ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Član 1. U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS" br. 62/03 i 64/03) naslov iznad člana 3. menja se i glasi: ''Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja''. U članu 3. stav 1. briše se. U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. reči: ''Ciljevi obrazovanja i vaspitanja'' zamenjuju se rečima: ''Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja'', a tačka 5) menja se i glasi: "5) razvijanje svesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti, negovanje srpske tradicije i kulture, kao i tradicije i kulture nacionalnih manjina;". Tačka 6. menja se i glasi: "6) omogućavanje međunarodnog povezivanja;". uključivanja u procese evropskog i

U tački 11) posle reči: "učenika" dodaju se reči: "radoznalosti i otvorenosti za kulture tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i". Član 2. Naziv odeljka 1. glave II. menja se i glasi: "1. Nacionalni prosvetni savet". Naslov iznad člana 10. briše se, a član 10. menja se i glasi: "Član 10. Radi utvrđivanja pravaca razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja obrazuje se Nacionalni prosvetni savet (u daljem tekstu: Savet). Rad Saveta je javan. Kad Savet razmatra pitanja koja čine deo politike Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) u oblasti obrazovanja i vaspitanja, dužan je da obezbedi usaglašene stavove sa odgovarajućim institucijama u čijoj su nadležnosti pitanja razvoja visokog i drugih oblika obrazovanja.

- 2 Savet je dužan da Narodnoj skupštini Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština) podnosi izveštaj o svom radu najmanje jedanput godišnje. Savet može da obrazuje stalne i povremene komisije iz reda nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i drugih istaknutih stručnjaka i naučnika, u skladu s poslovnikom. Administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja Ministarstvo. Sredstva za rad Saveta obezbeđuju se u budžetu Republike. Članovi Saveta i komisija iz stava 5. ovog člana imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Narodna skupština. Savet donosi poslovnik o svom radu." Član 3. Naslov iznad člana 11. i član 11. menjaju se i glase:

"Sastav Saveta
Član 11. Savet ima 42 člana, uključujući i predsednika, koje bira Narodna skupština na vreme od šest godina. Izuzetno od stava 1. ovog člana, polovini članova prvoizabranog sastava Saveta mandat traje tri godine. Predsednik i članovi Saveta biraju se, i to: 1) tri člana iz reda akademika - redovnih profesora univerziteta, sa liste kandidata koju podnosi Srpska akademija nauka i umetnosti i jedan član Matice srpske iz reda redovnih profesora univerziteta, sa liste kandidata koju podnosi Matica srpska; 2) četiri člana iz reda nastavnika Univerziteta u Beogradu, sa liste kandidata koju podnosi Univerzitet u Beogradu; 3) po jedan član iz reda nastavnika drugih univerziteta čiji je osnivač Republika, odnosno autonomna pokrajina: Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Univerziteta umetnosti u Beogradu, sa liste kandidata koju podnose ovi univerziteti; 4) član iz reda nastavnika učiteljskog fakulteta, sa liste kandidata koju zajednički podnose učiteljski fakulteti čiji je osnivač Republika;

Predsednik Saveta bira se iz reda stručnjaka iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. organu . Društva fizičara Srbije. Ako podnosilac liste ne dostavi listu u roku iz stava 4. 6) četiri člana iz reda predstavnika zajednica srednjih stručnih škola. Najmanje polovina članova Saveta bira se iz reda stručnjaka iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Društva likovnih pedagoga Srbije. Srpskog hemijskog društva. ovog člana.3 5) po jedan član iz reda stručnih udruženja nastavnika. Za člana Saveta ne može da bude izabrano lice koje je imenovano. i jedan član iz reda predstavnika Zajednice gimnazija. 12) član iz reda udruženja poslodavaca. sa liste kandidata koju zajednički podnose ova udruženja. 7) član iz reda Srpske pravoslavne crkve. vaspitača i stručnih saradnika: Zajednice vaspitača predškolskih ustanova. Narodna skupština bira članove Saveta iz reda propisane strukture. Srpskog geografskog društva. Društva za strane jezike Srbije. sa liste kandidata koju podnosi ta zajednica. Saveza pedagoga za fizičku kulturu. Društva matematičara Srbije. Srpskog filozofskog društva. Pedagoškog društva Srbije i Društva defektologa Srbije. 9) član iz reda nacionalnih manjina. sa liste kandidata koju zajednički podnose saveti nacionalnih manjina. 11) član iz reda reprezentativnih sindikata. izabrano ili postavljeno na funkciju u državnom organu. 10) član iz reda nacionalne organizacije za zapošljavanje. sa liste kandidata koju zajednički podnose ovi sindikati.. Podnosioci lista iz stava 3. ovog člana dužni su da dostave liste kandidata za članove Saveta dva meseca pre isteka mandata članova Saveta kojima mandat ističe. ovog člana sadrži veći broj kandidata od broja članova koji se biraju. Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije. Saveza učitelja Srbije. sa liste kandidata koju zajednički podnose ove zajednice. Lista iz stava 3. Srpskog biološkog društva. Društva za srpski jezik Srbije. 8) član iz reda tradicionalnih crkava i verskih zajednica. Društva psihologa Srbije. sa liste kandidata koju podnosi ova organizacija. sa liste kandidata koju zajednički podnose ove crkve i verske zajednice. sa liste kandidata koju podnosi ova crkva. osim Srpske pravoslavne crkve. sa lista kandidata koje podnose ova udruženja. Saveza društava istoričara Srbije.

Sednicama Saveta prisustvuje predstavnik Ministarstva. Naslov iznad člana 12. zauzima stavove i daje mišljenje Ministarstvu u postupku donošenja zakona i drugih akata. 3) razmatra. 2) prati i analizira stanje obrazovanja na svim nivoima iz svoje nadležnosti i usaglašenost sistema obrazovanja sa evropskim standardima. kojima se uređuju pitanja od značaja za oblast obrazovanja i vaspitanja. . sa liste koja je podneta za izbor članova Saveta. bez prava odlučivanja. odnosno svojim postupcima povredi ugled dužnosti koju obavlja ili ukoliko nastupi uslov iz stava 9. u skladu sa ovim i posebnim zakonom. 4) donosi: opšte osnove predškolskog programa.4 teritorijalne autonomije. menjaju se i glase: "Nadležnost Saveta Član 12. Savet donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta. 7) utvrđuje listu obrazovnih profila. osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.. bira se novi član do isteka mandata Saveta. 6) predlaže ministru udžbenike i nastavna sredstva. posebne programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja. U slučaju razrešenja člana Saveta pre isteka mandata. 5) predlaže ministru: programe završnog i maturskog ispita u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. i to: na lični zahtev. ovog člana. Narodna skupština razrešava člana Saveta pre isteka mandata. nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i osnove vaspitnog programa." Član 4. ako ne ispunjava svoju dužnost kao član Saveta. stručnog osposobljavanja i obuke. odnosno lokalne samouprave i lice izabrano u organ političke stranke ili organ upravljanja ustanove. i član 12. U oblasti razvoja i unapređivanja sistema obrazovanja i vaspitanja Savet: 1) utvrđuje pravce razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog.

(10) prostora. 7) i 8) objavljuju se u "Prosvetnom glasniku". programa predškolskog stručnog programa (9) kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava. . (3) stalnog stručnog ustanovama. a član 17. kao i dopunskog obrazovanja nastavnika. za obavljanje razvojnih. obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja Republika osniva ustanove . vaspitača i stručnog saradnika. Naslov iznad člana 17. 9) obavlja i druge poslove. Akti iz tač. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja". (5) znanja. kao i za sticanje dozvole za rad. (7) za ostvarivanje posebnih vaspitanja i obrazovanja. Radi praćenja. veština i sposobnosti za direktora. Naslovi iznad čl.5 8) utvrđuje standarde: (1) kvaliteta obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama i opšte i posebne standarde znanja. do 16. i čl. usavršavanja zaposlenih u (4) znanja. Savet najmanje jedanput godišnje dostavlja Narodnoj skupštini mišljenje o stanju u oblasti obrazovanja i vaspitanja i razvoja predškolskog. (6) za sticanje obrazovanja nastavnika. (2) za uvođenje u posao nastavnika. opreme i nastavnih sredstava. (8) za ostvarivanje posebnih osposobljavanja i obuke. do 16. 13.. briše se. uključujući i osposobljavanje nastavnika i vaspitača za rad sa decom i učenicima sa smetnjama u razvoju. osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. Naziv odeljka 2." Član 5. 13. glave II. veština i sposobnosti za profesiju nastavnika i vaspitača i njihovog profesionalnog napredovanja. brišu se. Član 6. u skladu sa zakonom. menja se i glasi: "2. vaspitača i stručnih saradnika. 4).Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: zavodi). menja se i glasi: "Član 17.

18." Centar za strateški razvoj Član 19. ovog člana u svom sastavu ima organizacione jedinice . i čl. Na osnivanje.centre. 4) Centar za stručno i umetničko obrazovanje. do 25. 3) Centar za profesionalni razvoj zaposlenih. Akte o osnivanju zavoda donosi Vlada. istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom. menjaju se i glase: "Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Član 18. kao i druge poslove u skladu sa zakonom. osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. i to: 1) Centar za strateški razvoj. Centar za strateški razvoj obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Zavod iz stava 1." Član 7. 18. ovog člana može da ima i druge organizacione jedinice. a koji se naročito odnose na: razvoj obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama.. u skladu sa statutom. Na statut i godišnji plan i program rada zavoda saglasnost daje Vlada. do 25. sedišta i statusnoj promeni zavoda odlučuje Vlada. 2) Centar za razvoj programa i udžbenika. O promeni naziva. organizaciju i rad zavoda primenjuju se propisi o javnim službama. aktom o osnivanju i statutom. strateške ciljeve i . Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove u pripremi propisa iz nadležnosti Saveta i Ministarstva. Zavod iz stava 1. Za osnivanje i rad zavoda sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike. Naslovi iznad čl. Zavodi podnose izveštaje o svom radu Vladi najmanje jedanput godišnje.6 savetodavnih.

učenika sa posebnim sposobnostima. vaspitaču i stručnom saradniku. Centar za razvoj programa i udžbenika obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. završni. obrazovanja odraslih. Centar za stručno i umetničko obrazovanje obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. telesni invalidi). vrednovanje kvaliteta ostvarivanja programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih. usaglašenost obrazovnog sistema sa evropskim uporednim sistemima obrazovanja. vaspitača i stručnog saradnika i ispita za direktora. vaspitni rad u ostvarivanju obrazovanja i vaspitanja. mentalnim oštećenjima. obezbeđivanje prilagođenog obrazovanja i vaspitanja . specijalistički i majstorski ispit. obrazovanja odraslih. stručnog osposobljavanja i obuke. lica kojima je potrebna posebna društvena podrška. Centar za stručno i umetničko obrazovanje Član 22. stručnog usavršavanja nakon završenog srednjeg obrazovanja. kao i na kvalitet i postupak odobravanja udžbenika i nastavnih sredstava. obolela od sistemskih bolesti. a koji se naročito odnose na: unapređivanje i razvoj sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalni razvoj zaposlenih u ustanovi. obrazovanja učenika sa posebnim sposobnostima. metodologiju podučavanja i učenja. polaganje ispita za dozvolu za rad nastavnika. dece i učenika sa problemima socijalne adaptacije i drugim poremećajima u socijalnom ponašanju. sa stečenim invaliditetom. a koji se naročito odnose na: razvoj. pružanje stručno-pedagoške pomoći nastavniku. Centar za razvoj programa i udžbenika Član 20. saradnju sa nastavničkim fakultetima. mrežu ustanova. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih Član 21. lica kojima je potrebna društvena podrška (lica sa smetnjama u razvoju. programe stručnog osposobljavanja i obuke. univerzitetima i drugim stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu. . osnovnog obrazovanja u inostranstvu.. stručnu i umetničku maturu. praćenje i osiguranje kvaliteta stručnog i umetničkog obrazovanja. programe završnih i maturskih ispita. a koji se naročito odnose na pripremu programa: obrazovanja po nivoima i vrstama. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.7 zadatke razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja u procesu doživotnog učenja.

. Rad Saveta i zavoda Član 25. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja po nivoima i vrstama. odnosno ministar dužan je da donese odluku. praćenjem učeničkih postignuća. stručnih saradnika i ustanova. pružanjem stručne podrške Ministarstvu. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove u oblasti praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva. vaspitača. odnosno ministar donosi akt iz svoje nadležnosti. Zavod iz stava 1. realizacijom međunarodnih studija. po prijemu obrazloženog zahteva Saveta. aktom o osnivanju i statutom. Zavodi mogu da obrazuju posebne stručne timove iz reda stručnjaka u oblasti obrazovanja i vaspitanja ili da angažuju naučnoistraživačke institucije. Zavodi obavljaju stručne poslove u pripremi akata koji su u nadležnosti Saveta. vrednovanjem rada nastavnika. ovog člana sadrži i rok za pripremu materijala. Savet. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja na republičkom nivou. Savetu i školama u domenu praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja i praćenjem usaglašenosti sistema vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja sa evropskim uporednim sistemima vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. ovog člana za vreme rada u stručnom timu miruje radni odnos na radnom mestu sa koga odsustvuje. kao i druge poslove u skladu sa zakonom. bez stručne obrade zavoda. ovog člana naročito obavlja stručne poslove u vezi sa: predlaganjem opštih i posebnih standarda znanja. uz saglasnost Ministarstva. Zahtev iz stava 1. . Savet. Članu stručnog tima iz stava 1. proverom rezultata ostvarenosti propisanih ciljeva. odnosno ministra.8 - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Član 23. Ukoliko zavodi po proteku roka iz stava 2. odnosno ministra. ovog člana ne pripreme potreban materijal. odnosno akt najduže u roku od tri meseca od dana prijema materijala zavoda. Stručni timovi Član 24.

Član 27. a nastavnici ako se ne ometa ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada. 5) ostvaruje međunarodnu saradnju na planu razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja." . menja se i glasi: "Član 27. 3. vaspitača i stručnih saradnika. ovog člana ne donese akt iz svoje nadležnosti. Naslov iznad člana 26. 7) vodi registar i izdaje dozvole za rad nastavnika. U oblasti obrazovanja i vaspitanja Ministarstvo. naročito: 1) planira i prati razvoj obrazovanja i vaspitanja." Član 10." Član 8. analizu i prenošenje stranih iskustava evropskih programa i dostignuća.9 Savet donosi akt iz svoje nadležnosti i po dostavljanju obrazloženog zahteva ministra. odnosno zavodi mogu da podnesu inicijativu ministru. Savet. Član 9. i član 26. koordinira i organizuje programe stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u ustanovama. stav 1. menja se i glasi: "Ustanova može da obavlja i drugu delatnost koja je u funkciji obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: proširena delatnost) pod uslovom da se njome ne ometa obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja. Zahtev iz stava 5. 3) planira.. Učenici mogu da se angažuju samo u okviru praktične nastave. Ako Savet u roku iz st. 4) vrši proveru rezultata ostvarenosti propisanih ciljeva i zadataka obrazovanja na republičkom nivou. 2) vrši nadzor nad radom ustanova i zavoda. 6) vodi bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju. U članu 36. odnosno Vladi za rešavanje određenih pitanja iz svoje nadležnosti. brišu se. ovog člana sadrži i rok za donošenje akta. akt donosi ministar. kao i poslove usaglašavanja sa evropskim obrazovnim sistemima. i 6.

Druga organizacija. stav 2. odnosno fizičko lice. ovog zakona. reči: "predsednika i" brišu se. stav 3. skupština jedinice lokalne samouprave imenovaće članove organa upravljanja bez predloga ovlašćenog predlagača. menja se i glasi: "Član 41. Posle tačke 3) dodaju se tač. ako ispunjava propisane standarde za ostvarivanje posebnih programa i dobije odobrenje Ministarstva. U članu 55. U članu 53. stav 8.'' Član 13. stručnog osposobljavanja i obuke. i 11. dodaju se st.10 Član 11. menja se i glasi: "Članove organa upravljanja ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave. skupština jedinice lokalne samouprave određuje rok za usklađivanje sa Zakonom. reč: "istaknuta" briše se. stav 1. ili predloži kandidata suprotno odredbama Zakona. može da ostvaruje posebne programe u oblastima: predškolskog vaspitanja i obrazovanja. 10. 5) nastupi uslov iz člana 53. a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova organa upravljanja. koji glase: ''Ako ovlašćeni predlagač ne sprovede postupak u skladu sa Zakonom." Član 14." U stavu 3. 4) i 5) koje glase: "4) ovlašćeni predlagač pokrene inicijativu za razrešenje člana organa upravljanja zbog prestanka osnova po kojem je imenovan u organ upravljanja.. . tačka 3) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom. Ako ovlašćeni predlagač ni u datom roku ne postupi u skladu sa Zakonom. U članu 54. Član 41." Član 12. Posle stava 9.

. st. organ uprave pred kojim se polaže ispit. U članu 59. 2) i 3) Zakona. Stav 3. vrstu obrazovanja za direktora.11 Član 15. licencu za vaspitača. dodaje se stav 11." Posle stava 10. 12." Član 16. Dosadašnji stav 11. do 8. reči: ''savladan odgovarajući akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit''. menja se i glasi: "Bliže uslove za izbor direktora. postaje stav 9. koji glase: "Direktor ustanove mora da ispunjava uslove propisane članom 111. U stavu 6.'' Dodaju se novi st. troškove polaganja ispita. koji glasi: ''Troškove polaganja ispita za direktora snosi lice koje polaže ispit za direktora. i 13. menjaju se i glase: ''Odluka sa dokumentacijom o izabranom kandidatu dostavlja se ministru na saglasnost. U članu 58. stav 1. reč: ''pet'' zamenjuje se rečju: ''deset''. položen ispit za direktora i najmanje deset godina radnog staža u oblasti obrazovanja i vaspitanja. propisuje ministar. ovog člana ili odbije da se podvrgne lekarskom pregledu na zahtev organa upravljanja." U stavu 4. . Dosadašnji stav 10. naknade za rad članova komisije i ostala pitanja u vezi sa polaganjem ispita za direktora. briše se. 4. način i postupak za polaganje ispita za direktora. Direktoru ustanove prestaje radni odnos ako se u toku trajanja mandata utvrdi da ne ispunjava uslove iz stava 12. koji postaje stav 10. Stav 9. stav 2. menja se i glasi: "Za direktora dečjeg vrtića može da bude izabran i vaspitač koji ima više obrazovanje. obrazac uverenja o položenom ispitu. a reči: ''savlada akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit''. reči: ''savladan odgovarajući akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit". tač.

vaspitač ili stručni saradnik u najvišem zvanju. Za vršioca dužnosti direktora ustanove ne može biti postavljeno lice koje u postupku izbora za direktora nije dobilo saglasnost. posle reči: "uslova za" dodaju se reči: "mirovanje. najduže šest meseci. Ako ministar donese akt kojim se odbija davanje saglasnosti na odluku o izboru direktora ustanove. posle tačke 12) dodaje se nova tačka 13) koja glasi: . ovog člana ili ne donese odluku po ponovljenom konkursu. odnosno da je ministar dao na nju saglasnost ako u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke ne donese akt kojim odbija saglasnost. menja se i glasi: "Član 60. za vreme dok obavlja tu dužnost. Član 60.12 Smatra se da je odluka organa upravljanja o izboru direktora doneta. Vršiocu dužnosti direktora ustanove miruje radni odnos na radnom mestu sa koga je postavljen. Prava. Akt o odbijanju saglasnosti ministar donosi ako se u postupku utvrdi da odluka nije doneta u skladu sa zakonom ili se njenim donošenjem dovodi u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove. a nije raspisan konkurs ili organ upravljanja nije doneo odluku o izboru ili je ministar doneo akt kojim je odbijeno davanje saglasnosti na odluku organa upravljanja. U stavu 2. raspisuje se novi konkurs. Za vršioca dužnosti direktora ustanove može da bude postavljen nastavnik." Član 17. stav 1.. u roku od sedam dana od dana saznanja za nastupanje razloga za postavljenje. odnosno"." Član 18. obaveze i odgovornosti direktora ustanove odnose se i na vršioca dužnosti direktora. U članu 62. Vršioca dužnosti direktora postavlja organ upravljanja do izbora direktora ako direktoru ustanove prestane dužnost. Vršioca dužnosti direktora postavlja ministar ako organ upravljanja ne postavi vršioca dužnosti direktora u slučajevima iz stava 1. odnosno ministar ne da saglasnost na odluku po ponovljenom konkursu. Učesnik konkursa nezadovoljan odlukom o izboru direktora utanove ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu.

briše se. St. Školskim programom obezbeđuje se ostvarivanje nastavnih planova i programa i potreba učenika i roditelja. Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje ostvaruju se na osnovu školskog programa." Stav 5. Član 19. Izborni deo nastavnog plana i programa obuhvata izborne predmete i sadržaje programa po nivoima i vrstama obrazovanja od kojih učenik obavezno bira jedan ili više predmeta prema svojim sklonostima. menjaju se i glase: "Smatra se da je odluka organa upravljanja o razrešenju direktora doneta. Član 69.. odnosno do kraja sticanja srednjeg obrazovanja i vaspitanja. škole i jedinice lokalne samouprave. Školski program donosi organ upravljanja. u skladu sa nastavnim planovima i programima. i 4. ako u roku od 15 dana od dana njenog dostavljanja ne donese akt kojim odbija saglasnost." Dosadašnja tačka 13. . izabrani predmet zadržava do kraja započetog ciklusa osnovnog. 3. Učenik koji se opredelio za jedan od dva izborna predmeta versku nastavu ili građansko vaspitanje. Obavezni deo nastavnog plana i programa sadrži osnovne predmete i sadržaje koji su obavezni za sve učenike određenog nivoa i vrste obrazovanja. Školski program sadrži obavezni. Jedan od obaveznih izbornih predmeta je verska nastava ili građansko vaspitanje.13 "13) ako organ upravljanja ne prihvati godišnji izveštaj direktora o radu škole. odnosno da je ministar dao na nju saglasnost. menja se i glasi: "Član 69. Akt o odbijanju saglasnosti ministar donosi ako se u postupku utvrdi da odluka nije doneta u skladu sa zakonom ili se njenim donošenjem dovodi u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove. postaje tačka 14. izborni i fakultativni deo.

ciljeve i zadatke programa obrazovanja i vaspitanja. 3) oblike obrazovno-vaspitnog obavezni i izborni predmeti. 70. Nastavni planovi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja sadrže: 1) obavezne predmete po razredima u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. 6) druga pitanja programa. kao i sadržaje i oblike slobodnih aktivnosti. i čl. od značaja za ostvarivanje nastavnih . rada kojima se ostvaruju 4) godišnji i nedeljni fond časova po predmetima. 4) način prilagođavanja programa muzičkog i baletskog obrazovanja. do 73.'' Član 20. do 73. 70. Nastavni programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 71. obrazovanja odraslih. obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju. 2) izborne predmete po razredima u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. menjaju se i glase: ''Nastavni planovi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 70. 5) opšte i posebne standarde znanja..14 Fakultativni deo nastavnog plana i programa obuhvata predmete kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu sa mogućnostima škole. Naslovi iznad čl. 3) preporučene vrste aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu. Nastavni program osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja sadrži: 1) svrhu. učenika sa posebnim sposobnostima i obrazovanja na jeziku nacionalne manjine. 2) obavezne i preporučene sadržaje obaveznih i izbornih predmeta.

vrstu i trajanje školskog programa. 3) vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. briše se. 5) trajanje i osnovne oblike izvođenja programa. Naslov iznad člana 76. 2) donošenje programa završnih i maturskih ispita. stav 2. 3) obavezne i izborne nastavne predmete i njihove obavezne i slobodne sadržaje. 8) način i postupak ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa. Nastavni planovi i programi su osnova za: 1) donošenje školskog programa u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. brišu se. 4) fakultativne nastavne predmete i njihove sadržaje. Član 23..15 - Nastavni planovi i programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 72. 2) svrhu. 9) vrste aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu. 6) fond časova za svaki razred. ciljeve i zadatke školskog programa.'' Član 21. U članu 74. reči: ''opštim i posebnim''. 10) programske sadržaje i aktivnosti kojima se ostvaruje fakultativni deo školskog programa. U članu 75. i član 76. 7) fond časova za svaki predmet. stav 4. Sadržina školskog programa Član 73. Školski program sadrži: 1) naziv. Član 22. menjaju se i glase: .

reči: ''šest meseci'' zamenjuju se rečima: ''dva meseca''. Izuzetno. Član 86. Vrstu obrazovanja lica koja ostvaruju pripremni predškolski program propisuje ministar. Član 25. Član 26. u skladu sa nastavnim planom i programom i školskim programom. stav 1. U članu 77. U članu 84. Osnovno obrazovanje i vaspitanje traje osam godina i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa. koji glase: "Pripremni predškolski program je deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja u devetogodišnjem trajanju. na predlog Saveta.. a programe završnih i maturskih ispita. Opšte osnove predškolskog programa. osnove vaspitnog programa donosi Savet. Prvi ciklus obuhvata prvi do četvrtog razreda. . za koje se organizuje razredna nastava. posebne programe u oblastima predškolskog vaspitanja i obrazovanja. reči: ''stručni aktivi'' zamenjuju se rečima: ''odgovarajući stručni organi''. izbornih i fakultativnih predmeta može da se organizuje i kao predmetna.16 - ''Nadležnost i postupak za donošenje nastavnih planova i programa Član 76. u skladu sa posebnim zakonom. dodaju se st. stav 1. nastava stranog jezika. nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. stručnog osposobljavanja i obuke. Član 27. 3.'' Član 24. i 4. reči: ''Prosvetnog saveta'' zamenjuju se rečju: ''Saveta''. U članu 85. propisuje ministar. U članu 78. menja se i glasi: "Član 86." Član 28.

reči: ''odgovarajući centar'' zamenjuju se rečima: ''Zavod iz stava 4. U članu 89. stav 1. menja se i glasi: ''U ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada koriste se udžbenici i nastavna sredstva koje na predlog Saveta odobri ministar. Član 30. stav 3.17 Drugi ciklus obuhvata peti do osmog razreda. u skladu sa nastavnim planom i programom i školskim programom. posle reči: "dete" dodaju se reči: "starosti od pet i po do šest i po godina". u skladu sa posebnim zakonom. menja se i glasi: ''Inicijativu sa predlogom ogleda po pribavljenom mišljenju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja razmatra ministar i po prihvatanju inicijative odlučuje o odobravanju ogleda i propisuje program ogleda. Osnovno obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju traje do osam godina i ostvaruje se u skladu sa školskim programom osnovne škole ili posebnim programom. stav 2.. U članu 93. a baletsko četiri godine i ostvaruju se u dva obrazovna ciklusa. osim u slučajevima i u trajanju propisanim posebnim zakonom. U članu 94. Osnovno muzičko obrazovanje traje od dve do šest. u skladu sa posebnim zakonom i školskim programom.'' U stavu 4. stav 1.'' . Za inicijativu koja uključuje značajne novine ministar pribavlja mišljenje Saveta.'' U stavu 6. zavodi''. Osnovno obrazovanje odraslih ostvaruje se od navršenih 16 godina. u skladu sa posebnim zakonom. Stav 4. Član 32. U članu 90." Član 29. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: ''u skladu sa standardima koje utvrđuje Savet. reči: "savet. Član 31. ovog člana''. posle reči: "šest" dodaju se reči:"i po". centar'' zamenjuju se rečima: ''Savet. za koje se organizuje predmetna nastava.

U stavu 8. stav 1. reči: ''trećem ciklusu'' zamenjuju se rečima: ''u poslednja dva razreda''. briše se. menja se i glasi: "U prvom razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja. menja se i glasi: .. osim iz predmeta koje odredi ministar. Dosadašnji stav 8. Dosadašnji stav 6.'' Stav 12. stav 5. reči: ''opštim osnovama školskog programa i'' brišu se. Stav 7. reči: ''Minimalni standardi'' zamenjuju se rečju: ''Standardi''. U stavu 6. Stav 9. menja se i glasi: ''Disciplinski postupak protiv učenika ne može se pokrenuti ni voditi po isteku 60 dana od dana učinjene povrede obaveze. Zaključna ocena jeste brojčana. postaje stav 7. briše se. stav 2. menja se i glasi: ''Učenik koji ima do dve nedovoljne zaključne brojčane ocene polaže popravni ispit u avgustovskom ispitnom roku. Član 36. osim učenika završnih razreda. ocenjivanje i zaključna ocena su opisni. u skladu sa posebnim zakonom. reč: ''minimalnim'' briše se. Član 33. U članu 96. Član 35." U stavu 4. reč: ''četiri'' zamenjuje se rečju: ''dva''. U članu 98. U članu 99. U ostalim razredima osnovnog i u srednjem obrazovanju i vaspitanju ocenjivanje je brojčano u toku školske godine. reč: ''četiri" zamenjuje se rečju: ''dve''. U članu 101. koji postaje stav 5.'' Član 34.18 U stavu 5.

reči: ''Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju izdaje i produžava licencu'' zamenjuju se rečima: ''Ministarstvo izdaje licencu''. Član 38.propisuje ministar. Posle stava 6. i 8. briše se. koji glase: ''Lice koje savlada program uvođenja u posao nastavnika. U članu 103. način i postupak ocenjivanja uspeha iz pojedinačnih predmeta i vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje. U članu 108.19 ''Kriterijume. st.'' Član 41. 4. postaju st. 3. U dosadašnjem stavu 5. reči: ''Centru iz stava 2. Član 40. brišu se. 5. reči: ''ishoda propisanih opštim i posebnim osnovama školskog programa i opštim osnovama predškolskog i vaspitnog programa'' zamenjuju se rečima: ''propisanih ciljeva i zadataka''. reč: "devetog" zamenjuje se rečju: "osmog". brišu se. U članu 113. 4. stav 1. Program za sticanje licence. troškove polaganja ispita i organ uprave pred kojim se polaže ispit za licencu . dodaju se st. način provere savladanosti tog programa. Stav 3. 3. koji postaje stav 4. i 5. 7. reč: ''ishoda'' zamenjuje se rečima: ''ciljeva. postaje stav 3. vaspitača i stručnog saradnika ima pravo na polaganje ispita za licencu. propisuje ministar. U stavu 2. Dosadašnji st. Član 39. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja''.'' Član 37. i 6. Dosadašnji stav 4. stav 6. . i 7. U članu 114. stav 2.. U članu 110. reči: ''i program polaganja ispita za licencu". ovog člana'' zamenjuju se rečju: ''Ministarstvu''.

vaspitač ili stručni saradnik koji ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 110. vaspitača ili stručnog saradnika i položen ispit za licencu. ovog zakona. Pravo na dobijanje licence ima nastavnik. koji glase: ''Nastavnik. dodaju se st. Član 44. menjaju se i glase: ''Licenca se suspenduje nastavniku. brišu se.. savladan program uvođenja u posao nastavnika. ovog člana. do 9. ovog člana može da se ukine suspenzija licence ukoliko položi ispit za sticanje licence. vaspitaču ili stručnom saradniku kome je suspendovana licenca iz razloga navedenih u stavu 3. predloga i upozorenja u pisanom obliku.20 U dosadašnjem stavu 6. vaspitaču ili stručnom saradniku koji prema izveštaju prosvetnog savetnika ne ostvaruje obrazovnovaspitni rad. kojim se odbija zahtev za dobijanje licence konačno je u upravnom postupku. ovog člana'' zamenjuju se rečju: ''Ministarstvo''. Naslovi iznad čl. st. 116. na lični zahtev. reči: ''Centar iz stava 2. a za koga prosvetni savetnik utvrdi da nije otklonio nedostatke u svom radu. Nastavniku. 3. vaspitač ili stručni saradnik ima pravo prigovora ministru na izveštaj prosvetnog savetnika. menja se i glasi: "Član 115. izda licencu licu koje ispunjava uslove iz stava 1.'' Posle stava 4. ovog člana ministar će rešenjem odbiti zahtev za izdavanje licence. Član 115. i čl. 5. Rešenje ministra iz stava 3. i 117. i 4. Ministarstvo je dužno da. . i 117. u roku od osam dana od dana prijema izveštaja. na način i po postupku kojim se omogućava postizanje propisanih ciljeva i zadataka programa obrazovanja i vaspitanja. 116. Član 42. U članu 118. koji postaje stav 5. ni posle datih stručnih primedbi." Član 43. pa je na osnovu toga najmanje dva puta negativno ocenjen od strane prosvetnog savetnika. Ako lice ne ispunjava uslove iz stava 1. u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva.

Rešenje ministra konačno je u upravnom postupku. . ovog člana teče počev od narednog dana od dana prestanka radnog odnosa." Član 46.. a suspenzija iz stava 3. reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. U članu 131. stav 2. U stavu 2. Suspenzija licence iz stava 2. Član 49. ovog člana. prestaje suspenzija licence ukoliko položi ispit za licencu. ovog člana u roku 30 dana od dana podnošenja prigovora. propisuje ministar. ovog člana. menja se i glasi: ''Pedagošku normu svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika. U članu 142. vaspitača i stručnog saradnika u okviru radne nedelje i godišnju normu.21 Ministar donosi rešenje po prigovoru iz stava 5.'' Član 45. stav 1. od strane zaposlenog u toj školi. saveznom i međunarodnom nivou." Član 47. u skladu sa utvrđenim sredstvima. kao i učešće Republike u oblasti investicija. vaspitaču ili stručnom saradniku kome je suspendovana licenca po osnovu stava 3. Član 48. U članu 143. stav 1. tačka 3) posle reči: "učenika" dodaju se reči: "osnovne škole". odnosno polaganja ispita. tačka 5) menja se i glasi: "5) razvojne programe i projekte ustanova. odnosno dana dostavljanja rešenja iz stava 6. tačka 3) reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''.". u tački 13) tačka na kraju teksta zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 14) koja glasi: "14) pripremanje učenika škole radi ocenjivanja. stav 1. stav 4. U članu 125. ovog člana teče od narednog dana od dana isteka roka iz stava 5. stručnog usavršavanja zaposlenih i takmičenja učenika na republičkom. Nastavniku. a prema programima i kriterijumima koje propisuje ministar. ovog člana. U članu 134.

22 Posle tačke 3) dodaje se nova tačka 4) koja glasi: "4) prevoz učenika na republička takmičenja.". st. U članu 152. U stavu 2. briše se. U stavu 3. 150. stav 1. Član 50. Član 55. U članu 157. reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. i 5. st. 2. U članu 149. i 2. stav 2. 7. 1. Član 53. reči: "od godinu dana" zamenjuju se rečima: "od dve godine". stav 2)''. Član 52. Član 51." članu 159. U "2006/2007. brišu se. st. 5). 4. i 3." zamenjuju se rečima: "članom 59. Dosadašnje tač. Član 154. i 151." i reči: "članom 60. stav 2)'' zamenjuju se rečima: ''zavodi ako ne pripreme odgovarajući materijal i dostave ga ministru. 5) i 6) postaju tač." zamenjuju se rečima: "članom 60. stav 1. 4). i 8. 6) i 7). reči: "članom 59. st.. U članu 148. reči: "od godinu dana" zamenjuju se rečima: "od dve godine"." zamenjuju se rečima: . reči: "2007/2008. stav 1. reči: ''centar ako ne pripremi odgovarajući materijal i dostavi ga ministru u datom roku (član 26.". Čl. briše se. Član 54. odnosno Savetu u datom roku (član 25. 4. 5. Član 56.

" Član 58. Čl. ovog člana. reč: "dve" zamenjuje se rečju: "tri". brišu se. brišu se. . U članu 168. 170. Lice koje odbije raspoređivanje ostvaruje pravo zaposlenog za čijim je radom prestala potreba. reči: "na period od pet godina". Član 61. menja se i glasi: "Zaposleni iz stava 1. za obavljanje administrativno-tehničkih poslova. reči: "savlada akreditovan program obuke" zamenjuju se rečima: "položi ispit za direktora". stav 1. U stavu 3. Član 59. Član 169. Član 62. i 4. 3. U članu 162. Stav 2. uz njegovu saglasnost. a ako takvih poslova nema raspoređuje se. stav 1. menja se i glasi: "Član 172. Član 172. U članu 161. stav 2. Stav 4. st." U stavu 3.23 Član 57.. Član 63. U članu 163. brišu se. reči: "na period od pet godina". briše se. menja se i glasi: "Direktoru prestaje dužnost ako ne položi ispit u roku iz stava 1. brišu se. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona stiču srednje obrazovanje i učenici koji se zaključno sa školskom 2005/2006. ovog člana raspoređuje se na druge odgovarajuće poslove. i 171. briše se. Član 60.

. 48/94. do 4. 67/93. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona pohađaju četvrti do osmog razreda stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi i propisa donetih na osnovu njega. 62/03 i 64/03) i propisa donetih na osnovu njega. br. 53/93. ovog člana u drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja. 66/94.24 godinom upišu u prvi razred srednje škole stiču srednje obrazovanje na osnovu Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS". 50/92. godine. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona stiču osnovno. br. Učenici upisani školske 2003/2004. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona pohađaju drugi i treći razred. reč: ''akreditovan'' u odgovarajućem broju i padežu zamenjuje se rečju: ''propisan'' u odgovarajućem broju i padežu. godine u prvi razred osnovne škole stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje u osmogodišnjem trajanju. Učenici koji se počev od školske 2004/2005. na osnovu ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega. 23/02. 25/02. do upisa u peti razred stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS". a od školske 2006/2007. 48/94. . 2. Član 65. godine upisuju u prvi razred osnovne škole stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje. Član 66." Član 64. u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega. Školski odbor osnovne škole doneće školski program za prvi i drugi razred do početka školske 2004/2005. godine. na osnovu ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega. ministar će doneti nastavni plan i program za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. na osnovu ovog i posebnog zakona. Savet će postupno propisati nastavni plan i program za svaki razred do upisa učenika iz st. Izuzetno. reč: ''ishod'' u odgovarajućem broju i padežu zamenjuje se rečju: ''zadatak'' u odgovarajućem broju i padežu. odnosno srednje muzičko i baletsko obrazovanje i učenici koji se zaključno sa školskom 2005/2006. 53/93. br. 50/92. 24/96. a od upisa u peti razred. 62/03 i 64/03) i propisa donetih na osnovu njega. 67/93. U tekstu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS". 62/03 i 64/03). godinom upišu u prvi razred muzičke. 22/2002.

Narodna skupština imenuje članove Saveta iz reda propisane strukture. Ako podnosioci lista ne dostave liste u roku iz stava 2. ovog člana. prestaje sa radom danom stupanja na snagu ovog zakona. Prosvetni savet. Narodna skupština imenovaće članove Saveta iz člana 2. obrazovan u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. . ovog člana. usmeriće se preko tekuće budžetske rezerve za rad zavoda. ovog zakona dužni su da dostave liste kandidata u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. stav 3. a od školske 2006/2007. Član 68. godine. godinu. Neutrošena sredstva za rad centara iz stava 2. Centri će sačiniti završne račune sa stanjem na dan isteka roka iz stava 2. ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Centri osnovani u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ukidaju se na dan stupanja na snagu odluka o osnivanju zavoda. Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona osnovati zavode iz člana 6. ovog zakona primenjuje se počev od školske 2004/2005. ovog zakona.25 odnosno baletske škole stiču obrazovanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi i propisa donetih na osnovu njih. Podnosioci lista kandidata iz člana 2. Odredba člana 36. Član 67. kao i zaposlene centara preuzimaju zavodi. ovog člana. u skladu sa delatnošću utvrđenom ovim zakonom. Komisija koju obrazuje Vlada izvršiće popis imovine i deobni bilans centara iz stava 2. Član 70. ovog člana. Član 69. opredeljena u budžetu Republike Srbije za 2004. Imovinu. prava i obaveze.. godine na osnovu ovog i posebnog zakona.

Ustanova je dužna da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglasi statut.26 Član 71.. organizaciju i način rada sa ovim zakonom. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". . Član 72.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful