ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Član 1. U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS" br. 62/03 i 64/03) naslov iznad člana 3. menja se i glasi: ''Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja''. U članu 3. stav 1. briše se. U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 1. reči: ''Ciljevi obrazovanja i vaspitanja'' zamenjuju se rečima: ''Ciljevi i zadaci obrazovanja i vaspitanja'', a tačka 5) menja se i glasi: "5) razvijanje svesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti, negovanje srpske tradicije i kulture, kao i tradicije i kulture nacionalnih manjina;". Tačka 6. menja se i glasi: "6) omogućavanje međunarodnog povezivanja;". uključivanja u procese evropskog i

U tački 11) posle reči: "učenika" dodaju se reči: "radoznalosti i otvorenosti za kulture tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i". Član 2. Naziv odeljka 1. glave II. menja se i glasi: "1. Nacionalni prosvetni savet". Naslov iznad člana 10. briše se, a član 10. menja se i glasi: "Član 10. Radi utvrđivanja pravaca razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja obrazuje se Nacionalni prosvetni savet (u daljem tekstu: Savet). Rad Saveta je javan. Kad Savet razmatra pitanja koja čine deo politike Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika) u oblasti obrazovanja i vaspitanja, dužan je da obezbedi usaglašene stavove sa odgovarajućim institucijama u čijoj su nadležnosti pitanja razvoja visokog i drugih oblika obrazovanja.

- 2 Savet je dužan da Narodnoj skupštini Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština) podnosi izveštaj o svom radu najmanje jedanput godišnje. Savet može da obrazuje stalne i povremene komisije iz reda nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i drugih istaknutih stručnjaka i naučnika, u skladu s poslovnikom. Administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja Ministarstvo. Sredstva za rad Saveta obezbeđuju se u budžetu Republike. Članovi Saveta i komisija iz stava 5. ovog člana imaju pravo na naknadu za rad u visini koju utvrdi Narodna skupština. Savet donosi poslovnik o svom radu." Član 3. Naslov iznad člana 11. i član 11. menjaju se i glase:

"Sastav Saveta
Član 11. Savet ima 42 člana, uključujući i predsednika, koje bira Narodna skupština na vreme od šest godina. Izuzetno od stava 1. ovog člana, polovini članova prvoizabranog sastava Saveta mandat traje tri godine. Predsednik i članovi Saveta biraju se, i to: 1) tri člana iz reda akademika - redovnih profesora univerziteta, sa liste kandidata koju podnosi Srpska akademija nauka i umetnosti i jedan član Matice srpske iz reda redovnih profesora univerziteta, sa liste kandidata koju podnosi Matica srpska; 2) četiri člana iz reda nastavnika Univerziteta u Beogradu, sa liste kandidata koju podnosi Univerzitet u Beogradu; 3) po jedan član iz reda nastavnika drugih univerziteta čiji je osnivač Republika, odnosno autonomna pokrajina: Univerziteta u Nišu, Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Novom Sadu, Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i Univerziteta umetnosti u Beogradu, sa liste kandidata koju podnose ovi univerziteti; 4) član iz reda nastavnika učiteljskog fakulteta, sa liste kandidata koju zajednički podnose učiteljski fakulteti čiji je osnivač Republika;

9) član iz reda nacionalnih manjina. 12) član iz reda udruženja poslodavaca. Srpskog filozofskog društva. ovog člana dužni su da dostave liste kandidata za članove Saveta dva meseca pre isteka mandata članova Saveta kojima mandat ističe. Društva za srpski jezik Srbije. Predsednik Saveta bira se iz reda stručnjaka iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Srpskog hemijskog društva. 8) član iz reda tradicionalnih crkava i verskih zajednica. ovog člana sadrži veći broj kandidata od broja članova koji se biraju. organu . sa liste kandidata koju zajednički podnose saveti nacionalnih manjina. Ako podnosilac liste ne dostavi listu u roku iz stava 4. sa lista kandidata koje podnose ova udruženja. sa liste kandidata koju podnosi ova organizacija. Društva likovnih pedagoga Srbije. 11) član iz reda reprezentativnih sindikata. sa liste kandidata koju podnosi ta zajednica. Narodna skupština bira članove Saveta iz reda propisane strukture. sa liste kandidata koju zajednički podnose ove crkve i verske zajednice. Saveza društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije. Lista iz stava 3. sa liste kandidata koju podnosi ova crkva. Saveza učitelja Srbije. Društva za strane jezike Srbije. Podnosioci lista iz stava 3. i jedan član iz reda predstavnika Zajednice gimnazija. vaspitača i stručnih saradnika: Zajednice vaspitača predškolskih ustanova. ovog člana. 10) član iz reda nacionalne organizacije za zapošljavanje. Srpskog geografskog društva. 7) član iz reda Srpske pravoslavne crkve. Društva psihologa Srbije. Najmanje polovina članova Saveta bira se iz reda stručnjaka iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Srpskog biološkog društva. Pedagoškog društva Srbije i Društva defektologa Srbije. sa liste kandidata koju zajednički podnose ove zajednice. 6) četiri člana iz reda predstavnika zajednica srednjih stručnih škola. Društva fizičara Srbije.3 5) po jedan član iz reda stručnih udruženja nastavnika.. Saveza pedagoga za fizičku kulturu. Za člana Saveta ne može da bude izabrano lice koje je imenovano. sa liste kandidata koju zajednički podnose ova udruženja. izabrano ili postavljeno na funkciju u državnom organu. osim Srpske pravoslavne crkve. Saveza društava istoričara Srbije. Društva matematičara Srbije. sa liste kandidata koju zajednički podnose ovi sindikati.

kojima se uređuju pitanja od značaja za oblast obrazovanja i vaspitanja. menjaju se i glase: "Nadležnost Saveta Član 12. sa liste koja je podneta za izbor članova Saveta. osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. U oblasti razvoja i unapređivanja sistema obrazovanja i vaspitanja Savet: 1) utvrđuje pravce razvoja i unapređivanja kvaliteta predškolskog. stručnog osposobljavanja i obuke. posebne programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja. ako ne ispunjava svoju dužnost kao član Saveta." Član 4. i član 12. u skladu sa ovim i posebnim zakonom. bira se novi član do isteka mandata Saveta. bez prava odlučivanja. i to: na lični zahtev. ovog člana. 5) predlaže ministru: programe završnog i maturskog ispita u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.4 teritorijalne autonomije. . 2) prati i analizira stanje obrazovanja na svim nivoima iz svoje nadležnosti i usaglašenost sistema obrazovanja sa evropskim standardima. Savet donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Saveta. zauzima stavove i daje mišljenje Ministarstvu u postupku donošenja zakona i drugih akata. Sednicama Saveta prisustvuje predstavnik Ministarstva.. 7) utvrđuje listu obrazovnih profila. 6) predlaže ministru udžbenike i nastavna sredstva. 4) donosi: opšte osnove predškolskog programa. odnosno lokalne samouprave i lice izabrano u organ političke stranke ili organ upravljanja ustanove. Narodna skupština razrešava člana Saveta pre isteka mandata. Naslov iznad člana 12. nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i osnove vaspitnog programa. 3) razmatra. U slučaju razrešenja člana Saveta pre isteka mandata. odnosno svojim postupcima povredi ugled dužnosti koju obavlja ili ukoliko nastupi uslov iz stava 9.

briše se.Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: zavodi). (8) za ostvarivanje posebnih osposobljavanja i obuke. opreme i nastavnih sredstava. obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja Republika osniva ustanove . (10) prostora. (5) znanja. do 16. 4). usavršavanja zaposlenih u (4) znanja. u skladu sa zakonom. Naslovi iznad čl. 7) i 8) objavljuju se u "Prosvetnom glasniku". brišu se. 13. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja". vaspitača i stručnog saradnika. (6) za sticanje obrazovanja nastavnika. a član 17.5 8) utvrđuje standarde: (1) kvaliteta obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama i opšte i posebne standarde znanja. 9) obavlja i druge poslove. (3) stalnog stručnog ustanovama. kao i dopunskog obrazovanja nastavnika. kao i za sticanje dozvole za rad. Radi praćenja." Član 5. (7) za ostvarivanje posebnih vaspitanja i obrazovanja.. menja se i glasi: "2. glave II. Naziv odeljka 2. programa predškolskog stručnog programa (9) kvaliteta udžbenika i nastavnih sredstava. veština i sposobnosti za direktora. Član 6. osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. do 16. (2) za uvođenje u posao nastavnika. uključujući i osposobljavanje nastavnika i vaspitača za rad sa decom i učenicima sa smetnjama u razvoju. i čl. . Akti iz tač. Savet najmanje jedanput godišnje dostavlja Narodnoj skupštini mišljenje o stanju u oblasti obrazovanja i vaspitanja i razvoja predškolskog. 13. menja se i glasi: "Član 17. Naslov iznad člana 17. vaspitača i stručnih saradnika. veština i sposobnosti za profesiju nastavnika i vaspitača i njihovog profesionalnog napredovanja. za obavljanje razvojnih.

ovog člana može da ima i druge organizacione jedinice. u skladu sa statutom. 4) Centar za stručno i umetničko obrazovanje. i čl. do 25." Centar za strateški razvoj Član 19. organizaciju i rad zavoda primenjuju se propisi o javnim službama. kao i druge poslove u skladu sa zakonom. Na osnivanje. i to: 1) Centar za strateški razvoj.6 savetodavnih. 18. Zavodi podnose izveštaje o svom radu Vladi najmanje jedanput godišnje. istraživačkih i drugih stručnih poslova u predškolskom. osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. Naslovi iznad čl. a koji se naročito odnose na: razvoj obrazovanja i vaspitanja po nivoima i vrstama. aktom o osnivanju i statutom. Zavod iz stava 1." Član 7. Za osnivanje i rad zavoda sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike. strateške ciljeve i .centre. do 25. Zavod iz stava 1. Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove u pripremi propisa iz nadležnosti Saveta i Ministarstva. Na statut i godišnji plan i program rada zavoda saglasnost daje Vlada. menjaju se i glase: "Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Član 18. 18. Centar za strateški razvoj obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.. ovog člana u svom sastavu ima organizacione jedinice . sedišta i statusnoj promeni zavoda odlučuje Vlada. 3) Centar za profesionalni razvoj zaposlenih. Akte o osnivanju zavoda donosi Vlada. O promeni naziva. 2) Centar za razvoj programa i udžbenika.

usaglašenost obrazovnog sistema sa evropskim uporednim sistemima obrazovanja. mentalnim oštećenjima. obrazovanja odraslih. stručnog osposobljavanja i obuke. Centar za stručno i umetničko obrazovanje obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.7 zadatke razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja u procesu doživotnog učenja.učenika sa posebnim sposobnostima. obrazovanja odraslih. lica kojima je potrebna društvena podrška (lica sa smetnjama u razvoju. Centar za razvoj programa i udžbenika Član 20. telesni invalidi). univerzitetima i drugim stručnim institucijama u zemlji i inostranstvu. dece i učenika sa problemima socijalne adaptacije i drugim poremećajima u socijalnom ponašanju. stručnog usavršavanja nakon završenog srednjeg obrazovanja. vaspitni rad u ostvarivanju obrazovanja i vaspitanja. praćenje i osiguranje kvaliteta stručnog i umetničkog obrazovanja. saradnju sa nastavničkim fakultetima. lica kojima je potrebna posebna društvena podrška. metodologiju podučavanja i učenja.. a koji se naročito odnose na: razvoj. vaspitaču i stručnom saradniku. završni. stručnu i umetničku maturu. vrednovanje kvaliteta ostvarivanja programa stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih. kao i na kvalitet i postupak odobravanja udžbenika i nastavnih sredstava. Centar za stručno i umetničko obrazovanje Član 22. specijalistički i majstorski ispit. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. pružanje stručno-pedagoške pomoći nastavniku. . polaganje ispita za dozvolu za rad nastavnika. Centar za razvoj programa i udžbenika obavlja stručne poslove iz delatnosti Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. a koji se naročito odnose na pripremu programa: obrazovanja po nivoima i vrstama. programe stručnog osposobljavanja i obuke. vaspitača i stručnog saradnika i ispita za direktora. osnovnog obrazovanja u inostranstvu. obezbeđivanje prilagođenog obrazovanja i vaspitanja . sa stečenim invaliditetom. obolela od sistemskih bolesti. a koji se naročito odnose na: unapređivanje i razvoj sistema stalnog stručnog usavršavanja i profesionalni razvoj zaposlenih u ustanovi. mrežu ustanova. obrazovanja učenika sa posebnim sposobnostima. Centar za profesionalni razvoj zaposlenih Član 21. programe završnih i maturskih ispita.

uz saglasnost Ministarstva. . stručnih saradnika i ustanova. po prijemu obrazloženog zahteva Saveta. odnosno ministra. aktom o osnivanju i statutom. Savet. realizacijom međunarodnih studija. vaspitača.8 - Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Član 23. Stručni timovi Član 24. Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja obavlja stručne poslove u oblasti praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva. Zavodi mogu da obrazuju posebne stručne timove iz reda stručnjaka u oblasti obrazovanja i vaspitanja ili da angažuju naučnoistraživačke institucije. ovog člana ne pripreme potreban materijal. Zavod iz stava 1. ovog člana naročito obavlja stručne poslove u vezi sa: predlaganjem opštih i posebnih standarda znanja. vrednovanjem rada nastavnika. Zavodi obavljaju stručne poslove u pripremi akata koji su u nadležnosti Saveta. odnosno ministar dužan je da donese odluku. odnosno ministar donosi akt iz svoje nadležnosti. Savetu i školama u domenu praćenja i vrednovanja stepena ostvarenosti ciljeva. bez stručne obrade zavoda. Članu stručnog tima iz stava 1. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja i praćenjem usaglašenosti sistema vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja sa evropskim uporednim sistemima vrednovanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja po nivoima i vrstama. kao i druge poslove u skladu sa zakonom.. odnosno akt najduže u roku od tri meseca od dana prijema materijala zavoda. proverom rezultata ostvarenosti propisanih ciljeva. pružanjem stručne podrške Ministarstvu. Ukoliko zavodi po proteku roka iz stava 2. praćenjem učeničkih postignuća. Savet. Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži i rok za pripremu materijala. Rad Saveta i zavoda Član 25. odnosno ministra. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja na republičkom nivou. ovog člana za vreme rada u stručnom timu miruje radni odnos na radnom mestu sa koga odsustvuje.

Član 27. Naslov iznad člana 26. U članu 36. a nastavnici ako se ne ometa ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada. koordinira i organizuje programe stalnog stručnog usavršavanja zaposlenih u ustanovama. menja se i glasi: "Član 27. kao i poslove usaglašavanja sa evropskim obrazovnim sistemima. ovog člana sadrži i rok za donošenje akta. brišu se. Savet. 3) planira. 6) vodi bazu podataka o obrazovanju i vaspitanju. odnosno zavodi mogu da podnesu inicijativu ministru. stav 1.9 Savet donosi akt iz svoje nadležnosti i po dostavljanju obrazloženog zahteva ministra. Ako Savet u roku iz st." Član 8. Zahtev iz stava 5. i član 26. Učenici mogu da se angažuju samo u okviru praktične nastave. menja se i glasi: "Ustanova može da obavlja i drugu delatnost koja je u funkciji obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: proširena delatnost) pod uslovom da se njome ne ometa obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja. vaspitača i stručnih saradnika." . 5) ostvaruje međunarodnu saradnju na planu razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja. Član 9. 7) vodi registar i izdaje dozvole za rad nastavnika. ovog člana ne donese akt iz svoje nadležnosti. 4) vrši proveru rezultata ostvarenosti propisanih ciljeva i zadataka obrazovanja na republičkom nivou. akt donosi ministar. i 6. naročito: 1) planira i prati razvoj obrazovanja i vaspitanja. odnosno Vladi za rešavanje određenih pitanja iz svoje nadležnosti. analizu i prenošenje stranih iskustava evropskih programa i dostignuća.. 3. U oblasti obrazovanja i vaspitanja Ministarstvo. 2) vrši nadzor nad radom ustanova i zavoda." Član 10.

tačka 3) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom. stav 3. i 11. ovog zakona. reč: "istaknuta" briše se. skupština jedinice lokalne samouprave imenovaće članove organa upravljanja bez predloga ovlašćenog predlagača. U članu 53. Član 41. Ako ovlašćeni predlagač ni u datom roku ne postupi u skladu sa Zakonom. stav 8." Član 12.." U stavu 3. 5) nastupi uslov iz člana 53. . U članu 54. stav 2. skupština jedinice lokalne samouprave određuje rok za usklađivanje sa Zakonom. Druga organizacija.10 Član 11. a predsednika biraju članovi većinom glasova od ukupnog broja članova organa upravljanja. ili predloži kandidata suprotno odredbama Zakona. može da ostvaruje posebne programe u oblastima: predškolskog vaspitanja i obrazovanja. koji glase: ''Ako ovlašćeni predlagač ne sprovede postupak u skladu sa Zakonom. U članu 55. 10.'' Član 13." Član 14. Posle tačke 3) dodaju se tač. reči: "predsednika i" brišu se. ako ispunjava propisane standarde za ostvarivanje posebnih programa i dobije odobrenje Ministarstva. stav 1. dodaju se st. stručnog osposobljavanja i obuke. menja se i glasi: "Član 41. odnosno fizičko lice. menja se i glasi: "Članove organa upravljanja ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave. 4) i 5) koje glase: "4) ovlašćeni predlagač pokrene inicijativu za razrešenje člana organa upravljanja zbog prestanka osnova po kojem je imenovan u organ upravljanja. Posle stava 9.

reč: ''pet'' zamenjuje se rečju: ''deset''. položen ispit za direktora i najmanje deset godina radnog staža u oblasti obrazovanja i vaspitanja. način i postupak za polaganje ispita za direktora. st. U stavu 6. Dosadašnji stav 11. briše se. 2) i 3) Zakona. stav 1. . menja se i glasi: "Za direktora dečjeg vrtića može da bude izabran i vaspitač koji ima više obrazovanje." Član 16. reči: ''savladan odgovarajući akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit''." Posle stava 10. a reči: ''savlada akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit''. 12. menjaju se i glase: ''Odluka sa dokumentacijom o izabranom kandidatu dostavlja se ministru na saglasnost.'' Dodaju se novi st. 4. tač. ovog člana ili odbije da se podvrgne lekarskom pregledu na zahtev organa upravljanja. koji glase: "Direktor ustanove mora da ispunjava uslove propisane članom 111. propisuje ministar.11 Član 15. postaje stav 9. vrstu obrazovanja za direktora. koji glasi: ''Troškove polaganja ispita za direktora snosi lice koje polaže ispit za direktora. U članu 59." U stavu 4.. Stav 9. naknade za rad članova komisije i ostala pitanja u vezi sa polaganjem ispita za direktora. obrazac uverenja o položenom ispitu. Dosadašnji stav 10. U članu 58. organ uprave pred kojim se polaže ispit. koji postaje stav 10. licencu za vaspitača. menja se i glasi: "Bliže uslove za izbor direktora. stav 2. Direktoru ustanove prestaje radni odnos ako se u toku trajanja mandata utvrdi da ne ispunjava uslove iz stava 12. troškove polaganja ispita. Stav 3. do 8. dodaje se stav 11. i 13. reči: ''savladan odgovarajući akreditovan program obuke'' zamenjuju se rečima: ''položen ispit".

vaspitač ili stručni saradnik u najvišem zvanju. ovog člana ili ne donese odluku po ponovljenom konkursu. Za vršioca dužnosti direktora ustanove ne može biti postavljeno lice koje u postupku izbora za direktora nije dobilo saglasnost. Član 60." Član 18. U članu 62." Član 17. Prava. Ako ministar donese akt kojim se odbija davanje saglasnosti na odluku o izboru direktora ustanove. menja se i glasi: "Član 60. obaveze i odgovornosti direktora ustanove odnose se i na vršioca dužnosti direktora. Akt o odbijanju saglasnosti ministar donosi ako se u postupku utvrdi da odluka nije doneta u skladu sa zakonom ili se njenim donošenjem dovodi u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove. u roku od sedam dana od dana saznanja za nastupanje razloga za postavljenje. posle reči: "uslova za" dodaju se reči: "mirovanje. a nije raspisan konkurs ili organ upravljanja nije doneo odluku o izboru ili je ministar doneo akt kojim je odbijeno davanje saglasnosti na odluku organa upravljanja. raspisuje se novi konkurs.12 Smatra se da je odluka organa upravljanja o izboru direktora doneta. U stavu 2. Vršioca dužnosti direktora postavlja organ upravljanja do izbora direktora ako direktoru ustanove prestane dužnost. Vršiocu dužnosti direktora ustanove miruje radni odnos na radnom mestu sa koga je postavljen. odnosno ministar ne da saglasnost na odluku po ponovljenom konkursu. za vreme dok obavlja tu dužnost. Vršioca dužnosti direktora postavlja ministar ako organ upravljanja ne postavi vršioca dužnosti direktora u slučajevima iz stava 1. odnosno".. stav 1. najduže šest meseci. Učesnik konkursa nezadovoljan odlukom o izboru direktora utanove ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu. posle tačke 12) dodaje se nova tačka 13) koja glasi: . odnosno da je ministar dao na nju saglasnost ako u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke ne donese akt kojim odbija saglasnost. Za vršioca dužnosti direktora ustanove može da bude postavljen nastavnik.

Akt o odbijanju saglasnosti ministar donosi ako se u postupku utvrdi da odluka nije doneta u skladu sa zakonom ili se njenim donošenjem dovodi u pitanje nesmetano obavljanje delatnosti ustanove. briše se. Školski program donosi organ upravljanja. izabrani predmet zadržava do kraja započetog ciklusa osnovnog. Izborni deo nastavnog plana i programa obuhvata izborne predmete i sadržaje programa po nivoima i vrstama obrazovanja od kojih učenik obavezno bira jedan ili više predmeta prema svojim sklonostima. Školski program sadrži obavezni. . St. menjaju se i glase: "Smatra se da je odluka organa upravljanja o razrešenju direktora doneta. 3. ako u roku od 15 dana od dana njenog dostavljanja ne donese akt kojim odbija saglasnost." Dosadašnja tačka 13. Član 69. postaje tačka 14." Stav 5. u skladu sa nastavnim planovima i programima.. Školskim programom obezbeđuje se ostvarivanje nastavnih planova i programa i potreba učenika i roditelja. Jedan od obaveznih izbornih predmeta je verska nastava ili građansko vaspitanje. i 4. Član 19. Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje ostvaruju se na osnovu školskog programa. škole i jedinice lokalne samouprave. menja se i glasi: "Član 69. odnosno da je ministar dao na nju saglasnost. odnosno do kraja sticanja srednjeg obrazovanja i vaspitanja. izborni i fakultativni deo.13 "13) ako organ upravljanja ne prihvati godišnji izveštaj direktora o radu škole. Učenik koji se opredelio za jedan od dva izborna predmeta versku nastavu ili građansko vaspitanje. Obavezni deo nastavnog plana i programa sadrži osnovne predmete i sadržaje koji su obavezni za sve učenike određenog nivoa i vrste obrazovanja.

Nastavni planovi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja sadrže: 1) obavezne predmete po razredima u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. obrazovanja odraslih. 6) druga pitanja programa. rada kojima se ostvaruju 4) godišnji i nedeljni fond časova po predmetima. menjaju se i glase: ''Nastavni planovi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 70. učenika sa posebnim sposobnostima i obrazovanja na jeziku nacionalne manjine. i čl. od značaja za ostvarivanje nastavnih . Naslovi iznad čl. obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju. 3) oblike obrazovno-vaspitnog obavezni i izborni predmeti. do 73. kao i sadržaje i oblike slobodnih aktivnosti. 70.14 Fakultativni deo nastavnog plana i programa obuhvata predmete kojima se zadovoljavaju interesi učenika u skladu sa mogućnostima škole. 70. 5) opšte i posebne standarde znanja. Nastavni programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 71. 2) obavezne i preporučene sadržaje obaveznih i izbornih predmeta. 2) izborne predmete po razredima u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. do 73.. Nastavni program osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja sadrži: 1) svrhu. 3) preporučene vrste aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu. ciljeve i zadatke programa obrazovanja i vaspitanja.'' Član 20. 4) način prilagođavanja programa muzičkog i baletskog obrazovanja.

vrstu i trajanje školskog programa. brišu se. 3) obavezne i izborne nastavne predmete i njihove obavezne i slobodne sadržaje. 4) fakultativne nastavne predmete i njihove sadržaje. ciljeve i zadatke školskog programa. 8) način i postupak ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa. 2) donošenje programa završnih i maturskih ispita. stav 2. U članu 74. 6) fond časova za svaki razred. Sadržina školskog programa Član 73. Školski program sadrži: 1) naziv. 7) fond časova za svaki predmet..15 - Nastavni planovi i programi osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja Član 72. Član 23. reči: ''opštim i posebnim''. stav 4. briše se. Nastavni planovi i programi su osnova za: 1) donošenje školskog programa u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju. U članu 75.'' Član 21. menjaju se i glase: . Naslov iznad člana 76. 10) programske sadržaje i aktivnosti kojima se ostvaruje fakultativni deo školskog programa. 2) svrhu. Član 22. 5) trajanje i osnovne oblike izvođenja programa. 3) vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. i član 76. 9) vrste aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu.

Osnovno obrazovanje i vaspitanje traje osam godina i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa. reči: ''Prosvetnog saveta'' zamenjuju se rečju: ''Saveta''.16 - ''Nadležnost i postupak za donošenje nastavnih planova i programa Član 76. ." Član 28. na predlog Saveta. Član 26. propisuje ministar. posebne programe u oblastima predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Opšte osnove predškolskog programa. reči: ''šest meseci'' zamenjuju se rečima: ''dva meseca''. menja se i glasi: "Član 86. Vrstu obrazovanja lica koja ostvaruju pripremni predškolski program propisuje ministar. Prvi ciklus obuhvata prvi do četvrtog razreda. Član 86.'' Član 24. U članu 85. U članu 84. u skladu sa posebnim zakonom. U članu 78. stav 1. Izuzetno. osnove vaspitnog programa donosi Savet. 3. za koje se organizuje razredna nastava. koji glase: "Pripremni predškolski program je deo obaveznog obrazovanja i vaspitanja u devetogodišnjem trajanju. dodaju se st. a programe završnih i maturskih ispita. stav 1. reči: ''stručni aktivi'' zamenjuju se rečima: ''odgovarajući stručni organi''. Član 27. nastavne planove i programe osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja. i 4. izbornih i fakultativnih predmeta može da se organizuje i kao predmetna.. stručnog osposobljavanja i obuke. u skladu sa nastavnim planom i programom i školskim programom. Član 25. nastava stranog jezika. U članu 77.

a baletsko četiri godine i ostvaruju se u dva obrazovna ciklusa. u skladu sa nastavnim planom i programom i školskim programom.'' U stavu 6.'' U stavu 4. Član 30. stav 3. ovog člana''. Član 32. menja se i glasi: ''Inicijativu sa predlogom ogleda po pribavljenom mišljenju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja razmatra ministar i po prihvatanju inicijative odlučuje o odobravanju ogleda i propisuje program ogleda. stav 1. stav 2. Osnovno obrazovanje odraslih ostvaruje se od navršenih 16 godina. menja se i glasi: ''U ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada koriste se udžbenici i nastavna sredstva koje na predlog Saveta odobri ministar. zavodi''. U članu 90. reči: "savet. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju reči: ''u skladu sa standardima koje utvrđuje Savet. stav 1. reči: ''odgovarajući centar'' zamenjuju se rečima: ''Zavod iz stava 4. Osnovno obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju traje do osam godina i ostvaruje se u skladu sa školskim programom osnovne škole ili posebnim programom. u skladu sa posebnim zakonom. Stav 4. posle reči: "dete" dodaju se reči: "starosti od pet i po do šest i po godina". centar'' zamenjuju se rečima: ''Savet.. osim u slučajevima i u trajanju propisanim posebnim zakonom. u skladu sa posebnim zakonom. u skladu sa posebnim zakonom i školskim programom.'' . Osnovno muzičko obrazovanje traje od dve do šest. Za inicijativu koja uključuje značajne novine ministar pribavlja mišljenje Saveta." Član 29. Član 31. posle reči: "šest" dodaju se reči:"i po". U članu 89. U članu 93.17 Drugi ciklus obuhvata peti do osmog razreda. za koje se organizuje predmetna nastava. U članu 94.

reč: ''četiri" zamenjuje se rečju: ''dve''. koji postaje stav 5. Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.'' Stav 12. menja se i glasi: ''Učenik koji ima do dve nedovoljne zaključne brojčane ocene polaže popravni ispit u avgustovskom ispitnom roku. stav 2.. Stav 9. briše se. reči: ''trećem ciklusu'' zamenjuju se rečima: ''u poslednja dva razreda''. u skladu sa posebnim zakonom. reči: ''opštim osnovama školskog programa i'' brišu se. reč: ''četiri'' zamenjuje se rečju: ''dva''. osim učenika završnih razreda. osim iz predmeta koje odredi ministar. reč: ''minimalnim'' briše se. U stavu 6. Član 35. Član 33. reči: ''Minimalni standardi'' zamenjuju se rečju: ''Standardi''. U članu 98. U stavu 8. menja se i glasi: ''Disciplinski postupak protiv učenika ne može se pokrenuti ni voditi po isteku 60 dana od dana učinjene povrede obaveze. U članu 96. U članu 99. Član 36.'' Član 34. U ostalim razredima osnovnog i u srednjem obrazovanju i vaspitanju ocenjivanje je brojčano u toku školske godine. menja se i glasi: . Stav 7. stav 5. stav 1." U stavu 4. briše se. Zaključna ocena jeste brojčana. ocenjivanje i zaključna ocena su opisni. U članu 101.18 U stavu 5. Dosadašnji stav 8. menja se i glasi: "U prvom razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

reči: ''i program polaganja ispita za licencu". Član 39. brišu se. Stav 3. reči: ''Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju izdaje i produžava licencu'' zamenjuju se rečima: ''Ministarstvo izdaje licencu''. reč: "devetog" zamenjuje se rečju: "osmog". briše se. postaje stav 3. zadataka i opštih i posebnih standarda znanja''. reči: ''Centru iz stava 2. i 5. stav 2. U članu 114. koji glase: ''Lice koje savlada program uvođenja u posao nastavnika. Dosadašnji stav 4. brišu se. U članu 103.'' Član 37. Dosadašnji st. ovog člana'' zamenjuju se rečju: ''Ministarstvu''. Posle stava 6. i 6. postaju st. Program za sticanje licence. U članu 113. koji postaje stav 4. način i postupak ocenjivanja uspeha iz pojedinačnih predmeta i vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje. reči: ''ishoda propisanih opštim i posebnim osnovama školskog programa i opštim osnovama predškolskog i vaspitnog programa'' zamenjuju se rečima: ''propisanih ciljeva i zadataka''.'' Član 41. 5.19 ''Kriterijume. reč: ''ishoda'' zamenjuje se rečima: ''ciljeva. vaspitača i stručnog saradnika ima pravo na polaganje ispita za licencu. dodaju se st. stav 6. način provere savladanosti tog programa.. st.propisuje ministar. 3. U članu 108. 3. troškove polaganja ispita i organ uprave pred kojim se polaže ispit za licencu . 4. U stavu 2. Član 38. 7. i 7. i 8. . U dosadašnjem stavu 5. 4. propisuje ministar. U članu 110. stav 1. Član 40.

predloga i upozorenja u pisanom obliku. Nastavniku. menjaju se i glase: ''Licenca se suspenduje nastavniku. 5. Član 115. na način i po postupku kojim se omogućava postizanje propisanih ciljeva i zadataka programa obrazovanja i vaspitanja. vaspitaču ili stručnom saradniku koji prema izveštaju prosvetnog savetnika ne ostvaruje obrazovnovaspitni rad. vaspitač ili stručni saradnik koji ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 110. i 117. i 117. st. pa je na osnovu toga najmanje dva puta negativno ocenjen od strane prosvetnog savetnika. koji postaje stav 5. vaspitača ili stručnog saradnika i položen ispit za licencu. Član 42.20 U dosadašnjem stavu 6. menja se i glasi: "Član 115. Član 44. ni posle datih stručnih primedbi. i čl. Naslovi iznad čl. Ako lice ne ispunjava uslove iz stava 1. a za koga prosvetni savetnik utvrdi da nije otklonio nedostatke u svom radu. savladan program uvođenja u posao nastavnika. izda licencu licu koje ispunjava uslove iz stava 1. brišu se. ovog člana može da se ukine suspenzija licence ukoliko položi ispit za sticanje licence.'' Posle stava 4." Član 43. Pravo na dobijanje licence ima nastavnik. ovog člana'' zamenjuju se rečju: ''Ministarstvo''. kojim se odbija zahtev za dobijanje licence konačno je u upravnom postupku. Rešenje ministra iz stava 3. 3. vaspitaču ili stručnom saradniku kome je suspendovana licenca iz razloga navedenih u stavu 3. 116. dodaju se st. i 4. ovog člana ministar će rešenjem odbiti zahtev za izdavanje licence.. Ministarstvo je dužno da. na lični zahtev. koji glase: ''Nastavnik. u roku od osam dana od dana prijema izveštaja. do 9. u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva. U članu 118. 116. ovog zakona. vaspitač ili stručni saradnik ima pravo prigovora ministru na izveštaj prosvetnog savetnika. reči: ''Centar iz stava 2. . ovog člana.

ovog člana teče počev od narednog dana od dana prestanka radnog odnosa. odnosno polaganja ispita. U članu 125. kao i učešće Republike u oblasti investicija. saveznom i međunarodnom nivou. stručnog usavršavanja zaposlenih i takmičenja učenika na republičkom. Rešenje ministra konačno je u upravnom postupku. U članu 142. tačka 5) menja se i glasi: "5) razvojne programe i projekte ustanova. U članu 131.. odnosno dana dostavljanja rešenja iz stava 6.". ovog člana. U članu 143. a suspenzija iz stava 3. menja se i glasi: ''Pedagošku normu svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika." Član 47. stav 1. U stavu 2. u tački 13) tačka na kraju teksta zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 14) koja glasi: "14) pripremanje učenika škole radi ocenjivanja. od strane zaposlenog u toj školi. u skladu sa utvrđenim sredstvima. . stav 1. vaspitača i stručnog saradnika u okviru radne nedelje i godišnju normu. ovog člana. a prema programima i kriterijumima koje propisuje ministar. prestaje suspenzija licence ukoliko položi ispit za licencu. Član 49. ovog člana u roku 30 dana od dana podnošenja prigovora. reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. vaspitaču ili stručnom saradniku kome je suspendovana licenca po osnovu stava 3. stav 2. Nastavniku. tačka 3) posle reči: "učenika" dodaju se reči: "osnovne škole". propisuje ministar. ovog člana teče od narednog dana od dana isteka roka iz stava 5.'' Član 45. U članu 134. stav 1. Član 48. ovog člana." Član 46. stav 4. tačka 3) reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''.21 Ministar donosi rešenje po prigovoru iz stava 5. Suspenzija licence iz stava 2.

i 151.". reči: "od godinu dana" zamenjuju se rečima: "od dve godine"." zamenjuju se rečima: "članom 59. U članu 149. U stavu 3. st. Član 52. stav 1. Čl. 2. 6) i 7). 5. U stavu 2. stav 2)'' zamenjuju se rečima: ''zavodi ako ne pripreme odgovarajući materijal i dostave ga ministru. reči: "2007/2008. 4). st. reči: "od godinu dana" zamenjuju se rečima: "od dve godine". Dosadašnje tač. 7. briše se. i 8. reč: ''centra'' zamenjuje se rečju: ''zavoda''. U članu 148. stav 2. Član 54. stav 1.". 4. i 5.22 Posle tačke 3) dodaje se nova tačka 4) koja glasi: "4) prevoz učenika na republička takmičenja. Član 56. stav 2)''. U članu 152." zamenjuju se rečima: "članom 60. Član 50. Član 55. brišu se. st.." zamenjuju se rečima: ." članu 159. odnosno Savetu u datom roku (član 25. 1." i reči: "članom 60. i 2. Član 51. stav 1. st. i 3. reči: ''centar ako ne pripremi odgovarajući materijal i dostavi ga ministru u datom roku (član 26. 5) i 6) postaju tač. briše se. 5). Član 53. 4. U članu 157. 150. Član 154. reči: "članom 59. U "2006/2007.

st. U članu 163. briše se. Član 172. stav 1. reč: "dve" zamenjuje se rečju: "tri". brišu se. reči: "savlada akreditovan program obuke" zamenjuju se rečima: "položi ispit za direktora". 170. brišu se. i 4. Član 62. uz njegovu saglasnost. Stav 4. menja se i glasi: "Zaposleni iz stava 1. menja se i glasi: "Direktoru prestaje dužnost ako ne položi ispit u roku iz stava 1. U članu 162." U stavu 3. Član 59. a ako takvih poslova nema raspoređuje se. Lice koje odbije raspoređivanje ostvaruje pravo zaposlenog za čijim je radom prestala potreba. stav 1. . Član 169. menja se i glasi: "Član 172. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona stiču srednje obrazovanje i učenici koji se zaključno sa školskom 2005/2006. briše se. U članu 168.. Član 63. U stavu 3. ovog člana. Član 60. za obavljanje administrativno-tehničkih poslova. U članu 161. brišu se. 3. i 171." Član 58. stav 2. reči: "na period od pet godina". Član 61. reči: "na period od pet godina". Čl. ovog člana raspoređuje se na druge odgovarajuće poslove.23 Član 57. Stav 2. brišu se.

67/93. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona pohađaju drugi i treći razred. reč: ''ishod'' u odgovarajućem broju i padežu zamenjuje se rečju: ''zadatak'' u odgovarajućem broju i padežu. Član 65. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona pohađaju četvrti do osmog razreda stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi i propisa donetih na osnovu njega. ovog člana u drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja. odnosno srednje muzičko i baletsko obrazovanje i učenici koji se zaključno sa školskom 2005/2006. 48/94. 62/03 i 64/03) i propisa donetih na osnovu njega." Član 64. 48/94. 62/03 i 64/03) i propisa donetih na osnovu njega. Učenici koji se počev od školske 2004/2005. 25/02. . 53/93. br. Školski odbor osnovne škole doneće školski program za prvi i drugi razred do početka školske 2004/2005. 62/03 i 64/03). 53/93. godine u prvi razred osnovne škole stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje u osmogodišnjem trajanju. do upisa u peti razred stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS". na osnovu ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega. godine. Izuzetno. 66/94.. 24/96. a od školske 2006/2007. 67/93. br. godine upisuju u prvi razred osnovne škole stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje. 50/92. 2. godine. godinom upišu u prvi razred muzičke. do 4. na osnovu ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega. U tekstu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS". 23/02. br. ministar će doneti nastavni plan i program za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. 50/92.24 godinom upišu u prvi razred srednje škole stiču srednje obrazovanje na osnovu Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik RS". Učenici upisani školske 2003/2004. 22/2002. u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega. reč: ''akreditovan'' u odgovarajućem broju i padežu zamenjuje se rečju: ''propisan'' u odgovarajućem broju i padežu. Član 66. na osnovu ovog i posebnog zakona. Učenici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona stiču osnovno. a od upisa u peti razred. Savet će postupno propisati nastavni plan i program za svaki razred do upisa učenika iz st.

godine. prava i obaveze. ovog člana. Vlada će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona osnovati zavode iz člana 6. obrazovan u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. godinu. ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. ovog člana. Član 67. u skladu sa delatnošću utvrđenom ovim zakonom. opredeljena u budžetu Republike Srbije za 2004. ovog zakona primenjuje se počev od školske 2004/2005. Neutrošena sredstva za rad centara iz stava 2. Podnosioci lista kandidata iz člana 2. Član 68. Član 70. kao i zaposlene centara preuzimaju zavodi. Ako podnosioci lista ne dostave liste u roku iz stava 2. Komisija koju obrazuje Vlada izvršiće popis imovine i deobni bilans centara iz stava 2. Prosvetni savet. usmeriće se preko tekuće budžetske rezerve za rad zavoda. ovog člana. stav 3. Narodna skupština imenovaće članove Saveta iz člana 2. a od školske 2006/2007. godine na osnovu ovog i posebnog zakona. Centri osnovani u skladu sa odredbama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ukidaju se na dan stupanja na snagu odluka o osnivanju zavoda. ovog zakona dužni su da dostave liste kandidata u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Imovinu.25 odnosno baletske škole stiču obrazovanje na osnovu Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi i propisa donetih na osnovu njih. Odredba člana 36. Član 69. ovog zakona.. . Centri će sačiniti završne račune sa stanjem na dan isteka roka iz stava 2. prestaje sa radom danom stupanja na snagu ovog zakona. Narodna skupština imenuje članove Saveta iz reda propisane strukture. ovog člana.

. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". Ustanova je dužna da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona usaglasi statut. Član 72. .26 Član 71. organizaciju i način rada sa ovim zakonom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful