prvi ciklus obuhvata prvi do četvrtog razreda. u skladu sa posebnim zakonom. stručnog osposobljavanja i obuke.16 - ''Nadležnost i postupak za donošenje nastavnih planova i programa Član 76. Izuzetno. na predlog Saveta. reči: ''Prosvetnog saveta'' zamenjuju se rečju: ''Saveta''. 3. . menja se i glasi: "Član 86.. U članu 85. nastava stranog jezika. reči: ''šest meseci'' zamenjuju se rečima: ''dva meseca''.'' Član 24. reči: ''stručni aktivi'' zamenjuju se rečima: ''odgovarajući stručni organi''. stav 1. U članu 84. dodaju se st. Član 27." Član 28. stav 1.

'' U stavu 4.'' U stavu 6. U članu 93. Osnovno muzičko obrazovanje traje od dve do šest. u skladu sa posebnim zakonom. Osnovno obrazovanje odraslih ostvaruje se od navršenih 16 godina. stav 1.17 Drugi ciklus obuhvata peti do osmog razreda. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: ''u skladu sa standardima koje utvrđuje Savet. Osnovno obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju traje do osam godina i ostvaruje se u skladu sa školskim programom osnovne škole ili posebnim programom. U članu 94. posle reči: "dete" dodaju se reči: "starosti od pet i po do šest i po godina". zavodi''. Stav 4. reči: "savet. menja se i glasi: ''Inicijativu sa predlogom ogleda po pribavljenom mišljenju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja razmatra ministar i po prihvatanju inicijative odlučuje o odobravanju ogleda i propisuje program ogleda.. posle reči: "šest" dodaju se reči:"i po". osim u slučajevima i u trajanju propisanim posebnim zakonom. Član 31. stav 1. u skladu sa posebnim zakonom. a baletsko četiri godine i ostvaruju se u dva obrazovna ciklusa. stav 3. menja se i glasi: ''U ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada koriste se udžbenici i nastavna sredstva koje na predlog Saveta odobri ministar. Član 32. stav 2. reči: ''odgovarajući centar'' zamenjuju se rečima: ''Zavod iz stava 4. u skladu sa nastavnim planom i programom i školskim programom. centar'' zamenjuju se rečima: ''Savet. u skladu sa posebnim zakonom i školskim programom. U članu 90. Za inicijativu koja uključuje značajne novine ministar pribavlja mišljenje Saveta. za koje se organizuje predmetna nastava. U članu 89. Član 30.'' ." Član 29. ovog člana''.

menja se i glasi: ." U stavu 4.. reči: ''opštim osnovama školskog programa i'' brišu se. U članu 101. stav 2.'' Stav 12. Član 33. U stavu 6. briše se.'' Član 34. stav 5. reč: ''minimalnim'' briše se. reči: ''trećem ciklusu'' zamenjuju se rečima: ''u poslednja dva razreda''. briše se. Član 35. koji postaje stav 5. reč: ''četiri" zamenjuje se rečju: ''dve''. reč: ''četiri'' zamenjuje se rečju: ''dva''. U članu 99. Dosadašnji stav 6. postaje stav 7. U članu 98. reči: ''Minimalni standardi'' zamenjuju se rečju: ''Standardi''. ocenjivanje i zaključna ocena su opisni. menja se i glasi: ''Disciplinski postupak protiv učenika ne može se pokrenuti ni voditi po isteku 60 dana od dana učinjene povrede obaveze. Zaključna ocena jeste brojčana. stav 1. osim učenika završnih razreda. osim iz predmeta koje odredi ministar.18 U stavu 5. u skladu sa posebnim zakonom. U članu 96. U ostalim razredima osnovnog i u srednjem obrazovanju i vaspitanju ocenjivanje je brojčano u toku školske godine. Dosadašnji stav 8. menja se i glasi: ''Učenik koji ima do dve nedovoljne zaključne brojčane ocene polaže popravni ispit u avgustovskom ispitnom roku. menja se i glasi: "U prvom razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Član 36. U stavu 8. Stav 9. Stav 7.

'' Član 37. način i postupak ocenjivanja uspeha iz pojedinačnih predmeta i vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje. Program za sticanje licence. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja''. U članu 113. i 7. način provere savladanosti tog programa. i 5.. 5. 3. koji postaje stav 4. st. Član 38. ovog člana'' zamenjuju se rečju: ''Ministarstvu''. U članu 108. briše se. reč: "devetog" zamenjuje se rečju: "osmog". Posle stava 6.propisuje ministar.19 ''Kriterijume. reči: ''Centru iz stava 2. postaju st. brišu se. U dosadašnjem stavu 5. U članu 114. i 6. Član 40. stav 6. postaje stav 3. Dosadašnji stav 4. reč: ''ishoda'' zamenjuje se rečima: ''ciljeva. i 8. vaspitača i stručnog saradnika ima pravo na polaganje ispita za licencu. 7. U članu 110. reči: ''Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju izdaje i produžava licencu'' zamenjuju se rečima: ''Ministarstvo izdaje licencu''. 4. . U članu 103. stav 2. brišu se. troškove polaganja ispita i organ uprave pred kojim se polaže ispit za licencu . propisuje ministar. Član 39. Dosadašnji st.'' Član 41. reči: ''ishoda propisanih opštim i posebnim osnovama školskog programa i opštim osnovama predškolskog i vaspitnog programa'' zamenjuju se rečima: ''propisanih ciljeva i zadataka''. reči: ''i program polaganja ispita za licencu". dodaju se st. 3. Stav 3. U stavu 2. 4. koji glase: ''Lice koje savlada program uvođenja u posao nastavnika. stav 1.

i 117.'' Posle stava 4. reči: ''Centar iz stava 2. izda licencu licu koje ispunjava uslove iz stava 1. Ministarstvo je dužno da. savladan program uvođenja u posao nastavnika. pa je na osnovu toga najmanje dva puta negativno ocenjen od strane prosvetnog savetnika. i 4. brišu se. ovog člana'' zamenjuju se rečju: ''Ministarstvo''. vaspitaču ili stručnom saradniku kome je suspendovana licenca iz razloga navedenih u stavu 3. Ako lice ne ispunjava uslove iz stava 1. Rešenje ministra iz stava 3. ni posle datih stručnih primedbi. vaspitaču ili stručnom saradniku koji prema izveštaju prosvetnog savetnika ne ostvaruje obrazovnovaspitni rad. na lični zahtev. kojim se odbija zahtev za dobijanje licence konačno je u upravnom postupku. 5. . ovog člana. predloga i upozorenja u pisanom obliku. i 117. na način i po postupku kojim se omogućava postizanje propisanih ciljeva i zadataka programa obrazovanja i vaspitanja. ovog člana ministar će rešenjem odbiti zahtev za izdavanje licence. Član 115." Član 43. Pravo na dobijanje licence ima nastavnik. do 9.20 U dosadašnjem stavu 6. u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva. menjaju se i glase: ''Licenca se suspenduje nastavniku. dodaju se st. 116. menja se i glasi: "Član 115. vaspitač ili stručni saradnik koji ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 110. Član 42. i čl. ovog člana može da se ukine suspenzija licence ukoliko položi ispit za sticanje licence.. 3. Nastavniku. koji glase: ''Nastavnik. a za koga prosvetni savetnik utvrdi da nije otklonio nedostatke u svom radu. koji postaje stav 5. u roku od osam dana od dana prijema izveštaja. st. U članu 118. ovog zakona. vaspitača ili stručnog saradnika i položen ispit za licencu. 116. vaspitač ili stručni saradnik ima pravo prigovora ministru na izveštaj prosvetnog savetnika. Član 44. Naslovi iznad čl.

" Član 46. stav 4. vaspitača i stručnog saradnika u okviru radne nedelje i godišnju normu. u skladu sa utvrđenim sredstvima. ovog člana teče počev od narednog dana od dana prestanka radnog odnosa.". stav 1. u tački 13) tačka na kraju teksta zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 14) koja glasi: "14) pripremanje učenika škole radi ocenjivanja. odnosno dana dostavljanja rešenja iz stava 6. prestaje suspenzija licence ukoliko položi ispit za licencu. a prema programima i kriterijumima koje propisuje ministar. odnosno polaganja ispita. U članu 134. U stavu 2. ovog člana u roku 30 dana od dana podnošenja prigovora. tačka 3) reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. Rešenje ministra konačno je u upravnom postupku. Nastavniku. Član 48. reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. od strane zaposlenog u toj školi. . U članu 125. stručnog usavršavanja zaposlenih i takmičenja učenika na republičkom. ovog člana. Suspenzija licence iz stava 2. menja se i glasi: ''Pedagošku normu svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika." Član 47. U članu 131. ovog člana.. stav 1. Član 49. vaspitaču ili stručnom saradniku kome je suspendovana licenca po osnovu stava 3. a suspenzija iz stava 3. U članu 142. kao i učešće Republike u oblasti investicija. U članu 143. stav 2.21 Ministar donosi rešenje po prigovoru iz stava 5. stav 1. ovog člana teče od narednog dana od dana isteka roka iz stava 5. tačka 3) posle reči: "učenika" dodaju se reči: "osnovne škole".'' Član 45. tačka 5) menja se i glasi: "5) razvojne programe i projekte ustanova. propisuje ministar. saveznom i međunarodnom nivou. ovog člana.

Dosadašnje tač. st. briše se. reči: "od godinu dana" zamenjuju se rečima: "od dve godine". U članu 157." zamenjuju se rečima: . reči: "2007/2008. i 2." zamenjuju se rečima: "članom 60. 7. stav 2)'' zamenjuju se rečima: ''zavodi ako ne pripreme odgovarajući materijal i dostave ga ministru.22 Posle tačke 3) dodaje se nova tačka 4) koja glasi: "4) prevoz učenika na republička takmičenja.. 5) i 6) postaju tač. Čl. reči: ''centar ako ne pripremi odgovarajući materijal i dostavi ga ministru u datom roku (član 26. i 5. 4. Član 154.". U stavu 3. 5. 1. U "2006/2007. Član 50. 6) i 7). 150. briše se. U članu 148. i 3. i 8. U članu 152. Član 56. Član 51.". Član 52. i 151. U članu 149. st. Član 53. st." i reči: "članom 60. stav 2." zamenjuju se rečima: "članom 59. st. stav 1. 4. 5). Član 54. U stavu 2. reči: "članom 59. stav 1. 4). odnosno Savetu u datom roku (član 25. 2." članu 159. reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. brišu se. stav 1. stav 2)''. Član 55. reči: "od godinu dana" zamenjuju se rečima: "od dve godine".

U stavu 3. Član 63. reči: "na period od pet godina". Član 62." U stavu 3. Čl. U članu 162.. Stav 4. brišu se. stav 1. brišu se. brišu se. reči: "na period od pet godina". a ako takvih poslova nema raspoređuje se.23 Član 57. 170. briše se. ovog člana raspoređuje se na druge odgovarajuće poslove. stav 1. Lice koje odbije raspoređivanje ostvaruje pravo zaposlenog za čijim je radom prestala potreba. Član 169. Član 59. reči: "savlada akreditovan program obuke" zamenjuju se rečima: "položi ispit za direktora". reč: "dve" zamenjuje se rečju: "tri". Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona stiču srednje obrazovanje i učenici koji se zaključno sa školskom 2005/2006." Član 58. i 4. 3. ovog člana. za obavljanje administrativno-tehničkih poslova. stav 2. briše se. i 171. . Član 60. menja se i glasi: "Direktoru prestaje dužnost ako ne položi ispit u roku iz stava 1. menja se i glasi: "Član 172. Stav 2. U članu 161. st. uz njegovu saglasnost. Član 61. brišu se. Član 172. menja se i glasi: "Zaposleni iz stava 1. U članu 168. U članu 163.

Školski odbor osnovne škole doneće školski program za prvi i drugi razred do početka školske 2004/2005. 50/92. reč: ''akreditovan'' u odgovarajućem broju i padežu zamenjuje se rečju: ''propisan'' u odgovarajućem broju i padežu. 53/93. 22/2002. odnosno srednje muzičko i baletsko obrazovanje i učenici koji se zaključno sa školskom 2005/2006. 53/93. do upisa u peti razred stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS". Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona pohađaju drugi i treći razred. br. reč: ''ishod'' u odgovarajućem broju i padežu zamenjuje se rečju: ''zadatak'' u odgovarajućem broju i padežu." Član 64. godine. br. na osnovu ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega. 62/03 i 64/03) i propisa donetih na osnovu njega. br. Član 66. ovog člana u drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja. godine upisuju u prvi razred osnovne škole stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje. Učenici koji se počev od školske 2004/2005. 62/03 i 64/03) i propisa donetih na osnovu njega. na osnovu ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega. godinom upišu u prvi razred muzičke. a od upisa u peti razred. na osnovu ovog i posebnog zakona. 62/03 i 64/03). U tekstu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS". do 4. Učenici upisani školske 2003/2004. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona stiču osnovno. 24/96. 23/02. . 48/94.24 godinom upišu u prvi razred srednje škole stiču srednje obrazovanje na osnovu Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS". Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona pohađaju četvrti do osmog razreda stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi i propisa donetih na osnovu njega. Izuzetno. 67/93. 25/02. u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega. 66/94. Član 65. 50/92. 67/93. a od školske 2006/2007.. Savet će postupno propisati nastavni plan i program za svaki razred do upisa učenika iz st. godine. godine u prvi razred osnovne škole stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje u osmogodišnjem trajanju. 48/94. 2. ministar će doneti nastavni plan i program za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Centri osnovani u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ukidaju se na dan stupanja na snagu odluka o osnivanju zavoda. kao i zaposlene centara preuzimaju zavodi. Komisija koju obrazuje Vlada izvršiće popis imovine i deobni bilans centara iz stava 2. Prosvetni savet. Ako podnosioci lista ne dostave liste u roku iz stava 2. Odredba člana 36. ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Narodna skupština imenuje članove Saveta iz reda propisane strukture. Član 70. ovog člana. ovog člana. Narodna skupština imenovaće članove Saveta iz člana 2. Član 67.. . ovog zakona. Neutrošena sredstva za rad centara iz stava 2. Imovinu. godinu. ovog zakona dužni su da dostave liste kandidata u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona osnovati zavode iz člana 6. godine. ovog člana. prestaje sa radom danom stupanja na snagu ovog zakona. Član 69. a od školske 2006/2007. Centri će sačiniti završne račune sa stanjem na dan isteka roka iz stava 2. opredeljena u budžetu Republike Srbije za 2004. prava i obaveze. stav 3. godine na osnovu ovog i posebnog zakona. ovog člana. usmeriće se preko tekuće budžetske rezerve za rad zavoda. u skladu sa delatnošću utvrđenom ovim zakonom. Član 68. Podnosioci lista kandidata iz člana 2. obrazovan u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.25 odnosno baletske škole stiču obrazovanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi i propisa donetih na osnovu njih. ovog zakona primenjuje se počev od školske 2004/2005.

Član 72.26 Član 71. . Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". organizaciju i način rada sa ovim zakonom. Ustanova je dužna da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglasi statut..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful