P. 1
KRIVICNO PRAVO - SKRIPTA

KRIVICNO PRAVO - SKRIPTA

|Views: 10,322|Likes:
Published by Faris Fejzic

More info:

Published by: Faris Fejzic on Oct 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2015

pdf

text

original

PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

KRIVIČNO PRAVO
SKRIPTA

WWW.BH-PRAVNICI.COM INFO@BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
A. KRIVIČNO PRAVO I NAUKA KRIVIČNOG PRAVA

1. KRIVIČNO PRAVO
POJAM I OSNOVNE KARAKTERISTIKE KRIVIĈNOG PRAVA Pojam kriviĉnog prava Kriviĉno pravo je sistem zakonskih pravnih propisa kojima se utvrĊuju uslovi za primjenu kazni i drugih kriviĉnih sankcija prema uĉiniocima kriviĉnih djela, a u cilju zaštite društvenog i ekonomskog ureĊenja odreĊene drţave. Postoje 3 osnovna elementa za odreĊivanje općeg pojma kriviĉnog prava: 1. Kriviĉno pravo je zakonsko pravo. To znaĉi da se samo zakonom mogu regulisati pitanja kriviĉnog prava; 2. Predmet regulisanja kriviĉnog prava su 3 osnovna pitanja: kriviĉno djelo, kriviĉna odgovornost i kriviĉna sankcija. To znaĉi utvrĊivanje koja se društveno opasna ponašanja ĉovjeka smatraju kriviĉnim djelima, koja lica se smatraju kriviĉno odgovornim, te koje se sankcije mogu izreći uĉiniocima. 3. Zaštitna funkcija kriviĉnog prava. Kriviĉno pravo štiti društveno-ekonomsko ureĊenje drţave i izraz je društvenih odnosa koji postoje u odreĊenoj zemlji. Prvi element je formalnog, a preostala dva materijalnog karaktera. Jedinstvo ovih elemenata ĉini tzv.materijalno-formalni pojam kriviĉnog prava. Specifiĉan naĉin kriviĉnopravne zaštite Kriviĉno pravo je specifiĉno po tome što ono ne reguliše društvene odnose neposredno. Zaštita društvenih odnosa putem kriviĉnog prava ostvaruje se iskljuĉivo propisivanjem kriviĉnih sankcija prema licima koja ne poštuju odreĊena društvena pravila. Sredstva kriviĉnopravne zaštite su kriviĉne sankcije. To su mjere koje društvo prinudno primjenjuje prema uĉiniocu kriviĉnog djela. Najĉešće se sastoje u oduzimanju ili ograniĉavanju prava priznatih na osnovu opštih ustavnih i drugih pravnih normi. Osnovna kriviĉna sankcija je kazna, a ostale sankcije su mjere upozorenja (uslovna osuda i sudska opomena), mjere bezbjednosti i vaspitne mjere. Kriviĉne sankcije propisuju se samo zakonom, a izriĉe ih samo sud u društvenom interesu. ULOGA KRIVIĈNOG PRAVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA Kriminalitet je pojava u društvu koja se manifestuje u vršenju društveno opasnih djela za koja je predviĊena kriviĉna sankcija. Dakle, pod kriminalitetom se ne podrazumijeva kršenje onih društvenih pravila za koja nije predviĊena kriviĉna sankcija. Svaka društvena zajednica preduzima mjere za suzbijanje kriminaliteta. Te mjere se u osnovi svode na preventivne i represivne. Preventivne mjere usmjerene su na uklanjanje uzroka kriminaliteta, dok se represivne primjenjuju prema uĉiniocu kriviĉnog djela nakon što je djelo izvršeno. Ova podjela je relativnog znaĉaja, jer i preventivne mjere mogu sadrţavati elemente

2

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
represije, a s druge strane represivne mjere po pravilu za svrhu imaju prevenciju tj.suzbijanje kriminaliteta.

ODNOS KRIVIĈNOG PRAVA PREMA DRUGIM GRANAMA PRAVA Odnos prema ustavnom pravu OdreĊeni instituti i norme kriviĉnog prava zasnivaju se na ustavnim prinicipima i odredbama. Ove norme se posebno odnose na smrtnu kaznu i kaznu zatvora, s obzirom da ustavi proglašavaju neprikosnovenim ţivot ĉovjeka i slobodu ĉovjeka. Ustavi propisuju da neko lice moţe biti lišeno slobode samo u sluĉajevima koji su utvrĊeni zakonom, da niko ne moţe biti kaţnjen za djelo koje prije nego što je poĉinjeno nije bilo predviĊeno zakonom i za koje nije bila predviĊena kazna (naĉelo zakonitosti kriviĉnog djela i kazne). Odnos prema kriviĉnom procesnom pravu Materijalno kriviĉno pravo predstavlja sistem zakonskih pravnih propisa koji odreĊuju pojedina kriviĉna djela i sankcije, kao i uslove za primjenu sankcija. Procesno kriviĉno pravo predstavlja sistem pravnih propisa odreĊenih zakonom koji odreĊuju: - meĊusobna prava i duţnosti suda i istraţnih organa s jedne strane i uĉesnika u postupku s druge strane. Pod uĉesnicima u postupku ovdje se misli na tuţioca, okrivljenog, branioca, oštećenog, svjedoka itd. - meĊusobna ovlaštenja izmeĊu istraţnih organa i suda, kao i izmeĊu niţih i viših sudova; - forme u kojima se moraju voditi pojedine procesne radnje u kriviĉnom postupku (po zivanje, saslušavanje, vještaĉenje, optuţnica, glavni pretres, ţalba itd). Materijalno i procesno kriviĉno pravo povezani su formalno i sadrţajno, što je uslovljeno jedinstvenošću zadatka koji kriviĉno pravo u cjelini ostvaruje. Procesno pravo obezbjeĊuje sprovoĊenje u ţivot materijalnog kriviĉnog prava. Odnos prema kriviĉnom izvršnom pravu Od naĉina izvršenja kriviĉnih sankcija u najvećoj mjeri zavisi da li će se postići njihova svrha. Kriviĉni zakon redovno sadrţi opće odredbe naĉelnog karaktera o izvršenju kriviĉnih sankcija. Kriviĉno-izvršnim pravom tj.zakonom o izvršenju kriviĉnih sankcija ove naĉelne odredbe se razraĊuju u pojedinostima. Odnos prema prekršajnom pravu (odnos izmeĊu kriviĉnog djela i prekršaja) Prekršaji predstavljaju povrede javnog poretka za koje se predviĊaju prekršajne kazne (zatvor i novĉana kazna) i zaštitne mjere. Dok su kriviĉna djela društveno opasna djela, prekršaji su povrede javnog poretka i kao takvi predstavljaju povrede društvene discipline. Za razliku od kriviĉnih djela, prekršajem se ne povreĊuju niti ugroţavaju osnovne društvene vrijednosti. Prekršajno pravo se razvilo u pravcu jednog samostalnog prava, koje se ukljuĉuje u sistem kaznenog prava, kao pojma šireg od kriviĉnog prava. Materijalnopravni propisi o prekršajima su originalni i nezavisni od kriviĉnog materijalnog prava. MeĊutim, u velikoj mjeri su zasnovani na istim naĉelima kao kriviĉno pravo i usvajaju niz identiĉnih instituta kao i kriviĉno pravo, npr: naĉelo odreĊenosti djela i kazne, iskljuĉenje retroaktivnog djelovanja, neznatnost djela kao osnov iskljuĉenja prekršaja, nuţna odbrana, krajnja nuţda itd. Bitno je naglasiti da se u sluĉaju podudaranja kriviĉnog djela i prekršaja iskljuĉuje paralelno kaţnjavanje za oba djela. Lice koje je već osuĊeno za kriviĉno djelo ne moţe se osuditi i za

3

WWW.BH-PRAVNICI.COM

progon na politiĉkoj rasnoj i vjerskoj osnovi u izvršenju ili u vezi bilo kog zloĉina koji spada u nadleţnost Suda.1945. Sporazumu je bio priloţen Statut MeĊunarodnog vojnog suda kojim su bili odreĊeni sastav. MeĊunarodni sud u Nirnbergu Sporazumom savezniĉkih sila zakljuĉenim 08. Time se odbacuje odgovornost drţave kao pravnog lica. kao i naĉela o individualnoj odgovornosti po meĊunarodnom pravu. Naĉela meĊunarodnog kriviĉnog prava Rezolucijom Generalne skupštine UN od 11.planiranje. porobljavanje ili deportacija izvršeni protiv civilnog stanovništva. vojni ili okupacioni sud. 4 WWW. kao i napadi na druge vrijednosti koje su od znaĉaja za ĉovjeĉanstvo u cjelini. ali se ta okolnost moţe uvaţiti kao razlog za ublaţavanje kazne. Od principijelnog znaĉaja su i slijedeće odredbe Statuta: a) Okrivljenog ne oslobaĊa odgovornosti ĉinjenica da je radio po nareĊenju pretpostavljenog.godine u Londonu odluĉeno je o uspostavi MeĊunarodnog vojnog suda za suĊenje ratnim zloĉincima iz II svjetskog rata. U odreĊenju nadleţnosti Suda. pa nakon toga za kriviĉno djelo.godine potvrĊena su naĉela meĊunarodnog prava usvojena Statutom i presudom Nirnberškog suda. onda se u kaznu izreĉenu za kriviĉno djelo uraĉunava izdrţana kazna koja je bila izreĉena za prekršaj. a najveći je domet naĉela o nadmoćnosti meĊunarodnog prava nad nacionalnim pravom. sporazumi i garancije.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. zloĉin genocida i neka kriviĉna djela protiv meĊunarodnih odnosa.COM prekršaj. Ako je prvobitno osuĊeno za prekršaj.08.1946. odnosno o pojedincu kao subjektu meĊunarodnog prava. U takva djela prvenstveno spadaju ratni zloĉin.WWW. nego što je govoreno o jednom kompleksnom meĊunarodnom kriviĉnom pravu. Pritom se zloĉinaĉki karakter grupe ili organizacije smatra dokazanim i ne moţe biti osporavan. U takvom sluĉaju nadleţna drţavna vlast svake od potpisnica Sporazuma ima pravo da zbog ĉlanstva u toj organizaciji izvede pojedinca pred graĊanski. priprema. U dosadašnjem periodu više se insistiralo da neka društveno opasna djela koja imaju meĊunarodni karakter budu utvrĊena kao kaţnjiva u svim zemljama. istrebljenje. b) Ratni zloĉin – povreda ratnih zakona i obiĉaja rata. povrede ĉovjeĉnosti u miru i ratu. Sud moţe tu grupu ili organizaciju proglasiti zloĉinaĉkom. b) Prilikom suĊenja bilo kom ĉlanu bilo koje grupe ili organizacije. nadleţnosti i funkcija suda.12. zapoĉinjanje ili voĊenje agresivnog rata ili rata kojim se krše meĊunarodni ugovori. MEĐUNARODNO KRIVIĈNO PRAVO Pojam meĊunarodnog kriviĉnog prava Pod pojmom meĊunarodnog kriviĉnog prava podrazumijeva se skup pravnih pravila ustanovljenih od OUN ili ugovorima izmeĊu drţava kojima se odreĊuju meĊunarodna kriviĉna djela i odgovornost uĉinilaca tih djela. zloĉini su bili svrstani u 3 kategorije i to: a) Zloĉin protiv mira . Znaĉaj tih naĉela je višestruk. ili uĉešće u nekom zajedniĉkom planu za izvršenje nekog od navedenih djela. c) Zloĉini protiv ĉovjeĉnosti – ubistvo. U takva djela spadaju narušavanje mira. bez obzira da li se time krše zakoni zemlje gdje su zloĉini izvršeni.COM .

kao i svaku pomoć pruţenu rasistiĉkim djelatnostima. bez obzira na to da li je izvršen za vrijeme mira ili rata. Konvencija o suzbijanju nezakonitih otmica zrakoplova iz 1970.COM . Cigana i drugih. OdreĊujući zloĉine protiv ĉovjeĉnosti. nazvanog genocidom. Zloĉini protiv ĉovjeĉnosti su prvi put predviĊeni kao meĊunarodni delikti tek Statutom i presudom Nirnberškog suda.01. rasne ili religijske grupe. Drţave ĉlanice preuzele su obavezu da kaţnjavanjem spreĉavaju svako širenje ideja zasnovanih na rasnoj nadmoćnosti ili mrţnji. Genocid je definiran kao istrebljenje rasnih i nacionalnih grupa. na diplomatskoj konferenciji u Ţenevi 12.Haška konvencija) – njome su se drţave obavezale da u svom kriviĉnom zakonodavstvu predvide kriviĉno djelo otmice aviona i stroge kazne za to djelo. Svaka od ovih konvencija sadrţi i kriviĉnopravne odredbe po kojima su sve drţave potpisnice obavezne da svojim kriviĉnim zakonima odrede kriviĉne sankcije protiv lica koja svojim djelima povrijede propise ovih konvencija. koja je stupila na snagu 04. kao i sva djela nasilja ili izazivanja na takva djela usmjerena protiv bilo koje rase ili grupe lica druge boje ili drugog etniĉkog porijekla.12. . 2.1963.1949.1969.godine usvojen je naziv “genocid” za zloĉin uskraćivanja prava na opstanak cijelim ljudskim grupama.godine (tzv. Konvencije o napadima na meĊunarodni civilni zraĉni promet Posebno su znaĉajne 2 konvencije i to: 1.godine donesene su 4 konvencije i to: .godine).BH-PRAVNICI.COM Zloĉin genocida Zloĉini protiv mira i ratni zloĉini uglavnom su bili predviĊeni u Haškim i Ţenevskim konvencijama (iz 1907.BH-PRAVNICI. . Rezolucijom Generalne skupštine UN od 11.godine jednoglasno usvojila rezoluciju kojom je donesena Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. svako podstrekivanje na rasnu diskriminaciju.godine.11.08. naročito Jevreja.Konvencija o poboljšanju ranjenika. Konvencija o suzbijanju nezakonitih djela usmjerenih protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva iz 1971. protiv civilnog stanovništva određenih okupiranih oblasti. a koji su izvršeni protupravno i sa umišljajem. Ţenevske konvencije o zaštiti ţrtava rata Na inicijativu MKCK.WWW. te MeĊunarodna konvencija o suzbijanju i kaţnjavanju zloĉina aparthejda iz 1973.12. bolesnika i brodolomnika pomorskih oruţanih snaga. Statut je dao elemente posebnog zloĉina. a u cilju da se unište određene rase i klase stanovništva i nacionalne.Konvencija o poboljšanju ranjenika i bolesnika kopnenih vojnih snaga. Konvencije o rasnoj diskriminaciji MeĊunarodne aktivnosti na sankcionisanju rasne diskriminacije poĉele su Deklaracijom UN o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije od 20.Konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima. a drţave potpisnice se obavezuju da će spreĉavati i kaţnjavati za genocid. Generalna skupština UN je 09. Poljaka. Uslijedile su MeĊunarodna konvencija o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije iz 1965.1946. .Montrealska konvencija) – drţave potpisnice su se obavezale da kao kriviĉna djela u svom zakonodavstvu predvide akte usmjerene protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva.godine. i 1929.godine.1948. Ovom konvencijom je utvrĊeno da je genocid meĊunarodno kriviĉno djelo.godine (tzv.Konvencija o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata. Ostale konvencije i meĊunarodni akti 5 WWW.godine.

BH-PRAVNICI.godine.godine. krivca i kriviĉnu sankciju. 2. Savremeni sistemi nauke kriviĉnog prava ne mogu se svrstati u bipartitne i tripartitne sisteme kriviĉnog prava. Po njemu se kriviĉno djelo iskljuĉivo odreĊuje prema objektivnim elementima. Tripartitni sistem zasnovan je na objektivnom shvatanju kriviĉnog djela.godine. Razlika se zasniva na razliĉitim shvatanjima općeg pojma kriviĉnog djela.COM . dihotomni). Bipartitni sistem zasnovan je na objektivno-subjektivnom shvatanju kriviĉnog djela. Konvencija o psihotropnim supstancama iz 1971. Tripartitni sistem usvaja 3 osnovna kriviĉnopravna pojma: kriviĉno djelo. jer kao nauka treba da doprinese poboljšanju borbe protiv kriminaliteta primjenom kriviĉnih sankcija.COM Poseban znaĉaj ima: MeĊunarodni pakt o graĊanskim i politiĉkim pravima iz 1966. NAUKA KRIVIČNOG PRAVA PREDMET I SISTEM NAUKE KRIVIĈNOG PRAVA Predmet nauke kriviĉnog prava Nauka kriviĉnog prava moţe se posmatrati u sistemu pravnih. nauka kriviĉnog prava za predmet ima nauĉnu obradu kriviĉnog (materijalnog) prava. U savremenim sistemima sve više do izraţaja dolazi i poĉinilac kriviĉnog djela sa svojim subjektivnim svojstvima koja su nuţna za postojanje kriviĉnog djela. Kao pravna nauka. Nauka kriviĉnog prava se ne ograniĉava iskljuĉivo na izlaganje de lege lata (tj. kao što je to sluĉaj u tripartitnom sistemu.WWW.izlaganje kriviĉnog prava kako jeste). Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u sluĉaju oruţanog sukoba iz 1954.godine itd. niti se krivac ukljuĉuje u pojam kriviĉnog djela. 6 WWW. kao što je to u bipartitnom sistemu. trihotomni).godine. već se poĉinilac i kriviĉno djelo u sistemu obraĊuju u njihovom jedinstvu. U tim sistemima se ne suprotstavljaju oštro kriviĉno djelo i krivac. Po ovom sistemu postoje 2 osnovna kriviĉno-pravna pojma: kriviĉno djelo i kriviĉna sankcija. ali i u sistemu kriminoloških nauka. kao tradicionalni sistem i trodiobni (tripartitni. Konvencija o neprimjenjivanju zakonske zastare na ratne zloĉine i zloĉine protiv ĉovjeĉnosti iz 1968. Kriviĉno djelo treba shvatiti kao jedinstvo objektivnih i subjekt ivnih elemenata. Sistem nauke kriviĉnog prava (općeg dijela) Opći dio kriviĉnog prava ranije je uglavnom obraĊivan u 2 osnovna sistema: dvodiobni (bipartitni. Jedinstvena konvencija o drogama iz 1961.BH-PRAVNICI. a kao kriminološka nauka za predmet ima nauĉnu obradu kriviĉnih djela i kazni kao društvenih fenomena. koji se razvio poĉetkom XX vijeka. polazeći od ĉinjenice da bez poĉinioca ne moţe biti ni kriviĉnog djela.

potrebe prevaspitavanja i profesionalnog osposobljavanja itd. a njen zadatak je da osigura najracionalniji sistem evidentiranja kriviĉnih djela. Kriminalna politika. Kriviĉna statistika se nije osamostalila kao posebna nauĉna disciplina. U takve nauke spadaju: . nastojeći prvenstveno da utvrdi uzroke. fiksiranja i ispitivanja tragova kriviĉnog djela i uopšte materijalnih dokaza u cilju što potpunijeg utvrĊivanja ĉinjeniĉnog stanja. kao što su razne psihiĉke devijacije. kao i metode izvoĊenja pojedinih dokaza i formiranja pojedinih dokaznih sredstava u cilju pravilnog. istraţnih organa i drugih lica koja uĉestvuju u kriviĉnom postupku. ukoliko se u potpunosti izdvoji iz nauke kriviĉnog prava i postavi kao zasebna nauka. ostvarile svrhu koja im je namijenjena.faktore kriminaliteta. koja izuĉava oblike u kojima se ispoljava kriminalitet. krivaca. kriviĉna statistika i kriminalistika. U daljem razvitku penologija obuhvata izvršenje svih vrsta kazni i mjera bezbjednosti. kao pravne nauke. Tako shvaćena kriminalistika obuhvata kriminalističku tehniku. Penologija je nauka koja se prvobitno bavila prouĉavanjem i iznalaţenjem najboljih metoda izvršenja kazni lišenja slobode.kriminalna sociologija. Kriminologija se bavi izuĉavanjem kriminala posmatrajući ga sa razliĉitih vanpravnih aspekata. odnosi sa porodicom. psihijatriju i fiziologiju. sankcija i svih drugih ĉinjenica na osnovu kojih bi se moglo utvrditi kretanje kriminala uopće ili pojedinih njegovih oblika. kriminologija obuhvata i kriminalnu fenomenologiju.BH-PRAVNICI. kao vanpravne nauke. Kriminalistička tehnika nauĉno utvrĊuje naĉine iznalaţenja. kao i svih drugih ĉinjenica koje mogu posluţiti za utvrĊivanje konkretnih uzroka kretanja kriminaliteta. kao i u cilju ustanovljavanja i otkrivanja poĉinilaca kriviĉnih djela. odnosno istrage. 7 WWW. brzog i ekonomiĉnog provoĊenja istrage. Tako se kriminologija pojavljuje kao skup u odreĊenoj mjeri osamostaljenih nauĉnih disciplina kao što su: . . a posebno radi otkrivanja i hvatanja uĉinioca kriviĉnog djela. Osim izuĉavanja faktora kriminaliteta. ObraĊuje skup pravnih normi kojima se reguliše naĉin djelovanja suda. s obzirom na vrstu i naĉin izvršenja.BH-PRAVNICI. Nauka kriviĉnog procesnog prava izuĉava procesualno (formalno) kriviĉno pravo odreĊene drţave. higijenski zahtjevi. . kriviĉna statistika uspostavljanjem pravilne evidencije o izvršenju kriviĉnih sankcija daje mogućnost da se utvrdi u kojoj mjeri su kriviĉne sankcije. tzv.WWW. obezbjeĊivala veću efikasnost kriviĉnog prava u borbi protiv kriminaliteta. koja izuĉava društvene faktore kriminaliteta. javnog tuţilaštva. U okviru toga.kriminologija. te strukturu i dinamiku kriminaliteta. Zbog toga je usko povezana sa više drugih nauĉnih disciplina. bi kritiĉkom ocjenom pozitivnog kriviĉnog prava i nauĉnim ispitivanjem kriminaliteta. Moguća je njena dalja podjela na kriminalnu psihologiju.kriminalna biologija ili antropologija – izuĉava biološke faktore kriminaliteta.nauka kriviĉnog procesnog prava i kriminalna politika. U znatnoj mjeri oslanja se na psihologiju i psihopatologiju. Kriminalistička taktika nauĉno utvrĊuje metode vršenja izviĊaja. Osim toga. penologija zahvata probleme koji se redovno javljaju u uslovima zatvorskog ţivota. utvrĊivanja i ispitivanja dokaza koji se koriste radi prevencije kriviĉnih djela i u cilju rasvjetljavanja kriviĉnih djela. kriminalističku taktiku i kriminalističku metodiku. Kriminalistika u širem smislu je nauka o metodima iznalaţenja. Kriminalistička metodika utvrĊuje najbolje metode izviĊanja pojedinih grupa kriviĉnih djela s obzirom na njihove specifiĉnosti.COM .COM KRIVIĈNE I SRODNE NAUKE Pod kriviĉnim naukama se podrazumijevaju sve one nauke koje se neposredno bave izuĉavanjem kriminaliteta.

Sudska medicina i sudska psihijatrija su najznaĉajnije iz kategorije “ostalih nauka” koje su tijesno povezane sa naukom kriviĉnog prava.BH-PRAVNICI. traseologija (izuĉavanje tragova).COM Kriminalistika u uţem smislu obuhvata samo kriminalistiĉku tehniku.COM . seksologija (nauka o spolnim odnosima) i tanatologija (nauka o smrti).BH-PRAVNICI.WWW. U okviru sudske medicine poseban znaĉaj ima traumatologija (nauka o povredama). 8 WWW. sudska balistika itd. ĉiji su sastavni dijelovi daktiloskopija (izuĉavanje otisaka prstiju). grafologija (ispitivanje rukopisa). sudska fotografija.

Surove kazne. Izvore iz tog doba ne predstavljaju zakonodavni akti. istiĉu se i grupe kriviĉnih djela protiv vladara i drţave (politiĉka kriviĉna djela). U ovim zakonima dolazi do izraţaja krvna osveta i razni oblici otkupnine. U zakonima srednjevjekovnih drţava još se ne pojavljuje podjela kriviĉnog prava na opći i posebni dio. pljaĉke. a svi su sadrţavali i norme kriviĉnog prava. Doba razvijenog feudalizma (sredina XI do XV vijeka) Kriviĉno pravo razvijenog feudalizma karakteriše partikularizam do najvišeg stupnja. već zbirke lokalnog prava pojedinih pokrajina. Osim toga. koji su sadrţavali i kriviĉno pravo.godine. tj.COM B. U ovom vrlo dugom periodu ostvaren je znatan progres kriviĉnog prava. stoka. najvaţnijem franaĉkom plemenu. Saĉuvani izvori (npr. tako da ti zakoni predstavljaju sloţenu skalu otkupnina. RAZVOJ KRIVIČNOG PRAVA I NAUKE KRIVIČNOG PRAVA KRIVIČNO PRAVO I NAUKA KRIVIČNOG PERIODIMA DRUŠTVENOG RAZVOJA PRAVA U RAZLIČITIM NAJBITNIJE KARAKTERISTIKE KRIVIĈNOG PRAVA ROBOVLASNIĈKIH DRŢAVA 1. PreovlaĊuju smrtna i razne fiziĉke kazne. Nakon raspada franaĉke drţave Karla Velikog. Razlika izmeĊu slobodnih ljudi i robova u pogledu kriviĉne odgovornosti. sve je veći uticaj i primjena kanonskog kriviĉnog prava. poznate su i “kapitularije”. razna muĉenja i sakaćenja. Malobrojni su oĉuvani izvori prava iz tog perioda. Pored ovih zakona. 4.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI.WWW.Hamurabijev zakon ik) sadrţe pojedine odredbe iz oblasti kriviĉnog prava. razbojništva. kao i u pogledu zaštite liĉnosti. Tako su u 9 WWW. nazvan po saliskim Francima. 3. Karakteristika kriviĉnog prava feudalnog doba je primarna zaštita svojine. izdat u Francuskoj oko 500. Kapitularije su doprinijele sve većem potiskivanju krvne osvete u korist otkupnine. Kazne su ostale surove.zakoni doneseni od strane kraljeva. Leges barbarorum predstavljaju kodifikaciju obiĉajnog prava. KARAKTERISTIKE KRIVIĈNOG PRAVA FEUDALNIH DRŢAVA Opće karakteristike Feudalizam obuhvata period od kraja V do XVII vijeka. Tome je znatan doprinos dala crkva i kanonsko pravo za vrijeme inkvizicije. protiv religije i morala. bez ikakvog sistema. Karakteristika ovih zakona je taĉno fiksiranje otkupnine za pojedine delikte. Najznaĉajniji od svih je Lex Salica. 2.COM . Doba ranog feudalizma (od V do sredine XI vijeka) U pojedinim germanskim drţavama su od V do IX vijeka pisani zakonski zbornici zvani leges barbarorum ili “narodne pravde”. poljoprivredni proizvodi). Rimsko pravo za kriviĉno pravo nema ni izbliza onaj znaĉaj koji ima za razvoj graĊanskog prava. ali se već dosta rano pojavljuje i novĉana kazna. te se posebna paţnja posvećuje raznim oblicima kraĊe. te protiv liĉnosti. Primarna zaštita privatne svojine (robovi. Većinom su se svodile na smrtnu kaznu.

godine. Od XVI vijeka se nauka kriviĉnog prava poĉinje obraĊivati na univerzitetima kao zaseban predmet. Holandiju. bogohuljenje.godine za vrijeme njemaĉkog cara Karla V. Grocijus je zahtijevao da se drţavna vlast kaţnjavanja ograniĉi na razumnu mjeru kako bi se kaznom izvelo popravljanje krivca i predupreĊenje zloĉina.BH-PRAVNICI. ali nikada nije vaţio na cjelokupnom njemaĉkom podruĉju. Tek tokom XVIII vijeka u Njemaĉkoj dolazi do kodifikacije kriviĉnog prava. Platon i Aristotel su se u svojim djelima samo uzgredno doticali problema znaĉajnih za kriviĉno pravo. U Francuskoj sve do revolucije nije objavljena ni jedna znaĉajnija kodifikacija kriviĉnog prava. Za kriviĉno pravo feudalno-apsolutistiĉkih drţava karakteristiĉno je da se ono u Njemaĉkoj izgraĊivalo manje-više na osnovama Karoline.COM . Paulus. ideje humanizma i renesanse kao odraz novih kapitalistiĉkih odnosa. vraĉanje itd). meĊu kojima je najznaĉajnije “Saksonsko ogledalo” iz XIII vijeka.COM Njemaĉkoj nastala tzv. unosi se više preciznosti u formulisanje kriviĉnih djela itd.BH-PRAVNICI. Španiju. Njemaĉku. Lok u 10 WWW. Ciceron i Seneka. U borbi protiv kmetskih pobuna nastao je najznaĉajniji spomenik kriviĉnog prava srednjeg vijeka – Constitutio Criminalis Carolina izdat 1532. koja je dominirala sve do prvih burţoaskih kriviĉnih zakona. Doba raspada feudalizma (XVI-XVII vijek) Karakteristika ovog perioda je što je kriviĉna represija bila stalno usmjerena protiv seljaka. partikularizam je doveo do sve većeg unošenja arbitrarnosti u izricanje kazne. te je imao veliki znaĉaj za dalji razvoj austrijskog kriviĉnog zakonodavstva. koju nastavljaju i postglosatori od sredine XIII do sredine XV vijeka.WWW. Tako se u kriviĉnom pravu kao osnov odgovornosti sve više uĉvršćuje vinost. Tek po osnivanju glosatorske škole u Italiji u XII vijeku poĉinje i nauĉna obrada kriviĉnog prava. dok je u Francuskoj sve više prodiralo rimsko pravo. a time i samovolje. Arbitrarnost je dostigla stepen potpune neodreĊenosti. MeĊutim. ali su nauci kriviĉnog prava dali nove filozofske osnove. Prema odredbi Karla V. Kriviĉnopravna nauka tog vremena bila je pod iskljuĉivim uticajem crkve. Najznaĉajniji su Bavarski Kriviĉni zakonik iz 1751. Nauĉna obrada kriviĉnog prava osim Italije zahvata i Francusku.godine (Constitutio Criminalis Teresiana) i Pruski Kriviĉni zakonik iz 1794. NAUKA KRIVIĈNOG PRAVA DO POJAVE KAPITALIZMA Stari Grci i Rimljani nisu dali znaĉajniji doprinos na podruĉju kriviĉnog prava. Uspostavljeno je posebno strogo kaţnjavanje djela protiv religije (heretizam. primarno su se primjenjivali pokrajinski kazneni zakoni. Od Rimljana su kriviĉnopravna pitanja najviše doticali Ulpijan. vrlo teško su prodirale u podruĉje kriviĉnopravne nauke. U ovom periodu primjetan je izvjestan napredak. MeĊutim.”ogledala”. Kriviĉni zakonik Marije Terezije vaţio je na cijelom podruĉju Austrije. Hobs i Lok se nisu bavili sistematskom razradom kriviĉnog prava. KRIVIĈNOPRAVNE IDEJE U XVII I XVIII VIJEKU I KRIVIĈNO PRAVO FRANCUSKE BURŢOASKE REVOLUCIJE Uvodno razmatranje Filozofi Grocijus.godine. izazvan recepcijom rimskog prava. Austrijski Kriviĉni zakonik Marije Terezije iz 1768. ali ponovo samo u pojedinim zemljama. koja je bila pod jakim uticajem kanonskog kriviĉnog prava. a Karolina je imala supsidijarni znaĉaj. On predstavlja klasiĉan kriviĉni kodeks razvijenog feudalizma. U skladu sa svojom teorijom ugovorne drţave (društveni ugovor).

Voltera i Rusoa Za dalji razvoj kriviĉnog prava posebno su znaĉajni francuski filozofi Šarl Monteskje. već da se kriviĉno djelo ne bi ĉinilo u budućnosti. Bekarija se zalagao protiv svirepog kaţnjavanja i predlagao usvajanje kazne lišenja slobode sa prinudnim radom. Koncepcija Monteskjea. Kriviĉno pravo francuske burţoaske revolucije Ovo pravo obiljeţavaju 2 znaĉajna zakonodavna akta: Kriviĉni zakonik iz 1791. prema kome samo zakon moţe biti osnov kaţnjavanja.godine predstavlja kodifikaciju i razradu pomenutih naĉela Deklaracije.WWW. te Kriviĉni zakonik iz 1810. te gube vaţnost sva kriviĉna djela povrede boţanstva. koji su se zalagali protiv feudalnog apsolutistiĉkog pravosuĊa. a društvenim ugovorom se pojedinac odrekao individualnog prava na odbranu u korist društvene zajednice. Deklaracija prava ĉovjeka i graĊanina iz 1789.godine direktno i indirektno je postavila niz naĉela kriviĉnog prava.COM kriviĉnopravnoj oblasti postavlja princip zakonitosti. Bekarija je smrtnu kaznu smatrao nelogiĉnom. Da bi se što jaĉe istakla ova naĉela. Zahtijevao je strogo poštivanje naĉela zakonitosti u kriviĉnom pravosuĊu.godine koji je donijela Ustavotvorna skupština. Kriviĉni zakonik iz 1791. b) Zakonom se mogu propisati samo neophodne nuţne kazne. a posebni “O 11 WWW. objavljena 1764. U pogledu kaţnjavanja. Zakonik sprovodi slijedeće zahtjeve: a) Kazna mora biti humana.klasiĉne škole kriviĉnog prava. d) Svi graĊani moraju biti jednaki u pogledu kaţnjavanja. Opći dio je u Zakoniku nazvan “O kaznama”. e) Kazne moraju biti odreĊene. prema kojoj se kazna ne primjenjuje radi izvršenog kriviĉnog djela. Fransoa Volter i Ţan Ţak Ruso. Bekarija je u kritici tadašnjeg kaznenog sistema dao niz konstruktivnih prijedloga za izgradnju kriviĉnog prava. Lokove filozofske i politiĉke ideje u pravnoj oblasti je razradio Vilijam Blekston. donesen za vrijeme Napoleona.COM . c) Priroda kazne mora odgovarati prirodi djela (npr. predstavlja znaĉajan doprinos razvoju kriviĉnog prava.BH-PRAVNICI. b) Kazna mora biti srazmjerna kriviĉnom djelu. c) Niko ne moţe biti kaţnjen osim u sluĉaju kad je zakon unaprijed utvrdio i odredio kaznu. Ruso u djelu “O društvenom ugovoru” smatra da svaki ĉovjek u prirodnom stanju ima pravo da se brani od svakog napada. e) Svi graĊani su jednaki u pogledu zakonske zaštite i u pogledu kaţnjivosti. f) Kazne mogu biti samo liĉne (individualne). Najvaţnija su slijedeća: a) Odgovornost se ne moţe protezati na vjerska uvjerenja. javne i izvršavane u mjestu gdje je djelo uĉinjeno. a u pravcu humanizacije kriviĉnog prava. d) Kazna treba biti srazmjerna teţini djela. f) Kazne moraju biti dugotrajne. Ideje Ĉezara Bekarije Knjga “O zloĉinima i kaznama”. g) Smrtna kazna ne moţe predstavljati muĉenje.surova djela treba kaţnjavati fiziĉkim kaznama). ĉiji je autor Ĉezare Bekarija. Lok se u nizu kriviĉnopravnih ideja javlja kao preteĉa tzv.godine.godine u Milanu. Ideje Bekarije i francuskih filozofa došle su do izraţaja u francuskom burţoaskom kriviĉnom zakonodavstvu koje predstavlja potpuni razlaz sa feudalnim kriviĉnim pravom. po prvi put je u sistemu jednog kriviĉnog zakonika usvojena podjela na opći i posebni dio. jer drţava primjenjuje ubistvo radi kaţnjavanja za ubistvo.BH-PRAVNICI. Bekarija je istakao ideju prevencije.

Po toj teoriji. Kant zastupa princip da kazna mora iskljuĉivo predstavljati apsolutnu pravednost. Kazna negira kriviĉno djelo.BH-PRAVNICI. Jedna od najvećih Fojerbahovih zasluga je da je svojom teorijom psihološke prinude zahtijevao što odreĊenije formulisanje kriviĉnih djela i kazni. te je on na podruĉju kriviĉnog prava imao vrlo malo sljedbenika. U pravnoj oblasti. silovanje-kastracija itd). te su propisi u vezi s tim posluţili kao obrazac za zakone niza evropskih drţava. fiziĉke kazne i konfiskacija. već ih odreĊuje relativno – propisujući minimum i maksimum kazne za svako djelo. Poĉetkom XIX vijeka u Evropi je nastao niz kriviĉnih zakonika koji su manje -više stvarani pod uticajem Napoleonovog Kriviĉnog zakonika. Znatno je povećan broj kriviĉnih djela. Uticaj Kanta i Hegela na kriviĉno pravo Svaki sa svojih filozofskih osnova.godine. te da ne treba ostvarivati nikakav dalji cilj ni u pogledu izvršioca niti u pogledu društvene zajednice. cilj kazne sastoji se u tome da prijetnja kaznom psihološki djeluje na sve potencijalne izvršioce kriviĉnih djela. OSNOVNI PRAVCI BURŢOASKOG KRIVIĈNOG PRAVA Znaĉaj Napoleonovog kriviĉnog zakonika Napoleonov Kriviĉni zakonik (Code penal) iz 1810. Sama predstava o kazni koja oĉekuje izvršioca kriviĉnog djela otklanja motive za izvršenje djela. Zakonik iz 1810.BH-PRAVNICI. Hegel polazi od svoje postavke o apsolutnoj ideji koja se dijalektiĉki razvija kroz 3 osnovna stadijuma: teza-antiteza-sinteza. Potpunu novost predstavljao je reţim u pogledu maloljetnika i pitanja odgovornosti sauĉesnika. i Kant i Hegel su zastupali tezu da kazna iskljuĉivo ima karakter odmazde. a to se u suštini svodi na odmazdu.COM . Kantovo talionsko naĉelo oĉigledno je bilo nazadno. što je znatno doprinijelo uĉvršćenju naĉela zakonitosti u kriviĉnom pravu. Zlo priĉinjeno kaznom mora biti jednako zlu koje je proizvedeno kriviĉnim djelom. Anselm Fojerbah i klasiĉna škola kriviĉnog prava Anselm Fojerbah (otac filozofa Ludviga Fojerbaha) sa svojim djelima “Revizija osnovnih postavki i pojmova pozitivnog kaznenog prava” i “Udţbenik cjelokupnog njemaĉkog prava” smatra se osnivaĉem tzv. Kriviĉno djelo je izraz slobodne volje pojedinaca koji djelomiĉno negira opću volju. već je ona unesena po odluci Ustavotvorne skupštine. pravo je izraz opće volje (teza). koja je nazvana teorijom generalne prevencije psihološkom prinudom. Zakonik je znatno pooštrio kazne u odnosu na Zakonik iz 1791.WWW. U funkciji oĉuvanja postojećih društvenih odnosa. Smrtna kazna izvršava se jedino giljotiniranjem. ali se sadrţajno radi o općem i posebnom dijelu.COM kriviĉnim djelima i kaznama”. Kant se zalaţe za primjenu taliona u kriviĉnom pravu (ubistvo-smrtna kazna. tj. Klasiĉna škola izgradila je kriviĉnopravnu dogmatiku. posebno politiĉkih delikata za koje se predviĊa smrtna kazna.godine predstavlja klasiĉan burţoaski kriviĉni zakon. Fojerbah je postavio teoriju o cilju kazne. Osnovne pojmove kriviĉnog prava – kriviĉno djelo i kaznu posmatrala je iskljuĉivo kao pravne fenomene.kriviĉno djelo je negacija prava (antiteza). smatrajući da se borba protiv kriminaliteta iscrpljuje primjenom 12 WWW. ne vodeći raĉuna da su to društvene pojave podloţne općim zakonima društvenih zbivanja. Karakteristiĉno je da projekat Zakonika nije sadrţavao smrtnu kaznu.klasiĉne škole u nauci kriviĉnog prava. te kao negacija negacije ponovo uspostavlja pravni red (sinteza). Klasiĉna škola nije posvećivala paţnju uzrocima kriminaliteta. Ukinuto je doţivotno lišenje slobode. Proizilazi da veliĉina kazne iskljuĉivo zavisi od teţine djela.godine ne predviĊa apsolutno odreĊene kazne za pojedina djela.

Unutrašnji faktor su individualne osobine koje stvaraju predispoziciju za vršenje kriviĉnih djela. Polazna taĉka njegove teorije je teza o uroĊenoj zloĉinaĉkoj prirodi ĉovjeka – o rođenom zločincu. jer istovremeno niz lica pod potpuno istim okolnostima ne izvršava kriviĉna djela. svi krivci se mogu primarno podijeliti u 2 kategorije: krivci iz unutrašnjih razloga i krivci iz socijalnih razloga. Po Lombrozu. tj. Ta individualna svojstva su odluĉujući faktor koji jednoj osobi diktira da pod odreĊenim vanjskim okolnostima izvrši kriviĉno djelo. Kretanje kriminaliteta se iskljuĉivo tumaĉilo kao negativni ili pozitivni rezultat kaznene represije. Krivci ludaci – kriviĉna djela izvršavaju pod uticajem duševne bolesti. bio je na snazi u Hrvatskoj i Sloveniji sve do 1930. 3. jer se posmatraju apstraktno. Na osnovu ove podjele.”novih škola” koje po metodi karakteriše pozitivizam. Vanjski faktor ĉine karakteristike sredine u kojoj osoba ţivi i radi. Kazneni zakonik za Njemaĉku carevinu iz 1871. Antropološka škola i italijanski pozitivizam Kao rezultat kritike klasiĉne škole nastaje formiranje tzv.COM kaznene represije. 4. a Garofalo u “Kriminologiji” 1885.godine.godine – izraĊen po ugledu na Code penal.Garofalo pored biološkog (endogenog) faktora usvojili su i sociološki (egzogeni) faktor kriminaliteta. Po ovoj teoriji svi krivci su biološki anormalna bića.godine.godine. Feri je izveo klasifikaciju krivaca u 5 kategorija: 1. Sa nizom izmjena i dopuna i danas vaţi u Njemaĉkoj. Zajedniĉke karakteristike ovih zakonika su da se kriviĉno djelo.godine. van stvarnog ţivota.godine.WWW. već su njegovi postupci determinirani vanjskim (egzogenim) i unutrašnjim (endogenim) faktorom. Znaĉajniji kriviĉni zakonici XIX vijeka Pored Napoleonovog Kriviĉnog zakonika znaĉajni su i: Bavarski Kazneni zakonik autora Anselma Fojerbaha iz 1813. mrţnje. kod kojih je dominantan utaicaj sredine. svi poĉinioci kao razumna bića su jednaki i kaţnjavaju se istom kaznom. i sam Lombrozo zbog neodrţivosti ovakve teze u svojim kasnijim radovima odstupa od prvobitnog stanovišta. Krivci iz navike – pod uticajem vanjskih okolnosti odaju se kriminalu koji za njih postaje hroniĉan. Objektivizacija je previše izraţena jer se sva kriviĉna djela sa istim bitnim obiljeţjima smatraju jednakima. 2. u filozofiji inaugurisan od Ogista Konta. ljubomore i sl. MeĊutim. Svaki zloĉinac se moţe prepoznati po uroĊenim biološkim (fiziĉkim i duševnim) obiljeţjima (izgled i osobine).godine. Ovu tezu je prvi postavio i razradio italijanski ljekar Čezare Lombrozo. U traganju za uzrocima kriminaliteta prvobitno se javlja ideja da su uzroci endogene prirode. RoĊeni krivci – karakteriše ih niz degenerativnih oznaka biološke prirode (psihološke i anatomske). prvenstveno Enriko Feri i R. osnovni faktori kriminaliteta su biološkog karaktera.COM .BH-PRAVNICI. Pruski Kazneni zakonik iz 1851. Shodno tome. On je svojim djelom “Ĉovjek kao zloĉinac” iz 1876. Feri je svoju teoriju izloţio u djelu “Kriminalna sociologija” 1881. a posebno krivac generalizuju. Po Feriu. 13 WWW. Feri je zasnovao doktrinu nazvanu italijanskom pozitivnom školom kriviĉnog prava.godine zasnovao tzv. da se nalaze u samom zloĉincu. Njene bitne odrednice su: Ĉovjek u svom djelovanju nije slobodan. Krivci iz strasti – kriviĉna djela ĉine pod uticajem velike strasti. Austrijski Kazneni zakonik iz 1852. Njegovi sljedbenici.kriminalnoantropološku školu u nauci kriviĉnog prava.BH-PRAVNICI.

List diferencira krivce u 2 osnovne kategorije: sluĉajne krivce (akutni krivci) i krivce po prirodi (hroniĉni krivci). a mišljenje eksperata bi bilo odluĉujuće i definitivno. Antropološka škola u ĉistom obliku bila je neodrţiva jer nije u dovoljnoj mjeri bila nauĉno zasnovana. već samo prevencija. Ove teorije nazivaju se neoklasiĉnom školom ili neoklasicizmom u kriviĉnom pravu jer je njihova polazna teza o moralnoj odgovornosti kao osnovu kriviĉine odgovornosti. On je samo opasan po društvo i zato se prema njemu trebaju primijeniti sankcije koje će predstavljati “mjeru socijalne zaštite” (bezbjednosti). koji na osnovu osrednjeg vanjskog pritiska pristupa kriminalu. 14 WWW. Pristalice sociološkog pravca u potpunosti odbacuju odmazdu. Ovo stanje moţe predstavljati osnov za ublaţavanje kazne i eventualno paralelnu primjenu kazne i mjere bezbjednosti. društvene okolnosti su osnovni uzrok kriminaliteta. Konkretna kazna treba biti prilagoĊena osobenostima krivca. Neoklasiĉari su posebno zastupali mišljenje da u kriviĉnom pravu treba usvojiti i bitno smanjenu uraĉunljivost. Hroniĉni krivci se mogu podijeliti na popravljive i nepopravljive. Kazna ima odreĊeni konkretan cilj i ne moţe se zasnivati na odmazdi. za pozitiviste nema znaĉaj represija. već smatraju da kaznom treba da se ostvari specijalna prevencija. Prema kategoriji krivca se mora podesiti i represija kako bi se zaštitio pravni poredak. Osnov za primjenu mjere bezbjednosti je “opasnost“ uĉinioca koja se posebno javlja kod povratnika. Dakle. List smatra da na razvijanje zloĉinaĉkih svojstava u najvećoj mjeri utiĉu vanjske (društvene) okolnosti pod kojima je odrastao i ţivio izvršilac djela. jer ĉovjek ne vrši kriviĉno djelo po svojoj volji te stoga nije ni moralno odgovoran za to djelo. U hroniĉni kriminalitet posebno spadaju profesionalna kriviĉna djela.”sociološke škole” kriviĉnog prava. Dakle. Primjeni preventivnih mjera prethodila bi samo odreĊena biološko-psihološka ekspertiza. U skladu sa shvatanjem uzroka kriminaliteta. Hroniĉni bi preteţno rezultirao iz kriminalne nastrojenosti izvršioca. Sociološka škola Osnivaĉi sociološke škole su Franc List iz Berlina.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI.COM . Akutni bi bio preteţno izazvan vanjskim okolnostima – djelo predstavlja izolovanu epizodu u ţivotu krivca. Osnov za primjenu kazne je kriviĉna odgovornost zasnovana na uraĉunljivosti i vinosti. društvene a posebno ekonomske okolnosti pod kojima izvršilac ţivi. Tako se već mnogi antropolozi pribliţavaju predstavnicima tzv. List tvrdi da svaki pojedini zloĉin nastaje zajedniĉkim djelovanjem 2 grupe uslova: individualna svojstva krivca i fiziĉke. kao prelazno stanje izmeĊu uraĉunljivosti i neuraĉunljivosti. odnosno na preventivno djelovanje u odnosu na uĉinioca. ali se ipak javlja i psihološki momenat po kome se oni razlikuju od ljudi koji pod istim okolnostima ne izvršavaju kriviĉna djela. a istovremeno ne pridaju znaĉaj generalnoj prevenciji. Krajnji zakljuĉak pozitivista je da kazna nema nikakvog smisla ni opravdanja. Sluĉajni krivci – djelo je produkt okolnosti i sredine u kojoj ţive. neuraĉunljivih i smanjeno uraĉunljivih poĉinilaca kriviĉnih djela. Individualizacija kazne još više dobiva na znaĉaju.WWW. Zbog toga su sociolozi zastupali princip individualizacije kazne. Neoklasiĉna škola U prvoj polovini XX vijeka javljaju se teorije koje uspostavljaju kompromis izmeĊu intederminizma klasiĉne škole i determinizma pozitivista i sociološke škole. Neoklasiĉna škola postavlja teţište na specijalnu prevenciju. sa svojim već uroĊenim sklonostima. Van Hamel iz Amsterdama i Adolf Prens iz Brisela. Na toj osnovi cjelokupni kriminalitet moţe se podijeliti na akutni i hroniĉni.COM 5.

godine). dakle monizam kriviĉne sankcije. Ovo stanovište razvija naĉelo individualizacije kazne usvajajući sistem ublaţavanja kazne. potrebno je izmijeniti cjelokupno savremeno kriviĉno pravo i zamijeniti ga pravom društvene odbrane. Tako dolazi do mješovitih pravaca kao što su neoklasiĉni. umjerenija koncepcija ne ide za ukidanjem savremenog kriviĉnog prava.COM Posebnu paţnju neoklasiĉari su posvetili pirmjeni sankcija prema maloljetnim poĉiniocima kriviĉnih djela. Istovremeno se na bazi tzv. ali ih treba osloboditi pravne tehnike i shvatiti u njihovom sociološkom i realnom smislu. opravdava retroaktivno vaţenje kriviĉnog zakona itd. Reforma kriviĉnog zakonodavstva u prvoj polovini XX vijeka Reforma zahvata skoro cijelu Evropu. Prema tome.COM .WWW. odgovornosti i kazne zamijeniti pojmovima protivdruštvenosti djela. koji bi za cilj imao reintegraciju poĉinioca u društvo. koji je svoje stavove iznio u djelu “Nova društvena odbrana” iz 1954. Druga. a ĉija zajedniĉka karakteristika je stanovište da kriviĉno pravo sluţi odbrani društva od kriminaliteta. Udaljem razvoju. sociološke i drugih škola. 15 WWW. pozitivne. Kriminalna politika treba da se zasniva na humanom odnosu prema delikventu.klasiĉne) koja se modifikuje i tako stvaraju nove škole (npr. OUN je 1948. neopozitivistiĉki itd. Prvobitno su preporuĉivali primjenu popravnih mjera prema ovoj kategoriji. Za period izmeĊu 2 svjetska rata karakteristiĉna je i pojava autoritarnog fašistiĉkog kriviĉnog zakonodavstva. Ovu koncepciju prvi je iznio italijanski advokat Filipo Gramatika u djelu “Principi društvene odbrane”. U pokretu društvene odbrane mogu se izdvojiti 2 koncepcije: Prema prvoj koncepciji. U tim pravcima je karakteristiĉno da se za osnovu uzima koncepcija jedne škole (npr. mjera socijalne zaštite i sl. ove mjere su sve više poprimale karakter vaspitnih mjera koje su se izgradile kao posebna vrsta kriviĉne sankcije. sudija kasacionog suda u Parizu. To pravo napušta princip legaliteta.g (prošireno izdanje 1966. a time i zaštitu društva. već usvaja samo jednu vrstu mjera društvene odbrane. pored kazne i mjere bezbjednosti. uvoĊenje batinanja.stanja opasnosti u kome se nalazi poĉinilac kriviĉnog djela dopunjuje represivni mehanizam i drugim kriviĉnom sankcijom nazvanom mjera bezbjednosti. ovaj pokret ne prihvata dualitet kriviĉnih sankcija neoklasiĉne škole. Pokret nove društvene odbrane Pokret društvene odbrane ukljuĉuje razna mišljenja koja su se javila nakon II svje tskog rata u nauci kriviĉnog prava. smatrajući ih posebnom vrstom mjera bezbjednosti. uslovne osude i uslovnog otpusta. Shvatanja koja su manje-više prihvaćena od većine autora su: a) Kaţnjavanje u osnovi sluţi resocijalizaciji krivaca.BH-PRAVNICI. sadašnja kazna i mjera bezbjednosti bile bi integrirane u jedinstven sistem mjera društvene odbrane. Shodno tome. Glavni predstavnik umjerenije koncepcije je Mark Ansel. subjektivizma i kurativnih mjera.neoklasiĉna). sterilizacije i sl. Osvrt na savremene koncepcije u nauci kriviĉnog prava Danas postoje kombinacije razliĉitih shavatanja u kojima se prepliću koncepcije klasiĉne. Ova koncepcija nazvana je nova društvena odbrana. krivca.godine u svom Sekretarijatu osnovala “Sekciju za društvenu odbranu” sa zadatkom da utiĉe na suzbijanje zloĉina. U tom novom pravu treba pojmove kriviĉnog djela. zahtijeva što širu primjenu smrtne kazne. One su imale zadatak da u većoj mjeri zamijene kaznu ili da reduciraju primjenu kazne prema maloljetnicima. Delikventa treba podvrći tretmanu koji obezbjeĊuje njegovu resocijalizaciju. Teţište se sa kriviĉnog djela pomjera na krivca. Prema ovoj koncepciji treba zadrţati pojmove kriviĉnog djela i kriviĉne odgovornosti. već traţi njegovu transformaciju.BH-PRAVNICI.

godine.godine.godine. odnosno autonomnih pokrajina na naĉin da je federacija odreĊivala opći dio kriviĉnog zakonodavstva i manji broj kriviĉnih djela od zajedniĉkog znaĉaja.godine. Iz navedenih stavova proizilazi da kriviĉno pravo treba biti izraz tzv. Kazneni zakonik Kraljevine SHS stupio je na snagu 01. Osnovne i najvaţnije mjere u borbi protiv kriminaliteta trebaju biti preventivne mjere. neuraĉunljivosti i smanjenoj uraĉunljivosti. GraĊanski sudovi kao zasebni organi pravosuĊa nisu postojali sve do 1944. Sloveniji i BiH vaţilo je austrijsko kazneno zakonodavstvo. zakonodavna nadleţnost republika bila je izrazito suţena. za razvoj kriviĉnog prava poseban znaĉaj imaju Foĉanski dokumenti iz februara 1942. Kriviĉnopravni propisi. a sva ostala kriviĉna djela i sankcije odreĊivale su republike. U zakoniku je bio uspostavljen poseban reţim za maloljetne delikvente. Dalji razvoj išao je u pravcu povećanja zakonodavne nadleţnosti republika na raĉun federacije. Spadao je u red modernih burţoaskih zakonika. trebaju biti elastiĉni i dozvoliti da se u obzir uzimaju kako objektivne okolnosti. Kriviĉni zakonik FNRJ donesen je 1951. RAZVOJ KRIVIČNOG PRAVA U BiH Uspostavom Kraljevine SHS.05.1944.BH-PRAVNICI. posebno u pogledu odreĊivanja kazne. Postavio je naĉelo legaliteta kriviĉnog djela i kazne.COM . osnovne savremene koncepcije u nauci kriviĉnog prava omogućavaju razvoj pozitivnog kriviĉnog prava na jednoj širokoj platformi.01. c) Potreba ispitivanja liĉnosti izvršioca kriviĉnog djela. po Ustavu FNRJ iz 1946. MeĊutim. pri ĉemu se uzima u obzir kako potreba zaštite društva. 16 WWW. Zakon sadrţi propise o umišljaju i nehatu. U BiH je vaţio Kazneni zakon o zloĉinstvima i prestupima od 26.06. sa izuzetkom blaţeg zakona. Njima je izvršeno razgraniĉenje nadleţnosti u kriviĉnim stvarima izmeĊu vojnih sudova i Narodno-oslobodilaĉkih odbora.BH-PRAVNICI. uz iskljuĉenje retroaktivnosti vaţenja kriviĉnog zakona.godine. Tokom II svjetskog rata. odnosno autonomne pokrajine. U Hrvatskoj. postojala je mogućnost da kriv iĉno zakonodavstvo donose federacija i socijalistiĉke republike.kriminalne politike. Zakon je predviĊao dualitet kriviĉnih djela: zloĉine i prestupe.WWW.godine. kada su pojedine federalne jedinice Jugoslavije obrazovale narodne sudove kao organe pravosuĊa na osnovu uputstva NKOJ od 09. njegova psihiĉka konstitucija i njegova liĉnost u cjelini. zabludi.1879. nuţnoj odbrani i krajnjoj nuţdi.godine podijeljena legislativna nadleţnost izmeĊu federacije i republika.godine. Nakon II svjetskog rata. tako i potreba zaštite ĉovjeka-pojedinca. Dakle. a kriterij razlikovanja bio je vrsta kazne. koja omogućava da se prema konkretnim prilikama svake društvene zajednice primjenjuju mjere za suzbijanje kriminaliteta. tako i subjektivna stanja ĉovjeka.1930. na novoj drţavnoj teritoriji zateklo se 6 razliĉitih pravn ih podruĉja. te je amandmanima iz 1971.COM b) Kaţnjavanje treba biti posljednje sredstvo u suzbijanju kriminaliteta.

BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI.WWW.COM .COM II KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO 17 WWW.

BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI.COM .COM 18 WWW.WWW.

neovisno od toga da li je da odredba sastavni dio integralnog teksta kriviĉnog kodeksa ili je ona sadrţana u nekom zakonskom tekstu kojim se ureĊuje neki ţivotni odnos. Funkcije kriviĉnog zakonodavstva u konkretnoj drţavi zavise od karaktera društveno-ekonomskog ureĊenja i politiĉkog sistema. Granice kriviĉnopravne prinude odreĊuju se s obzirom na zaštitu osnovnih društvenih vrijednosti i nuţnosti kriviĉnopravne zaštite tih vrijednosti.COM CILJEVI KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA I KRIVIČNOPRAVNA PRINUDA FUNKCIJE KRIVIĈNOG ZAKONODAVSTVA Funkcije kriviĉnog zakonodavstva su: 1. Zasniva se na vaţećem zakonskom tekstu. Neposredni izvor kriviĉnog prava je kriviĉni zakon. ObezbjeĊenje sigurnosti ĉovjeka i graĊanina u smislu da prema njima neće biti primijenjene kriviĉne sankcije.BH-PRAVNICI. Neposredan izvor su kada drţava prihvati meĊunarodni ugovor i obaveţe se da će isti neposredno 19 WWW. Pri odreĊivanju granica prinude vrši se diferenciranje vrijednosti koje se štite prema njihovom znaĉaju. 2. Postoje 2 vrste ovih akata: 1. Izvori kriviĉnog prava mogu se podijeliti na neposredne i posredne. Socijalno-etiĉka funkcija – ukazivanje koja ponašanja su društveno opasna. utiĉući na taj naĉin na izgraĊivanje svijesti graĊana o dozvoljenim i nedozvoljenim radnjama i na jaĉanje morala društva. Normativni akti kojima se upotpunjuju blanketne norme koje postoje u kriviĉnom pravu. OSNOV I GRANICE KRIVIĈNOPRAVNE PRINUDE Propisivanje kriviĉnih djela i kriviĉnih sankcija zasniva se na neophodnosti primjene kriviĉnopravne prinude i njenoj srazmjernosti jaĉini opasnosti za osobne slobode i prava ĉovjeka. Ukoliko je štićena vrijednost veća. sudska praksa i pravna nauka. meĊunarodni ugovori (konvencije). Podzakonski normativni akti su posredan izvor kriviĉnog prava. Pod pojmom kriviĉni zakon u širem smislu podrazumijeva se svaka odredba kriviĉnopravnog sadrţaja. 2.BH-PRAVNICI. osim za ponašanja koja su zakonom odreĊena kao kriviĉna djela. zakoni Kantona i zakoni drţave BiH kojima su propisana kriviĉna djela.WWW. Donose se u sluĉaju rata ili drugih vanrednih situacija. Pod pojmom kriviĉni zakon u uţem smislu podrazumijeva se pravni akt u kome je po jednom ureĊenom sistemu zaokruţena problematika instituta općeg i posebnog dijela kriviĉnog prava. Posredni izvori su podzakonski akti. Zaštitna funkcija – obezbjeĊuje zaštitu društva primjenom kriviĉnih sankcija prema licima koja ugroţavaju ili povreĊuju osnovne vrijednosti jednog društva.a bazi se prouĉavanjem pozitivnog prava u smislu da isto unapreĊuje. MeĊunarodni ugovori (konvencije) mogu biti neposredan i posredan izvor kriviĉnog prava. Uredbe sa zakonskom snagom – njima se propisuju pojedina ponašanja kao kriviĉna djela i sankcije za uĉinioce tih djela. 3. kriviĉnopravna prinuda je oštrija i obrnuto. Pod pojmom kriviĉno zakonodavstvo FBiH podrazumijeva se KZ FBiH. IZVORI KRIVIĈNOG PRAVA Kriviĉno pravo je zakonsko pravo. te druge osnovne vrijednosti društva.COM .

pravne norme u kome se po obiljeţjima odreĊuje biće nekog kriviĉnog djela. strukturi i meĊusobnom odnosu.sitno djelo kraĊe. Odnose se na bilo koje kriviĉno djelo iz posebnog dijela.214 st. Osim toga. Dispozicije mogu biti jednostavne i sloţene. utaje ili prevare – ĉl.obiĉna dispozicija je kod kriviĉnog djela uvrede iz ĉl.283 mora sadrţavati sve ono što sadrţe 20 WWW.BH-PRAVNICI. te sugerišu zakonodavcu odreĊene promjene. Tako npr. Oznaĉio je svojinu na stvari (tuĊa). Tako npr.. ali se ni jedan sud u svojoj presudi ne moţe pozvati na mišljenje pravne nauke o nekom pitanju.. prevaru 282).273 st. Naĉini odreĊivanja kriviĉnih djela (metodi odreĊivanja bića kriviĉnih djela – razliĉitost dispozicija) Dispozicija je onaj dio propisa. Pravna nauka (dogma) je posredan izvor kriviĉnog prava. Opisna dispozicija je ona u kojoj se pomoću obiljeţja opisuje neko kriviĉno djelo.137-396). Po strukturi – odredbe općeg dijela imaju dispoziciju.COM . Posredan izvor su kada drţava aktom ratifikacije preuzme obavezu da odredbe odreĊenog ugovora unese u svoje kriviĉno zakonodavstvo. Opći dio obuhvata 14 glava sa 136 ĉlanova..». Po meĊusobnom odnosu – nema izolirane primjene odredbe općeg dijela bez odredbe posebnog dijela i obrnuto.. Prema sadrţaju – odredbe općeg dijela su konstitutivnog (nešto se uspostavlja) ili deklaratornog (nešto se proglašava) karaktera. Sudska praksa su posredan izvor kriviĉnog prava.1: «Ko tuĊu pokretnu stvar oduzme drugom u namjeri da njenim prisvajanjem pribavi sebi ili drugom protivpravnu imovinsku korist. Upućujuća dispozicija je ona u kjoj se upućuje na neka obiljeţja iz nekog drugog propisa kriviĉnog zakona.. sadrţi upućujuću dispoziciju koja upućuje na druga kriviĉna djela (kraĊu 273.1: «Ko drugog liši ţivota. te posebno subjektivno obiljeţje (namjera da se pribavi protivpravna imovinska korist). Obiĉna dispozicija je ona u kojoj se ne izlaţu pojedina karakteristiĉna obiljeţja nekog kriviĉnog djela.WWW. Iz ove dispozicije se vidi da je zakonodavac odredio više obiljeţja tog kriviĉnog djela. njenu prirodu (pokretna). Sudovi kroz svakodnevnu primjenu zakonskih normi uoĉavaju eventualne loše strane zakonskog rješenja.» ili kod kriviĉnog djela ubistva ĉl.».1. viši sudovi vrše analizu rada niţih sudova.171 st. odnosno iz nekog drugog kriviĉnog djela.1: «Ko uvrijedi drugog. tj. Npr. opisne i upućujuće. Odredbe posebnog dijela su odredbe o pojedinim kriviĉnim djelima prma njihovim pojedinaĉnim i grupnim obiljeţjima. U praksi se koriste mišljenja pravne nauke..kod kriviĉnog djela kraĊe ĉl. Posebni dio obuhvata pojedina nedozvoljena ponašanja koja su prema uţem zaštitnom objektu svrstana u pojedine grupe kriviĉnih djela (poglavlja 15-33. a sloţene na blanketne i alternativne. Jednostavne dispozicije mogu se podijeliti na obiĉne.COM primjenjivati u svom pravosudnom sistemu. Ni kod jednog ni kod drugog kriviĉnog djela zakonodavac nije u dispoziciji dao bitna obiljeţja tog kriviĉnog djela.283 st. a posebnog dijela dispoziciju i sankciju. KLASIFIKACIJA I STRUKTURA KRIVIĈNIH ZAKONA Klasifikacija kriviĉnopravnih odredaba i razlika izmeĊu odredaba općeg i posebnog karaktera KZ FBiH sastoji se iz 2 osnovna dijela: Općeg i posebnog dijela. utaju 278. Odredbe općeg i posebnog dijela razlikuju se prema sadrţaju. To znaĉi da djelo iz ĉl.BH-PRAVNICI. ĉl.

svaka od njih mora imati svoj kazneni okvir.1: «Ko protivno propisima o prekidu trudnoće trudnoj ţeni s njenim pristankom izvrši prekid trudnoće. apsolutno neodreĊena i relativno odreĊena. a drugo subjektivne prirode. tako da djelo postoji ukoliko je ostvareno bilo koje od alternativno predviĊenih obiljeţja. To znaĉi da je pri samoj kvalifikaciji djela odreĊena i kazna za to djelo. Npr. Objektivni momenat je taj da vrijednost ukradenih. otvoreni kazneni okvir. Ukoliko taj okvir nije izriĉito naznaĉen. Prihvatanje apsolutno odreĊene kazne bilo bi u suprotnosti sa naĉelom individualizacije kazne. ĉl.WWW. Na veliĉinu kazne ne utiĉu okolnosti koje nisu unesene kao obiljeţja kriviĉnog djela ili nisu izriĉito navedene kao ublaţavane ili pooštravane. se kaţe: «Zatvorom najmanje 10 godina ili dugotrajnim zatvorom kaznit će se ko drugog liši ţivota: 1. tj.. utajenih stvari ili šteta uĉinjena prevarom ne prelazi iznos od 500 KM. Apsolutno neodreĊene kazne postoje kad sud nije vezan nikakvim ograniĉenjima pri odmjeravanju kazne. kod kriviĉnog djela teškog ubistva. nacionalnih ili vjerskih pobuda itd. ĉl.COM .kod KD protivpravnog prekida trudnoće. Njima su u alternativi propisana jedno ili više obiljeţja odreĊenog kriviĉnog djela. iz rasnih.da priĉini štetu upravo takve vrijednosti. U navedenom primjeru radi se o 2 specifiĉna obiljeţja.COM osnovni oblici djela na koje dispozicija upućuje. U savremenom kriviĉnom pravu postoji više modela odreĊivanja sankcije. Tako postoje zatotvoreni kazneni okvir. Ta dopunjujuća norma moţe biti sadrţana u zakonskom ili podzakonskom aktu. Na veliĉinu kazne ne utiĉe ni ĉinjenica na koji naĉin se konkretizovalo pojedino obiljeţje kriviĉnog djela.BH-PRAVNICI. podrazumijeva se da se sud moţe kretati u granicama općeg kaznenog okvira te vrste kazne. jer bi prihvatanje apsolutno neodreĊene kazne bilo u suprotnosti sa zakonski usvojenim naĉelom legaliteta odreĊenosti djela i kazne. Alternativne dispozicije spadaju u sloţene dispozicije. Subjektivni momenat je da se utvrdi da je uĉinilac išao za tim da pribavi stvar. Apsolutno odreĊene kazne postoje u sluĉaju kada sud nema nikakvu slobodu prilikom odmjeravanja kazne. na svirep ili podmukao naĉin 2. Oĉigledno je ova odredba neprimjenjiva ukoliko ne postoje propisi o prekidu trudnoće. Blanketne dispozicije su one koje izraţavaju blanketne (prazne) norme. tako da ona moţe biti apsolutno odreĊena.raspon u kome se moţe izreći kazna za konkretno kriviĉno djelo. Relativno odreĊivanje kazni zakonodavac moţe izvršiti na nekoliko naĉina. Blanketna norma mora biti dopunjena drugom normom koja joj daje sadrţaj. tj. a zatim i neka specifiĉna obiljeţja prema kojima se ono razlikuje od tih osnovnih djela na koja upućuje. Npr.176 st. Naše kriviĉno zakonodavstvo ne prihvata odreĊivanje kazne na 2 naprijed opisana naĉina.». Relativno odreĊene kazne znaĉe da zakonodavac odreĊuje kazneni okvir. već u okviru cjelokupnog sistema slobodno odreĊuje za konkretan sluĉaj vrstu i mjeru kazne.. Naĉini odreĊivanja sankcije za kriviĉno djelo Sankcija je dio propisa tj. od kojih je jedno objektivne. 21 WWW.BH-PRAVNICI. U sluĉaju da su za neko kriviĉno djelo propisane 2 kazne (bilo alternativno ili kumulativno). (ima još alternativa – vidi zakon).171 st. pravne norme u kome je odreĊena kazna za uĉinioca djela datog u dispoziciji. pri bezobzirnom nasilniĉkom ponašanju 4. poluotvoreni kazneni okvir nagore i poluotvoreni kazneni okvir nadole. odnosno odreĊuje obim kriviĉnopravne zaštite. U našem kriviĉnom zakonodavstvu prihvaćen je sistem relativno odreĊenih kazni.2. i pri tome s umišljajem dovede u opasnost ţivot još nekog lica 3.

22 WWW. ĉl. ali isto tako te dvije kazne mogu biti za odreĊeno djelo i kumulativno propisane. 2. Npr. Takvo je npr.COM . što znaĉi da je tada sud obaveza n da uĉiniocu izrekne i kaznu zatvora i novĉanu kaznu. sud ima mogućnost izbora da uĉinioca kazni novĉano u općim okvirima (200-20.276 KZ FBiH: «uĉinilac će se kazniti zatvorom 1-10 godina».2 dugotrajni zatvor nikada ne moţe propisati kao jedina glavna kazna. novĉana kazna kod kriviĉnog djela neovlaštenog fotografiranja..228 se kaţe: «kaznit će se zatvorom do 3 godine i novĉanom kaznom». Kao što ni za jedno kriviĉno djelo zakonodavac nije izriĉito odredio poseban kazneni okvir za novĉanu kaznu. ili da uĉiniocu odmjeri kaznu od 20-40 godina.BH-PRAVNICI.WWW. sadrţaja i obima kriviĉnopravne zaštite koji se ostvaruje putem te pravne norme.38 st. U takvim sluĉajevima sudu koji odmjerava kaznu na raspolaganju stoje 2 mogućnosti: ili da uĉiniocu odmjeri kaznu u rasponu od 5-15 godina. već sud njenu visinu utvrĊuje u svakom konkretnom sluĉaju. ĉl. kod KD razbojništva iz ĉl. Tada se logiĉkim tumaĉenjem uzima da vaţi opći maksimum te se moţe izreći kazna od propisanog posebnog minimuma do općeg maksimuma. U tom sluĉaju kazneni okvir iznosi 5-15 godina. To je najĉešći sluĉaj odreĊivanja sankcije. ĉl. ništa ne govoreći o posebnom minimumu. U takvim sluĉajevima iskljuĉena je mogućnost odmjeravanja kazne od 15-20 godina. TUMAĈENJE KRIVIĈNIH ZAKONA Tumaĉenje kriviĉnog zakona predstavlja utvrĊivanje pravog smisla.000 KM) ili da se opredijeli za zatvor koji u konkretnom sluĉaju moţe trajati 15 dana – 1 godine. Npr. Ta kazna se moţe propisati samo u alternaciji sa kaznom zatvora odreĊenog trajanja. Npr. To znaĉi da se dugotrajni zatvor moţe izreći u rasponu 20-40 godina. U takvim sluĉajevima se podrazumijeva da vaţi opći okvir naznaĉene vrste kazne. Otvoreni kazneni okvir postoji u sluĉaju kad nije propisan ni posebni minimum ni posebni maksimum.kaznit će se zatvorom do 3 godine».000 KM (za djela iz koristoljublja do 100. kod KD prinude. Kako nema nikakvih naznaka u pogledu mjere novĉane kazne za to djelo. i što se prema odredbi ĉ l.COM Zatvoreni kazneni okvir postoji u sluĉaju kad je zakonodavac u granicama općeg minimuma i maksimuma odreĊene vrste kazne. Poluotvoreni kazneni okvir nagore postoji u sluĉaju ako je zakonodavac za konkretno kriviĉno djelo odredio samo posebni minimum.000 KM). Npr. rješenje kod KD podvoĊenja. Npr. Tada se uzima da vaţi opći minimum. isto tako zakonodavac koristi otvoreni kazneni okvir i kad je u pitanju dugotrajni zatvor. Poluotvoreni kazneni okvir nadole postoji u sluĉaju kada je za konkretno kriviĉno djelo zakonodavac odredio samo posebni maksimum kazne.185: «. Prema metodu ili naĉinu na koji se zakon tumaĉi. pri tome ništa ne govoreći o posebnom maksimumu.196: «Kaznit će se novĉanom kaznom ili zatvorom do 1 godine». 3..BH-PRAVNICI. Postoje uglavnom 3 vrste tumaĉenja: 1. kod KD genocida. ratnih zloĉina i nekih drugih KD protiv ĉovjeĉnosti i meĊunarodnog prava se kaţe: «kaznit će se zatvorom najmanje 5 godina ili dugotrajnim zatvorom».171 se kaţe: «kaznit će se zatvorom najmanje 5 godina». U navedenom primjeru sud ima mogućnost da uĉiniocu izrekne kaznu u rasponu od 15 dana do 3 godine i da mu pored te kazne izrekne i novĉanu kaznu u rasponu od 200-20. kod KD ubistva iz ĉl. isto tako zakonodavac koristi poseban kazneni okvir. za konkretno kriviĉno djelo odredio poseban kazneni okvir utvrĊujući minimum i maksimum kazne za to djelo. Razlika u odnosu na prethodnu situaciju sa novĉanom kaznom ogleda se i u tom što se dugotrajni zatvor nikad ne izriĉe u kumulaciji sa nekom drugom kaznom. a konkretna duţina trajanja biće odreĊena u zavisnosti od konkretnog sluĉaja. Prema subjektu ili organu koji tumaĉi zakon. Prema obimu tumaĉenja. U izloţenom primjeru zakonodavac je postavio alternativu u sankciji.

Isto tako. Mada odluke jednog suda. Sistematsko tumaĉenje je utvrĊivanje smisla zakona na osnovu mjesta koje odreĊena kriviĉnopravna norma ima u sistemu zakona i na osnovu njenog odnosa sa drugim bliskim ili srodnim normama. tj. Isto tako.kad su u pitanju uslovi za postojanje višestrukog povrata. Tako ćemo od samog mjesta gdje je odreĊeno djelo sistematizovano. kvalificirani oblici. u svim sluĉajevima gdje nije odreĊen posebni minimum kazne ili posebnu maksimum kazne za odreĊeno kriviĉno djelo. kada je u pitanju neko kriviĉno djelo onda moramo znati da je ono već samim svojim mjestom u sistemu naĉelno odreĊeno i po svojim obiljeţjima. ubistvo iz nehata) imaju neka zajedniĉka obiljeţja. sudsko i doktrinarno. u grupi kriviĉnih djela protiv ţivota i tijela. Prema tome.BH-PRAVNICI. kao i odreĊivanja i povezivanja pojmova. logiĉko. a neke kumulativno kao npr. Sudsko tumaĉenje je tumaĉenje koje daju sudovi rješavajući konkretne sluĉajeve. osnovna podjela je u 2 podgrupe s tim da je u jednoj uţi podgrupni objekat ţivot ĉovjeka. Kao primjer gramatiĉkog tumaĉenja moţe se navesti odredba o neuraĉunljivosti prema kojoj se neuraĉunljivim smatra kako ono lice koje nije moglo da shvati znaĉaj svog djela.COM . Autentiĉno tumaĉenje potiĉe od samog zakonodavca i obavezno je za sve drţavne organe koji primjenjuju zakon. sadrţaj obim kriviĉnopravne zaštite tog kriviĉnog djela. one ipak imaju znaĉaj jer izraţavaju odreĊena pravna shvatanja povodom odreĊenih pitanja. To tomaĉenje nije obavezno. tada se podrazumijeva da u tom sluĉaju vaţi opći kazneni okvir za to kriviĉno djelo.pravila sintakse tj. lakše i pravilnije utvrditi pravi smisao. kao i za graĊane. pa ĉak to mogu biti i ĉitave grupe propisa iz istog ili razliĉitih zakona. po svom sadrţaju su sliĉna. Isti je sluĉaj gdje je zakonodavac kod niza drugih instituta neke elemente postavio alternativno kao u navedenom primjeru. Prema metodu tumaĉenja: gramatiĉko. Prema obimu tumaĉenje moţe biti usko ili restriktivno i široko ili ekstenzivno. ako zaknodavac za neko djelo predviĊa mogućnost oslobaĊanja od kazne. Tako npr. tako i ono lice koje nije moglo da upravlja svojim postupcima. tu se pojedini propisi dovode u meĊusobnu vezu. historijsko. Tako npr. Doktrinarno tumaĉenje daju pojedine nauĉne institucije ili pojedinci u svojim nauĉnim radovima. Sva ova tumaĉenja sluţe teološkom ili ciljnom tumaĉenju. Ograniĉavajući se samo na biološku komponentu ili osnovu neuraĉunljivosti. ako za neko djelo nije uopće odreĊen minimum i maksimum kazne tj. odnosno ne moţe obavezivati u situacijama koje nisu predmet konkretnog raspravljanja. 23 WWW.BH-PRAVNICI. a naroĉito podgrupe. Tako sva ubistva (osnovni oblik. što znaĉi da je ono uslovljeno prema grupi kriviĉnih djela u koja je svrstano. Prema tome. jer se ni jedan sud ne moţe pozvati na mišljenje nekog instituta ili katedre. Gramatiĉko tumaĉenje predstavlja utvrĊivanje smisla zakona na osnovu gramatiĉkih pravila. To tumaĉenje nema obaveznu ulogu. ali je to mišljenje znaĉajno jer unapreĊuje pravilnu primjenu zakona. privilegirani oblici.pravila o izraţavanju misli na odreĊenom jeziku.poseban kazneni okvir. vidimo da je zakonodavac upotrebom veznika ili kao osnovu neuraĉunljivosti postavio u alternaciji mogućnost rasuĊivanja ili mogućnost odluĉivanja. komparativno. sva kriviĉna djela iz odreĊene grupe.WWW. logiĉkom operacijom zakljuĉujemo da vaţe opći minimum odnosno opći maksimum za te vrste kazne. Drugim rijeĉima. posebno višeg ne obavezuju niţe sudove. a u drugoj njegov tjelesni integritet. sistematsko. to podrazumijeva da mu sud kaznu moţe i neograniĉeno ublaţiti. jer im je srodan uţi grupni ili podgrupni zaštitni objekat. Logiĉko tumaĉenje predstavlja utvrĊivanje smisla zakona na osnovu pravila logike kojima se odreĊuju zakoni mišljenja i zakljuĉivanja.COM Prema subjektu koji tumaĉi zakon postoje 3 vrste tumaĉenja: autentiĉno ili obavezno.

Analogija kao naĉin tumaĉenja zakona predstavlja sluĉaj kada se na osnovu sliĉnosti rješava neki konkretan sluĉaj i to intra legem. obzirom da su odnosi koje zakon regulira u stalnom mijenjanju i razvoju. vrši se utvrĊivanje volje zakonodavca s obzirom na vrijeme kad je zakon donesen.BH-PRAVNICI. Sve norme u kriviĉnom zakonu prezentirane su preko pojmova ili sistema pojmova koje su izraţene kroz rijeĉi ili reĉenice. moţe se reći da nema jasne granice izmeĊu tih pojmova. rasprave u parlamentu itd.. Na toj liniji historijskog tumaĉenja nalazi se i evolutivno tumaĉenje zakona. odreĊene kriviĉnopravne norme na osnovu poreĊenja istog zakonskog teksta objavljenog na više autentiĉnih jezika. ili kao jedan od naĉina stvaranja prava (analogija kao izvor prava). Upotrijebljeni termini nekad u potpunosti precizno odreĊuju neki pojam. već se termin shvata u njegovom najdoslovnijem smislu. projekti. tj. tumaĉenje moţe da bude usko ili restriktivno i široko ili ekstenzivno. Drugim rijeĉima. Sve navedene metode tumaĉenja u funkciji su najvaţnije i osnovne metode. Npr.materijalija – nacrti zakona. Prema obimu. Ako upotrijebljeni izraz ne odreĊuje u potpunosti sadrţinu nekog pojma. ANALOGIJA U KRIVIĈNOM PRAVU Analogija se u kriviĉnom pravu primjenjuje ili kao jedan od naĉina tumaĉenja zakona. prijedlozi. KZ FBiH objavljuje se na Bosanskom i Hrvatskom jeziku. U ovom drugom sluĉaju utvrĊuje se smisao zakona u vrijeme njegove primjene. Historijsko tumaĉenje takoĊer ima 2 oblika: Prvi oblik predstavlja utvrĊivanje smisla zakona na osnovu analize uslova i okolnosti njegovog nastanka. rasprave sa pojedinih zakonodavnih odbora. a ekstenzivnim proširuje smisao upotrijebljenog termina. u okviru zakona.WWW.COM . a to je ciljno tumaĉenje kada se utvrĊuju ocasio legis (povod) i ratio (cilj) odreĊene kriviĉnopravne norme. Drugi oblik predstavlja utvrĊivanje smisla zakona na osnovu uporeĊivanja zakona ili odreĊene kriviĉnopravne norme jedne zemlje za zakonom iil odreĊenom kriviĉnopravnom normom u zakonu druge zemlje. Kako se i ekstenzivnim tumaĉenjem i analogijom kojom se tumaĉi zakon ostaje u okviru zakonodavĉeve misli i volje. pa ukoliko bi se pojavio problem da se utvrdi pravi smisao odreĊene kriviĉnopravne norme. ĉistih znaĉenja 24 WWW. a na taj naĉin se suţava ili proširuje i sadrţina kriviĉnopravne norme. To znaĉi da je tumaĉenje po obimu rezultat nesavršenosti jeziĉkog izraţavanja. meĊutim ponekad se upotrijebljenim terminima pojam ne odreĊuje precizno. tj. Tu se utvrĊuje volja zakona. onda se javlja potreba za njegovim tumaĉenjem koje moţe biti uţe i šire. Ono se vrši na osnovu tzv.COM Komparativno tumaĉenje ima 2 oblika: Prvi oblik predstavlja utvrĊivanje smisla zakona. Ova vrsta tumaĉenja dozvoljena je samo u onom obimu u kojem se suštinski bitno ne mijenja prvobitni smisao zakona. obrazloţenja uz prijedloge i nacrte. odnosno postoji njegovo uţe i šire shvaćanje. Ako je upotrijebljenim terminom neki pojam potpuno odreĊen. onda nema potrebe za njegovim tumaĉenjem po obimu. Oba tumaĉenja (i uţe i šire) odreĊuju sadrţinu norme intra legem u okviru zakonskog propisa i dozvoljeno je u kriviĉnom pravu jer se ne protivi naĉelu legaliteta. Restriktivnim tumaĉenjem se suţava. dok se analogija logiĉkom operacijom utvrĊivanja sliĉnosti na izvjestan naĉin udaljava od pravih. Razlika se ogleda u tome što se pri ekstenzivnom tumaĉenju ostaje i u okviru upotrijebljenih termina imajući u vidu njihovo šire znaĉenje. Drugi oblik predstavlja nastojanje da se iznaĊe pravi smisao zakona koji odgovara vremenu i okolnostima u kojima se zakon primjenjuje. onda bi se to moglo uĉiniti uporeĊivanjem te norme na oba autentiĉna jezika. Ta metoda je bitna kada se radi o zakonima starijeg datuma. Takva analogija je dosta sliĉna ekstenzivnom tumaĉenju i praktiĉno predstavlja prelaz izmeĊu ekstenzivnog tumaĉenja već postojećeg teksta i analogije kojom se stvara pravo.BH-PRAVNICI.

Prihvatanje analogiae legis i analogiae iuris u kriviĉnom pravu je u suprotnosti sa naĉelom zakonitosti kriviĉnog djela i kazne.BH-PRAVNICI. Iz usvojenog naĉela legaliteta koje je predviĊeno u ĉl. Analogija kao naĉin stvaranja prava (izvor prava) javlja se onda kad treba riješiti sluĉajeve koji nisu regulisani zakonom ili pravnim propisom.vijeka. na uĉinioca kriviĉnog djela uvijek se primjenjuje zakon koji je vaţio u vrijeme izvršenja djela. Stupanje na snagu i prestanak vaţenja kriviĉnog zakona Kriviĉni zakon stupa na snagu na 2 naĉina: a) Izriĉitom zakonskom odredbom koja se nalazi u tekstu samog zakona – redovan naĉin. kao i telefonskih i drugih impulsa. 25 WWW. ili se uspostavljaju nove pooštravajuće okolnosti prema uĉiniocu kriviĉnog djela koje vode primjeni stroţije kazne od one koja je u Zakonu propisana.1 KZ FBiH.BH-PRAVNICI. proizilazi i glavno pravilo. pojavio se i fenomen njenog nedozvoljenog korištenja. U tom smislu postoje 2 vrste te analogije: 1. naĉelo u pogledu vremenskog vaţenja kriviĉnog zakona. tj. MeĊutim. 2. 2.COM . kada je elektriĉna energija ušla u širu upotrebu. uz nastojanje da se ipak ostane u okviru zakonodavĉeve volje.energije kao kraĊu bilo koje druge stvari. a to je uvijek u sluĉaju kada se putem analogije ili stvaraju bića novih kriviĉnih djela.136 st. Da se utvrdi kad kriviĉni zakon stupa na snagu.11 istumaĉio pojam pokretne stvari kada je rekao da je to i svaka proizvedena ili skupljena energija za davanje svjetlosti. kretanja. Razlog tome je što bi to bilo u suprotnosti sa usvojenim osnovnim naĉelom materijalnog kriviĉnog prava – naĉelom legaliteta. ona ne dolazi u obzir kada je u pitanju materijalno kriviĉno pravo.COM upotrijebljenih izraza. Kao primjer analognog tumaĉenja moţe se navesti fenomen kraĊe elektriĉne energije prvih decenija 20. Naime. a to pitanje podrazumijeva 2 stvari: 1.3 KZ FBiH. Da se utvrdi kad kriviĉni zakon prestaje da vaţi. i naš zakonodavac je u odredbi ĉl. U vezi s tim. MeĊutim. prema odredbi ĉl. kada elektriĉna energija nije bila u široj upotrebi i kada u kriviĉnim zakonima tog vremena nije bila predviĊena kraĊa elektriĉne energije. kod vremenskog vaţenja je osnovno pitanje da se utvrdi u kom vremenu vaţi odreĊeni kriviĉni zakon.4 st. pa koko nije bilo odgovarajuće odredbe u zakonu. pa je nedopustivo da se putem analogije stvaraju nova kriviĉna djela i da se odreĊuju kazne za ta djela. Pravna analogija (analogia iuris) – postoji kada se konkretan sluĉaj rješava primjenom pravnih naĉela odreĊene grane prava ili ĉak primjenom pravnih naĉela na kojima se zasniva cjelokupni pravni sistem odreĊene drţave u odreĊenom vremenu. sudovi su elektriĉnu energiju podveli pod pojam pokretne stvari i na taj naĉin regulirali kraĊu el.WWW. VAŽENJE KRIVIČNOG ZAKONA VREMENSKO VAŢENJE KRIVIĈNOG ZAKONODAVSTVA Pod vremenskim vaţenjem kriviĉnog zakona podrazumijeva se vaţenje odreĊenog kriviĉnog zakona s obzirom na vrijeme izvršenja kriviĉnog djela. toplote. Treba zakljuĉiti da se analogija kao izvor prava kod nas nikada ne moţe primijeniti kada je u suprotnosti sa naĉelom legaliteta. Zakonska analogija (analogia legis) – kada se konkretni sluĉaj rješava primjenom zakonskog propisa koji regulira najsliĉniji sluĉaj. Da bi otklonio eventualne dileme. Analogija kao naĉin stvaranja prava je ponekad nuţna i dozvoljena u nekim drugim granama prava.

i to ne izolovano.4 st. c) Da se generalnom klauzulom. Dosljedna primjena naĉela legaliteta iz ĉl. tada se na njega primjenjuju sve odredbe novog zakona koje su aktuelne za konkretan sluĉaj. Retroaktivno vaţenje kriviĉnog zakona Pitanje retroaktivnog vaţenja KZ u suštini se svodi na slijedeće: da li se u nekim sluĉajevima odreĊeni kriviĉni zakon moţe primijeniti i na dje la koja su uĉinjena prije njegovog stupanja na snagu. nepravilno je uzeti u obzir samo sankciju koja je propisana za to djelo u starom i novom zakonu. U tom pogledu postoji samo jedan izuzetak. Kriviĉni zakon stupa na snagu prećutno kao i svaki drugi zakonski tekst. kada su u pitanju veće kriviĉnopravne reforme. tj. već posmatrano u cjelini. Samo izuzetno iz razloga praviĉnosti moglo bi se dozvoliti odstupanje od naprijed pomenutog pravila jedinstvene primjene starog i novog zakona.WWW. a uz tu kaznu i mjeru bezbjednosti po novom zakonu.COM . bilo bi prihvatljivo da za 26 WWW. Ako se prilikom uporeĊivanja naĊe da je za uĉinioca povoljniji npr. Tako se uzima da ne bi bilo nepravedno da sud uĉiniocu odmjeri kaznu po starom. kasniji zakon derogira raniji zakon.3 st.2 KZ FBiH. Konkretno utvrĊivanje koji je zakon blaţi vrši se na naĉin da se prvo logiĉkom operacijom na uĉinioca i njegovo kriviĉno djelo primijene propisi koji su bili na snazi u vrijeme izvršenja kriviĉnog djela.COM b) Izriĉitom odredbom koja se ne nalazi u predmetnom zakonu. što znaĉi da je u takvom sluĉaju već unaprijed ograniĉeno vremensko trajanje nekog zakona. Vaţi i obrnut sluĉaj. Dakle jedini izuzetak izraz je humanosti zakonodavca u odnosu na uĉinioca kriviĉnog djela. Pri tome prestanak vaţnosti moţe da bude odreĊen već prilikom donošenja zakona. pod uslovom da nema izriĉite odredbe o njegovom stupanju na snagu. stave van snage svi propisi koji su u suprotnosti sa odredbama novog zakona. predviĊen u odredbi ĉl. b) Naknadnim propisom kojim se stavlja van snage odreĊeni kriviĉni zakon. Tako npr. jednom ili više puta izmijeni zakon.2 KZ FBiH iskljuĉuje mogućnost retroaktivnog vaţenja (nikome ne može biti izrečena sankcija za djelo koja prije nego što je učinjeno zakonom nije bilo propisano kao krivično djelo i za koje zakonom nije bila propisana krivična sankcija). kada se primjenjuju sve odredbe starog zakona. nema djelomiĉne primjene odredaba starog. Zatim se ista logiĉka operacija izvrši i sa propisima koji su na snazi u vrijeme presuĊenja djela i tada se sagleda pravna situacija optuţenog u odnosu na konkretno kriviĉno djelo. Ne dolazi u obzir apstraktno uporeĊivanje strogosti starog i novog zakona. Primjena blaţeg zakona UtvrĊivanje koji je zakon blaţi vrši se uporeĊivanjem u odnosu na konkretno kriviĉno djelo i u odnosu na konkretnog uĉinioca. a djelomiĉno odredaba novog zakona jer bi to predstavljalo neki nepostojeći zakon. već u nekom drugom zakonu koji pored tog pitanja ureĊuje i neka druga pitanja – izuzetan naĉin. primijenit će se zakon koji je blaži za učinioca. 8 dana nakon objavljivanja u sluţbenim novinama. novi zakon. Prećutno kriviĉni zakon prestaje da vaţi stupanjem na snagu novog zakona koji na drugaĉiji naĉin regulira istu materiju. Kriviĉni zakon prestaje da vaţi takoĊer izriĉito i prećutno. koja kaţe: ako se poslije izvršenja krivičnog djela. ako je ta mjera bezbjednosti za njega blaţa. Izriĉito prestaje vaţiti: a) Na osnovu zakonskog propisa koji odreĊuje dan prestanka njegovog vaţenja.BH-PRAVNICI. U tom sluĉaju primjenjuje se pravilo lex posterior derogat legi priori. već se moraju uzeti u obzir svi propisi starog i novog zakona koji dolaze u obzir da budu primijenjeni u konkretnom sluĉaju. Prema tome. Da bi se utvrdilo koji je zakon blaţi za neki konkretan sluĉaj.BH-PRAVNICI. ali izriĉito.

Kriteriji za utvrĊivanje blaţeg zakona su slijedeći: 1. onda je blaţi onaj zakon koji iskljuĉuje kaţnjivost. Osnov iskljuĉenja kaţnjivosti moţe biti materijalno-pravni kao npr. blaţi je onaj zakon koji iskljuĉuje odgovornost za djelo uĉinjeno iz nehata). blaţi je onaj zakon koji predviĊa niţi poseban maksimum.COM .nedostatak privatne tuţbe.jedan zakon predviĊa nehatni oblik izvršenja djela. Ako po oba zakona postoji i kriviĉno djelo i kriviĉna odgovornost. Ako oba zakona predviĊaju izricanje sporedne kazne. kao što je npr. blaţi je onaj zakon koji iskljuĉuje kriviĉnu odgovornost (npr. a drugi ne. a moţe da bude i mješoviti materijalno-procesnopravni. Uvijek je blaţi onaj zakon koji uĉinjeno djelo ne predviĊa kao kriviĉno djelo. Ukoliko se po oba zakona na uĉinioca ima primijeniti ista glavna kazna i po vrsti i po mjeri. Ako je uĉinjeno djelo i po jednom i po drugom zakonu kriviĉno djelo. Ukoliko i po jednom i po drugom zakonu postoji i djelo i odgovornost i kaţnjivost. a mjeru bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom (odreĊene vrste i kategorije) umjesto ranije mjere bezbjednosti koja se zvala i koja je predstavljala oduzimanje vozaĉke dozvole.BH-PRAVNICI. blaţi je onaj zakon prema kome se uĉiniocu moţe izreći ta vrsta kazne u manjoj mjeri (kraće trajanje zakona. blaţi je onaj zakon ĉija je sporedna kazna blaţa. Izuzetak po retroaktivnom vaţenju u takvim sluĉajevima ne dolazi u obzir. neprihvatljivo je da se uĉinilac kriviĉnog djela primjenom novog zakona dovede u nepovoljniju situaciju od situacije u kojoj bi se našao da se na njega primijeni zakon koji je vaţio u vrijeme izvršenja djela. 3. bilo da je to osloboĊenje obligatorno ili fakultativno.BH-PRAVNICI. Ako su posebni minimumi isti.WWW. manji iznos novĉane kazne i sl). Isti princip primjene blaţeg zakona. Ukoliko se u utvrĊivanju blaţeg zakona utvrdi da je potpuno identiĉna pravna situacija za uĉinioca u pogledu izricanja kriviĉne sankcije i po jednom i po drugom zakonu. 7. na njeno ublaţavanje itd. Ukoliko se uporeĊuju samo kazne u jednom i drugom zakonu. 6. onda je blaţi onaj zakon koji predviĊa niţi posebni minimum. onda se uzima da je blaţi zakon onaj po kome treba da se izrekne blaţa kazna. treba imati u vidu posebni minimum i posebni maksimum odreĊene vrste kazne. 2.COM neko kriviĉno djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja sud uĉiniocu izrekne kaznu zatvora po starom zakonu ako je ona blaţa. 9. 5. Uticaj nekriviĉnih (vankriviĉnih) propisa na utvrĊivanje blaţeg zakona U vezi sa primjenom blaţeg zakona postavlja se pitanje kako na utvrĊivanje blaţeg zakona utiĉe izmjena vankriviĉnih propisa kojima se upotpunjavaju blanketna bića odreĊenih kriviĉnih djela. tada se na uĉinioca uvijek primjenjuje zakon koji je vaţio u vrijeme izvršenja kriviĉnog djela. U tom pogledu postoje 2 shvatanja: Prema prvom shvatanju izmjena vankriviĉnopravnih propisa ima 27 WWW. Ako su po oba zakona u pitanju iste vrste kazne. ali i odredbe koje se odnose na individualizaciju kazne. Prema tome. tada je uvijek blaţi onaj zakon koji predviĊa blaţu vrstu glavne kazne. onda je blaţi onaj zakon koji predviĊa osloboĊenje od kazne. 4. 8. Pri tome je uvijek blaţa ona kazna koja je blaţa po vrsti (blaţi je zatvor od dugotrajnog zatvora). blaţi je onaj zakon koji ne predviĊa primjenu sporednih kazni. Pri tom treba imati u vidu da u konkretnom sluĉaju mogu doći u obzir jedan ili više propisa koji utiĉu na odmjeravanje kazne. odnosno retroaktivnog vaţenja zakona odnosi se i kad su u pitanju sankcije prema maloljetnicima i mjere bezbjednosti. Ako su te kazne iste. U svakom sluĉaju. Ukoliko se uĉinilac ne oslobaĊa od kazne ni po jednom zakonu.uticaj odreĊenog liĉnog odnosa ili zastarjelost.

4 st. Prema teritorijalnom principu kriviĉni zakon neke zemlje primjenjuje se na sve uĉinioce kriviĉnih djela koja su izvršena na njenoj teritoriji. Prema prvom.COM uticaja na utvrĊivanje blaţeg zakona. Po drugom shvatanju. Realni (zaštitni) 4. Na ĉiju štetu je izvršeno neko kriviĉno djelo. i meĊuzakoni se uzimaju u obzir pri odreĊivanju blaţeg zakona. tada se uzima da primjena blaţeg zakona dolazi u obzir uvijek u onim sluĉajevima kada povodom uloţenog pravnog lijeka doĊe do ponovnog suĊenja.meĊuzakone.WWW. Primjena blaţeg zakona do donošenja pravosnaţne presude Blaţi zakon moţe se primijeniti sve do donošenja pravosnaţne presude. 3. Univerzalni (kosmopolitski). Prema drugom shvatanju osporava se uticaj izmjene tih propisa za utvrĊivanje blaţeg zakona. pa do stupanja na snagu zakona koji vaţi u vrijeme donošenja presude. Principi prostornog vaţenja kriviĉnih zakona Kad je u pitanju prostorno vaţenje nekog kriviĉnog zakona.”meĊuzakona” pri utvrĊivanju blaţeg zakona Postavlja se pitanje da li prilikom utvrĊivanja blaţeg zakona treba uzeti u obzir samo zakon koji je vaţio u vrijeme izvršenja djela i samo zakon koji je vaţio u vrijeme presude. Ukoliko je do izmjene zakona došlo u toku postupka po vanrednim pravnim lijekovima (npr.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. Teritorijalni 2. Svaka drţava svojim vlastitim propisima ureĊuje pitanja prostornog vaţenja svog kriviĉnog zakonodavstva. U tom smislu. Personalni (nacionalni) 3.COM . koje je prihvatio i naš zakonodavac u odredbi ĉl. Imajući u vidu ova 3 elementa. postoje 4 principa prostornog vaţenja kriviĉnog zakonodavstva: 1. podrazumijeva se vaţenje s obzirom na to da li je neko kriviĉno djelo uĉinjeno u toj drţavi odnosno teritorijalnoj jedinici ili izvan nje. za njega su bitna 3 elementa: 1. MeĊuzakoni su zakoni koji su vaţili vremenu od prestanka vaţenja zakona koji je bio na snazi u vrijeme izvršenja djela. Drţavna teritorija na kojoj je kriviĉno djelo uĉinjeno.2 KZ FBiH. meĊuzakoni se ne uzimaju u obzir. U tom smislu postoje 2 shvatanja. Postoji i posebno shvatanje da pri tome treba imati u vidu da li je izmjenom propisa ujedno izmijenjeno i pravno shvatanje u pogledu opasnosti zbog odreĊenog ponašanja. U takvim sluĉajevima moţe se samo posebnim propisima izvesti primjena blaţeg zakona u smislu da se presude revidiraju ili da se izvrši ublaţavanje kazne. ili treba uzeti u obzir i tzv. ako nije došlo do promjene pravnog shvatanja. 28 WWW. bez obzira na drţavljanstvo poĉinioca i porijeklo objekta kriviĉnopravne zaštite. PROSTORNO VAŢENJE KRIVIĈNOG ZAKONODAVSTVA Pod prostornim vaţenjem kriviĉnog zakonodavstva neke drţave ili uţe teritorijalne jedinice. izmjenama se ne utiĉe na utvrĊivanje blaţeg zakona. Na pravosnaţno presuĊene predmete izmjena kriviĉnog zakona nema uticaja. Primjena tzv.zahtjev za zaštitu zakonitosti). Drţavljanstvo uĉinioca kriviĉnog djela. 2.

Pritom nije vaţno da li se pravno zaštićena dobra nalaze u zemlji ili u inostranstvu. pod teritorijom FBiH podrazumijevaju se suhozemna teritorija. pri ĉemu nije vaţno gdje je djelo izvršeno. gdje joj se ostavlja odreĊeno vrijeme da napusti zemlju. 29 WWW. Pritom se uvaţavaju interesi meĊunarodne zajednice i odnosi sa drugim drţavama. pa otišao u svoju zemlju koja primjenjuje teritorijalni princip.BH-PRAVNICI. Kako u današnjem trenutku ne postoje meĊunarodni propisi o prostornom vaţenju kriviĉnih zakonodavstava. to onda svaka drţava svojim propisima uspostavlja takav reţim prostornog vaţenja koji najviše odgovara interesima te drţave.130 st. Tako npr.134 st. ili uskratiti ekstradiciju i time potpuno onemogućiti kaţnjavanje za izvršeno kriviĉno djelo u inostranstvu. Kod ovog principa postoje odreĊeni izuzeci. što znaĉi da se naše kriviĉno zakonodavstvo jednako odnosi na domaće drţavljane. a on bi podrazumijevao izjednaĉeno kriviĉno zakonodavstvo. uĉinilac ne bi bio kaţnjen ako bi kriviĉno djelo izvršio u zemlji koja primjenjuje personalni princip. Prema ĉl.1. niti kojoj drţavi ili ĉijem drţavljaninu pripadaju pravna dobra koja su kriviĉnim djelom povrijeĊena ili ugroţena. obalno more i vodene površine unutar granica FBiH. Izuzetak od primjene teritorijalnog principa postoji i u sluĉaju koji je predviĊen maĊunarodn im pravom. došlo bi se u situaciju ili izruĉiti vlastitog drţavljanina zemlji u kojoj je izvršeno kriviĉno djelo. Takav izuzetak dat je u ĉl. Tako bi on ostao nekaţnjen ako bi njegova zemlja primjenjivala iskljuĉivo teritorijalni princip. Ostao bi nekaţnjen i stranac koji bi izvršio kriviĉno djelo u zemlji koja primjenjuje iskljuĉivo personalni princip. Pritom nije vaţno gdje je djelo uĉinjeno (u zemlji ili inostranstvu).2 i 3) prema kome se brodovi i zrakoplovi sa oznakama FBiH smatraju dijelom teritorije FBiH bez obzira gdje se nalazili u vrijeme izvršenja kriviĉnog djela.1.WWW.130 ovog Zakona pokrenut. Prema realnom principu kriviĉni zakon neke zemlje primjenjuje se na sve uĉinioce kriviĉnih djela kojima se povreĊuju. Isto tako. ostala bi nezaštićena pravna dobra jedne drţave u drugoj drţavi. a da li će on biti kaţnjen u zemlji ĉiji je drţavljanin zavisi od toga koji princip primjenjuje njegova zemlja. Na takva lica primjenjuju se norme meĊunarodnog javnog prava koje sadrţe sankcije kao što je npr. strance i na lica bez drţavljanstva. gdje se kaţe: ako je u slučajevima iz čl. odnosno ugroţavaju pravna dobra te drţave i njenih graĊana.COM Prema personalnom principu kriviĉni zakon neke zemlje primjenjuje se iskljuĉivo na njene drţavljane.proglašavanje odreĊene javne osobe za personu non grata. gonjenje u Federaciji poduzeće se samo uz odobrenje federalnog tužioca. a nije pravosnažno dovršen krivični postupak u drugoj državi. koristeći kombinaciju naprijed navedenih principa. ĉiji je drţavljanin uĉinilac.COM . a na budu ekstradirani. Isto tako. kao i zraĉni prostor nad njima.BH-PRAVNICI.ako bi se primjenjivao samo teritorijalni princip. prema kome se domaći zakoni ne mogu primijeniti na šefove stranih drţava i njihovu pratnju. na strane diplomatske i konzularne predstavnike i funkcionere odreĊenih meĊunarodnih organizacija. Prema univerzalnom principu. Vaţenje kriviĉnog zakonodavstva FBiH po teritorijalnom principu Osnovni princip usvojen u kriviĉnom zakonodavstvu FBiH je teritorijalni princip. ostali bi nekaţnjeni domaći drţavljani koji su izvršili kriviĉna djela protiv stranaca ili strane drţave. Ako bi se primjenjivao samo realni princip. Ovaj princip dopunjen je sa druga 2 principa: princip zastave broda i princip registracije aviona (ĉl. Iskljuĉiva primjena samo jednog od ovih principa ne dolazi u obzir zbog svojih manjkavosti. Univerzalni princip u njegovom ĉistom obliku je neprimjenjiv jer postoje velike razlike u savremenim kriviĉnim zakonodavstvima.136 st. kriviĉni zakon neke zemlje primjenjuje se na sve uĉinioce kriviĉnih djela koji se zateknu na njenoj teritoriji.

Prema odredbi ĉl. lišenje slobode u toku ekstradicijskog postupka.134 st.133 st. Vaţenje kriviĉnog zakonodavstva FBiH po realnom principu Realni princip sadrţan je u odredbama ĉl. jer proteţe vaţenje našeg zakonodavstva na bilo koga ko u inostranstvu izvrši kriviĉno djelo prema drţavljaninu FBiH. a ako kazne nisu iste vrste.COM Vaţenje kriviĉnog zakonodavstva FBiH po personalnom principu Personalni princip došao je do izraţaja u odredbi ĉl.3 predviĊen je izuzetak od univerzalnog principa. kriviĉno zakonodavstvo u Federaciji vaţi i za stranca koji na teritoriji BiH ili u inostranstvu uĉini prema njoj ili njenom drţavljaninu neko drugo kriviĉno djelo osim djela protiv ustavnog poretka. U takvom sluĉaju sud ne moţe izreći teţu kaznu od kazne koja je propisana zakonom zemlje u kojoj je kriviĉno djelo uĉinjeno. Kao i kod personalnog i realnog supsidijarnog principa.1 KZ FBiH.-152.133. uraĉunava u kaznu koju izriĉe domaći sud za isto kriviĉno djelo. Prema odredbi ĉlana 131.131 i ĉl.WWW. Da se gonjenje poduzima po zahtjevu oštećenog i je da takav zahtjev podnesen.134. Ovo je realni princip. U takvom sluĉaju gonjenje se 30 WWW.2 takoĊe predviĊa posebne uvjete za gonjenje takvih uĉinilaca. MeĊutim.2. kriviĉno zakonodavstvo u Federaciji vaţi za svakog ko na teritoriji BiH uĉini kriviĉna djela iz ĉl.133 st. I u ovom sluĉaju poštuje se princip identiteta norme. osim kriviĉnih djela iz ĉl. Pored navedenih ograniĉenja.132 KZ FBiH. zakonodavac propisuje da se i u takvom sluĉaju gonjenje kod nas neće poduzeti ako se po zakonu te zemlje gdje je djelo uĉinjeno gonjenje poduzima po zahtjevu oštećenog. gdje se kaţe da se gonjenje u FBiH moţe poduzeti bez obzira na zakon zemlje u kojoj je djelo uĉinjeno. kad se zatekne na teritoriji Federacije. što znaĉi da do kriviĉnog gonjenja i primjene domaćeg zakonodavstva moţe doći samo uz odreĊene uslove.137. da će se gonjenje poduzeti po zahtjevu oštećenog i ako je taj zahtjev podnesen. vaţi i odredba ĉl.134 st.133 st.2 predviĊa posebne uslove. st. zakonodavac u odredbi ĉl. ako našim zakonom nije drugaĉije odreĊeno. što znaĉi da će se gonjenje stranca poduzeti samo kad se za uĉinjeno djelo kaţnjava i po zakonu zemlje u kojoj je uĉinjeno i drugo.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. ako je djelo u vrijeme izvršenja smatrano kriviĉnim djelom po meĊunarodnom pravu. Za gonjenje u takvim sluĉajevima zakonodavac u ĉl. U odredbi ĉl. kao i kazna koju je uĉinilac izdrţao po presudi inostranog suda. kriviĉno zakonodavstvo u FBiH vaţi i za stranca koji prema stranoj drţavi ili prema strancu uĉini u inostranstvu kriviĉno djelo za koje se po zakonu te drţave moţe izreći zatvor od 5 godina ili teţa kazna. Prema ĉl.131 (kriviĉna djela protiv ustavnog poretka BiH i Federacije). Taj personalni princip naziva se aktivni jer se odnosi na domaće drţavljane koji su aktivni u kriminalnom smislu.135 KZ prema kojoj se pritvor. 2.135 o uraĉunavanju pritvora i kazne i u drţavi i u inostranstvu. osim politiĉkih delikata. Princip se odnosi na kriviĉna djela protiv ustavnog poretka BiH i Federacije. zakonodavac i u ovom sluĉaju zahtijeva ispunjenje principa identiteta norme. za taj princip koji je obligatorno primaran. ako se zatekne na teritoriji FBiH ili bude ekstradiran. Kako zakonodavac ne predviĊa nikakve posebne uslove za primjenu ove odredbe. a takav zahtjev nije podnesen. Iz ove odredbe vidljivo je da je za primjenu univerzalnog principa nuţno da se radi o relativno teţim kriviĉnim djelima.1 vidi se da je naš zakonodavac predvidio i pasivni personalni princip. Vaţenje kriviĉnog zakonodavstva FBiH po univerzalnom principu Univerzalni princip predstavlja izraz meĊunarodne solidarnosti na planu suzbijanja kriminaliteta. Iz odredbe ĉl. I u ovom sluĉaju vaţi zakonska obaveza iz ĉl. prema kojoj kriviĉno zakonodavstvo u FBiH vaţi za drţavljanina BiH kada na teritoriji BiH ili u inostranstvu uĉni koje drugo kriviĉno djelo. Kad se za kriviĉno djelo kaţnjava i po zakonu zemlje u kojoj je djelo uĉinjeno. uraĉunavanje će se vršiti prema ocjeni suda. ali supsidijaran. prema kojima će se gonjenje preduzeti samo: 1. jer kaţe da će se gonjenje kod nas poduzeti samo onda kada se za to kriviĉno djelo kaţnjava i po zakonu zemlje u kojoj je to djelo uĉinjeno.COM .

135 o uraĉunavanju pritvora i kazne.BH-PRAVNICI. U navedenim sluĉajevima takoĊe vaţe odredbe ĉl.BH-PRAVNICI.COM .WWW.COM moţe poduzeti samo po odobrenju Federalnog tuţioca. 31 WWW.

COM .COM III KRIVIČNO DJELO I KRIVIČNA ODGOVORNOST 32 WWW.WWW.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI.

BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI.COM .WWW.COM 33 WWW.

Po njegovom mišljenju. u pojam kriviĉnog djela unose se psihiĉka stanja uĉinioca ĉime takoĊer ostaje neriješeno osnovno pitanje. postoje mišljenja da vinost nije element kriviĉnog djela.BH-PRAVNICI. MeĊutim.djela. Nasuprot ovakvom shvatanju. Prema realistiĉkom shvatanju. u teoriji se polazi od razliĉitih stanovišta. pa je povreda norme osnovni element svakog kriviĉnog djela. pojam kriviĉnog djela treba postaviti ĉisto objektivno. U teoriji postoji još nekoliko shvatanja pojma kriviĉnog djela koja su manje prihvatljiva jer u stvari negiraju pojam kriviĉnog djela. s tim da ima izvjesnih razlika u pogledu unošenja posljedice u pojam kriv. OdreĊujući opći pojam kriviĉnog djela. kriviĉno djelo nije iskljuĉivo pravni pojam već prvenstveno pojava u vanjskom svijetu. Objektivni pojam kriviĉnog djela razradio je Toma Ţivanović. Ovakav pojam kriviĉnog djela poznat je pod imenom objektivnosubjektivni formalni pojam kriviĉnog djela. U kriviĉnopravnoj teoriji danas dominira ovo Listovo realističko shvatanje kriviĉnog djela.COM KRIVIČNO DJELO POJAM KRIVIĈNOG DJELA OdreĊivanje pojma kriviĉnog djela je jedno od centralnih pitanja nauke kriviĉnog prava. Elementi koji su zajedniĉki svim kriviĉnim djelima zovu se osnovni elementi kriviĉnih djela. Ovakav pojam kriviĉnog djela naziva se objektivni formalni pojam kriviĉnog djela. Osim njih. postavlja se pitanje da li se kriviĉno djelo treba posmatrati iskljuĉivo objektivno ili objektivno-subjektivno. Drugim rijeĉima. Formalni pojam kriviĉnog djela Normativno i realistiĉko shvatanje kriviĉnog djela.postoji tzv. koja ima zadatak da pojam kriviĉnog djela odredi s obzirom na pravne elemente koji su sadrţani u svakom kriviĉnom djelu. Subjektivne elemente treba razmatrati samo u vezi sa krivcem. Tako npr. To su radnja i posljedica koja nastaje usljed te radnje. postoje i posebni elementi koji se javljaju samo kod nekih kriviĉnih djela. Ono se mora odrediti prije svega na osnovu njegova 2 osnovna segmenta. bez ikakvih subjektivnih elemenata.BH-PRAVNICI. kao što je krivnja (vinost) njegovog uĉinioca. simptomatiĉko shvatanje prema kome je kriviĉno djelo samo sredstvo da se sazna kriviĉnopravna vinost.WWW. U kriviĉnopravnoj teoriji u vezi sa odreĊivanjem formalnog pojma kriviĉnog djela javilo se pitanje da li se kriviĉno djelo treba uzeti iskljuĉivo kao pravni pojam ili kao pojavu u vanjskom svijetu. Stoga Ţivanović u kriviĉnopravnu teoriju uvodi 34 WWW. S obzirom na to pitanje u teoriji se razlikuju normativno i realistiĉko shvatanje pojma kriviĉnog djela. Unošenje vinosti u pojam kriviĉnog djela potiĉe od Lista i smatra se općeusvojenim gledištem u njemaĉkoj i francuskoj literaturi. Takvo shvatanje zastupao je Binding i polazio od toga da se kriviĉnim djelom prvenstveno vrijeĊa norma. Objektivno-subjektivni i objektivni pojam kriviĉnog djela Kod odreĊenja formalnog i to realistiĉkog pojma kriviĉnog djela postavlja se pitanje da li to djelo treba posmatrati iskljuĉivo kao radnju i prouzrokovanu posljedicu ili u njega treba unijeti i neke subjektivne elemente. Prema dinamiĉkom ili konstitucionalnom shvatanju. te da u pojam kriviĉnog djela ulaze samo objektivni elementi.COM . Prema normativnom shvatanju. sva ta stanovišta u osnovi se svode na 2 shvatanja: sa stanovišta forme kriviĉnog djela i sa aspekta njegove sadrţine. kriviĉno djelo prvenstveno predstavlja povredu norme ili povredu kriviĉnog zakona. Zbog toga se u teoriji razlikuju 2 pojma kriviĉnog djela: formalni i materijalni.

tj da li za konkretno djelo postoji krivac. oduzeti mu stvar ili slobodu je zabranjeno. MeĊutim. od kojeg zavisi da li će to uĉestvovanje u tuĉi biti kriviĉno djelo ili prekršaj protiv javnog reda i mira.kriviĉno djelo i kazna. To nije posljedica kriviĉnog djela. U teoriji se takoĊer uzima da je jedan od elemenata općeg pojma kriviĉnog djela njegova odreĊenost u zakonu. Tako npr. Odvojiti vinost od kriviĉnog djela znaĉi u stvari dati pojam koji nema realne podloge. U takvom sluĉaju. Kao primjer se navodi ubistvo poĉinjeno od strane duševnog bolesnika. kao posebnog kriviĉnopravnog pojma. dobija se objektivno-subjektivni pojam kriviĉnog djela. Naime. Prigovori koji se istiĉu objektivnoj teoriji su slijedeći: a) Odvajajući kriviĉno djelo i krivca. ako neka osoba u snu uĉini pokret i prouzrokuje zabranjenu posljedicu.objektivni uslovi inkriminacije ili objektivni uslovi kaţnjivosti. U teoriji su bila prisutna i shvatanja da element općeg pojma kriviĉnog djela treba da predstavljaju i tzv. već objektivni uslov inkriminacije. on neće moći biti kaţnjen kao podstrekaĉ jer prema toj teoriji neuraĉunljivo biće ne moţe biti uĉinilac kriviĉnog djela.WWW. Pitanje svijesti i volje moţe se razmatrati samo u vezi s krivcem. ako neko podstakne neko neuraĉunljivo biće na izvršenje kriviĉnog djela. a ne podstrekaĉem. Da bi se moglo govoriti o kriviĉnom djelu. ono mora biti protivpravno. Prema ovom stanovištu. Protivpravnost i odreĊenost kriviĉnog djela u zakonu Dalji problem u odreĊenju općeg pojma kriviĉnog djela je pitanje protivpravnosti. odnosno djelo za koje niko ne odgovara. kao jednog od elemenata pojma kriviĉnog djela. ono bi predstavljalo djelo ĉovjeka (radnju sa prouzrokovanom posljedicom) koje je protivpravno i koje je odreĊeno u zakonu kao kriviĉno djelo.posrednim izvršiocem.BH-PRAVNICI. kriviĉno djelo je prouzrokovanje posljedice ljudskom radnjom koje ne mora biti vino (skrivljeno). u Njemaĉkoj je razvijena posebna teorija o tzv. b) Da ne odgovara akcesornoj prirodi sauĉesništva. Pri tome se ljudska radnja posmatra potpuno objektivno – kao tjelesni pokret ili kao propuštanje tjelesnog pokreta.BH-PRAVNICI.kod kriviĉnog djela uĉestvovanja u tuĉi.posrednom izvršiocu.COM . To je objektivni pojam kriviĉnog djela. b) Ni pojam kriviĉnog djela u objektivnom smislu ne odgovara njegovom logiĉkom (prirodnom) smislu. ako se kriviĉno djelo definiše iskljuĉivo prema njegovim formalnim elementima. za postojanje tog djela potrebno je da je neko lice lišeno ţivota ili da je drugom nanesena teška tjelesna povreda. Tako npr. c) Objektivno-subjektivni pojam kriviĉnog djela zapostavlja pitanje sistematike kriviĉnog prava i ne istiĉe pojam krivca kao samostalan i odvojen pojam. ta teorija odvaja ono što predstavlja prirodno jedinstvo i što se zapravo ne moţe odvojiti. Pored dotadašnjih kriviĉnopravnih pojmova . prema kojoj se u ovakvim sluĉajevima podstrekaĉ smatra tzv. oduzimanje stvari ili slobode nije protivpravno. Najvaţniji prigovori koji se stavljaju objektivno-subjektivnom pojmu kriviĉnog djela su: a) Da ne odgovara logiĉkom pojmu kriviĉnog djela.tripartitni sistem. Da bi se ova nelogiĉnost prevazišla. Ţivanović zagovara uvoĊenje pojma krivca. Kada se tom objektivnom pojmu doda kriviĉna odgovornost ili krivnja u uţem smislu. Lišiti ţivota neko lice. ali da bi to bilo kriviĉno djelo. Prema tome. bez obzira na to da li je to uĉinjeno sa sviješću i voljom ili ne. kako se objektivni uslov inkriminacije ne javlja kod svih već samo 35 WWW. radnje uĉinioca moraju biti protivpravne jer ima sluĉajeva kada izuzetno lišenje ţivota. to se ne smatra kriviĉnim djelom iako se radi o prouzrokovanju posljedice ljudskom radnjom. odnosno pri utvrĊivanju da li je uĉinilac tog kriviĉnog djela i vin. tvrdi se da se ne moţe smatrati kriviĉnim djelom ono što se odreĊenom licu ne moţe staviti na teret.COM tzv. u općem shvatanju i prema obiĉnom govoru to se smatra ubistvom. Tako npr.

a ta potreba ne moţe se da se potpuno pravno zaštiti bez ugroţavanja kaznom. Sliĉno je i mišljenje Ortolana. Prema Tomi Ţivanoviću. MeĊutim. Iz te definicije proizilazi da postoje slijedeći elementi u pojmu kriviĉnog djela: 1. a ti interesi moraju biti u skladu sa društvenim progresom. To je bio materijalno-formalni pojam. kriviĉno djelo je protivpravno djelo koje je zakonom propisano kao kriviĉno djelo. s tim da je materijalni element kriviĉnog djela bila “društvena opasnost”. što znaĉi da je djelo uĉinio uraĉunljiv ĉ ovjek sa krivnjom (umišljaj ili iz nehata). Prirodna osjećanja su osjećanja humanosti. 2. OdreĊenost uĉinjenog djela kao kriviĉnog djela u zakonu. izriĉito je unesen element protivpravnosti. Tako se po jednom mišljenju (Poznišev) smatra da pri odreĊivanju kriviĉnih djela zakonodavac treba da polazi od općih interesa graĊana. krivnja. Iako se uglavnom u teoriji odbija definiranje tog pojma. Prema pozitivnoj školi kriviĉnog prava. Umjesto ranijeg jedinog materijalnog elementa u tom pojmu (društvena opasnost) koji je ocijenjen kao difuzan. 36 WWW. Djelo ĉovjeka – radnja sa prouzrokovanom posljedicom. ĉija su obiljeţja odreĊena zakonom i za koje je zakonom propisana kriviĉna sankcija. nejasan i rastegljiv pojam. slobode.WWW.8 KZ FBiH. svojine itd. kriviĉnim djelom bi se moglo smatrati samo ono djelo koje prelazi dozvoljene granice napada na slobodu drugih. to je uglavnom prihvaćeno shvatanje da taj uslov ne predstavlja element općeg pojma kriviĉnog djela. došlo je do izmjene u pojmu kriviĉnog djela. odnosno kriviĉna odgovornost.BH-PRAVNICI. odnosno granice koje su u skladu sa općim progresom. Karara smatra da je kriviĉno djelo povreda zakona drţave koji je donesen radi zaštite bezbjednosti graĊana.COM . Garofalo je materijalni pojam kriviĉnog djela vezao za pojam prirodnog kriviĉnog djela. danas imamo objektivno-subjektivni formalni pojam kriviĉnog djela.COM kod nekih kriviĉnih djela. pri ĉemu je prirodno kriviĉno djelo ono djelo koje vrijeĊa osnovna prirodna osjećanja koja su uglavnom priznata od strane svih ĉlanova jednog civiliziranog društva. Ortolan i Garofalo. a ta je zaštita bitna za društveni poredak. Ovakvo shvatanje pojma kriviĉnog djela pozna to je pod nazivom sociološki pojam kriviĉnog djela. U suštini se radi o tome da treba odgovoriti na pitanje kojim principima je duţan da se rukovodi zakonodavac pri postavljanju pojedinih kriviĉnih djela. materijalni pojam kriviĉnog djela odreĊuje se kao povreda ili ugroţavanje individualne ili kolektivne potrebe postojanja društva u obliku drţave. to pitanje je ipak doticano. Vinost. ne bi trebalo smatrati kriviĉnim djelom ono djelo ĉije bi kaţnjavanje spreĉavalo dalji razvoj društva. zaštite liĉnosti.BH-PRAVNICI. kako se kriviĉnim zakonodavstvom ograniĉava sloboda graĊana. Materijalni pojam kriviĉnog djela Materijalni pojam kriviĉnog djela je mnogo manje zastupan u teoriji od formalnog pojma. Objektivno-subjektivni formalni pojam kriviĉnog djela Posljednjom reformom našeg kriviĉnog zakonodavstva. 3. kriviĉno djelo je ono djelo koje je opasno za društvo uopće i na koje treba reagirati društvenim mjerama. To znaĉi da umjesto ranije objektivno subjektivne i formalno-materijalne definicije. 4. Osim toga. u teoriji je bilo i pokušaja da se daju materijalno-pravne definicije pojma kriviĉnog djela. U zemljama nekadašnjeg socijalistiĉkog bloka zastupano je materijalno shvatanje kriviĉnog djela sa zakonskom definicijom. Prema odredbi ĉl. Protivpravnost uĉinjenog djela. MaĊu prve pisce koji su razmatrali pitanje materijalnog pojma kriviĉnog djela spadaju Karara. Drugim r ijeĉima.

63 st. Iz izloţenih primjera vidimo da zakonodavac ponekad upotrebljava termin “kriviĉno djelo” kao tehniĉki termin da bi oznaĉio skup obiljeţja jednog kriviĉnog djela. meĊusobno toliko povezani da zajedno predstavljaju zasebnu i osnovnu jedinicu u sistemu općeg dijela kriviĉnog zakona. seksualni integritet.COM Navedeni elementi se mogu podijeliti na objektivne i subjektivne. S druge strane. a koje je u zakonu odreĊeno kao kriviĉno djelo (npr. U kriviĉnopravnoj teoriji postoji više shvatanja radnje kao osnovnog elementa u pojmu kriviĉnog djela. Kazna se moţe primijeniti samo prema uĉiniocu koji je vino (skrivljeno) ostvario zakonom odreĊeno kriviĉno djelo. Zbog toga glava II pomenutog Zakona nosi naslov “Kriviĉno djelo i kriviĉna odgovornost”. krivi ili kriviĉno odgovorni za uĉinjeno djelo. Razlog tome je što je zadatak kriviĉnog prava spreĉavanje društveno opasnih djelatnosti koje su skrivljeno uĉinjene od strane uraĉunljivog uĉinioca koje se vrši putem kazne. Tu spadaju već pomenute odredbe ĉl. pomagaĉa ili podstrekaĉa. Kad se govori o općem pojmu kriviĉnog djela. Manifestira se kao odreĊeno ponašanje ĉovjeka u vanjskom svijetu. Pored toga. RADNJA KRIVIĈNOG DJELA Radnja je osnovni element u pojmu kriviĉnog djela. Ta objektivizacija kriviĉnog djela nuţna je samo za taj uski krug sluĉajeva. izuzetno se i u teoriji i u domaćem zakonodavstvu prihvata i objektivno shvatanje pojma kriviĉnog djela kad su u pitanju neke druge kriviĉne sankcije osim kazni.ubistvo). Svi su oni formalnog karaktera. nuţno je iz tog pojma izdvojiti kriviĉnu odgovornost. zakonodavac ponekad upotrebljava izraz “kriviĉno djelo” neovisno od kriviĉne odgovornosti kao npr. kao i ostali psihiĉki procesi ili unutarnji akti ne predstavljaju radnju u kriviĉnopravnom smislu. tjelesni integritet. 2. Tako npr. imovina).WWW. gdje zakonodavac predviĊa iskljuĉenje kriviĉnih sankcija prema djeci – “prema maloljetniku koji u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršio 14 godina ne mogu se primijeniti krivične sankcije”. mjere bezbjednosti. u savremenom kriviĉnom pravu pored kazni postoje i druge vrste kriviĉnih sankcija kao npr. ako u ostvarenju kriviĉnog djela uĉestvuje više lica. Iako naša kriviĉnopravna teorija prihvata objektivno-subjektivni pojam kriviĉnog djela. kao društvena pojava koja se moţe pravilno shvatiti samo ukljuĉivanjem i kriviĉne odgovornosti kao njegovog obaveznog elementa.71 KZ FBiH.dok se ne ispolje u vanjskom svijetu. Objektivno shvatanje radnje. Radnjom se kriviĉno djelo izvršava. Da bi došlo do primjene te kriviĉne sankcije.BH-PRAVNICI. naravno. Objektivno-subjektivno shvatanje radnje.1 primjenjuje se prema uĉiniocu koji je kriviĉno djelo izvršio u stanju neuraĉunljivosti ili bitno smanjene uraĉunljivosti ako sud utvrdi da bi takav uĉinitelj mogao izvršiti neko teško djelo (ţivot. ako je u pitanju samo jedno lice kao izvršilac kriviĉnog djela. u odredbi ĉl. iako zakonodavac barata pojmom kriviĉnog djela. u nekim odredbama zakona spominje se kriviĉno djelo kao osnov za primjenu nekih kriviĉnih sankcija prema licima koja nisu kriviĉno odgovorna. MeĊutim. tj. To su: 1. Te mjere primjenjuju se i prema uĉiniocima koji nisu vini. mjera bezbjednosti iz ĉl. zakonodavac nije iskljuĉio mogućnost da se kriviĉno djelo shvati kao pravna. posebno te mjere koje su po svojoj prirodi medicinskog karaktera. a ne smije biti opravdanje za generalno usvajanje objektivnog shvatanja. ili se radnjom u kriviĉnom djelu uĉestvuje u svojstvu saizvršioca. To znaĉi da odluke ili namjere da se izvrši neko kriviĉno djelo.BH-PRAVNICI. Subjektivni element predstavlja krivnja uĉinioca djela.13 gdje zakonodavac definira neuraĉunljivost – “nije uračunljiv učinilac koji u vrijeme izvršenja krivičnog djela…”. mora se imati u vidu da Federalni kriviĉni zakon poznaje kriviĉno djelo i kriviĉnu odgovornost kao 2 odvojena pojma. Napomenute mjere bezbjednosti se odnose na izuzetne sluĉajeve. Isti sluĉaj je u odredbi ĉl. sve do onog momenta dok ne preĊu u ostvarenje.63 i 64 Kriviĉnog zakona o mjerama bezbjednosti medicinskog karaktera.COM . Pritom. Ti pojmovi su meĊutim. 37 WWW. Prva 3 su objektivni elementi.

Finalistiĉko. tj. na isti naĉin sagledavamo i radnju. element umišljaja. Neĉinjenje kao radnja izvršenja u kriviĉnopravnom smislu je voljno propuštanje da se izvrši tjelesni pokret.onoga ko ga je prinudio. bez ikakvih subjektivnih elemenata. takva djelatnost koja je poduzeta u cilju ostvarenja zabranjene kriviĉnopravno relevantne posljedice. u pojam radnje se unose elementi vinosti ili krivnje. već se traţi da je htio da preduzetom radnjom postigne zabranjenu posljedicu. Dakle. To je npr: kod kraĊe – oduzimanje tuĊe pokretne stvari. kada iznenadna onesviješćenost sprijeĉi vozaĉa motornog vozila da se zaustavi na pješaĉkom prelazu na znak crvenog svjetla. tj. Objektivno shvatanje radnje Radnja se u ovom shvatanju sagledava ĉisto objektivno. zbog toga što on objektivno posmatra i pojam kriviĉnog djela. Tako izvršena kriviĉna djela nazivaju se kriviĉnim djelima neĉinjenja ili omisivnim deliktima – delicta ommissiva. kao i pokreti koje ĉovjek ĉini kad se nalazi u besvjesnom stanju.BH-PRAVNICI. Takva djela se nazivaju kriviĉna djela ĉinjenja ili komisivni delikti – delicta commissiva. Unošenje volje u pojam radnje znaĉi da je sa kriviĉnopravnog aspekta relevantna samo ona djelatnost koju je uĉinilac htio da uĉini. Pritom nije od znaĉaja u kom cilju je ta radnja preduzeta. pri ĉemu je bez znaĉaja da li se to dogodilo sa voljom ili ne. Isto tako je nevoljna radnja kad se jedno lice oklizne i padom nanese povredu drugom licu. odnosno propuštanje tjelesnog pokreta. radnjom se smatra samo ona djelatnost koja se hoće. naravno ukoliko tim radnjama prouzrokuje zabranjenu posljedicu. Opći naĉini izvršenja kriviĉnog djela – ĉinjenje i neĉinjenje Ĉinjenje i neĉinjenje su 2 opća naĉina izvršenja kriviĉnog djela. Prema tome. tj. radnja u kriviĉnopravnom smis lu nije nevoljna radnja. Takva radnja je npr. Kako mi pojam kriviĉnog djela sagledavamo u objektivno-subjektivnom smislu.COM . kod klevete – iznošenje ili pronošenje neĉeg neistinitog itd. Prema tom shvatanju. 38 WWW. O neĉinjenju u kriviĉnopravnom smislu moţe se govoriti samo kada je u pitanju propuštanje one radnje na koju je postojala duţnost ĉinjenja. U sluĉaju prinude.voljna djelatnost uĉinioca.ciljno shvatanje radnje. Isto tako. Ovo shvatanje potiĉe od njemaĉkog teoretiĉara Velcl-a i ne smatra se šire prihvaćenim. Zbog toga preduzeta radnja nije uĉinioĉeva radnja.radnja koju uĉinilac nije htio nego se ona dogodila sluĉajno. Ĉinjenje kao radnja u kriviĉnopravnom smislu je voljni tjelesni pokret. Tako bi se radnjom u smislu ovog shvatanja mogli smatrati pokreti tijela teškog duševnog bolesnika. za kriviĉno djelo pravno je relevantna samo ciljna radnja. To shvatanje radnje razradio je Toma Ţivanović i ona je izraz dosljednosti tog autora. kod otmice – otmica nekog lica. tj. tj. tj.COM 3.WWW. Finalistiĉko (ciljno) shvatanje radnje Prema finalistiĉkom ili ciljnom shvatanju. kriviĉno djelo moţe biti uĉinjeno neĉinjenjem samo kad uĉinilac propusti ĉinjenje koje je bio duţan izvršiti. ĉime nastaju znatne teškoće za razumijevanje nehatnih kriviĉnih djela i za odreĊivanje njihovog mjesta u sistemu nauke kriviĉnog prava. prinuĊeno lice je samo oruĊe ili sredstvo u rukama drugog. zbog ĉega se ovo shvatanje ne uzima kao prihvatljivo. on je postupao protiv svoje volje i u tom sluĉaju njegova radnja nije radnja u kriviĉnopravnom smislu. Objektivno-subjektivno shvatanje radnje Prema ovom shvatanju. Ako je uĉinilac neodoljivom silom prinuĊen na radnju. za postojanje radnje nije dovoljno da je uĉinilac htio samo radnju.BH-PRAVNICI. Pod radnjom se podrazumijeva tjelesni pokret.

Ili kod kriviĉnog djela nepostupanja po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije iz ĉl.COM Kada su u pitanju delikti neĉinjenja. Prava kriviĉna djela neĉinjenja. Ta duţnost moţe biti odreĊena i u nekom drugom zakonu ili propisu. kod kriviĉnog djela nepruţanja pomoći iz ĉl. Tako npr.242. Prava i neprava kriviĉna djela neĉinjenja Sva kriviĉna djela neĉinjenja mogu se podijeliti u 2 osnovne grupe: 1. 2. kod zajedniĉkog alpinistiĉkog poduhvata svaki od uĉesnika oĉekuje da će mu drugi pomoći u sluĉaju opasnosti. dok je KZ samo nepoduzimanje propisanih mjera predvidio kao kriviĉno djelo.skretniĉar je na osnovu radnog odnosa duţan da u odreĊeno vrijeme podesi skretnicu za pravilan prolazak voza.181 KZ. odnosno kao propuštanje odreĊene duţnosti. odmah se moţe postaviti pitanje u kojim to sluĉajevima moţe postojati duţnost na ĉinjenje. gdje je sam KZ tom odredbom uspostavio duţnost pruţanja pomoći licu koje se nalazi u neposrednoj opasnosti po ţivot.komisivno-omisivni delikti su ona kriviĉna djela koja su u Kriviĉnom zakonu odreĊena kao kriviĉna djela ĉinjenja. 2. roditelj će odgovarati za kriviĉno djelo ubistva izvršenog s umišljajem.bolniĉar koji se ugovorom obavezao da ĉuva nepokretnog bolesnika ili medicinska sestra koja se ugovorom obavezala da ĉuva malo dijete.hirurg vršeći operativni zahvat stvori opasnost po ţivot pacijenta. ĉime preuzima obavezu da operativni zahvat dovede do kraja.npr. kao npr. Takvih situacija ima više: 1. kad majka propušta da po svojoj duţnosti nahrani novoroĊenu bebu koja u nedostatku hrane umire. tj. kod kriviĉnog djela nepoduzimanja mjera za zaštitu vojne jedinice iz ĉl. 4. Takav je sluĉaj npr. Ukoliko roditelj tu duţnost ne izvršava sa umišljajem zbog ĉega nastupi smrt djeteta.BH-PRAVNICI.324.1 KZ FBiH. Neĉinjenjem se prije svega izvršavaju ona kriviĉna djela kod kojih je radnja izvršenja negativno odreĊena. pa ih ostave u stanju ili prilikama opasnim po ţivot. Kad duţnost uĉinioca za daljnjim ĉinjenjem proizilazi iz prethodnog ĉinjenja kojim je stvorena opasnost za drugog . ali se ono izuzetno moţe izvršiti i neĉinjenjem. izvršioci su kriviĉnog djela napuštanja nemoćnog lica. Kad duţnost na ĉinjenje nastaje na osnovu odnosa povjerenja. a Kriviĉnim zakonom je sankcionisano samo propuštanje izvršenja ove duţnosti. ĉl. Kad je duţnost na odreĊeno ĉinjenje ustanovljeno nekim pravnim poslom. Ta duţnost moţe biti uspostavljena samim kriviĉnim zakonom. odnosno kad se na osnovu obostranog povjerenja uspostavlja odnos iz kojeg se oĉekuje odbrana od odreĊene opasnosti – kada npr. Npr.daljnje ĉinjenje ĉijim propuštanjem bi izvršio kriviĉno djelo.182 KZ FBiH.COM . 5. Neprava kriviĉna djela neĉinjenja. propuštanjem svoje duţnosti (dakle neĉinjenjem) majka lišava ţivota 39 WWW. ubistvo je redovno delikt ĉinjenja.BH-PRAVNICI. a time kriviĉno djelo. gdje duţnost poduzimanja mjera za zaštitu vojne jedinice jeste regulisano odgovarajućim propisima koji ureĊuju pitanja sluţbe u oruţanim snagama. duţnost roditelja da izdrţavaju svoju djecu odreĊena je Porodiĉnim zakonom. tako da se propuštanjem izvršenja te duţnosti moţe izvršiti kriviĉno djelo. Kad je nekim zakonom ili drugim propisom ustanovljena duţnost na ĉinjenje – npr.kad npr. odnosno kao neizvršenje odreĊene duţnosti. 3. ĉl. a kriviĉni zakon samo neispunjenje duţnosti predviĊa kao kriviĉno djelo (npr. Kad duţnost na ĉinjenje proistiĉe iz radnog odnosa .ugovorom. a propuštanjem te duţnosti moţe da izazove saobraćajni udes. 6. npr. tj. tj.WWW. jer je radnja izvršenja tih kriviĉnih djela odreĊena kao poduzimanje neke ĉinidbe. tako npr.380 st.kod kriviĉnog djela neprijavljivanja pripremanja kriviĉnog djela. gdje je duţnost prijavljivanja uspostavljena samim Kriviĉnim zakonom i propuštanje izvršenja ove duţnosti stavljeno je pod kriviĉnu sankciju. U ovom primjeru duţnost na postupanje odreĊena je vankriviĉno-pravnim propisom. pravi ili ĉisti komisivni delikti su ona djela kod kojih je radnja izvršenja u kriviĉnom zakonu odreĊena kao neĉinjenje. ali se izuzetno ta djela mogu izvršiti i propuštanjem odreĊene duţnosti.

Radnja izvršenja je u kriviĉnom zakonu odreĊena na razliĉite naĉine: . a rjeĊe kumulativno. postojaće jedno djelo. od ko jih se prva pojavljuje kao sredstvo za izvršenje druge (npr. podstrekavanja i pomaganja.kraĊa).. kao i koji su osnovi te duţnosti. Kad je radnja izvršenja odreĊena alternativno.213: «ko iznosi ili pronosi nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti i ugledu. Tako npr. a ne sticaj kriviĉnih djela. 40 WWW. postojati jedno kriviĉno djelo krivotvorenja isprave u sluĉaju kad uĉinilac napravi laţnu ispravu i istu upotrijebi kao pravu. ima kriviĉnih djela koja se mogu izvršiti isključivo činjenjem (kao npr. saizvršenja. onda je u pitanju kriviĉno djelo ubistva.posljediĉne radnje. uvijek je potrebno utvrditi u kojim sluĉajevima za izvršioca postoji duţnost na ĉinjenje. a izuzetno i više odvojenih radnji koje moraju biti izvršene da bi postojalo to djelo. a ne pripremnu radnju.BH-PRAVNICI.. tako da otpoĉinjanje prethodne radnje koja ĉini djelo prinude. Radnja izvršenja se najĉešće odreĊuje jednim izrazom i to obiĉno glagolskim oblikom: «oduzme» kod kraĊe.301 KZ: «ko lovi ribu eksplozivom.BH-PRAVNICI. . Tako će npr. MeĊutim. Isto tako.radnja i posljedica su zajedno obuhvaćene – tzv. to su tzv. dakle i primjena sile.» ili kod kriviĉnog djela nezakonitog ribolova iz ĉl. Tako npr. predaja ili ĉinjenje dostupnim tajnih podataka ili dokumenata itd. Kod pojedinih kriviĉnih djela radnja izvršenja se sastoji od 2 djelatnosti.radnja je odreĊena odvojeno od posljedice. prijetnje i oduzimanje stvari ulaze u pojam radnje izvršenja. radnja izvršenja je oduzimanje tuĊe pokretne stvari.COM .djelatnosne radnje. Radnja izvršenja moţe biti poduzeta u sluĉaju kad u izvršenju kriviĉnog djela uĉestvuje samo jedno lice. podstrekavanja i pomaganja pretpostavljaju da u izvršenju istog kriviĉnog djela uĉestvuje najmanje 2 lica. zbog ĉega obje radnje. bitno je naglasiti da se ne moţe svako kriviĉno djelo ĉinjenja izvršiti neĉinjenjem. za postojanje djela je dovoljno da je izvršena samo jedna od više alternativno predviĊenih radnji izvršenja. «prinudi» kod prinude. sredstvom za omamljivanje. otrovom.primjena sile pri oduzimanju stvari kod razbojništva). kod kriviĉnog djela špijunaţe to je saopštavanje. Bića nekih kriviĉnih djela sadrţe više radnji izvršenja koje su ĉešće postavljene alternativno.180 KZ) od kojih je prva radnja prouzrokovanje stanja ili prilika koje su opasne za ţivot neke osobe. Radnja izv ršenja Radnja izvršenja je ona radnja kojom se krivično djelo izvršava. što znaĉi da je nebitan broj preduzetih radnji. dvije radnje izvršenja (dvodijelno kriviĉno djelo) postoje kod kriviĉnog djela izlaganja opasnosti (ĉl. Npr.. kod kriviĉnog djela kraĊe. Osim toga. već predstavlja pokušaj kriviĉnog djela razbojništva. dok radnje saizvršilaštva. Kod takvih djela je iskljuĉeno postojanje komisivno-omisivnih delikata.COM svoje dijete.. u sluĉaju da je djelo izvršeno sa više alternativno odreĊenih radnji. dok je druga radnja ostavljanje druge osobe bez pomoći u takvom stanju ili u takvim prilikama. električnom strujom. kod klevete iz ĉl. Ako se dokaţe da je ona u tome postupala umišljajem na lišavanje ţivota. Poseban naĉin odreĊivanja radnje izvršenja predstavljaju kriviĉna djela kod kojih je za postojanje kriviĉnog djela nebitno da li je radnja preduzeta samo jedanput ili više puta.» itd. Kumulativno je odreĊena radnja izvršenja u sluĉajevima kad zakon navodi dvije. odnosno to je ona radnja koja je u opisu krivičnog djela označena kao radnja izvršenja.WWW. Da bi jedno kriviĉno djelo ĉinjenja izuzetno bilo izvršeno neĉinjenjem. «ne prijavi» kod neprijavljivanja kriivĉnog djela ili uĉinioca itd. Oblici radnje u odnosu na kriviĉno djelo Radnja u kriviĉnopravnom smislu (ĉinjenje i neĉinjenje) u odnosu na kriviĉno djelo moţe biti radnja izvršenja.

nekad iskljuĉivo kao neĉinjenje.366) i sl. Te radnje ne moraju biti izvršene u isto vrijeme. Radnja izvršenja u konkretnom sluĉaju moţe da bude samo jedna djelatnost (npr. Radnja neĉinjenja moţe biti i više neĉinjenja alternativno postavljenih kao radnji izvršenja jednog kriviĉnog djela. U ovim sluĉajevima. a neke kao pasivne. ali ne sve radnje kojima je moguće prouzrokovati zabranjenu posljedicu.kod kriviĉnog djela neukazivanja lijeĉniĉke pomoći iz ĉl. TakoĊer.sukcesivno trovanje na razliĉitim mjestima prilikom nekog putovanja. ali isto tako moţe da bude sastavljena iz niza djelatnosti koje su meĊusobno povezane u jednu cjelinu. Jednu radnju izvršenja predstavljaju i sve pojedine radnje koje su u zakonu skupno oznaĉene kao “nesavjestan rad”. ubistvo moţe biti izvršeno i sukcesivnim trovanjem. Primjer za tu vrstu radnji izvršenja su kriviĉna djela kod kojih je radnja izvršenja odreĊena kao “očigledno nesavjesno ponašanje” kod kriviĉnog djela nesavjesnog poslovanja u privredi (ĉl. Za razliku od radnji izvršenja koje su u Zakonu pojmovno taĉno odreĊene. neke radnje su navedene kao aktivne (protivi se stražaru. ili kod teške kraĊe ponekad je potrebno prethodno obijanje zatvorenog prostora iz kojeg se tek kasnije odnose. I u ovim sluĉajevima nije bitno da li je navedena posljedica prouzrokovana sa jednom ili više radnji izvršenja koje su navedene ili koje proizilaze iz generalne klauzule jer uvijek postoji samo jedno djelo. ne izvrši naređenje).COM Više odvojenih radnji izvršenja (tzv.WWW. sve te djelatnosti kao cjelina predstavljaju jednu radnju izvršenja.fiziĉko ili prirodno jedinstvo radnje izvršenja.305). sukcesivno potkradanje prilikom nekog putovanja i sl). npr: “ko rušenjem. Tako npr. tj.". Primjenom ovog metoda odreĊivanja radnje izvršenja. nakon ĉega slijedi generalna klauzula kojom se radnja izvršenja proširuje i tako dobiva karakter posljediĉne radnje. da je u bićima pojedinih kriviĉnih djela radnja izvršenja nekad odreĊena iskljuĉivo kao ĉinjenje. na naĉin da u takvim sluĉajevima radnju izvršenja predstavlja svaka radnja kojom je moguće ostvariti (prouzrokovati) zabranjenu posljedicu. Kod nekih kriviĉnih djela sa alternativno odreĊenim radnjama izvršenja neke radnje su navedene kao aktivne. odbije da izvrši njihovo naređenje).COM . Za kriviĉna djela neĉinjenja bitno je nepreduzimanje.266).. kada postoji tzv. Npr. te radnje ne moraju biti izvršene ni na istom mjestu (npr. “nesavjesno postupanje” itd.BH-PRAVNICI. kao npr. Vidljivo je dakle.372.366 KZ.BH-PRAVNICI. a neke kao pasivne (ne posluša njihov poziv. Pritom radnja neĉinjenja moţe da bude samo jedna. 41 WWW.ubistvo koje se izvršilo vatrenim oruţjem). u Zakonu je prvenstveno primjera radi navedena jedna ili više najtipiĉnijih radnji izvršenja konkretnog kriviĉnog djela. Tako npr: “ko se protivno propisima bavi trgovinom zlatnim novcem ili zlatom…” (ĉl. Kod nekih posljediĉnih radnji ni jedna radnja nije u zakonu ni primjera radi navedena (kao kod ubistva ili kod uvrede). a kod nekih su navedene samo neke najznaĉajnije ili najtipiĉnije. gdje se kaţe: “liječnik koji ne pruži neodložnu liječničku pomoć.višedjelatna ili višeaktna djela) koje moraju biti iste djelatnosti postoji kod kriviĉnih djela kod kojih je radnja oznaĉena kao “bavljenje” odreĊenom djelatnošću. npr: “vojna osoba koja ne izvrši ili odbije da izvrši naređenje…” kod kriviĉnog djela neizvršenja i odbijanja izvršenja nareĊenja iz ĉl. Prema tome. kod kriviĉnog djela neizvršenja ili odbijanja izvršenja nareĊenja iz ĉl. neke radnje izvršenja su tako odreĊene da podlijeţu ocjeni suda da li jedno faktiĉko ponašanje predstavlja radnju izvršenja. bez obzira da li su u pitanju komisivni ili omisivni delikti.oduzimaju stvari.256) ili kao “očigledno nesavjesno postupanje” kod kriviĉnog djela nesavjesnog rada u sluţbi (ĉl.372 st. a ne sticaj kriviĉnih djela. npr: “službena osoba koja svjesnim kršenjem zakona ili drugih propisa ili propuštanjem dužnosti nadzora očigledno nesavjesno postupa u vršenju dužnosti…” kod kriviĉnog djela nesavjesnog rada u sluţbi iz ĉl. više odvojenih djelatnosti mogu i sa prirodnog i sa pravnog aspekta predstavljati jednu radnju izvršenja.1 KZ Kod nekih kriviĉnih djela kao obiljeţje moţe se sresti i radnja izvršenja koja po svojoj prirodi moţe biti i radnja ĉinjenja i radnja neĉinjenja. odnosno propuštanje radnje koja je oznaĉena u biću kriviĉnog djela. paljenjem ili na neki drugi način uništi ili ošteti” kod kriviĉnog djela uništenja ili oštećenja vaţnih privrednih objekata ili javnih ureĊaja (ĉl.246 KZ. Posljediĉne radnje su one radnje izvršenja koje su odreĊene ili definirane posljedicom. a nekad i kao ĉinjenje i kao neĉinjenje.

kod kriviĉnog djela nesavjesnog poslovanja u privredi. zbog ĉega i ne mora nastati još i neka promjena u vanjskom svijetu.245 posljedica se sastoji u pogoršanju zdravstvenog stanja neke osobe.214). Kod najvećeg broja kriviĉnih djela posljedica je izriĉito istaknuta u opisu kriviĉnog djela. MeĊutim. Kod nekih kriviĉnih djela pasivni subjekt je drţava. odnosno proizvedeno stanje u spoljnjem svijetu koje nastaje na objektu kriviĉnog djela. odnosno ugroţavanje nekih nematerijalnih vrijednosti kao zaštitnih objekata pojedinih kriviĉnih djela. znaĉi da se ni posljedica ne shvata kao promjena u pravnom svijetu. u kriviĉnim zakonima postoje i opisi kriviĉnih djela kod kojih se posljedica ne naglašava.COM Pritom nije iskljuĉeno da se jednom radnjom izvršenja smatraju i takve djelatnosti od kojih su neke ĉinjenje. Posljedica je uvijek vezana za izvjesnog subjekta koji se naziva pasivni subjekt.267) itd. Stoga je razumljivo da ona shvatanja koja kriviĉno djelo smatraju prije svega povredom norme. To moţe biti subjekt prava ili interesa kojima nastaje posljedica. priznavanje kapitulacije i okupacije iz ĉl. sluĉaj kod nekih kriviĉnih djela protiv ustavnog poretka BiH odnosno Federacije (napad na ustavni poredak iz ĉl. posljedica se moţe ispoljiti i kao povreda. jer bez posljedice nema protivpravnog djela.137. kod kriviĉnih djela protiv ustavnog poretka iz glave XV KZ. MeĊutim. posljedica se sastoji u prenošenju prenošenju zarazne bolesti. a samim tim ni kriviĉnog djela. Tako npr.COM . osjećaj uvrijeĊenosti kod uvrijeĊenog lica. U kriviĉnopravnoj teoriji danas dominira shvatanje prema kome svako kriviĉno djelo mora imati posljedicu. POSLJEDICA Pojam posljedice Postojanje kriviĉnog djela pretpostavlja pojam posljedice. kao npr. a kod nekih kriviĉnih djela pasivni subjekt moţe biti i pravno lice (npr. kao što je npr.138 itd). S druge strane. odnosno FBiH. već samo kao proizvedena promjena. ĉl. kod kriviĉnog djela prenošenja zarazne bolesti iz ĉl. kriviĉna djela sa posljedicom u opisu djela su nazvana materijalna kriviĉna djela. kod otmice – oteto lice. Imajući u vidu navedenu razliku.256. a ona djela bez posljedice u opisu djela su nazvana formalna kriviĉna djela. Materijalna i formalna kriviĉna djela U kriviĉnopravnoj teoriji savremenog društva uglavnom je zastupljeno shvatanje da svako kriviĉno djelo ima odreĊenu posljedicu. kod kraĊe – vlasnik ukradene stvari).245 KZ. prihvata se da posljedica kod nekih kriviĉnih djela nije unesena u zakonski 42 WWW. Kao pasivni subjekt moţe se pojaviti fiziĉko lice (npr. kod kriviĉnog djela nesavjesnog lijeĉenja iz ĉl. s obzirom da se posljedica moţe ispoljiti i kao unutrašnji subjektivni doţivljaj kao što je npr. kako je u savremenoj kriviĉnopravnoj nauci uglavnom usvojen realistiĉki pojam kriviĉnog djela. krivotvorenja novca (ĉl. kod takvih kriviĉnih djela inkriminisana je sama radnja izvršenja. itd. Kod nekih kriviĉnih djela posljedica se moţe uoĉiti. MeĊutim. MeĊutim.kod ubistva – lice lišeno ţivota. Isti sluĉaj je sa ĉinjenjem i neĉinjenjem i kod kriviĉnih djela koja u sebi sadrţe generalnu klauzulu “na drugi način”. lijeĉnik pri pruţanju lijeĉniĉke pomoći primijeni oĉigledno nepodobno sredstvo ili oĉigledno nepodoban naĉin lijeĉenja ili ne primijeni odgovarajuće higijenske mjere kod kriviĉnog djela nesavjesnog lijeĉenja iz ĉl.241 KZ. gdje je u pitanju prouzrokovanje znatne imovinske štete pravnom licu). prema nekim shvatanjima smatra se da ima i on ih kriviĉnih djela koja nemaju posljedicu. uzimaju i posljedicu kriviĉnog djela kao promjenu u pravnom svijetu. kod kriviĉnog djela uvrede (ĉl. kao npr. Prema tim shvatanjima. ali ta okolnost nije bitni sastojak njenog pojma.WWW.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. OdreĊivanje pojma posljedice je u kriviĉnopravnoj teoriji u neposrednoj vezi sa odreĊivanjem općeg pojma kriviĉnog djela. a neke neĉinjenje – npr. Na osnovu ove razlike u kriviĉnopravnoj teoriji su se pojavila i shvatanja da postoje i kriviĉna djela koja nemaju posljedicu. odnosno ĉulima zapaziti.

Tipiĉna djela sa konkretnom opasnošću su kriviĉna djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine.309 ne bi se mogla iskljuĉiti odgovornost uĉinioca dokazivanjem da u konkretnom sluĉaju nije bilo neposredne opasnosti pri transportu. Apstraktna opasnost kao posljedica nije obiljeţje bića kriviĉnog djela. ne moţe se dokazivati da u konkretnom sluĉaju nije bilo opasnosti. kod kojeg posljedica takoĊer nije izriĉito unesena u zakonski opis djela. Primjer za to je kod kriviĉnog djela uvrede. Apstraktna opasnost je ona opasnost koja je mogla nastupiti usljed preduzete radnje konkretnog kriviĉnog djela. I ta djela su sa posljedicom jer i kod njih postoji promjena u vanjskom svijetu.WWW. odnosno vrijednost. Kod kriviĉnih djela povrede. Kao drugi primjer moţe posluţiti kriviĉno djelo davanje laţnog iskaza iz ĉl.328. a eventualno moţe biti opaţena i od strane drugih lica. kod kriviĉnog djela sa apstraktnom opasnošću ili drugim rijeĉima sa apsolutno pretpostavljenom opasnošću. ĉime je proizvedena i promjena u vanjskom svijetu (omalovaţavanje. ali ona nesumnjivo postoji i ogleda se u mogućnosti stvaranja pogrešnog mišljenja u postupku pred nadleţnim organom. UZROĈNOST Znaĉaj uzroĉnosti u kriviĉnom pravu 43 WWW.BH-PRAVNICI. Kod kriviĉnog djela sa apstraktnom opasnošću. kraĊe. ali to nije sluĉaj kod svih delikata povrede (npr. Delikti ugroţavanja se dijele na: delikte sa konkretnom opasnošću kao posljedicom i delikte sa apstraktnom opasnošću kao posljedicom.kod ubistva.BH-PRAVNICI. Kod drugih kriviĉnih djela je kao posljedica oznaĉeno odreĊeno ugroţavanje koje predstavlja prouzrokovanje opasnosti za jedno društveno dobro. Npr. opasnost je zakonodavni motiv inkriminacije i nastupanje posljedice se apsolutno ili neoborivo pretpostavlja samim izvršenjem radnje. tjelesnih povreda itd). kod kojih je posljedica redovno formulisana kao “izazivanje opasnosti za život ljudi ili imovinu većeg obima”.izvršenjem radnje stvarno nastupila jer je neko ili nešto stvarno dovedeno u opasnost. kod kriviĉnog djela nepropisne predaje u saobraćaju eksplozivnog ili zapaljivog materijala iz ĉl. za koju je dovoljno da je ĉulno opaţena od stra ne povrijeĊenog. tj.COM . Kriviĉna djela povrede i kriviĉna djela ugroţavanja Analiza kriviĉnih djela kako su ona odreĊena u Kriviĉnom zakonu pokazuje da je kod nekih od njih kao posljedica oznaĉena odreĊena povreda jednog pravno zaštićenog dobra ili vrijednosti društva. Konkretna opasnost za zaštićeni objekat kriviĉnog djela je ona opasnost koja je izvršenjem kriviĉnog djela. a time i u mogućnosti donošenja pogrešne odluke. ali u konkretnom sluĉaju nije nastupila neposredna opasnost. Ta kriviĉna djela nazivaju se kriviĉnim djelima povrede.kod uvrede i sl). kod kojih se nastupanje te konkretne opasnosti mora u svakom sluĉaju dokazivati. ali iz odreĊenih razloga nije došlo do povrede. Ta kriviĉna djela nazivaju se kriviĉnim djelima ugroţavanja. Za razliku od kriviĉnih djela sa konkretnom opasnošću. koja nastupa usljed radnje izvršenja (npr.304).COM opis djela. kod kojeg se posljedica sastoji u povredi ĉasti. Kod kriviĉnih djela sa konkretnom opasnošću nastupanje te opasnosti kao posljedice mora se u svakom konkretnom sluĉaju dokazivati.kod KD izazivanje opće opasnosti iz ĉl. Ona neminovno proizilazi iz odreĊene radnje izvršenja i drugih obiljeţja djela. Konkretna opasnost kao posljedica mora biti odreĊena u biću kriviĉnog djela. izlaganje podsmijehu i sl). Povreda pravno zaštićenog dobra odnosno vrijednosti je najĉešće neposredno uoĉljiva (npr. To istovremeno ne znaĉi da ta djela nemaju posljedicu. posljedica se uvijek odreĊuje kao obiljeţje bića kriviĉnog djela.

ili je uzrok samo odreĊena radnja. Da bi se to utvrdilo. samo neki od uslova imaju karakter uzroka. Npr.WWW. Kad u uzroĉnom nizu ima više ljudskih radnji. Prema ovoj teoriji. ni to ublaţavanje nije mnogo pomoglo jer je postavljeni kriterij neodreĊen i zavisi od ocjene onog ko ga primjenjuje. odnosno da odreĊena relevantna posljedica nije proizašla iz radnje uĉinioca. svi uslovi posljedice su istovremeno i njeni uzroci. ukoliko je neko lice sasvim lagano udareno. a do nastupanja smrti je došlo zbog posebnog svojstva ili stanja njegovog organizma. Diferencirajuće teorije kod pitanja uzroĉnosti stavljaju teţište na razlikovanje uslova i uzroka. već se ekvivalencija ogleda u tome što su sve sile nuţne za nastupanje posljedice. Dakle. Glavne teškoće nastaju kad treba pronaći kriterij po kome će se odrediti tipiĉna posljedica. pa se takav udarac ne moţe smatrati uzrokom smrti. ova teorija uzima u obzir samo normalne sluĉajeve apstraktno postavljene. za kriviĉno pravo relevantna je samo ona posljedica koja se moţe izvesti iz ljudske radnje subjekta kriviĉnog prava. Znaĉajnije teorije o uzroĉnosti u kriviĉnom pravu Osnovni problem kod odreĊivanja uzroka i izvjesne posljedice je u tome što je svaka promjena u vanjskom svijetu rezultat dejstva više uslova (ĉinjenica). Nuţna povezanost radnje sa posljedicom podrazumijeva i vremensku sukcesiju koja se ogleda u tome da radnja vremenski prethodi posljedici.COM IzmeĊu radnje i posljedice mora postojati odreĊeni odnos u smislu da usljed odreĊene radnje nastupa odreĊena posljedica. potrebno je utvrditi kojim je kauzalnim tokom došlo do posljedice. zapostavljajući sve izuzetne sluĉajeve koji se mogu desiti u ţivotu. onda u tom sluĉaju posljedica ne bi odgovarala onim redovnim posljedicama koje nastupaju usljed lahkog udarca. tada ne bi postojalo ni kriviĉno djelo. Prema tim teorijama.BH-PRAVNICI. a radnja koja je proizvela posljedicu naziva se uzrokom. svaka posljedica je rezultat uzajamnog djelovanja više sila. Da bi se utvrdila uzroĉnost. Ukoliko bi se utvrdilo da uzroĉnost ne postoji. MeĊutim. Kako ove teorije iz kompleksa uslova nastoje izdvojiti jedan koji 44 WWW. potrebno je poznavati zakone prirode i to poznavanje treba obuhvatiti cjelokupnu sferu ĉovjekovog znanja baziranog na iskustvu. Diferencirajuće i individualizirajuće teorije. ako je i sama jedan od njenih uvjeta. MeĊutim. NeodreĊenost u odreĊivanju kriterija ne daje nikakva uputstva po kojima bi se mogao odrediti stepen mogućnosti za adekvatnu uzroĉnost. a ostale radnje uslov. Pritom se ne tvrdi da je svaka od tih sila jednako doprinijela nastanku posljedice. pri ĉemu samo relevantni imaju karakter uzroka. bez kojih ne bi ni nastupila. U tom smislu radnja je kauzalna onda kad bez nje posljedica ne bi nastupila. Teorija adekvatne uzroĉnosti polazi od toga da se kao uzrok smatra samo unaj uslov koji po pravilu proizvodi posljedicu koja je nastupila u konkretnom sluĉaju. Pitanje odreĊivanja normalnih sluĉajeva pristalice ove teorije rješavaju na taj naĉin što putem iskustva dolaze do tipiĉnih posljedica na kojima treba ispitati svaki konkretni sluĉaj. Na toj osnovi formirane su razliĉite teorije o uzroĉnosti u kriviĉnom pravu: Ekvivalentna teorija ili teorija condicio sine qua non ne pravi nikakvu razliku izmeĊu uslova i uzroka. bez obzira na to u kojem stepenu je doprinijela proizvoĊenju posljedice. Proglašavajući sve uslove za uzroke. uzroĉnošću ili kauzalitetom. ova teorija dolazi do nemogućih zakljuĉaka koji su neprihvatljivi za kriviĉno pravo.COM . Dakle. Zbog toga su pristalice ove teorije pokušali da je ublaţe diferenciranjem uslova na relevantne i irelevantne. Na taj naĉin je i ljudska radnja uzrok posljedice. Taj odnos se naziva uzroĉnom vezom. suprotstavljajući ih jedne drugima kao kategorije kvalitativno razliĉitog znaĉenja za nastupanje posljedice. javljaju se teorijske razlike u odgovorima na pitanje da li je svaka od tih radnji uzrok posljedice.BH-PRAVNICI.

jer je u kriviĉnom pravu kauzalitet zapravo uzroĉna veza izmeĊu ljudske radnje i kriviĉnopravne posljedice. Uzroĉnost je objektivni tok zbivanja u vanjskom svijetu. za krivĉno pravu nisu interesantne. Tih teorija ima više.BH-PRAVNICI. ove teorije u nauci kriviĉnog prava nisu šire prihvaćene. 4. smatra se da u kriviĉnom pravu treba postaviti odreĊena pravila koja bi dala samo opći pravac pri rješavanju pitanja uzroĉnosti. gdje je subjekt ĉovjek. Opća pitanja u vezi sa znaĉajem uzroĉnosti u kriviĉnom pravu U kriviĉnopravnoj teoriji danas preovladava shvatanje da ni jedna od naprijed izloţenih teorija nije u stanju unaprijed postaviti takva pravila pomoću kojih bi se u svakom konkretnom sluĉaju sa sigurnošću moglo odrediti da li je jedan od mnogobrojnih uslova uzrok posljed ice.nepaţnja povrijeĊenog) nastupi infekcija ili osoba B umre zbog hemofilije.COM . ali koje egzistiraju izvan ljudske radnje.COM oznaĉavaju kao uzrok. jer krivnja pored ostalog sadrţi i predstavu o toku kauzaliteta. 3. nazivaju se još i individualizirajuće. za uzroĉnost mogu biti relevantni samo oni uslovi koji su vezani za djelovanje ĉovjeka. Ĉinjenice i okolnosti koje nisu bez znaĉaja. Npr. U kriviĉnom pravu procjenjuje se uzroĉnost kao objektivna veza izmeĊu radnje i posljedice i to kao cjelishodna finalna uzroĉnost koja vlada u društvu i koja je zasnovana na postojanju svjesnih radnji ĉovjeka. ne moţe se unaprijed utvrditi. Zbog toga se u kritiĉkom stavu prema njima iznosi sud da su one više lijepe teorijske formule nego praktiĉna pravila. Širina kauzaliteta je ograniĉena i ona se proteţe u granicama prouzroĉavanja posljedice predviĊene u zakonskom propisu kriviĉnog djela. ako osoba A neznatno povrijedi osobu B. onda uslovi (okolnosti koje su dovele do infekcije. 45 WWW.BH-PRAVNICI. Obzirom da je jedno opće pravilo neprihvatljivo. Drugim rijeĉima. tj. Teorija prevage (Binding). zbog ĉega se ona ne smije miješati sa krivnjom u uţem ili širem smislu (kriviĉna odgovornost). pri ĉemu je posljedica relevantna samo ako se moţe izvesti iz ljudske radnje. a ne kao elementarna uzroĉnost koja vlada u prirodi i koja je zasnovana na stihiji. Teorija kvalitativnog razlikovanja uslova i uzroka. 2.onog uslova koji je dao najviši doprinos nastupanju posljedice. 4. a najpoznatije su slijedeće: 1. pa usljed sticaja okolnosti (npr. Pritom nije potrebno da ljudska radnja kao uslov ima preteţni znaĉaj za nastup posljedice u odnosu na ostale uslove. Teorija nadjelatnijeg uslova (Birtemajer). To je zbog toga što ni jedna od tih teorija ne daje objektivna mjerila za razlikovanje uslova od uzroka. Prema logici stvari uzroĉnost prethodi krivnji. Teorija o uzroĉnom razlikovanju uslova prema prirodi njihovih posljedica i vremena kada su ispunjeni (Ţivanović). Ocjena pitanja da li se radi o uslovu ili uzroku ĉesto je proizvoljna. Ni jedna od naprijed pomenutih teorija nije uspjela dovoljno jasno postaviti razliku izmeĊu uslova i uzroka. 2. 3. pitanje kauzaliteta u kriviĉnom pravu treba povezati sa nekoliko momenata: 1. U kriviĉnom pravu. pa zbog toga što se sluţe nesigurnim i za praksu neprimjenjivim kriterijima. prema kojoj se uzrok posljedice nalazi u onoj radnji koja je od preteţnog i uzroĉnog znaĉenja u smislu da osigurava prevagu pozitivnog nad negativnim uslovima. Kako se uzima u obzir jedan objektivno limitirani isjeĉak iz beskrajno kauzalnog toka zbivanja i posljedica se moţe uraĉunati uĉniocu samo ako je on opasnost iz koje je rezultirala posljedica proizveo ili povećao. ili tjelesna konstitucija) nisu negirali znaĉaj prvobitnog uslova (tjelesne povrede) kao uzroka posljedice.WWW.

Radi se zapravo o hipotetskom kauzalitetu koji znaĉi da mora postojati izvjesnost ili vjerovatnoća koja se graniĉi sa izvjesnošću da posljedica ne bi uopće nastupila. U takvim sluĉajevima uĉinilac moţe biti odgovoran samo za prvobitnu posljedicu koja je rezultat njegove radnje i koja je nastupila prije prekida uzroĉne veze. lišava ţivota drugog. ali se istovremeno istiĉe i to da je ta specifiĉnost svojstvena uzroĉnosti u društvu uopće. naravno ukoliko je kriv za tu posljedicu. elementarni dogaĊaj ili viša sila. Tada po pravilu dolazi do otpoĉ injanja novog uzroĉno-posljediĉnog lanca. onda ubica postupa upravo po tom propisu. samo neĉinjenje ne moţe biti uzrok posljedice. Kako neĉinjenje ne proizvodi nikakvu promjenu u vanjskom svijetu. posljedica ne bi nastupila. Pritom se priznaje da se takvom rekonstrukcijom ne moţe dati apsolutni dokaz realnosti dogaĊaja. Moţe se reći da se sva shvatanja o tom pitanju mogu podijeliti u 2 grupe. Pritom se priznaje da prouzrokovanje posljedice neĉinjenjem ima svoje specifiĉnosti koje se ogledaju u tome da se neĉinjenjem propušta mogućnost da se jedan uzroĉni lanac skrene sa svog redovnog toka. Smatra se da je kauzalitet filozofsk i. Kod uzroĉnosti u kriviĉnom pravu moţe da doĊe do prekida uzroĉne veze. upravo je odgovoran za to što nije bio kauzalan. u situacijama kada se izmeĊu ljudske radnje i zabranjene posljedice interpolira jedan ili više dogaĊaja kao uslova nastupanja posljedice. a ne i za dalje posljedice koje su nastupile poslije prekida uzroĉne veze. Na putu za bolnicu osobu A presretne i ubije osoba C. Uzroĉnost kod kriviĉnih djela neĉinjenja U teoriji kriviĉnog prava jedno od najspornijih pitanja vezanih za uzroĉnost je upravo pitanje kauzaliteta kod kriviĉnih djela neĉinjenja. Drugim rijeĉima. kaţe se da je neĉinjenje uĉinioca uzroĉno – kauzalno povezano sa posljedicom u sluĉaju kad bi njegovo aktivno ĉinjenje prema zamišljenoj rekonstrukciji odigranog toka stvari sprijeĉilo nastupanje posljedice. gdje posljedica koja je predviĊena u zakonskom biću djela nastupa i pripisuje se pasivnom drţanju uĉinioca koji je bio duţan da to sprijeĉi. 46 WWW.BH-PRAVNICI. Prema prvom shvatanju. PROTIVPRAVNOST DJELA Shvatanja o protivpravnosti Prema Bindingu.COM . da je preduzeta otklonila nastupanje posljedice. a koja je bila propuštena objektivno sa stajališta kauzaliteta ne predstavlja ništa. a prema drugom shvatanju pasivno drţanje ĉovjeka moţe da proizvede odreĊenu posljedicu. kod neĉinjenja se ne moţe govoriti o o kauzalitetu. Da je takav uĉinilac zahvatio kauzalni tok. Ako kriviĉni zakon propisuje da će se kazniti onaj “ko drugog liši života”. U realnom objektivnom svijetu radnja koja se oĉekivala. protivpravnost se ne sastoji u protivnosti kriviĉnopravnom propisu u kome je dat opis kriviĉnog djela i predviĊena kazna. Prema zakonima fizike. Uzroĉnost se posebno osporava kada su u pitanju neprava kriviĉna djela neĉinjenja. i sama pasivnost znaĉi prouzrokovanje. neradnja. jer kauzalitet kao kategorija fiziĉkog svijeta pretpostavlja aktivno ĉinjenje. Prema drugom shvatanju. bilo da je u pitanju radnja trećeg lica. tj. odnosno uzroĉnosti koja ima prirodu svrsishodnosti. Isticalo se da onaj ko odgovara za posljedicu u sluĉaju svog neĉinjenja. jer uĉinilac rad upravo saglasno tom propisu. već se moţe ponuditi samo visok stepen vjerovatnosti. ne moţe se reći da je nešto uĉinjeno neĉinjenjem.COM 5. To u stvari znaĉi da uzroĉna veza izmeĊu neĉinjenja i posljedice postoji u sluĉaju kad bi propuštena radnja koja nije preduzeta. ontološi realitet a ne misaona veza. zbog ĉega je u kriviĉnom pravu nuţno saĉuvati taj stvarni prirodni kauzalitet. odnosno neĉinjenje ne moţe biti kauzalno jer u prirodnom toku stvari nema negativnih uslova. odnosno da bi nastupila u manjem obimu da je propuštena radnja preduzeta. Prema prvom shvatanju. jer je nije sprijeĉio.WWW. ako se neĉinjenje shvata kao objektivni prirodni zakon koji postoji samostalno i neovisno o ljudskoj svijesti.BH-PRAVNICI. Primjer: osoba A je tjelesno povrijeĊena od strane osobe B. Binding smatra da uĉinilac kriviĉnog djela ne vrijeĊa sam propis.

Protivpravnost kao obiljeţje nekih kriviĉnih djela Kod većine kriviĉnih djela zakon polazi od pretpostavke da su ova djela po svom karakteru redovno protivpravna (npr.neplaćanje duga). graĊanskog prava ili nekoj drugoj grani prava. treba razlikovati protivpravnost u formalnom i u materijalnom smislu. Sadrţaj norme dobiva se preobraćanjem dispozicije kriviĉnopravnog propisa u imperativni oblik. Sliĉno mišljenje je i kod Ţivanovića.COM već normu sadrţanu u propisu. Radnje izvršene u vršenju neke duţnosti koju nalaţe pravni poredak nisu protivpravne (npr. pa se protivpravnost ogleda u nepoštivanju normi. O sluĉajevima iskljuĉenja protivpravnosti govori se kad djelo ispunjava sva obiljeţja kriviĉnog djela predviĊenog u zakonu. Ova razlika znaĉajna je i sa stanovišta krivnje. Npr.COM . Protivpravnost i odreĊenost djela u zakonu poklapaju se samo u sluĉajevima kad je zapovijest sadrţana upravo u kriviĉnopravnom propisu. kod manjeg broja kriviĉnih djela. Svako protivpravno djelo nije istovremeno i kriviĉno djelo (npr. a materijalna protivpravnost u obliku napada na izvjesnu individualnu ili kolektivnu potrebu postojanja društva – drţave. niti se u kriviĉnom postupku mora utvrĊivati njihova protivpravnost ukoliko se ne bi pojavila sumnja da u konkretnom sluĉaju postoji osnov za iskljuĉenje protivpravnosti. Zato se protivpravnost ne treba izriĉito ni spominjati u opisu kriviĉnog djela.BH-PRAVNICI. ODREĐENOST KRIVIĈNOG DJELA U ZAKONU 47 WWW. MeĊutim. norma za kriviĉno djelo ubistva glasila bi “ne ubij”. Bindingovo mišljenje odbaĉeno je od većine teoretiĉara. Protivpravnost znaĉi protivnost zapovijesti sadrţanoj u bilo kom pravnom propisu. Kao osnov iskljuĉenja protivpravnosti u literaturi se navode i nuţna odbrana i pristanak povrijeĊenog. Odnos protivpravnosti i odreĊenosti djela u zakonu. odvojen od odreĊenosti djela u zakonu. s tim što se po Ţivanoviću formalna protivpravnost javlja u obliku napada na izvjesno kriviĉnoravno dobro. OdreĊenost djela u zakonu vezana je samo za jedan odreĊeni zakon. Odluĉno je samo to da postoji neko pravno pravilo koje dozvoljava odreĊenu radnju. Irelevantno je da li se osnov za iskljuĉenje protivpravnosti nalazi u propisima kriviĉnog. lišavanje slobode). ali postoje neke ĉinjenice ili okolnosti zbog kojih je djelo pravno dozvoljeno jer u konkretnom sluĉaju postoji permisivna (dozvoljavajuća) norma. Materijalno je protivpravna ona radnja koja se pojavljuje kao štetna za društvo (antisocijalno ili asocijalno drţanje). Zbog toga se u opis djela unosi obiljeţje protivpravnosti. Dakle.WWW.ubistvo neprijatelja za vrijeme rata).prohibitivna norma) ili koja nareĊuje odreĊeno ponašanje (tzv. uz osnovni prigovor da nije taĉna tvrdnja kako uĉinilac kriviĉnog djela radi saglasno odgovarajućem kriviĉnopravnom propisu. Formalno je protivpravna ona radnja koja se javlja kao prekršaj izvjesnog pravnog propisa. Prema Listu.BH-PRAVNICI. jer se za umišljaj uĉinioca kriviĉnog djela sa elementom “protivpravnosti” zahtijeva i utvrĊivanje da je on pri izvršenju djela bio svjestan protivpravnosti svog postupanja. stavljajući zahtjev da se u kriviĉnom postupku mora u svakom konkretnom sluĉaju utvrĊivati da li je uĉinjeno djelo i protivpravno. kriviĉni zakon ne moţe usvojiti opštu pretpostavku o protivpravnosti (npr. Permisivne norme su norme koje izuzetno ĉine dozvoljenim ponašanje koje je inaĉe protivpravno. Osnovi iskljuĉenja protivpravnosti Protivpravnost je zaseban element kriviĉnog djela.imperativna ili preceptivna norma). Prihvaćeno je mišljenje da protivpravnost postoji ako je djelo protivno normi koja zabranjuje odreĊeno ponašanje (tzv.lišavanje ţivota). norme su pravila koja nareĊuju šta se mora ili šta se ne smije ĉiniti.

liĉni odnos i okolnosti uĉinioca – npr. 6. Npr. Elementi objektivnog karaktera Elementi objektivnog karaktera su: 1.BH-PRAVNICI. “vojna osoba” i sl. 3. dok su ova druga dopunska obiljeţja. Vrijeme kad je radnja izvršena – npr.”sluţbeno lice”. Obiljeţja osnovnog bića kriviĉnog djela su prava (bitna) obiljeţja. 5. 2. Liĉno svojstvo.BH-PRAVNICI. Prema tome. 3. a ne svih kriviĉnih djela. OdreĊenost kriviĉnog djela u zakonu ĉesto se naziva formalni ili zakonski element kriviĉnog djela.COM . kao i za odgovornost sauĉesnika. BIĆE KRIVIĈNOG DJELA I ELEMENTI BIĆA KRIVIĈNOG DJELA Pojam bića kriviĉnog djela Pod bićem kriviĉnog djela podrazumijeva se skup posebnih elemenata jednog kriviĉnog djela. mora biti u zakonu odreĊeno kao kriviĉno djelo. Elementi subjektivnog karaktera U ove elemente spada odreĊena namjera. Oduzimanje. Mjesto na kome je izvršena – npr.biće jednog kriviĉnog djela. tj. biće kriviĉnog djela kraĊe sastavljeno je od posebnih elemenata: 1. PRAVNA ANALIZA POJEDINIH KRIVIĈNIH DJELA 48 WWW. Ako se odreĊuju lakši oblici (tzv. opasnim oruĊem ili sredstvom podobnim da se teško povrijedi.privilegirana kriviĉna djela).WWW. odnosno okolnostima. “ljekar”. Biće kriviĉnog djela ima svoje objektivne i subjektivne elemente. 4. treba razlikovati elemente osnovnog bića kriviĉnog djela i elemente na osnovu kojih zakon odreĊuje posebne oblike (teţe i lakše) odreĊenog osnovnog kriviĉnog djela. kojima se jedno kriviĉno djelo razlikuje od drugog. 2.COM Da bi neko protivpravno djelo bilo kriviĉno djelo. Ovo razlikovanje znaĉajno je za utvrĊivanje krivnje. onda ih nazivamo kvalifikatornim ili pooštravanim obiljeţjima. Posebni elementi kriviĉnog djela nazivaju se još i obiljeţjima kriviĉnog djela. KD sluţba u neprijateljskoj vojsci moţe postojati samo u vrijeme oruţanog sukoba. Kvalifikatorne i privilegujuće okolnosti kao dopunski elementi U okviru elemenata bića kriviĉnog djela.posebno biće. onda ih nazivamo privilegujućim ili ublaţavajućim obiljeţjima. Posebna radnja i posebna posljedica. TuĊa pokretna stvar. Sredstvo kojim je radnja izvršena – npr. Ako se tim dopunskim obiljeţjima odreĊuju teţi oblici kriviĉnih djela (tzv. Unošenje odreĊenosti djela u zakonu znaĉi prihvatanje principa legaliteta u kriviĉnom pravu koji se redovno izraţava formulom nullum crimen sine lege. odnosno okolnostima. KD povreda drţavne granice moţe biti izvršeno samo na granici. Naĉin izvršenja radnje – npr obiĉna kraĊa razlikuje se od teške kraĊe po naĉinu izvršenja. pod bićem se podrazumijeva samo tzv.da bi postojao teţi oblik KD lahke tjelesne povrede potrebno je da je povreda nanesena oruţjem. koja mora postojati kod uĉinioca kriviĉnog djela u vrijeme njegovog izvršenja i odreĊena pobuda za izvršenje kriviĉnog djela. Namjera da se njenim prisvajanjem pribavi protivpravna imovnska korist.kvalifikovana kriviĉna djela).

najĉešće logiĉkim tumaĉenjem. Radnja kriviĉn og djela uvijek je odreĊena u dispoziciji. graĊanin i društvena zajednica u cjelini. ĉast i ugled itd). a zatim ostale elemente bića kriviĉnog djela. Pošto se utvrdi radnja i posljedica. Dispozicija je dio odredbe u kome se navode posebni elementi kriviĉnog djela. kada u stvari postoji samo jedno kriviĉno djelo. Pritom je znaĉajno ocijeniti da li se neki od ovih elemenata javljaju kao subjektivni ili kao objektivni uslovi za postojanje kriviĉnog djela.BH-PRAVNICI. pa je objekat kriviĉnog djela zapravo zaštitni objekat. pokušaj ili pojedini oblici sauĉesništva inkriminišu kao samostalna kriviĉna djela. te je zbog toga ĉesto potrebno procjenjivati radnje sa aspekta elemenata sadrţanih u 2 ili više odredaba KZ. zdravlje. U pojedinim kriviĉnim djelima objekat radnje je izriĉito naveden (npr. To je vaţno zbog toga što subjektivni elementi po pravilu predstavljaju elemente vinosti uĉinioca. Pokušaj će postojati samo ako je radnja izvršenja zapoĉeta na objektu radnje 49 WWW. Pojam objekta kriviĉnog djela proizilazi iz zaštitne funkcije kriviĉnog prava. U takvim sluĉajevima treba voditi raĉuna da radnja izvršenja po pravilu nije precizno odreĊena i da se ona izvodi iz općih instituta kriviĉnog prava. Jednom radnjom moţe se izvršiti više kriviĉnih djela (idealni st icaj). znaĉajno je za postojanje pokušaja kriviĉnog djela. Posebni problemi javljaju se u vezi kriviĉnih djela u kojima se pripremne radnje. subjektivno pravo. tj. Zaštitni objekat moţe biti opći i grupni. Opći objekat je zajedniĉki za sva kriviĉna djela. kod ubistva je to ĉovjek koji se lišava ţivota itd). imajući u vidu osnovno pravilo da se nehat kaţnjava samo u sluĉajevima kad je to zakonom predviĊeno.prividnog sticaja. Pritom posebno treba voditi raĉuna o sluĉajevima tzv.instituta o pripremnim radnjama. Objekat radnje kriviĉnog djela Objekat radnje kriviĉnog djela je predmet na kome se radnja mora preduzeti da bi zaštitni objekat bio povrijeĊen ili ugroţen. pokušaju i sauĉesništvu. Postoje razliĉita mišljenja o objektu kriviĉnog djela. a posljedicu ponekad moramo utvrditi iz smisla kriviĉnopravne odredbe.objekta radnje. prvenstveno treba analizirati radnju izvršenja i posljedicu. te objektivno pravo. Tako se javljaju mišljenja da je objekat kriviĉnog djela: pravno zaštićeni interes. Opći zaštitni objekat je pojedinac.kod kraĊe objekat radnje je pokretna stvar. mada isti elementi postoje u više kriviĉnopravnih odredbi. OBJEKAT KRIVIĈNOG DJELA Pojam objekta kriviĉnog djela Objektom kriviĉnog djela naziva se ono dobro ili interes protiv kojeg je usmjereno kriviĉno djelo. Sankcija je dio odredbe kojim se odreĊuje vrsta i mjera kazne koja se moţe izreći uĉiniocu.ţivot i tijelo. UtvrĊivanje predmeta kriviĉnog djela. ocjenjuju se ostali posebni elementi sadrţani u dispoziciji. tj. Pri analizi pojedinih kriviĉnih djela posebno treba voditi raĉuna o tome sa kojim oblikom vinosti je pojedino kriviĉno djelo uĉinjeno.COM . Ovako shvaćen objekat naziva se i predmet kriviĉnog djela.BH-PRAVNICI. pravno dobro.WWW. pri analizi pojedinih kriviĉnih djela posebnu paţnju treba posvetiti pitanju sticaja krivičnih djela. Na kraju. Grupni zaštitni objekat je objekat pojedine grupe kriviĉnih djela (npr. Da bi se utvrdio pravi smisao odredbe koja odreĊuje kriviĉno djelo.COM Odredbe zakona kojima se predviĊaju kriviĉna djela sadrţe 2 osnovna dijela: dispoziciju (opis djela) i sankciju.

u teoriji postoje razliĉita mišljenja o tome da li je izvršilac kriviĉnog djela osoba koja se u izvršenju posluţila nekom drugom osobom. Okolnosti usljed kojih ne postoji kriviĉno djelu uprkos postojanju zakonskih obiljeţja nazivaju se opći osnovi za iskljuĉenje postojanja kriviĉnog djela. elektriĉna energija i sl). tj. saizvršilac. pa i one koji su eventualno bili protiv izvršenja kriviĉnog djela. onda B nije izvršilac kriviĉnog djela jer njegova radnja nije voljna. ako osoba A gurne osobu B i ona pri padu povrijedi osobu C . tj.samo ĉovjek moţe preduzeti radnju izvršenja (ĉinjenje ili propuštanje). Objekat radnje kriviĉnog djela treba strogo razlikovati od objekta kriviĉnog djela. Svim tim sluĉajevima zajedniĉko je to što formalno postoje sva zakonom odreĊena obiljeţja nekog kriviĉnog djela. S obzirom na stadijume u izvršenju kriviĉnog djela. Postoje mišljenja da i pravno lice moţe biti uĉinilac kriviĉnog djela. podstrekaĉi i pomagaĉi nazivaju se sauĉesnici. . subjekat moţe biti uĉinilac svršenog ili pokušanog kriv iĉnog djela. te se ona mora smatrati izvršiocem. S obzirom na radnju koju je preduzeo. podstrekaĉ ili pomagaĉ. U takvom sluĉaju osoba B je voljno preduze la radnju izvršenja.BH-PRAVNICI. Ako se neko pri izvršenju kriviĉnog djela “posluţi” licem koje nije ostvarilo objektivne elemente kriviĉnog djela. da je uraĉunljiv i vin. OPĆI OSNOVI KOJI ISKLJUČUJU POSTOJANJE KRIVIČNOG DJELA OPĆA RAZMATRANJA Savremeno kriviĉno pravo poznaje sluĉajeve u kojima su ispunjeni svi uslovi za postojanje kriviĉnog djela. MeĊutim. Svaki uĉinilac kriviĉnog djela nije istovremeno i krivac. 2. Da bi bio krivac. a ne osoba A.zaštitnog objekta jer su to 2 potpuno odvojena pojma. Uĉinioca kriviĉnog djela treba razlikovati od krivca. nuţna odbrana i krajnja nuţda. . da je kriviĉno odgovoran.COM . Npr. Izvršiocem kriviĉnog djela smatra se i osoba koja se za izvršenje posluţila ţivotinjom ili prirodnim silama (vatra.COM kriviĉnog djela.pravno lice nije sposobno za psihiĉke odnose. Saizvršioci.BH-PRAVNICI. a da se u tim sluĉajevima iz odreĊenih razloga iskljuĉuje postojanje kriviĉnog djela. u literaturi se spominju još: upotreba sile ili prijetnje i pristanak povrijeĊenog na povredu. a kriviĉno djelo ipak ne postoji. onda se izvršilac zaista “posluţio” u izvršenju kriviĉnog djela. Opći osnovi za iskljuĉenje postojanja KD u našem kriviĉnom zakonodavstvu su djelo malog znaĉaja. da nanese povredu osobi C.WWW.kazna koja bi se izrekla pravnom licu ne moţe biti liĉna jer bi pogodila sve ĉlanove pravnog lica. SUBJEKAT KRIVIĈNOG DJELA Pojam subjekta kriviĉnog djela Subjekat (uĉinilac) kriviĉnog djela je lice koje je uĉinilo kriviĉno djelo. Oni su uglavnom slijedeći: . te prema tome ne moţe biti vino. Osim navedenih. MeĊutim. Ako lice kojim se izvršilac “posluţio” uĉini kriviĉno djelo: npr. DJELO MALOG ZNAĈAJA 50 WWW. potrebno je još i da ima odreĊeni uzrast. osoba A nagovori osobu B koja je neuraĉunljiva. U rješavanju ovog pitanja treba razlikovati 2 sluĉaja: 1. postoje argumenti protiv koncepcije da pravna lica mogu biti subjekti kriviĉnih djela. subjekat moţe biti izvršilac.

smatra se da taj put nije pravilan s obzirom da omogućava proizvoljnost i zloupotrebu od strane organa ovlaštenih za gonjenje. predviĊeno je da nije krivično djelo ono djelo koje. Osim toga. predstavlja ĉinjeniĉni vrijednosni sud o konkretnom ponašanju uĉinioca kojim su ostvarena zakonska obiljeţja djela. To drugim rijeĉima znaĉi da pojedinac koji se svjesno i voljno suprotstavio vaţnim društvenim i pravnim normama. a ne pitanje kriviĉnog postupka. ocjena o malom znaĉaju djela je faktiĉko pitanje (questio facti).WWW. pitanje kriviĉnog djela je pitanje materijalnog kriviĉnog prava. Drugim rijeĉima. tj. koji se po zakonskim uslovima primjenjuje na sva kriviĉna djela. te u takvim sluĉajevima ne dolazi u obzir ocjena njegovog znaĉaja. neznatnost ili nepostojanje štetne posljedice i mali stepen kriviĉne odgovornosti 51 WWW. U suprotnom. iako sadrži obilježja k rivičnog djela određena zakonom. konkretno djelo nije kriviĉno djelo zbog neispunjenja zakonskih obiljeţja. Osnovni nedostatak kod primjene instituta djela malog znaĉaja je u tome što se sudskom odlukom oslobaĊa odgovornosti lice koje je ostvarilo nedozvoljeno djelo i koje je krivo za to djelo. postiţe se dvostruka korist: prije svega. neznatnosti ili nepostojanja štetnih posljedica i malog stepena kriviĉne odgovornosti uĉinioca. neznatnosti ili nepostojanja štetnih posljedica i malog stepena krivične odgovornosti izvršioca. Uslovi za postojanje djela malog znaĉaja Iz zakonske definicije djela malog znaĉaja proizilaze i uslovi za njegovo postojanje. tj. što znaĉi da se to pitanje rješava putem procedure primjenom naĉela oportuniteta i negonjenja. a to su: naĉin izvršenja djela. Primjenu ovog instituta potrebno je ograniĉiti na stvarno najlakše sluĉajeve.BH-PRAVNICI. ali koje nema znaĉaj kriviĉnog djela s obzirom na naĉin njegovog izvršenja. uĉinjeno djelo nije kriviĉno djelo. Da bi se neko djelo ocijenilo kao djelo malog znaĉaja. prolazi bez ikakve društvene osude. Ako je nivo te povrede neznatan. U ocjeni da li je jedno djelo malog znaĉaja ne primjenjuje se individualistiĉki princip. Tako je sada odredbom ĉl. zbog ĉega ne dolazi u obzir da se in abstracto takvim ocijeni bilo koje kriviĉno djelo predviĊeno u Zakonu jer bi to bilo u suprotnosti sa stavom zakona.9 KZ FBiH koja nosi naziv djelo malog značaja. već u toj procjeni u obzir dolazi samo socijalno-etiĉki princip. ne sagledava se od strane poĉinioca ili onoga prema kome je djelo poĉinjeno. a osim toga pojedinci koji su izvršioci takvih djela ne tretiraju se kao delikventi.one koji su prema svom znaĉaju takvi da bi kaţnjavanjem i podizanjem bilo kakvog prijekora u ime društva protiv izvršilaca takvih djela predstavljalo njegovo šikaniranje. predstavlja djelo malog značaja.COM . napušten je i pojam neznatne društvene opasnosti kao osnova koji je do posljednje reforme našeg kriviĉnog zakonodavstva iskljuĉivao postojanje kriviĉnog djela. Iskljuĉenjem takvih kriviĉnih djela iz kriviĉnog prava.COM Pojam djela malog znaĉaja Napuštanjem materijalno-formalne definicije pojma kriviĉnog djela.BH-PRAVNICI. moraju se ispuniti sva zakonska obiljeţja tog djela. Institut djela malog znaĉaja je logiĉki izraz stava prema kome da bi postojalo kriviĉno djelo mora se dostići odreĊeni intenzitet povrede zaštitnog dobra. Djelo malog znaĉaja je izraz stanovišta de minimus non curat lex (sud se ne bavi zakonskim sitnicama). Institut djela malog znaĉaja ima znaĉaj općeg osnova iskljuĉenja protivpravnosti. Ovo upućuje na potrebu krajnje restriktivnog pristupa i velikog opreza u primjeni ovog instituta. mada formalno sadrţi sva obiljeţja kriviĉnog djela. Mada se u većini stranih zakonodavstava sluĉajevi koji bi odgovarali djelu malog znaĉaja rješavaju na naĉin da drţavni organ koji je nadleţan za pokretanje kriviĉnog postupka ne podnosi tuţbu. Ocjena o tome da li je jedno djelo malog znaĉaja ili ne. zbog načina izvršenja djela. sud se ne opterećuje sitnicama.

WWW. nuţna odbrana je zapravo pravo da onaj ko postupa u nuţnoj odbrani. i o odbrani od tog napada na ta prava. razbojništva i sl. vrijeme. kriviĉna djela ubistva. 52 WWW. treba imati u vidu da se tu radi o sukobu neprava i prava.BH-PRAVNICI. S obzirom na ovaj uslov. mada svako kriviĉno djelo ima posljedicu koja se sastoji ili u povredi ili u ugroţavanju nekog dobra ili vrijednosti. o protivpravnom napadu na neko pravno zaštićeno dobro. interes ili vrijednost. Kod instituta djela malog znaĉaja u pitanju je ne bilo koja. Sva savremena zakonodavstva poznaju institut nuţne odbrane. što znaĉi da postoji ali je njen znaĉaj minoran. Prema objektivnom shvatanju. NUŢNA ODBRANA Nuţna odbrana je u našem zakonodavstvu drugi osnov koji preko iskljuĉenja protivpravnosti iskljuĉuje postojanje kriviĉnog djela. Prema slovu zakona. što predstavlja faktiĉko pitanje koje se procjenjuje u svakom konkretnom sluĉaju. ne mogu nikad smatrati djelima malog znaĉaja). Prema smislu zakona. Sva teorijska shvatanja uglavnom se mogu svesti na subjektivna i objektivna. Naĉin izvršenja djela odnosi se na cjelinu radnje – njen oblik. tj. Neznatnost ili nepostojanje štetnih posljedica je kljuĉni osnov postojanja ovog instituta. Tako npr. već štetna posljedica. Kad onaj ko postupa u nuţnoj odbrani povrijedi neko napadaĉevo dobro (ţivot. braneći se povrijedi pravo onog ko ga je napao. ili je uopće nema. Mali stepen kriviĉne odgovornosti – stepen kriviĉne odgovornosti mora biti ispod stepena kojeg zakon ima u vidu kao tipiĉan za konkretno djelo. Kao djela malog znaĉaja mogu se javiti i sva druga ostvarenja zakonskih bića djela koja su dovela do neznatnih posljedica. Mada je ovo shvatanje donekle prihvatljivo kad je u pitanju prekoraĉenje granica nuţne odbrane. Institut nuţne odbrane u poĉetku se razmatrao samo u vezi sa kriviĉnim djelom ubistva. U teoriji je prvenstveno sporno koji su to osnovi. propisujući razliĉite uslove za njegovo postojanje. ono je u osnovi neprihvatljivo kad treba iskljuĉiti postojanje kriviĉnog djela jer se pravo na nuţnu odbranu od strane zakonodavca priznaje ne zbog afektivnog stanja već zbog toga što sam zakonodavac nju dozvoljava kao samozaštitu ili nuţnu pomoć koja je neophodna.moraju biti ispunjeni da bi bila iskljuĉena protivpravnost uĉinjenog djela. posljedica treba biti neznatna. Prema subjektivnom shvatanju. za djelo poĉinjeno u nuţnoj odbrani ne treba kaţnjavati zbog toga što se uzima da se ono lice koje postupa u takvoj odbrani nalazi u uzbuĊenom (afektivnom) stanju koje iskljuĉuje njegovu uraĉunljivost. zatim djela ugroţavanja (sa konkretnom i apstraktnom opasnošću).BH-PRAVNICI. (Bitno je napomenuti da kao osnovna orijentacija za ocjenu kakvog znaĉaja je jedno kriviĉno djelo treba posluţiti stav zakono davca koji se odraţava u propisanoj kazni. sredstva i sve druge stvarne okolnosti pod kojima je došlo do izvršenja djela. dok se tek kasnije proširio i na ostala kriviĉna djela. T ako se npr. Kad se govori o nuţnoj odbrani. za koja su propisane teţe kazne. intenzitet djelovanja. naĉin izvršenja djela mora biti takav da ponašanje uĉinioca u konkretnom sluĉaju nema ono znaĉenje i onu teţinu kakvo ima tipiĉno postupanje u konkretnom kriviĉnom djelu. sadrţaj. kao djela malog znaĉaja mogu se javiti formalna kriviĉna djela (djela koja nemaju posljedicu u svom opisu). kod kriviĉnih djela kod kojih se posljedica sastoji u povredi nekog dobra. Sva 3 uslova su kumulativno postavljeni.COM . koji su to razlozi zbog kojih ne treba kaţnjavati za djela uĉinjena u nuţnoj odbrani. pokušaji kriviĉnih djela jer u tim sluĉajevima ne postoje štetne posljedice djela.COM izvršioca. treba utvrditi da li je štetna posljedica neznatna.

Oni se mogu podijeliti na 2 grupe: uslovi napada i uslovi odbrane. b) Uĉinilac neće biti kriviĉno odgovoran ako se nalazio u neotklonjivoj zabludi. Pritom zakonodavac u odredbi st. Ukoliko se radi o ugroţavanju nekog dobra od strane prirodnih sila ili ţivotinja. Uslovi napada su slijedeći: 1. išĉekivanje itd) pogrešno pomisli da jee napadnuta od osoba koje su samo htjele da se s njom našale. u sluĉaju ako neka osoba u nekim posebnim okolnostima (mrak. Postavlja se pitanje. a samo izuzetno i propuštanjem.BH-PRAVNICI.putativnoj nužnoj odbrani. Napad je isto tako protivpravan i onda kad je oĉekivan. Putativna nuţna odbrana postoji npr. jer se tada radi o napadu od strane ĉovjeka koji je usmjerio ţivotinju da napadne. Neĉinjenje da se preduzme neka duţna ĉinidba moţe predstavljati radnju napada. predviĊen. nije krivično djelo ono djelo koje je učinjeno u nužnoj odbrani. dostojanstvo liĉnosti. Iz zakonske definic ije proizilazi da odbijanje napada u smislu nuţne odbrane postoji i kad se to odbijanje odnosi na napad usmjeren protiv nekog drugog. poseban sluĉaj je kada se radi o isprovociranom napadu koji bi se iskoristio kao sredstvo ili prilika da se povrijedi napadaĉ ili neko njegovo dobro. strah. bez ikakvih subjektivnih elemenata vezanih za kriviĉnu odgovornost napadaĉa.2 istog ĉlana daje i definiciju nuţne odbrane prema kojoj je to ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od sebe ili drugog odbije istovremeni protivpravni napad i koja je srazmjerna napadu. 4. tjelesni integritet.COM . Iz navedenih definicija proizilaze i uslovi za postojanje nuţne odbrane. Napadaĉ u smislu nuţne odbrane moţe biti samo ĉovjek. Prema odredbi ĉl. MeĊutim. već se eventualno moţe govoriti o opasnosti koja nastaje usljed krajnje nuţde. Tu se zapravo radi o odreĊenom ograniĉenju prava na nuţnu odbranu. Nuţna pomoć pokazuje da nuţna odbrana nije samo puka samoodbrana. tada nema napada u smislu nuţne odbrane. Napad mora biti protivpravan. 3. Odbijanje napada od drugog u teoriji se naziva nuţna pomoć. to lice će odgovarati za uĉinjeno djelo iz nehata (ukoliko zakon predviĊa nehatno izvršenje djela). imovinu). Napad moţe biti usmjeren protiv bilo kojeg pravno zaštićenog dobra. Izuzetak postoji kad se radi o napadu dresirane ţivotinje. da li će onaj ko postupa u takvoj putativnoj odbrani biti kriviĉno odgovoran. njegovo uĉinjeno djelo nije protivpravno zbog toga što je uĉinjeno da bi odbranio sebe ili drugog od takvog protivpravnog napada. magla.WWW. već da je to odbrana prava od neprava uopće. 2. moral itd. pa ĉak i onda kad je napadnuta osoba nekim svojim postupkom svjesno ili nesvjesno sama isprovocirala taj napad.COM tjelesni integritet. jer je u pitanju zloupotreba prava. napad se izvršava ĉinjenjem. Kljuĉni uslov kod napada je protivpravnost. 5. sloboda. podrazumijeva se da su ta dobra prije svega ţivot. I kod samoodbrane i kod nuţne pomoći potrebno je da na strani napadnutog i onoga ko pruţa nuţnu pomoć bude ispunjen poseban subjektivni uslov. To je svijest i volja da se te radnje poduzimaju radi odbrane. Pritom se protivpravnost napada mora cijeniti potpuno objektivno. Dakle treba razlikovati napade koji su zasnovani na nekom zakonskom ovlaštenju. radi se o tzv. Uslovi odbrane su slijedeći: 53 WWW. U odgovoru na to pitanje moguća su 2 rješenja: a) Ako je lice koje postupa u putativnoj nuţnoj odbrani uz nuţnu paţljivost (paţljivost prosjeĉnog ĉovjeka u datim okolnostima) moglo ocijeniti da taj napad nije stvaran.BH-PRAVNICI. ĉime se naglašava socijalno znaĉenje i funkcija nuţne odbrane. Mada u zakonu ni primjera radi nije navedeno nijedno od tih dobara. Ukoliko izostaje stvarnost napada. što znaĉi da ni uz nuţnu paţnju nije mogao procijeniti napad kao nestvaran. od onih kod kojih takvo ovlaštenje ne postoji. pa u takvoj uobraţenoj odbrani povrijedi ili ubije nekog od napadaĉa. U principu.10 KZ FBiH. kad je postojanje nuţne odbrane iskljuĉeno. Napadom se smatra svaka radnja usmjerena na to da se povrijedi neko dobro. Napad mora biti stvaran.

zaštitnih ureĊaja. tjelesni integritet. Neophodno potrebna odbrana znaĉi da ona i po vrsti i po intenzitetu mora da predstavlja najblaţe odbrambeno sredstvo. tada se uzima da se uĉinilac nalazi u putativnoj nuţnoj odbrani (kriviĉna odgovornost se tada ocjenjuje). kad je neko lišio ţivota ĉovjeka zbog toga što je ukrao hljeb ili kad vlasnik ugostiteljskog objekta puca iz vatrenog oruţja na goste koji su razbijali ĉaše u njegovom lokalu i sl. Ako do te povrede ipak doĊe. Istovremenost postoji od trenutka kad napad neposredno predstoji i sve dok napad traje. Odbrana. to bi predstavljalo kriviĉno djelo. To je takoĊer faktiĉko pitanje koje se utvrĊuje u svakom konkretnom sluĉaju. Nakon toga se smatra da je napad prestao. kada to ulazi u nuţnu odbranu. Napad neposredno predstoji kad se objektivno gledano od strane napadnutog u svakom trenutku moţe oĉekivati napad. Sasvim drugo je pitanje kvaliteta uĉinaka tih ureĊaja po napadaĉa. 3. Srazmjernost kao uslov uvijek se mora procjenjivati primjenom socijalno-etiĉkog principa sa strane onog ko se brani. uzima se da se moţe tolerirati izvjesna nesrazmjera.odbijanje napada usmjereno je protiv napadaĉa. To je novi uslov.WWW. vezan za uslov njene neophodnosti. Kada je u pitanju zabluda onoga ko postupa u nuţnoj odbrani u pogledu uslova istovremenosti. Izuzetak postoji kad su u pitanju dobra trećih osoba koja je napadaĉ koristio pri napadu. Tako npr. To znaĉi da je kod njega postojala i svijest i volja za postupanje u nuţnoj odbrani. zbog toga što on ima pravo na nuţnu odbranu. pri ĉemu se odbranom nanosi povreda koja ugroţava dobro mnogo veće vrijednosti. jer bi se to protivilo socijalnom smislu nuţne odbrane. U sluĉaju prekoraĉenja granica nuţne odbrane. Svaka odbrana u smislu nuţne odbrane sastoji se u odbijanju protivpravnog napada. zakonodavac je ujedno odredio i njene granice. za postojanje nuţne odbrane bitan je jedan poseban subjektivni element koji se ogleda u tome da je onaj ko postupa u nuţnoj odbrani upravo išao za tim da od sebe ili drugog odbije protivpravni napad. bez obzira koje napadaĉevo dobro je povrijeĊeno (ţivot. tj. Pored navedenih uslova na strani napada i na strani odbrane.COM . neovisno što se napad nije mogao drugaĉije odbiti. Takav primjer je kada jedno lice sa sjekirom u ruci sa daljine 50-60m trĉi prema napadnutom. Prekoraĉenje granica nuţne odbrane Postavljanjem uslova neophodnosti i srazmjernosti u definiciji pojma nuţne odbrane. Istovremenost postoji od trenutka kada usljed preduzetog napada dolazi do ukljuĉenja nekih preventivnih.BH-PRAVNICI. Srazmjernost znači da mora postojati određena srazmjera s jedne strane između napada i odbrane. imovina itd). je srazmjernost izmeĊu napada i odbrane. pa ukoliko bi iza toga došlo do povrede napadaĉa. uĉinilac 1 Vidi u Klaićevom rječniku 54 WWW. Odbrana mora biti istovremena sa napadom. U takvim i sliĉnim sluĉajevima ne moţe se usvojiti nuţna odbrana. Odbrana ne bi bila opravdana kad je napadnuto dobro uistinu male vrijednosti. ni da bjeţi niti da doziva nekog drugog upomoć. Kljuĉni uslov na strani odbrane je da ona mora biti neophodno potrebna za odbijanje napada. Kod nekih kriviĉnih djela uzima se da napad traje sve dok traje protivpravno stanje izazvano tim napadom. koji je u zakonu izriĉito naglašen.BH-PRAVNICI. 4. Uslov istovremenosti spada u red faktiĉkih pitanja i ono se procjenjuje u zavisnosti od osobenosti svakog konkretnog sluĉaja. a s druge strane u pogledu vrijednosti dobra koje se napada i onog koje se povređuje u odbijanju napada. 2. Zbog stanja u kome se nalazi onaj ko postupa u nuţnoj odbrani. kod kraĊe se smatra da istovremenost postoji sve dok lopov ne obezbijedi pritežanje1 ukradene stvari. ali ona ne smije dostići stepen oĉigledne nesrazmjere.COM 1. Istovremenost se meĊutim ne moţe prihvatiti kod nekih dalekih apstraktnih budućih napada. Kriviĉnopravno je relevantna samo takva odbrana koja ima obiljeţja kriviĉnog djela. a ne u nekom drugom cilju. To je istovremeno i najteţe pitanje za sudsku praksu. Poseban uslov koji se traţi za postojanje nuţne odbrane. Tako npr. ona se moţe sagledavati u kontekstu krajnje nuţde. odnosno protiv bilo kojeg njegovog dobra. Odbanom se ne smiju povrijediti dobra treće osobe. Pritom se ne traţi da napadnuti ţrtvuje neke svoje interese.

Zakonodavac u ĉl. U takvom sluĉaju.WWW. fakultativni zakonski osnov za ublaţavanje kazne.koje se spasava i onog koje se ţrtvuje radi spasavanja dobra koje je u opasnosti. pa je zbog toga vrlo osjetljivo odgovoriti na pitanje kad je to dopušteno i kada se moţe tolerisati. prepast. To znaĉi da je djelo u prekoraĉenju granica nuţne odbrane kriviĉno djelo. Krajnju nuţdu upravo karakterizira ta neizbjeţnost ţrtvovanja tuĊeg dobra. takvo djelo uvijek znaĉi upad u zaštićenu sferu drugog. To znaĉi da ako je u prekoraĉenju granica nuţne odbrane došlo do kriviĉnog djela. ali pod okolnostima koje te okolnosti ĉine socijalno opravdanim. bijes. Afektivna stanja kao što su nenormalno snaţna ljutnja ili bijes. Krajn nuţda pretpostavlja stanje nuţde. spasavajući neko svoje ili tuĊe dobro kome prijeti opasnost. oĉaj). zakonodavac predviĊa i mogućnost oslobaĊanja od kazne. Krajnja nuţda se temelji na ideji da u konfliktnim situacijama koje su sastavni dio ljudskog ţivota. odnosno po odreĊenim uslovima opravdati zahvate u tuĊa dobra radi spasavanja vlastitog dobra. Vidljivo je da zakonodavac u jednoj varijanti za prekoraĉenje granica nuţne odbrane predviĊa samo mogućnost blaţeg kaţnjavanja. zakonodavac predviĊa i mogućnost blaţeg postupanja prema takvom uĉiniocu kriviĉnog djela. može se i osloboditi od kazne. 55 WWW. ţrtvuje neko tuĊe dobro pri ĉemu ĉin spasavanja predstavlja ostvarenje nekog zakonskog bića kriviĉnog djela. tuĊeg dobra. sud moţe uĉiniocu u prekoraĉenju ublaţiti kaznu i mimo pravila o ublaţavanju kazne. dok se kod krajnje nuţde radi o koliziji (sukobu) 2 prava i to onog koje je ugroţeno tj. a na osnovu odredbe ĉlana 43 st. kao i svako drugo kriviĉno djelo. tj. s tom razlikom što su kod nuţne odbrane u sukobu pravo i nepravo. ali samo u odnosu na njen intenzitet.COM . Zbog toga je takvo prekoraĉenje opći. uĉinilac odgovara za to djelu uz pretpostavku da su ispunjeni uslovi za kriviĉnu odgovornost. uzimajući u obzir stanje u kome se nalazi onaj ko postupa u nuţnoj odbrani. što znaĉi da je napadnuti premašio granice nuţne odbrane. Prekoraĉenje granica nuţne odbrane naziva se ekstenzivni eksces. u principu vaţe pravila o kriviĉnoj odgovornosti. kada bi bila iskljuĉena kriviĉna odgovornost uĉinioca.3 navodi da se učinitelj koji prekorači granicu nužne odbrane može blaže kazniti. a ako je do prekoračenja došlo zbog razdraženosti ili straha izazvanog napadom.COM odgovara za djelo koje je uĉinio u prekoraĉenju. Tu postoji kriviĉno djelo. Djelo uĉinjeno u krajnjoj nuţdi nikad nije antisocijalno. KRAJNJA NUŢDA Krajnja nuţda je treći opći zakonski osnov koji iskljuĉuje postojanje kriviĉnog djela. S druge strane. Zbog toga se kaţe da je takvo prekoraĉenje opći. Prekoraĉenje granica nuţne odbrane (dakle kriviĉno djelo) moţe biti uĉinjeno sa umišljajem ili iz nehata. Ĉinjenica što se tu na izvjestan naĉin radi o nepoštivanju prava drugog koje ne stoji ni u kakvoj vezi sa pojedincem koji se nalazi u opasnosti. fakultativni zakonski osnov za oslobaĊanje od kazne. Kada je u pitanju kriviĉna odgovornost za prekoraĉenje nuţne odbrane. uzimajući u obzir navedena stanja razdraţenosti ili straha (stenički afekti – srdţba.BH-PRAVNICI. radi se o putativnoj nuţnoj odbrani. takvu situaciju da se ugroţeno dobro moţe spasiti samo ţrtvovanjem drugog. upućuje na to da je sa sociološke.10 st. uzrujanost i astenički afekti – strah.2. Ono je ili socijalno korisno ili socijalno indiferentno. povredu njegove autonomije. tuga. Radi se o izboru izmeĊu 2 zla i to izboru u stanju nuţde. pravo mora dopustiti. MeĊutim. I kod krajnje nuţde kao i kod nuţne odbrane postoji opasnost za neko dobro. Ako je to djelo uĉinjeno u zabludi u pogledu napada. a kriviĉna odgovornost se procjenjuje prema odredbama o stvarnoj zabludi. Institutima krajnje nuţde rješavaju se brojne i raznovrsne situacije kada se uzima da nema razloga za kaţnjavanje onog lica koje je silom prilika dovedeno u takvo stanje da. kao patološki efekti mogu d ovesti i do neuraĉunljivosti. U drugoj varijanti.BH-PRAVNICI. moralne i pra vne strane situacija mnogo sloţenija i delikatnija nego kad je u pitanju nuţna odbrana.

npr. Drugi smatraju da uĉinioca ne treba kazniti jer se nalazi u neuraĉunljivom stanju. U takvim situacijama naĉelo praviĉnosti i opći društveni interes upućuju na to da ih treba jednako štititi. Iako zakonodavac ne navodi razloge zbog kojih iskljuĉuje postojanje kriviĉnog djela. Jedan brodolomnik odgurne drugog. kapetan da bi spasio brod i posadu naredni da se izbaci tuĊi skupocjeni teret sa broda.radi gašenja poţara prevrne se tuĊi automobil koji se nalazi iznad hidranta. pa se uzima da je i samo društvo potpuno ravnodušno za konaĉni ishod kolizije dva jednaka interesa.1 KZ FBiH kaţe se da nije krivično djelo ono djelo koje je učinjeno u krajnjoj nuždi. asocijalni itd. od kojih je u opasnosti interes veće ili jednake vrijednosti. Prema subjektivnim shvatanjima prihvata se da je djelo u krajnjoj nuţdi protivpravno. Situacija kada se radi spasavanja vlastitog ţivota ţrtvuje neko tuĊe materijalno dobro.COM Situacije koje obuhvata krajnja nuţda raznovrsne su i po svom znaĉaju i po svom karakteru: 1. Mada u teoriji postoji opća saglasnost da ne treba kaţnjavati za djela uĉinjena u krajnjoj nuţdi.2 brodolomnika su na splavu na kome ima mjesta samo za jednog. što praktiĉno znaĉi da se krajnja nuţda priznaje i u takvim situacijama. Prema jednim. neprihvatljivi.za vrijeme oluje. U odredbi ĉl. 3. Situacija kada se radi spasavanja svog materijalnog dobra ţrtvuje tuĊe materijalno dobro. Treći smatraju da se kod takvih lica radi o instinktu samoodrţanja koji potire strah od eventualne kazne za uĉinjeno djelo. pa preko nedostatka tog elementa iskljuĉuje se i postojanje kriviĉnog djela. dvojica su zaklali trećeg.BH-PRAVNICI. mora se imati u vidu da i onaj ko postupa u krajnjoj nuţdi postupa sa motivima kao unutarnjim pokretaĉima koji se ne bi mogli oznaĉiti kao negativni. ne postoji jedinstveno mišljenje oko toga zbog ĉega se u takvim sluĉajevima iskljuĉuje protivpravnost. društvo nema razloga da zabrani. da u takvim situacijama ta kolizija treba da ostane izvan prava. Kada se radi o dobrima nejednake vrijednosti. Ostavši dugo bez vode. Razlozi praviĉnosti i opći društveni interes opravdavaju ţrtvovanje manjeg za veće dobro. 4. postoje razliĉiti pristupi tome šta je razlog za nekaţnjavanje. a iz tog opravdanja izvodi se i pravo na krajnju nuţdu. Kada neko treće lice spasava neko dobro u opasnosti povredom ţivota ili materijalnih dobara drugog. ili blagajnik napadnut od razbojnika koji prijeti da će ga ubiti. MeĊutim. ĉime uništava njegov ţivot da bi spasio svoj.”sluĉaj minjon” ili “karnadesova daska”. Poznat je tzv. otvara sef i predaje mu tuĊi novac. npr. gdje su se nakon brodoloma na ĉamcu za spasavanje našla 3 mornara. Kad su u pitanju dobra jednake vrijednosti kao npr.11 st. radi se o koliziji izmeĊu dobara manje i veće vrijednosti. Situacija kada se radi spasavanja vlastitog ţivota ţrtvuje tuĊi ţivot: npr. ali se uĉinilac ne treba kazniti. To djelo nije protivpravno zbog toga što pri postojanju dva razliĉita interesa. napili se njegove krvi i na taj naĉin ostali ţivi. uzima se da se u takvim situacijama uĉinilac nalazi pod jakim uticajem neodoljive psihiĉke prinude kojoj on ne moţe da se odupre. amoralni.BH-PRAVNICI. nerazumljivi. To posebno dolazi do izraţaja u situacijama kada su u pitanju dobra jednake vrijednosti. situacija je mnogo sloţenija.jedno lice ubija neĉijeg psa koji je napao tuĊe dijete. gdje priroda stvari upućuje na to da je prihvatljivo ţrtvovati dobro manje vrijednosti da bi se spasilo dobro veće vrijednosti. 2.COM . Postoje razliĉita shvatanja o tome šta je razlog za izostanak kaţnjavanja. Osim toga što ne postoji opasnost za društveni interes u cjelini. 2 ljudska ţivota.WWW. 56 WWW. da proglasi protivpravnim (protivzakonitim) radnju ili djelatnost kojom se ţrtvuje dobro ili interes manje vrijednosti. Smatra se naime. neshvatljivi. Objektivna teorija uzima da djelo koje je poĉinjeno u krajnjoj nuţdi nije protivpravno. npr. u takvim situacijama uzima se da djelo uĉinjeno u krajnjoj nuţdi nije protivpravno. zbog ĉega takvog uĉinioca ni ne treba kazniti.

Krajnja nuţda moţe postojati samo onda ako se postojeća aktuelna opasnost nije mogla otkloniti na drugi način osim povredom dobara drugih lica.stvarna zabluda u širem smislu). 2. nema krajnje nuţde ako je uĉinjeno zlo veće od onog koje je otklonjeno. 3. Stvarnost podrazumijeva objektivno. tjelesni integritet. poplava itd). Uslovi za postojanje opasnosti: 1. Ako se radi o dobrima razliĉite vrijednosti. To podrazumijeva da se moraju paţljivo procjenjivati sve okolnosti konkretnog sluĉaja i u svakom sluĉaju donositi sud o tome da li se radilo o stanju nuţde.WWW.COM . kao i uslove koji se moraju ispuniti za otklanjanje te opasnosti. kad ta opasnost neposredno predstoji i sve dok traje.dok nije prestala. kada se radi o nuţnoj odbrani. što podrazumijeva utvrĊivanje da je uĉinilac morao da otkloni opasnost samo i jedino na onaj naĉin ili onim sredstvima kako je on to uĉinio u konkretnom sluĉaju. imovina itd).COM U odredbi ĉl. MeĊutim. ali ne neposredna opasnost ne dovodi do krajnje nuţde.konkurencija ljudskog ţivota ili tjelesnog integriteta i imovine). Iz ove zakonske definicije se vidi da zakonodavac postavlja uslove koji moraju biti ispunjeni za postojanje opasnosti. poţar. U sluĉaju da je uĉinilac pogrešno smatrao da postoji opasnost. 57 WWW. na imovinu itd. a ne prava krajnja nuţda. imovinu) povrijedi tuĊa pravna dobra. Zbog toga i u našem pravu ovaj osnov iskljuĉenja kriviĉnog djela vrijedi ako je uĉinjeno zlo manje od zla koje je prijetilo (npr. Ovdje se radi o stanju nuţde. Opasnost mora biti istovremena. Uslovi za postojanje opasnosti: 1. zdravlje.BH-PRAVNICI. Prema toj definiciji. pa će se s obzirom na to procjenjivati i njegova odgovornost za uĉinjeno kriviĉno djelo. 4. MeĊutim. tj. pa spasavajući svoja pravna dobra (ţivot. zakonodavac je dao definiciju krajnje nuţde. To uĉinjeno zlo moţe se odnositi na ţivote ljudi. Kada je u pitanju opasnost o d ţivotinje. 5. tada će postojati putativna krajnja nužda. Opasnost koja je prestala ili tek buduća.11 st. kad se radi spasavanja imovine ţrtvuju ljudski ţivoti. 2. na povrede tjelesnog integriteta. Opasnost mora biti neskrivljena. onda je razumljivo da je i društveni interes i socijalno-etiĉki princip na strani toga da se zaštiti dobro veće vrijednosti i onda kad to podrazumijeva apsolutno ţrtvovanje dobara manje vrijednosti. tako i iz nehata. lahko uoĉljivo i lahko prepoznatljivo postojanje opasnosti od strane nekog prosjeĉnog ĉovjeka. naš kriviĉni zakon u zaštiti dobara predviĊa da krajnja nuţda postoji u sluĉaju kada su u pitanju dobra jednake vrijednosti ili jednaki interesi. Razlika postoji u situaciji kada su u pitanju dobra jednake i nejednake vrijednosti. npr. Skrivljenost opasnosti moţe nastupiti kako sa umišljajem.BH-PRAVNICI. Opasnost moţe da prijeti bilo kojem pravnom dobru (ţivot. tj.2. Drugi uslov za otklanjanje opasnosti je taj da učinjeno zlo nije veće od zla koje je prijetilo. Opasnost mora biti stvarna. ţivotinja ili prirodnih sila (zemljotres. s tim da se uĉinilac u pogledu odgovornosti moţe pozivati da je bio u zabludi u pogledu postojanja opasnosti (tzv. a pritom učinjeno zlo nije veće od zla koje je prijetilo. što znaĉi da se ne moţe pozivati na krajnju nuţdu ono lice koje je svojom krivnjom skrivilo opasnost. To znaĉi da će djelo u krajnjoj nuţdi biti kriviĉno djelo. fiziĉko. u obzir dolaze svi napadi od strane ţivotinje osim kada je u pitanju opasnost od dresirane ţivotinje. s tim da zakonodavac pravi odreĊenu razliku u pogledu kaţnjavanja kad je u pitanju izazivanje opasnosti iz nehata. tjelesni integritet. što znaĉi da je taj uslov ispunjen kao i kod nuţne odbrane. krajnja nužda postoji kad je djelo učinjeno da učinitelj od sebe otkloni istovremenu neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti. Opasnost moţe da bude izazvana od strane ĉovjeka (uraĉunljivog ili neuraĉunljivog).

braka i porodice. lijeĉnici i drugo zdravstveno osoblje. Prekoraĉenje granica krajnje nuţde je fakultativni osnov za ublaţavanje kazne. kao što je ljudski ţivot. Prekoraĉenje granica krajnje nuţde pod osobito olakšavajućim okolnostima je fakultativni osnov za oslobaĊanje od kazne. u pitanju je drugi. te se ni od tih ljudi ne moţe zahtijevati samoţrtvovanje do uništenja. U pogledu ocjene da li zapravo i do koje mjere postoji ta duţnost da se izloţi opasnosti. Ukoliko uĉinilac povrijedi taj uslov. opći fakultativni zakonski osnov za oslobođenje od kazne. sila i prijetnja su od znaĉaja i za naše kriviĉno pravo. 2. ima se u vidu i psihiĉko stanje onog ko je u krajnjoj nuţdi i to posebno u onim sluĉajevima kada su u pitanju veoma vrijedna dobra.11 st. uzimajući u obzir posebno unutrašnje psihiĉko stanje onog ko otklanja opasnost u smislu da takvo lice nije uvijek u stanju pravilno procijeniti granice krajnje nuţde. 3. dostojanstva liĉnosti i morala.3 ipak predviĊa lakše kaţnjavanje takvog uĉinioca. mornari. Upotrijebljena snaga kod sile moţe biti fiziĉka ili mehaniĉka. opći fakultativni zakonski osnov za ublažavanje kazne. S druge strane.COM . ĉuvari objekata. Sila Sila je upotreba snage prema odreĊenom licu sa ciljem da to lice preduzme odreĊenu radnju (ĉinjenje) ili da ne preduzme duţnu radnju (neĉinjenje). U izvjesnim sluĉajevima sud moţe uĉinioca i osloboditi od kazne. Ona je redovno usmjerena na savladavanje stvarnog i oĉekivanog otpora. jer su sila i prijetnja elementi mnogih kriviĉnih djela (protiv imovine. 2. Znaĉi da ne treba traţiti da izlaganje opasnosti vodi u sigurnu smrt.COM U takvim sluĉajevima ne moţe se dati prednost jednom ili drugom pravno zaštićenom objektu. MeĊutim. To praktiĉno znaĉi da se onaj ko je po nekom pravnom osnovu duţan da se izloţi opasnosti ne moţe pozivati na krajnju nuţdu ako u otklanjanju te opasnosti izvrši neko kriviĉno djelo. Ne postoji uvijek i po svaku cijenu duţnost izlaganja opasnosti. 1. Naš KZ u odredbi ĉl. sila i prijetnja imaju opći znaĉaj u našem kriviĉnom pravu jer je u nekim situacijama iskljuĉeno postojanje kriviĉnog djela ako je do njegovog izvršenja došlo usljed primjene sile ili prijetnje. Krajna nuţda iskljuĉuje postojanje kriviĉnog djela. MeĊutim. vatrogasci itd). što znaĉi da je uĉinilac ne smije izazvati bilo sa umišljajem ili iz nehata. Takva duţnost moţe slijediti iz zakona.BH-PRAVNICI. Prekoraĉenje granica krajnje nuţde Granice krajnje nuţde praktiĉno su postavljene uslovom da uĉinjeno zlo ne u otklanjanju opasnosti ne smije biti veće od zla koje je prijetilo. SILA I PRIJETNJA Neka savremena strana zakonodavstva sadrţe posebne odredbe kojima je regulisano iskljuĉenje kaţnjivosti u sluĉaju da je neko lice silom ili prijetnjom prinuĊeno na izvršenje djela. U ovom sluĉaju.BH-PRAVNICI. U tom smislu zakon predviĊa 2 mogućnosti: 1. Da takvog uĉinioca blaţe kazni.WWW. MeĊu uslovima na strani opasnosti je poseban uslov da opasnost ne smije biti skrivljena. ne postoji krajnja nužda u slučaju da je učinilac bio dužan da se izloži opasnosti. Prema tome. Za sluĉajeve nehatnog skrivljavanja opasnosti zakonodavac predviĊa mogućnost blaţeg kaţnjavanja. naš kriviĉni zakon ne sadrţi takvu izriĉitu zakonsku odredbu u općem dijelu. To znaĉi da je prekoraĉenje granica krajnje nuţde drugi.11 st. tada postoji kriviĉno djelo za koje se odgovara po općim propisima.4. a 58 WWW. ţivota i tijela itd). sluţbene obaveze ili obaveze na osnovu ugovora (policajci. ali samo pod uslovom da se utvrdi kako je do prekoraĉenja došlo pod osobito olakšavajućim okolnostima. Prema odredbi ĉl. Zakonodavac meĊutim ipak izdvaja skrivljenost opasnosti kad je ona uĉinjena iz nehata u pogledu kaţnjavanja takvog uĉinioca. Tu je u pitanju jedna posebna duţnost koaj je postojala prije djela i koja povećava granicu ţrtvovanja.

pritom praveći razliku izmeĊu apsolutne sile na jednoj i konkluzivne sile i prijetnje na drugoj strani. a moţe biti uĉinjena i konkludentnim radnjama. To znaĉi da to lice moţe da odluĉuje. Dok na jednoj strani postoje zakonodavstva koja upotrebu sile i prijetnje ne predviĊaju kao opće institute kriviĉnog prava. Postavlja se pitanje općeg kriviĉnopravnog znaĉaja sile i prijetnje.12 KZ FBiH. ali je odluka koju donosi nastala usljed upotrebe neke fiziĉke. Neposredna je kad se primjenjuje direktno prema licu koje treba donijeti odluku i da u skladu sa tom odlukom preduzme odreĊenu ĉinidbu ili ne preduzme duţnu ĉinidbu. s druge strane postoje i zakonodavstva koja ih izriĉito predviĊaju kao razloge ili osnove iskljuĉenja postojanja kriviĉnog djela. pri ĉemu lice koje upozorava redovno nema nikakvog uticaja na nastupanje ili izostajanje zla koje se predoĉava. opomena takoĊer predstavlja izajvu nekog lica kojom se drugo lice upozorava da će ga snaći neko zlo ako ne preduzme odreĊenu radnju. 59 WWW. kao sila se smatra i primjena hipnoze i omamljujućih sredstava sa ciljem ad se neko protiv svoje volje dovede u nesvjesno stanje ili onesposobi za otpor. Ta izjava moţe biti usmena ili pismena. Kod prijetnje je nebitno da li je lice koje upućuje prijetnju uistinu spremno da tu prijetnju realizira. Primjena sile procjenjuje se u svakom konkretnom sluĉaju. Posredna je u sluĉaju kada se ne preduzima prema tom licu. u smislu da uĉini odreĊenu radnju.BH-PRAVNICI. odnosno da ne preduzme duţnu radnju ili da se saglasi sa zlom koje mu se predoĉava. U takvim situacijama nebitno je da li će zlo kojim se prijeti biti naneseno neposredno od onog koji prijeti ili će ono biti naneseno od nekog trećeg lica. pri ĉemu se uzimaju u obzir objektivni uslovi konkretne situacije i subjektivno stanje uĉinioca i njegova mogućnost da se toj sili suprotstavi. Razlika izmeĊu konkluzivne sile i prijetnje ogleda se u tome što se kod konkluzivne sile zlo već realizira. Apsolutna sila postoji onda kada je usljed dejstva sile lice prema kome je primijenjena potpuno lišeno mogućnosti da donese odluku o svojoj radnji (bez obzira da li je to ĉinjenje ili neĉinjenje). Pod uticajem prijetnje lice kojem je prijetnja upućena nalazi se pred alternativom. prijetnja je verbalni ĉin koji predstavlja izjavu nekog lica kojom se drugom licu predoĉava neko zlo koje je podobno da kod lica kome se prijeti utiĉe na donošenje odluke. a pod uticajem lica koje prijeti. Kad su u pitanju treća lica. Za razliku od prijetnje. tako da to lice redovno ima alternativu u donošenju odluke. Bitno je da ono lice kojem se prijeti upućenu prijetnju smatra i kao ozbiljnu u pogledu nanošenja zla i kao moguću u smislu njene realizacije. ali je usljed dejstva te sile njegova odluka takva kakva jeste bila iznuĊena. već prema nekom trećem licu ili prema odreĊenim stvarima.BH-PRAVNICI. niti da li objektivno postoji mogućnost da se ona realizira. Prijetnja Za razliku od sile koja predstavlja upotrebu fiziĉke ili mehaniĉke snage. Za prijetnju takoĊer nije bitno da li je zlo kojim se prijeti usmjereno neposredno na lice kojem se prijeti ili na neko treće lice. kao i u sluĉaju ako je lice bilo potpuno lišeno mogućnosti da već ranije donesenu odluku realizira. Sila moţe biti apsolutna ili neodoljiva i konkluzivna ili odoljiva. Ta sila moţe biti neposredna i posredna.COM . to su redovno bliski srodnici prisiljavanog lica. Zlo koje se predoĉava kod prijetnje po svojoj prirodi i intenzitetu mora biti takvo da je podobno da kod lica kojem se prijeti izazove odluku na ĉinjenje ili neĉinjenje. vanjske snage. Konkluzivna sila postoji u sluĉaju kada prisiljeni nije lišen mogućnosti da donese odluku.136 st.WWW. pa se na taj naĉin djeluje na svijest i volju prisiljavanog lica. Apsolutna ili neodoljiva sila znaĉi da prisiljeni nije mogao da se suprotstavi toj sili.COM prema odredbi ĉl. a kod prijetnje se tek predoĉava. U tom smislu moţe se reći da upotreba sile i prijetnje u kriviĉnom pravu spada u red vrlo razliĉito riješenih pitanja od zakonodavstva do zakonodavstva. Zajedniĉko kod konkluzivne sile i prijetnje je to što licu na koje se utiĉe nije iskljuĉena mogućnost odluĉivanja.

ubrizgavanju nekih hemijskih preparata. MeĊutim. u novi KZ R. Pošto pod uticajem konkluzivne sile nije iskljuĉena mogućnost odluĉivanja.COM . konkluzivna sila (zlo koje se već primjenjuje) i prijetnja (zlo koje se stavlja u izgled)se smatraju kao istovremeni protivpravni napad kod nuţne odbrane. već i u interesu društvene zajednice kao cjeline. ali je odluka koja se donosi iznuĊena.BH-PRAVNICI. ali postoje primjeri u uporednom zakonodavstvu koji upravo na izloţeni naĉin u općim odredbama zakona reguliraju uticaj konkluzivne sile i prijetnje. uzimajući tu silu ili prijetnju kao neskivljenu opasnost”. Tako npr. To su situacije kada sam povrijeĊeni izriĉito ili na drugi naĉin pristane na povredu nekog njegovog dobra. uĉinilac moţe da stavi svoj potpis na laţni dokument. Najĉešće se uzima da se upotreba konkluzivne sile i prijetnje dovodi u vezu sa institutom krajnje nuţde. upotreba takve sile iskljuĉuje postojanje kriviĉnog djela. Preovladava shvatanje da je kod apsolutne sile iskljuĉeno postojanje kriviĉnog djela i to zbog toga što nedostaje postojanje voljne radnje. mada ostaje otvoreno pitanje šta je osnov iskljuĉenja kaţnjivosti u takvim sluĉajevima. mjenicu i sl. Naš zakon ne sadrţi izriĉito takvo rješenje.BH-PRAVNICI. opojnih droga it d. Drugim rijeĉima. U tim situacijama primjena konkluzivne sile i prijetnje iskljuĉuju protivpravnost postupanja drugog lica. Navedeno shvatanje ugraĊeno je npr. pa je to djelo dozvoljeno. PRISTANAK POVRIJEĐENOG Kriviĉnopravni znaĉaj pristanka povrijeĊenog Kao poseban osnov preko kojeg se iskljuĉuje postojanje kriviĉnog djela. primijenit će se odredbe o krajnjoj nuţdi. što znaĉi da ta sila predstavlja osnov koji je po svojoj kvaliteti i kvantiteti jednak drugim osnovama iskljuĉenja postojanja kriviĉnog djela (nuţna odbrana. To lice zapravo sluţi samo kao sredstvo u rukama drugog. Prema jednom.WWW. Takvo lice nema mogućnost da odluĉuje. Kad su u pitanju konkluzivna sila i prijetnja. gdje je izriĉito reĉeno da nema kaznenog djela kad je poĉinitelj postupao pod djelovanjem neodoljive sile. ukoliko je po svojoj vrsti i intenzitetu sila i prijetnja takva da ima elemente protivpravnog napada protiv kojeg je neophodna odbrana ili elemente neskrivljene opasnosti koja nalaţe potrebu otklanjanja te opasnosti. što znaĉi da nema mogućnost poduzimanja bilo kakve voljne djelatnosti. Proizilazi da. koja djeluje na taj naĉin da lice prema kome je usmjerena nema nikakve mogućnosti izbora postupanja. Osnovni nedostatak takvog opravdanja je u tome što se odreĊena posebno vaţna dobra (ljudski ţivot. već je to lice prisiljeno postupati upravo onako kako je na to prisiljeno. krajnja nuţda…). tada zapravo postoje i instituti nuţne odbrane odnosno krajnje nuţde. odnosno kao istovremena neskrivljena opasnost kod krajnje nuţde. upotreba apsolutne sile iskljuĉuje krivnju takvog lica u odnosu na radnju.COM Kad je u pitanju apsolutna sila (vis absoluta – neodoljiva sila). Samo ako to zlo nije veće od zla koje je prijetilo.Hrvatske. u teoriji se znaĉaj te sile i prijetnje najĉešće dovodi u vezu sa drugim institutima koji iskljuĉuju postojanje kriviĉnog djela (nuţna odbrana. Pod dejstvom takve sile. Naĉin i sadrţaj te sile mogu biti razliĉiti i utvrĊivanje tih momenata predstavlja faktiĉko pitanje. Prema drugom shvatanju. tjelesni integritet itd) ne štite samo u interesu pojedinca. u teoriji je nesporno da one pod odreĊenim uslovima mogu iskljuĉiti kaţnjivost. u kriviĉnopravnoj teoriji uglavnom postoje 2 mišljenja. To onda znaĉi da ni takav pojedinac ne moţe sam odluĉivati o kriviĉnopravnoj zaštiti njegovih dobara. pa samim tim ni kriviĉnog djela. krajnja nuţda itd). jednako ili veće od zla koje se nanosi u otklanjanju te opasnosti. pri ĉemu posebno treba imati u vidu da li je zlo koje je prijetilo manje. KZ RH u odredbi o konkluzivnoj sili i prijetnji kaţe: “Ako je poĉinitelj poĉinio kazneno djelo pod djelovanjem sile kojoj se moglo odoljeti ili pod djelovanjem prijetnje. Moţe se raditi o hipnozi. takvo postupanje moţe biti u skladu sa pravom. u kriviĉnopravnoj teoriji i sudskoj praksi pominje se pristanak povrijeĊenog na povredu. u odreĊenim situacijama pristanak povrijeĊenog na povredu moţe imati dejstvo na planu blaţeg 60 WWW. U takvim situacijama se istiĉe da nema protivpravnosti.

korisnost i dobre strane tih sportova oduzimaju i tim povredama kriviĉnopravni karakter. a u nekim sluĉajevima su nuţni meĊustadiji. Lijeĉniĉke (hirurške) intervencije Kad su u pitanju lijeĉniĉke. O kriviĉnom djelu u ovakvim sluĉajevima moţe se govoriti samo onda kad se lijeĉniĉka intervencija ne preduzima u svrhu lijeĉenja. taj problem se uglavnom svodi na pitanje povreda tijela do kojih dolazi na sportskim takmiĉenjima i pri lijeĉniĉkim. To znaĉi da pristanak povrijeĊenog ne postoji u krivičnom zakonu kao poseban zakonski osnov. Smatra se. MeĊutim.COM . uzima se da i pristanak povrijeĊenog ima uticaja na postojanje kriviĉnog djela. To znaĉi da u takvim situacijama uopće nije potreban pristanak povrijeĊenog na povredu i ne moţe se govoriti o postojanju kriviĉnog djela i u situacijama kada nema tog pristanka. nepostojanje kriviĉnog djela u tim situacijama dolazi u obzir samo onda ako je do povrede došlo i pored toga što se takmiĉar koji nanosi povredu pridrţavao pravila te sportske discipline. s jedne strane se smatra da u tim situacijama nema kriviĉnog djela zbog toga što je samim izborom sportske discipline (boks. pa bi onda lijeĉenje mimo njegove volje predstavljalo kriviĉno djelo. kao što ne postoje ni posebne odredbe koje bi takvo djelo ĉinile lakšim. Drugo mišljenje je da u takvim situacijama nema kriviĉnog djela zbog toga što nema protivpravnosti i što takva djela nisu asocijalna i socijalno neprihvatljiva.donesena odluka ne moţe uvijek neposredno realizirati zbog toga što priroda kriviĉnog djela podrazumijeva postojanje odreĊenih sredstava koja su nuţna za 61 WWW. Takvo stanovište se obrazlaţe time da niko nije duţan da se lijeĉi ako to sam neće. Redovno se uzima da je prvi stadij u ostvarenju djela stadij donošenja odluke. oduzimanje dijelova ljudskog tijela radi presaĊivanja i sl. da uprkos rizicima za ţivot i tjelesni integritet takmiĉara pojedinih sportskih disciplina. MeĊutim. ukoliko su ispunjene neke posebne okolnosti. bilo da je već u samom kriviĉnom zakonu za te situacije propisana blaţa kazna. Kad je rijeĉ o pristanku povrijeĊenog. Povrede pri sportskim takmiĉenjima Kada su u pitanju povrede na sportskim takmiĉenjima. U prilog tome je okolnost da su lijeĉnici po prirodi svoje profesije i po zakonu duţni da ljudima pruţaju pomoć. Tako se npr.COM tretmana u kaţnjavanju. Smatra se da se taj uticaj moţe izraziti preko instituta djela malog znaĉaja. PRIPREMNE RADNJE I POKUŠAJ KRIVIČNOG DJELA OPĆA RAZMATRANJA O STADIJIMA (FAZAMA) U IZVRŠENJU KRIVIĈNOG DJELA U izvršenju kriviĉnog djela moţe postojati više faza ili stadija. karate i sl) sam povrijeĊeni prećutno pristao na povredu. naime.BH-PRAVNICI. već u neku drugu svrhu – npr.BH-PRAVNICI. postoje 2 osnovna mišljenja: 1. Postoji kriviĉno djelo tjelesne povrede uvijek u onim sluĉajevima kad pacijent nije dao pristanak na lijeĉniĉku intervenciju. Nakon stvorene odluke prilazi se njenoj realizaciji. Naše kriviĉno pravo nema nikakvih posebnih odredbi koje bi regulirale takve situacije. posebno hirurškim intervencijama. pod uslovom da su ispunjene pretpostavke za postojanje tog pravnog osnova. 2.eksperimenti. bilo na naĉin da je propisana mogućnost ublaţavanja kazne od strane suda. Hirurške intervencije koje su preduzete po pravilima konkretne hirurške discipline nisu kriviĉno djelo zbog toga što nema nasilja nad pacijentom i zbog toga što su te djelatnosti korisne za pacijenta. a posebno hirurške intervencije i nanošenje povreda pri tim intervencijama.WWW. Ona u nekim sluĉajevima moţe odmah predstavljati svršeno kriviĉno djelo. U suprotnom postojanje kriviĉnog djela nije iskljuĉeno. socijalno opravdane i prihvatljive.

a posljedica nije nastupila iz bilo kojih razloga. PRIPREMNE RADNJE Pojam pripremne radnje Pripremne radnje predstavljaju takve radnje koje preduzima izvršilac kriviĉnog djela. ove faze u ostvarenju kriviĉnog djela ne mogu postojati kod nehatnih delikata. u kriviĉnopravnoj teoriji prisutna su 2 shvatanja: Prema objektivnoj teoriji uzima se da treba kazniti samo za one radnje koje su proizvele neku posljedicu u vanjskom svijetu. Npr. Kada uĉinilac poduzme radnju izvršenja. moţe doći do 2 završna stadija: 1. 62 WWW. 2. Subjektivna teorija u svom integralnom obliku ne bi se mogla prihvatiti ni kod pokušaja. Dakle. neovisno o volji izvršioca. svršeno kriviĉno djelo – usljed preduzete radnje nastupila je zabranjena posljedica.COM njegovo izvršenje. 2. razmišljanje i donošenje odluke da se izvrši kriviĉno djelo kod nas ne predstavlja kaţnjivu fazu. To znaĉi da se i za pripremne radnje i za pokušaj kriviĉnog djela po toj teoriji kaţnjava isto kao i za svršeno djelo. Za to postoje 2 razloga: 1. uzete same za sebe one ne predstavljaju napad na neko pravno zaštićeno dobro. i kaţnjavanje za te stadije. planiranju ili drugim radnjama kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje kriviĉnog djela. kupovina puške još ne znaĉi da je puška namijenjena za izvršenje kriviĉnog djela. naime. a koje mu omogućavaju ili olakšavaju izvršenje kriviĉnog djela. Subjektivna teorija kod kaţnjavanja za stadije ostaje pri svom shvatanju o ispoljenoj ili manifestiranoj zloĉinaĉkoj volji. uklanjanju prepreka za izvršenje kriviĉnog djela. jer se pristupa radnji izvršenja. Donesena odluka se do same realizacije moţe promijeniti. Nakon pripremne radnje ulazi se u kriviĉno djelo. a do posljedice nije došlo usljed nekih vanjskih okolnosti.WWW. Opravdanje za kaţnjavanje pokušaja teţeg kriviĉnog djela objektivna teorija nalazi u t ome što je i pokušaj za društvo opasan. pokušaj kriviĉnog djela .preduzeta je radnja izvršenja.BH-PRAVNICI. dogovaranju. a izuzetno kad je u pitanju pokušaj teţeg kriviĉnog djela.BH-PRAVNICI. odnosno kaţnjive su samo izuzetno. Posebno vaţno pitanje jeste koja od naprijed pomenutih faza je kaţnjiva i da li u pogledu kaţnjavanja treba praviti razliku izmeĊu pojedinih faza. Odluku je praktiĉno nemoguće dokazati. To podrazumijeva prije svega kaţnjavanje za svršeno kriviĉno djelo. a nebitno je da li je njegova namjera do kraja realizirana. U tom smis lu. Pripremne radnje stoje ante portas delicta (pred vratima zloĉina).COM . Kada su u pitanju pripremne radnje i pokušaj kriviĉnog djela. U našem pravu su pripremne radnje u naĉelu nekaţnjive . One se najĉešće sastoje u nabavljanju ili osposobljavanju sredstava za izvršenje kriviĉnog djela. a pogotovo kod pripremnih radnji. Objektivna teorija iskljuĉuje mogućnost kaţnjavanja za pripremne radnje. Bitno je. iako predstavlja posebnu fazu u ostvarenju kriviĉnog djela. Tako se kao slijedeći stadij nakon donošenja odluke javlja pripremna radnja. Bitno obiljeţje pripremnih radnji i pokušaja kriviĉnog djela sastoji se u tome da ove faze mogu postojati samo ako je u pitanju vršenje kriviĉnog djela sa umišljajem kao oblikom krivnje. što znaĉi da stoje izvan bića kriviĉnog djela. Objektivno gledano. ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi. da je nekom radnjom uĉinilac jasno izrazio svoju zloĉinaĉku volju. a koje ne predstavljaju radnju izvršenja.

a kod silovanja da izvrši obljubu. Npr. Npr. Odsustvo zabranjene posljedice. ali nije nastupila zabranjena posljedica. neovisno da li je u pitanju povreda ili konkretno ugroţavanje. pokušaj postoji već od trenutka kad se zapoĉelo sa upotrebom tog sredstva. kod kojih opasnost nije element bića kriviĉnog djela. 137-139 KZ). Postoje 2 vrste kaţnjivih pripremnih radnji: 1. Postoji razlika izmeĊu kriviĉnih djela kod kojih se posljedica pojavljuje kao povreda ili kao konkretna opasnost tj. Pokušaj postoji već od trenutka kad poĉinilac upotrijebi silu ili ozbiljnu prijetnju. upotreba sile (prinuda) je sredstvo za izvršenje kraĊe kod razbojništva.144-146 KZ).kod kojih je posljedica element bića kriviĉnog djela i kriviĉnih djela kod kojih je posljedica apstraktna opasnost. terorizam. POKUŠAJ KRIVIĈNOG DJELA Pojam pokušaja kriviĉnog djela Pokušaj krivičnog djela postoji kad je izvršenje krivičnog djela sa umišljajem započeto. Radnja izvršenja (nedovršena ili dovršena). stranoj organizaciji ili licu koje im sluţi…”. nedozvoljeno drţanje oruţja ili eksplozivnih materija. špijunaţa – ĉl. priznavanje kapitulacije i okupacije. Razlika se ogleda u tome što se kod pripremnih radnji ne ulazi u kriviĉno djelo. . pripremanje krivičnog djela kaznit će se samo kada je to pripremanje preduzeto s direktnim umišljajem i samo onda kad to Zakon izričito određuje.nabavku sredstava za vršenje odreĊenih kriviĉnih djela (podrivanje vojne i odbrambene moći. 3. Primjeri: špijunaţa – “ko pribavlja tajne podatke ili dokumente u namjeri da ih saopšti ili preda stranoj drţavi. odnosno obljube kod silovanja. One koje predstavljaju delict sui generis – u ovom sluĉaju pripremna radnja uzdignuta je u rang radnje izvršenja kriviĉnog djela. kod pokušaja kriviĉnog djela bitna su 3 elementa: 1. 2. U prvom sluĉaju. uzima se da pokušaj postoji onda kad se preduzme prva djelatnost koja ulazi u radnju izvršenja.WWW. kod razbojništva sa namjerom da ostvari kraĊu.BH-PRAVNICI. Kaţnjavanje za pripremanje odreĊenog kriviĉnog djela – ovdje pripremna radnja predstavlja samo prethodni stadij u ostvarenju nekog kriviĉnog djela. Kod onih kriviĉnih djela kod kojih je upotreba odreĊenog sredstva element bića kriviĉnog djela. radnja. Umišljaj (direktni ili eventualni) kao oblik krivnje. kod ubistva pokušaj postoji već od trenutka kad osoba A sa umišljajem da liši ţivota osobu B na nju nanišani. Kako se radnja izvršenja najĉešće sastoji od niza djelatnosti. u ĉl.BH-PRAVNICI.COM . ili je radnja izvršenja dovršena.151 KZ FBiH propisano je kaţnjavanje za pripremu odreĊenih kriviĉnih djela i to za: .COM Kaţnjavanje za pripremne radnje Prema KZ FBiH. udruţivanje radi vršenja kriviĉnog djela. dok se kod pokušaja preduzimanjem radnje izvršenja ulazi u kriviĉno djelo. posljedica mora izostati. oruţana pobuna. Kod kriviĉnih djela sa apstraktnom opasnošću. ali nije dovršeno. kod razbojništva i silovanja. 2. Zajedniĉko im je što nema nastupanja zabranjene posljedice. Dakle. pokušaj postoji kad je radnja izvršenja zapoĉeta ali nije dovršena. Tako npr.stvaranje udruţenja za vršenje pojedinih kriviĉnih djela (napad na ustavni poredak. potrebno je kod svakog kriviĉnog djela znati u ĉemu se sastoji radnja izvršenja. itd. 63 WWW. I pripremne radnje i pokušaj su stadiji u ostvarenju kriviĉnog djela. jer se ostvaruje jedno njegovo bitno obiljeţje tj. ugroţavanje teritorijalne cjelovitosti – ĉl. Da bi se govorilo o kaţnjivosti za pokušaj kriviĉnog djela.

neprijavljivanje pripremanja kriviĉnog djela (ĉl. Kaţnjavanje za pokušaj kriviĉnog djela Kod kaţnjavanja za pokušaj kriviĉnog djela nameću se pitanja zašto se uopće kaţnjava za pokušaj kriviĉnog djela.179). Kod kvalificiranog pokušaja sud uvijek uzima u obzir i kaznu ko ja je propisana za ostvareno kriviĉno djelo. ali nije nastupila zabranjena posljedica. Suprotno tome. pokušaj postoji tek kad se preduzme i posljednja od kumulativno predviĊenih radnji. osoba A sa umišljajem da liši ţivota osobu B.COM . Sluĉajevi kad nije moguć pokušaj kriviĉnog djela Pokušaj nije moguć kod svih kriviĉnih djela: 1. te kako kazniti za pokušaj kriviĉnog djela. tako da se pokušajem ostvaruje svršeno kriviĉno djelo. ali nije dovršena. Nesvršeni pokušaj postoji kad je radnja izvršenja zapoĉeta. ugroţavanje teritorijalne cjeline itd. jer se dobrovoljni odustanak razliĉito manifestira kod svršenog i nesvršenog pokušaja. 2. Npr: napad na ustavni poredak.BH-PRAVNICI. Nesvršeni i svršeni pokušaj kriviĉnog djela Prema stadiju u kome je ostala radnja izvršenja. Npr. U odgovoru na pitanje razloga kaţnjivosti za pokušaj kriviĉnog djela istiĉu se 2 shvatanja: 64 WWW. kod kriviĉnog djela izlaganja opasnosti iz ĉl. Kvalificirani pokušaj Kriviĉnopravna teorija poznaje i teţi ili tzv. Zbog dobrovoljnog odustanka. nego za svršeni pokušaj.WWW. ali promaši. Tako npr. a zatim tu osobu poĉne ostavljati u stanju ili prilikama opasnim po ţivot. pokušaj moţe biti svršeni i nesvršeni. kada je kaţnjiv pokušaj prema nekom kriviĉnom zakonodavstvu. pri ĉemu ne doĊe do nastupanja smrti. U takvom sluĉaju osoba A će odgovarati za pokušaj ubistva osobe B. pokušaj postoji kad se preduzme bilo koja od tih radnji. kod kriviĉnih djela kod kojih su u pitanju 2 kumulativno postavljene radnje.COM Kod nekih kriviĉnih djela kod kojih su u pitanju 2 ili više alternativno postavljenih radnji.BH-PRAVNICI. ali ne dovrši radnju gušenja. samostalnog. Kod nekih kriviĉnih djela pokušaj je iskljuĉen zbog prirode krivičnih djela. Npr: sudjelovanje u tuĉi (ĉl. zagnjuri joj glavu u vodu. Razlikovanje izmeĊu svršenog i nesvršenog pokušaja bitno je iz 2 razloga: 1. osoba A sa umišljajem da liši ţivota osobu B puca na nju iz vatrenog oruţja.324) itd. Npr.180 KZ. Pokušaj nije moguć kod kriviĉnih djela kod kojih je on element krivičnog djela. ali osobi B pritom bude nanesena teška tjelesna povreda. Kvalificirani pokušaj postoji u slučaju kad su pokušajem jednog krivičnog djela ostvarena obilježja drugog. 2.kvalificirani pokušaj. Okolnost da je pri tome nanesena teška tjelesna povreda biće uzete u obzir kao oteţavajuća okolnost za pokušaj ubistva. Kod odmjeravanja kazne. Takav je s luĉaj npr. gdje će po pravilu kazna biti blaţa za nesvršeni. gdje pokušaj postoji tek onda kad jedno lice prvo prouzrokuje opasnost po ţivot neke osobe. u zakonu posebno određenog krivičnog djela. kvalificirani pokušaj postoji kad osoba A sa umišljajem da liši ţivota osobu B puca na nju iz vatrenog oruţja. pri pokušaju drugog kriviĉnog djela. Svršeni pokušaj postoji kada je radnja izvršenja dovršena. jer je njegov umišljaj bio usmjeren na lišavanje ţivota.

WWW.BH-PRAVNICI.COM
Prema subjektivnom shvatanju, uĉinilac se kaţnjava za pokušaj kriviĉnog dje la zbog ispoljene zloĉinaĉke volje. Prema objektivnom shvatanju, za pokušaj se kaţnjava zbog toga što on predstavlja opasnost za neko pravno zaštićeno dobro ili vrijednost. Kao najispravnije shvatanje se uzima da se za pokušaj kaţnjava kako zbog ispolje ne zloĉinaĉke volje, tako i zbog opasnosti za neko pravno dobro usljed poduzete radnje izvršenja. U odgovoru na pitanje kada je kaţnjiv pokušaj kriviĉnog djela, u našem pravu postoje 2 osnovna pravila (ĉl.20 KZ): 1. Uvijek je kažnjiv pokušaj onih kriviĉnih djela za koja se po zakonu moţe izreći zatvor od 5 godina ili teţa kazna; 2. Za pokušaj ostalih kriviĉnih djela, uĉinilac se moţe kazniti samo onda ako je to zakonom izričito propisano. Pitanje naĉina kaţnjavanja za pokušaj kriviĉnog djela riješeno je odredbom ĉl.20 st.2 KZ FBiH. Prema toj odredbi, uĉinilac će se za pokušaj kazniti u granicama kazne koja je propisana za kriviĉno djelo, a moţe se i blaţe kazniti. Iz ovog zakonskog rješenja vidljivo je da naš zakonodavac ne prihvata u njihovoj iskljuĉivosti ni subjektivnu ni objektivnu teoriju kaţnjivosti za pokušaj, već ih prihvata u njihovom jedinstvu. Dakle, pokušaj kriviĉnog djela predstavlja poseban, opći, samostalni fakultativni osnov za ublaţavanje kazne. Treći opći osnov za ublažavanje kazne je pokušaj krivičnog djela. NEPODOBAN POKUŠAJ KRIVIĈNOG DJELA Pojam nepodobnog pokušaja Postoje situacije kad je izvršenje kriviĉnog djela praktiĉno nemoguće, uprkos preduzetoj radnji izvršenja, jer ne moţe doći do nastupa posljedice koja je element bića kriviĉnog djela. Do nemogućnosti izvršenja kriviĉnog djela dolazi ili zbog odreĊenih svojstava objekta na kome se preduzima radnja izvršenja, ili zbog odreĊenih svojstava sredstava kojima se realizira radnja izvršenja. U tom sluĉaju u pitanju je nepodobnost objekta radnje ili nepodobnost sredstava radnje. Pokušaj takvih kriviĉnih djela naziva se nepodoban pokušaj. Tako npr. u pogledu objekta radnje nepodoban pokušaj postoji kad se pokuša ubistvo na lešu, a u pogledu sredstva kad se pokuša ubistvo pucanjem iz prazne puške. Apsolutno i relativno nepodoban pokušaj U kriviĉnopravnoj teoriji razlikuju se apsolutno i relativno nepodoban pokušaj. Apsolutno nepodoban pokušaj postoji u sluĉaju kad su objekat ili sredstvo radnje takvi da usljed preduzete radnje uopće ne moţe doći do nastupanja posljedice, odnosno do izvršenja kriviĉnog djela. Kad je u pitanju objekat, primjeri za to su pokušaj ubistva na lešu ili pokušaj prekida trudnoće nad ţenom koja nije trudna. Kad su u pitanju sredstva, primjeri su pokušaj ubistva pucanjem iz prazne puške ili pokušaj ubistva trovanjem uz korištenje supstance koja nije otrovna. Relativno nepodoban pokušaj postoji u sluĉaju kad su objekat ili sredstvo radnje podobni da proizvedu posljedicu, ali u konkretnom sluĉaju zbog nekih posebnih okolnosti nije moglo doći do nastupanja posljedice. S obzirom na objekat, relativno nepodobni pokušaj postoji u sluĉaju kad se pokuša ubistvo lica pucanjem kroz prozor u prostoriju u kojoj bi se to lice trebalo nalaziti, a to lice je prije kratkog vremena izašlo iz prostorije. Drugi primjer je kad lopov zavuĉe ruku u tuĊi, prazan, dţep. S obzirom na sredstvo, relativno nepodoban pokušaj postoji npr. u sluĉaju kad je sredstvo samo po sebi sposobno proizvesti ţeljeno dejstvo, ali usljed lošeg rukovanja ili zbog sluĉajnosti ne

65

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
doĊe do rezultata. Npr, uĉinilac baci bombu na gomilu ljudi, ali bomba ne eksplodira zbog toga što uĉinilac nije znao rukovati detonatorom. Naš zakon ne pravi razliku izmeĊu apsolutno i relativno nepodobnog pokušaja. Kaţnjavanje za nepodoban pokušaj U kriviĉnopravnoj teoriji sporno je pitanje da li se i nepodoban pokušaj smatra pokušajem izvršenja kriviĉnog djela. Objektivna teorija smatra da kod nepodobnog pokušaja nema pokušaja, jer je radnja izvršenja nemoguća (nepodobna). Kod nepodobnog pokušaja ne samo da ništa nije proizvedeno tom radnjom, već ništa nije ni moglo da se proizvede. Samo izuzetno pristalice objektivne teorije dopuštaju da relativno nepodoban pokušaj moţe da predstavlja pokušaj izvršenja kriviĉnog djela. Primjer: pokušaj ubistva pucanjem kroz prozor u prostoriju iz koje je lice kao potencijalni pasivni subjekt upravo izašlo. Prema subjektivnoj teoriji, nepodoban pokušaj jeste pokušaj izvršenja kriviĉnog djela. Bitno je da je ispoljena zloĉinaĉka volja. Ne pravi se nikakva razlika izmeĊu pokušaja i nepodobnog pokušaja, kao ni izmeĊu apsolutno i relativno nepodobnog pokušaja. Kaţnjavanje za nepodoban pokušaj je u našem pravu riješeno odredbom ĉl.21. KZ FBiH u kojoj se kaţe: “uĉinitelj koji pokuša uĉiniti kriviĉno djelo nepodobnim sredstvom ili prema nepodobnom predmetu, moţe se osloboditi od kazne”. Iz te odredbe slijedi: - da se uĉinilac moţe kazniti u granicama propisane kazne; - da mu se kazna moţe neograniĉeno ublaţiti (primjenom odredbe ĉl.43 st.2); ili - da se uĉinilac moţe osloboditi od kazne. Koju će od navedenih opcija sud prihvatiti zavisi od okolnosti konkretnog sluĉaja. U svakom sluĉaju, nepodoban pokušaj predstavlja jedan samostalni, opći, fakultativni zakonski osnov za oslobođenje od kazne. DOBROVOLJNI ODUSTANAK OD IZVRŠENJA KRIVIĈNOG DJELA Pojam dobrovoljnog odustanka Postoje situacije u kojima izvršilac sam odustane od izvršenja kriviĉnog djela, ili sprijeĉi da nastupi posljedica. Okolnost da je uĉinilac sam dobrovoljno odustao od izvršenja kriviĉnog djela, mada je nesmetano mogao dovršiti djelo, redovno se uzima kao vaţna okolnost kad je u pitanju kaţnjavanje takvih uĉinilaca. Blaţi tretman takvih uĉinilaca moţe se ispoljiti na naĉin da se potpuno iskljuĉi kaţnjivost u takvim sluĉajevima, da se predvidi mogućnost blaţeg kaţnjavanja ili da se predvidi mogućnost njihovog oslobaĊanja od kazne. Suština dobrovoljnog odustanka je upravo u momentu dobrovoljnosti, a taj momenat postoji uvijek kada se utvrdi da je uĉinilac bio svjestan i da je objektivno mogao zapoĉeto djelo dovršiti do kraja. Nema dobrovoljnosti u sluĉaju kad je uĉinilac odustao od djela nakon što je postao svjestan da zbog neke vanjske okolnosti ne moţe dovršiti zapoĉeto djelo. Kod dobrovoljnost se ne ulazi u etiĉku vrijednost motiva odustajanja. Ti motivi mogu biti strah od kazne, bojazan da će biti otkriven, samilost prema ţrtvi, religijske pobude itd. Bitno je samo da je uĉinilac dobrovoljno odustao. Odustanak mora da se manifestira u nekom vanjskom ĉinu. Ako je radnja izvršenja zapoĉeta, ona mora biti prekinuta, ako je radnja izvršenja dovršena, uĉinilac mora sprijeĉiti nastup posljedice. U svakom sluĉaju, vaţno je da je izostala posljedica koja je trebala da nastupi usljed preduzete radnje. Ukoliko je posljedica ipak nastupila, tada nema dobrovoljnog odustanka, neovisno od toga koliko se uĉinilac trudio da sprijeĉi njeno nastupanje. Taj njegov uzaludni napor moţe mu se uzeti u obzir samo kao olakšavajuća okolnost prilikom odmjeravanja kazne za uĉinjeno kriviĉno djelo.

66

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
U odredbi ĉl.22 st.1 naš zakonodavac predviĊa dobrovoljni odustanak od pripremanja i od pokušaja kriviĉnog djela. Dobrovoljni odustanak od kaţnjive pripreme kriviĉnog djela Kad je u pitanju pripremanje kriviĉnog djela koje je u zakonu predviĊeno kao kaţnjivo, dobrovoljni odustanak postoji kad je uĉinilac jednim objektivnim, realnim vanjskim ĉinom ili manifestacijom iskazao svoju volju u smislu da je napustio odluku o izvršenju kriviĉnog djela. Tako npr.kod terorizma – nabavljanje sredstava za izvršenje tog djela predviĊeno u ĉl.151 kao njegovo kaţnjivo pripremanje, uĉinilac će dobrovoljno odustati kad ta nabavljena sredstva jednostavno uništi. Tim ĉinom i izrazom dobrovoljnosti uĉinilac javno ispoljava u vanjskom svijetu da je promijenio svoju odluku o izvršenju kriviĉnog djela. Dobrovoljni odustanak kod svršenog i nesvršenog pokušaja Dobrovoljni odustanak se razliĉito manifestira kod pokušaja kriviĉnog djela. Dobrovoljni odustanak se ne manifestira jednako kod svršenog i nesvršenog pokušaja. Kad je u pitanju nesvršeni pokušaj, dakle kad je radnja izvršenja zapoĉeta ali nije dovršena, za dobrovoljni odustanak se traţi da uĉinilac prekine zapoĉetu radnju, da bi na taj naĉin prekinuo i dovršenje kriviĉnog djela. Tako npr. osoba A sa umišljajem da liši ţivota osobu B zagn juri tu osobu u kadu punu vode, ali nakon nekog vremena prekine radnju tako da ne doĊe do ugušenja. Kod svršenog pokušaja nije dovoljno samo pasivno drţanje u odnosu na radnju izvršenja. Zahtijeva se nova aktivna radnja, novo ĉinjenje koje je usmjereno na to da se sprijeĉi nastupanje posljedice. Tako npr. dobrovoljni odustanak od svršenog pokušaja postojaće kada osoba A sa umišljajem da liši ţivota osobu B istu baci u vodu, mada zna da osoba B ne zna plivati, a zatim spasi osobu B prije nego što je došlo do utapanja. Dakle, za dobrovoljnost odustanka vaţno je da je posljedica izostala upravo naknadno preduzetom aktivnom radnjom samog uĉinioca. Pritom nije vaţno da li je sam uĉinilac neposredno sprijeĉio nastupanje posljedice, već to moţe biti uĉinjeno i preko trećih osoba koje je uĉinilac pozvao u pomoć. Bitno je da je njegovom radnjom sprijeĉeno nastupanje posljedice. Dobrovoljni odustanak nije moguć u svim situacijama pokušaja. On je uvijek moguć kod nesvršenog pokušaja jer se zapoĉeta radnja uvijek moţe obustaviti. MeĊutim, kad je u pitanju svršeni pokušaj, dobrovoljni odustanak nije uvijek moguć. U tom smislu kod svršenog pokušaja postoji razlikovanje na 2 situacije: 1. Kad nakon završetka radnje do nastupanja posljedice postoji jedan vremenski interval koji omogućava uĉiniocu naknadnu intervenciju u cilju spreĉavanja nastupa posljedice – temporalni delikti (primjer: bacanje u vodu sa umišljajem da se baĉeni utopi). Dobrovoljni odustanak je moguć. 2. Pokušaji gdje nakon završetka radnje posljedica nastupi odmah, ili je sasvim izvjesno da ona nije nastupila niti moţe nastupiti – momentalni delikti (npr.pokušaj ubistva vatrenim oruţjem). Dobrovoljni odustanak nije moguć. Dobrovoljni odustanak takoĊer nije moguć kod onih krivičnih djela kod kojih je samim preduzimanjem radnje ostvareno svršeno krivično djelo, jer se kod tih kriviĉnih djela pokušaj obuhvata pojmom svršenog kriviĉnog djela. Takva djela su npr.napad na ustavni poredak, ugroţavanje teritorijalne cjeline itd. Kaţnjavanje u sluĉaju dobrovoljnog odustanka i odgovornost za samostalno djelo pri dobrovoljnom odustanku Prema odredbi ĉl.22 st.1 KZ FBiH, uĉinilac koji je pripremao ili pokušao uĉiniti kriviĉno djelo, ali je dobrovoljno odustao od njegovog izvršenja ili je sprijeĉio njegovo izvršenje, oslobodit će se od

67

WWW.BH-PRAVNICI.COM

To znaĉi da je dobrovoljni odustanak u našem kriviĉnom pravu opći. Ovakvo rješenje je najispravnije. 3.22 st. 2. a posljedica je nastupila na drugom mjestu. jer se na tom mjestu najlakše i najtemeljitije prikupljaju dokazi o izvršenju kriviĉnog djela. 68 WWW. U teoriji preovladava shvatanje da pokušano kriviĉno djelo kada je u pitanju dobrovoljni odustanak. a da je mjesto nastupanja posljedice ĉesto rezultat ĉiste sluĉajnosti. osoba A se sluţi falsificiranom ispravom i na taj naĉin pokušava prevariti osobu B.351. konzumira samo ono djelo koje bi bilo obuhvaćeno potpunim izvršenjem djela. Teorija uspjeha – kao mjesto izvršenja bitno je damo ono mjesto gdje je nastupila zabranjena posljedica. Teorija djelatnosti – kao mjesto izvršenja uzima se samo mjesto gdje je uĉinilac radio (komisivni delikti). U ovom primjeru postoji pokušaj prevare iz ĉl. Po odredbi ĉl.28. iz praktiĉnih razloga je najbolje kao mjesto izvršenja uzeti mjesto preduzimanja radnje. jer tek nastupom posljedice postoji svršeno kriviĉno djelo. ipak su moguće i situacije tzv. u sluĉaju dobrovoljnog odustanka uĉinilac će se kazniti za one radnje koje ĉine neko drugo samostalno kriviĉno djelo. 2. Kod utvrĊivanja mjesta izvršenja KD u kriviĉnopravnoj teoriji i zakonodavstvu postoje 3 shvatanja: 1. kod kojih je radnja preduzeta na jednom mjestu. obligatorni zakonski osnov za osloboĊenje od kazne. postavljanje eksplozivne naprave u avion u jednoj zemlji. tako i mjesto gdje je nastupila zabranjena posljedica. neovisno od toga da li je sama radnja preduzeta na domaćoj teritoriji ili je posljedica nastupila na domaćoj teritoriji. posebno pitanje je da li se ona odnosi i na kvalificirani pokušaj.COM .BH-PRAVNICI. U odnosu na pomenutu odredbu.BH-PRAVNICI.2 KZ FBiH. ali će se uĉinilac kazniti za upotrebu krivotvorene isprave iz ĉl. jer ono odgovara najvećem broju zemalja s obzirom da uvijek omogućava primjenu domaćeg zakonodavstva. Mjesto izvršenja znaĉajno je i na unutrašnjem planu zbog toga što se s obzirom na mjesto izvršenja kriviĉnog djela odreĊuje i mjesna nadleţnost suda.WWW. odnosno bio duţan da radi (omisivni delikti). Osim toga. MJESTO I VRIJEME IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA MJESTO IZVRŠENJA KRIVIĈNOG DJELA Mada posljedica redovno nastupa na mjestu gdje je i preduzeta radnja izvršenja kriviĉnog djela. a eksplozija i pad aviona u drugoj zemlji).COM kazne. bez obzira na to gdje je nastupila zabranjena posljedica. Na meĊunarodnom planu moţe se postaviti pitanje mjesta izvršenja i primjena kriviĉnog zakona ako je radnja izvršenja preduzeta u jednoj zemlji. Smatra se da je za mjesto izvršenja bitna jedino radnja. ali od prevare dobrovoljno odustane. Teorija ubikviteta – kao mjesto izvršenja smatra se jednako kako ono mjesto gdje je preduzeta radnja. UtvrĊivanje mjesta izvršenja znaĉajno je iz 2 razloga: 1. Npr. To praktiĉno znaĉi da se pomenuta zakonska odredba ne odnosi na kvalificirani pokušaj. Tada se postavlja pitanje koje je mjesto izvršenja kriviĉnog djela.distancionih kriviĉnih djela. a posljedica nastupila u drugoj (npr.

nadripisarstvo itd).32 st. Kao mjesto izvršenja kod trajnih kriviĉnih djela smatra se svako mjesto u kome je trajalo protivpravno stanje. Vrijeme izvršenja kriviĉnog djela vaţno je i kod procjenjivanja uraĉunljivosti uĉinioca. Vrijeme izvršenja se vezuje za radnju. Naš kriviĉni zakon (ĉl. ratni zloĉin se moţe izvršiti samo za vrijeme oruţanog sukoba ili okupacije. Kao vrijeme se raĉuna vrijeme poduzimanja 69 WWW. U odredbi ĉl. Neuraĉunljivim se moţe smatrati samo ono lice koje je u vrijeme izvršenja djela bilo neuraĉunljivo. već samo procesno-pravni znaĉaj. 4.COM . Kod produţenog kriviĉnog djela. Npr.KD nesavjesnog poslovanja u privredi). Vrijeme izvršenja kriviĉnog djela bitno je zbog zastarjelosti kriviĉnog gonjenja za uĉinjeno kriviĉno djelo. obiĉna kraĊa postaje teškom kraĊom ako se izvrši za vrijeme elementarne nepogode. Taj momenat je bitan iz slijedećih razloga: 1. tako i u mjestu gdje je prema umišljaju uĉinioca trebala nastupiti ili je mogla nastupiti zabranjena posljedica.kod onih kriviĉnih djela kod kojih se više djelatnosti stapa u jednu radnju izvršenja (npr.32 st. 3. 5. Za utvrĊivanje kriviĉne odgovornosti i primjenu kriviĉne sankcije bitna je starosna dob uĉinioca u vrijeme izvršenja kriviĉnog djela. kada se radi o utvrĊivanju starosne granice uĉinioca. Ista situacija je i kod produţenog kriviĉnog djela i kod kriviĉnih djela koja su sliĉna kolektivnim kriviĉnim djelima (nadriljekarstvo. osoba koja nije navršila 14 godina u vrijeme izvršenja kriviĉnog djela nije kriviĉno odgovorna. pa se kao vrijeme smatra cijelo vrijeme trajanja radnje. gdje je više djela spojeno u jedno kriviĉno djelo. a sliĉna situacija je i kod onih kriviĉnih djela koja su po svojim obiljeţjima sliĉna kolektivnim kriviĉnim djelima.WWW. kao vrijeme izvršenja djela bitno je vrijeme poduzimanja zadnje radnje. Tako npr. Npr. kao mjesto izvršenja smatra se mjesto svakog pojedinog djela (i radnja i posljedica). jer ta zastarjelost poĉinje teći od vremena izvršenja kriviĉnog djela. MeĊutim.BH-PRAVNICI.1 prihvatio teoriju ubikviteta jer je izriĉito navedeno da je kriviĉno djelo uĉinjeno kako u mjestu radnje. Odgovornost uĉinioca za uĉinjeno kriviĉno djelo uvijek se utvrĊuje prema odredbama kriviĉnog zakona koji je vaţio u vrijeme izvršenja kriviĉnog djela (sa izuzetkom primjene blaţeg zakona). Prethodna i naknadna neuraĉunljivost nemaju materijalno-pravni. 2. bitno je vrijeme završetka radnje.COM Naš kriviĉni zakon je u odredbi ĉl. Vrijeme izvršenja kriviĉnog djela posebno je znaĉajno kod onih kriviĉnih djela kod kojih je vrijeme obiljeţje kriviĉnog djela.BH-PRAVNICI. VRIJEME IZVRŠENJA KRIVIĈNOG DJELA Vrijeme izvršenja kriviĉnih djela predstavlja jedan od bitnih momenata u pogledu utvrĊivanja odgovornosti i kaţnjivosti uĉinioca kriviĉnog djela.2 KZ FBiH riješeno je pitanje utvrĊivanja mjesta izvršenja kod pripremanja i pokušaja kriviĉnog djela.31) prihvata stanovište prema kome je kriviĉno djelo uĉinjeno u vrijeme izvršenja (odnosno propuštanja) radnje kriviĉnog djela. tako i u mjestu gdje je nastupila zabranjena posljedica. zakona koji će se na uĉinioca primijeniti i zastarnog roka u pogledu kriviĉnog gonjenja. Pripremanje i pokušaj kriviĉnog djela smatraju se uĉinjenim kako u mjestu radnje. Vrijeme nastupanja posljedice pritom ne igra nikakvu ulogu.

Kod realnog sticaja uĉinilac sa više razliĉitih. Ista situacija je i kod tzv. Realni sticaj postoji kad osoba A jednim pucnjem iz vatrenog oruţja liši ţivota osobu B. Ovakav stav je opravdan jer prihvata ţivotnu realnost koja se ogleda u tome da je jednom radnjom zaista moguće ostvariti više posljedica. STICAJ KRIVIČNIH DJELA IDEALNI I REALNI STICAJ KRIVIĈNIH DJELA Pojam idealnog i realnog sticaja kriviĉnih djela Sticaj kriviĉnih djela postoji u situaciji kad jedno lice sa jednom ili više radnji izvršenja ostvari obiljeţja 2 ili više kriviĉnih djela za koje se istovremeno sudi i izriĉe jedinstvena kazna. Realni sticaj postoji kad uĉinilac sa 2 ili više odvojenih radnji ostvari obiljeţja 2 ili više kriviĉnih djela za koja se istovremeno sudi. uĉinilac će odgovarati samo za kriviĉno djelo ubistva. Ovo pitanje je vaţno zbog odmjeravanja kazne. vaţenju kriviĉnog zakona i poĉetku trajanja roka zastarjelosti kriviĉnog gonjenja bitno vrijeme preduzimanja zadnje radnje. Homogeni i heterogeni sticaj kriviĉnih djela Idealni i realni sticaj mogu biti homogeni i heterogeni. da bi se na kraju odmjerila jedinstvena kazna za sva ostvarena djela. u tom sluĉaju se uzimaju u obzir kazne za svako pojedino ostvareno dje lo. da se kod idealnog sticaja radi o sticaju kriviĉnih zakona. Ako se prihvati shvatanje da je idealni sticaj sticaj kriviĉnih djela. potpuno samostalnih radnji izvrši više kriviĉnih djela za koja se istovremeno sudi. Pomenute radnje su najĉešće i vremenski i prostorno odvojene. Sticaj moţe da bude idealni ili formalni i realni ili materijalni. Pritom nije vaţno da li su te radnje uĉinjene na istom mjestu i u isto vrijeme.trajnih krivičnih djela (npr.BH-PRAVNICI. u kriviĉnopravnoj teoriji kao sporno se javlja pitanje da li se tu radi o pravom sticaju kriviĉnih djela. Ako se prihvati da je u pitanju sticaj kriviĉnih zakona.46 st. kod kojih se kao vrijeme smatra svo vrijeme trajanja protivpravnog stanja. u tom sluĉaju kazna se odmjerava samo za jedno djelo i to ono koje je najteţe. Npr. a drugim pucnjem nanese tešku tjelesnu povredu osobi C. Kad je u pitanju idealni sticaj. a time i više kriviĉnih djela.protivpravno lišavanje slobode). Naš KZ se u odredbi ĉl.WWW.1 opredijelio za shvatanje da je i idealni sticaj ustvari sticaj kriviĉnih djela. a drugom radnjom izvrši kraĊu stvari koja pripada osobi C. s tim što se prethodno utvrdi kazna za svako pojedino kriviĉno djelo. Ako se prihvati drugo shvatanje. Idealni sticaj postoji kad osoba A jednim pucnjem iz vatrenog oruţja povrijedi osobu B i osobu C. 70 WWW. Idealni sticaj postoji kad uĉinilac jednom radnjom ostvari obiljeţja 2 ili više kriviĉnih djela. ili je u pitanju sticaj kriviĉnih zakona. tada će po shvatanju da je u pitanju pravi sticaj njemu biti utvrĊena kazna i za jedno i za drugo kriviĉno djelo. One su najĉešće uĉinjene na razliĉitim mjestima i u razliĉito vrijeme. ali se i kod tih kriviĉnih djela za raĉunanje navedenih momenata uzima u obzir trenutak prestanka protivpravnog stanja. osoba A jednom radnjom nanese tjelesnu povredu osobi B.BH-PRAVNICI. Za homogeni sticaj karakteristiĉno je da su ostvarena obiljeţja više istovrsnih kriviĉnih djela. Npr: ako osoba A jednim pucnjem iz vatrenog oruţja izvrši i ubistvo osobe B i tjelesnu povredu osobe C. s tim da je za donošenje odluke o starosnoj granici uĉinioca.COM .COM svake pojedine radnje.

mada su sa više radnji ostvarena bića više kriviĉnih djela od kojih bi svako za sebe predstavljalo posebno kriviĉno djelo. Dakle. Npr. Npr.WWW. takav uĉinilac će odgovarati samo za posebni oblik ubistva i to njegov privilegirani oblik. Odnos supsidijariteta postoji u sluĉaju kad se jedno djelo pojavljuje kao prethodni stadij u ostvarenju drugog kriviĉnog djela.BH-PRAVNICI.174 KZ i obiĉno ubistvo iz ĉl. Realni homogeni sticaj postoji u sluĉaju ako poĉinilac odvojenim radnjama poĉini više istovrsnih kriviĉnih djela. moţe biti prividni idealni i prividni realni sticaj kriviĉnih djela. istovremeno je ostvarila i obiljeţja obiĉnog ubistva (“…ko drugog liši ţivota.171. iz ĉl. pa u takvim sluĉajevima ne postoje 2 kriviĉna djela (opći i posebni oblik).. pa uĉinilac odgovara 71 WWW. inkluzija itd. alternativitet. a drugom radnjom povredu osobi C. PRIVIDNI IDEALNI STICAJ KRIVIĈNIH DJELA Prividni idealni sticaj kriviĉnih djela postoji u situacijama kada izmeĊu 2 ili više kriviĉnih djela postoje slijedeći odnosi: specijalitet. Heterogeni idealni sticaj postoji u sluĉaju kad se jednom istom radnjom poĉine 2 ili više raznovrsnih kriviĉnih djela. Prividni sticaj kriviĉnih djela Prividni sticaj kriviĉnih djela postoji u sluĉaju kada postoji privid da je ostvareno više kriviĉnih djela.:”). kao i pravi. Tada se primjenjuje pravilo lex specialis derogat legi generali (poseban zakon derogira ili ukida opšti zakon). Prividni idealni sticaj kriviĉnih djela javlja se u sluĉajevima kad uĉinilac jednom radnjom ostvari obiljeţja bića 2 ili više kriviĉnih djela. Primjenom pravila lex primaria derogat legi supsidiariae na uĉinioca se primjenjuje primarni. Kao primjer specijaliteta moţe se navesti ubistvo djeteta pri poroĊaju. Prividni sticaj kriviĉnih djela.BH-PRAVNICI. općeg kriviĉnog djela. supsidijaritet. a u stvari postoji samo jedno kriviĉno djelo. Prividni realni sticaj kriviĉnih djela javlja se u situacijama kad zbog jedinstva radnje izvršenja prihvataom da postoji samo jedno kriviĉno djelo. Naime. prividni sticaj ustvari nije sticaj kriviĉnih djela. majka koja liši ţivota svoje dijete tokom poroĊaja ili neposredno nakon poroĊaja dok kod nje traje poremećaj izazvan poroĊajem. tako da su ostala bića sadrţana u tom jedinstvenom biću. ako osoba A jednom radnjom nanese povredu osobi B. a to je ĉedomorstvo. Heterogeni realni sticaj postoji u sluĉaju kad se odvojenim radnjama poĉini 2 ili više raznovrsnih kriviĉnih djela. Kod heterogenog sticaja karakteristiĉno je postojanje više raznovrsnih kriviĉnih djela.COM . već samo posebni oblik odreĊenog kriviĉnog djela. ako osoba A jednom radnjom nanese povredu osobama B i C. s tim da su sva ta djela obuhvaćena bićem jednog jedinstvenog djela. u pogledu vremena izvršenja samo za vrijeme poroĊaja ili neposredno nakon poroĊaja i u pogledu osobenosti uĉinioca dok kod nje traje poremećaj izazvan poroĊajem). konsumpcija. Zbog posebnosti obiljeţja ĉedomorstva (u pogledu uĉinioca samo majka.COM Idealni homogeni sticaj postoji usluĉaju ako poĉinilac jednom istom radnjom poĉini 2 ili više istovrsnih kriviĉnih djela. a ne supsidijarni zakon. Odnos specijaliteta postoji u sluĉaju kada se jedno djelo pojavljuje kao poseban oblik nekog drugog. U takvoj situaciji prethodno kriviĉno djelo je supsidijarno drugom kriviĉnom djelu koje je primarno. Npr. ako osoba A istim pucnjem iz vatrenog oruţja liši ţivota osobu B i ošteti tuĊu stvar. mada su jednom radnjom ostvarena obiljeţja oba kriviĉna djela.

U tom sluĉaju ostvaren je alternativitet i u pogledu posebnog naĉina izvršenja i u pogledu posebne pobude. Tako npr. jer je to prikrivanje normalan i logiĉan produţetak kraĊe. a neki lišavanjem ţivota. ali će se odgovarati samo za jedan oblik.COM samo za primarno. odnosno nakon njenog dovršenja prikriva stvar koju je ukrao. a ne i za supsidijarno djelo. Prateće nekaţnjivo djelo postoji u sluĉaju kada uĉinilac jednom radnjom ostvari obiljeţja 2 kriviĉna djela. odnos supsidijariteta postoji u sluĉaju kaţnjavanja za pripremanje iz ĉl. Sloţeno kriviĉno djelo Sloţeno kriviĉno djelo je ono koje je sastavljeno iz 2 ili više kriviĉnih djela. redovno lakše kriviĉno djelo.276) i razbojniĉka kraĊa (ĉl. što znaĉi da u takvim sluĉajevima postoji samo ono djelo koje je konzumiralo drugo. U oba sluĉaja postoji jedno kriviĉno djelo.BH-PRAVNICI. Tako npr. Primjeri sloţenog kriviĉnog djela u našem KZ su razbojništvo (ĉl. Sloţeno kriviĉno djelo ima sliĉnosti sa kriviĉnim djelom koje je kvalificirano teţom posljedicom. kada osoba A osobi B nanese više udaraca od kojih neki rezultiraju teškim tjelesnim povredama. osoba A pucanjem iz vatrenog oruţja lišava ţivota osobu B i istovremeno oštećuje tuĊu stvar.151 KZ. kolektivnog i produţenog kriviĉnog djela. Svako od ovih djela sastavljeno je od po 2 djela – prinude i kraĊe. npr. Okolnost da je pritom ostvario jedno ili više ostalih alternativnih obiljeţja moţe bu se uzeti u obzir samo kao oteţavajuća okolnost prilikom odmjeravanja kazne za dominantni oblik djela.odijelo oštećenog.COM .290. Naknadno nekaţnjivo djelo postoji u sluĉaju kad se jedno djelo pojavljuje kao logiĉan i prirodan nastavak drugog kriviĉnog djela. već samo za ubistvo. Npr.BH-PRAVNICI. U takvim sluĉajevima uĉinilac odgovara samo za jedan alternativno propisani oblik. uĉinilac će odgovarati samo za izvršenu kraĊu po ĉl. alternativitet postoji u sluĉaju ako osoba A liši ţivota osobu B na svirep naĉin i iz bezobzirne osvete.274. Kod razbojniĉke kraĊe hronološki slijed prinude i kraĊe je drugaĉiji nego kod razbojništva. iako je ostvario obiljeţja i tog kriviĉnog djela. u njenoj je funkciji i zapravo predstavlja sredstvo za ostvarenje kraĊe. Razlika se ogleda u tome što je kod svih djela sloţenog kriviĉnog djela u pitanju umišljaj kao oblik krivnje. Kod razbojništva prinuda hronološki prethodi kraĊi. Odnos konsumpcije kod prividnog idealnog sticaja postoji u sluĉaju kada jedno djelo biva konzumirano drugim kriviĉnim djelom. ali nakon što uĉinilac biva zateĉen u kraĊi primjenjuje prinudu radi zadrţavanja kraĊom oduzetih stvari. U tom sluĉaju odgovara samo za ubistvo. glavnog djela. Tada se primjenjuje pravilo lex cosumeus derogat legi consumptae. koje se po svojim obiljeţjima razlikuje od djela iz kojih je sloţeno. osoba A kod kraĊe. odgovara samo za naknadno djelo kao primarno. Za supsidijarno djelo uĉinilac će odgovarati samo ako nema naknadnog djela. Ovdje kraĊa hronološki prethodi prinudi. što znaĉi da samo zakonodavac moţe 2 ili više samostalnih kriviĉnih djela spojiti u jedno djelo. Tako npr.275). PRIVIDNI REALNI STICAJ KRIVIĈNIH DJELA Zbog jedinstva radnje izvršenja prividni realni sticaj kriviĉnih djela postoji u oblicima sloţenog. Tako npr.WWW. mada je ostvario i kaţnjivu pripremnu radnju. Ukoliko je uĉinilac izvršio djelo za koje je nabavio sredstva. od kojih se jedno djelo pojavljuje kao zanemarljiva kriminalna koliĉina u odnosu na kriminalnu koliĉinu drugog. Odnos alternativiteta postoji u sluĉaju kada uĉinilac jednom radnjom ostvari 2 ili više alternativno postavljenih oblika nekog kriviĉnog djela. tada uĉinilac neće odgovarati za nanesene teške tjelesne povrede mada ih je ostvario. i to redovno onaj koji je najdominantniji u konkretnom sluĉaju. Kod djela koje je kvalificirano teţom 72 WWW. Njega nije dozvoljeno konstruirati u sudskoj praksi. a ne i za prikrivanje iz ĉl. Sloţeno KD je zakonska konstrukcija. jer teške tjelesne povrede bivaju konzumirane ubistvom. MeĊutim.

Kod nadriljekarstva inkriminirano je neovlašteno bavljenje lijeĉenjem ili drugom zdravstvenom djelatnošću bez propisane struĉne spreme.177 st. pritom nemajući namjeru da mu posluţi kao izvor prihoda. naše kriviĉno zakonodavstvo sadrţi neka druga kriviĉna djela koja su po svojoj prirodi vrlo sliĉna kolektivnom kriviĉnom djelu. Kod sloţenog kriviĉnog djela propisana je njegova kazna i sud se mora kretati u granicama propisane kazne. a koje su poĉinjene u kraćem vremenskom intervalu. Duţina tog intervala spada u red questio facti (faktiĉkih pitanja). takoĊer bez propisane struĉne spreme. neovisno od oblika krivnje u odnosu na osnovno djelo.BH-PRAVNICI. To je bilo kockanje. Konstrukcija sloţenog kriviĉnog djela vrlo je znaĉajna zbog odmjeravanja kazne. pa je sud u svakom sluĉaju utvrĊuje u zavisnosti od prirode kriviĉnog djela i svih okolnosti koje prate njegovo izvršenje. Kolektivno kriviĉno djelo Kolektivno kriviĉno djelo je takoĊer zakonska konstrukcija što znaĉi da i u tom sluĉaju nije dozvoljeno konstruirati kolektivno kriviĉno djelo u sudskoj praksi. Kolektivno krivično djelo iz navike postoji u sluĉaju kada je uĉinilac pokazao sklonost za vršenje takvih ili sliĉnih djela. Novi KZ ne sadrţi više to djelo. Kolektivno krivično djelo u vidu zanimanja postoji u sluĉaju kada je uĉinilac ispoljio spremnost da ponavlja izvršenje kriviĉnog djela. Produţeno kriviĉno djelo Produţeno kriviĉno djelo postoji u sluĉaju kad više kriviĉnih djela zbog meĊusobne povezanosti ĉine samo jedno kriviĉno djelo. djelo mora biti ponovljeno u više navrata. u vidu zanimanja i iz navike. Prema odnosu uĉinioca prema djelu razlikuju se slijedeći oblici kolektivnog djela: u vidu zanata. a kao primjer se mogu navesti nadriljekarstvo iz ĉl.BH-PRAVNICI. Kod kriviĉnih djela kod kojih je inkriminirano “bavljenje”. faktiĉko je pitanje koje sud rješava u svakom konkretnom sluĉaju. nadripisarstvo iz ĉl. pa bi sud primjenom pravila o odmjeravanju kazne za djela u sticaju prethodno utvrdio kaznu za svako pojedino djelo. Za razliku od sloţenog i kolektivnog kriviĉnog djela koji su 73 WWW. uz dokazanu spremnost uĉinioca da iz odreĊenih razloga ponavlja vršenje tog djela. Jedno od spornih teorijskih pitanja koja se odnose na kolektivno kriviĉno djelo je pitanje da li je za njegovo postojanje dovoljno njegovo jednokratno izvršenje. Razumljivo je da se postojanje kolektivnog kriviĉnog djela lakše utvrĊuje ako su u pitanju 2 ili više odvojenih djelatnosti koje ulaze u njegovu konstrukciju. Takvih djela ima više.COM . tada bi uĉinilac odgovarao za 2 kriviĉna djela. Koliki će interval biti potreban izmeĊu pojedinih odvojenih radnji da bi se sve te radnje mogle podvesti pod “bavljenje”.5 – teška tjelesna povreda kvalificirana smrću). a potom izrekao jednu jedinstvenu kaznu. ali koja se od njh u odreĊenoj mjeri i razlikuju. To su takva kriviĉna djela kod kojih zakonodavac inkriminira “bavljenje” odreĊenim poslovima ili radnjama.WWW. Naše ranije kriviĉno zakonodavstvo poznavalo je jedno kolektivno kriviĉno djelo u vidu zanata. Osnovna razlika izmeĊu pomenutih kriviĉnih djela i kolektivnih kriviĉnih djela ogleda se u tome što je kod kolektivnog kriviĉnog djela dovoljno i njegovo jednokratno izvršenje. MeĊutim. nuţan je nehat u odnosu na teţu posljedicu (ĉl. ili je neophodno da uĉinilac to djelo ponovi u više navrata.COM posljedicom. Kolektivno krivično djelo u vidu zanata postoji u sluĉaju kada je uĉinilac pokazao spremnost da mu izvršenje tog djela sluţi kao izvor prihoda ili bar da je imao namjeru da njegovim izvršenjem pribavi izvor prihoda. Da zakon ne prihvata tu konstrukciju. Kod nadripisarstva zakonodavac je inkriminirao neovlašteno i za nagradu bavljenje pruţanjem pravne pomoći. s tim da se utvrdi spremnost uĉinioca da ponavlja vršenje tog kriviĉnog djela. Preovladava shvatanje da je kod kolektivnog kriviĉnog djela dovoljno i njegovo jednokratno izvršenje.355 itd.247.

silovanje itd. Razumljivo je da će ovaj uslov prije biti ispunjen kad se radi o kraćim vremenskim intervalima izmeĊu pojedinih odvojenih radnji. uvreda. KraĊa. a ne traţi se uslov da je svim djelima oštećeno jedno te isto lice. istovjetnost oštećenog subjekta. 2. 3. kleveta. MeĊutim. Tako npr. teška kraĊa). Ta teorija traţi 3 uslova: 1. Istovrsnost krivičnog djela znaĉi da sva djela u toj konstrukciji moraju biti iste vrste. unaprijed donesene odluke. makar se ona nalazila u istoj grupi kriviĉnih djela. vremenski kontinuitet. od uĉinioca se ne traţi jedinstveni umišljaj u odnosu na ukupni rezultat. Objektivno-subjektivna teorija prihvata uslove objektivne teorije. Po objektivnom shvatanju u toj konstrukciji traţe se iskljuĉivo objektivni elementi. produţeno kriviĉno djelo nije zakonska. već pravna konstrukcija. vrši u sudskoj praksi. Postojanje vremenske veze ili kontinuiteta spada u red faktiĉkih pitanja. U pogledu ovog trećeg uslova postoji izuzetak kada su u pitanju ĉisto liĉna kriviĉna djela kao npr.COM .povezivanje više djela u jedno kriviĉno djelo. a taj je da sva ostvarena djela predstavljaju jedno jedinstveno djelo. predstava) postoji kod uĉinioca u odnosu na svako pojedino djelo koje ulazi u konstrukciju. bilo da se radi o fiziĉkom ili pravnom licu. a taj se ogleda u jedinstvenom umišljaju. U tom smislu istiĉu se 2 shvatanja: objektivno i objektivno-subjektivno. Istovjetnost oštećenog lica. razliĉita su mišljenja o uslovima. U produţeno kriviĉno djelo ne mogu ući razliĉita djela.COM zakonske konstrukcije. u pogledu tog uslova postoje 2 shvatanja: Prema prvom shvatanju. Naša kriviĉnopravna teorija i sudska praksa od navedenih uslova objektivne teorije traţi istovrsnost kriviĉnog djela i vremenski kontinuitet. Tu je nuţno postojanje istovjetnosti oštećenog. s tim da nova odluka mora biti sliĉna prethodnoj. sitna kraĊa. To znaĉi da se ta konstrukcija. a to je da se više i vremenski i prostorno odvojenih djelatnosti iz odreĊenih razloga spoje u jednu cjelinu. što znaĉi da u konstrukciju mogu ući i djela poĉinjena prema razliĉitim pasivnim subjektima. a time i o prirodi te konstrukcije.BH-PRAVNICI. kod uĉinioca se traţi jedinstveni umišljaj u odnosu na ukupan rezultat svih odvojenih djelatnosti (npr. U kriviĉnopravnoj teoriji ne postoji jedinstveno shvatanje o uslovima koji trebaju da budu ispunjeni za postojanje produţenog kriviĉnog djela. tako da ĉitava djelatnost izgleda kao plod jedne jedinstvene. ali pored njih zahtijeva postojanje i jednog subjektivnog uslova. Jedan broj zagovornika napušta ovaj uslov. u kombinaciju kraĊa-sitna kraĊa-teška kraĊa. ako prodavaĉ iz jedne trgovine svakodnevno krade po jednu maramicu i nakon 10 dana ukrade 10 maramica. kao npr. uĉinilac odluĉi da kraĊom 10 automobila doĊe do sredstava kojima će riješiti neki svoj problem). ne bi se uklapala utaja. postavlja se pitanje da li je on uĉinio 10 kriviĉnih djela ili samo jedno KD. istovrsnost kriviĉnog djela.WWW. traţi se još jedan uslov. odnosno prethodnim odlukama.BH-PRAVNICI. Taj uslov znaĉi da jedinstvena subjektivna veza (svijest. Npr. U takvim sluĉajevima kvalifikacija se vrši po najteţem djelu koje ulazi u konstrukciju. već je dovoljno da on prije svakog pojedinog djela donosi novu odluku. Pored navedenih uslova. Jedino odstupanje u tom smislu postoji u sluĉaju da u konstrukciju osim osno vnog oblika mogu ući i njegovi privilegirani i kvalificirani oblici (kraĊa. Produţeno kriviĉno djelo je potrebno iz praktiĉnih razloga. tj. Po drugom shvatanju. Iako su razliĉita shvatanja saglasna o tome a je ta konstrukcija i logiĉna i praktiĉna i potrebna. UtvrĊivanje tog uslova spada u red faktiĉkih pitanja koje se rješava u zavisnosti 74 WWW.

Prema odredbi ĉl. Nema jedinstvenog pravila o toj konstrukciji.COM . pa je i kriviĉna odgovornost skup subjektivnih uslova na strani učinioca koji ga označavaju kao uračunljivog i krivog. Svi pomenuti uslovi u sudskoj praksi samo sluţe kao orijentacija za pravljenje kontrukcije.BH-PRAVNICI. jer kriviĉni zakoni redovno ne poznaju pojam produţenog kriviĉnog djela. a psihiĉki odnos na krivnju ili vinost. Uraĉunljivost i vinost kao elementi kriviĉne odgovornosti su subjektivnog karaktera. pored izvršenja zakonom odreĊenog kriviĉnog djela. Stepen kriviĉne odgovornosti prva je okolnost koja utiĉe na odmjeravanje kazne. Pomenuta psihiĉka svojstva ukazuju na njegovu uraĉunljivost. a neki navode i jedinstvo prostora. krivično odgovoran učinilac za krivično djelo može da bude samo onaj učinilac koji je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio uračunljiv i vin. Bez uraĉunljivosti i vinosti nema kriviĉne odgovornosti. Prema tome. jedinstvo napadnutog objekta ili jedinstvenu posljedicu itd. Najĉešći primjer kad se navodi da je taj uslov ispunjen.WWW. Bez odgovornosti nema kaţnjavanja. 75 WWW. Kriviĉna odgovornost u procesnom smislu je skup procesnih uslova koji moraju biti ispunjeni da bi se prema odreĊenom licu za odreĊeno kriviĉno djelo mogla pr imijeniti kriviĉna sankcija. Kriviĉna odgovornost kao pretpostavka za primjenu kazne postoji u sluĉaju kad je uĉinilac u vrijeme izvršenja kriviĉnog djela imao takva psihiĉka svojstva i takav psihiĉki odnos prema djelu da mu se na osnovu toga uĉinjeno djelo moţe staviti na teret. Iz navedenih uslova se vidi da je teţište na objektivnim momentima.BH-PRAVNICI. Kriviĉna odgovornost podloţna je stepenovanju. I uraĉunljivost i krivnju kao uslove. je iskorištavanje trajnog odnosa ili iskorištavanje iste trajne prilike. To ujedno znaĉi da se kod nas ne zahtijeva postojanje jedinstvenog umišljaja ili jedinstvene odluke. jer nam taj subjektivni uslov nije potreban. KRIVIČNA ODGOVORNOST OPĆE POSTAVKE O KRIVIĈNOJ ODGOVORNOSTI Da bi se prema uĉiniocu kriviĉnog djela mogla primijeniti kriviĉna sankcija. jer se ona moţe opravdati ako više odvojenih djela sa objektivnog aspekta predstavljaju jedno kriviĉno djelo. elemente ili pretpostavke kriviĉne odgovornosti zakonodavac je postavio u kumulaciji. nuţno je i da se utvrdi uĉinioĉeva kriviĉna odgovornost. Naprijed izneseno se odnosi na kriviĉnu odgovornost shvaćenu u materijalnom smislu. već će ona zavisiti od prirode djela i od okolnosti izvršenja. što znaĉi da moţe postojati manji ili veći stepen kriviĉne odgovornosti.1.12 st. Stepenovanje kriviĉne odgovornosti moguće je zbog toga što su moguća stepenovanja elemenata iz kojih se ona sastoji (uraĉunljivost i krivnja).COM od prirode djela i od okolnosti pod kojima je to djelo izvršeno. kriviĉno odgovoran je uĉinilac koji je uraĉunljiv i kriv za uĉinjeno kriviĉno djelo.

s tim da svaki pojedinac svojom voljom prihvata ili odbacuje uticaj odreĊenih motiva koji djeluju na njegovu volju. odnosno njegovim karakterom koji se formira pod uticajem okoline. biološkim ili psihološkim osobinama predodreĊeni za vršenje kriviĉnih djela. Relativni indeterminizam razvijali su teoretiĉari neoklasiĉne školee krajem 19.BH-PRAVNICI. Smatra se da odluke nastaju sasvim spontano. pa je svaka pojedinaĉna odluka ĉovjeka unaprijed data ili odreĊena. Uzima se da je volja potĉinjena zakonima kauzaliteta. u kriviĉnopravnoj teoriji razvijena su 2 osnovna shvatanja. URAČUNLJIVOST OSNOV URAĈUNLJIVOSTI Opće napomene o osnovu uraĉunljivosti U odgovoru na pitanje šta je osnov uraĉunljivosti. pored uraĉunljivosti i krivnje mora se utvrditi i prisustvo odreĊenog stepena njihove duševne razvijenosti koji omogućava da maloljetnik shvati znaĉaj svog djela i da upravlja svojim postupcima.COM Kod starijih maloljetnika. i u prvoj polovini 20. dok drugi kaţu da je karakter ĉovjeka unaprijed strogo determiniran. Ako se zanemare apsolutni indeterminizam i apsolutni determinizam. a deterministi na socijalnoj (društvenoj) odgovornosti. Ĉovjek nema aktivnog uticaja u formiranju svog karaktera. Osnovna razlika izmeĊu indeterminizma i determinizma ogleda se u tome što pristalice indeterminizma konstruišu kriviĉnu odgovornost na moralnoj odgovornosti. To bi znaĉilo da su neki ljudi unaprijed prema svojim fiziološkim. 76 WWW. pa ĉak i od pobuda ili motiva. Zajedniĉko im je to da i jedni i drugi prihvataju primarni znaĉaj karaktera ĉovjeka za donošenje odluka. a drugo shvatanje pitanje volje potpuno odbacuje kad se rješava pitanje osnova uraĉunljivosti. Prvo shvatanje teţište stavlja na problem slobode ili uslovljenosti volje.BH-PRAVNICI.WWW. Deterministiĉko shvatanje Apsolutni determinizam razvijali su teoretiĉari antropološke i italijanske pozitivne škole. Shvatanja koja uopće ne uzimaju u obzir volju kod osnova uraĉunljivosti nazivaju se indiferentistiĉka. a uzmu u obzir samo relativni ideterminizam i determinizam koji su se vremenom pribliţili. Indeterminizam se dalje dijeli na apsolutni i relativni.COM . On volju smatra potpuno nezavisnom od bilo kakvih uticaja. jer se njegov karakter formira u zavisnosti od uslova okoline koji na njega djeluju. Shvatanja koja se bave slobodom ili uslovljenošću volje dijele se na indeterministiĉka i deterministiĉka.vijeka. Prema njima se potpuno negira sloboda volje. Zastupa mišljenje prema kojem pobude ili motivi utiĉu na donošenje ljudske odluke. onda se moţe reći da se jedina razlika izmeĊu njih ogleda u tome što jedni dopuštaju slobodnije formiranje karaktera. Relativni determinizam su razvijali teoretiĉari njemaĉke sociološke škole i prema tom shvatanju se uzima da je volja uslovljena iskljuĉivo okolinom i liĉnošću ĉovjeka. pa ĉak i sluĉajno.vijeka. Indeterministiĉko shvatanje Apsolutni indeterminizam potiĉe iz klasiĉne škole kriviĉnog prava i dominirao je u kriviĉnopravnoj teoriji 19. Ista podjela vaţi i za determinizam.

BH-PRAVNICI. To su: 1. a psihološkim kriterijem se utvrĊuje iskljuĉenje onih psihiĉkih funkcija na kojima se zasniva uraĉunljivost (rasuĊivanje i odluĉivanje). Prema odredbi KZ.COM Indiferencistiĉko shvatanje Indiferentisti ne smatraju slobodu volje znaĉajnom za osnovu uraĉunljivosti. eciološki ili biološki.COM . Eciološkim kriterijem se ustanovljavaju uzroci iskljuĉenja uraĉunljivosti.BH-PRAVNICI.1) usvaja psihološko-biološki ili mješoviti metod. privremene duševne poremećenosti ili zbog zaostalog duševnog razvoja. psihološki. Smatra se da takva mogućnost postoji kod svakog onog pojedinca kod kojeg postoji mogućnost da praivlno. mješoviti ili psihološko-biološki. Te smetnje su posljedica nenormalnih psihiĉkih stanja. Prema psihološkom metodu utvrĊivanje neuraĉunljivosti svodi se na utvrĊivanje prisustva odreĊenih psihiĉkih smetnji. Oni uraĉunljivost odreĊuju ĉisto psihološki. Neovisno od izloţenih teorijskih koncepcija. Mješoviti metod obuhvata primjenu oba kriterija pri utvrĊivanju neuraĉunljivosti: eciološki (biološki) i psihološki. Po njima se uraĉunljivost sastoji u sposobnosti rasuĊivanja ili u svijesti o stvarnom i pravnom znaĉaju preduzete radnje. nije uračunljiv učinilac koji u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije mogao da shvati značaj svog djela ili nije mogao da upravlja svojim postupcima zbog trajne ili privremene duševne bolesti. Psihološki metod sagledan krroz definiciju neuraĉunljivosti u našem pravu svodio bi se na utvrĊivanje nemogućnosti shvatanja znaĉaja svog djela ili na nemogućnost upravljanja svojim postupcima. To znaĉi da kod pojedinca postoji mogućnost da on pravilno shvati zbivanja u sebi i oko sebe i da u skladu sa tom svojom mogućnošću poduzima takve radnje koje odgovaraju svjesno postavljenim ciljevima. nesmetano i potpuno shvata znaĉaj svojih radnji i da upravlja svojim postupcima. UtvrĊivanje neuraĉunljivosti po Kriviĉnom zakonu FBiH Naš KZ (ĉl.WWW. UTVRĐIVANJE NEURAĈUNLJIVOSTI Metodi utvrĊivanja neuraĉunljivosti U kriviĉnopravnoj teoriji i savremenom zakonodavstvu postoje 3 metoda pomoću kojih se utvrĊuje da li je neki uĉinilac kriviĉnog djela neuraĉunljiv. Prema biološkom ili eciološkom metodu ustanovljavaju se nenormalna ili neredovna psihiĉka stanja. 3. 2. Ta dva metoda su meĊusobno nuţno vezana jer se pri ustanovljavanju kriviĉne neuraĉunljivosti mora putvrditi da su psihiĉke smetnje nastale usljed nenormalnog (neredovnog) psihiĉkog stanja. Po ovom metodu ne traţi se da se utvrĊuju i ta nenormalna stanja kao uzroĉnici smetnji. Nemogućnost rasuĊivanja ili nemogućnost shvatanja znaĉaja svog djela naziva se 77 WWW. kao i u sposobnosti pojedinca da donosi odluke u saglasnosti sa tom svojom sviješću. pri ĉemu se ne traţi da se ustanove i smetnje kao posljedica tih stanja na planu psihiĉkih funkcija. što se svodi na moć potpunog rasuĊivanja i odluĉivanja. ili u nemogućnosti upravljanja svojim postupcima.13 st. u savremenoj kriviĉnopravnoj nauci prihvata se shvatanje da se kao osnov uraĉunljivosti odreĊuje psihiĉko stanje u kome postoji mogućnost za svjesno djelovanje ĉovjeka. Iz izloţene zakonske definicije vidi se da se psihološki osnov iskljuĉenja uraĉunljivosti ispoljava alternativno: ili u nemogućnosti shvatanja znaĉaja djela.

BH-PRAVNICI. Kako su jedan i drugi osnov alternativno postavljeni u zakonu. b) duševne poremećenosti usljed oštećenja mozga u toku ţivota (razne bolesti CNS). S obzirom na uzroĉnike. dejstvo nekih socijalnih faktora kao što je rat itd). povreda zametka. nepruţanje pomoći itd).privremena duševna bolest. koje nastupaju usljed promjena na mozgu koje su uroĊene ili steĉene u najranijem djetinjstvu. već samo izuzetno. c) duševne poremećenosti usljed endogenih oboljenja. S obzirom na to. a u odnosu na druga djela smanjeno uraĉunljiv ili potpuno neuraĉunljiv. duševne bolesti se mogu podijeliti na 4 grupe: a) slaboumnosti. Uraĉunljivost se uvijek procjenjuje u odnosu na konkretno krivično djelo. rasuĊivanja itd. procjena uraĉunljivosti u kriviĉnom postupku ne vrši se redovno. šok. Tako npr. ali da ne bude uraĉunljiv u odnosu na neko drugo kriviĉno djelo (npr.mehaniĉke povrede. . Ocjenjivanje uraĉunljivosti prema vremenu izvršenja kriviĉnog djela i konkretnom kriviĉnom djelu Procjena uraĉunljivosti uvijek se vrši prema vremenu izvršenja radnje. s tim da je i taj osnov u našem zakonu alternativno postavljen: .COM . pamćenja. a nemogućnost odluĉivanja ili nemogućnost upravljanja svojim postupcima naziva se nedostatak voluntaristiĉke moći.zaostali duševni razvoj. 78 WWW. .COM nedostatak intelektualne moći. stres. Uzroci duševnih poremećenosti (eciološki faktori) mogu biti endogene prirode (npr. bude u odnosu na neka od tih djela uraĉunljiv. opaţanja. Biološki osnov iskljuĉenja uraĉunljivosti generalno se naziva duševna poremećenost. on bude uraĉunljiv u odnosu na ubistvo ili kraĊu. a ne procjenjuje se generalno. kod kojih ne mogu da se utvrde promjene ni na mozgu ni na nervnom sistemu. kad postoji sumnja da kod uĉinioca postoji neki oblik duševne bolesti ili duševne poremećenosti.uvredu. nasljedstvo.nemogućnost shvatanja znaĉaja djela). nije iskljuĉeno da kad je u pitanju uĉinilac zaostalog duševnog razvoja. za iskljuĉenje uraĉunljivosti neophodno je da kumulativno budu ispunjeni najmanje jedan oblik duševne poremećenosti iz biološkog osnova (npr.WWW. To znaĉi da ista osoba moţe u vijeme izvršenja djela neuraĉunljiva u odnosu na jedno djelo. .BH-PRAVNICI. oboljenja mozga.privremena duševna poremećenost. koji izvrši više kriviĉnih djela u sticaju. Obzirom da se pretpostavlja da je svaki odrastao ĉovjek duševno normalan. već dolazi do ispoljavanja raznih poremećenosti nagona.trajna duševna bolest. DUŠEVNA POREMEĆENOST Pojam i klasifikacija duševnih poremećenosti Pod pojmom duševne poremećenosti ili psihiĉke poremećenosti podrazumijeva se takvo psihiĉko stanje ĉovjeka u kome ne mogu da se pravilno odvijaju psihiĉki procesi. Iskljuĉenje uraĉunljivosti utvrĊuje se na naĉin da se prije svega utvrĊuje prisustvo nekog oblika duševne poremećenosti kod uĉinioca koja se javlja kao uzrok nemogućnosti rasuĊivanja ili nemogućnosti shvatanja znaĉaja svog djela. emocionalnosti. nisu iskljuĉene ni situacije da isti uĉinilac. mišljenja. Prethodna i naknadna neuraĉunljivost nemaju znaĉaj sa materijalno-pravnog aspekta. oboljenja ţlijezda sa unutrašnjim luĉenjem itd) ili egzogene prirode (npr.trajna duševna bolest) i jedan alternativno postavljeni oblik iz psihološkog osnova (npr. a da pritom bude uraĉunljiva u odnosu na drugo kriviĉno djelo.

WWW.BH-PRAVNICI.COM
d) psihopatije, ustvari graniĉni sluĉajevi izmeĊu zdravog i duševno poremećenog ĉovjeka. S obzirom na potrebe sudske psihijatrije, duševne bolesti se mogu razvrstati na 3 grupe: a) duševna zaostalost (oligophrenia); b) duševna oboljenja (psychosis) i duševni poremećaji i c) zaostali duševni razvoj. Prema zakonskoj odredbi (ĉl.13 st.1) kao biološke osnove iskljuĉenja uraĉunljivosti postavljene su duševna bolest, privremena duševna poremećenost i zaostali duševni razvoj. Sve duševne poremećenosti koje su navedene u Zakonu mogu biti patološkog ili nepatološkog karaktera. Trajne i privremene duševne bolesti, kao i zaostali duševni razvoj, redovno su patološkog karaktera. Privremena duševna poremećenost moţe biti patološkog i nepatološkog karaktera (npr. trovanje je patološkog karaktera, a hipnoza je nepatološkog karaktera). Kod nekih duševnih bolesti javlja se tzv.tranzitorna poremećenost. Ona je privremena, ali u takvim sluĉajevima osnov za neuraĉunljivost nije privremena duševna poremećenost, već duševna bolest. Trajna i privremena duševna oboljenja Duševna oboljenja mogu biti trajna ili privremena. Pod trajnim duševnim oboljenjima podrazumijevaju se ona kod kojih ne postoji mogućnost ozdravljenja. Kod tih bolesti ne javljaju se periodi duševnog zdravlja, već to moţe biti samo privid (npr.šizofrenija). Privremena duševna oboljenja su ona kod kojih postoji mogućnost, pa ĉak i vjerovatnoća da se to oboljenje moţe izlijeĉiti ili barem zalijeĉiti. Kao privremena duševna oboljenja smatraju se i ona koja se javljaju povremeno i razvijaju u odreĊenim intervalima, kao npr. maniĉno-depresivna psihoza, gdje se periodi zdravlja smjenjuju sa periodima bolesti, s tim da izmeĊu njih postoji odreĊeni slobodni interval. U takvom sluĉaju, u periodima slobodnog intervala uĉinilac se moţe smatrati duševno zdravim. Pod duševnim oboljenjima ili psihozama uglavnom se podrazumijevaju bolesti mozga, odnosno centralnog nervnog sistema. Psihopatije Za razliku od duševnih bolesti, psihopatije su duševne nastranosti koje nisu duševno oboljenje. Kod njih se nastranost ispoljava na podruĉju emocija i volje, u smislu da psihopata nije u stanju da svojom voljom kontrolira svoje emocije i nagone. Kod takve osobe nagoni i emocije toliko utiĉu na volju, da dominiraju njenim odlukama i ukupnim ponašanjem. Njihove reakcije na van jske nadraţaje su izuzetno jake i redovno nisu praćene odgovarajućim intelektualnim sposobnostima. Psihopate su redovno uraĉunljivi, a zbog toga i kriviĉno odgovorni. MeĊutim, i kod njih mogu da se jave prolazna psihiĉka stanja koja su sliĉna psihotiĉnim stanjima kod duševnih oboljenja. Neuraĉunljivost bi kod njih mogla biti iskljuĉena samo u takvim sluĉajevima, jer se moţe izjednaĉiti sa duševnim oboljenjima. Privremena duševna poremećenost Privremene duševne poremećenosti nisu duševna oboljenja. To su prolazna psihiĉka stanja koja mogu biti izazvana raznim uzrocima. U tim stanjima se javljaju poremećaji psihiĉkih funkcija, posebno svijesti, koji mogu dostići i toliki stepen da onemogućavaju shvatanje znaĉaja uĉinjenog djela i upravljanje postupcima. Takva prolazna stanja mogu da nastupe usljed mjeseĉarstva, hipnoze, visoke tjelesne temperature, potresa mozga, mehaniĉkih povreda mozga, usljed gušenja, trovanja itd. Za kriviĉno pravo poseban znaĉaj imaju akutna trovanja alkoholom, a u posljednje vrijeme i dejstvo opojnih droga.

79

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
Osim navedenih uzroka, privremenu duševnu poremećenost mogu da izazovu i snaţni afekti, kao što su snaţna uzbuĊenja, strah, nenormalna radost, tuga itd. Privremenu duševnu poremećenost moţe da izazove samo onaj afekt koji je po svom intenzitetu takav da potpuno isljuĉuje mogućnost shvatanja znaĉaja takvog djela ili mogućnost upravljanja svojim postupcima. Tu naroĉito dolaze u obzir oni afekti koji su toliko snaţni da potpuno prekidaju sve psihiĉke procese, a to su afekti koji dovode do tzv.šoka. Zaostali duševni razvoj Zaostali duševni razvoj je psihiĉko stanje zbog kojeg je ili potpuno iskljuĉeno, ili u velikoj mjeri oteţano rasuĊivanje i odluĉivanje usljed nedovoljne razvijenosti psihiĉkog aparata. Zaostali duševni razvoj ima sliĉnosti sa duševnim bolestima, zbog toga što se i kod njega najĉešće radi o stanju ĉiji je uzrok oboljenje mozga. Nerazvijenost psihiĉkog aparata uzrokovana je oboljenjem ili povredom mozga dok se dijete još nalazi u majĉinoj utrobi, zatim u vrijeme poroĊ aja ili u prvim danima ţivota. Osim toga, na nerazvijenost psihiĉkog aparata mogu uticati i oboljenja perifernih ĉula, kao što je gluhonijemost. Zaostali duševni razvoj i nepotpuna duševna razvijenost Od zaostalog duševnog razvoja, koji je oblik psihiĉke poremećenosti i koji je biološki osnov iskljuĉenja uraĉunljivosti kod punoljetnih lica, razlikuje se stanje nepotpune duševne razvijenosti onih lica koja su neznatnije prekoraĉila granice punoljetstva. Takva lica nisu se potpuno duševno razvila, zbog nekih svojih individualnih svojstava, ili zbog posebnih okolnosti socijalne sredine u kojoj su odrastala, a koje su negativno uticale na njihov psihiĉki razvoj. Kod takvih lica radi se o tome da je stepen njihove duševne razvijenosti ravan stepenu duševne razvijenosti maloljetnika, ali njiovo stanje nije identiĉno sa zaostalim duševnim razvojem u psiho-patološkom smislu. Zbog toga nepotpuna duševna razvijenost kod mlaĊih punoljetnih osoba nije osnov iskljuĉenja uraĉunljivosti. MeĊutim, ukoliko se ispune i ostali zakonski uslovi, naš zakonodavac predviĊa da se i prema takvim licima mogu primijeniti odreĊene vaspitne mjere kao kriviĉne sankcije koje su namijenjene iskljuĉivo za maloljetne uĉinioce kriviĉnih djela. MOGUĆNOST RASUĐIVANJA I ODLUĈIVANJA Za iskljuĉenje uraĉunljivosti, a time i kriviĉne odgovornosti, pored nekog oblika duševne poremećenosti nuţno je utvrditi da je kod takvog lica bila iskljuĉena mogunost rasuĊivanja ili mogućnost odluĉivanja. Mogućnost rasuĊivanja u kriviĉnom zakonu oznaĉena je kao mogućnost shvatanja znaĉaja uĉinjenog djela, a mogućnost odluĉivanja je oznaĉena kao mogućnost upravljanja svojim postupcima. Znaĉaj djela i mogućnost njegovog shvatanja (intelektualni element uraĉunljivosti) U kriviĉnopravnoj teoriji je sporno šta se podrazumijeva pod pojmom rasuĊivanja, odnosno pod pojmom shvatanja znaĉaja svog djela. Da li taj pojam obuhvata shvatanje realnog ili stvarnog znaĉaja, pravnog ili društvenog znaĉaja djela. Preovladava shvatanje da se pod tim pojmom podrazumijeva prije svega shvatanje realnog ili stvarnog znaĉaja djela, što znaĉi da shvatanje stvarnih okolnosti uĉinjenog djela u smislu da kod uĉinioca postoji svijest o radnji i svijest o posljedici koju prouzrokuje preduzeta radnja. Pritom se podrazumijeva i mogućnost njegove svijesti o djelovanju prirodnih i društvenih zakona. Ako kod uĉinioca ne postoji mogućnost shvatanja stvarnog znaĉaja djela (ako ne postoji mogućnost svijesti o onome što ĉini i šta će tom ĉinidbom ostvariti), onda ne moţe postojati ni mogućnost da takav uĉinilac shvati ni pravni ni društveni znaĉaj djela, jer ta shvatanja zahtijevaju sloţeniji psihiĉki proces.

80

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
Za uraĉunljivost se takoĊer zahtijeva da uĉinilac ima mogućnost da ocijeni socijalni (društveni) znaĉaj uĉinjenog djela u smislu da li je njegovo djelo socijalno opravdano, korisno i prihvatljivo, da li je štetno, negativno i neprihvatljivo ili je sa socijalnog aspekta indiferentno. Za uraĉunljivost je dakle bitno da se utvrdi da je psihiĉko stanje uĉinioca takvo da mu omogućava da pravilno ocijeni društveni znaĉaj djela. Mada je većina društveno neprihvatljivih postupaka istovremeno i protivpravna, za uraĉunjivost je irelevantno da li za uĉinioca postoji mogunost ocjene znaĉaja djela u odnosu na pravni poredak. Iz toga proizilazi da postojanje uraĉunljivosti kod uĉinioca ne traţi mogućnost shvatanja pravnog znaĉaja djela niti mogućnost shvatanja protivpravnosti ili zabranjenog djela. Kod uraĉunljivosti je bitno da se utvrdi da je uĉinilac imao mogućnost da shvati značaj učinjenog djela, pri ĉemu nije potrebno da se u postupku utvrĊuje da li je on i u konkretnom sluĉaju iskoristio tu svoju mogućnost. Uvijek se polazi od pretpostavke da je psihiĉki normalan ĉovjek prije izvršenja djela zaista i koristio tu svoju psihiĉku mogućnost. Za uraĉunljivost je dakle dovoljna sama mogućnost rasuĊivanja, pri ĉemu je nebitno da li je konkretni uĉinilac pri izvršenju konkretnog djela i rasuĊivao o njegovom znaĉaju. Mogućnost upravljanja svojim postupcima (voluntativni element uraĉunljivosti) Pored toga što se za uraĉunljivost mora utvrditi odsustvo duševne poremećenosti uz mogućnost shvatanja znaĉaja svog djela, to još uvijek ne znaĉi da je to lice potpuno uraĉunljivo. Pored navedenih elemenata, mora se utvrditi i to da je takvo lice bilo sposobno da odluĉuje ili da je imalo mogućnost da upravlja svojim postupcima. Mogućnost rasuĊivanja i mogućnost odluĉivanja kao samostalne psihiĉke funkcije su usko povezane. Njihova veza je takva da je teško zamislivo da neko lice posjeduje mogućnost odluĉivanja, a da istovremeno kod njega ne postoji mogućnost rasuĊivanja. Iako svakom odluĉivanju po pravilu prethodi rasuĊivanje, ipak su moguće takve situacije da je kod uĉinioca prisutna mogućnost rasuĊivanja, a da je iskljuĉena mogućnost odluĉivanja. Uvaţavajući mogućnost postojanja takvih situacija, naš zakonodavac je te dvije psihiĉke funkcije postavio u alternativi (nemogućnost rasuĊivanja ili nemogućnost odluĉivanja). Volja predstavlja vlast nad sobom ili sposobnost da se upravlja sobom i svojim postupcima kako bi se postigao odreĊeni postavljeni cilj. Stoga se voljne radnje redovno sastoje iz 2 stadija: 1. Pripremni, koji predstavlja misaonu operaciju kao što je prosuĊivanje razliĉitih mogućnosti, unutrašnja borba motiva, izbor naĉina djelovanja itd. 2. Realizacija donesene odluke. Preduzimanje svake voljne radnje predstavlja sloţen psihiĉki proces savladavanja unutrašnjih i vanjskih prepreka. Unutrašnje prepreke uglavnom se svode na borbu motiva za i protiv izvršenja djela, zatim nadvladavanje svojih emocija, te savladavanje nagona. Vanjske teškoće svode se na savladavanje vanjskih prepreka kao što je nabavka odreĊenih sredstava, uklanjanje mehaniĉkih prepreka itd. Mada emocije po našem zakonu nisu element uraĉunljivosti, one su ipak znaĉajne i u kriviĉnom pravu zbog toga što su ili uzroci kao unutrašnji pokretaĉi ljudskih radnji, ili se javljaju kao stimulativni faktor voljnih radnji ĉovjeka. Zbog toga pojedinci snagom rasuĊivanja su ĉesto u situaciji da uz snaţan voljni napor savladavaju emocije i nagone koji utiĉu na donošenje odluke.

BITNO SMANJENA URAĈUNLJIVOST Postojanje smanjene uraĉunljivosti

81

WWW.BH-PRAVNICI.COM

Pojam smanjene uraĉunljivosti je neprecizan. 82 WWW. Pojam smanjene uraĉunljivosti nema smisla jer se uraĉunljivost ne moţe stepenovati. 3. bitno smanjena uraĉunljivost postoji kada je kod uĉinioca kriviĉnog djela sposobnost da shvati znaĉaj svog djela ili sposobnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena usljed duševne bolesti. već da se svi uĉinioci kriviĉnih djela mogu podijeliti samo na uraĉunljive i neuraĉunljive. Prigovor samovolje i nesigurnosti takoĊer se otklanja na naĉin da vještak po svojoj osnovnoj funkciji (dijagnoza i prognoza) treba da završi svoj posao. jer je vladalo mišljenje da se uraĉunljivost kao kategorija kriviĉne odgovornosti ne moţe stepenovati. Prema teoriji klasiĉne škole.COM Pored uraĉunljivosti i neuraĉunljivosti kao stanja koja su znaĉajna za postojanje ili nepostojanje kriviĉne odgovornosti. 2. Navedenim prigovorima klasiĉne škole slijede i kontraargumenti: 1. u našem pravu kao zakonska kategorija postoji i prelazno stanje. institut bitno smanjene uraĉunljivosti ima svog smisla jer odgovara realnosti ţivota (izmeĊu uraĉunljivih i neuraĉunljivih lica stoji ĉitav niz prelaznih stanja smanjene uraĉunljivosti).WWW. Prema tome. pa bi svojom nepreciznošću otvarao put zloupotrebi. institut bitno smanjene uraĉunljivosti je nepotreban. ĉime se i donošenje odluke sa suda prenosi na psihijatra.BH-PRAVNICI. nešto teţi kod utvrĊivanja smanjene uraĉunljivosti nego kod utvrĊivanja stanja potpune uraĉunljivosti i neuraĉunljivosti.2 KZ FBiH.13 st. privremene duševne poremećenosti ili zaostalog duševnog razvoja.COM . Uloga psihijatara je samo u tome da oni svojim struĉnim znanjem trebaju pomoći sudu u donošenju odluke. jer je ĉinjenica da ta prelazna stanja i postoje.donošenja odluka meĊu koje spada i odluka o uraĉunljivosti. U kriviĉnopravnoj teoriji postoje razliĉita shvatanja o tome da li je kriviĉnom pravu potreban pojam bitno smanjene uraĉunljivosti ili ne. kao i da se smanjeno uraĉunljiva lica proglašavaju za potpuno duševno zdrava. Osnovni prigovor je “prigovor psihijatrizacije kriviĉnog prava” u smislu da sudovi zbog nedovoljnog struĉnog znanja neće biti u mogućnosti da pravilno ocijene stepen uraĉunljivosti lica. u kome uĉinilac nije ni potpuno uraĉunljiv ni potpuno neuraĉunljiv. Uĉinioci se ne mogu podijeliti samo na uraĉunljive i neuraĉunljive jer je realnost ţivota takva da izmeĊu ta 2 krajnja stanja postoji ĉitav niz prelaznih stadija. Prigovor nepreciznosti otklanja se argumentom da uz praivlnu ulogu suda i psihijatra ne postoje posebni problemi da se utvrdi i neko od prelaznih stanja. bitno smanjena uračunljivost predstavlja poseban fakultativni zakonski osnov za ublažavanje kazne. a ni u kom sluĉaju da preuzmu funkciju suda. 4. Uĉinilac koji je u vrijeme izvršenja kriviĉnog djela bio bitno smanjeno uraĉunljiv jeste krivično odgovoran. već će to ĉiniti psihijatri. Takvo stanje se naziva stanje bitno smanjene uraĉunljivosti. Prema odredbi ĉl. Prigovori koji su upućivani pojmu smanjene uraĉunljivosti su slijedeći: 1.BH-PRAVNICI. samovolji i nesigurnosti u sudskoj praksi. 4. Prigovor “psihijatrizacije kriviĉnog prava” otklanja se na naĉin da sud mora zadrţati svoju funkciju suĊenja. 2. Na takav zakljuĉak ukazuje razvoj psihijatrije. Prema teoriji njemaĉke sociološke škole. istina. koji je. Pojam smanjene uraĉunljivosti krajnje je podoban za zloupotrebe u pravcu da se duševno zdrava lica proglašavaju za smanjeno uraĉunljiva. tj. 3. ali se može blaže kazniti.

BH-PRAVNICI. 83 WWW. a isto tako se uvijek procjenjuje i s obzirom na konkretno kriviĉno djelo. Naš zakonodavac (ĉl. odnosno neuraĉunljivost uopće. Potpuna neuraĉunljivost iskljuĉuje kriviĉnu odgovornost.2) predviĊa fakultativno i ograniĉeno ublaţavanje kazne uĉiniocu koji je kriviĉno djelo izvršio u stanju bitno smanjene uraĉunljivosti. Razlika izmeĊu neuraĉunljivosti i bitno smanjene uraĉunljivosti ogleda se u tome što je kod neuraĉunljivosti usljed dejstva nekog od tih stanja mogućnost rasuĊivanja ili odluĉivanja potpuno iskljuĉena.BH-PRAVNICI.COM U savremenom kriviĉnom pravu i kriviĉnom zakonodavstvu danas je prihvaćen pojam smanjene uraĉunljivosti. Smanjena uraĉunljivost i maloljetstvo Bitno smanjena uraĉunljivost ne obuhvata i stanje nedovoljne duševne razvijenosti.COM .42. zaostali duševni razvoj). za postojanje bitno smanjene uraĉunljivosti neophodno je da mogućnost psihiĉkih funkcija padne ispod odreĊenog stepena. MeĊutim.WWW. dok je kod bitno smanjene uraĉunljivosti mogućnost rasuĊivanja ili odluĉivanja samo bitno smanjena. U pogledu kaţnjavanja Zakon predviĊa 2 mogućnosti: 1. formiranje karaktera i njegov ukupan budući ţivot. razlika je iskljuĉivo u psihiĉkim elementima. a bitno smanjena uraĉunljivost ne. i bitno smanjena uraĉunljivost se uvijek procjenjuje s obzirom na vrijeme preduzimanja radnje izvršenja. Razlog tome je što bi kod maloljetnika koji nisu dovoljno duševno razvijeni. Kao i uraĉunljivost. primjena makar i blage kazne kao kriviĉne sankcije (bitno smanjena uraĉunljivost vodi kriviĉnoj odgovornosti i kaţnjivosti). 2. To znaĉi da se u obzir moraju uzeti i biološki i psihološki elementi. ali nikako ne mogu biti bitno smanjeno uračunljivi. Dakle. privremena duševna poremećenost. Kod bitno smanjene uraĉunljivosti zahtijeva se postojanje onih istih stanja duševne poremećenosti koja se traţe i kod neuraĉunljivosti (duševna bolest. UtvrĊivanje bitno smanjene uraĉunljivosti Bitno smanjena uraĉunljivost utvrĊuje se na isti naĉin kao i uraĉunljivost.13 st. Kriviĉna odgovornost i primjena kriviĉnih sankcija na lica sa bitno smanjenom uraĉunljivošću Razlika izmeĊu neuraĉunljivosti i bitno smanjene uraĉunljivosti ogleda se i u kriviĉnopravnom dejstvu. Da mu za uĉinjeno djelo odmjeri kaznu u granicama koje su propisane Zakonom. Kriviĉni zakon ne sadrţi nedovoljnu duševnu razvijenost kao osnov bitno smanjene uraĉunljivosti. To znaĉi da se ovaj institut ne odnosi na maloljetnike koji nisu dovoljno duševno razvijeni. s tim da im se stanje bitno smanjene uraĉunljivosti moţe uzeti samo kao osnov za ublaţavanje kazne. Ni zakon ni kriviĉnopravna teorija ne nude odgovor koji je to stepen i kad on biva dostignut. takvom uĉiniocu se moţe izreći i mjera bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog lijeĉenja i ĉuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Lica sa bitno smanjenom uraĉunljivošću su kriviĉno odgovorna. mogla krajnje negativno djelovati na njegov dalji psihiĉki razvoj. Da mu izrekne ublaţenu kaznu prema ograniĉenjima koja su propisana u ĉl. Pored kazne.63). Slijedi zakljuĉak da maloljetni učinioci krivičnih djela s obzirom na svoj duševni razvoj mogu biti ili uraĉunljivi ili neuraĉunljivi. ako sud utvrdi da bi takav uĉinilac mogao izvršiti teška djela protiv ţivota i tijela. seksualnog integriteta ili imovine ukoliko bude pušten na slobodu (ĉ l. već se to pitanje rješava u saradnji sa vještakom – psihijatrom u zavisnosti od okolnosti konkretnog sluĉaja.

13 st. U tom smislu kriviĉno pravo poznaje jedan jedini izuzetak. Kriviĉna zakonodavstva koja sadrţe posebne odredbe za actiones liberae in causa dijele se na: . neposredne izvršioce u ostvarenju svog kriviĉnog djela. ili se ta uraĉunljivost moţe procjenjivati s obzirom na vrijeme prethodne radnje kojom se uĉinilac dovodi u stanje neuraĉunljivosti. zakonodavac se opredijelio za fakultativno ublaţavanje kazne. a prethodna radnja smatra se samo kao pripremna radnja. a on se odnosi na one situacije kada se uĉinilac sam doveo u stanje u kome nije mogao shvatiti znaĉaj svog djela ili nije mogao upravljati svojim postupcima. kao što u nekim sluĉajevima posredni izvršilac koristi druge.ona kod kojih je odgovornost ograniĉena samo na sluĉaj ako je privremena duševna poremećenost izazvana u namjeri da se u neuraĉunljivom stanju uĉini kriviĉno djelo.COM . iako je bio svjestan ili je mogao i morao biti svjestan da u takvom stanju moţe poĉiniti kriviĉno djelo. .COM Dakle. koje danas dominira u teoriji i zakonodavstvu. ACTIONES LIBERAE IN CAUSA Pojam actiones liberae in causa Neuraĉunljivost moţe biti osnov iskljuĉenja kriviĉne odgovornosti samo ako je postojala u vrijeme preduzimanja radnje izvršenja kriviĉnog djela.ona koja pooštravaju kaţnjivost za ta djela. Prema prvom. Cijeli problem se ustvari postavlja oko toga da li i u tom sluĉaju treba procjenjivati uraĉunljivost uĉinioca s obzirom na vrijeme preduzimanja radnje izvršenja.BH-PRAVNICI. To znaĉi da naše kriviĉno pravo sadrţi takvu odredbu prema kojoj postoji kriviĉna odgovornost za djelo poĉinjeno u stanju neuraĉunljivosti. Odgovornost za actiones liberae in causa U teoriji je dugo vremena bilo sporno da li postoji odgovornost za takva djela. kriviĉno je odgovoran uĉinilac kriviĉnog djela koji je upotrebom alkohola. ali ne i u izvoĊenju. U tom pogledu postojala su 2 shvatanja. traţi samo da su oni ostvarili uzrok posljedice i da su pritom postupali sa krivnjom u odnosu na tu posljedicu.ona koja samo konstatiraju odgovornost za ta djela.WWW..3 KZ FBiH. Ranija zakonodavstva nisu sadrţavala posebne odredbe o tome.BH-PRAVNICI. ali nova zakonodavstva u koja spada i naše. Takav učinilac je krivično odgovoran. smatrajući da ta mogućnost bolje odgovara individualizaciji kazne. Po odredbi ĉl. izriĉito predviĊaju posebno zakonsko rješenje kojm se otklanja dilema u pogledu odgovornosti i kaţnjivosti za takva kriviĉna djela. . nuţna je uraĉunljivost u vrijeme preduzimanja radnje. Preovladava zapravo shvatanje da kod actiones liberae in causa uĉinilac koristi sebe kao sredstvo za izvršenje kriviĉnog djela. što oznaĉava radnje koje su slobodne u odluci. pri ĉemu je dovoĊenje sebe u stanje neuraĉunljivosti uzrok posljedice. Drugo shvatanje. Posebno sporno pitanje jeste da li za ta djela treba kaţnjavati po općim principima o kriviĉnoj odgovornosti ili treba postaviti posebno pravilo. Takva djela se nazivaju actiones liberae in causa. droga ili na drugi naĉin doveo sebe u stanje u kome nije mogao shvatiti znaĉaj svog djela 84 WWW. ali samo pod uslovom da je izvršenje tog djela posljedica jedne prethodne radnje u odnosu na koju je uĉinilac postupao sa umišljajem ili iz nehata.

WWW.BH-PRAVNICI.COM
ili upravljati svojim postupcima, ako je prije nego što se doveo u to stanje djelo bilo obuhvaćeno njegovim umišljajem ili je u odnosu prema kriviĉnom djelu kod njega postojao nehat, a zakon za takvo djelo predviĊa i kriviĉnu odgovornost za nehat. Iz navedene zakonske odredbe moţe se zakljuĉiti: 1. Naš zakonodavac odgovornost za actiones liberae in causa postavlja adekvatno odgovornosti koja bi za ta djela postojala primjenom općih principa po kriviĉnoj odgovornosti. To znaĉi da se postavlja zahtjev uraĉunljivosti, ali s obzirom na vrijeme kada je uĉinilac sebe doveo u stanje u kome nije mogao shvatiti znaĉaj svog djela ili upravljati svojim postupcima. S druge strane, zahtijeva se krivnja uĉinioca u smislu da, prije nego što se doveo u to stanje, kod njega postoji umišljaj (bio je svjestan ili je mogao biti svjestan da u takvom stanju moţe izvršiti kriviĉno djelo, pa je to htio ili je na to pristao), ili je u odnosu na djelo postojao nehat (svjesni ili nesvjesni); 2. Za actiones liberae in causa se uvijek odgovara ako je u pitanju umišljaj kao oblik krivnje, a za nehatne delikte samo onda ako je zakonom predviĊena odgovornost za ta djela uĉinjena iz nehata; 3. Kod actiones liberae in causa umišljaj ili nehat kao oblici krivnje odnose se samo na bitna obiljeţja kriviĉnog djela, pri ĉemu se ne traţi i umišljaj, odnosno nehat, u odnosu na pojedinosti. Actiones liberae in causa i smanjena uraĉunljivost Posebno pitanje kod actiones liberae in causa jeste da li u takvim sluĉajevima treba uvaţiti stanje smanjene uraĉunljivosti. To pitanje je vaţno radi mogućnosti ublaţavanja kazne, s obzirom da bitno smanjena uraĉunljivost predstavlja fakultativni osnov za ublaţavanje kazne. U tom smislu se mora prihvatiti da stanje bitno smanjene uraĉunljivosti ne moţe imati uticaja na ublaţavanje kazne. Razlog tome je što potpuna neuraĉunljivost ovdje ne iskljuĉuje kriviĉnu odgovornost, pa nema ni razloga da se ublaţi kazna uĉiniocu koji je bio samo bitno smanjeno uraĉunljiv.

VINOST
OSNOVNA SHVATANJA O POJMU VINOSTI Odnos prouzrokovanja i vinosti Uĉinjeno djelo predstavlja samo jedan uslov za primjenu kazne. Pored tog uslova, koji je po svojoj prirodi objektivnog karaktera, za primjenu kazne nuţno je da se ispune i neki subjektivni uslovi. Ti uslovi su prije svega da se radi o uraĉunljivom uĉiniocu, a zatim i o uĉiniocu koji prema uĉinjenom djelu ima odreĊeni psihiĉki odnos u smislu da je bio svjestan onoga što ĉini i da je to htio. To znaĉi da kriviĉno odgovoran i kaţnjen moţe biti samo onaj uĉinilac kriviĉnog djela koji je u vrijeme izvršenja bio uraĉunljiv i koji je prema djelu imao odreĊeni psihiĉki odnos koji je izraţen u preduzimanju svjesne i voljne djelatnosti. Ne moţe biti kriviĉno odgovoran uĉinilac bez tog odreĊenog psihiĉkog, subjektivnog odnosa prema posljedici. To znaĉi da kod uĉinioca moţe postojati uraĉunljivost, ali uprkos tome ako prouzrokovanje posljedice nije rezultat njegovog unutarnjeg odnosa prema djelu, onda nema kriviĉne odgovornosti. Prema tome, samo u jedinstvu objektivnih i subjektivnih elemenata moţe leţati osnova za kaznenu represiju društva i samo u tom jedinstvu leţi opravdanje i cjelishodnost te društvene represije.

85

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
Iz izloţenog slijedi da se radi o sistemu subjektivne odgovornosti prema kojem nema odgovornosti na osnovu pukog prouzrokovanja posljedice. Suprotno subjektivnoj odgovornosti, poznat je sistem objektivne odgovornosti prema kome uĉinilac odgovara za ono što je stvarno uĉinio, potpuno neovisno od toga kakva su njegoova unutarnja subjektivna stanja i kakav je njeg ov subjektivni odnos prema onome što je svojom radnjom prouzrokovao. Sistemi subjektivne i objektivne odgovornosti u prošlosti su se smjenjivali, da bi od 19.vijeka u kriviĉnom pravu postao dominantan sistem subjektivne odgovornosti. Na toj liniji je i naše kriviĉno zakonodavstvo, koje ne dozvoljava mogućnost objektivne odgovornosti. Vinost kao psihiĉki odnos Vinost ili krivnja je skup psihičkih odnosa učinioca prema učinjenom djelu koji se izražavaju u njegovoj svijesti i volji. Ako se kriviĉno djelo shvata u njegovom objektivno-subjektivnom smislu, vinost je tada njegov subjektivni element. Ako se kriviĉno djelo shvata u objektivnom smislu, vinost ili krivnja tada predstavlja subjektivni uslov kriviĉne odgovornosti. Osnovno pitanje kod krivnje jeste da li je uĉinilac svjestan svog djela, da li hoće to djelo. Element svijesti i element volje kao subjektivne komponente pojavljuju se i kod uraĉunljivosti i kod vinosti. Kod uraĉunljivosti se postavljalo pitanje da li je usljed stanja u kome se uĉinilac nalazio, on uopće mogao biti svjestan znaĉaja svog djela i da li je uopće mogao upravljati svojim postupcima u vrijeme izvršenja djela. Kod vinosti se postavlja pitanje da li je u konkretnom sluĉaju uĉinilac bio svjestan svog djela i da li je to djelo htio. Kod uraĉunljivosti se ispituje ispravnost učiniočevog psihičkog aparata, a kod vinosti se ispituje njegov psihički odnos prema djelu. Vinost se nikada ne smije pretpostaviti, već se ona u svakom sluĉaju mora utvrditi. Pretpostaviti postojanje vinosti znaĉi ustvari negirati vinost kao uslov kriviĉne odgovornosti. U kriviĉnom pravu nisu nepoznata rješenja koja poznaju pretpostavku vinosti bez obzira da li je u pitanju apsolutna ili relativna prezumpcija vinosti. Kod apsolutne pretpostavke vinosti smatra se da ona postoji uvijek u trenutku kad je kriviĉno djelo izvršeno. Kod relativne pretpostavke vinosti smatra se da ona postoji, ali je dozvoljeno da se dokazuje da ona ne postoji. Naše kriviĉno pravo ne dozvoljava prezumpciju vinosti, jer osnovni princip našeg kriviĉnog prava je princip subjektivne odgovornosti koji je izraţen u odredbi ĉl.12 st.1 prema kojoj je kriviĉno odgovoran samo onaj uĉinilac koji je uraĉunljiv i kriv za uĉinjeno kriviĉno djelo. Pri tome, kriv je onaj uĉinilac koji je kriviĉno djelo izvršio s umišljajem (ĉl.12 st.2). Isto tako je kriv i onaj uĉinilac koji je djelo izvršio iz nehata, ali samo onda kad to zakon izriĉito odreĊuje. Glavna shvatanja pojma vinosti U odreĊivanju pojma vinosti u kriviĉnopravnoj teoriji postoje 2 osnovna shvatanja, a to su psihološko i normativno shvatanje. Prema psihološkom shvatanju, krivnja ili vinost predstavljaju psihiĉki odnos uĉinioca prema djelu koji se izraţava u 2 osnovna oblika: umišljaju ili u nehatu. Psihološko shvatanje je do poĉetka 20.vijeka bilo jedino shvatanje vinosti u kriviĉnom pravu i njegov znaĉaj ogleda se u tome što je po njemu i u kriviĉnopravnoj teoriji i u zakonodavstvu uspostavljen sistem subjektivne odgovornosti uĉinioca za uĉinjeno kriviĉno djelo. Poĉetkom 20.vijeka u kriviĉnopravnoj teoriji se javlja tzv.normativno shvatanje vinosti. To shvatanje se uglavnom dijeli na 2 osnovna pravca: psihološko-normativno i ĉisto normativno shvatanje. Prema psihološko-normativnom shvatanju za krivnju se traţi da je sam uĉinilac svoje djelo ocijenio kao djelo protivno pravu. To znaĉi da krivnja postoji u sluĉaju kad je uĉiinlac bio svjestan

86

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
ili morao biti svjestan da je njegovo djelo protivno pravu. Vidi se da prema tom shvatanju vinost sadrţi i psihološke i normativne elemente. Prema čistom normativnom shvatanju, krivnja se procjenjuje potpuno objektivno, jer vlada stav da se ona najĉešće ne moţe procijeniti subjektivno. Prema tom shvatanju krivnja predstavlja sud o tome da li se neki uĉinilac kriviĉnog djela moţe pravno prekoriti za uĉinjeno djelo, odnosno da li mu se to djelo moţe staviti na teret. Taj sud za razliku od psihološko-normativnog shvatanja ne donosi sam uĉinilac, već to ĉine treća lica, a to je sudsko vijeće koje odluĉuje o uĉinioĉevoj kriviĉnoj odgovornosti. U našoj kriviĉnopravnoj teoriji i zakonodavstvu vinost se shvata kao odreĊeni psihiĉki odnos uĉinioca prema uĉinjenom djelu. Taj psihiĉki odnos se ispoljava ili u postojanju ili u mogućnosti postojanja odreĊenih unutarnjih psihiĉkih procesa na osnovu odreĊenog psihiĉkog stanja, tj. na osnovu uraĉunljivosti. Vinost kao psihiĉki odnos prema uĉinjenom djelu uvijek se procjenjuje u odnosu na konkretno kriviĉno djelo, a ne u vezi sa karakterom uĉinioca, njegovim ranijim drţanjem i ponašanjem itd. Vinost (krivnja) se iscrpljuje u svoja 2 osnovna oblika, a to su umišljaj, kao redovan i teţi i nehat kao izuzetan i lakši oblik krivnje. Izvan umišljaja i nehata nema kriviĉne odgovornosti. Iako na strani uĉnioca mogu postojati i drugi subjektivni momenti, oni su irelevantni sa aspekta utvrĊivanja krivnje, već samo mogu imati znaĉaja na planu odmjeravanja kazne. To znaĉi da naša teorija i zakonodavstvo krivnju odreĊuju psihološki, ne prihvatajući normativne elemente kao elemente krivnje. Nije dozvoljeno proširivati krivnju, a time i kriviĉnu odgovornost izvan ta dva oblika krivnje. Isto tako, ne moţe se tvrditi da nema krivnje u sluĉaju da na strani uĉinioca postoji umišljaj ili nehat. Svijest i volja uĉinioca, kao osnovni elementi krivnje, ĉine suštinu psihiĉkog odnosa uĉnioca prema djelu. Element svijesti, bez obzira da li ona postoji ili se radi samo o mogućnosti njenog postojanja, predstavlja zajedniĉki element i kod umišljaja i kod nehata. Voluntaristiĉki ili voljni element javlja se samo kod umišljaja. Za krivnju je potrebno da postoji svijest ili mogućnost da svijest moţe da obuhvata sve stvarne okolnosti uĉinjenog djela. Pritom se kod uĉinioca samo izuzetno traţi svijest o pravnoj normi.

OBLICI VINOSTI
UMIŠLJAJ Pojam i elementi umišljaja Umišljaj ili dolus je redovan i teţi oblik krivnje. Za kriviĉna djela uĉinjena sa umišljajem uvijek se kaţnjava, a za kriviĉna djela izvršena iz nehata uĉinilac se kaţnjava samo onda kad je zakonom izriĉito propisano kaţnjavanje za nehatno izvršenje nekog konkretnog kriviĉnog djela. U kriviĉnopravnoj teoriji postoje razliĉiti pristupi pojmovnom odreĊivanju tih oblika krivnje. Prema psihološkom shvatanju, umišljaj se odreĊuje iskljuĉivo na osnovu psihiĉkog odnosa uĉinioca prema uĉinjenom djelu. MeĊutim, odreĊujući u ĉemu se sastoji taj ps ihiĉki odnos, pristalice psihološkog shvatanja razliĉito odreĊuju pojam umišljaja, zavisno od toga da li zastupaju teoriju predstave (tzv.intelektualistiĉka teorija) ili teoriju volje (tzv.voluntaristiĉka teorija). Prema teoriji predstave, smatra se da umišljaj postoji ako je uĉinilac predvidio posljedicu svoje radnje. To znaĉi da je kod uĉinioca postojala svijest ili predstava o posljedici koju će prouzrokovati njegova radnja. Suština teorije predstave ogleda se u tome da je uĉinilac posljedicu samo predvidio, pri ĉemu za postojanje umišljaja nije bitno da li je učinilac i htio nastupanje posljedice.

87

WWW.BH-PRAVNICI.COM

WWW.BH-PRAVNICI.COM
Prema teoriji volje, za postojanje umišljaja bitno je da se utvrdi da je učinilac htio posljedicu. Pritom uopće nije bitno predviĊanje nastupa posljedice. To znaĉi da prema teoriji volje umišljaj ne moţe postojati u sluĉaju kad je uĉinilac predvidio posljedicu, ali je nije htio. Obje ove teorije u svom ĉistom obliku dovode do nelogiĉnih rješenja, te je izlaz pronaĊen u kompromisu, u smislu odstupanja od ĉistih oblika ka prihvatanju nekog srednjeg rješenja. Prema odredbi ĉl.14 KZ FBiH, krivično djelo je učinjeno sa umišljajem kad je učinilac bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje (direktni umišljaj) ili kad je bio svjestan da zbog njegovog činjenja ili nečinjenja može nastupiti zabranjena posljedica, ali je pristao na njeno nastupanje (eventualni umišljaj). Iz navedene zakonske definicije vidi se da naš zakonodavac nije iskljuĉivo usvojio ni teoriju predstave niti teoriju volje, već obje teorije u njihovom jedinstvu. TakoĊer je vidljivo da zakonodavac nije u potpunosti odredio sadrţaj umišljaja kao oblika krivnje, već je odredio samo donju i gornju granicu tog oblika krivnje. Pritom je donja granica posebno vaţna, jer se pomoću nje razgraniĉava umišljaj kao teţi od nehata kao lakšeg oblika krivnje. Elementi direktnog i eventualnog umišljaja Naš kriviĉni zakon poznaje 2 oblika (2 vrste) umišljaja: direktni i eventualni. Direktni umišljaj postoji kad je uĉinilac bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje (dakle i element svijesti i element volje pozitivno odreĊen). Eventualni umišljaj postoji kad je uĉinilac bio svjestan da usljed njegovog ĉinjenja ili neĉinjenja moţe doći do nastupa zabranjene posljedice, ali je pristao na njeno nastupanje (dakle, element svijesti i element volje takoĊer pozitivno odreĊeni). I za direktni i za eventualni umišljaj moţe se reći da je to psihiĉki odnos uĉinioca prema djelu koji se izraţava u svijesti uĉinioca (kako o posljedici djela tako i o svim ostalim stvarnim okolnostima djela) i volji uĉinioca da uĉini to djelo. Elementi svijesti nazivaju se intelektualni elementi, a elementi volje voluntaristiĉki elementi. Intelektualni element umišljaja predstavlja svijest uĉinioca o posljedici koju će prouzrokovati svojom radnjom, kao i o svim drugim stvarnim okolnostima kriviĉnog djela. Njegova svijest moţe biti takva da kod uĉinioca postoji relativna sigurnost u pogledu nastupanja posljedice, ali ta svijest moţe biti i takva da on to uzima samo kao mogućnost. Voluntaristiĉki element umišljaja upućuje na to da se on u nekoj formi saglasio sa nastupanjem posljedice, odnosno ostvarenjem kriviĉnog djela. To njegovo saglašavanje moţe biti razliĉitog stepena, od kojih su bitna 2 za razlikovanje direktnog i eventualnog umišljaja. Jaĉi stepen saglašavanja postoji kod direktnog umišljaja, gdje uĉinilac hoće posljedicu, odnosno izvršenje djela, u odnosu na eventualni umišljaj, gdje on pristaje na posljedicu, odnosno izvršenje djela. U svim sluĉajevima gdje se volja uĉinioca izraţava u htijenju postoji direktan umišljaj, a tamo gdje se saglašavanje sastoji u pristajanju na posljedicu postoji eventualni umišljaj. Htijenje posljedice Kad je u pitanju htijenje kao voljni element direktnog umišljaja, mogu se izdvojiti neke karakteristiĉne situacije kada se sa sigurnošću uzima da je uĉinilac htio posljedicu, odnosno izvršenje kriviĉnog djela. To su slijedeće situacije:

88

WWW.BH-PRAVNICI.COM

a uĉinilac je svjestan da posljedica mora nastupiti i u pogledu ostalih prisutnih osoba).ubistvo radi nasljeĊa – nasljeĊe je svrha.svijest o onim okolnostima kojima se konkretizira radnja izvršenja. Pristajanje na posljedicu Jedno od spornih pitanja u kriviĉnopravnoj teoriji je pitanje kada se sa sigurnošću moţe ustvrditi da je uĉinilac pristao na nastupanje posljedice? U tom smislu u teoriji se kao najprihvatljivije uzima shvatanje RAJNHARDA FRANKA (tzv. Pored toga. kao što je npr. D. stvar. Uĉinilac je htio posljedicu i onda kad je svjestan da će izvjesna posljedica (dalja) nastupiti po ostvarenju njegove svrhe. s tim da su se u istoj prostoriji nalazile i osobe C.uzgredna posljedica (npr. Zbog toga je za umišljaj kao oblik vinosti prije svega potrebna: . To znaĉi da je on odobrio nastupanje te posljedice i saglasio se u formi pristajanja na tu posljedicu. 2. Za umišljaj uĉinioca bitno je da je on svjestan manifestacije tih ĉinjenica u vanjskom svijetu.BH-PRAVNICI. pravno svojstvo. Svijest o stvarnim obiljeţjima kriviĉnog djela Intelektualni element umišljaja obuhvata svijest o stvarnim obiljeţjima kriviĉnog djela.BH-PRAVNICI.COM 1. pa se od uĉinioca traţi svijest da on kraĊom zahvata u jedan pravni odnos koji drugom osigurava slobodno raspolaganje sa stvari. Tako npr.svijest o uzroĉnoj vezi izmeĊu preduzete radnje i posljedice koja je nastupila. a pritom kod uĉinioca nije potrebna svijest o pravu svojine kako je odreĊeno u graĊanskom pravu.COM . liĉna okolnost. pod pojmom svijesti o svim stvarnim obiljeţjima kriviĉnog djela podrazumijevaju se i sva druga moguća stvarna obiljeţja kao što su npr. Frankova formula ima jedan krupan nedostatak. Kad je u pitanju svijest o radnji izvršenja. neko subjektivno pravo itd. neko ubije majku koja doji bebu. naĉin. pri ĉemu se od njega ne traţi i svijest o pravnom pojmu pod koji se te ĉinjenice podvode. a sredstvo je ubistvo). osoba A sa umišljajem da liši ţivota osobu B baci eksplozivnu napravu u prostoriju u kojoj se nalazi osoba B. Svrha je ubistvo osobe B.WWW. ugovor. Uĉinilac je htio posljedicu ako je svjestan da će se uz posljedicu koja je svrha ili sredstvo postizanja svrhe sigurno ostvariti i druga tzv. ona mora da obuhvata sve one stvrane okolnosti kojima kriviĉni zakon kod razliĉitih kriviĉnih djela konkretizira tu radnju. (npr. a to je okolnost da li bi se izvršilac uzdrţao od radnje izvršenja u sluĉaju da je posljedicu predvidio kao sigurnu. Stvarna obiljeţja kriviĉnog djela mogu biti fiziĉke i pravne pojave. pristajanje na posljedicu kod eventualnog umišljaja postoji u slučaju kada se učinilac ne bi uzdržao od radnje i da je posljedicu predvidio kao izvjesnu. brak. To su modaliteti radnje izvršenja kao što su: sredstvo izvršenja.Frankova formula). To znaĉi da su stvarna obiljeţja fiziĉke i pravne ĉinjenice kao npr. protivpravnost itd. Prema toj formuli. a ta okolnost praktiĉno se uopće ne moţe utvrditi.svijest o posljedici . isprava itd. Uĉinilac je posljedicu htio i u sluĉaju ako je posljedica sredstvo za postizanje svrhe (npr. Na osnovu te formule vrši se razgraniĉenje izmeĊu eventualnog umišljaja i svjesnog nehata. ubistvo iz bezobzirne osvete itd). On se ogleda u tome što je formula zasnovana na jednoj hipotetiĉkoj okolnosti. Obiljeţja kriviĉnog djela su okolnosti kojima se konkretizira radnja i posljedica kriviĉnog djela. liĉni odnos. 4. liĉno svojstvo. Uĉinilac je htio posljedicu ako je svoju djelatnost usmjerio baš na postizanje odreĊene svrhe (npr. mjesto itd. objekat prema kome se ili na kome se radnja izvršava. kod kraĊe. svjestan da će i dijete usljed postojećih okolnosti umrijeti u nedostatku hrane i njege). ubistvo iz ljubomore. vrijeme. 3. E. . tuĊa pokretna stvar je obiljeţje djela. 89 WWW.

liĉna okolnost. kod nekih KD liĉno svojstvo je vojno lice (KD protiv oruţanih snaga Federacije). To je samo okolnost koja razgraniĉava jedan fiziĉki obraĉun izmeĊu 3 ili više lica na kriviĉno djelo i na prekršaj protiv javnog reda i mira. MeĊutim.COM Svijest mora da obuhvati posljedicu i uzroĉnu vezu izmeĊu te radnje i posljedice koja je nastupila. a ipak zakljuĉi novi).BH-PRAVNICI. Svijest o tim pojedinostima bila bi nuţna samo onda ako bi zakon izriĉito to odreĊivao kao obiljeţje bića kriviĉnog djela. Iako je protivpravnost prema našem Zakonu element općeg pojma kriviĉnog djela. kao npr. Tako npr. Kod nekih kriviĉnih djela liĉno svojstvo je graĊanin Federacije (KD protiv ustavnog poretka). tako i u odnosu na nku buduću ĉinjenicu. Kod ovakvih kriviĉnih djela za njihovo izvršenje sa umišljajem nije dovoljna uĉinioĉeva svijest o mogućnosti postojanja odreĊene ĉinjenice. Npr. Kad je u pitanju umišljajno kriviĉno djelo.COM .objektivni uslovi inkriminacije ili objektivni uslovi kaţnjivosti. onda je svijest o njima potrebna samo onda ako su te okolnosti osnovna obiljeţja kriviĉnog djela. Primjeri takvih djela su izdavanje ĉeka bez pokrića (ĉl. a nakon toga do opaljenja koje je dovelo do nastupa smrti osobe B.179). tj. ali prije nego što je pucalo došlo je do njihovog meĊusobnog hrvanja i otimanja. odgovorno lice.kod KD dvobraĉnosti (zna da je već u braku. kod protivpravnog lišavanja slobode. kod ĉedomorstva – odnos majke prema njenom djetetu itd. Kada su u pitanju liĉna svojstva ili liĉni odnos. s obzirom na odreĊena obiljeţja bića kriviĉnog djela. U svim tim sluĉajevima svojstvo uĉinioca je osnovno obiljeţje djela.BH-PRAVNICI. Sviješću uĉesnika tuĉe ne mora biti obuhvaćena i ta objektivna okolnost. Kod tih kriviĉnih djela zakonodavac upotrebljava termin “znanje” kako u odnosu na one okolnosti koje postoje u momentu preduzimanja radnje izvršenja. U takvim sluĉajevima od uĉinioca se zahtijeva i svijest o tom obiljeţju (npr. srodnik po krvi u pravoj liniji. Ta svijest podrazumijeva svijest ili o sigurnom ili o mogućem nastupanju posljedice usljed preduzete radnje i to u njenom globalu. Na kraju treba istaći da za postojanje umišljaja nije potrebna svijest o onim stvarnim okolnostima koje su samo uslov koji mora biti ispunjen da bi to djelo uopće bilo kriviĉno d jelo. gdje uĉinilac izdaje ili stavlja u promet ĉek za koji zna da nma pokriće ili kod KD krivotvorenja novca (ĉl. za takvo djelo se uvijek odgovara. ili kod KD prenošenja spolne bolesti (svijest o liĉnoj okolnosti i o vlastitoj polnoj zaraţenosti). Isto tako. već se traţi svijest o njenoj izvjesnosti.4). To znaĉi da zakonodavac kod tih djela ţeli naglasiti potrebu postojanja svijesti u njenom najjaĉem stepenu.rodoskrvnjenje. kod nekih kriviĉnih djela protiv sluţbene ili odgovorne duţnosti postoji liĉno svojstvo uĉinioca kao što je sluţbeno lice. To su tzv. gdje uĉinilac zna da je naĉinjen laţan novac itd. neovisno od toga da li je u pitanju direktni ili eventualni umišljaj. kriviĉno djelo ubistva sa umišljajem će postojati i u onom sluĉaju kad je osoba A nanišanila vatrenim oruţjem na osobu B sa umišljajem da ga liši ţivota. pri ĉemu se kod njega ne zahtijeva i svijest o pojedinostima prouzrokovanja. o sigurnosti da ta ĉinjenica postoji. što znaĉi da bez tih okolnosti nema kriviĉnog djela. neka kriviĉna djela se mogu izvršiti samo sa direktnim. a neka samo 90 WWW. kao što je lišenje ţivota ili teška tjelesna povreda. Tako npr. To su zapravo objektivne pretpostavke od ĉijeg postojanja ili nepostojanja zavisi kaţnjivost uĉinioca i zbog toga one ne ulaze u podruĉje vinosti. Zakon ni kod jednog kriviĉnog djela ne ograniĉava odgovornost samo na direktni ili samo na eventualni umišljaj. Znanje stvarnih obiljeţja bića kriviĉnog djela Kod nekih kriviĉnih djela u odredbama se traţi da je uĉinilac znao za postojanje izvjesnih obiljeţja bića kriviĉnog djela. kod KD uĉestvovanja u tuĉi uĉinioci odgovaraju za samo uĉestvovanje u fiziĉkom obraĉunu u kome je neko lišen ţivota ili je nekom nanesena teška tjelesna povreda (ĉl.1).WWW. Kod nekih kriviĉnih djela odreĊena liĉna okolnost je osnovno obiljeţje kriviĉnog djela.267 st. protivpravnog prekida trudnoće itd). ona je kod nekih kriviĉnih djela predviĊena kao obiljeţje bića tih kriviĉnih djela.271 st. kod nekih kriviĉnih djela kao obiljeţje se pojavljuje odreĊeni odnos kao što je npr.

144) uĉinilac postupa u namjeri da umanji odbrambenu moć Federacije. pa u odnosu na to djelo slijedi i teţa kazna. onda se u tom sluĉaju ne radi o kraĊi.172. prevare. Ukoliko bi kod tog kriviĉnog djela uĉinilac postupao sa direktnim umišljajem.COM . objektivni fiziĉki fenomen koji se kao predstava odraţava u svijesti uĉinioca. nesavjesno lijeĉenje bolesnika moţe izvršiti samo sa eventualnim umišljajem.WWW. gdje uĉinilac postupa u namjeri rušenja Federacije. nisu iskljuĉene situacije da su posljedice djela sa eventualnim umišljajem takve da zbog ravnodušnosti ili bezobzirnosti uĉinioca takva djela zasluţuju teţe kaţnjavanje. na mah. onda bi se radilo o potpuno drugom kriviĉnom djelu. postoje i kriviĉna djela kod kojih cilj. kod iznuĊivanja iskaza nije bitno da li je taj iskaz zaista i iznuĊen. već o oduzimanju tuĊe pokretne stvari iz ĉl. kod KD podrivanja vojne i odbrambene moći (ĉl. ili kod KD terorizma (ĉl. 91 WWW.279. Isto tako. Uĉinilac koji postupa sa namjerom da ostvari neki cilj moţe postupati ka postizanju cilja koji j zapravo jdna daljnaj posljedica radnje i to posjledica koja je van radnje bića kriviĉnog djela. Tako npr. Tako npr. trenutno. U takvim sluĉajevima umišljaj dobiva jdan teţi. već samo moţe da bude uzet u obzir kao oteţavajuća okolnost prilikom odmjeravanja kazne. Sa namjerom postupa ono lice koje pod dejstvom predstave o cilju preduzima odreĊenu radnju da bi taj cilj ostvario. Namjera je uvijek tijesno vezana sa ciljem. pobuda Kod nekih kriviĉnih djela zakonodavac kao obiljeţje bića kriviĉnog djela pominje postojanje odreĊene namjere. Kod nekih kriviĉnih djela zakon odreĊuje da odreĊena radnja sa posljedicom. iznude itd. U pogledu kaţnjavanja Zakon ne pravi razliku s obzirom na to da li je djelo izvršeno sa direktnim ili eventualnim umišljajem. kod KD kraĊe djelo se ĉini u namjeri da se prisvajanjem pribavi sebi ili drugom protivpravna imovinska korist. Tako npr.BH-PRAVNICI.146). Ako se dokaţe da nema te namjere. U ovakvim sluĉajevima nije vaţno da li je namjeravani cilj i ostvaren. već motivisanje predstave o cilju ukazuje i na opasnost uĉinjenog djela i na opasnost samog uĉinioca. Tako posebnu paţnju zasluţuju dolus preameditatus ili predumišljaj i dolus repentinus – kad se odluka donosi na mah. Druga razlikovanja umišljaja Osim direktnog i eventualnog umišljaja koje usva ja naš Zakon. teţe je djelo koje je izvršeno sa direktnim umišljajem. Dolus preameditatus postoji u sluĉaju kad je uĉinilac odluku donio nakn duţeg razmišljanja. koja je predviĊena kao obiljeţje kriviĉnog djela. Dolus repentinus predviĊen je kod nas kao privilegirajuća okolnost kod kriviĉnog djela ubistva na mah iz ĉl. kraĊa se moţe izvršiti samo sa direktnim umišljajem. dok se npr. Kod tih kriviĉnih djela nije dovoljan samo umišljaj. MeĊutim. kvalificirani oblik krivnje. U principu. kad je imao dovoljno vremena od donošenja odluke do njene realizacije.BH-PRAVNICI. to će se uzeti kao oteţavajuća okolnost prilikom odmjeravanja kazne. ne predstavlja dalju posljedicu radnje kriviĉnog djela. prema kojem je usmjerena namjera. Dolus repentinus postoji u sluĉaju kad se i odluka i njena realizacija donose bez razmišljanja. treba da postigne neki cilj koji se nalazi izvan bića tog kriviĉnog djela. već se tu traţi i odreĊena namjera uĉinioca. Namjera. Cilj je vanjski. Namjera kao posebno subjektivno obiljeţje osim kraĊe postoji i kod utaje. hladnokrvno. cilj. Tako npr. njenog ustavnog poretka ili njenih najviših organa itd. kriviĉnopravna teorija poznaje i druga razlikovanja umišljaja. U našem kriviĉnom zakonodavstvu dolus preameditatus nije posebno predviĊen kao pooštravajuća okolnost ni za jedno kriviĉno djelo. MeĊutim.COM sa eventualnim umišljajem. ukoliko je taj namjeravani cilj ostvaren.

odnosno stvarnom obiljeţju kriviĉnog djela. Okolnost da se radi o profesionalnom nehatu moţe se uzeti u obzir kao oteţavajuća okolnost prilikom odmjeravanja kazne. kriviĉnopravna teorija poznaje i tzv. svijest uĉinioca kod svjesnog nehata i eventualnog umišljaja je potpuno ista. tj.COM NEHAT Pojam i oblici nehata Nehat ili culpa je drugi mogući psihiĉki odnos uĉinioca prema djelu koji dovodi do kriviĉne odgovornosit uĉinioca. kazne za nehatni oblik redovno su mnogo blaţe nego kad je u pitanju umišljajno ostvarenje djela. ali se on sa takvom mogućnošću ne saglašava. gdje se radi o nehatu odreĊenog lica koj po svojoj profesiji ima duţnost da bude paţljivije od ostalih kada preduzima odreĊene radnje iz djelokruga svoje profesionalne djelatnosti.BH-PRAVNICI. mora obuhvatiti sve one elemente svijesti koji se traţe i za eventualni umišljaj. odnosno predviĊa mogućnost ispunjenja stvarnih obiljeţja bića nekog kriviĉnog djela. dok je element volje negativno odreĊen. s tim da je on olako drţao da će tu posljedicu moći sprijeĉiti ili da ona uopće neće nastupiti. Nesvjesni nehat postoji u sluĉaju kad uĉinilac nije bio svjestan mogućnosti da usljed preduzete radnje doĊe do nastupanja posljedice. Za nehat se odgovara samo onda kad je to zakonom izriĉito propisano. Nesaglašavanje uĉinioca sa posljedicom. Na taj naĉin u definiciju nehata unosi se element neopreznosti uĉinioca. tj. dok je kod svjesnog nehata samo element svijesti pozitivno odreĊen. krivično djelo je učinjeno iz nehata kad je učinitelj bio svjestan da zbog njegovog činjenja ili nečinjenja može nastupiti zabranjena posljedica. Svjesni nehat Svjesni nehat se još naziva i samopouzdanje ili luxuria. jer on radnju preduzima ili ne preduzima samo zato što misli da do posljedice uopće neće doći. Prema odredbi ĉl. ili kad nije bio svjestan mogućnosti nastupanja zabranjene posljedice. a kad su u pitanju ista kriviĉna djela.15 KZ FBiH.BH-PRAVNICI. Iz naprijed navedene definicije vidljivo je da naš Zakon poznaje 2 vrste nehata: svjesni i nesvjesni. Osnovna razlika izmeĊu eventualnog umišljaja i svjesnog nehata nalazi se u voljnom elementu. iako je prema okolnostima i prema svojim osobnim svojstvima morao i mogao biti svjestan te svoje mogućnosti. a prema objektivnim okolnostima morao biti svjestan te mogućnosti.WWW. ali je olako držao da će je moći spriječiti ili da ona neće nastupiti. Kod umišljaja uĉinilac se saglašava sa posljedicom ili u formi htijenja ili u formi pristajanja na posljedicu. Nehat je blaţi oblik krivnje od umišljaja. na uĉinioĉevom unutrašnjem stavu prema posljedici. Kod nehata se uĉinilac uopće ne saglašava sa nastupanjem posljedice niti sa izvršenjem kriviĉnog djela. odnosno 92 WWW.COM . Profesionalni nehat se smatra teţom vrstom nehata. odnosno uĉinioĉevo nepristajanje na posljedicu zakonodavac je izrazio u formi olakog drţanja da posljedica uopće neće nastupiti ili će je on moći sprijeĉiti. Kod eventualnog umišljaja i element svijesti i element volje su pozitivno odreĊeni. Dakle. On postoji kada uĉinilac ima svijest o mogućnosti da preduzetom radnjom proizvede posljedicu.profesionalni nehat. Svjesni nehat postoji kad je uĉinilac bio svjestan da usljed njegovog ĉinjenja ili neĉinjenja moţe doći do nastupanja zabranjene posljedice. s tim da je on prema svojim liĉnim svojstvima mogao. iako naš kriviĉni zakon ne uspostavlja izriĉito veću odgovornost uĉinioca za profesionalni nehat ni kod jednog kriviĉnog djela. Pored svjesnog i nesvjesnog nehata. Osnov za razgraniĉenje izmeĊu umišljaja i nehata nalazi se u voluntaristiĉkim elementima.

Razlika izmeĊu nesvjesnog i svjesnog nehata ogleda se na intelektualnom elementu. Nesvjesni nehat je u potpunosti negativno odreĊen. odnosno kad nije bio svjestan mogućnosti da su u konkretnom sluĉaju ispunjena stvarna obiljeţja bića kriviĉnog djela. dok je element volje u oba sluĉaja negativan. Ovo ne znaĉi da tamo gdje nije utvrĊen umišljaj automatski treba uzeti postojanje svjesnog nehata. Ako bi u drugom sluĉaju došlo do izbijanja poţara. a ne samo kao vjerovatan. postojao bi svjesni nehat. Kod umišljaja su i intelektualna i voljna strana pozitivno definisane. jer je umišljaj teži oblik krivnje. Po jednom stanovištu uĉinilac moţe raĉunati na sluĉaj.WWW. Tako npr. Kod svjesnog nehata kao jedno od spornih postavlja se pitanje da li taj oblik krivnje postoji i u sluĉaju kad se uĉinilac pouzdava u neke potpuno neodreĊene okolnosti. pristaje na posljedicu. U takvom sluĉaju postoji eventualni umišljaj uĉinioca. moţe doći do izbijanja poţara. Ta njegova nepaţnja moţe biti manjeg ili većeg stepena. U drugom sluĉaju. uĉinilac je takoĊer svjestan moguće posljedice. a kod nesvjesnog nehata su obje strane negativno definisane. iako je prema objektivnim okolnostima i prema svojim subjektivnim svojstvima mogao i morao biti svjestan te mogućnosti. I svjesni nehat je oblik krivnje. on se praktiĉno saglašava sa nastupanjem posljedice.pouzdavanje u slučajno izostajanje posljedice. Kad je u pitanju neopreznost uĉinioca. U domaćoj teoriji i sudskoj praksi preovladava shvatanje da se olako drţanje da posljedica neće nastupiti nikako ne moţe zasnivati samo na pukoj sluĉajnosti. On je kod svjesnog nehata pozitivan. U prvom sluĉaju. Razlika izmeĊu nesvjesnog nehata i umišljaja ogleda se i na planu svijesti i na planu volje. on je ipak nehatni a ne umišljajni uĉinilac kriviĉnog djela. To je tzv. ali se on nije saglasio sa posljedicom jer je preduzeo neke vrlo konkretne radnje koje su usmjerene na to da posljedica uopće ne nastupi ili da je on sprijeĉi. Nesvjesni nehat Nesvjesni nehat ili nemarnost (negligentia) postoji u sluĉaju kad uĉinilac nije bio svjestan mogućnosti da svojom radnjom prouzrokuje zabranjenu posljedicu. pa samim tim nema ni njegovog saglašavanja sa posljedicom. Ono mora biti zasnovano na konkretnoj okolnosti ili na ĉitavom skupu tih okolnosti. što znaĉi da se i on u svakom slučaju mora dokazati. 93 WWW. ali već time što je uĉinilac drţao da do posljedice neće doći. odnosno sa djelom.BH-PRAVNICI. ako je njegova neopreznost ili nepaţnja bila manja.COM . tj. Sporni granični slučajevi između eventualnog umišljaja i svjesnog nehata uvijek se moraju uzeti kao nehat. siguran. to će prije uputiti na zakljuĉivanje da se on sa posljedicom i sa djelom nije saglasio. i po intelektualnim i po voljnim elementima. eventualni umišljaj moţe postojati samo u onim sluĉajevima kad se iz ukupne kriminalne situacije moţe izvesti zakljuĉak da se uĉinilac saglasio sa posljedicama. Iako nema precizne granice izmeĊu eventualnog umišljaja i svjesnog nehata. bez obzira da li je u pitanju htijenje posljedice ili samo pristajanje na njeno nastupanje. jedne prirode je situacija kada uĉinilac u gustoj borovoj šumi loţi vatru.BH-PRAVNICI. a kod nesvjesnog negativan. to bi moglo znaĉiti da se uĉinilac zapravo saglasio sa posljedicom i da se njegov psihiĉki odnos prema djelu pribliţava eventualnom umišljaju. ali je prije toga oĉistio mjesto loţenja i pripremio pogodna sredstva za gašenje. a po drugom se mora oslanjati na konkretnu okolnost. Kod umišljaja se uvijek mora utvrditi saglašavanje sa posljedicom.COM njegove nepaţnje. iako je svjestan da kad to ĉini na takvom mjestu i u ljetno vrijeme. Umišljaj se uvijek mora utvrditi kao izvjestan. Ako je u pitanju nepaţnja i neopreznost visokog stepena. Sasvim je druga situacija ako uĉinilac u istim okolnostima vremena i mjesta loţi vatru. uĉinilac je svjestan mogućnosti izbijanja poţara i kako ništa konkretno ne preduzima na spreĉavanju. Kod njega nema svijesti o mogućnosti prouzrokovanja.

BH-PRAVNICI. razliĉite opasne djelatnosti u privredi (hemijska industrija i sl). pa onda kod tih djelatnosti postoji prosjeĉna paţnja kao posebno mjerilo. Naš KZ u odredbi ĉl. koji postoji u sluĉaju kada je nastupila posljedica mogla biti predviĊena od svakog prosjeĉnog ĉovjeka. U kriviĉnopravnoj teoriji nesvjesni nehat se još dijeli na: culpa lata – teţak nehat. culpa levis – laki nehat.BH-PRAVNICI.COM Razlika izmeĊu nesvjesnog nehata i sluĉaja. saobraćaj. vrlo naglašene paţljivosti.COM . ili po oba kriterija zajedno. Nehat bi postojao ako se uĉinilac ne bi ponašao sa onom paţnjom sa kojom bi se u postojećim okolnostima ponašao svaki prosjeĉan ĉovjek. osobna svojstva ili okolnosti pri ĉemu je potpuno nebitna paţnja ĉovjeka prosjeĉne paţljivosti. Ako se prihvati subjektivni kriterij u odreĊivanju paţljivosti. Iako se zasebno moţe uzeti i jedan i drugi kriterij. u utvrĊivanju nesvjesnog nehata moguća je kombinacija oba kriterija. iako je po paţnji ĉovjeka prosjeĉne paţljivosti na to bio duţan. ali prema paţnji ĉovjeka prosjeĉne paţljivosti nije morao da je predvidi. Pri tome treba imati u vidu da ĉitav niz raznih djelatnosti zahtijevaju veći ili manji stepen paţljivosti. odnosno nepaţljivosti. dok kod sluĉaja uĉinilac niti je bio duţan niti je mogao da predvidi takvu mogućnost.WWW. to znaĉi da se nesvjesni nehat procjenjuje samo s obzirom na liĉnost samog uĉinioca tj. koji predstavlja objektivnu uzroĉnu vezu izmeĊu preduzete radnje i posljedice. To znaĉi da se ta dva kriterija meĊusobno dopunjavaju. Nesvjesni nehat neće postojati ni u situaciji kad uĉinilac usljed svojih osobnih svojstava nije mogao predvidjeti mogućnost nastupa posljedice. Paţnja ĉovjeka prosjeĉne paţljivosti je neko opće mjerilo u odreĊivanju nehata. Kod tih djelatnosti postoji duţnost da se postupa sa višim stepenom paţljivosti nego što je to potrebno u obiĉnom ţivotu. ogleda se u tome što je kod nesvjesnog nehata uĉinilac i mogao i morao da predvidi nastupanje zabranjene posljedice. jer zakonodavac kaţe: “iako je prema okolnostima i prema svojim osobnim svojstvima morao i mogao biti svjestan te mogućnosti”. 94 WWW. dok sluĉaj ne predstavlja oblik krivnje i ne povlaĉi kriviĉnu odgovornost. Kod utvrĊivanja nesvjesnog nehata prije svega se utvrĊuje da li je postojala duţnost na predviĊanje posljedice. kada se radi o predviĊanju posljedice od strane opreznog ĉovjeka. onda se utvrĊuje da li je uĉinilac prema svojim osobnim svojstvima to i mogao. s obzirom na njegove psihiĉke mogućnosti. ali istovremeno i ograniĉavaju. lijeĉniĉke intervencije. neće postojati nesvjesni nehat ako je uĉinilac prema svojim izuzetnim sposobnostima mogao da predvidi nastup posljedice. Nesvjesni nehat u suštini predstavlja nepaţljivo ponašanje. kada se radi o predviĊanju posljedice od strane ĉovjeka posebne. bilo da se radi o alternaciji ili kumulaciji. Takve djelatnosti su npr. Primjenom objektivnog kriterija uzima se u obzir paţnja ĉovjeka prosjeĉne paţljivosti u datim okolnostima. pa ako se utvrdi da je ta duţnost postojala. Ovi oblici nesvjesnog nehata ne predstavljaju zakonske kategorije našeg kriviĉnog prava. culpa levissima – veoma lak nehat. Zbog te duţnosti i mogućnosti predviĊanja nastupa zabranjene posljedice nesvjesni nehat je oblik krivnje. Tako npr.15 prihvata i objektivni i subjektivni kriterij i to kumulativno. U tom smislu nepaţnja uopće i njen stepen mogu se utvrĊivati po objektivnom ili po subjektivnom kriteriju.

Dakle. osoba A će odgovarati za tešku tjelesnu povredu kvalificiranu smrću (ĉl. onda će odgovarati za kriviĉno djelo ubistva (ĉl. Kriviĉni zakoni izdvajaju takve situacije i za njih predviĊaju teţu kaznu.COM ODGOVORNOST ZA KRIVIĈNA DJELA KVALIFICIRANA TEŢOM POSLJEDICOM ILI NAROĈITOM ODGOVORNOŠĆU Pojam kvalificiranog kriviĉnog djela U praksi postoje situacije da odreĊeni uĉinilac izvrši odreĊeno djelo nakon ĉega iz tog kriviĉnog djela proiziĊe teţa posljedica od one koja u takvim sluĉajevima redovno nastupa.1).BH-PRAVNICI. Kriviĉna djela za koja zakon propisuje teţu kaznu zato što je nastala teţa posljedica nazivaju se krivična djela kvalificirana težom posljedicom.ĉl. Prema odredbi ĉl.BH-PRAVNICI.5). U takvom sluĉaju. Kvalificirana kriviĉna se pojavljuju iskljuĉivo kao posebna kvalifikacija osnovnih kriviĉnih djela.171 st. Kvalificirana kriviĉna djela mogu se odrediti samo zakonom i nije dozvoljena njihova konstrukcija u sudskoj praksi. Nema teţe kazne ako je teţa posljedica rezultat sluĉaja. To pitanje je pitanje vinosti. ta teţa kazna moţe se izreći uĉiniocu samo u sluĉaju ako je u odnosu prema toj posljedici postupao iz nehata. koja nakon izvjesnog vremena umre. Kod nehatnih delikata kvalificiranih teţom posljedicom. patrolne ili druge sliĉne sluţbe koje je uĉinjeno pored skladišta oruţja ili nekog drugog objekta od znaĉaja.308 – teška djela protiv opće sigurnosti i imovine. Ukoliko se utvrdi umišljaj osobe A na lišavanje ţivota.COM . moţe se govoriti samo o uĉinioĉevoj odgovornosti za osnovno kriviĉno djelo. Ako se ne dokaţe nehat u odnosu na teţu posljedicu.16 KZ FBiH. Pirmjer djela kvalificiranog naroĉitom okolnošću je povreda straţarske. Po odredbi ĉl. tako i u odnosu na teţu posljedicu. TakoĊer postoje situacije kad izvršenje nekog kriviĉnog djela prate posebne okolnosti koje ga ĉine teţim. ĉl. Suština kvalificiranih kriviĉnih djela uvijek se svodi na jedno pitanje: kakav odnos uĉinioca mora postojati ili prema teţoj posljedici ili prema posebnoj okolnosti da bi se prema njemu mogla primijeniti teţa kazna.177 st. nehat se kao oblik krivnje mora utvrditi kako u odnosu na osnovno djelo. kad iz kriviĉnog djela proizaĊe teţa posljedica za koju zakon propisuje teţu kaznu. Kriviĉna djela za koja zakon propisuje teţu kaznu zato što su uĉinjena pod naroĉitim okolnostima nazivamo krivična djela kvalificirana naročitom okolnošću.1). Kao primjer djela kvalificiranog teţom posljedicom moţe se navesti nanošenje teške tjelesne povrede iz koje proiziĊe smrt povrijeĊenog. U zakonu ima dosta sluĉajeva gdje je propisana teţa kazna za nehatna kriviĉna djela ako iz tih djela proizaĊe teţa posljedica (npr.WWW.16 vidi se da zakonodavac ne pravi razliku u pogledu da li je osnovno djelo umišljajni ili nehatni delikt.177 st. bez obzira na oblik krivnje u odnosu na osnovni oblik djela. Primjer: osoba A je sa umišljajem nanijela tešku tjelesnu povredu osobi B. samo nehat kao oblik krivnje je relevantan za izricanje teţe propisane kazne. Ako se utvrdi da je smrtna posljedica kod osobe B rezultat sluĉaja. samo ako se kod osobe A utvrdi nehat u odnosu na smrt osobe B.320 – teška djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i sl). Kvalifikovana kriviĉna djela i sticaj kriviĉnih djela 95 WWW. osoba A će odgovarati samo za osnovni oblik teške tjelesne povrede (ĉl.

96 WWW.1 (ubistvo). Ukoliko bi se. Jedina razlika u pogledu oblika krivnje u takvim sluĉajevima ogleda se u tome što će oblik krivnje biti uzet u obzir kao okolnost prilikom odmjeravanja kazne. ako bi se radilo o nastupanju smrti usljed nehatnog prenošenja zarazne bolesti. ili kod drugog objekta vaţnog znaĉaja. Da nema takve odredbe u našem zakonu.254 st. tada neće postojati pravi. Tako npr. tj. u kriviĉnom pravu se stvarna zabluda pojavljuje kao stvarna zabluda u uţem i u širem smislu.COM Odredba ĉl.4.16 predstavlja odreĊenu pogodnost za uĉinitelja kriviĉnog djela samo zbog njegovog oblika krivnje u odnosu na teţu posljedicu. s obzirom na odredbu odgovornosti za teţu posljedicu.171 st.378 st.BH-PRAVNICI. u nizu situacija bi postojala 2 kriviĉna djela u idealnom sticaju.5. patrolne ili druge sliĉne sluţbe ako je osnovno djelo uĉinjeno kod skladišta oruţja.konzumirana kriviĉnim djelom ubistva. Te stvarne okolnosti mogu biti obiljeţja bića kriviĉnog djela ili neke druge stvarno postojeće ĉinjenice koje nisu obiljeţja kriviĉnog djela i ne ulaze u njegovo biće. na takvog uĉinioca primjenjuju se opće odredbe o kriviĉnoj odgovornosti.COM . odnosno ĉinjenica. Iako prema odredbi ĉl. Tako npr.187 st. zakonodavac predviĊa teţu kaznu ako je protivpravno lišenje slobode trajalo duţe od 30 dana. MeĊutim. tada bi se radilo o idealnom sticaju ili o prividnom idealnom sticaju. u navedenom primjeru postoji samo jedno KD i to iz ĉl. ZABLUDA I NJEN ZNAČAJ U KRIVIČNOM PRAVU STVARNA ZABLUDA Pojam stvarne zablude U pravnoj nauci zabluda se obiĉno definira kao postojanje pogrešne predstave o nekoj okolnosti. Tako npr. Tako npr. ipak su moguće i takve situacije da postoji odgovornost za teţu posljedicu i u onim sluĉajevima kada je ona rezultat umišljajnog postupanja uĉinioca. municije ili eksplozivnog materijala. S obzirom na prirodu tih stvarnih okolnosti. u sluĉaju da kod uĉinioca postoji umišljaj da nanošenjem teške tjelesne povrede prouzrokuje smrt drugog lica. u odredbi ĉl. Odgovornost za kriviĉna djela kvalificirana naroĉitom okolnošću Naš KZ nema opće odredbe kad su u pitanju ovakva djela. tada bi postojala 2 kriviĉna djela – nehatno prenošenje zarazne bolesti i nehatno ubistvo.WWW.16 za teţu posljedicu.177 st.2. zakonodavac predviĊa teţu kaznu za kriviĉno djelo povrede straţarske. nego po odredbi ĉl.16 zakonodavac predviĊa nehat u odnosu na teţu posljedicu. tada bi se radilo o idealnom sticaju 2 kriviĉna djela – silovanja i ubistva. meĊutim. To su sluĉajevi u kojima zakon ne pre dviĊa umišljajno ostvarenje teţe posljedice kao posebno kriviĉno djelo. utvrdilo da je kod uĉinioca u odnosu na posljedicu postojao umišljaj kao oblik krivnje. kod kriviĉnog djela protivpravnog lišenja slobode iz ĉl. već prividni idealni sticaj kriviĉnih djela. u sluĉaju da uĉnilac hoće da upravo silovanjem prouzrokuje smrt ţenske osobe. tada postoji stvarna zabluda ili error facti. MeĊutim. s obzirom da teška tjelesna povreda biva obuhvaćena. I u kriviĉnom pravu stvarna zabluda je postojanje pogrešne predstave o nekim stvarnim okolnostima. MeĊutim.3. u KZ postoji niz kriviĉnih djela u kojima se predviĊa teţa kazna ako je izvršenje tih djela praćeno posebnim okolnostima. U takvom sluĉaju teţa kazna za uĉinioca dolazi u obzir neovisno od toga da li je to protivpravno lišenje slobode duţe od 30 dana rezultat umišljajnog ili nehatnog postupanja uĉinioca. Tako npr. Kako Zakon ne predviĊa posebnu odgovornost za takva kriviĉna djela. za uĉinioca je povoljnije da nakon teške tjelesne povrede kvalificirane smrću odgovara po odredbi ĉl. kao što je odredba ĉl. Ako se ta pogrešna predstava odnosi na stvarnu okolnosti.BH-PRAVNICI.

jer niti je mogao niti je morao o tim okolnostima imati pravilnu predstavu. Neotklonjiva stvarna zabluda (u uţem ili širem smislu). Kada je u pitanju stvarna okolnost kao ĉinjenica pravne prirode. Stvarna zabluda je zapravo negacija umišljaja. Obzirom na to da li je on mogao i morao imati pravilnu predstavu o tim okolnostima.WWW.COM Stvarna zabluda u uţem smislu postoji u sluĉaju kad uĉinilac nije bio svjestan obiljeţja bića nekog kriviĉnog djela ili je imao pogrešnu predstavu o nekoj okolnosti koja je stvarnopravnog karaktera i koja ulazi u obiljeţje bića kriviĉnog djela. pored umišljaja iskljuĉuje i nehat. Ako je u pitanju nehatno izvršenje djela poĉinjeno u otklonjivoj stvarnoj zabludi. takav uĉinilac moţe biti i kriviĉno odgovoran i kriviĉno neodgovoran. stvarna zabluda u uţem smislu će postojati npr. kad uĉinilac oduzima stvar koja pripada nekom (tuĊa pokretna stvar).BH-PRAVNICI.1 KZ FBiH. Primjeri stvarne zablude u širem smislu jesu putativna nuţna odbrana. smatrajući da je ta stvar napuštena. st. Kad je u pitanju otklonjiva zabluda. iako je mogao i morao da o tim okolnostima ima pravilnu predstavu. Tako npr. ali ima pogrešnu predstavu o stvarnosti napada. Stvarna zabluda u širem smislu postoji u sluĉaju ako je bio svjestan svih stvarnih obiljeţja kriviĉnog djela. tako da bi to djelo bilo dozvoljeno. jer uĉinilac koji djelo izvrši u stvarnoj zabludi nikada nije umišljajni uĉinilac kriviĉnog djela. da su one stvarno postojale. Neotklonjiva stvarna zabluda postoji u sluĉaju ako uĉinilac nije bio u zabludi usljed nehata. ili koji je pogrešno smatrao da postoje okolnosti prema kojima bi. tada će uĉinilac biti kaţnjen kaznom koja je u zakonu predviĊena za nehatno izvršenje djela.17. odnosno iskljuĉuje kriviĉnu odgovornost uĉinioca. što znaĉi da je i mogao i morao da ima pravilnu predstavu o tim okolnostima. stvarna zabluda moţe biti otklonjiva i neotklonjiva. odnosno stvarnosti opasnosti. u uţem ili širem smislu) uvijek iskljuĉuje umišljaj. pa neotklonjiva zabluda iskljuĉuje ne samo umišljaj nego i nehat.BH-PRAVNICI.COM . iskljuĉivala protivpravnost uĉinjenog djela. kada je u pitanju zabluda o stvarnoj okolnosti fiziĉke prirode. 2. moţe se ka primjer navesti kriviĉno djelo prenošenja polne bolesti kod kojeg je uĉinilac imao pogrešnu predstavu o vlastitoj polnoj zaraţenosti. što je okolnost koja predstavlja bitno obiljeţje tog kriviĉnog djela. koji zapravo ne postoje. Iz izloţenog slijedi: 1. Otklonjiva i neotklonjiva stvarna zabluda Stvarna zabluda i u uţem i u širem smislu uvijek iskljuĉuje umišljaj. Otklonjiva stvarna zabluda postoji ako je uĉinilac bio u zabludi usljed nehata. Ĉinjenice ili okolnosti u odnosu na koje postoji pogrešna predstava mogu biti fiziĉke ili pravne prirode. kod kriviĉnog djela kraĊe. gdje se kaţe da nije krivično odgovoran učinilac koji u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije bio svjestan nekog njegovog zakonom određenog obilježja. ali je imao pogrešnu predstavu o nekoj stvarnoj okolnosti koja bi. Stvarna zabluda (otklonjiva ili neotklonjiva. Stvarna zabluda i u uţem i u širem smislu ne iskljuĉuje uvijek nehat. Uĉinilac će biti kriviĉno odgovoran ako je izvršio djelo za koje zakon predviĊa kriviĉnu odgovornost i za njegovo nehatno izvršenje. jer su moguće situacije da se uĉinilac nalazi u zabludi zbog svog nehata. To znaĉi da je kod neotklonjive stvarne zablude u pitanju sluĉaj. Takva situacija postoji u sluĉaju kada je uĉinilac imao pogrešnu predstavu ili o obiljeţjima bića kriviĉnog djela (u uţem smislu) ili o okolnostima koje iskljuĉuju protivpravnost (u širem smislu). 97 WWW. ako bi zaista postojala. U oba sluĉaja uĉinilac je svjestan svih stvarnih obiljeţja kriviĉnog djela koje izvršava. Takvo rješenje predviĊa i odredba ĉl. djelo bilo dopušteno. odnosno putativna krajnja nuţda.

WWW. Tako npr. To znaĉi da te okolnosti moraju biti obuhvaćene umišljajem uĉinioca. Neovisno od toga da li se radi o pravnim ili vanpravnim pojmovima. njegove posljedice i uzroĉne veze.”tuĊa pokretna stvar”. brat i sestra. a nebitno je kome ta stvar stvarno pripada. Stvarna zabluda u uţem smislu Osnovno pitanje kod stvarne zablude u uţem smislu je njen odnos prema umišljaju. Za kriviĉnu odgovornost irelevantna je pogrešna predstava o nekom obiljeţju djela koja je postojala prije preduzimanja radnje izvršenja. jer pravna zabluda ne iskljuĉuje odgovornost. Ta lica će biti kriviĉno odgovorna. ali pritom nisu znali da taj odnos predstavlja “srodstvo po krvi u pravoj liniji”. Bitno je da se radi o tuđoj pokretnoj stvari. postojaće kriviĉno djelo kraĊe i u sluĉaju kad osoba A oduzme tuĊu pokretnu stvar misleći da je ona stvar osobe B. Pravne prirode bili bi pojmovi npr. Irelevantna je zabluda u uţem smislu koja se odnosi na neke druge okolnosti i ona nikad ne iskljuĉuje umišljaj. Tako će u navedenom primjeru postojati pravna zabluda u sluĉaju da su izvršioci svjesni svog srodniĉkog odnosa. ona moţe biti fiziĉka ili pravna ĉinjenica. a vanpravne prirode bili bi pojmovi kao što su “grupa”. Otklonjiva stvarna zabluda (u uţem i širem smislu) iskljuĉuje odgovornost za nehat samo u onim sluĉajevima u kojima zakon uopće ne predviĊa kriviĉnu odgovornost za nehatno izvršenje djela. a ona zapravo pripada osobi C. Tako npr. “isprava” itd. Stvarna zabluda u uţem smislu iskljuĉuje umišljaj kad uĉinilac nije bio svjestan stvarnih okolnosti djela. kao npr. Kada je u pitanju stvarna okolnost. “nemoćno lice” itd.COM . kod kriviĉnog djela prenošenja polne bolesti da kod uĉinioca postoji svijest o vlastitoj polnoj zaraţenosti. Kako stvarna zabluda predstavlja pogrešnu predstavu o stvarnim obiljeţjima bića kriviĉnog djela. Tako stvarna zabluda u uţem smislu prije svega predstavlja pogrešnu predstavu o radnji. to ustvari znaĉi da postoji pogrešna predstava o onim okolnostima kojih umišljajni uĉinilac mora biti svjestan. Ako je u pitanju pogrešno podvoĊenje ĉinjenica pod neki pojam koji zakon upotrebljava odreĊujući biće nekog kriviĉnog djela. Kod nekih kriviĉnih djela njihova stvarna obiljeţja su liĉni odnosi. kao npr: 1.COM 3. liĉna svojstva ili liĉne okolnosti. tada se ne radi o stvarnoj. U takvim sluĉajevima zabluda o tim okolnostima je kriviĉnopravno relevantna. Tako npr. Da bi stvarna zabluda iskljuĉila kriviĉnu odgovornost. “organizator”. posljedici i uzroĉnoj vezi izmeĊu radnje i posljedice. potrebno je da postoji u vrijeme preduzimanja radnje. Kada je u pitanju uĉinioĉeva svijest o posljedici i o uzroĉnoj vezi kod umišljaja je reĉeno da se kod uĉinioca ne zahtijeva svijest o pojedinostima prouzrokovanja.BH-PRAVNICI. a on je meĊutim doveo do nastupanja smrti nakon nekoliko sati ili dana. zabluda o podvoĊenju ĉinjenica pod te pojmove nije stvarna zabluda i ne iskljuĉuje kriviĉnu odgovornost. Pojmovi koje upotrebljava zakon konkretizirajući bića nekih kriviĉnih djela mogu biti pravne i vanpravne prirode. 98 WWW. Zabluda o pojedinostima prouzrokovanja ima znaĉaj samo kod onih kriviĉnih djela kod kojih je zakon upravo pojedinost prouzrokovanja postavio kao obiljeţje bića kriviĉnog djela. Za postojanje stvarne zablude bitno je da postoji zabluda o ĉinjenici kao stvarnosti u vanjskom svijetu. već o pravnoj zabludi.BH-PRAVNICI. potpuno je irelevantna zabluda uĉinioca kriviĉnog djela ubistva koji je ţrtvu lišio ţivota dajući joj otrov i smatrajući da će taj otrov trenutno djelovati. Irelevantna je zabluda o nekoj okolnosti koja predstavlja konkretan oblik kroz koji će biti ostvarena neka stvarna ĉinjenica kao obiljeţje bića kriviĉnog djela. jer su to obiljeţja svih kriviĉnih djela kojih umišljajni uĉinilac mora biti svjestan. kod kriviĉnog djela rodoskrvnjenja radiće se o zabludi ako lica koja vrše obljubu nisu svjesna svog srodniĉkog odnosa u smislu da su otac i kćerka. To onda znaĉi da i uĉinioĉeva zabluda o pojedinostima prouzrokovanja nema nikakvog znaĉaja.

motivu itd. a zapravo se radilo o ekonomskom podatku ili dokumentu. kao što je npr. Kad je u pitanju neotklonjiva zabluda. Npr. TakoĊe je irelevantna zabluda o objektivnom uslovu inkriminacije.16 odgovornost za teţu posljedicu zahtijeva nehat uĉinioca. To znaĉi da je kod nehatnih delikata pravno relevantna samo neotklonjiva zabluda. za koje je dovoljno samo da se drugo lice lišava ţivota. kriviĉnu odgovornost uĉinioca iskljuĉuje i neotklonjiva i otklonjiva zabluda. a u stvari vrši prema drugom predmetu. jer kod uĉinioca nije postojala zabluda o stvarnom obiljeţju koje je odreĊeno zakonom. Ako je uĉinilac smatrao da je u pitanju vojni podatak ili dokument. a zapravo je vrši prema drugom licu. Takva zabluda je kriviĉnopravno irelevantna. organizaciji ili licu tajni podatak ili dokument Federacije. u sluĉaju kada osoba A sa umišljajem da liši ţivota osobu B puca na njega iz vatrenog oruţja. dok je otklonjiva zabluda kriviĉnopravno potpuno irelevantna. KZ da u toj tuĉi niko neće biti lišen ţivota ili da drugome neće biti nanesena teška tjelesna povreda. kod kriviĉnog djela špijunaţe djelo postoji kada se preda.324) potpuno je nebitno to što uĉinilac pogrešno smatra da više nije moguće sprijeĉiti njegovo izvršenje. Zabluda o licu (error in persona) postoji u sluĉaju ako uĉinilac pogrešno drţi da radnju preduzima prema jednom licu. U odnosu na smrt osobe B kod osobe A je postojao umišljaj. ali usljed nekih vanjskih okolnosti (slabo nišanjenje. Isto tako. loša vidljivost. Zabluda o predmetu. kod kriviĉnog djela neprijavljivanja pripremanja kriviĉnog djela (ĉl. onda je situacija ista kao kod umišljaja. ali u odnosu na smrt osobe C kod njega nije postojao umišljaj jer se on nije saglasio sa posljedico m ni u formi htijenja niti u formi pristajanja. Zabluda o uzroĉnoj vezi – sluĉaj devijacije ili skretanja (aberratio ictus) postoji u sluĉaju kad uĉinilac preduzima radnju izvršenja prema jednom licu ili predmetu. uticaj zablude se rješava s obzirom na to da li se radi o otklonjivoj ili neotklonjivoj zabludi. a djelo izvrši prema drugom licu ili predmetu.BH-PRAVNICI. U pogledu kriviĉne odgovornosti u teoriji postoje 2 shvatanja: 99 WWW. podbaĉaj puške i sl) liši ţivota osobu C koja se u tom trenutku nalazila u neposrednoj blizini osobe B. takva njegova zabluda je irelevantna. Kad su u pitanju kvalificirana kriviĉna djela. već se radilo o zabludi u konkretnom obliku u kojem se realizirao taj predmet. jer se za odgovornost kod tih djela zahtijeva umišljaj uĉinioca u odnosu na kvalifikatornu okolnost. Tako npr. situacija se rješava tako da kod kriviĉnih djela kvalificiranih teţom posljedicom kriviĉnu odgovornost uĉinioca iskljuĉuje samo neotklonjiva zabluda po nastupanju teţe posljedice. jer neotklonjiva zabluda iskljuĉuje i umišljaj i nehat. jer otklonjiva zabluda zapravo jeste nehatna zabluda ili neprava zabluda. to nije obiljeţje kriviĉnog djela. kriviĉnopravno je irelevantna zabluda o onim liĉnim okolnostima na strani uĉinioca koje su subjektivne prirode. saopšti ili uĉini dostupnim stranoj drţavi. Kad je u pitanju nehat kao oblik krivnje. uraĉunljivosti. Aberratio ictus postoji npr. 3.COM 2.COM . pa će postojati umišljajno ubistvo. pobudi.WWW. potpuno je nebitna zabluda uĉesnika u tuĉi iz ĉl.BH-PRAVNICI. već samo uslov od kojeg zavisi da li će to konkretno neprijavljivanje biti kriviĉno djelo. kod KD ubistva osoba A lišava ţivota osobu B pogrešno ga smatrajući osobom C. zabluda o uzrastu. Takav uĉinilac će biti odgovoran za nehatno izvršenje djela kod onih djela kod kojih zakon predviĊa i takvu odgovornost.stvarnoj ĉinjenici koja mora biti ispunjena da bi uĉinjeno djelo bilo kriviĉno djelo. Postojaće kriviĉno djelo špijunaţe uĉinjeno s umišljajem. s obzirom da po ĉl. licu i uzroĉnoj vezi Zabluda o predmetu (error in objecto) postoji u sluĉaju kad uĉinilac pogrešno smatra da djelo vrši prema jednom predmetu. Isto tako. S obzirom na to da to prijavljivanje nije izvršeno u vrijeme kad je još bilo moguće sprijeĉiti njegovo izvršenje. tj. Otklonjiva zabluda o okolnostima kojih umišljajni uĉinilac mora biti svjestan je praktiĉno irelevantna. ekonomske ili sluţbene naravi. Tako npr. neovisno od toga da li je on po svojoj prirodi vojne. Kod djela kvalificiranih naroĉitom okolnošću.179.

Pritom je irelevantno da li je usljed preduzete radnje lišena ţivota osoba B ili C. neće postojati kriviĉna odgovornost za tjelesnu povredu pri hirurškoj intervenciji ako je u datoj situaciji zahvat izvršen na pogrešnu dijagnozu o postojanju bolesti koja bi. pa se takve situacije rješavaju u skladu sa ovim drugim shvatanjem o postojanju idealnog sticaja. uvijek iskljuĉuje umišljaj. kad bi postojala.BH-PRAVNICI. do kojeg je i došlo.COM . a u odnosu na ostala djela postoji kriviĉna odgovornost uĉinioca. U navedenom primjeru se radi o sticaju pokušaja ubistva i nehatnog ubistva. U takvom sluĉaju uĉinilac bi odgovarao samo za djela za koja KZ predviĊa kriviĉnu odgovornost za nehatno izvršenje. Kod putativne nuţne odbrane u pitanju je zabluda o stvarnosti protivpravnog napada. 2. a koja bi kad bi postojala iskljuĉivala protivpravnost. Bitno je samo da je kod uĉinioca postojao umišljaj na lišavanje ţivota. One se nazivaju negativne stvarne okolnosti. PRAVNA ZABLUDA Pojam pravne zablude Pravna zabluda je zabluda o zabranjenosti djela.11 izriĉito navodi institute nuţne odbrane i krajnje nuţde kao stvarne okolnosti koje iskljuĉuju protivpravnost. takav zahvat ĉinila i opravdanim i dozvoljenim. što znaĉi da uĉinilac iz nehata pogrešno smatra da postoji neka okolnost koja u stvari ne postoji. kako otklonjiva tako i neotklonjiva. pored umišljaja iskljuĉuje odgovornost i za nehat.10 i ĉl. Tako npr. uĉinilac ne plaća alimentaciju koja mu je nareĊena izvršnom sudskom odlukom.WWW. jer se u takvim sluĉajevima uvijek iskljuĉuje umišljaj uĉinioca. Pored navedenih instituta i neke druge okolnosti mogu uĉiniti neko djelo dozvoljenim. a nehat u odnosu na smrt osobe C. Uĉinilac se i kada je u pitanju zabluda u širem smislu moţe nalaziti u zabludi iz nehata. ne 100 WWW. jer je kod uĉinioca postojao umišljaj na smrt osobe B. U ovakvim sluĉajevima treba uzeti da je zabluda o uzroĉnoj vezi potpuno relevantna. Takvo rješenje je u skladu sa irelevantnom error in persona.COM 1. Npr.BH-PRAVNICI. Pravna zabluda postoji u slijedećim sluĉajevima: Ako uĉinilac nije znao da je njegovo djelo odreĊeno u Kriviĉnom zakonu kao kriviĉno djelo. Stvarna zabluda u širem smislu Za razliku od stvarne zablude u uţem smislu. Otklonjiva zabluda u širem smislu iskljuĉuje odgovornost za ona djela za koja zakon ne predviĊa odgovornost za nehatno izvršenje. što znaĉi da ona postoji kada uĉinilac nije znao da je njegovo djelo zabranjeno. gdje je u pitanju zabluda o stvarnoj okolnosti kao obiljeţja bića kriviĉnog djela. Klasiĉni primjeri stvarne zablude u širem smislu su tzv. a time i postojanje kriviĉnog djela. Kod putativne krajnje nuţde uĉinilac je u zabludi u pogledu stvarnosti istovremene neskrivljene opasnosti. Neotklonjiva zabluda u širem smislu. Iz prethodnog zakljuĉujemo: Zabluda u širem smislu. jer uĉinilac pogrešno drţi da neko prema njemu primjenjuje protivpravni napad.putativna nužna odbrana ili putativna krajnja nužda. Naš KZ u odredbama ĉl. kod stvarne zablude u širem smislu radi se o zabludi o onim stvarnim okolnostima koje iskljuĉuju protivpravnost i koje djelo ĉine dozvoljenim.

- - - Uticaj pravne zablude na kriviĉnu odgovornost i kaţnjivost Dejstvo pravne zablude na kriviĉnu odgovornost razliĉito je riješeno u uporednim zakonodavstvima. Po drugoj koncepciji smatra se da je izloţeni princip nepravedan i strog. ako uĉinilac. koja jeste obiljeţje bića kriviĉnog djela. uĉinilac ne zna koje se srodstvo smatra kao srodstvo u prvom stepenu u pravoj liniji ili ako ne zna koja zaraza se smatra polnom zarazom itd. U tom smislu moţe se reći da postoje 2 osnovne koncepcije: Prva je na stanovištu ignorantia iuris nocet.WWW. Dakle. koje se rješava posebno u svakom konkretnom sluĉaju. koji je sluţbeno lice. Npr. uĉinilac prisvoji nešto od opreme koja mu je data u obavljanju funkcije društvene samozaštite.BH-PRAVNICI. Na takav naĉin postupio je i naš zakonodavac kad je definirao dejstvo pravne zablude u odredbi ĉl. Ako uĉinilac pogrešno supsumira neku stvarnu ĉinjenicu ili okolnost pod pojam koji zakon upotrebljava pri odreĊivanju bića nekog kriviĉnog djela. smatrajući da im je to dozvoljeno kao roditeljska disciplinska mjera). Obje izloţene koncepcije imaju svoje nedostatke zbog kojih nisu prihvatljive u ĉistim oblicima.18: učinilac koji iz opravdanih razloga nije znao da je to djelo zabranjeno. Zbog toga se dejstvo pravne zablude uglavnom rješava prema nekoj srednjoj koncepciji prema kojoj pravna zabluda ne iskljuĉuje umišljaj. pogrešno smatra da je uĉinjeno djelo dozvoljeno ako to djelo uĉini po nareĊenju nekog njemu nadreĊenog lica. te da je u kontradikciji sa naĉelom da kazna ima smisao i opravdanje samo kad je u pitanju kriviĉno odgovoran uĉinilac. Uĉinilac ne zna normu koja upotpunjava neko blanketno biće kriviĉnog djela. Ako uĉinilac pogrešno smata da neka postojeća okolnost. roditelji fiziĉki kaţnjavaju svoje dijete zbog lošeg uspjeha u školi. U takvom sluĉaju kod uĉinioca postoji pogrešna ocjena uticaja neke postojeće okolnosti na zabranjenost uĉinjenog djela. koja nije obiljeţje bića kriviĉnog djela.COM znajući da je neplaćanje alimentacije predviĊeno u KZ kao kriviĉno djelo pod nazivom “izbjegavanje izdrţavanja”. može se blaže kazniti ili osloboditi od kazne. ĉini kriviĉno djelo dozvoljenim. pod uslovom da se uĉinilac u takvoj zabludi nalazio iz opravdanih razloga. Tako npr. Tako npr. Ako je uĉinilac u zabludi u pogledu protivpravnosti uĉinjenog djela u sluĉaju kad protivpravnost nije element tog kriviĉnog djela (npr. što znaĉi da neznanje zakona škodi i prema kojoj pravna zabluda uopće nije relevantna kad je u pitanju kriviĉna odgovornost i kaţnjivost takvog uĉinioca. pravna zabluda predstavlja fakultativni zakonski osnov za ublaţavanje kazne ili za oslobaĊanje od kazne. a razliĉit pristup postoji i u kriviĉnopravnoj teoriji. ali ima uticaj na blaţe kaţnjavanje uĉinioca.COM . 101 WWW.BH-PRAVNICI. Tako npr. Pritom nije vaţno da li je taj pojam odreĊen kriviĉnopravnom ili vankriviĉnopravnom normom. odnosno da se ona ne moţe primijeniti na nekog ko ni ne zna da je kriv. uĉinilac se bavi proizvodnjom i prometom robe ĉiji je promet ili proizvodnja zabranjen ili ograniĉen. Ako uĉinilac pogrešno smatra da neka postojeća okolnost. Osim toga. naĉelo ignorantia iuris nocet nije prihvatljivo ni zbog toga što se zasniva na fikciji da svi uraĉunljivi ljudi poznaju sve vaţeće propise. ĉini djelo dozvoljenim usljed malog znaĉaja djela. Pitanje postojanja opravdanih razloga spada u red faktiĉkih pitanja.

2 KZ.BH-PRAVNICI.43 st. U takvim sluĉajevima zabluda o protivpravnosti. ona je samo fakultativni osnov za ublaţavanje ili osloboĊenje od kazne.WWW. Od pravila da pravna zabluda ne iskljuĉuje umišljaj postoji izuzetak samo u onom sluĉaju ako je uĉinilac u zabludi u pogledu protivpravnosti. a da ne bude u takvoj zabludi u odnosu na neko drugo kriviĉno djelo.kaznu neograniĉeno ublaţiti na osnovu ĉl. . U takvim sluĉajevima za umišljaj uĉinioca potrebna je i njegova svijest o protivpravnosti. onda kod njega ne moţe postojati ni umišljaj pa time ni kriviĉna odgovornost.BH-PRAVNICI. da li će uĉinioca blaţe kazniti ili osloboditi od kazne zavisi i od ocjene suda u kakvom stepenu su postojali opravdani razlozi s obzirom da je opravdanost kategorija podloţna stepenovanju. Ako je u pitanju blaţi tretman u kaţnjavanju. 102 WWW. sud moţe: . pa kako te svijesti kod njega nema. koja je pravna zabluda.osloboditi uĉinioca od kazne. Pri ocjeni opravdanosti razloga vrlo je vaţno o kojem se kriviĉnom djelu radi.COM . koji je djelo poĉinio u pravnoj zabludi.kazniti u granicama kazne koja je propisana za to djelo. što znaĉi da treba uzeti u obzir sve okolnosti konkretnog sluĉaja pod kojima je kriviĉno djelo uĉinjeno. a protivpravnost kod konkretnog djela spada u osnovna obiljeţja djela. kao i psihiĉka svojstva samog uĉinioca. To znaĉi da uĉinioca. Za koju će se od navedenih mogućnosti sud opredijeliti zavisi od svih okolnost i konkretnog sluĉaja. u svom dejstvu potpuno se izjednaĉava sa dejstvom koje ima stvarna zabluda. Kad je u pitanju kriviĉnopravno dejstvo pravne zablude. pri ĉemu nije iskljuĉena mogućnost da uĉinilac bude u pravnoj zabludi u odnosu na jedno kriviĉno djelo.COM U ocjeni opravdanih razloga treba koristiti objektivno-subjektivni kriterij. .

te radnje sauĉesnika u uţem smislu kao što su radnja podstrekavanja i radnja pomaganja. U savremenom kriviĉnom zakonodavstvu problem sauĉesništva se razliĉito rješava u zavisnosti od kaznene politike odreĊene drţave u odreĊeno vrijeme. ali je poseban oblik kriminaliteta koji ima svoje specifiĉnosti na planu kriviĉne odgovornosti.COM . sauĉesništvo postoji kad u ostvarenju kriviĉnog djela uĉestvuje više lica koja su svjesna zajedniĉkog djelovanja.BH-PRAVNICI. Pored objektivne i subjektivne veze. Prema izloţenom. IzmeĊu tih radnji i nastupanja zabranjene posljedice mora postojati uzroĉna veza. Objektivna i subjektivna veza izmeĊu sauĉesnika kao uslov postojanja sauĉesništva Za postojanje sauĉesništva nije dovoljno samo prosto uĉešće više lica u ostvarenju nekog kriviĉnog djela. Uĉešće više lica u ostvarivanju nekog kriviĉnog djela predstavlja poseban oblik kriminaliteta koji je za svako društvo opasniji od kriminaliteta koji se ostvari djelovanjem pojedinaca.BH-PRAVNICI. Sauĉesništvo ne predstavlja samostalni osnov kriviĉne odgovornosti. To su: radnja izvršenja odnosno saizvršenja. iako su u pitanju posebne i odvojene djelatnosti razliĉitih lica. sve te djelatnosti ipak moraju predstavljati jedinstvenu cjelinu u smislu da su sve one doprinijele nastupanju zabranjene posljedice. Dakle. što znaĉi da saizvršioci moraju da znaju jedan za drugog. Subjektivna veza kod sauĉesništva ogleda se u svijesti svih sauĉesnika o zajedniĉkom djelovanju. a da pomagaĉi i podstrekaĉi moraju da znaju za izvršioca. Objektivna veza ogleda se u tome što. već je nuţno da izmeĊu pojedinih sauĉesnika postoji odreĊena objektivna i subjektivna veza. objektivna veza u saučesništvu sastoji se u zajedničkom rezultatu radnji svih saučesnika. OBLICI SAUĈESNIŠTVA U kriviĉnom pravu postoje 3 oblika sauĉesništva i 3 vrste sauĉesnika: 103 WWW. Radnje sauĉesnika mogu biti razliĉite. Takva lica nazivaju se saučesnici. odnosno za kriviĉnu odgovornost pomagaĉa i podstrekaĉa nuţno je postojanje krivnje i to samo u sluĉaju ako su postupali s umišljajem.WWW.COM SAUČESNIŠTVO U KRIVIČNOM DJELU POJAM SAUČESNIŠTVA OPĆI POJAM I USLOVI ZA POSTOJANJE SAUĈESNIŠTVA Opća razmatranja i znaĉaj sauĉesništva Sauĉesništvo postoji u sluĉaju kada u ostvarenju nekog kriviĉnog djela uĉestvuje više lica. za postojanje sauĉesništva u uţem smislu.

postoji kad 2 lica zajedniĉki izvrše kraĊu. Kad u ostvarenju kriviĉnog djela pored izvršioca ili saizvršilaca uĉestvuju i druga lica od kojih neka podstiču izvršioca da izvrši kriviĉno djelo. podstrekaĉ i pomagaĉ. pod tim pojmom se prihvata svako lice koje doprinese izvršenju kriviĉnog djela. Na visinu kazne pojedinim sauĉesnicima utiu samo okolnosti koje se odnose na svakog sauĉesnika. posebno od pomaganja. Prema teoriji ekvivalencije koja prihvata ekstenzivni pojam izvršioca. U najvećem broju sluĉajeva nije problem jasno odrediti izvršioca odnosno saizvršioca i razgraniĉiti taj od drugih oblika sauĉesništva. jer ne prihvata pojmove podstrekaĉa i pomagaĉa kao pojmove odvojene od izvršioca. a u odnosu jedan prema drugom pojavljuju se kao saizvršioci.COM Ako 2 ili više lica zajedniĉki izvršavaju neko kriviĉno djelo. a neka mu pomažu da izvrši to kriviĉno djelo. pa ista kazna koja slijedi za neposrednog izvršioca slijedi i za pomagaĉa i za podstrekaĉa.širi (ekstenzivni) i uţi (restriktivni) pojam izvršioca. što znaĉi da je to svaka ona radnja koja predstavlja uslov za nastupanje zabranjene posljedice. što znaĉi da se i radnje podstrekavanja i pomaganja jednako cijene kao i 104 WWW. Bitno je samo da ta radnja predstavlja uslov posljedice. i podstrekaĉi i pomagaĉi. Takvo rješenje postoji u austrijskom KZ iz 1974. svi oni su izvršioci tog kriviĉnog djela. jedinstvenom pojmu izvršioca. Tu se ne pravi razlika izmeĊu uzroka i uslova posljedice. pored podstrekavanja i pomaganja. a koje su bitne za odmjeravanje kazne. Ekstenzivno shvatanje izvršioca prema ovoj teoriji vodi zapravo negiranju sauĉesništva kao posebnog instituta kriviĉnog prava.WWW.COM . u kriviĉnom pravu postoje 3 oblika sauĉesništva i 3 vrste sauĉesnika. pa su izvršioci.BH-PRAVNICI. Prema tome. Pritom nije vaţno da li se ta radnja sastoji u neposrednom prouzrokovanju posljedice ili se ona sastoji u radnji podstrekavanja ili pomaganja. a u drugom pomaganje. koji ne sadrţi odredbe o sauĉesništvu. Ovo razlikovanje je vaţno zbog odreĊivanja pojma izvršilaštva odnosno saizvršilaštva. pored neposrednog izvršioca.godine. silovanje ili ubistvo.BH-PRAVNICI. precizno odreĊivanje je vrlo vaţno jer je saizvršilaštvo najteţi a pomaganje najlakši oblik sauĉesništva. jer zakonodavac u izvjesnom smislu ipak pravi razliku na planu kaţnjavanja kada je u pitanju izvršilaštvo odnosno saizvršilaštvo i sauĉesništvo u uţem smislu. Sauĉesništvo u uţem smislu obuhvata podstrekavanje i pomaganje. To su: izvršilac odnosno saizvršilac. Tu se zapravo radi o tzv. POJEDINI OBLICI SAUČESNIŠTVA IZVRŠILAŠTVO I SAIZVRŠILAŠTVO Pojam izvršioca U kriviĉnopravnoj teoriji poznat je tzv. Prema principalnoj ili pluralistiĉkoj teoriji takoĊer se insistira na jednakom znaĉaju svih radnji za nastupanje posljedice. a sauĉesništvo u širem smislu pored pomaganja i podstrekavanja obuhvata i saizvršilaštvo. nisu iskljuĉene ni situacije kada je teško razgraniĉiti saizvršilaštvo i pomaganje. S obzirom da jedna te ista radnja sauĉesnika u jednom sluĉaju moţe predstavljati saizvršilaštvo. S tim u vezi postoji sauĉesništvo u uţem i sauĉesništvo u širem smislu. Sauĉesništvo u uţem i širem smislu U kriviĉnopravnoj teoriji se i saizvršilaštvo smatra kao oblik sauĉesništva. Saizvršilaštvo npr. tada u ostvarenju tog djela postoji i sauĉesništvo u obliku podstrekavanja ili poticanja i pomaganja. MeĊutim.

Upravo u nave denom je razlika u odnosu na prethodnu teoriju.WWW. od kojih je najvaţnija ta što svojom preciznošću jasno razgraniĉava saizvršilaštvo od pomaganja i ne ostavlja nikakve dileme u sudskoj praksi u pogledu razgraniĉenja tih oblika sauĉesništva. pa pristalice formalnoobjektivnih teorija kao kriterij za njihovo razgraniĉenje navode istovremenost preduzetih radnji sa radnjom izvršenja. postupajući sa umišljajem u odnosu na kriviĉno djelo i djelujući zajedno sa drugim licima. Ova teorija ima svoje dobre strane. onome ko svojom radnjom uzrokuje zabranjenu posljedicu. neovisno od njihove veze sa radnjom izvršenja. saizvršiocem kriviĉnog djela smatra se svako lice koje je preduzelo radnju izvršenja. odnosno svako lice koje je makar djelimiĉno uĉestvovalo u radnji izvršenja. preduzima takve radnje od kojih zavisi da li će uopće doći do izvršenja djela. Osnovna razlika u odnosu na formalno-objektivnu teoriju je u tome što materijalno-objektivna teorija ne insistira strogo na formalnom kriteriju preduzete radnje izvršenja za razgraniĉenje saizvršilaštva od pomaganja. funkcionalno povezane sa radnjom izvršenja da sa tom radnjom praktiĉno ĉine jedinstvo. što znaĉi da izvan saizvršilaštva ostaju sve one radnje koje su objektivno gledano usko. Od objektivnih teorija najznaĉajnije su formalnoobjektivna i materijalno-objektivna teorija. već pokušava da pronaĊe materijalni kriterij za razgraniĉenje tih oblika sauĉesništva. što znaĉi da se uĉešće saizvršioca u kriviĉnom djelu ogleda u tome što on. Prema formalno – objektivnoj teoriji o saizvršilaštvu.COM radnja izvršenja. To znaĉi da je saizvršilac ono lice koje 105 WWW. pa je praktiĉno i kriviĉno djelo moguće izvršiti samo ako postoje te druge radnje koje se sa radnjom izvršenja stapaju u jednu funkcionalnu cjelinu. predstavljaju samo uslove za nastupanje posljedice. kao najteţeg i pomaganja. subjektivne i objektivno-subjektivne teorije o saizvršilaštvu. Kazna propisana za neko kriviĉno djelo neposredno je okrenuta ka izvršiocu. kao najlakšeg oblika sauĉesništva. Materijalno – objektivna teorija o saizvršilaštvu zasniva se na finalnom ili ciljnom shvatanju radnje prema kojem radnja predstavlja voljno ostvarivanje postavljenog cilja. Izvršiocem se smatra ono lice koje je izvršilo radnju zakonom definiranu kao radnja izvršenja kriviĉnog djela.Taj materijalni kriterij ogleda se u kvalitetu sauĉesniĉkog uĉešća u djelu. Ove teorije iz kompleksa uslova izdvajaju radnju izvršenja koja je odreĊena u zakonu i nju oznaĉavaju kao uzrok posljedice. bez obzira što je ostvarena samo jedna posljedica. jer se smatraju radnjom izvršenja pa se uzima da postoji onoliko kriviĉnih djela koliko ima sauĉesnika. Na osnovu tih teorija vrši se razgraniĉenje izmeĊu saizvršilaštva. na koji naĉin će ono biti realizirano i u kojoj mjeri će biti ostvareno. i teorija o moći (vlasti) nad djelom. Drugi navode da su one preduzete na istom mjestu itd. Ova teorija se naziva i finalno . U takvim sluĉajevima dolazi do teškoća u razgraniĉenju saizvršilaštva i pomaganja. Osnovni nedostatak formalno-objektivne teorije ogleda se u tome što je takvo shvatanje ĉesto preuzsko. Kada se kao kriterij za to razgraniĉenje unese prethodni dogovor sauĉesnika o zajedniĉkom ostvarenju nekog kriviĉnog djela. tj. To znaĉi da se razlika izmeĊu saizvršilaštva i sauĉesništva u uţem smislu nalazi iskljuĉivo na objektivnom kriteriju. Radnje sauĉesnika u uţem smislu. To praktiĉno znaĉi da tokom cijelog vremena ostvarenja kriviĉnog djela takav saizvršilac ima i volju i mogućnost da odluĉujuće utiĉe na cijeli tok zbivanja.BH-PRAVNICI.objektivna teorija. koja insistira na jedinstvenom pojmu izvršioca.COM .BH-PRAVNICI. Radi se o tome da u nekim situacijama izvršilac moţe da preduzme radnju izvršenja samo ukoliko tu radnju prate i radnje drugih lica. te su oni sauĉesnici. Radnje svih ostalih uĉesnika koje su doprinijele nastupanju posljedice bile su samo uslovi za njeno nastupanje. Prema diferencirajućim ili individualizirajućim teorijama uzroĉnosti prihvata se restriktivni pojam izvršioca. Pojam saizvršioca U kriviĉnopravnoj teoriji postoje objektivne. tada se i ova formalno-objektivna teorija upotpunjava jednim subjektivnim obiljeţjem i dobiva karakter mješovite objektivno – subjektivne teorije.

već se taj stav mora dovoljno i jasno ispoljiti u vanjskom svijetu kroz preduzimanje takve radnje iz koje se moţe zakljuĉiti o njegovom unutrašnjem odnosu prema djelu. Tako npr. saizvršilaštvo se procjenjuje prema tome da li je onaj ko je uĉestovao u djelu uĉinjeno djelo htio kao svoje (animus auctoris) ili kao tuĊe (animus socii). radnja ĉuvanja straţe na parkiralištu dok drugo lice provaljuje u parkirane automobile u jednom sluĉaju moţe se uzeti kao radnja saizvršilaštva. Da bi se došlo do nekog mjerila u smslu odreĊivanja saizvršilaĉke radnje koja nije istovremeno i radnja izvršenja. Pritom je potpuno bez znaĉaja radnja kojom je to lice uĉestvovalo u djelu. To naĉi da za saizvršilaštvo nije nuţna radnja izvršenja. jer nepostojanje svijesni o saizvršilaštvu iskljuĉuje saizvršilaštvo. učešćem u radnji izvršenja ili na drugi način.COM svojim radnjama u toku ostvarenja djela zadrţava moć da odluĉujuće utiĉe na ostvarenje djela u smislu da nastupi umišljajem obuhvaćena posljedica. Subjektivne teorije o saizvršilaštvu insistiraju na subjektivnoj komponenti za razgraniĉenje saizvršilaštva od pomaganja i podstrekavanja. Kad je u pitanju druga radnja. Prema ograničenoj (limitiranoj) teoriji saizvršilaštva. kako u nauci tako i u uporednom zakonodavstvu. OdreĊivanje saizvršilaštva Prema odredbi ĉl. Prema ekstremnoj subjektivnoj teoriji.23 KZ FBiH. Ove subjektivne koncepcije prihvataju i ekstenzivno shvatanje saizvršioca.COM . onda se ne moţe govoriti o saizvršilaštvu. već je dovoljno i njegovo psihiĉko djelovanje. Najpoznatije subjektivne teorije su ekstremna subjektivna teorija i limitirana (ograniĉena) subjektivna teorija.BH-PRAVNICI. nije bitan samo uĉinioĉev unutrašnji stav prema djelu. moraju se ispuniti neki objektivni i subjektivni uslovi. s obzirom da jedna te ista radnja u jednom sluĉaju moţe da bude uzeta kao saizvršilaštvo. Ako ne postoji ta subjektivna veza. a u drugom sluĉaju kao radnja pomaganja. Što se tiĉe subjektivnih uslova. jer odvajaju pomagaĉe i podstrekaĉe od izvršioca po objektivnom kriteriju. da se ona izmijeni ili da uopće ne nastupi.BH-PRAVNICI. ali uz nuţni uslov da ti postupci nose oznaku izvršilaĉke volje (animus auctoris). odredba dozvoljava da to bude i neka druga radnja koja nije radnja izvršenja. ako je tu posljedicu htio kao svoju. saizvršilaštvo postoji ako više lica. već to moţe biti pomagaĉka ili podstrekaĉka radnja. U odgovoru na to 106 WWW. Taj dogovor redovno slijedi prije preduzimanja radnje. odnosno u toku radnje koju je preduzelo drugo lice. ali to nije nuţan uslov. a u drugom sluĉaju kao pomaganje. Objektivna komponenta saizvršilaštva je radnja. Ta subjektivna veza izmeĊu sauĉesnika najĉešće se ispoljava u njihovom meĊusobnom dogovoru ili sporazumu o zajedniĉkom djelovanju. Ono se najjasnije izraţava kroz radnju izvršenja. Naroĉit problem u razgraniĉenju saizvršilaštva i pomaganja predstavljaju te druge radnje. Ekstremnost ovog shvatanja ogleda se u tome što se za postojanje saizvršilaštva ĉak ne traţi ni fiziĉko djelovanje takvog lica. za postojanje saizvršilaštva traţi se da je takvo lice koje uĉestvuje u djelu sjvesno djelovanja ostalih uĉesnika. Materijalno-objektivna teorija je znatno zastupljenija i prihvatljivija od formalno-objektivne teorije. Iz navedene odredbe vidljivo je da naš zakonodavac prihvata jednu mješovitu objektivno-subjektivnu teoriju saizvršilaštva.WWW. u smislu da je svjesno da se njegova radnja uklapa u radnju drugih lica i da sa tom radnjom predstavlja jednu cjelinu. jer ove teorije ne prihvataju stav objektivnih teorija da se to razgraniĉenje moţe izvršiti na objektivnom planu. Pritom se ne traţi da i oni koji su otpoĉeli radnje prije (sukcesivno saizvršilaštvo) budu svjesni njegovog djelovanja. ali se uzima da saizvršilaštvo postoji i u sluĉaju kada taj dogovor uslijedi poslije otpoĉinjanja radnje. jer pored uĉešća u radnji izvršenja. zajednički učine krivično djelo. onda se postavlja pitanje koja i kakva ta radnja mora da bude da bi ona mogla biti smatrana saizvršilaštvom. Izvršilac ili saizvršilac je svako lice oje je prouzrokovalo posljedicu preduzimanjem bilo koje radnje. To znaĉi da bez odreĊene djelatnosti saizvršilaštvo ne moţe postojati. Za postojanje saizvršilaštva traţi se da je to lice bilo svjesno izvršioca i drugih saizvršilaca.

kao posebno subjektivno obiljeţje postavlja pobudu (rasna. da bi osoba B u noćnim satima izvršila tu tešku kraĊu. da bi radnja izvršenja uopće mogla biti ostvarena.26 st. uzima se da “druga radnja” mora biti usko povezana sa radnjom izvršenja. i saizvršilac u tim djelima moţe biti smo ono lice koje ima to svojstvo.COM pitanje shvatanja se razlikuju u zavisnosti od toga da li se u takvim sluĉajevima veći znaĉaj pridaje subjektivnom momentu u smislu da se utvrdi volja (postojanje cum animo auctoris ili cum animo socii) ili će se teţište staviti na ĉisti objektivni momenat u smislu da se preteţan znaĉaj da karakteru i kvalitetu radnje i njenim modalitetima. U pogledu istovremenosti. prethodno se dogovorivši sa osobom B o izvršenju kraĊe. Ako je u pitanju uĉešće u radnji izvršenja. taĉka 4 i 5) . Tako npr. subjektivni momenat više dolazi do izraţaja s obzirom da se samo na osnovu objektivnog momenta ne moţe precizno razgraniĉiti saizvršilaĉka od pomagaĉke radnje. vojno lice. podjelu rada i sl. saizvršilac (kao i izvršilac) moţe biti samo ljekar. ipak je teţište zakonske formulacije i sudske prakse na objektivnom kriteriju. sluţbeno lice itd.2. Za postojanje saizvršilaštva ponekad je vaţan prethodni dogovor za izvršenje kriviĉnog djela.1 zakonodavac kriviĉnu odgovornost saizvršioca vezuje i za umišljaj i za nehat. Kada je u pitanju uĉešće u drugoj radnji. s tim da svaka od tih radnji mora biti usko povezana sa radnjom izvršenja. Isto tako. vršenje drugog kriviĉnog 107 WWW. koristoljublje. Taj dogovor je bitan samo u onim sluĉajevima kada se radi o radnji koja nije radnja izvršenja.COM . Kad su u pitanju vlastita kriviĉna djela (delicta propria). kod kraĊe i drugih kriviĉnih djela protiv imovine postoji namjera pribavljanja protivpravne imovinske koristi.WWW. MeĊutim. ili je u pitanju samo volja da se drugom pomogne u njegovom kriviĉnom djelu. a kriviĉna odgovornost se utvrĊuje zavisno od oblika krivnje sa kojim je uĉinilac postupao u djelu. što znaĉi da ih treba posmatrati u njihovoj uzajamnoj povezanosti.171 st. uglavnom se uzima da je umišljaj uĉinioca jedini oblik krivnje koji dolazi u obzir kada se ne radi o uĉešću u radnji izvršenja. Tako npr. On podrazumijeva podjelu uloga.BH-PRAVNICI. Kod subjektivnog elementa koji se ispoljava u odnosu uĉinioca prema djelu. što znaĉi da saizvršilac u tom djelu moţe da bude samo ono lice kod kojeg postoji ta namjera. nacionalna ili vjerska pobuda. Prema tome. Iako u takvim sluĉajevima subjektivni momenat dobiva odreĊeno znaĉenje. a neka druga radnja mora biti usko. ostavi otkljuĉana vrata. neovisno od subjektivnog stava uĉinioca prema djelu. zakonodavac kod nekih djela – npr. koja po Zakonu mogu izvršiti samo lica sa odreĊenim svojstvom. što znaĉi da je najvaţnija radnja izvršenja. U takvom sluĉaju je vaţno utvrditi kakav je unutrašnji stav uĉinioca prema djelu u smislu da li on u tom djelu postupa kao u svom djelu. npr. iskljuĉi alarmni sistem nakon ĉega poĊe na spavanje. funkcionalno povezana sa radnjom izvršenja. U svakom sluĉaju. Iako u odredbi ĉl. bez njegovog objektivnog uĉešća u djelu saizvršilaštvo ne moţe postojati.BH-PRAVNICI. Kako je kod nekih kriviĉnih djela kao posebno subjektivno obiljeţje djela odreĊena namjera ili odreĊena pobuda. subjektivni element se izraţava u svijesti o zajedniĉkom djelovanju sa ostalim sauĉesnicima. odgovorno lice. kod kriviĉnog djela nesavjesnog lijeĉenja. onda i saizvršilac tih kriviĉnih djela moţe da bude samo ono lice koje je postupalo sa tom namjerom i iz odreĊene pobude. kod teškog ubistva (ĉl. ne mora se u svakom sluĉaju raditi o potpunoj istovremenosti jer će u nekim sluĉajevima druga radnja morati prethoditi radnji izvršenja. uslov istovremenosti nije nuţan kod svih kriviĉnih djela. podjela uloga postoji kada osoba A. Prilikom utvrĊivanja saizvršilaštva treba prihvatiti i objektivni i subjektivni kriterij. Tako npr. U tom drugom sluĉaju znaĉaj subjektivnog momenta ogleda se u tome što on ima dopunjujuću ulogu u utvrĊivanju sauĉesništva. sveţe psa u dvorištu. razlika postoji u zavisnosti od toga da li se radi o saizvršilaštvu uĉešćem u radnji izvršenja ili je u pitanju preduzimanje neke druge radnje.

saizvršilac jednako kao i pomagaĉ i podstrekaĉ koji dobrovoljno sprijeĉi izvršenje kriviĉnog djela. Nuţno saizvršilaštvo postoji u 3 oblika: 1. To bi bilo u sluĉaju kriviĉnog djela ugroţavanja javnog saobraćaja (ĉl. Dobrovoljno spreĉavanje djela Prema odredbi ĉl. kao npr. 2. Divergentna kriviĉna djela su ona kriviĉna djela kod kojih su interesi uĉesnika u koliziji (sukobu). prividnog ili sporednog izvršioca.328). 108 WWW. Tako npr. 3. oslobodit će se od kazne.145). Kad su u pitanju omisivni delikti. Ovo je institut dobrovoljnog spreĉavanja djela. Takav sluĉaj postoji kada više lica zajedniĉkim djelovanjem dovedu do nastupanja zabranjene posljedice s tim da kod njih ne postoji ni svijest ni volja za zajedniĉkim djelovanjem. Nuţno i prividno saizvršilaštvo Iako je saizvršilaštvo redovno fakultativno. dobrovoljno spreĉavanje djela od strane saizvršioca predstavlja opći obligatorni zakonski osnov za oslobođenje od kazne. bezobzirna osveta ili druge niske pobude. kod kriviĉnog djela uĉestvovanja u tuĉi (ĉl. kao npr.WWW. roditelji su saizvršioci kriviĉnog djela napuštanja nemoćnog lica ako zajedniĉki i sporazumno ostave svoje dijete bez pomoći u stanju ili prilikama opasnim po ţivot. ili kod pobune lica lišenih slobode (ĉl. Nije nuţno saizvršilaštvo sluĉaj djela u ĉijem izvršenju nuţno sudjeluju 2 lica. ali u kojem zakonodavac predviĊa kaţnjavanje samo jednog od tih lica. saizvršilaštvo će postojati u sluĉaju kad 2 ili više lica sporazumno ne izvrše radnju koju su po nekom osnovu bili duţni izvršiti.BH-PRAVNICI. u nekim sluĉajevima izvršenje kriviĉnog djela nije moguće ako u njegovom izvršenju ne uĉestvuje više lica. kod tzv. kod oruţane pobune (ĉl. Takav primjer je kriviĉno djelo vanbraĉne zajednice sa maloljetnim licem (ĉl. npr.233). rodoskrvnjenja (ĉl. koji je i po svom karakteru i po kriviĉnopravnom dejstvu sliĉan dobrovoljnom odustanku od pripremnih radnji ili od pokušaja. Tada postoji tzv. gdje je uĉinilac punoljetna osoba koja ţivi u vanbraĉnoj zajednici sa maloljetnom osobom koja je navršila 14 godina. Nije saizvršilaštvo ni situacija tzv.214). Delikti susretanja postoje u sluĉaju kada saizvršioci preduzimaju radnje koje su okrenute jedna nasuprot drugoj. Saizvršilaštvo moţe postojati i kod komisivnih i kod omisivnih delikata. prema odredbi ĉl.179 KZ).BH-PRAVNICI.315). Saizvršilaštvo nije moguće kod svih kriviĉnih djela. kao npr. kada bi do stradanja trećeg lica došlo krivicom dvojice uĉesnika u drumskom saobraćaju koji se nisu pridrţavali saobraćajnih propisa. kod kriviĉnog djela rodoskrvnjenja (ĉl.vlastoruĉnih kriviĉnih djela kod kojih je biće djela zakonom odreĊeno kao takvo i ĉija je priroda takva da ih moţe izvršiti izvršilac iskljuĉivo vlastitim djelovanjem.COM djela. Konvergentna kriviĉna djela ili kriviĉna djela sticaja postoje u sluĉaju kada saizvršioci izvršavaju radnje koje su okrenute ka istom cilju.331). Tako npr. nije moguće saizvršilaštvo kod uvrede (ĉl. divergentni delikti. Saizvršilac tih djela moţe biti samo ono lice kod kojeg postoji naznaĉena pobuda.26 st.181. U takvom sluĉaju svaki od tih uĉesnika u saobraćaju smatra se samostalnim izvršiocem tog kriviĉnog djela.COM . delikti susretanja. konvergentni delikti. nuţno saizvršilaštvo. što znaĉi da se djelo moţe izvršiti kako uĉešćem jednog lica u njegovom ostvarenju tako i uĉešćem saizvršilaca. davanja laţnog iskaza (ĉl.239).239).2. Prema KZ FBiH.

osoba A se moţe uzeti kao posredni izvršilac tog kriviĉnog djela. nacionalnih ili vjerskih pobuda.BH-PRAVNICI. uopće neće biti izvršilac tog kriviĉnog djela jer za njegovu krivnju mora biti ispunjen i uslov pomenute namjere. pri ĉemu kod osobe A postoji namjera da prisvajanjem pribavi protivpravnu imovinsku korist. te namjere nema.BH-PRAVNICI. a osoba B moţe biti uĉinilac samo kriviĉnog djela oduzimanja tuĊe pokretne stvari (ĉl.215 KZ (“ko iznosi ili prenosi nešto iz osobnog ili obiteljskog života neke osobe u namjeri da naškodi njenom ugledu…”). podstrekavanje moţe imati znaĉaj psihiĉkog pomaganja. Primjer za prvi sluĉaj je kriviĉno djelo iznošenja liĉnih ili obiteljskih prilika iz ĉl.COM Kao i kod dobrovoljnog odustanka. ili se izvršiocem smatra samo ono lice koje je preduzelo radnju izvršenja. gdje osoba A koristi osobu B da izvrši kriviĉno djelo teškog ubistva iz rasnih. Pojam posrednog izvršilaštva ima znaĉaj i u našem pravu. dok osoba B moţe samo biti neposredni izvršilac kriviĉnog djela obiĉnog ubistva (ĉl. Posredno izvršilaštvo Suština problema posrednog izvršilaštva se svodi na pitanje da li se lice koje se posluţilo drugim licem za ostvarenje bića nekog kriviĉnog djela moţe smatrati posrednim izvršiocem. Pritom etiĉka vrijednost motiva dobrovoljnog spreĉavanja djela nije od znaĉaja.1) PODSTREKAVANJE Pojam podstrekavanja Podstrekavanje ili poticanje kao oblik sauĉesništva znaĉi preduzimanje takve radnje kojom se sa umišljajem kod drugog lica izaziva ili uĉvršćuje odluka da to lice preduzme takvu radnju kojom će ostvariti obiljeţja bića nekog kriviĉnog djela. Ovo drugo lice ne moţe biti izvršilac tih kriviĉnih djela jer mu nedostaje jedno bitno obiljeţje kao što je posebna namjera ili posebno svojstvo. je teško ubistvo iz ĉl. već nekog drugog kriviĉnog djela. U takvim sluĉajevima jedno lice se koristi drugim licem kao oruĊem ili sredstvom za izvršenje kriviĉnog djela. Ako takva ĉvrsta odluka postoji. kada se korišteno lice pojavljuje kao neposredni izvršilac kriviĉnog djela. U takvom sluĉaju osoba A se moţe uzeti kao posredni izvršilac kriviĉnog djela kraĊe (ĉl.WWW. Ako osoba A koristi osobu B u namjeri da pronošenjem neĉega iz liĉnog ili porodiĉnog ţivota nanese štetu osobi C.2. ali ne onog za koje je dolozno korišteno.COM . mogu se pojaviti situacije kada korišteno lice uopće nije izvršilac kriviĉnog djela i situacije kada ono jeste izvršilac kriviĉnog djela. 109 WWW. Da bi postojalo podstrekavanje. koja nema tu namjeru nanošenja štete. osoba A moţe se posluţiti osobom B u izvršenju kraĊe. Primjer za drugu situaciju. Kad je u pitanju korištenje drugog lica kao doloznog sredstva za izvršenje nekog kriviĉnog djela. kod podstrekavanog lica ne smije postojati ĉvrsta odluka o izvršenju kriviĉnog djela. kod vlastitih kriviĉnih djela (delicta propria). suština ovog instituta ogleda se u dobrovoljnosti. tada se osoba A moţe uzeti kao posredni izvršilac teškog ubistva (ĉl. ali s tim da kod njega ne postoje ove posebne kvalifikatorne pobude. taĉ.4 KZ FBiH. To je sluĉaj kod kriviĉnih djela ĉije je posebno obiljeţje postojanje odreĊene namjere ili pobude. što znaĉi da ona stoji uvijek u sluĉaju ako se sprijeĉilo izvršenje djela u situaciji kada se to djelo objektivno moglo dovršiti.2 taĉ.4).273). Tako npr.171 st.171 st. Ukoliko osoba B izvrši ubistvo osobe C.171 st.279). a kod osobe B koja tuĊu pokretnu stvar neposredno oduzima. kao i kod onih kriviĉnih djela koja mogu biti izvršena samo od lica sa odreĊenim svojstvom tj. Korištena osoba B. Poseban problem kod posrednog izvršilaštva javlja se onda kada neko lice koristi neuraĉunljivo lice ili kriviĉno neodgovorno maloljetno lice (ispod 14 godina) za ostvarenje nekog kriviĉnog djela.

a podstrekavanje u takvom sluĉaju postojaće ako ta odluka nije dovoljno ĉvrsta.BH-PRAVNICI. mora postojati odreĊeni odnos ili odreĊena veza izmeĊu podstrekaĉa i izvršioca. I kad je u pitanju krug lica. Pored radnje podstrekavanja. u teoriji ipak preovladava shvatanje da je i to podstrekavanje jer i u takvom sluĉaju postoji uzroĉna veza izmeĊu radnje posrednog podstrekaĉa i izvršioca. . jer je tu sapodstrekavanje prividno. Sredstva podstrekavanja. . tj. koje KZ FBiH ne navodi izriĉito (ĉl. Naĉini podstrekavanja najĉešće su usmenim putem. Podstrekavanje se moţe vršiti od strane jednog lica ili od strane više lica. Neposredno podstrekavanje postoji u sluĉaju kada podstrekaĉ neposrednim djelovanjem na izvršioca navodi istog da taj izvrši kriviĉno djelo.trećeg lica. ali mu u svakom sluĉaju mora biti poznat krug lica iz 110 WWW. Iako je posredno podstrekavanje donekle sporno.nagovaranje. koja omogućava da radnja podstrekavanja prouzrokuje odluku o izvršenju kriviĉnog djela. Ako više lica svjesno i voljno utiĉu na donošenje ili uĉvršćenje odluke kod podstrekavanog. Radnja podstrekavanja Radnja podstrekavanja je svaka umišljajna radnja kojom se utiĉe na svijest i volju izvršioca da on donese ili uĉvrsti odluku o izvršenju kriviĉnog djela. Podstrekavanje će postojati i onda kada je sam podstrekavani izrazio ili ţelju ili spremnost da izvrši neko kriviĉno djelo.dovoĊenje u zabludu itd. već je kolebljiva. tada se oni smatraju sapodstrekaĉima. Posredno podstrekavanje postoji u sluĉaju kada podstrekaĉ posredno.COM Odluka o izvršenju kriviĉnog djela kod izvršioca moţe postojati.davanje ili obećanje poklona ili neke druge imovinske koristi. u kriviĉnopravnoj teoriji i sudskoj praksi najĉešće su: . pisanim izjavama. slabo imovinsko stanje uĉinioca. .upućivanje prijetnje. ali još nije uĉvrstio svoju odluku. Podstrekavanje kao oblik sauĉesništva postoji samo ako je izvršeno ĉinjenje jer se smatra da se pasivnim drţanjem nekog lica ne moţe niti izazvati niti uĉvrstiti odluka da se izvrši neko kriviĉno djelo. Neposredni izvršilac ne mora biti individualno odreĊeno lice. To je najĉešći oblik podstrekavanja. U kompleksu više uslova mora se pojaviti i podstrekaĉka radnja koja definitivno zaokruţuje (izaziva ili uĉvršćuje) odluku na izvršenje djela. a moguće je i konkludentnim ĉinima. preko drugog lica utiĉe na svijest i volju izvršioca. Podstrekavanje moţe biti neposredno i posredno.COM . podstrekavani mora po nekom osnovu da pripada tom krugu.BH-PRAVNICI. On ĉak ne mora biti ni poznat podstrekaĉu.prikazivanje koristi od izvršenog kriviĉnog djela. Ako kod takvih lica koja podstrekavaju nema svijesti i volje da zajedniĉki kod podstrekavanog stvore odluku na izvršenje kriviĉnog djela.WWW. Podstrekavanje moţe biti upravljeno samo na jedno lice kao izvršioca ili na više lica koja pripadaju jednom odreĊenom krugu.24). . dugovi koje ovaj nije u stanju da vrati i sl. na donošenje odluke mogu uticati i drugi faktori kao npr. Odnos izmeĊu podstrekaĉa i podstreknutog Da bi postojalo podstrekavanje. .zloupotreba nekog odnosa zavisnosti ili nadreĊenosti. tada oni nisu sapodstrekaĉi već samostalni podstrekaĉi i svaki će odgovarati za svoje radnje podstrekavanja.

Kad je podstrekavanje usmjereno na neodređeni krug lica. kao i radnje drugog lica kojima se izvršava odreĊeno kriviĉno djelo. tj.WWW. to znaĉi da umišljajem podstrekaĉa moraju biti obuhvaćene njegove radnje kao podstrekaĉa. Ukoliko propaganda obuhvata odreĊenu ideju u smislu da se njenom realizacijom vrše kriviĉna djela. kod kriviĉnih djela ĉije je jedno od osnovnih obiljeţja protivpravnost. 111 WWW. Postoji razlika u intelektualnom elementu izmeĊu podstrekaĉa i izvršioca kada je u pitanju svijest o konkretnom obliku stvarnih obiljeţja nekog kriviĉnog djela. iz jedne vojne jedinice. Tako npr. Isto tako. liĉna svojstva ili liĉne okolnosti. Propaganda podrazumijeva poduzimanje takvih radnji u smislu da se proširi odreĊena ideja da je prihvati što veći broj ljudi. udruţenju i sl. nekoj religijskoj sekti. Za umišljaj podstrekaĉa se traţi: 1. i to samo izuzetno u sluĉajevima kada ti liĉni momenti predstavljaju osnovno obiljeţje bića kriviĉnog djela. Odnos podstrekavanja i kriviĉnog djela Podstrekavanje moţe postojati samo onda ako se ono odnosi na odreĊeno kriviĉno djelo. neke organizacije itd. Podstrekavanje je oblik sauĉesništva i ono se razlikuje od propagande.COM kojeg će se regrutirati neposredni izvršilac. tada je to kaţnjvo samo onda ako je to zakonom izriĉito propisano. Kako je radnja podstrekavanja svaka ona radnja podstrekaĉa kojom se kod drugog lica sa umišljajem izaziva ili uĉvršćuje odluka na izvršenje kriviĉnog djela.COM . tada to više nije propaganda već podstrekavanje. Pitanje odreĊenosti kruga je faktiĉko pitanje i ono se rješava u svakom konkretnom sluĉaju. što je redovno i cilj njegove podstrekaĉke djelatnosti. ljudi iz jedne uĉionice. nema podstrekavanja na kraĊu. Podstrekavano lice kao neposredni izvršilac svjestan je kriviĉnog djela i njegovih obiljeţja u detaljima. Kako stvarna obiljeţja bića kriviĉnog djela mogu predstavljati odreĊeni liĉni odnos. ako podstrekaĉ podstrekava izvršioca da uo pšte vrši kriviĉna djela kraĊe. To podrazumijeva i direktni i eventualni umišljaj. Kod podstrekaĉa mora postojati svijest o svim stvarnim obiljeţjima bića kriviĉnog djela na koje podstrekava. Taj krug moţe da bude neki zbor ljudi. ali to nije nuţan uslov za postojanje podstrekavanja. za postojanje umišljaja kod podstrekaĉa mora postojati svijest i o tom osnovnom obiljeţju kriviĉnog djela.24 st. Propagandu redovno prati agitacija ili pozivanje za preduzimanje odreĊenih djelatnosti da bi se ostvarila propagirana ideja. redovno je u pitanju neka prostorna povezanost. podstrekač je krivično odgovoran samo za umišljajno podstrekavanje na izvršenje krivičnog djela.BH-PRAVNICI. u najkonkretnijem obliku. Podstrekavanje će postojati i u sluĉaju kad se ra di o licima koja pripadaju odreĊenoj politiĉkoj stranci. mada teorijski moţe postojati i nehatno podstrekavanje. ono je kaţnjivo samo ako je predviĊeno kao posebno kriviĉno djelo. Krug lica iz kojih će proizići izvršilac. MeĊutim. ukoliko se pritom poziva na izvršenje jednog odreĊenog kriviĉnog djela ili više taĉno konkretiziranih kriviĉnih djela. Tako npr. Iskljuĉuje se odgovornost za nehat.BH-PRAVNICI. Nema generalnog podstrekavanja na vršenje kriviĉnog djela uopće ili na vršenje neke kategorije kriviĉnih djela. Zbog toga se moţe reći da je umišljaj podstrekaĉa dvostruk. to se i za umišljaj podstrekaĉa zahtijeva svijest o tim posebnim liĉnim momentima na strani podstrekavanog. Svijest i htijenje odnosno pristajanje da podstrekavani izvrši konkretno kriviĉno djelo. Svijest i htijenje odnosno pristajanje na podstrekavanje. Umišljaj podstrekaĉa Prema odredbi ĉl.1. neće postojati podstrekavanje na kriviĉno djelo rodoskrvnjenja u sluĉaju da lice koje je podstrekavalo na obljubu nije bilo svjesno srodniĉkog odnosa izmeĊu izvršilaca obljube. 2.

vrijeme i mjesto izvršenja. a sam izvršilac tada se koristi kao dolozno oruĊe ili sredstvo za izvršenje nekog kriviĉnog djela. Mogući su idealni i realni sticaj podstrekavanja. U prvom sluĉaju za umišljaj podstrekaĉa traţi se znanje da kod izvršioca postoji pomenuta namjera ili barem da kod njega postoji prepostavka o postojanju takve namjere s kojom se on saglasio. ne moţe postojati u istom kriviĉnom djelu podstrekavanje i saizvršilaštvo ili podstreka vanje i pomaganje. Pritom nije bitno da li su ta djela izvršena u realnom ili idealnom sticaju. Podstrekavanje i sticaj U istom kriviĉnom djelu ne moţe postojati sticaj podstrekavanja i nekog drugog oblika sauĉesništva. teţinu posljedice. Tako npr. U drugom sluĉaju potrebno je da kod samog podstrekaĉa postoji namjera da se naškodi ugledu neke osobe koristeći se drugim licem za ostvarenje ovog daljeg cilja. dok podstrekaĉ ima predstavu o osnovnim obiljeţjima djela na koje podstrekava. Izvršilac ima svijest o svim modalitetima radnje izvršenja tog konkretnog ubistva u svim njegovim pojedinostima. ko drugog s umišljajem podstrekava na izvršenje kriviĉnog djela za koje se po zakonu moţe izreći 5 godina zatvora ili teţa kazna.COM dok je svijest podstrekaĉa u tom sluĉaju mnogo manja. već je dovoljno da ti subjektivni momenti postoje kod izvršioca. podstrekaĉ se 112 WWW. Suština idealnog sticaja podstrekavanja ogleda se u postojanju jedne podstrekaĉke radnje. kao što su npr. Taj izuzetak odnosi se na samostalnu odgovornost i kaţnjivost podstrekaĉa u sluĉaju neuspjelog podstrekavanja.24 predviĊen je jedini opći izuzetak od usvojene teorije limitirane akcesornosti. što znaĉi da lakši oblik sauĉesništva biva obuhvaćen ili konzumiran teţim oblikom sauĉesništva. Realni sticaj podstrekavanja postoji u sluĉaju kada podstrekaĉ sa više radnji podstrekavanja podstakne na izvršenje više kriviĉnih djela. a djelo ne bude ni pokušano. u odredbi ĉl.COM . da da je pritom podstrekaĉ znao za te momente ili da je pretpostavio da ti momenti postoje.BH-PRAVNICI. podstrekavanje na izvršenje odreĊenog ubistva podrazumijeva da je podstrekaĉ svjestan da će izvršilac poduzeti radnju kojom će drugo lice lišiti ţivota i to je za njegov umišljaj sasvim dovoljno. Idealni sticaj podstrekavanja postoji u sluĉaju kad podstrekaĉ jednom radnjom podstakne na izvršenje više kriviĉnih djela. Pritom je nebitno da li je izvršilac ta djela izvršio u idealnom ili realnom sticaju. Ukoliko meĊutim neki posebni subjektivni momenat postoji na strani podstrekaĉa. njeno nastupanje uopće itd. Kod nekih kriviĉnih djela zakonodavac postavlja kao obiljeţje djela neke subjektivne momente kao što su npr. MeĊutim.BH-PRAVNICI. što znaĉi da kriviĉnu odgovornost sauĉesnika u uţem smislu vezuje za radnju izvršioca shvaćenu u objektivnom smislu. odreĊena namjera ili odreĊena pobuda. Isto tako je nebitno da li su ta djela izvršena od strane jednog ili više izvršilaca. Izvršilac neposredno preduzima radnju i u toku izvršenja samog djela utiĉe na njegov tok. Prema toj zakonskoj odredbi. U prvom sluĉaju podstrekavanje bi bilo konzumirano saizvršilaštvom. Ne postoji realni sticaj podstrekavanja u sluĉaju kada se sa više radnji podstrekava na izvršenje jednog kriviĉnog djela. To je zbog toga što se u takvim sluĉajevima primjenjuje princip konzumpcije. naĉin ili sredstvo kojim će se izvršiti itd.WWW. a ne i na strani izvršioca. Tako npr.ograniĉenu ili limitiranu teoriju akcesornosti sauĉesništva. U takvim suĉajevima ta posebna subjektivna obiljeţja ne moraju postojati kod podstrekaĉa. pa se saglasio sa takvim momentima. Kao primjer za izloţene situacije i u jednom i u drugom sluĉaju moţe se navesti kriviĉno djelo iznošenja osobnih ili obiteljskih prilika iz ĉl. a u drugom sluĉaju postojalo bi samo podstrekavanje koje bi konzumiralo i pomaganje.215 KZ (“Ko iznosi ili pronosi nešto iz osobnog ili obiteljskog života neke osobe u namjeri da naškodi njenom ugledu…”). Neuspjelo podstrekavanje Naš zakonodavac u pogledu pravne prirode sauĉesništva u naĉelu prihvata tzv. tada se moţe uzeti da je u pitanju posredno izvršilaštvo.

24 st. u pitanju izvršilac kod kojeg nije postojala odluka ili ona još nije bila dovoljno uĉvršćena. Ukoliko je. potrebno je da se ispune 3 uslova: 1. Iz tog slijedi jednaka kazna za podstrekaĉa i za neposrednog izvršioca djela. Ako je podstreknuto lice izvršilo kriviĉno djelo. a drugi sluĉaj svršenim pokušajem podstrekavanja. obzirom na posljedice koje postoje kod uspjelog podstrekavanja. tada se neuspjelo podstrekavanje moţe realizirati u svoja 2 osnovna vida. Ako je preduzeta radnja koja ima sva obiljeţja podstrekaĉke radnje i pritom na strani podstrekaĉa postoji umišljaj. U takvom sluĉaju mora postojati podstrekaĉka radnja u pravom smislu rijeĉi u smislu umišljajnog uticaja na svijest i volju izvršioca. ali do izvršenja kriviĉnog djela nije došlo iz bilo kojih razloga. Kaţnjavanje podstrekaĉa Prema odredbi ĉl. ali pritom nije došlo do uspostavljanja veze izmeĊu podstrekaĉa i podstrekavanog. Kada su u pitanju djela kvalificirana naroĉitom okolnošću. 2.COM tada kaţnjava kao za pokušaj kriviĉnog djela u granicama propisane kazne. Za kaţnjivost prema navedenoj zakonskoj odredbi. a pritom je znao da se djelo na koje podstrekava moţe izvršiti samo uz korištenje posebne okolnosti. Da postoji radnja podstrekavanja – da je došlo do uticaja na svijest i volju izvršioca. Prvi sluĉaj neuspjelog podstrekavanja se moţe u neku ruku smatrati nesvršenim pokušajem. meĊutim. Kazna za izvršioca i kazna za podstrekaĉa mogu biti razliĉite. Drugi oblik neuspjelog podstrekavanja postoji u sluĉaju kada je podstrekaĉ svojom radnjom kod podstrekavanog lica uspio u stvaranju odluke o izvršenju djela. neuspjelo podstrekavanje postoji onda ako je podstrekaĉ podstrekavao izvršioca da izvrši odreĊeno djelo upravo koristeći tu naroĉitu okolnost. a moţe se i blaţe kazniti.WWW. MeĊutim. podstrekaĉ se kaţnjava kaznom koja je u Zakonu propisana za izvršioca djela. 3. podstrekaĉ se kaţnjava u granicama kazne propisane za izvršioca pokušaja kriviĉnog djela. Neuspjelo podstrekavanje u gore navedenom smislu moţe postojati i u onom sluĉaju kad je kod podstreknutog postojala odluka o izvršenju kriviĉnog djela. to ne znaĉi da će podstrekaĉ i saizvršilac u svakom sluĉaju biti kaţnjeni jednakim kaznama.BH-PRAVNICI. U prvom sluĉaju neuspjelo podstrekavanje postoji onda kada podstrekaĉ nije uspio da svojom radnjom izazove ili uĉvrsti odluku n aizvršenje kriviĉnog djela. Tako npr. u takvom sluĉaju se ne radi o neuspjelom podstrekavanju jer nije došlo do faktiĉkog uticaja na volju i svijest izvršioca. Ako je podstreknuti izvršio pokušaj kriviĉnog djela. Isti je sluĉaj ako je podstrekaĉ poduzeo podstrekaĉku radnju. podstrekaĉ se kažnjava kao i učinilac. Da je u pitanju podstrekavanje za relativno teţe kriviĉno djelo. Nije moguće neuspjelo podstrekavanje na kriviĉno djelo kvalificirano teţom posljedicom. što zavisi od svih okolnosti koje utiĉu na odmjeravanje kazne prilikom svake individualizacije kazne. to podstrekavanje postoji u sluĉaju kada je osoba A podstrekavala osobu B da izvrši tešku provalnu kraĊu. Dobrovoljno spreĉavanje djela 113 WWW. a do izvršenja djela ne doĊe ili ĉak ni do njegovog pokušaja. Djelo ne smije biti ni pokušano. to je zakonodavac limitirao zaprijećenom kaznom od 5 godina zatvora ili teţom kaznom.COM .BH-PRAVNICI. što znaĉi da se kaţnjava u granicama kazne koja je u Zakonu propisana za to kriviĉno djelo. To je zbog toga što niko sa izvjesnošću ne moţe znati da li će pri konkretnom izvršenju kriviĉnog djela nastupiti ta teţa posljedica.1.

Suštinu instituta dobrovoljnog spreĉavanja djela ĉini dobrovoljnost podstrekaĉa da se promijeni odluka o izvršenju kriviĉnog dje la. što znaĉi da je došlo do uticaja na svijest i volju podstrekavanog lica u smislu da je podstrekavani izvršio ili pokušao izvršiti djelo na koje je podstrekavan.24 KZ (podstrekavanje i neuspjelo podstrekavanje) su po svojoj prirodi supsidijarnog karaktera. sadrţane u ĉl. Na spreĉavanje izvršenja djela pored njegove radnje mogu uticati i druge okolnosti. tada neće postojati dobrovoljno spreĉavanje djela. POMAGANJE Pojam pomaganja 114 WWW. ali u tome nije uspio. Obligatorni zakonski osnov za osloboĊenje od kazne moţe doći u obzir samo onda ako je do spreĉavanja izvršenja djela došlo usljed radnje ili djelatnosti podstrekaĉa. Podstrekavanje kao posebno kriviĉno djelo U nekim zakonskim odredbama podstrekavanje je predviĊeno kao posebno kriviĉno djelo. odnosno da se sprijeĉi njegovo izvršenje. Odredbe o podstrekavanju kao sauĉesništvu. neovisno od toga što je postojala radnja spreĉavanja.WWW. u odredbi ĉl.26 st. U prvom sluĉaju podstrekavanje je predviĊeno uopšte kao oblik radnje izvršenja odreĊenog kriviĉnog djela. To znaĉi da do njihove primjene moţe doći damo onda kada zakon odreĊeno podstrekavanje ne predviĊa kao posebno kriviĉno djelo. Tako npr. U svim sluĉajevima kada je podstrekavanje predviĊeno kao posebno kriviĉno djelo. bilo da je u pitanju djelatnost podstrekaĉa. Ukoliko se podstrekaĉ svojom radnjom trudio da sprijeĉi izvršenje djela. To znaĉi da posljedica mora biti sprijeĉena. što znaĉi da je predvidio sve radnje podstrekavanja. sama radnja podstrekavanja predstavlja radnju izvršenja tih kriviĉnih djela. podstrekač koji dobrovoljno spriječi izvršenje krivičnog djela će se osloboditi od kazne. podstrekaĉ će se osloboditi od kazne i u sluĉaju ako dobrovoljno sprijeĉi izvršenje kriviĉnog djela za koje je izvršilac već obavio kaţnjivu pripremnu radnju.COM . P okušaj postoji ako je preduzeta radnja podstrekavanja. To je zakonodavac uĉinio na 2 naĉina.BH-PRAVNICI. Svršeno kriviĉno djelo postoji ako je radnja izvršenja dovršena. bilo da je u pitanju djelatnost nekih trećih lica koja je sam podstrekaĉ angaţirao da bi sprijeĉio nastupanje posljedice. Prema istoj zakonskoj odredbi. zakonodavac je predvidio kaznu 1-10 godina za onog ko poziva ili podstiĉe na izvršenje kriviĉnih djela genocida i ratnih zloĉina (ĉl. Dobrovoljnost spreĉavanja neće postojati ako djelo objektivno nije izvršeno zbog nekih drugih okolnosti. ali je bitna njegova radnja. ali iz bilo kojih razloga nije došlo do uticaja na svijest i volju podstrekavanog lica. a mogu i da ostanu u pokušaju. Pritom nije bitna etiĉka vrijednost podstrekaĉevih motiva.157 st. Takva kriviĉna djela mogu biti svršena kriviĉna djela. U drugom sluĉaju kao radnju izvršenja predvidio je samo neke radnje podstrekavanja.4 kod kriviĉnog djela organiziranja grupe i poticanja na izvršenje genocida i ratnih zloĉina.153-156 KZ FBiH).BH-PRAVNICI. a u odredbama ĉlanova 153-156 kao jednu alternativno odreĊenu radnju izvršenja zakonodavac navodi nareĊivanje.COM Prema odredbi ĉl.2 KZ FBiH. neovisno od toga da li je u pitanju pripremanje kao delikt sui generis ili su u pitanju prava delicta preparata. On svojom radnjom mora izdejstvovati promjenu odluke kod podstrekavanog lica o izvršenju kriviĉnog djela.

25 st. U tom smislu. tada će se raditi o psihiĉkom pomaganju. treba obratiti paţnju na njegovo razgraniĉenje od podstrekavanja.2 pominje se stavljanje uĉiniocu na raspolaganje sredstava za izvršenje kriviĉnog djela. ako bi bile preduzete prije izvršenja kriviĉnog djela.a pritom nisu svjesni zajedniĉkog djelovanja. ali to je i ono lice koje potiĉe neposrednog pomagaĉa na pruţanje pomoći.COM Pomaganje predstavlja preduzimanje takve radnje kojom se s umišljajem doprinosi izvršenju one protivpravne radnje drugog lica kojom to lice ostvaruje obiljeţja bića nekog kriviĉnog djela. moţe se raditi o podstrekavanju. Isto tako. U suprotnom. jedna te ista radnja moţe predstavljati u jednom sluĉaju saizvršilaštvo. Razgraniĉenje izmeĊu saizvršilaštva i pomaganja predstavlja faktiĉko pitanje koje se u sudskoj praksi rješava u zavisnosti od okolnosti svakog konkretnog sluĉaja. To mogu biti samo one radnje koje nisu radnje izvršenja. ono moţe biti fiziĉko i intelektualno (fiziĉko).COM . Posredni pomagaĉ je i ono lice koje pruţa pomoć neposrednom podstrekaĉu.BH-PRAVNICI. I fiziĉko i psihiĉko pomaganje mora uslijediti ili prije ili za vrijeme radnje izvršenja. to je dvanje savjeta ili uputstava kako da se uĉini kriviĉno djelo. Psihiĉko pomaganje je psihiĉko podupiranje izvršioca kriviĉnog djela. Kod izvršioca kriviĉnog djela prije pruţanja radnje pomaganja mora postojati odluka na izvršenje djela.2 KZ FBiH. Pomaganje moţe biti neposredno i posredno. gdje svaki pomagaĉ odgovara kao samostalni pomagaĉ. Posredni pomagaĉ je dakle ono lice koje pruţa pomoć neposrednom pomagaĉu. predstavljaće podstrekavanje. tada postoji prividno sapomaganje. ali se ono moţe vršiti i od strane više lica ukoliko su ta lica svjesna svojih radnji kao pomagaĉkih u ost varenju jednog konkretnog kriviĉnog djela. 115 WWW. unaprijed obećano prikrivanje. Radnja pomaganja moţe uslijediti samo prije ili istovremeno sa radnjom izvršenja. predstavljale bi zapravo pripremne radnje. To su dakle one radnje kojima se izvršenje kriviĉnog djela podupire. u suprotnom se radi o podstrekavanju. uklanjanje prepreka za izvršenje kriviĉnog djela ili osposobljavanje sredstava za izvršenje kriviĉnog djela. Sve te radnje. posebno kada je u pitanju psihiĉko pomaganje. kojom se na odreĊeni naĉin moţe doprinijeti izvršenju kriviĉnog djela. što će zavisiti od toga da li je kod uĉinioca već postojala ĉvrsta odluka na izvršenje kriviĉnog djela.WWW. odnosno sauzrokuju nastupanje zabranjene posljedice. Tada se oni smatraju sapomagaĉima.25 st. njihovo nabavljanje itd. Ako je ta odluka postojala. Prema odredbi ĉl. Ne moţe postojati pomaganje prije stvorene odluke kod izvršioca da izvrši odreĊeno kriviĉno djelo. ako je uĉinjeno prije stvorene odluke o izvršenju djela. Npr. Ako više lica objektivno pomaţu izvršiocu u ostvarenju njegovog kriviĉnog djela. olakšava ili unapreĊuje pri ĉemu nije vaţna koliĉina te pruţene pomoći u ostvarenju kriviĉnog djela. Radnja pomaganja Radnja pomaganja je svaka ona radnja preduzeta sa umišljajem. a u drugom sluĉaju pomaganje. Pomaganje ne moţe postojati nakon što je kriviĉno djelo izvršeno. a ako je uĉinjena nakon te odluke onda je to radnja pomaganja. Posredno pomaganje postoji u sluĉaju kad pomagaĉ preko nekog trećeg lica pruţa pomoć izvršiocu djela. Pomaganje se uglavnom vrši od strane pojedinca. Neposredno pomaganje postoji u sluĉaju kad se pomoć pruţa neposredno izvršiocu. jer samo u tim sluĉajevima takve radnje doprinose.BH-PRAVNICI. zatim davanje informacija ili obavještenja koja su bitna za ostvarenje kriviĉnog djela itd. Pored toga što pomaganje moţe biti neposredno i posredno. Kao fiziĉko pomaganje u odredbi ĉl. davanje savjeta i uputstava kako da se izvrši kriviĉno djelo.

COM Za razliku od podstrekavanja koje se moţe izvršiti samo ĉinjenjem. sredstava kojim je to djelo uĉinjeno. Tako npr. u odredbi ĉl. i kod poomaganja mora postojati odreĊeni odnos izmeĊu onog ko pomaţe i onog ko djelo izvršava.1) ili bi mogao znati (st. Prikrivanje ne predstavlja oblik sauĉesništva. gdje je u pitanju stvarni doticaj. Tako će postojati pomaganje ako osoba A preduzima pomagaĉku radnju kojom će omogućiti ili olakšati izvršenje kriviĉnog djela od strane izvršioca koji pripada nekom prostorno povezanom krugu. Ako ta odluka nije bila dovoljno ĉvrsta. Da bi postojalo pomaganje mora se raditi o jednom odreĊenom kriviĉnom djelu. Pritom nije bitno da li bi ta radnja uistinu i sprijeĉila konkretno djelo. Pomaganje se moţe pruţiti prije ili za vrijeme radnje izvršenja. ili kojem krugu lica pripada lice kome on pomaţe. meĊupomoć koja znaĉi pruţanje pomoći nakon dovršetka radnje. ili koristi koja se postigla ostvarenjem kriviĉnog djela. što je tzv. zakonodavac kaţe:”ko krije učinitelja krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti ili mu prikrivanjem oruđa. kroz prikrivanje tragova kriviĉnog djela ili predmeta koji su pribavljeni kriviĉnim djelom. Pomaganje neĉinjenjem postoji u onom sluĉaju ako je kod pomagaĉa postojala duţnost da poduzme odreĊenu radnju kojom bi sprijeĉio izvršenje djela. već će pomaganje postojati i u sluĉaju kada bi ta duţna ĉinidba makar oteţala izvršenje kriviĉnog djela.BH-PRAVNICI. Odnos pomagaĉa prema izvršiocu i kriviĉnom djelu Kao i kod podstrekavanja. takva radnja postaje radnja podstrekavanja. U takvoj situaciji to prikrivanje predstavlja psihiĉko pomaganje. Doticaj s kriviĉnim djelom Pruţanje pomoći nakon ostvarenog kriviĉnog djela naziva se doticaj s kriviĉnim djelom ili prikrivanje. već je uĉvršćena upravo obećanim prikrivanjem. Liĉni doticaj je pruţanje pomoći uĉiniocu da ne bude otkriven i uhvaćen. zatim ono što se dobilo prodajom ili zamjenom stvari pribavljene kriviĉnim djelom itd. mada kao i kod podstrekavanja ta prostorna povezanost nije nuţna. U takvim sluĉajevima treba voditi raĉuna o tome da li je kod uĉinioca već postojala ĉvrsta odluka na izvršenje kriviĉnog djela. jer izmeĊu obećanog prikrivanja i prouzrokovane posljedice od strane izvršioca postoji izvjesna uzroĉno-posljediĉna veza. primanje u zalog. odnosno obezbjeĊuju predmeti pribavljeni kriviĉnim djelom. tragova ili na drugi način pomogne da ne bude otkriven ili ko krije osuđeno lice ili preduzme druge radnje kojima se ide za tim da se ne izvrši kazna ili izrečene mjere sigurnosti ili da se primjene odvojene zakonske mjere…” Za doticaj ili prikrivanje odgovara se samo ako je zakonom izriĉito odreĊeno.2) da je stvar pribavljena kriviĉnim djelom. samog kriviĉnog djela. proturanje ili prikrivanje stvari za koju prikrivaĉ zna (st. ili na drugi naĉin pribavljanje. Moţe se realizirati kroz prikrivanje uĉinioca. osim u sluĉaju ako je unaprijed obećano. Samo izuzetno pomaganje je moguće i nakon okonĉanja radnje izvršenja kriviĉnog djela. a neće postojati pomaganje ako ni on sam nije svjestan kriviĉnog djela u kojem on pruţa izvršiocu pomoć.WWW. a prije nastupanja posljedice.290 KZ zakonodavac izriĉito propisuje prikrivanje kao posebno kriviĉno djelo. Umišljaj pomagaĉa 116 WWW.BH-PRAVNICI. Doticaj moţe biti stvarni i liĉni. pod uslovom da još nije došlo do nastupanja zabranjene posljedice.COM . pomaganje se moţe vršiti i ĉinjenjem i neĉinjenjem. Taj odnose se ispoljava u tome što pomagaĉ mora da zna kojem individualno odreĊenom licu pomaţe i u kojem kriviĉnom djelu. U odredbi ĉl. Stvarni doticaj postoji u sluĉaju kad se prikrivaju.326 KZ u kojoj je regulisano pruţanje pomoći uĉinitelju poslije izvršenog kriviĉnog djela. a kod kojeg je radnja izvršenja kupovina.

a posebno od toga koliki je doprinos ostvarenju kriviĉnog djela imala pomagaĉka radnja. i pomagaĉ je kriviĉno odgovoran samo ako je postupao sa umišljajem. Kaţnjavanje pomagaĉa Prema odredbi ĉl. To znaĉi da je pomagaĉ svjestan da svojom radnjom podupire. moţe biti blaţe kaţnjen. ili će ga blaţe kazniti zavisi od svih okolnosti konkretnog sluĉaja.5). ali kazna za pomaganje moţe biti i veća od kazne za izvršenje. Realni sticaj pomaganja postoji u sluĉaju kada se sa više radnji pomaganja doprinese ostvarenju više kriviĉnih djela. Idealni sticaj pomaganja postoji u sluĉaju ako pomagaĉ jednom radnjom doprinese ostvarenju više kriviĉnih djela. ne zahtijeva se postojanje tih elemenata i kod pomagaĉa. tada će teţi oblik sauĉesništva konzumirati pomaganje kao najlakši oblik. Ako je djelo u kojem je izvršiocu pruţena pomoć ostalo u pokušaju (bez obzira da li je pokušaj svršeni ili nesvršeni). bez obzira da li je u pitanju direktni ili eventualni umišljaj.WWW.COM Kao i podstrekaĉ. To znaĉi da on mora biti svjestan onih obiljeţja djela kojih mora biti svjestan i izvršilac koji postupa sa umišljajem. ili neki subjektivni momenti kao što su liĉno svojstvo ili liĉni odnosi.1. kao i podstrekaĉ. Dakle. a može se i blaže kazniti. 117 WWW. Nije realni sticaj pomaganja ako se sa više radnji doprinese ostvarenju jednog kriviĉnog djela. Pomaganje i sticaj Iskljuĉeno je postojanje sticaja izmeĊu pomaganja i nekog drugog oblika sauĉesništva u ostvarenju istog kriviĉnog djela. Tako npr. pomagaĉ se moţe kazniti ali samo ako je u pitanju kaţnjivi pokušaj kriviĉnog djela. Ako se pojave situacije da je u istom kriviĉnom djelu pomagaĉ nastupio i u nekoj drugoj ulozi (saizvršilac ili podstrekaĉ). Prilikom konkretnog odmjeravanja kazne.2 taĉ. Ako kod nekog kriviĉnog djela izuzetno postoji protivpravnost kao obiljeţje djela. S druge strane. s tim da ta kriviĉna djela mogu biti ostvarena u idealnom i realnom sticaju. pomagaĉ moţe biti kaţnjen jednako kao izvršilac. Umišljaj pomagaĉa ima svoje specifiĉnosti po kojima se razlikuje od umišljaja izvršioca.171 st. ali se za njegov umišljaj zahtijeva da je znao da ti momenti postoje na strani izvršioca. i pomagaĉ mora biti svjestan svih onih osnovnih i stvarnih obiljeţja bića kriviĉnog djela koje će ostvariti izvršilac. pomagaĉ će biti odgovoran za pomaganje u kvalifikovanom ubistvu izvršenom iz bezobzirne osvete kao kvalifikatorne pobude. pomaganje kao oblik sauĉesništva predstavlja opći fakultativni zakonski osnov za ublaţavanje kazne. ili da je bar pretpostavljao da ti momenti postoje pa se saglasio sa tim postojanjem. Kod onih kriviĉnih djela kod kojih je obiljeţjem djela postavljena odreĊena namjera ili pobuda. kod KD kvalifikovanog ubistva (ĉl. olakšava ili unapreĊuje izvršenje kriviĉnog djela od strane drugog lica i to ţeli. odnosno na to pristaje. tada se i kod pomagaĉa zahtijeva svijest o postojanju tih posebnih momenata. ako je znao da kod izvršioca postoji takva pobuda ili pretpostavio da takva pobuda postoji pa se s njom saglasio. Da li će sud pomagaĉa kazniti u granicama propisane kazne.BH-PRAVNICI. što zavisi od svih okolnosti konkretnog sluĉaja. Pomaganje se moţe ostvariti u idealnom i realnom sticaju. pomagaĉ se kaţnjava za uĉinjeno kriviĉno djelo kao da ga je sam učinio. U tom smislu moţe se reći da je i umišljaj kod pomagaĉa dvostran.25 st.BH-PRAVNICI. Tim umišljajem prije svega treba biti obuhvaćena svijest i volja o svojoj radnji kao pomagaĉkoj radnji.COM .

BH-PRAVNICI. ili je djelo izvršio neovisno od radnje pomaganja. Ako je u pitanju spreĉavanje nakon dovršene radnje pomaganja. OslobaĊanje pomagaĉa od kazne dolazi u obzir samo ako je svojom radnjom zaista uspio sprijeĉiti izvršenje djela. Nekaţnjavanje za neuspjelo pomaganje Odredba o kaţnjavanju za neuspjelo pomaganje ne postoji.WWW. obavezno je oslobaĊanje od kazne pomagaĉa koji je sprijeĉio KD nakon pruţene pomoći u kaţnjivoj pripremnoj radnji.BH-PRAVNICI. kod KD protivpravnog prekida trudnoće iz ĉl.143 KZ kod KD pomaganja neprijatelju. zakonodavac kao jedan od alternativno postavljenih oblika radnje izvršenja predviĊa i pomaganje trudnoj ţeni da prekine trudnoću. vaţe i za sauĉesnika. Kod tog djela radnja pomaganja je radnja izvršenja kriviĉnog djela. kojom utiĉe da do izvršenja kriviĉnog djela ne doĊe. Npr. Kod tog kriviĉnog djela sama trudnica se ne kaţnjava.26 st. Dobrovoljnost spreĉavanja djela se jednako procjenjuje. što znaĉi da se i kod sauĉesnika uraĉunljivost utvrĊuje psihološko-biološkom metodom.1). u odredbi ĉl.COM Dobrovoljno spreĉavanje djela Po odredbi ĉl. Pomaganje kao posebno kriviĉno djelo U nekim sluĉajevima pomaganje je predviĊeno kao posebno kriviĉno djelo.176. pomagaĉ će se osloboditi od kazne ako je dobrovoljno sprijeĉio izvršenje djela u kome je izvršiocu pruţao pomoć. Tako npr. Kao i kod podstrekavanja i saizvršilaštva. Ako je pomaganje u toku radnje. jer su te odredbe u odnosu na druge supsidijarnog karaktera. predviĊena je kazna od 1-15 godina zatvora za izvršioca koji moţe biti samo graĊanin Federacije koji za vrijeme rata pomaţe nepr ijatelju u provoĊenju rekvizicije.25 st. za spreĉavanje je potrebno da pomagaĉ obustavi dalje pomaganje bez kojeg izvršilac djelo ne moţe izvršiti. Uz odredbu o naĉinu kaţnjavanja pomagaĉa (ĉl. ili u provoĊenju kakvih drugih mjera prema stanovništvu. KRIVIČNA ODGOVORNOST SAUČESNIKA OSNOVNA PRAVILA Uraĉunljivost i vinost kao osnovi odgovornosti Osnovni principi materijalnog kriviĉnog prava koji se odnose na kriviĉnu odgovornost izvršioca kriviĉnog djela. Naš KZ u nekim sluĉajevima inkriminira pomaganje kao radnju izvršenja odreĊenih kriviĉnih djela. Neuspjelo pomaganje postojalo bi u sluĉaju da pomognuti nije izvršio kriviĉno djelo. To znaĉi da se i kod sauĉesnika mora utvrditi uraĉunljivost i vinost.2 KZ FBiH. To spreĉavanje moţe uslijediti nakon pruţene radnje pomaganja ili u toku same radnje pomaganja. iz navedenog se vidi da je pomaganje lakši oblik sauĉesništva od podstrekavanja. tada se spreĉavanje sastoji u nekoj naknadnoj aktivnoj ĉinidbi od strane pomagaĉa. Ne postoji nikakva razlika izmeĊu uraĉunljivosti izvršioca i uraĉunljivosti sauĉesnika. pa je iskljuĉena mogućnost primjene odredbe o sauĉesništvu. a zakon predviĊa kaţnjivost i za pokušaj tog KD. 118 WWW. imajući u vidu objektivno-subjektivni kriterij. u djelima za koja se izvršilac ne kaţnjava. Odgovornost za pomaganje moţe postojati samo u sluĉaju ako je došlo do izvršenja djela za koje je pruţena pomoć ili ako je djelo ostalo u pokušaju.COM . oduzimanju hrane ili drugih dobara.

bez obzira što je prouzrokovana posljedica samo jednog kriviĉnog djela. Vinost (krivnja) se takoĊer mora utvrditi kao i kad je u pitanju izvršilac. Pored tog shvatanja. ultraekstremno ili superekstremno shvatanje 119 WWW. Shvatanje o samostalnoj ili liĉnoj odgovornosti sauĉesnika danas dominira u kriv iĉnopravnoj teoriji i zakonodavstvu. Podstrekaĉ i pomagaĉ su odgovorni samo u granicama svog umišljaja. već se i radnje svakog pojedinog sauĉesnika tretiraju kao potpuno samostalno kriviĉno djelo. ali naš Zakon ne predviĊa kaţnjivost takvih oblika pomaganja odnosno podstrekavanja.1. 3. njihova kriviĉna odgovornost procjenjuje se pojedinaĉno za svakog od njih. Nehatno pomaganje i nehatno podstrekavanje moţe postojati u teoriji i praksi. u pogledu krivnje postoje odreĊene razlike kad su u pitanju sauĉesnici u odnosu na krivnju neposrednog izvršioca. U tom smislu postoje 2 osnovne koncepcije: Prema prvoj.BH-PRAVNICI. Za odgovornost saizvršioca u pogledu krivnje. pored umišljaja moţe biti dovoljan i nehat (za KD za koja se predviĊa kaţnjavanje za nehatno izvršenje djela). MeĊutim. 2. hiperekstremno. Ovo shvatanje polazi od sa mostalne prirode sauĉesništva i naziva se samostalno ili principalno shvatanje sauĉesništva. kao i kad je u pitanju izvršilaštvo. Shodno tome.26 st.COM . ne samo da se odgovornost ocjenjuje samostalno. PRAVNA PRIRODA SAUĈESNIŠTVA Teorije o zavisnoj (akcesornoj) i samostalnoj (principalnoj) prirodi sauĉesništva Pitanje samostalne kriviĉne odgovornosti sauĉesnika treba razlikovati od pitanja da li radnje sauĉesnika predstavljaju samostalna kriviĉna djela. To znaĉi da je i u pogledu kriviĉne odgovornosti sauĉesnika naš zakonodavac prihvatio princip liĉne odgovornosti. a posebno se istiĉu 3 shvatanja: 1. odgovornost sauĉesnika zavisi od radnje izvršioca. Zbog toga se ova koncepcija naziva zavisna ili akcesorna teorija o sauĉesništvu.BH-PRAVNICI. To praivlo izriĉito je regulirano u ĉl. shvatanje o limitiranoj (ograniĉenoj) akcesornosti. Prema drugom shvatanju. Po akcesornoj teoriji kriviĉna odgovornost sauĉesnika vezuje se za neke momente na strani izvršioca. a bitno smanjena uraĉunljivost moţe biti osnov za blaţe kaţnjavanje. sauĉesnici odgovaraju za djelo koje je on prouzrokovao. ekstremno shvatanje akcesornosti. Zakonodavac je u pogledu krivnje napravio distinkciju izmeĊu saizvršioca i sauĉesnika u uţem smislu. uvijek je u pitanju samo jedno kriviĉno djelo ĉijem ostvarenju doprinosi više lica na razliĉite naĉine i u razliĉitim ulogama.WWW. Samostalna odgovornost sauĉesnika Iako kod sauĉesništva 2 ili više lica odvojenim radnjama uĉestvuju u ostvarenju istog kriviĉnog djela. postoje i druga shvatanja od kojih je najpoznatije shvatanje o vezivanju kriviĉne odgovornosti sauĉesnika za kriviĉnu odgovornost izvršioca u smislu da sauĉesnik ne moţe biti kriviĉno odgovoran ako nije odgovoran neposredni izvršilac. U doktrini postoji više shvatanja akcesorne prirode sauĉesništva.COM Neuraĉunljivost i kod sauĉesnika iskljuĉuje kriviĉnu odgovornost. Pošto je posljedicu kriviĉnog djela neposredno prouzrokovao izvršilac.

podstrekaĉ i pomagaĉ neće biti kriviĉno odgovorni. 120 WWW. 175 itd). konstruiran je pojam posrednog izvršilaštva.4. kod izvoĊenja graĊevinskih radova moguće su tjelesne povrede trećih lica nanesene radnjama od strane više saizvršilaca. ako je podstaknuti ili pomognuti izvršilac kriviĉno neodgovoran zbog neuraĉunljivosti ili maloljetstva. ĉl. Ti liĉni momenti su momenti koji utiĉu na zasnivanje kriviĉne odgovornosti. POSEBNA PRAVILA O ODGOVORNOSTI SAUĈESNIKA Odgovornost saizvršioca Prema odredbi ĉl. Ovakva koncepcija razvijana je u njemaĉkoj kriviĉnopravnoj teoriji. ĉijem ostvarenju su na razliĉite naĉine doprinijeli podstrekaĉi. Kako bi usvajanje ovakve koncepcije dovelo do nelogiĉnih i neprihvatljivih rješenja. Prema ekstremnoj teoriji akcesornosti. Naše kriviĉno zakonodavstvo naĉelno prihvata limitiranu teoriju akcesornosti. Nakon toga se utvrĊuje voljna strana njihove djelatnosti u smislu saglašavanja ili nesaglašavanja sa tom posljedicom.157 st. i to u 2 sluĉaja: 1.bacanje elemenata konstrukcije skele prilikom njene demontaţe). Principalnu teoriju naš zakonodavac prihvata samo izuzetno. Krivnja svakog saizvršioca utvrĊuje se samostalno i nezavisno od krivnje ostlaih saizvršilaca. za odgovornost izvršioca i za neke druge liĉne momente koji postoje na strani izvršioca. iskljuĉenje kriviĉne odgovornosti. kriviĉna odgovornost sauĉesnika zavisi od radnje izvršioca shvaćene u objektivnom smislu. ĉl.143. i za kriviĉnu odgovornost izvršioca.COM Prema ograniĉenoj (limitiranoj) teoriji akcesornosti. Moguće su situacije da postoji razliĉit oblik krivnje kod više saizvršilaca. prema kojoj se uĉinjeno djelo ne moţe staviti na teret sauĉesnicima ako se ono istovremeno ne moţe staviti na teret neposrednom izvršiocu. Pritom se za njegovu svijest zahtijeva posebna svijest o posljedici kao rezultatu zajedniĉkog djelovanja saizvršilaca.1. odnosno da li su bili duţni i mogli da budu svjesni mogućnosti da usljed te radnje moţe doći do nastupanja posljedice. To znaĉi da je granica odgovornosti sauĉesnika pokušaj kriviĉnog djela.BH-PRAVNICI. Za njihovu krivnju potrebno je utvrditi za svakog pojedinaĉno da li su oni liĉno bili svjesni nastupanja posljedice usljed preduzete radnje (npr. U posebnom dijelu zakona u sluĉaju kad podstrekavanje odnosno pomaganje predstavlja radnju izvršenja kriviĉnog djela.WWW. To dalje znaĉi da sauĉesnici mogu odgovarati samo onda kad je usljed njihovog djelovanja uĉinilac nešto poduzeo u pravcu ostvarenja djela.COM . već samo radnja izvršenja. saizvršioci su kriviĉno odgovorni ako djelo izvršavaju sa umišljajem ili ako su u izvršenju djela postupali iz nehata. pomagaĉi i saizvršioci. To znaĉi da sauĉesnici mogu biti odgovorni samo onda kad je odgovoran i izvrš ilac kriviĉnog djela. a kao izuzetak prihvata i principalnu teoriju. kriviĉna odgovornost sauĉesnika u uţem smislu vezuje se. oni ne mogu biti kriviĉno odgovorni. pa bi i oni bili kaţnjeni stroţim kaznama.BH-PRAVNICI. a uĉinilac nije ništa preduzeo.26 st. (npr. Pritom svaki saizvršilac odgovara u granicama svog umišljaja ili nehata.Vaţe i obrnuti primjeri. Prema hiperekstremnoj teoriji akcesornosti odgovornost podstrekaĉa odnosno pomagaĉa se vezuje za djelo. jedna liĉna okolnost na strani izvršioca kao povrat ili višestruki povrat koja utiĉe na pooštravanje kazne. Minimum za odgovornost sauĉesnika po ovoj teoriji nije kriviĉno djelo (radnja sa posljedicom). To znaĉi da se uvijek uzima postojanje jednog kriviĉnog djela. pored radnje izvršioca. Tako npr. Ako su sauĉesnici preduzeli svoje sauĉesniĉke radnje. oslobaĊanje od kazne i pooštravanje kazne. prenijela bi se i na pomagaĉa odnosno podstrekaĉa. Tako npr. 2. Dakle. ublaţavanje kazne. U općem dijelu Zakona kod kaţnjavanja za neuspjelo podstrekavanje. jer se uzima u obzir i stepen njihovog saglašavanja sa nastupanjem posljedice.

odonosno djelo u kome mu je pruţena pomoć. U takvim sluĉajevima postavlja se pitanje da li će uopće. Da li će se u ovakvim sluĉajevima odgovornost sauĉesnika u uţem smislu vezivati za djelo izvršioca. a podstrekaĉ uopće neće biti kriviĉno odgovoran.26 st. Tako npr. pa se radnja podstrekaĉa ne moţe vezati za radnju izvršenja. Ovo pravilo omogućava da se njihova kriviĉna odgovornost previše ne suţava. Ako nedostaje ta svijest i volja za zajedniĉkim djelovanjem. tada izmeĊu radnje podstrekavanja i ostvarenog kriviĉnog djela od strane izvršioca nema nikakve uzroĉne veze. ako otac i majka zajedniĉki liše ţivota svoje dijete neposredno nakon poroĊaja dok kod majke traje poremećaj izazvan poroĊajem. za tešku tjelesnu povredu. s tim da se ista djelatnost kod njih razliĉito kvalifikuje: majka će odgovarati zbog svog liĉnog odnosa prema djelu kao majka. Tako npr. pa se i odgovornost sauĉ esnika u uţem smislu ne moţe vezati za radnju izvršenja onako kako to zagovara limitirana teorija akcesornosti. Takvo rješenje izraz je prihvatanja teorije akcesornosti sauĉesništva. To će biti u sluĉaju ako je njihovim prethodnim dogovorom obuhvaćena samo teška tjelesna povreda. a izvršilac izvrši sasvim drugo kriviĉno djelo. moguće su situacije da jedno lice odgovara npr. i u kojoj mjeri pomagaĉ i podstrekaĉ odgovarati za djelo koje je izvršio izvršilac.COM . pa je logiĉno da se ni odgovornost podstrekaĉa u takvom slĉuaju ne moţe vezati za radnju izvršioca. Mogućnost razliĉite pravne kvalifikacije istog kriviĉnog djela dolaze u obzir i kod onih kr iviĉnih djela kod kojih su. Kraće reĉeno. liĉnog svojstva ili liĉne okolnosti na strani izvršioca. onda nema ni svijesti ni volje za zajedniĉkim ostvarenjem djela. moguće su i situacije da izvršilac izvrši kriviĉno djelo koje se po svojoj vrsti i po svojoj teţini razlikuje od djela na koje je podstaknut. odnosno pomognut. Tako npr. za ubistvo djeteta pri poroĊaju kao privilegirani oblik ubistva. jer 121 WWW.BH-PRAVNICI. otpada i mogućnost postojanja sauĉesništva. pa se moţe govoriti o samostalnom ostvarenju odreĊenih kaţnjivih radnji. Granice odgovornosti podstrekaĉa i pomagaĉa U praksi se redovno dogaĊa da izvršilac izvrši upravo ono djelo na koje je podstreknut.1 KZ. tu zapravo uopće nema sauĉesništva. postoji saizvršilaštvo u ostvarenju tog kriviĉnog djela. na osnovu liĉnog odnosa. Radi se o tome da je podstrekaĉ preduzeto podstrekaĉku radnju imajući u vidu jedno kriviĉno djelo. Pravilo da pomagaĉi i podstrekaĉi odgovaraju u granicama svog umišljaja ima nekoliko karakteristiĉnih situacija kada dolazi i do odstupanja od tog pravila. ako podstrekaĉ podstrekava na jedno kriviĉno djelo. odreĊeni njihovi kvalificirani ili privilegirani oblici. kao i da se bezrazloţno ne širi. ako podstrekaĉ navodi izvršioca na izvršenje lake tjelesne povrede. a izvršilac uĉini sitnu kraĊu. Prva situacija odnosi se na to da postoji mogućnost da se jave razlike u pogledu umišljaja izmeĊu podstrekaĉa i izvršioca djela s obzirom na vrstu kriviĉnog djela. pomagaĉ izvršiocu pomaţe imajući u vidu drugo. a podstrekaĉ će odgovarati u zavisnosti od toga da li je u pitanju podstrekavanje kao samostalno kriviĉno djelo. Otac će u istom sluĉaju odgovarati kao saizvršilac u obiĉnom djelu. U takvom sluĉaju izvršilac će odgovarati z aizvršeno kriviĉno djelo. odnosno djelo druge vrste. a da pritom njegov saizvršilac odgovara za kriviĉno djelo ubistva. a izvršilac izvrši neko treće kriviĉno djelo.WWW. Prema odredbi ĉl.BH-PRAVNICI.COM Kako jedan saizvršilac ne odgovara za eksces ostalih saizvršilaca. Izvršilac će odgovarati za djelo koje je izvršio. U takvom sluĉaju nema uzroĉne povezanosti izmeĊu radnje podstrekavanja i radnje izvršenja. Onaj saizvršilac ĉijim umišljajem nije obuhvaćeno lišavanje ţivota ne moţe odgovarati za eksces drugog saizvršioca. To znaĉi da i na strani svih sauĉesnika postoji jedinstven umišljaj upravo na to odreĊeno kriviĉno djelo. pomagaĉ i podstrekaĉ odgovaraju u granicama svog umišljaja. Tako je kod sauĉesništva uvijek u pitanju jedinstveno djelo u smislu da svaki od sauĉesnika svojom radnjom doprinosi njegovom ostvarenju. s tim da bi u izvršenju kriviĉnog djela usljed djelovanja jednog od saizvršilac a došlo do lišavanja ţivota pasivnog subjekta. MeĊutim. zavisi od toga koliko su radnje sauĉesnika u uţem smislu povezane sa radnjom izvršioca i koliko su povezani njihovi umišljaji.

tj. okolnosti na kriviĉnu odgovornost sauĉesnika Liĉni momenti koji postoje na strani nekog od sauĉesnika imaju izuzetno veliki znaĉaj kad je u pitanju kriviĉna odgovornost i saizvršioca i sauĉesnika u uţem smislu. Druga situacija je kad je umišljaj podstrekaĉa i izvšrioca usmjeren na ostvarenje jednog kriviĉnog djela. s tim da u njegovom ostvarenju doĊe do ispada (ekscesa) izvršioca koji izvrši djelo iste vrste. što znaĉi da će podstrekaĉ odgovarati za djelo na koje je podstrekivao. bilo usljed vlastite volje. Zakon ne sadrţi odredbu koja bi odreĊivala pravilo za ovakve situacije. izricanje teţe kazne dolazi u obzir samo ako je teţa posljedica rezultat nehatnog postupanja izvršioca.COM neuspjelo podstrekavanje na laku tjelesnu povredu nije kaţnjivo. Treća situacija postoji u sluĉaju kada je podstrekaĉ podstrekavao na izvršenje jednog odreĊenog kriviĉnog djela.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. iskljuĉenju kaţnjivosti i kad je u pitanju blaţe ili stroţije kaţnjavanje ili primjena nekih drugih sankcija. neovisno od toga što je njegov umišljaj bio upravljen na tešku kraĊu. svojstava. a izvršilac izvrši obiĉnu kraĊu bez provaljivanja. zatim kad se radi o iskljuĉenju kriviĉne odgovornosti. Takva liĉna okolnost je kada je u pitanju lice povratnik. Isto pravilo primjenjuje se i kad su u pitanju sauĉesnici. Navedeni liĉni momenti poseban znaĉaj imaju kad je u pitanju zasnivanje kriviĉne odgovornosti. npr. stanje mlaĊeg punoljetstva. neuraĉunljivost. recidivista. a ne za djelo koje je izvršilac ekscesom ostvario. ako podstrekaĉ podstrekava izvršioca na tešku kraĊu koja bi prema njegovom umišljaju trebala biti izvršena obijanjem i provaljivanjem. Uticaj liĉnih odnosa. pa se odgovara za ostvareno djelo izvršioca.COM . U takvom sluĉaju postoji sauĉesništvo jer postoji uzroĉna veza izmeĊu radnje podstrekavanja i ostvarenog kriviĉnog djela. što znaĉi da se odstupa od pravila odgovornosti u granicama svog umišljaja. Po toj odredbi.WWW. odnos vojnog lica kod vojnih kriviĉnih djela ili odnos sluţbenih lica kod kriviĉnih djela protiv sluţbene duţnosti. Pod liĉnim okolnostima podrazumijevaju se neke objektivne ĉinjenice vezane za liĉnost nekog pojedinca koje su pravno relevantne u smislu kriviĉne odgovornosti i kaţnjivosti takvih pojedinaca. Pod liĉnim svojstvima podrazumijevaju se odreĊena stanja u kojima se pojedinac nalazi kraće ili duţe vrijeme.16 KZ. a izvršilac ostvari ili blaţi oblik tog istog kriviĉnog djela ili neko drugo istovrsno djelo koje je blaţe od onog na koje je bio podstrekavan. odnos srodstva itd. tada će primjenom principa akcesornosti i podstrekaĉ odgovarati za obiĉnu kraĊu. 122 WWW. Zakonodavac je uredio odgovornost izvršioca kada su u pitanju djela kvalificirana teţom posljedicom u odredbi ĉl. podstrekaĉ je podstrekivao na kraĊu. a izvršilac je poĉinio razbojniĉku kraĊu). drugaĉija je situacija za podstrekaĉa ukoliko se radi o sluĉaju kaţnjivog neuspjelog podstrekavanja (npr. sauĉesnici će se kazniti teţom kaznom ako se teţa posljedica moţe pripisati njihovom nehatu. Pod liĉnim odnosima podrazumijevaju se odreĊena stanja u kojima se pojedinac nalazi bilo sticajem okolnosti. stanje maloljetstva. bitno smanjena uraĉunljivost. Tako npr. U takvom sluĉaju uzima se da je najispravnije rješenje u primjeni principa zavisnosti ili akcesornosti. kad je u pitanju lice koje se već nalazi u braku (kod KD dvobraĉnosti) itd. Takav liĉni odnos je npr. podstrekavanje na ubistvo). ali teţe prirode. U takvim situacijama primjenjuje se pravilo odgovornosti podstrekaĉa. (npr. Naravno. ili ĉak trajno. Jedini izuzetak od ovog pravila je kad je u pitanju izvršenje kvalifikovanog oblika kriviĉnog djela na koje je postojalo podstrekavanje. odnosno pomagaĉa u granicama njegovog umišljaja.

3 postavio je pravilo prema kome liĉni odnosi. samo će se njemu usljed neuraĉunljivosti iskljuĉiti odgovornost.26 st. mogu se uzeti u obzir samo onom sauĉesniku kod kojeg takvi odnosi. liĉna svojstva i liĉne okolnosti zbog kojih Zakon iskljuĉuje kriviĉnu odgovornost ili dopušta oslobaĊanje od kazne. to je okolnost koja vodi njegovom obaveznom oslobaĊanju od kazne.BH-PRAVNICI.COM . ta liĉna okolnost će se samo njemu uzeti kao oteţavajuća prilikom odmjeravanja kazne. već samo kod nekih od njih. problem koji se javlja u vezi sa kriviĉnom odgovornošću sauĉesnika svodi se na pitanje kako će se riješiti situacije kada se pomenuti liĉni momenti ne nalaze kod svih sauĉesnika. ako je izvršilac djela bio neuraĉunljiv u vrijeme izvršenja. dok će oni koji su ga podstrekli ili pomogli biti potpuno kriviĉno odgovorni. ublaţavanje ili pooštravanje kazne. Naš KZ prema odredbi ĉl. Npr.BH-PRAVNICI. ali se ona ne proteţe na pomagaĉa i podstrekaĉe u tom djelu. 123 WWW. Ako je izvršilac višestruki povratnik. svojstva i okolnosti postoje.COM U kontekstu liĉnih momenata. Drugi primjer je ako izvršilac dobrovoljno odustane od izvršenja djela.WWW.

COM .WWW.COM IV KRIVIČNE SANKCIJE 124 WWW.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI.

BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI.COM 125 WWW.COM .WWW.

vijeka jedina kriviĉna sankcija je bila kazna (fiziĉka kazna. uprkos tome postoje neka opća. a sastoji se u lišavanju ili ograničavanju određenih sloboda i prava ili u upozorenju učinioca da će biti lišen ili ograničen slobode ili prava ako ponovo izvrši krivično djelo. Mjere koje se prinudno primjenjuju prema uĉiniocima kriviĉnih djela zbog izvršenog djela nazivaju se kriviĉnim sankcijama. koje su u prvo vrijeme nazvane mjere bezbjednosti. lišavanje slobode. imovinska kazna).COM KRIVIČNE SANKCIJE POJAM KRIVIĈNE SANKCIJE I VRSTE KRIVIĈNIH SANKCIJA Pojam kriviĉne sankcije Svako društvo preduzima odreĊene mjere za suzbijanje kriminaliteta. Preventivnim mjerama. a zatim vaspitno-popravne. mjere bezbjednosti i vaspitne mjere.BH-PRAVNICI. Neka kriviĉna zakonodavstva predviĊaju i neke posebne kriviĉnopravne mjere koje se ne mogu striktno svrstati u jednu od navedenih grupa. sankcija moţe biti dugotrajni zatvor. c) Uĉiniocu kriviĉnog djela moţe se izreći samo sankcija koja je predviĊena zakonom koji je bio na snazi u vrijeme kad je kriviĉno djelo uĉinjeno – “nulla poena sine lege”. i poĉetkom 20. Sveukupnost ovih mjera u odreĊenom zakonodavstvu ĉini sistem kriviĉnih sankcija. radi zaštite društva od kriminaliteta. Dalji razvoj strukture kriviĉnih sankcija nastavljen je uvoĊenjem mjera bezbjednosti namijenjenih uĉiniocima kriviĉnih djela kod kojih je postoji odreĊeni stepen duševne poremećenosti. d) Kriviĉna sankcija se moţe izreći samo uĉiniocu kriviĉnog djela. Npr. Na osnovu navedenih obiljeţja moţe se dati opći pojam kriviĉne sankcije: Krivična sankcija je mjera krivičnopravne prinude koju sud izriče učiniocu krivičnog djela u zakonito sprovedenom postupku. Ova sankcija obuhvata odgovarajući medicinski tretman. MeĊutim. Za savremene sisteme kriviĉnih sankcija karakteristiĉno je postojanje većeg broja razliĉitih sankcija. zajedniĉka obiljeţja svih kriviĉnih sankcija: a) Sve kriviĉne sankcije imaju zajedniĉku opću svrhu. Njihovom primjenom društvo se štiti od kriminaliteta.vijeka poĉinju se propisivati posebne sankcije za maloljetne uĉinioce kriviĉnih djela.BH-PRAVNICI. e) Kriviĉnu sankciju izriĉe nadleţni organ.WWW. treba sprijeĉiti da do kriminaliteta uopće doĊe. Sistem kriviĉnih sankcija Skoro do kraja 19. a to je sud. One se mogu podijeliti na preventivne i prinudne. Krajem 19. ali i sudska opomena. f) Izricanju kriviĉne sankcije prethodi sudski postupak u kome se utvrĊuje postojanje uslova za izricanje odreĊene sankcije. U nekim zakonodavstvima one se svrstavaju u 3 vrste: kazne. koje mogu biti opće i posebne. odnosno vaspitne mjere. te uĉiniocima koji kriviĉna djela vrše pod uticajem alkohola i droga. Kriviĉne sankcije su meĊusobno veoma razliĉite. U teoriji kriviĉnog prava one se razliĉito 126 WWW. b) Kriviĉne sankcije po pravilu obuhvataju lišavanje ili ograniĉavanje sloboda ili prava uĉinioca kriviĉnog djela.COM .

d) Opće obiljeţje kazne je i njena odreĊenost u zakonu. d) Liĉna. tj. moţe se dati opći pojam kazne: Kazna je krivična sankcija koju sud izriče u zakonito sprovedenom postupku. kaznom se utiĉe na uĉinioca da ne ponovi vršenje kriviĉnog djela (specijalna prevencija). takva da je moguće otkloniti posljedice koje proizilaze iz njene prirode (moguće samo kod imovinskih kazni). nemoguće npr. tj. U tom smislu se moţe reći da je danas u najvećem broju zemalja prihvaćen pluralistiĉki sistem kriviĉnih sankcija. Ĉesto je zbog toga zastupano mišljenje da postoje 2 pojma kazne: formalni i materijalni. takva da se moţe izricati u većoj ili manjoj mjeri. pravne posljedice osude itd. sankcije sui generis itd. Materijalni pojam kazne najĉešće se odreĊuje s obzirom na svrhu koju treba postići kaznom. ovakva podjela nema osnova jer pojam kazne treba obuhvatiti istovremeno i njena pravna obiljeţja. Na osnovu navedenog. postupak u kome se izriĉe itd. organ nadleţan za izricanje. c) Popravljiva. oduzimanje imovinske koristi steĉene kriviĉnim djelom. da odgovara teţini izvršenog djela i stepenu kriviĉne odgovornosti uĉinioca. 127 WWW. MeĊutim.BH-PRAVNICI.COM nazivaju: parapenalne mjere. tj. b) Kaznom se uĉinilac kriviĉnog djela lišava odreĊenih sloboda ili prava. U nekim zakonodavstvima posebnu kriviĉnu sankciju predstavlja uslovna osuda. Po tim obiljeţjima kazna treba biti: a) Djeljiva. da pogaĊa samo uĉinioca kriviĉnog djela. za razliku od ostalih kriviĉnih sankcija gdje je primarno ostvarivanje ciljeva specijalne prevencije. da se moţe ukinuti. kako kod propisivanja tako i kod izricanja. zakonitost u izricanju. Obiljeţja kazne relativnog karaktera Pored općih obiljeţja kazne. (moguće kod kazni lišenja slobode i novĉane kazne. Formalni pojam obuhvata pravne elemente kazne – odreĊenost u zakonu. tj. Takve su npr: sudska opomena. kod smrtne kazne). koja vaţe za svaku kaznu. KAZNE POJAM KAZNE Opća razmatranja o kazni Kazna je najstarija kriviĉna sankcija. ili se ograniĉava u njima. sudske mjere. obaveza naknade prouzrokovane štete. e) Kaznu moţe izreći samo sud u zakonom propisanom postupku. Ta obiljeţja su relativnog karaktera. c) Kazna se moţe izreći samo krivično odgovornom uĉiniocu djela. radi zaštite društva od kriminaliteta. Dakle. već prije svega pojava u društvu.WWW. Ona nije samo pravna kategorija. b) Opoziva. krivično odgovornom učiniocu krivičnog djela.BH-PRAVNICI. pa se zbog toga ne mogu uvrstiti u opći pojam kazne. a sastoji se u lišavanju ili ograničavanju određenih sloboda i prava. ali i na ostala lica da se uzdrţe od vršenja kriviĉnih djela (generalna prevencija). postoje još neka obiljeţja koja su karakteristiĉna samo za pojedine kazne ili pojedine vrste kazni.COM . tj. kao i njen društveni znaĉaj. e) Srazmjerna. Opća obiljeţja kazne i definicija kazne Opća obiljeţja kazne imaju odreĊene specifiĉnosti u odnosu na opća obiljeţja kriviĉnih sankcija uopće: a) Kazna je kriviĉna sankcija kojom treba ostvariti ciljeve kako generalne tako i specijalne prevencije.

COM . Kazna je sama sebi cilj. Ona to pravo moţe vršiti u granicama ugovora. Represivno dejstvo kazne proizilazi iz njene sadrţine.BH-PRAVNICI. Po teorijama o specijalnoj prevenciji. Prema teoriji društvenog ugovora (Ruso). Za sljedbenike Hegelove filozofije. Relativne teorije polaze od toga da je osnovna svrha svake kriviĉne sankcije zaštita društva od kriminaliteta. Zbog toga pravni osnov kazne treba posmatrati kroz nuţnost kazne kao reakcije društva na kriminalitet. izmeĊu društva i pojedinaca postoji prećutni sporazum kojim su pojedinci na društvenu zajednicu prenijeli odreĊena svoja prava. Po ovim teorijama osnovni cilj kazne je odmazda za kriviĉno djelo. OPRAVDANOST KAZNE Razliĉita shvatanja o opravdanosti kazne O opravdanosti kazne u literaturi postoje razliĉita mišljenja zasnovana na filozofskim shvatanjima pojedinih pisaca. a kazna je sredstvo za ponovno uspostavljanje narušenog pravnog poretka (negacija negacije sinteza). meĊu ostalim i pravo na ţivot i slobodu. Zato se ove teorije nazivaju i utilitarnim teorijama o svrsi kazne. Svrha je zaštita društva. Ovaj zahtjev prvenstveno se shvata kao potreba da kazna bude lišena fiziĉkog ili psihiĉkog muĉenja lica prema kojem se primjenjuje. zaštita društva od kriminaliteta najbolje se ostvaruje kroz djelovanje na uĉinioca kriviĉnog djela. SVRHA KAZNE Osnovna teoretska shvatanja o svrsi kazne U nauci kriviĉnog prava. Prema Listu. Za predstavnike italijanske pozitivne škole. a kazna jedno od sredstava za ostvarenje ovog društveno korisnog cilja. Apsolutne teorije su najstarije.WWW. sva shvatanja o svrsi kaţnjavanja mogu se svrstati u 3 osnovne grupe teorija: apsolutne. opravdanost prava drţave na kaţnjavanje nalazi se u zahtjevu apsolutne pravde. a ne zato da se ne bi griješilo. pravni osnov kazne je nuţnost za odrţavanje pravnog poretka.COM f) Humana. Kroz kaznu uĉinilac treba ispaštati za ono što je uĉinio. Kaţnjava se zato što se griješilo. a te granice odreĊene su zakonitošću kazne. pravni osnov kazne je dijalektiĉka nuţnost za uspostavljanjem pravnog poretka. ali to nije njena svrha. Opravdanost primjene kazne Kazna je neophodno sredstvo za zaštitu društva u borbi protiv kriminaliteta. Po Kantovom shvatanju kriviĉnog djela i kazne. Pravo je izraz opće volje (teza). Binding je osnov prava na kaţnjavanje vidio u pravu drţave na poslušnost pojedinaca koje se konstituira kriviĉnopravnim normama. pravni osnov mjera socijalne zaštite je odbrana društva. Otuda proizilazi pravo na kaţnjavanje od strane drţave. Osnovna svrha kazne je da se njome utiĉe na uĉinioca da 128 WWW. relativne i mješovite (ekletiĉke) teorije. kriviĉno djelo je negacija prava (antiteza).BH-PRAVNICI. Shvatanja o preventivnoj funkciji kazne se mogu podijeliti u 2 osnovne grupe: teorije o specijalnoj ili posebnoj prevenciji i teorije o generalnoj ili općoj prevenciji.

WWW. .BH-PRAVNICI. ovaj osnovni cilj moţe se ostvariti na razne naĉine: . ali se i preventivno djeluje na buduće vršenje kriviĉnih djela. Da bi se to ostvarilo. tj. Smisao zakonodavnog odreĊivanja svrhe kaţnjavanja je dvostruk: 1. SISTEM KAZNI VRSTE KAZNI I NJIHOVA MOGUĆA KLASIFIKACIJA 129 WWW. naĉin izvršenja kazni mora biti zastrašujući. To je vodilo surovosti kaţnjavanja. što obavezuje one koji primjenjuju zakon. odnosno na druge graĊane.33 KZ FBiH. a javnost mora na neki naĉin biti upoznata sa njihovim izvršenjem. Savremeni zastupnici teorije specijalne prevencije smatraju da je osnovna svrha kazne resocijalizacija uĉinioca kriviĉnog djela. 2. . Da bi ostvarila preventivnu funkciju (generalnu ili specijalnu).teorija starateljstva – primjenom kazne uĉinioca treba staviti odreĊeno vrijeme pod reţim nadzora i staranja kako ne bi ponovio djelo.COM . Po ovim teorijama primjenom kazne ostvaruje se i odmazda za izvršeno djelo.teorija popravljanja – svrha kazne najbolje se ostvaruje njenom moralnom funkcijom. Zauzimanjem naĉelnog stava o tome. Ovo je moguće uz 3 uslova: kazne moraju biti stroge. Sa jasno odreĊenim ciljevima kaţnjavanja lakše je procijeniti da li je primjena tih instituta opravdana ili ne. te “preventivni uticaj na druge da ne čine krivična djela”.COM ponovo ne izvrši kriviĉno djelo. ublaţavanje kazne po nekom od fakultativnih osnova moţe se uĉiniti samo ako se i sa ublaţenom kaznom moţe postići svrha kaţnjavanja. svrha kazne je i generalna i specijalna prevencija. . njegovo osposobljavanje da vodi društveno koristan ţivot. Mješovite ili ekletiĉke teorije o svrsi kaţnjavanja objedinjavaju osnovne postavke apsolutnih i relativnih teorija. OdreĊivanje svrhe kazne Svrha kaţnjavanja je zaštita odreĊenog društva od odreĊenog kriminaliteta. Za pristalice ove teorije. gdje se izriĉito navodi svrha kaţnjavanja kao “sprečavanje učinitelja da čini krivična djela i njegov preodgoj”. . odluka o izvršenju KD mora biti zasnovana na procjeni korisnosti od izvršenja djela i štete od izreĉene kazne. Ovakvo stanovište prihvaćeno je u odredbi ĉl. Postoji nekoliko varijanti ove teorije: .BH-PRAVNICI.zastrašenje izvršenjem kazne – zastrašujući uticaj kazne ostvaruje se njenim izvršenjem. a s druge strane uticajem na lica koja su već izvršila kriviĉno djelo da ih ponovo ne vrše. ĉime se najbolje obezbjeĊuje da osuĊeni nakon izdrţane kazne ne ponovi kriviĉno djelo. Dakle. zakonodavac daje opću smjernicu o tome šta se ţeli postići kaţnjavanjem. kazna mora biti praviĉna. mora biti izvjesno da će zaprijećena kazna biti i izreĉena. Npr. jer samo takva kazna moţe popravno djelovati na uĉinioca kriviĉnog djela.teorija opomene – opći preventivni uticaj je u moralnoj funkciji kazne.teorija zastrašenja predviđanjem kazne – samo propisivanje kazne za kriviĉno djelo preventivno djeluje. Teorije generalne ili opće prevencije svrhu kazne odreĊuju kao uticaj na graĊane da ne vrše kriviĉna djela. Ova zaštita se najbolje ostvaruje s jedne strane prevencijom od budućih vršenja kriviĉnih djela. koja treba formirati i uĉvrstiti uvjerenje da je kriviĉno djelo nemoralan akt.teorija zastrašenja – predupreĊenje novog kriviĉnog djela najbolje se ostvaruje kroz zastrašujući uticaj kazne. Primjena nekih instituta kriviĉnog prava uslovljena je ostvarenjem svrhe kaţnjavanja. Izricanjem i izvršenjem kazne stavlja se u izgled svakome šta ga oĉekuje ako izvrši kriviĉno djelo.

protiv tijela (npr. odnosno koje se uĉiniocu ograniĉavaju primjenom kazne. Prema ĉl. Ona objedinjava najviše uslova koji se traţe od kazne da bi bila pravedna i adekvatno primjenjivana: moţe se izricati u razliĉitom trajanju i tako individualizirati prema teţini djela i krivcu. onda se po pravilu moţe izreći samo kao glavna kazna. za kriviĉna djela uĉinjena iz koristoljublja novĉana kazna se moţe izreći i kad nije propisana zakonom. Dakle.WWW.35). Ako je za jedno kriviĉno djelo propisano više kazni. ZATVOR Opravdanost kazne lišenja slobode kao kriviĉne sankcije Kazna lišenja slobode zauzima danas najznaĉajnije mjesto u sistemu kriviĉnih sankcija jer je praksa pokazala da ova kazna predstavlja najpogodniju mjeru kaţnjavanja.COM Osnovne podjele kazni U kriviĉnom zakonodavstvu i teoriji najĉešće su prihvaćene slijedeće vrste kazni: a) Prema naĉinu izricanja kazne se dijele na glavne i sporedne. one mogu biti odreĊene alternativno i kumulativno. Zatvor i dugotrajni zatvor se mogu izreći samo kao glavne kazne. Glavne kazne se mogu izreći samostalno za izvršeno kriviĉno djelo. Za naš sistem karakteristiĉan je poseban status novĉane kazne. Uz glavnu se moţe izreći samo jedna od sporednih kazni. Izuzetno se zakonom moţe predvidjeti i smrtna kazna za teške oblike kriviĉnih djela za koja je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Izuzetak od ovog pravila je kod kriviĉnih djela iz koristoljublja. koja se moţe izreći i kao glavna i kao sporedna kazna. ili kad je zakonom propisana alternativno sa kaznom zatvora pa sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora. d) Ako je za jedno kriviĉno djelo propisano više kazni. Osnovne karakteristike sistema kazni u našem kriviĉnom pravu Relativno mali broj kazni.doţivotni zatvor ili trajno lišavanje nekih graĊanskih prava). a novĉana kazna i kao glavna i kao sporedna (ĉl.COM . odsijecanje ruke). b) Prema vrsti sloboda i prava kojih se uĉinilac kriviĉnog djela lišava. izborna prava. s tim što se smrtna kazna moţe se izreći i izvršiti samo dok traje ratno stanje ili neposredna ratna opasnost. Vremenske su one koje se izriĉu na odreĊeno vrijeme. bez obzira što je alternativno propisana sa kaznom zatvora. Prihvaćeni sistem kazni odgovara većem broju savremenih kriviĉnih zakonodavstava. samo jedna se moţe izreći kao glavna.36 st. Naše kriviĉno pravo ne poznaje tjelesne kazne u njihovom pravom smislu. Uĉiniocu se zbog izvršenog KD moţe izreći jedna ili 2 kazne. opoziva je. izvršenje se moţe prilagoditi karakteru osuĊenih lica. Ako je propisana alternativno sa kaznom zatvora. Ako je jedna.BH-PRAVNICI. protiv slobode. protiv imovine i protiv graĊanskih prava (npr. kazne se mogu podijeliti na one protiv ţivota (smrtna kazna). dok se sporedne mogu izreći samo uz neku od glavnih kazni. kao vrste kazni navedene su zatvor. c) Prema naĉinu odmjeravanja kazne se mogu podijeliti na trajne i vremenske. dugotrajni zatvor i novĉana kazna. Trajne su one koje se izriĉu za cio ţivot osuĊivanog lica (npr. to moţe biti samo neka od glavnih kazni. u ovakvim sluĉajevima novĉana kazna se moţe izreći i kao sporedna. Sistem kazni u našem kriviĉnom pravu U KZ FBiH (ĉl. u većoj mjeri je personalnog karaktera nego ostale 130 WWW. prava udruţivanja i sl).BH-PRAVNICI.2. a koja su uĉinjena za vrijeme ratnog stanja ili stanja neposredne ratne opasnosti.34).

Osim navedenih argumenata u koristi kazne lišenja slobode.izricanje ove kazne u odreĊenom ili neodreĊenom trajanju. jer se vrlo negativno odraţavaju na liĉnost osuĊenog. u daljem razvoju kriviĉnog prava. prihvatljiva je od javnog mnijenja itd.BH-PRAVNICI. u savremenoj kriviĉnopravnoj nauci se istiĉu i argumenti protiv kazni lišenja slobode: a) Kazna lišenja slobode je u osnovi retributivnog karaktera jer se po pravilu odmjerava u striktnoj funkciji sa teţinom izvršenog djela. d) Posebne kritike upućuju se kazni lišenja slobode dugog trajanja.vijeka prihvataju više kazni lišenja slobode. Ocjena liĉnosti uĉinioca vrši se na osnovu indeterministiĉkog shvatanja o slobodi njegove volje.BH-PRAVNICI. 131 WWW. Osim toga. te kakva su prava osuĊenih lica. broj posjeta i sl. b) Kazna zatvora nije efikasno sredstvo zaštite društva protiv kriminaliteta jer je privremenog karaktera i jer uĉinilac time nije onemogućen da i dalje vrši kriviĉna djela u odnosu na ostalu zatvorsku populaciju. u nauci kriviĉnog prava postalo je sporno pitanje da li zadrţati više kazni lišenja slobode ili preći na jedan oblik ove kazne. najbolje se moţe ostvariti primjenom kazne lišenja slobode u sklopu koje se realiziraju programi resocijalizacije. da li se izdrţava ćelijskom izolacijom ili zajedniĉki. Razlika izmeĊu pojedinih kazni lišenja slobode u zakonodavstvu 19.WWW. c) Mogućnosti kazne lišenja slobode u pogledu ostvarenja ciljeva specijalne prevencije. a razlike u pravima osuĊenika danas su vrlo male i svode se na broj pisama koja se mogu poslati ili primiti. e) Kazni lišenja slobode prigovara se i da predstavlja skupu kriviĉnu sankciju. MeĊutim. što se smatralo opravdanim prvenstveno zbog individualizacije kazne usljed razliĉitosti vrste i teţine kriviĉnih djela. kao i krivice uĉinioca. To se kroz disciplinsko kaţnjavanje i davanje povlastica moţe suţavati ili proširivati. humanizacija zatvorskog tretmana nuţno umanjuje zastrašujući uticaj ove kazne.vijeka uglavnom se zasnivala na tome da li je kazna praćena prinudnim radom ili ne. MeĊutim. Unifikacija kazni lišenja slobode. obzirom na investicije neophodne za izgradnju ustanova za izvršenje ove kazne i njihovo materijalno i kadrovsko opremanje. MeĊutim. danas se u teoriji istiĉu i slijedeći argumenti: a) Resocijalizacija uĉinilaca kriviĉnih djela. c) Postojanje ove kazne posebno je neophodno u zakonodavstvima koja ne poznaju smrtnu kaznu.jedinstvena kazna lišenja slobode ili više oblika ove kazne.kratkotrajne kazne lišenja slobode. kao jedan od osnovnih ciljeva primjene kriviĉnih sankcija.COM . ako znaĉe razliĉite tretmane za osuĊena lica. i prve polovine 20. . Sve to ukazuje da u postupku izvršenja razliĉitih kazni lišenja slobode ne postoje znaĉajne razlike u pogledu poloţaja osuĊenih lica. Danas je rad terapeutsko sredstvo u procesu resocijalizacije osuĊenika. a posebno resocijalizacije osuĊenih lica nisu velike i ĉesto se predimenzioniraju. .COM kazne. Ćelijska izolacija se sve rjeĊe susreće u savremenim kriviĉnim zakonodavstvima. zakonodavstva 19. rad osuĊenika odavno je prestao biti osnov za gradiranje kazne na teţu ili lakšu. S druge strane. b) Lišenje slobode je neophodna mjera kaţnjavanja za odreĊene vrste delikvenata jer se ne vidi drugi naĉin reakcije na njihovo ponašanje. Unifikacija kazni najĉešće se brani slijedećim razlozima: a) Postojanje više kazni lišenja slobode ima opravdanje samo ako se te kazne meĊusobno razlikuju u pogledu njihove sadrţine. U vrijeme kad se kazna lišenja slobode ĉešće javlja kao kriviĉna sankcija bio je predviĊen uglavnom jedan oblik ove kazne koji se svodio na dugogodišnje tamnovanje osuĊenog pod vrlo teškim uslovima. Neki savremeni problemi u vezi sa kaznama lišenja slobode U oblasti materijalnog kriviĉnog prava posebno se istiĉu 3 problema vezana za ovu kaznu: .

siledţije. Pojam kratke kazne lišenja slobode nije zakonski odreĊen. d) Struktura kriminaliteta takoĊer opravdava primjenu ovih kazni. uslovna osuda. b) Kratka kazna lišenja slobode ima svoj efekat u pogledu generalne prevencije. niti je uvijek opravdano da se izrekne uslovna osuda ili novĉana kazna. a i u teoriji o tome ne postoji jedinstveno mišljenje. c) Zatvaranje kratkog trajanja stimuliše povrat. a ne po vrsti. Najzastupljenije je stanovište da se radi o kaznama u trajanju do 6 mjeseci. 132 WWW. Zato se kratkotrajno lišavanje slobode ĉesto naziva “seminarom kriminaliteta”. Sitni kriminal se ne moţe kaţnjavati teţim kaznama. U sistem kriviĉnih sankcija uvesti mjere postupanja na slobodi koje bi se izricale umjesto kratkotrajne kazne lišenja slobode. 2. c) Za neke kategorije uĉinilaca KD kratka kazna lišenja slobode je najpravednija i skoro neophodna kriviĉna sankcija (npr. psihopatske ili socijalno poremećene liĉnosti ili alkoholiĉari. sudska opomena. Kroz podizanje općeg zakonskog minimuma treba onemogućiti da se kazna lišenja slobode izriĉe u kratkom trajanju. Ideje o unifikaciji kazne lišenja slobode prihvaćene su u većini savremenih kriviĉnih zakonodavstava. MeĊutim.COM . c) Prihvatanjem jedinstvene kazne lišenja slobode otklonile bi se neke nelogiĉnosti koje nastaju u sistemu više kazni lišenja slobode kod odmjeravanja kazne za djela u sticaju. Protivnici kratkotrajnog zatvaranja vide rješenje problema kaţnjavanja u 2 pravca: 1. e) Kratkotrajne kazne su i krajnje neekonomiĉne. U nauci kriviĉnog prava stavlja se niz prigovora praksi izricanja kratkih kazni lišenja slobode.COM b) Unifikacijom kazni lišenja slobode ne bi se smanjile zakonske mogućnosti za individualizaciju ove kazne. d) Neosnovna je sumnja da bi prelaz sa više kazni lišenja slobode na jednu nuţno vodio reviziji ĉitavog kriviĉnopravnog sistema. sa argumentacijom da ta praksa nije opravdana ciljevima kaznene politike. npr. mlaĊi punoljetnici.BH-PRAVNICI. kratkotrajne kazne zatvora se i dalje primjenjuju u sudskoj praksi. kratke kazne lišenja slobode imaju veliki broj pristalica.BH-PRAVNICI.WWW. a njihova primjena pravda se nizom argumenata: a) Individualizacija kriviĉne sankcije pretpostavlja odreĊeni raspon kazni. nedisciplinirani vozaĉi m/v. Protiv ovih kazni najĉešće se izriĉu slijedeći prigovori: a) Primjenom kratkotrajne kazne lišenja slobode ne moţe se ostvariti svrha kriviĉnih sankcija. a kriviĉni zakoni predviĊaju minimume koji omogućavaju njihovo izricanje. materijalnom. I pored kritika. profesionalnom i društvenom pogledu. lica koja izbjegavaju novĉane obaveze kao što je alimentacija i sl). Kazna bi se individualizirala po duţini trajanja. jer su primarni delikventi u zatvoru izloţeni štetnom uticaju povratnika i profesionalnih delikvenata. e) Boljim organizovanjem naĉina izvršenja moţe se otkloniti niz slabosti kratkotrajne kazne zatvora. Kratkotrajne kazne lišenja slobode. b) Kratka kazna lišenja slobode proizvodi niz štetnih posljedica za osuĊenog u moralnom. d) Kratka kazna je posebno štetna za odreĊene kategorije uĉinilaca kriviĉnih djela kao što su maloljetnici. novĉana kazna itd. s tim što se i u okviru ovih kazni izdvajaju one do 15 ili 30 dana.

u drţavi Njujork. Ovako izreĉena kazna pogodnija je za ostvarenje resocijalizacije osuĊenih lica. Kazna lišenja slobode u našem pravu KZ FBiH prihvata jednu kaznu lišenja slobode – zatvor . Treći stepen je uslovni otpust koji se moţe opozvati. neka kriviĉna zakonodavstva poznaju sistem izricanja kazne u neodreĊenom trajanju. dok su tokom dana bili na zajedniĉkom radu ali sa strogom zabranom razgovora.godine sagraĊen prvi zatvor sa potpuno usamljeniĉkim reţimom u kome su osuĊenici ţivjeli u ćelijama potpuno odvojeni jedni od drugih 24 sata dnevno. 133 WWW. Opća karakteristika ovog sistema je da sud ne odreĊuje unaprijed precizno duţinu trajanja kazne lišenja slobode. za kriviĉno djelo za koje je propisan i u granicama propisane kazne.godine. Varijantu progresivnog sistema predstavlja i tzv. osnovanom 1823. To se opravdava sa više razloga: 1. Osnovne karakteristike ove kazne su: a) Zatvor se moţe izreći samo kao glavna kazna.COM Kazna lišenja slobode odreĊenog ili neodreĊenog trajanja.BH-PRAVNICI. a iznimno i “radom za opće dobro na slobodi” (ĉl. 2. Ovakav sistem postoji u nizu saveznih drţava SAD i u nekim zemljama Latinske Amerike. Poĉetkom XVII vijeka osn ivaju se posebni zavodi za izvršenje kazni lišenja slobode iz kojih su osuĊenici upućivani na teške fiziĉke radove. Ovaj sistem ima 3 stepena u izdrţavanju kazne: Prvi stepen predstavlja strogi usamljeniĉki zatvor u ćelijama tokom dana i noći. MeĊutim.COM . Sredinom XIX vijeka poĉinje se primjenjivati tzv. Po ovom sistemu osuĊenici su se usamljivali po ćelijama samo noću. Po zatvorima u Pensilvaniji. U prvoj polovini XIX vijeka u SAD je poĉeo preovlaĊivati tzv. Izvršenje kazni lišenja slobode Naĉini izvršenja u prošlosti su bili vrlo razliĉiti. d) Kazna zatvora u trajanju do 3 mjeseca moţe se uz pristanak osuĊenog zamijeniti novĉanom kaznom. U najvećem broju savremenih kriviĉnih sistema predviĊeno je izricanje kazne lišenja slobode u taĉno odreĊenom trajanju.38). a do 6 mjeseci i na pune dane. Drugi stepen nastaje zajedniĉkim radom u 4 odjeljenja zatvora.BH-PRAVNICI. koji je dobio ime po zatvoru u Auburn-u. 3. s tim što je svako naredno odjeljenje povoljnije za osuĊenika. Moţe se izreći od 15 dana do 15 godina (ĉl.irski sistem.3). progresivni sistem.WWW. b) Zatvor je vremenska kazna lišenja slobode. Izuzetno. auburnski sistem. usamljeniĉki sistem nazvan je pensilvanijski ili filadelfijski sistem. a opći maksimum i minimum odreĊuje sud ili zakon. koji uz sve navedeno sadrţi i jedno odjeljenje na kome uslovno otpušteni provodi izvjesno vrijeme prije potpunog oslobaĊanja (odjeljenje za slobodnjake). Kazne neodreĊenog lišenja slobode pokazale su dobre rezultate u zemljama koje su prihvatile ovaj sistem. Krajem XVIII vijeka javljaju se razmišljanja o reformi zatvora. Dugotrajni zatvor ne moţe se izreći uĉiniocu koji u vrijeme izvršenja djela nije navršio 21 godinu ţivota.37 st. već o njenom efektivnom trajanju odluĉuje administracija nadleţna za izvršenje kazne. što je i najviše u skladu sa naĉelima zakonitosti i praviĉnosti. sa izvršavanjem radne obaveze. U Filadelfiji je 1790. OsuĊenici prelaze iz jednog odjeljenja u drugo ako su to zasluţili svojim ponašanjem. Ovaj sistem stimulativno djeluje na ponašanje osuĊenika tokom izvršenja kazne. c) Zatvor se izriĉe na pune godine i mjesece.1). za najteţe oblike kriviĉnih djela uĉinjenih s umišljajem moţe se propisati dugotrajni zatvor u trajanju od 20 do 40 godina (ĉl. Po tome se ovaj sistem naziva i “sistem ćutanja”.37 st.

Osnovne karakteristike naĉina izvršenja kazne zatvora su slijedeće: a) Lica kaznu izdrţavaju u zatvorenim.COM Poboljšanju poloţaja osuĊenih lica znaĉajno je doprinijela meĊunarodna Komisija za kriviĉno pravo i izvršenje kazne. b) OsuĊenik se lišava prava ili se ograniĉava u pravima samo u granicama nuţnim da bi se ostvarila svrha kazne (ĉl. pravima zatvorenika. Postupak za davanje uslovnog otpusta po pravilu se pokreće na molbu osuĊenika ili ĉlanova njegove uţe porodice ako se osuĊeni s tim saglasio. c) Popravljanje osuĊenih lica. lice se moţe uslovno otpustiti i ako je izdrţalo 1/3 kazne i ispunjava prethodno navedeni uslov o vladanju. moraju se kumulativno ispuniti 2 uslova (ĉl.105). koja je izradila Minimalna pravila za postupanje sa osuĊenim licima koja su bila prihvaćena od Društva naroda. a ne pravo osuĊenika.3). omogućit će joj se rad (st. a kasnije uz odreĊene izmjene i od OUN. c) Od osuĊenika koji su sposobni za rad moţe se zahtijevati da rade (ĉl. OsuĊenicima se tokom izvršenja kazne osigurava niz prava: zdravstvena zaštita. Da se tokom izdrţavanja kazne tako popravio da se moţe osnovano oĉekivati da će se na slobodi dobro vladati. d) Individualizacija u izvršenju kazne. posjete. prepiska. Rad treba što više odgovarati savremenom naĉinu vršenja iste vrste rada na slobodi i treba odgovarati sposobnostima osuĊenog (st. Vrijeme trajanja uslovnog otpusta jednako je vremenu ostatka kazne sa ĉijeg je izdrţavanja osuĊeni uslovno pušten. te ako posebne okolnosti koje se odnose na liĉnost osuĊenog oĉigledno pokazuju da je postignuta svrha kaţnjavanja. bez obzira na saglasnost osuĊenika. Da je osuĊenik izdrţao polovinu kazne. 8-satni odmor na 24 sata i 1 dan odmora u toku sedmice. Tek nakon isteka tog vremena osuĊeni je apsolutno osloboĊen.BH-PRAVNICI.COM .2). poluotvorenim ili otvorenim ustanovama za izdrţavanje kazne. Uslovni otpust je zakonska mogućnost.1). a KZ FBiH (glava VII) sadrţi opće odredbe o izvršenju kazni. 2. Prijedlog za uslovni otpust moţe podnijeti i rukovodilac ustanove u kojoj se izdrţava kazna. neprekidan odmor od 14 radnih dana tokom godine itd. Opravdanost ovog instituta zasnovana je na ideji o popravljanju kao svrsi kaţnjavanja. Izvršenje kazne lišenja slobode zasniva se na slijedećim naĉelima: a) Zakonitost u izvršenju kazne. Uslovni otpust Uslovni otpust sastoji se u tome što se lice koje se nalazi na izdrţavanju kazne zatvora pušta na slobodu prije nego što je kaznu izdrţalo.WWW. Izuzetno. pod uslovom da do isteka vremena za koje je kazna izreĉena ne uĉini kriviĉno djelo.106 st. b) Naĉelo humanosti. a posebno da neće vršiti kriviĉna djela. Ako osuĊena osoba pristane da radi ili traţi da radi.BH-PRAVNICI. e) Skupno izvršenje kazne. Ove ustanove se razlikuju po stepenu obezbjeĊenja i intenzitetu ograniĉavanja slobode osuĊenih lica. 134 WWW.107 KZ FBiH): 1. Izvršenje kazne lišenja slobode regulirano je Zakonom o izvršenju kriviĉnih sankcija. disciplini itd. Da bi se osuĊeni mogao uslovno otpustiti. Minimalnim pravilima postavljen je niz općih principa o postupanju sa licima osuĊenim na kaznu lišenja slobode i sugerirana su odreĊena rješenja u pogledu uslova ţivota u zatvorima.

Shodno odredbama ĉl. MeĊutim. sud će izreći samo tu kaznu. njihov znaĉaj. ali ne smije dostignuti zbir utvrĊenih kazni niti preći 15 godina zatvora. Ako su za sva KD uĉinjena u sticaju predviĊene pojedinaĉne kazne do 3 godine zatvora. s tim što se ranije izreĉena kazna uzima kao utvrĊena. ostvaren je osnov za opozivanje uslovnog otpusta koje moţe biti obavezno ili fakultativno. Svrha tih mjera je resocijalizacija osuĊenika i pomoć u rješavanju egzistencijalnih problema. sud će izreći jedinstvenu kaznu koja mora biti veća od svake pojedine utvrĊene kazne.WWW.46. ali se ne uraĉunava vrijeme koje je osuĊeni proveo na uslovnom otpustu.46 st. Naprijed navedene odredbe vaţe i kada se uslovno otpuštenom sudi za djelo koje je uĉinio prije nego što je uslovno otpušten. uslovni otpust se produţava za vrijeme koje je osuĊeni proveo na izdrţavanju kazne zatvora. pa zatim poĉinilo neko teško kriviĉno djelo. primjena naprijed navedenih odredaba ne moţe ostvariti svrhu kaţnjavan ja u svim sluĉajevima. Izdrţanih 12 godina uraĉunava se u kaznu. Ova pomoć moţe obuhvatati razliĉite oblike moralne i materijalne pomoći. ako je za neko od KD uĉinjenih u sticaju utvrĊena kazna dugotrajnog zatvora. O opozivanju odluĉuje sud.46 KZ FBiH. Sud je obavezan da opozove uslovni otpust ukoliko je uslovno otpušteni uĉinio jedno ili više kriviĉnih djela za koja mu je izreĉena kazna preko 1 godine zatvora. ako bi se poštivala odredba ĉl. Npr.2 Ukoliko osuĊeni za vrijeme trajanja uslovnog otpusta uĉini kriviĉno djelo. što bi praktiĉno znaĉilo da za novo kriviĉno djelo nije ni kaţnjeno.108 st. Zbog toga zakonodavac u odredbi ĉl. Pruţanje postpenalne pomoći organizira se preko odgovarajućih organa općine na kojoj osuĊeni ima prebivalište po izlasku iz zatvora (Centar za socijalni rad).COM O uslovnom otpustu odluĉuje posebna Komisija za uslovni otpust koju formira pravosudni organ FBiH.2. Pruţanje postpenalne pomoći Postpenalne mjere su mjere koje se preduzimaju da se osuĊenom nakon otpuštanja sa izdrţavanja kazne pomogne na razliĉite naĉine. pobude iz kojih su uĉinjena i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost opozivanja uslovnog otpusta. Kad sud opozove uslovni otpust. Dio kazne koji je osuĊeni izdrţao po ranijoj osudi uraĉunava se u ovu jedinstvenu kaznu. Ako uslovno otpušteni bude osuĊen na kaznu zatvora do jedne godine. a sud ne opozove uslovni otpust. Sud moţe opozvati uslovni otpust ako uslovno otpušteni uĉini jedno ili više kriviĉnih djela za koja mu je izreĉena kazna do 1 godine zatvora (ĉl. ako se primjenom odredaba ĉl.2 ostavlja sudu mogućnost da za kriviĉno djelo izvršeno u vrijeme uslovnog otpusta izrekne i kaznu nezavisnu od ranije izreĉene kazne. po pravilu izriĉe jedinstvenu kaznu primjenom odredaba o odmjeravanju kazne za kriviĉna djela u sticaju iz ĉl.COM . takvo lice dobilo bi maksimalno 15 godina zatvora. jedinstvena kazna ne moţe biti veća od 8 godina zatvora. Pri ocjeni o opozivanju sud posebno u obzir uzima srodnost uĉinjenih kriviĉnih djela. 1 i 2).BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. te bi takvo lice izašlo nakon 3 godine.47 st. NOVĈANA KAZNA 2 Provjeriti o kojem organu se tačno radi 135 WWW. ako je lice osuĊeno na 15 godina zatvora uslovno otpušteno nakon izdrţanih 12 godina.46 ne bi mogla ostvariti svrha kaţnjavanja s obzirom na trajanje neizdrţanog dijela ranije izreĉene kazne. Ako je za kriviĉna djela u sticaju utvrĊena kazna zatvora.

Po njemu se uĉiniocu kriviĉnog djela novĉana kazna izriĉe u taĉno odreĊenom iznosu. Ova kazna je prije svega nepraviĉna. Metod fiksnih iznosa zastupljen je u najvećem broju kriviĉnih zakonodavstava. Novĉana kazna pogodna je za zamjenu kratke zatvorske kazne. 5. a time i izbjegavanja negativnih posljedica koje mogu proizaći iz te kazne. Izricanje kazne po ovoj metodi ima 2 faze. novĉana kazna je i neekonomiĉna. 3. Tako se postiţe da uĉinioci istog kriviĉnog djela mogu dobiti isti broj “dana” novĉane kazne. pri ĉemu je od odluĉujućeg znaĉaja imovinsko stanje uĉinioca. OsuĊeni kaznu osjeća kao “bogaćenje drţave na njegov raĉun” i za to ona ne moţe popravno djelovati na njega. Novĉanoj kazni se najviše prigovara u vezi sa ostvarenjem ciljeva specijalne prevencije. OsuĊeni ĉesto izbjegavaju plaćanje kazne. dok im se u teoriji stavlja niz prigovora: 1. Pritom imovno stanje uĉinioca uvijek ima uticaja na odmjeravanje konkretne novĉane kazne. 2. 2. Ona spada u red sankcija koje se ĉesto primjenjuju u praksi. U prvoj fazi uĉiniocu kriviĉnog djela utvrĊuje se odreĊeni broj “dana” i pritom su od znaĉaja priroda i teţina izvršenog djela i stepen kriviĉne odgovornosti uĉinioca. U drugoj fazi utvrĊuje se iznos jednog dana – novĉane kazne. ali 136 WWW. U sluĉaju zlonamjernog izbjegavanja isplate kazne. Osim toga.COM . Naĉini utvrĊivanja novĉane kazne U savremenom kriviĉnom zakonodavstvu postoje 2 osnovna metoda: metod fiksnih iznosa i metod “dani-novĉana kazna”. otklonilo bi se da ona nejednako pogaĊa osuĊene. ona se moţe zamijeniti kaznom zatvora. a u sudskoj praksi prisutna je tendencija sve ĉešće njene primjene. MeĊutim. Novĉanom kaznom se ne mogu postići ciljevi generalne prevencije jer ona po pravilu nema zastrašujući uticaj na potencijalne izvršioce kriviĉnih djela. tako da ta kazna jednako pogaĊa i druga lica koja nisu kriva za izvršeno djelo.WWW. u velikoj mjeri je lišena personalnog karaktera obzirom na sluĉajeve izricanja uĉiniocu koji ima materijalne obaveze prema drugim licima (porodica i sl). Metod “dani-novĉana kazna” je novijeg datuma. 4. Sve navedeno opravdava postojanje novĉane kazne. već izaziva osjećaj nepravde i revolta prema društvu. Ukoliko bi se u kriviĉnom postupku potpunije utvrĊivalo imovno stanje uĉinioca i novĉana kazna odmjeravala prema tako utvrĊenom stanju.COM Opravdanost novĉane kazne kao kriviĉne sankcije Novĉana kazna je imovinska kriviĉna sankcija koja se sastoji u plaćanju od strane osuĊenog odreĊenog novĉanog iznosa. 3. pobornici novĉane kazne istiĉu niz kontraargumenata: 1. Na kraju.BH-PRAVNICI. a troškovi njenog prinudnog izvršenja nekad su veći od iznosa dosuĊene novĉane kazne. jer nejednako pogaĊa uĉinioce razliĉitog imovnog stanja. Novĉana kazna je lako opoziva sankcija i postoji mogućnost da se lako otklone njeni efekti. Novĉana kazna je posebno pogodna za djela iz koristoljublja. Ĉinjenica da primjena novĉane kazne pogaĊa i druga lica karakteristiĉna je i za sve ostale kriviĉne sankcije. Primjenom novĉane kazne mogu se ostvariti ciljevi i generalne i specijalne prevencije. ukoliko se kazna ne izriĉe u minimalnim iznosima.BH-PRAVNICI.

ODMJERAVANJE KAZNE ZAKONSKO PROPISIVANJE KAZNE I ODMJERAVANJE KAZNE Zakonsko propisivanje kazne Propisivanje kazne je utvrĊivanje granica kaţnjavanja za odreĊeno kriviĉno djelo. Opći minimum novĉane kazne je 200 KM.WWW. ali rok isplate ne moţe biti duţi od 2 godine (ĉl. drugi prihodi.40). Sud će posebno uzeti u obzir 3 grupe okolnosti: 1. pristupa se njenom prinudnom izvršenju. izvršenje zatvora se obustavlja. Ukoliko osuĊeni ne isplati kaznu u odreĊenom roku. koji ne moţe biti kraći od 15 dana niti duţi od 3 mjeseca.1). imovina. 137 WWW. Za kriviĉna djela iz koristoljublja maksimum je 100. već ovlašćuje sud da po svojoj ocjeni izrekne jednu ili više zakonom predviĊenih sankcija u mjeri koju smatra opravdanom.39 st. Okolnosti vezane za imovno stanje učinioca – liĉni dohodak. ali zatvor u tom sluĉaju ne moţe biti duţi od 6 mjeseci. Okolnosti vezane za ličnost učinioca – stepen kriviĉne odgovornosti. prvenstveno iz pokretne imovine a ako ta imovina nije dovoljna onda iz nekretnina.000 KM (ĉl. Ideja ovog sistema je da se ostvari jednakost uĉinilaca kriviĉnih djela pred zakonom. U presudi kojom je izrekao novĉanu kaznu sud je obavezan odrediti rok njene isplate. Isto vaţi i ako osuĊeni plati samo dio kazne. a opći maksimum 20. sistem arbitrarnih kazni i sistem relativno odreĊenih kazni.BH-PRAVNICI. Sistem arbitrarnih kazni (sistem neodreĊenih kazni) je sistem u kome zakon ne daje nikakva pravila za odmjeravanje kazne.2). Pri odmjeravanju novĉane kazne sud će uzeti u obzir sve olakšavajuće i oteţavajuće okolnosti.COM da im novĉani iznosi za jedan dan budu razliĉiti. Okolnosti vezane za za izvršeno djelo – jaĉina ugroţavanja i povrede zaštićenog dobra i okolnosti pod kojima je djelo izvršeno.COM . U opravdanim sluĉajevima sud moţe dozvoliti isplatu kazne u otplatama (ratama). Moţe se izreći i kao glavna i kao sporedna kazna. Ako se kazna ne moţe ni prinudno naplatiti. a imajući u vidu svrhu kaţnjavanja (ĉl. U sluĉaju da isplati i ostatak novĉane kazne. 3. uz istovremeno razliĉito novĉano kaţnjavanje zbog razliĉitog imovnog stanja.000 KM. 2. Ovaj sistem nije pogodan niti praviĉan jer onemogućava individualizaciju kazne s obzirom na uĉinioca i okolnosti djela. sud će je izvršiti tako što će za svakih zapoĉetih 50 KM odrediti 1 dan zatvora. Postoje razliĉiti sistemi zakonskog propisivanja kazni.BH-PRAVNICI. drţanje poslije kriviĉnog djela itd. Ovakav sistem moţe dovesti do proizvoljnosti i samovolje. U sluĉaju smrti osuĊenog novĉana kazna se ne izvršava.39 st. što dovodi do razliĉitog novĉanog kaţnjavanja. koji se mogu svesti na 3 osnovna: sistem apsolutno odreĊenih kazni. pobude iz kojih je djelo uĉinjeno. raniji ţivot uĉinitelja. Novĉana kazna u našem kriviĉnom pravu Uĉiniocu kriviĉnog djela novĉana kazna se izriĉe samo kad je propisana za odreĊeno djelo. Sistem apsolutno odreĊenih kazni je sistem po kome zakon taĉno odreĊuje vrstu i visinu kazne koja se u svakom konkretnom sluĉaju izriĉe uĉiniocu odreĊenog kriviĉnog djela. porodiĉne obaveze.

administrativno odmjeravanje kazne.40). Opća pravila o odmjeravanju kazne u našem pravu odreĊena su ĉlanom 40. a sud presudom donosi samo granice kazne. Odmjeravanje kazne Odmjeriti kaznu znaĉi utvrditi vrstu i mjeru kazne odreĊenom uĉiniocu za izvršeno kriviĉno djelo. Sud će posebno uzeti u obzir okolnosti vezane za ličnost učinioca – stepen kriviĉne odgovornosti. Posebno znaĉajna su ovlaštenja suda u primjeni olakšavajućih ili oteţavajućih okolnosti.COM . pobude iz kojih je djelo uĉinjeno. U zakonodavstvima pojedinih zemalja (neke drţave SAD) primjenjuje se i tzv. KZ FBiH koji odreĊuje da pri odmjeravanju kazne sud obavezno uzima u obzir sve olakšavajuće i oteţavajuće okolnosti imajući u vidu svrhu kaţnjavanja (ĉl. te se najĉešće govori o sudskom odmjeravanju kazne. alternativno propisivanje više kazni za odreĊeno kriviĉno djelo pruţa sudu veće mogućnosti da kaznu individualizira po vrsti.COM U sistemu relativno odreĊenih kazni zakon odreĊuje samo okvir u kome se sud mora kretati prilikom odmjeravanja kazne. Granice koje zakon postavlja u pogledu izricanja kazne mogu biti opće i posebne. Individualizirati znaĉi konkretizirati u zakonu utvrĊenu kaznu.BH-PRAVNICI. Ĉesto se govori o individualizaciji kriviĉne sankcije pod kojom se podrazumijeva odluĉivanje suda o tome koju će vrstu kriviĉne sankcije primjeniti u konkretnom sluĉaju (kazna ili uslovna osuda. INDIVIDUALIZACIJA KAZNE Pojam individualizacije kazne i njena primjena u razvoju kriviĉnog prava Individualizacija kazne znaĉi izricanje uĉiniocu kriviĉnog djela one kazne kojom će se. naĉin odmjeravanja kazne za djela u sticaju itd. Opće se odnose na izricanje odreĊene vrste kazne. Odmjeravanje kazne je sudska funkcija. Sistem relativno odreĊenih kazni zastupljen je i u našem kriviĉnom pravu. vaţe opće granice te vrste kazne. po kome definitivno trajanje kazne zatvora utvrĊuju organi nadleţni za njeno izvršenje. pod kojim se podrazumijeva prilagoĊavanje metoda postupanja prema razliĉitim kategorijama uĉinilaca kriviĉnih djela u postupku izvršenja kazni zatvora. odreĊuje minimum i maksimum kazne koja se moţe izreći za odreĊeno djelo. U sluĉaju kad nisu odreĊene posebne granice za odreĊeno kriviĉno djelo. Osnovne pretpostavke za individualizaciju kazne Praktiĉno sprovoĊenje individualizacije uslovljeno je nizom okolnosti. a posebne se odnose na izricanje kazne za odreĊeno kriviĉno djelo. drţanje poslije kriviĉnog djela itd. U penološkoj literaturi koristi se izraz individualizacija tretmana. Suština individualizacije je u ostvarenju takvih mehanizama koji će omogućiti da se na uĉinioca kriviĉnog djela primjeni ona kazna koja je u konkretnom sluĉaju adekvatna s obzirom na karakteristike liĉnosti uĉinioca i izvršenog djela. raniji ţivot uĉinitelja. te okolnosti vezane za za izvršeno djelo – jaĉina ugroţavanja i povrede zaštićenog dobra i okolnosti pod kojima je djelo izvršeno. veće su mogućnosti za njenu individualizaciju po mjeri. S obzirom na to postoje opći i posebni minimum i maksimum kazne. Termin “individualizacija” se u teoriji upotrebljava još u 2 smisla. kazna ili mjera bezbjednosti itd). tj. već zakon odreĊuje samo vrstu kazne.BH-PRAVNICI. po ocjeni suda. najbolje ostvariti svrha njene primjene. Ako se propisana kazna moţe izricati u razliĉitim iznosima. 138 WWW.WWW. Npr. zakonske mogućnosti ublaţavanja ili pooštravanja kazne.

40 posebno ukazuje samo na neke od njih.BH-PRAVNICI. socijalne ankete. U sluĉaju novĉanih kazni u obzir se uzima i imovno stane učinitelja KD. U odgovoru na pitanje da li zakonom treba propisati sve okolnosti koje sud treba uzeti u obzir pri izboru vrste i mjere kazne. Pobude iz kojih je djelo uĉinjeno. Okolnosti se mogu podijeliti na objektivne i subjektivne. To su okolnosti vezane za ličnost učinioca – stepen kriviĉne odgovornosti. postoje vrlo razliĉita rješenja u pojedinim kriviĉnim zakonodavstvima – od taksativnog nabrajanja i obavezivanja suda da uzme u obzir samo izriĉito navedenu okolnost. već zakon u odredbi ĉl. okolnosti vezane za samo izvršenje djela i okolnosti koje su se javile nakon izvršenja djela. U postupku odmjeravanja kazne nije beznaĉajan motiv pri donošenju odluke da se izvrši djelo. Mada je upoznavanje liĉnosti uĉinioca kriviĉnog djela od posebnog znaĉaja za individualizaciju kazne. Pobuda je unutrašnji psihiĉki poriv na odreĊeno ljudsko ponašanje. ali se u toj ocjeni mogu uzeti u obzir i neke druge subjektivne okolnosti kao što su starosna dob uĉinioca. prikupljanje podataka o njihovom ranijem ţivotu. ali ne i njihovo mediko-psihološko ispitivanje u fazi kriviĉnog postupka.COM Individualizacija kazne i upoznavanje liĉnosti uĉinioca Individualizacija kazne pretpostavlja upoznavanje liĉnosti uĉinioca kriviĉnog djela.COM . Olakšavajuće i oteţavajuće okolnosti u našem kriviĉnom pravu U KZ FBiH nisu iscrpno navedene sve olakšavajuće i oteţavajuće okolnosti. pobude iz kojih je djelo uĉinjeno. Pod tim upoznavanjem podrazumijeva se medikopsihološko i sociološko izuĉavanje delikvenata. OLAKŠAVAJUĆE I OTEŢAVAJUĆE OKOLNOSTI Pojam i znaĉaj olakšavajućih i oteţavajućih okolnosti Olakšavajuće i oteţavajuće su one okolnosti koje utiĉu na odmjeravanje kazne za izvršeno djelo. njegovo obrazovanje. U najvećem broju zakodavstava sudu je prepušteno da procijeni koje se okolnosti smatraju olakšavajućim a koje oteţavajućim. psihiĉka labilnost. obzirom na ĉinjenicu da se sudi ĉovjeku a ne djelu. ispoljena drskost i bezobzirnost pri izvršenju djela i sl. pa do prepuštanja sudu da odredi sve olakšavajuće i oteţavajuće okolnosti. 139 WWW. moralne karakteristike liĉnosti.BH-PRAVNICI. vaspitanje. tj. Okolnosti koje utiĉu da se uĉiniocu izrekne blaţa kazna u okviru posebnog minimuma i maksimuma nazivaju se olakšavajućim. Za punoljetne uĉinioce KD po pravilu se predviĊa sprovoĊenje tzv. Po vremenu nastanka. okolnosti da je djelo izvršeno iz straha.WWW. okolnosti se mogu odnositi na odreĊena stanja koja su postojala prije izvršenja kriviĉnog djela. socijalnoj sredini u kojoj ţive i sl. okolnosti vezane za za izvršeno djelo – jaĉina ugroţavanja i povrede zaštićenog dobra i okolnosti pod kojima je djelo izvršeno. u savremenom kriviĉnom zakonodavstvu ova pretpostavka ostvarena je samo u odnosu na maloljetne delikvente. zavisno od toga da li se odnose na djelo ili uĉinioca. a okolnosti koje utiĉu da se izrekne stroţija kazna otežavajućim. Ĉesta su zakonodavstva koja ovo ispitivanje regulišu u postupku izvršenja kazni zatvora sa ciljem da se odredi adekvatan program tretmana osuĊenih. drţanje poslije kriviĉnog djela itd. Stepen kriviĉne odgovornosti zavisi od stepena uraĉunljivosti i vinosti. raniji ţivot uĉinitelja.

njegova profesija i društveni poloţaj itd. Kvalifikatorne okolnosti kriviĉnom djelu daju poseban teţi vid. Naravno. Npr.WWW. 10 ili više lica i okolnost koliko lica je nastradalo moţe biti oteţavajuća pri odmjeravanju kazne. 5. ili je ono rezultat jednog općeg asocijalnog naĉina ţivota. odnosno privilegiranim. starosna dob. invalidnost uĉinioca. pokušaj da se neutrališu negativni efekti djela i sl. Drţanje uĉinioca poslije uĉinjenog kriviĉnog djela. porodiĉne prilike. Raniji ţivot uĉinioca znaĉi jedinstvenu ocjenu liĉnosti uĉinioca prije izvršenog djela. ekonomsko stanje porodice. koristoljublje kao pobuda je oteţavajuća okolnost pri odmjeravanju kazne. Od posebnog znaĉaja za procjenu ove okolnosti je drţanje uĉinioca pred sudom i u toku kriviĉnog postupka uopće. stav uĉinioca moţe biti i sasvim suprotan. Ova okolnost posebno je znaĉajna pri izricanju novĉane kazne.COM . ali u nekim sluĉajevima ova okolnost daje teţu kvalifikaciju izvršenom djelu – ubistvo iz koristoljublja je teško ubistvo. Druge okolnosti koje se odnose na liĉnost uĉinioca. Mogu oznaĉavati objektivne ili subjektivne situacije koje su postojale prije ili za vrijeme izvršenja KD. Kroz ovu okolnost do izraţaja dolazi manja ili veća teţina posljedice uĉinjenog djela. mogu se javiti i kao zakonski elementi bića kriviĉnog djela. Ove okolnosti treba razlikovati od prethodno razmatranih oteţavajućih i olakšavajuć ih okolnosti koje utiĉu na vrstu i visinu kazne. odreĊeno je u KZ i to samo za neka kriviĉna djela. Ove okolnosti mogu biti vrlo razliĉite i ne mogu se unaprijed odrediti. Olakšavajuće i oteţavajuće okolnosti djeluju na odmjeravanje kazne u granicama posebnog minimuma i posebnog maksimuma propisane kazne. koja se zasniva na nizu okolnosti vezanih za njegov raniji ţivot. U nekim sluĉajevima ista okolnost moţe imati karakter kvalifikatorne okolnosti i istovremeno biti uzeta u obzir pri odmjeravanju kazne. Taj stav moţe biti društveno pozitivan ako iz cjelokupnog drţanja uĉinioca proizilazi njegovo iskreno kajanje zbog izvršenog djela. Liĉne prilike uĉinioca. Ublaţavne su suprotnog dejstva. Osim prethodno navedenih. Imovno stanje uĉinioca. postoji kvalifikovani oblik KD ugroţavanja javnog saobraćaja ako je usljed izvršenog djela nastupila smrt jednog ili više lica. samo se zakonom mogu propisati kvalificirani odnosno privilegirani oblici pojedinih kriviĉnih djela. Pod ovim se u sudskoj praksi najĉešće podrazumijeva zdravstveno stanje. Kvalifikatorna posljedica “smrt više lica” u svojoj konkretizaciji moţe obuhvatiti smrt 3. Osnovni smisao ove odredbe u Zakonu jeste da se istakne znaĉaj subjektivnih okolnosti pri odmjeravanju kazne i da se ukaţe da prethodnim okolnostima nije iscrpljena lista mogućih subjektivnih okolnosti. 140 WWW. Prema tome. Ova okolnost prvenstveno odraţava stav uĉinioca prema izvršenom djelu. sud moţe cijeniti i svaku drugu okolnost ako smatra da je ona od znaĉaja za odmjeravanje kazne.BH-PRAVNICI. Npr. Okolnosti pod kojima je djelo uĉinjeno. KVALIFIKATORNE I UBLAŢAVNE OKOLNOSTI Koje okolnosti ĉine jedno kriviĉno djelo kvalificiranim. Kroz ovu okolnost sud treba doći do saznanja da li izvršeno djelo predstavlja sluĉajnu epizodu u ţivotu uĉinioca.BH-PRAVNICI. Okolnosti koje Zakon predviĊa kao olakšavajuće ili oteţavajuće pri odmjeravanju kazne.COM Jaĉina ugroţavanja ili povrede zaštićenog dobra.

(ĉl. Ublaţavanje kazne po mjeri postoji ako se uĉiniocu izriĉe ista vrsta kazne koja je propisana za izvršeno kriviĉno djelo. Ograniĉeno je kad zakon posebnim pravilima odreĊuje kako se kazna moţe ublaţiti kad za to postoje uslovi. tada nije moguće ublaţavanje kazne po mjeri i izriĉe se blaţa vrsta kazne.BH-PRAVNICI.prekoraĉenje granica krajnje nuţde.ako je propisana kazna od 5 godina. ili blaţa vrsta kazne od propisane. Ako ovaj osnov postoji. .42) su: ako je za kriviĉno djelo kao najmanja mjera kazne propisan zatvor u trajanju 3 ili više godina. sud moţe ublaţiti kaznu bezi obzira na to koje kriviĉno djelo je izvršeno i ko je uĉinilac. a neograniĉeno je kad je sud ovlašten da kaznu ublaţi po svojoj slobodnoj ocjeni. Granice ublaţavanja kazne po KZ FBiH (ĉl. c) Ublaţavanje kazne od strane suda moguće je ako sud utvrdi da postoje posebno olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i sa ublaţenom kaznom moţe postići svrha kaţnjavanja. b) Posebni osnov. ali u trajanju manjem od propisanog posebnog minimuma. . a) Opći osnov za ublaţavanje kazne.41 st. Kao takve okolnosti KZ FBiH predviĊa: .bitno smanjena uraĉunljivost. kazna se moţe ublaţiti do jedne godine zatvora (npr. U sluĉaju kad postoji zakonski osnov za ublaţavanje.pomaganje kao oblik sauĉesništva u izvršenju kriviĉnog djela.pravna zabluda. npr. kazna se moţe ublaţiti do 6 mjeseci.prekoraĉenje granica nuţne odbrane. U našem kriviĉnom pravu postoje 3 grupe osnova za ublaţavanje kazne. Ublaţavanje kazne moţe biti ograniĉeno i neograniĉeno. ako je za KD kao najmanja mjera kazne propisan zatvor u trajanju od 2 godine. Ako je kao minimum kazne propisan opći minimum. ono se po pravilu izriĉe po mjeri.2). Ni u jednom sluĉaju KZ ne obavezuje sud da uĉiniocu ublaţi kaznu. ali ne manji od jedne godine). U tim sluĉajevima ublaţavanje kazne moţe se vršiti samo ako postoji okolnost koju KZ izriĉito propisuje.pokušaj kriviĉnog djela. Mogućnost ublaţavanja kazne posebno je predviĊena kod nekih kriviĉnih djela. Ublaţavanje je uvijek fakultativno. Ublaţavanje kazne po vrsti postoji ako se umjesto propisane vrste kazne izriĉe blaţa vrsta kazne.COM UBLAŢAVANJE KAZNE Znaĉaj ublaţavanja kazne i osnovi za ublaţavanje kazne Ublaţavanjem kazne uĉiniocu se izriĉe ili manja mjera od one koja je propisana za izvršeno djelo. - 141 WWW. . Naĉini ublaţavanja kazne Ublaţavanje se moţe vršiti na 2 naĉina: po vrsti i po mjeri kazne. . . uz ograniĉenje odreĊeno općim minimumom kazne.COM .BH-PRAVNICI.WWW. ona se moţe smanjiti na zatvor manji od 5 godina. kad se umjesto propisanog zatvora izriĉe novĉana kazna.

pravna zabluda iz opravdanih razloga. podstrekaĉa ili pomagaĉa.spreĉavanje djela od strane saizvršioca. Specijalni povrat postoji kad su sva kriviĉna djela izvršena iz istih ili sliĉnih 142 WWW. Proizilazi da je za oslobaĊanje po ovom osnovu potrebno ispunjenje 2 uvjeta: da je kriviĉno djelo uĉinjeno iz nehata i da je posljedica takva da teško pogaĊa i samog uĉinioca (npr. ako je za KD propisana kazna zatvora bez naznake najmanje mjere. . Obligatorni osnovi za osloboĊenje od kazne su: .COM ako je propisan zatvor u trajanju od 1 godine.2).44 KZ FBiH. ODMJERAVANJE KAZNE ZA KRIVIĈNA DJELA IZVRŠENA U POVRATU Pojam i vrste povrata Neovisno od razlika koje u teoriji postoje u odreĊivanju pojma povrata.prekoraĉenje granica krajnje nuţde pod osobito olakšavajućim okolnostima. Kao osnov za ovo razlikovanje u kriviĉnopravnoj teoriji se uzima priroda izvršenih djela.prekoraĉenje granica nuţne odbrane usljed jake razdraţenosti ili straha. kazna se moţe ublaţiti do 15 dana. općeprihvaćeno je njegovo razlikovanje na opći i specijalni.kod saobraćajnih nezgoda. tj. Neki od tih osnova su općeg karaktera i u takvom sluĉaju sud moţe osloboditi uĉinioca neovisno od izvršenog ili pokušanog djela.dobrovoljni odustanak. MeĊutim.43 st. kad uĉinilac prouzrokuje smrt ili teške tjelesne povrede njemu bliskih lica). . Fakultativni opći osnovi za osloboĊenje od kazne po KZ FBiH su: . nije vezan propisanim minimumom (ĉl.BH-PRAVNICI. prema kojoj «sud može osloboditi učinitelja krivičnog djela učinjenog iz nehata. sud kaznu moţe i neograniĉeno ublaţiti. .COM . Poseban osnov za osloboĊenje od kazne Poseban osnov predviĊena je odredbom ĉl. kad posljedice djela tako teško pogađaju u činitelja da izricanje kazne u takvom slučaju očigledno ne bi odgovaralo svrsi kažnjavanja ». Specijalni povrat postoji kad je uĉinilac ponovo izvršio isto ili istovrsno kriviĉno djelo. OSLOBOĐENJE OD KAZNE Osnovi za osloboĊenje od kazne Sud moţe uĉinioca osloboditi od kazne samo u zakonom predviĊenim sluĉajevima. u kriminološkoj literaturi pojam specija lnog i općeg povrata se vezuje za prirodu izvršenih djela. razliĉito od onog ranije izvršenog. Ovi osnovi se mogu podijeliti na fakultativne i obligatorne. U sluĉajevima kada je sud ovlašten da uĉinioca oslobodi od kazne. u zavisnosti od toga da li su može ili mora osloboditi optuţnog od kazne. umjesto zatvora moţe se izreći novĉana kazna (ublaţavanje po vrsti) ako je za KD propisana novĉana kazna sa naznakom najmanje mjere.nepodobni pokušaj. Opći povrat postoji kad je uĉinilac ponovo izvršio neko drugo kriviĉno djelo. kazna se moţe ublaţiti do iznosa od 200 KM. .BH-PRAVNICI.WWW. ako je propisan zatvor u trajanju manjem od 1 godine. kazna se moţe ublaţiti do 3 mjeseca.

Teţe kaţnjavanje povratnika zasniva se na razlozima kriminalne politike koji vrijede pod uslovom da se pooštrenom kaznom mogu bolje ostvariti ciljevi generalne i specijalne prevencije. a prema profesionalnim delikventima.WWW.COM pobuda i takvi delikventi se u kriminologiji nazivaju homotropi. Stroţa kazna zasniva se na objektivnoj okolnosti – ponovnom izvršenju kriviĉnog djela. U obzir dolaze samo osude za kriviĉna djela izvršena sa umišljajem. liĉnost uĉinioca i vremenski razmak izmeĊu ranije osude i novog kriviĉnog djela. . Argumenti za takvo shvatanje su: . Tako se represija forsira na raĉun prevencije. Postoje shvatanja prema kojima teţe kaţnjavanje u sluĉaju povrata nije opravdano.obiĉni i višestruki povrat. Ti uslovi se odnose na: raniju osuĊivanost. Rješenja u kojima se prema «obiĉnim» povratnicima primjenjuje pooštrena kazna. povrat ne mora nuţno povlaĉiti viši stepen kriviĉne odgovornosti nego što je to sluĉaj kod primarnih delikvenata. Povrat u našem kriviĉnom pravu Za razliku od prethodnih zakonskih rješenja koja su razlikovala tzv. Kriviĉnopravni znaĉaj povrata U kriviĉnopravnoj nauci sporno je pitanje da li povrat treba predstavljati osnov za teţe kaţnjavanje i zbog ĉega. Razlikovanje povrata na opći i specijalni moţe imati i praktiĉne posljedice. barem jedno od tih djela mora biti izvršeno sa umišljajem. delikventima iz navike i delikventima po tendenciji primjenjuje i kazna i posebna mjera bezbjednosti. Zakon predviĊa više uslova koji moraju biti ispunjeni da bi se uĉinilac kriviĉnog djela smatrao višestrukim povratnikom. 2. Rješenja u kojima je povrat samo pooštravana okolnost kod odmjeravanja kazne. 2. Uslovi koji se odnose na raniju osuĊivanost.Kriviĉno djelo izvršeno od povratnika objektivno nije teţe jer je proizvelo iste posljedice kao da ga je izvršio primarni uĉinilac.Sa subjektivne taĉke gledišta. a zanemaruje se niz razliĉitih uzroka individualnog karaktera koji su doveli do povrata. MeĊutim. Opći povrat postoji kad kriviĉna djela nisu vezana istom pobudom izvršenja i takvi delikventi se nazivaju politropi. Savremena zakonodavna rješenja u pogledu kriviĉnopravnog znaĉaja povrata mogu se svrstati u 3 osnovne grupe: 1. Uĉinilac treba da je ranije osuĊivan 2 ili više puta.COM . .Povećanje kazne u sluĉaju povrata nije racionalno rješenje jer dosadašnje iskustvo pokazuje da se ovaj problem nij mogao rješavati strogim kaţnjavanjem. izricanje teţe kazne povreĊuje princip praviĉnosti kaţnjavanja. Ukoliko se osuda odnosi na više kriviĉnih djela izvršenih u sticaju.BH-PRAVNICI. 143 WWW. Dosadašnja istraţivanja povrata meĊutim ne idu u prilog ispunjenju navedenih uslova jer kretanje broja recidivista po pravilu nije uslovljeno kaznenom politikom. Jedinstvena kazna za kriviĉna djela u sticaju smatra se jednom osudom. KZ FBiH u odredbama ĉl. 3. (u većem broju zakonodavstava). već općim kretanjem kriminaliteta. Postoje 3 takva uslova: 1. Shodno tome.45 predviĊa pooštravanje kazne samo u sluĉaju višestrukog povrata. opravdanost teţeg kaţnjavanja u sluĉaju povrata danas se primarno razmatra s obzirom na društvenu potrebu. a u nekim zakonodavstvima se uzima kao oteţavajuća okolnost pri odmjeravanju kazne. Rješenja koja predviĊaju primjenu posebne kriviĉne sankcije prema multirecidivistima. To znaĉi da moraju postojati najmanje 2 osude.BH-PRAVNICI. izvršeno kriviĉno djelo. Kod nekih KD specijalni povrat je kvalifikatorna okolnost.

Uslov koji se odnosi na liĉnost uĉinioca je da uĉinilac pokazuje sklonost ĉinjenju kriviĉnih djela. srodnosti izvršenih djela itd. prvi uslov je ispunjen ako umišljaj postoji bar u odnosu na jedno od izvršenih djela. Ako uĉinilac odgovara za više kriviĉnih djela u sticaju. Po drugom naĉinu. 144 WWW. pobuda iz kojih su vršena kriviĉna djela. Uvjerenje o tome treba da se zasniva na sveukupnoj ocjeni liĉnosti uĉinioca. Ovaj element je najteţe utvrditi. Ova kazna mora proizilaziti iz svake osude. Ĉesto vršenje kriviĉnih djela nije apsolutno dovoljan pokazatelj. Treći naĉin je da se kazna izriĉe na osnovu sveukupne ocjene izvršenih kriviĉnih djela. KZ FBiH ne predviĊa razliĉito odmjeravanje kazne za djela uĉinjena u idealnom i realnom sticaju.BH-PRAVNICI. Dakle. Ustvari se radi o uvjerenju suda koje mora biti zasnovano na odreĊenim okolnostima. U zakonodavstvima koja odreĊuju da se jedinstvena kazna za kriviĉna djela u sticaju izriĉe na osnovu pojedinaĉno utvrĊenih kazni za svako od izvršenih djela.WWW. zatvor od 8 mjeseci. Vremenski razmak izmeĊu ranije osude i novog kriviĉnog djela – Ovaj uslov ispunjen je ako od dana otpuštanja uĉinitelja sa izdrţavanja ranije izreĉene kazne do izvršenja novog kriviĉnog djela nije proteklo 5 godina. prihvaćena su 3 osnovna sistema za odmjeravanje ove kazne. Pri ocjeni hoće li izreći kaznu stroţiju od propisane. To su: sistem kumulacije. u okviru općeg minimuma i maksimuma odreĊene vrste kazne. Ovo razlikovanje bazira se na shvatanju da u sluĉaju idealnog sticaja prema uĉiniocu treba blaţe postupiti nego kad je u pitanju realni sticaj. što znaĉi da ovaj uslov neće postojati ako je jedna osuda bila npr. Po jednom. sistem asperacije i sistem apsorpcije. jedinstvena kazna se odmjerava s obzirom na kazne koje su propisane za kriviĉna djela izvršena u sticaju. Pritom je najĉešće zastupljeno rješenje da se za osnov jedinstvene kazne uzima kazna koja je propisana za najteţe izvršeno djelo i ona se povisuje uz odgovarajuća ograniĉenja. a druga zatvor od 2 godine. Da je uĉinilac bio 2 ili više puta osuĊivan na kaznu zatvora od najmanje 1 godinu. sud će cijeniti i potrebu da se radi ostvarivanje svrhe kaţnjavanja izrekne takva kazna. jedinstvena kazna se odmjerava na osnovu kazni koje su izreĉene za pojedina djela.BH-PRAVNICI. izricanju prethodi utvrĊivanje ili izricanje kazne za svako izvršeno kriviĉno djelo.COM . Stroţija kazna za sluĉaj višestrukog povrata ne smije preći dvostruku mjeru propisane kazne ni 15 godina zatvora. Naĉini odmjeravanja kazne za kriviĉna djela u sticaju U kriviĉnom zakonodavstvu uglavnom su prihvaćena 3 osnovna naĉina odmjeravanja kazne za djela u sticaju.COM 3. Uslovi koji se odnose na kriviĉno djelo su da je djelo uĉinjeno sa umišljajem i da je za uĉinjeno djelo propisana kazna zatvora. ODMJERAVANJE KAZNE SA KRIVIĈNA DJELA U STICAJU Idealni i realni sticaj i odmjeravanje kazne Neka zakonodavstva u propisima za odmjeravanje kazne prave razliku izmeĊu idealnog i realnog sticaja.njegovog naĉina ţivota. nego onoga koji je izvršio više radnji kriviĉnih djela. Smatra da se da je manja društvena opasnost onog uĉinioca koji je izvršio jednu radnju i njome povrijedio više zakonskih propisa. ponašanja.

Ovaj sistem praktiĉno dovodi do toga da se uĉinilac kaţnjava samo za najteţe od izvršenih kriviĉnih djela. ali ne smije dostići zbir pojedinaĉnih kazni niti preći 15 godina zatvora. Po sistemu kumulacije. koji bi se mogao nazvati i nužnom apsorpcijom. Do primjene sistema apsorpcije dolazi u sluĉaju da je za neko od kriviĉnih djela u sticaju utvrĊena kazna dugotrajnog zatvora. ne moţe se primijeniti sistem asperacije te kazna od 6 mjeseci ili više apsorbuje ostale kazne ĉije trajanje je kraće. Tada jedinstvena kazna ne moţe biti veća od 8 godina zatvora. sud će povisiti najvišu utvrĊenu novĉanu kaznu. Od navedenog postoji izuzetak u sluĉaju da su za sva kriviĉna djela u sticaju propisane kazne do 3 godine. do primjene sistema apsorpcije dolazi u još jednom sluĉaju. sud će izreći jednu kaznu zatvora i jednu novĉanu kazna. Drugi sluĉaj primjene sistem asperacije je kada su za kriviĉna djela u sticaju utvrĊene kazne zatvora i maloljetniĉkog zatvora. Osnovni sistem odmjeravanja kazne za kriviĉna djela za koja su utvrĊene kazne zatvora je sistem asperacije. pa se najteţa od utvrĊenih kazni povećava uz odreĊena ograniĉenja. ako je za neka kriviĉna djela utvrĊena kazna zatvora.46) realizira se na naĉin da sud najprije utvrĊuje kazne za svako od uĉinjenih djela. a druga kao punoljetna osoba. odnosno 100. s tim što se primjenjuju prethodna pravila o izricanju jedinstvene kazne zatvora. Drugo.000 KM. Po sistemu apsorpcije takoĊe se utvrĊuje kazna za svako kriviĉno djelo izvršeno u sticaju. Njegova primjena dolazi u obzir u 2 sluĉaja: Ako je za kriviĉna djela u sticaju utvrĊena kazna zatvora. kazna za najteţe izvršeno djelo apsorbuje ostale kazne. pošto se kazna od preko 6 mjeseci ne moţe izricati na dane. pa mu sud za djela izvršena u doba maloljetstva utvrdi kaznu maloljetniĉkog zatvora. Time se izvršilac više kriviĉnih djela stavlja u povoljniji poloţaj od onoga ko je izvršio samo jedno kriviĉno djelo. Odmjeravanje kazne za kriviĉna djela u sticaju po našem pravu Odmjeravanje kazne za kriviĉna djela u sticaju po KZ FBiH (ĉl.WWW.000 KM ako je jedno ili više djela izvršeno iz koristoljublja. jedinstvena kazna izriĉe se u 2 sluĉaja: Prvo. Jedinstvena kazna jednaka je zbiru pojedinaĉno utvrĊenih kazni. a jedinstvena kazna se izriĉe tako što se saberu pojedinaĉno odmjerene kazne. Mada Zakon to izriĉito ne predviĊa. a za drugo djelo manje od 30 dana. Po sistemu asperacije za svako od kriviĉnih djela izvršenih u sticaju utvrĊuje se kazna. ako je za neko kriviĉno djelo utvrĊena kazna zatvora od 6 mjeseci ili više.COM . dok ostala djela ostaju nekaţnjena. Dakle. Sistem kumulacije uglavnom se primjenjuje kad su za kriviĉna djela u sticaju odmjerene novĉane kazne. ako je za svako kriviĉno djelo u sticaju utvrĊena novĉana kazna. ĉiju visinu će utvrditi prema prethodno navedenim pravilima. jedinstvena kazna mora biti veća od svake pojedine utvrĊene kazne.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. a za djela izvršena u punoljetstvu kaznu zatvora. U ovakvim sluĉajevima kao jedinstvena kazna izriĉe se zatvor. a za druga novĉana kazna.COM Po sistemu kumulacije za svako od izvršenih kriviĉnih djela utvrĊuje se kazna. 145 WWW. pa zatim za sva ta djela izriĉe jedinstvenu kaznu zatvora ili dugotrajnog zatvora. Naime. a kao jedinstvena kazna izriĉe se najteţa od utvrĊenih kazni. ali ona ne smije preći zbir utvrĊenih kazni niti opći maksimum od 20. Ta situacija moguća je u sluĉaju kad je uĉinilac neka dje la izvršio kao maloljetnik. osnov je najteţa od utvrĊenih kazni. U tom sluĉaju sud će izreći samo kaznu dugotrajnog zatvora. što ima odreĊenih nedostataka kada je u pitanju vršenje većeg broja lakših kriviĉnih djela jer na taj naĉin neka djela praktiĉno mogu ostati nekaţnjena. Dakle.

ODMJERAVANJE KAZNE OSUĐENOJ OSOBI Pravila o odmjeravanju kazne za djela u sticaju primjenjuju se i u sluĉaju suĊenja osobi koja je već osuĊena za neko kriviĉno djelo. kaţnjava se disciplinski (ĉl. Zbog toga treba ovlastiti sud da u svakom konkretnom sluĉaju odluĉi da li će pritvor biti uraĉunat u izreĉenu kaznu ili ne. 146 WWW.WWW. Za kriviĉna djela u sticaju moţe se izreći i sudska opomena (ĉl. izreći će jednu novĉanu kaznu koja se utvrĊuje po prethodno navedenim pravilima.COM . U odreĊenim sluĉajevima pritvor se odreĊuje i radi obezbjeĊenja izvršenja kazne koja je već izreĉena uĉiniocu kriviĉnog djela. Npr. U ovakvom sluĉaju ne primjenjuje se ni jedan od naprijed navedenih sistema odmjeravanja kazne. Preovladava shvatanje da se trajanje pritvora moţe uraĉunati samo u kaznu izreĉenu za djelo povodom kojeg je pritvor odreĊen.59). Drugo mišljenje polazi od toga da okrivljeni ĉesto svojim drţanjem izaziva potrebu da se prema njemu odredi pritvor. Po jednom mišljenju. U našem kriviĉnom pravu (ĉl. Postoje razliĉita mišljenja o tome da li trajanje pritvora treba uraĉunati u izreĉenu kaznu. ako za svako od tih djela postoje uslovi za izricanje sudske opomene. ako se primjenom tih odredbi ne bi mogla ostvariti svrha kaţnjavanja obzirom na trajanje neizdrţanog dijela ranije izreĉene kazne. već sud jedinstveno cijeni sva izvršena djela i ako to smatra opravdanim za njih izriĉe sudsku opomenu.47 st. U takvim sluĉajevima primjenjuju se pravila o odmjeravanju kazne za djela u sticaju. Ovakvi sluĉajevi mogući su ako se u vrijeme prvog suĊenja nije znalo za još neka izvršena djela ili ako osoba uĉini još neko kriviĉno djelo u vremenu izmeĊu pravosnaţnosti presude i poĉetka izdrţavanja kazne. zatvora ili maloljetniĉkog zatvora. Dakle.3). obavezno se uraĉunava u izreĉenu kaznu lišenja slobode i novĉanu kaznu. b) Iste odredbe primjenjuju se i za kriviĉno djelo uĉinjeno za vrijeme izdrţavanja kazne dugotrajnog zatvora.COM Sud će izreći jedinstvenu sporednu kaznu ako je sporedna kazna utvrĊena makar za jedno kriviĉno djelo u sticaju.BH-PRAVNICI. Kazna ili dio kazne koji je osuĊeni u meĊuvremenu eventualno izdrţao uraĉunava se u izreĉenu kaznu. OsuĊenik koji za vrijeme izdrţavanja kazne lišenja slobode uĉini kriviĉno djelo za koje se propisuje novĉana kazna ili zatvor do jedne godine. a ako je utvrdio više novĉanih kazni.47) u tom pogledu razlikuje 2 situacije: a) Kad se sudi osuĊenoj osobi za kriviĉno djelo uĉinjeno prije nego što je zapoĉela izdrţavanje kazne po ranijoj osudi. kao i svako lišenje slobode u vezi sa kriviĉnim djelom. primjenom pravila o odmjeravanju kazne za djela u sticaju on bi praktiĉno ostao nekaţnjen za to novo kriviĉno djelo jer se ne moţe izreći jedinstvena kazna zatvora duţe od 15 godina. dakle na odreĊeni naĉin je kriv za preduzimanje ove mjere.48). vrijeme provedeno u pritvoru. pritvor ne predstavlja kaznu već procesnu mjeru ĉiji osnovni smisao je da osigura uspješno odvijanje kriviĉnog postupka. KZ FBiH (ĉl. URAĈUNAVANJE PRITVORA I RANIJE KAZNE Pritvor je mjera koja se u kriviĉnom postupku primjenjuje radi obezbjeĊenja prisustva okriv ljenog i uspješnog voĊenja kriviĉnog postupka. Analogna je situacija kad je kriviĉno djelo izvršeno za vrijeme trajanja uvjetnog otpusta. pri ĉemu se ranije izreĉena kazna uzima kao već utvrĊena. sud je obavezan da uĉinitelju izrekne kaznu neovisno od ranije izreĉene kazne. ako osuĊenik na 15 godina zatvora nakon 12 izdrţanih godina uĉini kriviĉno djelo za koje se odmjeri kazna od 10 godina. pritvor uvijek treba uraĉunati u izreĉenu kaznu jer bi u suprotnom uĉinilac faktiĉki izdrţao duţu kaznu od one na koju je osuĊen. MeĊutim.BH-PRAVNICI.

49.BH-PRAVNICI. ZAJEDNIĈKA SVRHA UVJETNE OSUDE I SUDSKE OPOMENE Svrha uvjetne osude i sudske opomene (ĉl. U takvom sluĉaju se u kaznu izreĉenu za kriviĉno djelo uraĉunava zatvor.BH-PRAVNICI. U drugim zakonodavstvima uvjetna osuda znaĉi odlaganje izvršenja izreĉene kazne. proizilazi da uvjetna osuda i sudska opomena objedinjuju ciljeve generalne i specijalne prevencije. a da se istoj osobi kasnije sudi za kriviĉno djelo ĉija obiljeţja obuhvataju i obiljeţja prekršaja. a njihovom primjenom prvenstveno se nastoji vaspitno djelovati na uĉinioca da ne ponovi djelo. niti mu se ograniĉavaju slobode i prava. Uvjetna osuda i sudska opomena imaju niz zajedniĉkih karakteristika: a) U osnovi se radi o mjerama opomene za izvršeno djelo i upozorenja uĉiniocu da više ne vrši kriviĉna djela.COM . odnosno povrede vojne discipline. Pri svakom uraĉunavanju. izdrţana kazna ili dio kazne u inostranstvu i sl. vrijeme provedeno na posmatranju u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.WWW. Sudska opomena je mjera upozorenja uĉinioca o nedozvoljenosti njegovog ponašanja. e) Uvjetna osuda i sudska opomena imaju izrazito humanistiĉki karakter. vojniĉki pritvor ili novĉana kazna ko ji su već izdrţani odnosno plaćeni za pomenuti prekršaj. privredni prijestup ili povredu vojne discipline. Njihovom primjenom se uĉinilac po pravilu ne lišava. Iz ovakve zakonske definicije proizilaze i kumulativno postavljeni uslovi za primjenu ovih mjera: djelo malog znaĉaja. c) Obje mjere orijentirane su ka uĉiniocu kriviĉnih djela. d) Polazeći od stanovišta da na graĊane antikriminalno djeluje i sama mogućnost izlaţenja pred sud. b) Uvjetna osuda i sudska opomena po pravilu se primjenjuju prema uĉiniocima lakših kriviĉnih djela. Pored navedenog.COM Pod “svakim drugim lišenjem slobode” podrazumijeva se npr. Njihova zajedniĉka kriminalno-politiĉka svrha je da posluţe kao supstituti za kratkotrajne kazne zatvora. uvjetna osuda sastoji se u nametanju odreĊenih obaveza uĉiniocu kriviĉnog djela i njegovom stavljanju pod nadzor odgovarajuće sluţbe. privredni prijestup ili povredu vojne discipline. pod uvjetom da osuĊeni ne izvrši novo kriviĉno djelo i da ispuni druge obaveze koje mu odredi sud. Radi se o najblaţim kriviĉnim sankcijama. UVJETNA OSUDA I SUDSKA OPOMENA OPĆE NAPOMENE O UVJETNOJ OSUDI I SUDSKOJ OPOMENI U nekim zakonodavstvima. privrednog prijestupa. dan lišenja slobode izjednaĉava se sa iznosom od 50 KM. moguće je da neka osoba bude kaţnjena za prekršaj. 147 WWW. sa mogućnošću da mu se za izvršeno djelo izrekne kazna ukoliko se ne pridrţava nametnutih obaveza. KZ FBiH) je da se prema kriviĉno odgovornom uĉiniocu ne primijeni kazna za djelo manjeg znaĉaja kad to nije nuţno radi kriviĉnopravne zaštite i kad se moţe oĉekivati da će upozorenje uz prijetnju kaznom (uvjetna osuda) ili samo upozorenje (sudska opomena) dovoljno uticati na uĉinioca da više ne ĉini kriviĉna djela.zatvaranje uĉinioca djela do privoĊenja istraţnom sudiji. sa stavljanjem u izgled izricanja kazne ako se ponovi vršenje kriviĉnog djela.

UVJETNA OSUDA NASTANAK UVJETNE OSUDE I NJENO KRIMINALNO-POLITIĈKO OPRAVDANJE Uvjetna osuda nastala je sredinom XIX vijeka u nekim drţavama SAD i u Engleskoj. ĉime se nastoji osigurati aktivno uĉešće osuĊenog u izvršenju kriviĉne sankcije.BH-PRAVNICI.COM . Radi se o sluţbi ĉija djelatnost prvenstveno ima karakter socijalnog staranja. tako da uĉinilac kriviĉnog djela nikad ne moţe raĉunati na izvjesnost uvjetne osude. moţe se oĉekivati da će mjera dovoljno uticati na uĉinioca.Stavljanjem pod nadzor (u anglosaksonskom sistemu) uslovno se odlaţe izricanje kazne. Izricanje uvjetne osude je uvijek fakultativno – o tome odluĉuje sud. Razlike ovog sistema u odnosu na anglosaksonski su slijedeće: . Anglosaksonski sistem (sistem iskušavanja – probation sistem) je najstariji. Kontinentalni sistem preteţno je prihvaćen u evropskim i zemljama Latinske Amerike. 3. Moţe se izreći samo pod odreĊenim zakonskim uvjetima – intencija je da se njena primjena ograniĉi na lakša kriviĉna djela. postoji nekoliko zajedniĉkih karakteristika u vezi sa njenom primjenom: 1. U njemu uvjetna osuda znaĉi samostalnu kriviĉnu sankciju ĉija je suština stavljanje uĉinioca pod nadzor odgovarajuće sluţbe za odreĊeni period vremena. Uvjetna osuda je humana sankcija koja po pravilu ne proizvodi znaĉajnije štetne posljedice u pogledu socijalnog. Osim toga. Uvjetna osuda primjenjuje se prema kriviĉno odgovornim uĉiniocima. uvjetna osuda je opravdana u smislu individualizacije kriviĉne sankcije. Izricanje ove sankcije uslovljeno je prethodnom saglasnošću uĉinioca kriviĉnog djela.WWW. MeĊutim ovakvi prigovori su neosnovani jer je izricanje uvjetne osude uvijek fakultativno. Osnovni prigovor koji se upućuju na raĉun opravdanosti postojanja uvjetne osude su da ova sankcija nije opravdana sa aspekta generalne prevencije.BH-PRAVNICI. kontinentalni i mješoviti sistem. jer ĉesta primjena uvjetne osude stvara uvjerenje da se za prvo kriviĉno djelo po pravilu ne kaţnjava. 4. 148 WWW. dok se uvjetnom osudom (kontinentalni sistem) odlaţe izvršenje izreĉene kazne. Primjenom uvjetne osude treba da se ostvare ciljevi politike suzbijanja kriminaliteta. uz rizik opoziva uslovne osude. Bez obzira na prisutne razlike u reguliranju uvjetne osude u zakonodavstvima. već je osuĊeni duţan sam voditi raĉuna o izvršavanju nametnutih obaveza. a i najcjelishodnija je mjera u sluĉajevima kada odreĊeni razlozi ukazuju na štetnost upućivanja uĉinioca u kaznenu ustanovu.Uvjetno osuĊena osoba ne stavlja se pod nadzor. U tom periodu se uĉiniocu nameću odreĊene obaveze ĉije izvršenje kontroliše sluţba za nadzor sa kojom osuĊeni ĉesto kontaktira. 2.Izricanje uvjetne osude nije uslovljeno prethodnim pristankom uĉinioca kriviĉnog djela.COM kazna nije nuţna za kriviĉnopravnu zaštitu. . . Drugi prigovor je da primjena uvjetne osude vodi nejednakom tretiranju uĉinilaca kriviĉnih djela jer se nekima izriĉe uvjetna osuda. ekonomskog i porodiĉnog statusa uĉinioca. a nekima bezuvjetna kazna za isto djelo. RAZLIĈITI SISTEMI UVJETNE OSUDE Danas uglavnom postoje 3 sistema uvjetne osude: anglosaksonski.

U anglosaksonskom sistemu uvjetna osuda se sastoji u stavljanju pod nadzor i sama prijetnja kaznom ne postoji kao samostalna kriviĉna sankcija. Najĉešće se jedan uzima kao osnovni. a ne o osudi na kaznu. U anglosaksonskom sistemu uĉiniocu se prijeti kaznom koja nije unaprijed odreĊena. Prema tome. već mu se pruţa pomoć i vrši nadzor nad njegovim ponašanjem. dok je primjena drugog po pravilu namijenjena posebnim kategorijama uĉinilaca KD. tako da je moguće izreći samo prijetnju kaznom. U osnovi ovog sistema je kontinentalni sistem uvjetne osude. uz istovremeno stavljanje osuĊenog pod nadzor odgovarajuće sluţbe. u našem pravu je uvjetna osuda odlaganje izricanja kazne uĉiniocu kriviĉnog djela. Zakon u tom smislu obavezuje sud da pri odluĉivanju da li 149 WWW. ali on istovremeno otklanja osnovnu slabost kontinentalnog sistema: uvjetno osuĊeni više nije prepušten samom sebi.COM . a izriĉe se tek ako doĊe do opoziva uvjetne osude. već se u sluĉaju potrebe ta kazna naknadno utvrĊuje u posebnom sudskom postupku. ĉime uvjetna osuda gubi karakter samostalne kriviĉne sankcije. UtvrĊivanje kazne prilikom izricanja uvjetne osude u našem pravu sliĉno je evropskom sistemu uvjetne osude. odnosno ako je postojao poseban zakonski osnov za ublaţavanje. dok se u našem sistemu kazna samo utvrđuje. Danas sve veći broj kriviĉnih zakonodavstava paralelno prihvata više modaliteta uvjetne osude.COM U mješovitom sistemu uvjetna osuda je odlaganje izvršenja izreĉene kazne.51 KZ) Postoje 3 kumulativno postavljene pretpostavke za izricanje uvjetne osude: a) Da je uĉinjeno kriviĉno djelo i da je uĉinilac kriviĉno odgovoran. c) Uvjerenje suda da će se primjenom uvjetne osude postići svrha kazne. MeĊutim. Kao i u anglosaksonskom sistemu.BH-PRAVNICI. Ako je istovremeno utvrĊena i zatvorska i novĉana kazna. Za ova djela uvjetna osuda se moţe izreći samo ako je kazna zatvora do 2 godine utvrđena primjenom odredaba o ublaţavanju kazne. radi se o upozorenju uz prijetnju kaznom. Pretpostavke (uvjeti) za izricanje uvjetne osude (ĉl. U našem sistemu uvjetna osuda moţe ali ne mora biti praćena zaštitnim nadzorom. radi se o teškim kriviĉnim djelima za koja se uvjetna osuda moţe izreći samo ako su izvršena pod osobito olakšavajućim okolnostima. To su kriviĉna djela za koja je kao najmanja mjera kazne propisan zatvor od 3 ili više godina. Ova razlika je znaĉajna prvenstveno zbog toga što izricanje kazne u uvjetnoj osudi dovodi do zakljuĉka da je u pitanju osuda na kaznu. odnosno dovoljno uticati na uĉinioca da ne vrši kriviĉna djela. 2.BH-PRAVNICI. izmeĊu anglosaksonskog i našeg sistema postoje 2 bitne razlike: 1. b) Da je utvrĊena kazna zatvora do dvije godine ili novĉana kazna.WWW. jer se kod ovih djela kazna moţe ublaţiti najviše do 1 godine. Razlika je u tome što se u evropskom sistemu uĉiniocu izriče kazna. Dakle. uvjetna osuda moţe se odnositi na zatvor ili na obje kazne. Drugo ograniĉenje odnosi se na kriviĉna djela za koja se moţe izreći kazna zatvora u trajanju od 10 godina ili teţa kazna. ali nije identiĉna ni sa jednim od tih sistema. UVJETNA OSUDA U NAŠEM KRIVIĈNOM PRAVU Koncepcija uvjetne osude u našem pravu se u izvjesnoj mjeri oslanja na rješenja prihvaćena u anglosaksonskom i evropskom pravu. Pritom nije od znaĉaja da li su ove kazne utvrĊene za jedno ili više kriviĉnih djela izvršenih u sticaju. Ovo ukazuje da se prilikom izricanja uvjetne osude moraju utvrditi sve okolnosti za izricanje ove sankcije. U našem pravu prijetnja kaznom je odreĊena. uvjetna osuda ne moţe se izreći za kriviĉna djela na koja se ni primjenom odredaba o ublaţavanju ne bi mogla izreći kazna manja od jedne godine zatvora. Postoje 2 izuzetka od ovog naĉela: prvo.

ili za prirodu izvršenog djela.uvjetna osuda posebno je namijenjena iskljuĉivo punoljetnim uĉiniocima kriviĉnih djela. njegovo ponašanje poslije kriviĉnog djela. . Opći fakultativni uvjeti su oni koji se mogu postaviti u svakoj uvjetnoj osudi. s tim što rok za neizvršenje novog KD ne moţe biti kraći od jedne niti duţi od pet godina. Osim prethodnog. b) Pri odmjeravanju kazne ranija uvjetna osuda moţe se uzeti kao oteţavajuća okolnost. posjećivanje odgovarajućih psiholoških ili drugih savjetovališta. stepen kriviĉne odgovornosti i druge okolnosti pod kojima je djelo uĉinjeno. Dejstvo uvjetne osude Dejstva uvjetne osude sastoje se u slijedećem: a) Uvjetna osuda upisuje se u kaznenu evidenciju i ukoliko nije opozvana. neispunjenje odreĊenih obaveza.uvjetna osuda ne povlaĉi pravne posljedice osude. ranije izvršeno kriviĉno djelo.BH-PRAVNICI. sud moţe uvjetno osuĊenom odrediti da ispuni i neke druge uvjete. oduzimanje predmeta.110). obaveznog uvjeta.BH-PRAVNICI.COM . Posebna obiljeţja uvjetne osude su: . Ukoliko osuĊeni ne ispuni ovaj uvjet. Imovinska korist pribavljena izvršenjem kriviĉnog djela obavezno se oduzima od uĉinioca (ĉl. Uvjetno osuĊenom licu mogu se postaviti samo oni fakultativno postavljeni uvjeti koji su predviĊeni Zakonom. Ti fakultativni uvjeti se u kriviĉnopravnoj teoriji dijele na opće i posebne. Takvi uvjeti su: povrat imovinske koristi pribavljene vršenjem KD i naknada prouzrokovane štete. d) Uz uvjetnu osudu se osuĊenom mogu izreći i odreĊene mjere bezbjednosti: zabrana upravljanja motornim vozilom. 150 WWW. U sluĉaju izvršenja novog kriviĉnog djela za vrijeme roka provjeravanja.WWW.COM će izreći uvjetnu osudu posebno u obzir uzme osobu uĉinioca. Posebni fakultativni uvjeti se po svojoj sadrţini vezuju ili za liĉnost uĉinioca. Uvjeti pod kojima se izriĉe uvjetna osuda Odluka o uvjetnoj osudi mora uvijek sadrţavati obavezu osuĊenog da za vrijeme koje mu odredi sud ne ponovi vršenje kriviĉnog djela. neovisno o kriviĉnom djelu i uĉiniocu. te je sud duţan izreći ovu mjeru kad su ispunjeni zakonski uvjeti njene primjene. Opozivanje uvjetne osude Zakon poznaje 3 razloga zbog kojih se uvjetna osuda moţe opozvati: izvršenje novog kriviĉnog djela za vrijeme roka provjeravanja. c) Mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene kriviĉnim djelom izriĉe se i u sudskoj odluci kojom je izreĉena uvjetna osuda. Taj rok se naziva vrijeme provjeravanja. obavezno lijeĉenje alkoholiĉara i narkomana itd. U presudi kojom se izriĉe uvjetna osuda odreĊuju se i rokovi za ispunjenje obaveza. to je osnov za obavezno ili fakultativno opozivanje uvjetne osude. izmirenje dospjelih obaveza i uredno plaćanje izdrţavanja itd. npr: lijeĉenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.52). opozivanje uvjetne osude moţe biti obavezno ili fakultativno (ĉl. njegov raniji ţivot. briše se nakon jedne godine od isteka vremena provjeravanja.

utvrdiće jedinstvenu kaznu primjenom odredaba o odmjeravanju kazne za kriviĉna djela u sticaju. Sud će opozvati uvjetnu osudu ako ocijeni da ne bi bilo osnova za izricanje uvjetne osude da se znalo za to djelo. za novo kriviĉno djelo moţe izreći uvjetnu osudu ili kaznu. U sluĉaju opoziva. . Ako je za vrijeme provjeravanja uvjetno osuĊenom izreĉena kazna zatvora manja od 2 godine. Vrijeme se raĉuna od dana pravosnaţnosti presude. sud moţe u okviru vremena provjeravanja produţiti rok za njeno ispunjenje. (ĉl.55).ako utvrdi da uvjetno osuĊeni iz opravdanih razloga ne moţe ispuniti nametnutu obavezu. U njoj se moraju utvrditi osnov za opozivanje i razlozi kojima se sud rukovodio da opozove uvjetnu osudu. sud je moţe ukinuti ili je zamijeniti nekom drugom obavezom koja takoĊer mora biti predviĊena u Zakonu.COM Uvjetna osuda se obavezno opoziva ako uvjetno osuĊeni izvrši kriviĉno djelo (ili više KD u sticaju) za koje mu bude izreĉena kazna zatvora od 2 godine ili teţa kazna. a za koje se nije znalo. ne predstavlja osnov za opoziv uvjetne osude. ili novĉana kazna.moţe opozvati uvjetnu osudu. a to je presudom utvrĊeno nakon isteka roka provjeravanja.COM . pa i pored toga osuĊeni bez opravdanih razloga nije ispunio nametnutu obavezu.WWW.BH-PRAVNICI. Ako sud ne opozove ranije izreĉenu uvjetnu osudu. Ovu odluku sud će posebno donijeti ako je prethodno dolazilo do produţavanja roka za ispunjenje obaveze ili njene zamjene sa drugom. Ranije izvršeno kriviĉno djelo je fakultativni osnov za opozivanje uvjetne osude. Pritom se kazna iz opozvane uvjetne osude uzima kao utvrĊena. . uvjetna osuda moţe se opozvati najkasnije u roku od 1 godine od dana kad je proteklo vrijeme provjeravanja. za sva izvršena kriviĉna djela izriĉe jedinstvenu kaznu primjenom odredaba o odmjeravanju kazne za kriviĉna djela u sticaj. Rok u kome se moţe opozvati uvjetna osuda je vrijeme provjeravanja (ĉl. Rok o 1 godine po isteku vremena provjeravanja vaţi i u sluĉaju neispunjenja odreĊenih obaveza od strane uvjetno osuĊenog.53) Ovdje se radi o kriviĉnom djelu izvršenom prije izricanja uvjetne osude. sud mora opozvati uvjetnu osudu. odnosno vezan je zabranom izricanja uvjetne osude.BH-PRAVNICI. Vrijeme provjeravanja u novoj uvjetnoj osudi ne moţe biti kraće od jedne niti duţe od 5 godina. sud izriĉe jedinstvenu kaznu u skladu sa odredbama o odmjeravanju kazne za kriviĉna djela u sticaju. Zavisno od toga sud moţe donijeti neku od slijedećih odluka: . ali da rok ispunjenja nije realno odreĊen. MeĊutim. Uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom 151 WWW. ako uĉinitelju za kriviĉna djela utvrĊena u uvjetnoj osudi i nova kriviĉna djela treba izreći kaznu zatvora u trajanju od više od 2 godine. sud može ali ne mora opozvati uvjetnu osudu. Neispunjenje obaveza koje su nametnute uvjetno osuĊenom (ĉl. Sudska opomena izreĉena uvjetno osuĊenom u vrijeme provjeravanja.ako utvrdi da uvjetno osuĊeni moţe ispuniti obavezu. ako se radi o fakultativnom opozivu. Ako u tom vremenu osuĊeni uĉini kriviĉno djelo koje povlaĉi opoziv uvjetne osude. Kad je sud opozvao uvjetnu osudu. Ako sud odluĉi ponovo izreći uvjetnu osudu. Donošenju sudske odluke u ovakvom sluĉaju prethodi ispitivanje razloga zbog kojih uvjetno osuĊeni nije ispunio nametnute obaveze u datom roku. Odluku o opozivanju uvjetne osude u formi presude donosi sud koji je sudio u prvom stepenu. a proteklo vrijeme provjeravanja iz prethodne uvjetne osude se ne uraĉunava u vrijeme predviĊeno novom uvjetnom osudom.54) takoĊer je fakultativni osnov za opozivanje uvjetne osude.

UVJETI ZA IZRICANJE SUDSKE OPOMENE I NJENO DEJSTVO Uvjeti za izricanje sudske opomene Dva su naĉelna uvjeta za izricanje sudske opomene: da je za izvršeno djelo prop isana kazna zatvora do jedne godine ili novĉana kazna i da je djelo uĉinjeno pod takvim olakšavajućim okolnostima koje ga ĉine osobito lakim.uzdrţavanje od upotrebe alkohola ili opojnih droga. skrbi. Ako osuĊeni ne ispunjava obaveze koje mu je sud odredio.BH-PRAVNICI.COM Uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom je samo poseban oblik uvjetne osude. U tom prijekoru i upozorenju je osnovna sadrţina sudske opomene kao kriviĉne sankcije. Ako u toku trajanja zaštitnog nadzora sud utvrdi da je ispunjena svrha ove mjere. s tim što sud moţe odrediti da se uĉinitelj kome je izreĉena uvjetna osuda stavi pod zaštitn i nadzor ako smatra da će se uz tu mjeru bolje ostvariti svrha uvjetne osude. . sklonosti i navike u naĉinu voĊenja ţivota.56). moţe se reći da je sudska opomena posebna vaspitna mjera za punoljetne uĉinioce kriviĉnih djela. pobude iz kojih je uĉinio kriviĉno djelo i ponašanje nakon ĉinjenja kriviĉnog djela. produţiti trajanje zaštitnog nadzora u okviru vremena provjeravanja ili opozvati uvjetnu osudu. SUDSKA OPOMENA POJAM I ZNAĈAJ SUDSKE OPOMENE Sudska opomena je specifiĉna kriviĉna sankcija koja se pod odreĊenim zakonskim uvjetima moţe izreći punoljetnom i kriviĉno odgovornom uĉiniocu kriviĉnog djela.COM .prihvatanje zaposlenja koje odgovara struĉnoj spremi i sposobnostima uĉinitelja.posjećivanje odreĊenih psiholoških i drugih savjetovališta i postupanje po njihovim zahtjevima. sud ga moţe opomenuti. njegovo opće zdravstveno i duševno stanje.57).osposobljavanje za odreĊeno zanimanje. Zaštitni nadzor obuhvata mjere pomoći. (ĉl. Dakle.raspolaganje plaćom i drugim prihodima ili imovinom na primjeren naĉin i u skladu sa braĉnim.58) Opozivanjem uvjetne osude zaštitni nadzor se automatski ukida.lijeĉenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi. s tim što ne moţe biti kraće od 6 mjeseci. niti duţe od 2 godine. Drugi uvjet je faktiĉko pitanje koje sud utvrĊuje u svakom konkretnom sluĉaju uzimajući u obzir okolnosti koje se odnose na uĉinioca ili djelo. raniji ţivot. kao i sadrţaj osnovnog oblika uvjetne osude. .BH-PRAVNICI. Te mjere predviĊene su Zakonom (ĉl. Trajanje zaštitnog nadzora kreće se u okviru trajanja vremena provjeravanja. liĉne i porodiĉne prilike i druge okolnosti od znaĉaja za izbor mjera zaštitnog nadzora i njihovo trajanje. što znaĉi da vaţe iste odredbe za odreĊivanje i opoziv ove mjere. Uopšteno 152 WWW. Dakle. . nadzora i zaštite. odnosno porodiĉnim obavezama. Prilikom izbora obaveza sud je obavezan da naroĉito uzme u obzir godine starosti uĉinitelja. a mogu biti: . imajući u vidu liĉnost uĉinoca i okolnosti izvršenja djela (ĉl. moţe ranije obaveze zamijeniti drugima. moţe ukinuti zaštitni nadzor prije proteka odreĊenog vremena. uslovi za izricanje sudske opomene su izvršeno kriviĉno djelo i utvrĊena kriviĉna odgovornost uĉinioca.WWW. Izricanjem sudske opomene uĉiniocu se upućuje prijekor za izvršeno djelo i istovremeno upozorenje da će se prema njemu u sluĉaju ponovnog izvršenja djela primijeniti stroţija krivĉna sankcija. . .

S druge strane. sudska opomena se moţe izreći i kad je propisan zatvor do 3 godine. Njihovo pojavljivanje vezuje se uglavnom za uĉenje italijanske pozitivne škole prema kome je potrebno kao jedinu kriviĉnopravnu mjeru ustanoviti mjeru socijalne zaštite. ali za odreĊena kriviĉna djela i pod uvjetima predviĊenim zakonom.uĉinilac kome je izreĉena sudska opomena ima status osuĊivanog lica. Uvjeti za izricanje sudske opomene postavljeni su kumulativno. .uz sudsku opomenu mogu se izreći mjere sigurnosti zabrana upravljanja motornim vozilom i oduzimanje predmeta. a kazne izostaviti iz sistema kriviĉnih sankcija. ali da ipak ne postoje uvjeti za primjenu instituta djela malog znaĉaja.ne moţe se izreći sudska opomena vojnim licima se za kriviĉna djela protiv oruţanih snaga FBiH.WWW. Sudska opomena moţe se izreći i za više kriviĉnih djela u sticaju. 153 WWW. . Izuzetno.vijeka.COM . ukupnost ovih okolnosti treba ukazivati da je djelo po znaĉaju ispod prosjeka u kome se to djelo najĉešće javlja.sudska opomena ne moţe se izreći ni maloljetnom uĉiniocu kriviĉnog djela. .sudska opomena izriĉe se rješenjem. MJERE SIGURNOSTI NASTANAK MJERA SIGURNOSTI I OSNOV NJIHOVE PRIMJENE Nastanak mjera sigurnosti Kao samostalne kriviĉne sankcije mjere sigurnosti su se u kriviĉnom zakonodavstvu pojavile poĉetkom 20.BH-PRAVNICI. . Osnov primjene mjera sigurnosti Neke osobe usljed duševne poremećenosti nisu sposobne pravilno procijeniti svoje ponašanje niti shvatiti pravni znaĉaj kazne. te mu se izreĉena sudska opomena moţe uzeti kao oteţavajuća okolnost pri odmjeravanju kazne za novo kriviĉno djelo.sudska opomena ne moţe biti osnov za nastupanje pravnih posljedica osude. ako su za svako od tih djela ispunjena 2 prethodno navedena uvjeta. Dejstvo sudske opomene i njena posebna obiljeţja Karakteristike i pravna dejstva sudske opomene ogledaju se u slijedećem: . .COM reĉeno. kazna i dalje ostaje osnovna mjera u borbi protiv kriminaliteta. ali prema odreĊenim uĉiniocima kriviĉnih djela pored kazne treba primijeniti i mjeru sigurnosti. . Po koncepciji sociološke škole. a u nekim sluĉajevima tu mjeru treba izreći umjesto kazne. .BH-PRAVNICI. Sud je pri odluĉivanju da li će izreći sudsku opomenu duţan voditi raĉuna o svrsi sudske opomene i posebno uzeti u obzir okolnosti vezane za djelo i uĉinioca.izreĉena opomena unosi se u kaznenu evidenciju i iz nje se briše ako osuĊeni u roku od jedne godine od dana pravosnaţnosti sudske odluke ne uĉini novo kriviĉno djelo. U odnosu na ove dvije kategorije delikvenata treba umjesto kazne primjenjivati posebne mjere društvene zaštite. ali sud nije obavezan izreći sudsku opomenu i u situaciji kad su ispunjena oba uvjeta. meĊu uĉiniocima kriviĉnih djela nailazi se i na takve liĉnosti koje imaju formiranu sklonost ka vršenju kriviĉnih djela.oduzimanje imovinske koristi izriĉe se i kad je uĉiniocu kriviĉnog djela izreĉena sudska opomena.

osnov za izricanje kazne i mjere sigurnosti jeste uĉinjeno kriviĉno djelo. . To su mjere koje obuhvataju zabranu vršenja odreĊenih djelatnosti. što praktiĉno predstavlja produţenje kazne. delikventima iz navike i profesionalnim delikventima.BH-PRAVNICI. U odnosu na kazne. Osim toga. Mada se i kazna i mjera sigurnosti izriĉu u vezi sa kriviĉnim djelom. One obuhvataju lišavanje slobode uĉinioca. Ona ne mora proizilaziti samo iz duševno anormalnog stanja ili sklonosti ka vršenju kriviĉnih djela. u ĉemu odreĊeni udio ima i zastrašujuća moć kazne. Uĉinilac kaznu osjeća kao zlo koje mu se ĉini zbog izvršenog djela. Kazna je reakcija na zloĉin i time usmjerena prema dogaĊaju iz prošlosti.izricanje od strane suda. dok se vrijeme trajanja mjere sigurnosti ne mora uvijek unaprijed odrediti jer se u odreĊenim sluĉajevima ne moţe predvidjeti koliko je vremena potrebno da bi se uĉinilac izlijeĉio.COM Kasnije. spreĉavanje uĉinioca da u budućnosti vrši kriviĉna djela i njegovo popravljanje. sistem mjera bezbjednosti je proširen. Mjera sigurnosti je usmjerena ka budućnosti ĉiji osnovni smisao je da se otkloni opasno stanje uĉinioca. Mjera sigurnosti za neposredni cilj ima specijalnu prevenciju i nema zastrašujući već terapeutski sadrţaj. mjere sigurnosti imaju karakter dopunske kriviĉne sankcije. Najspornija je opravdanost posebnih mjera sigurnosti koje se primjenjuju prema multirecidivistima. uticaj djela je pritom razliĉit.BH-PRAVNICI. Primjena mjera sigurnosti u ovakvim sluĉajevima je nacjelishodnija. Kaznom se ostvaruju ciljevi generalne i specijalne prevencije. . . već i iz drugih karakteristika liĉnosti (sklonost ka pretjeranoj upotrebi alkohola ili opojnih sredstava) ili nekih okolnosti koje su imale poseban uticaj na pojedine uĉinioce.WWW. Osnov za primjenu mjera sigurnosti postaje opasnost od ponovnog vršenja krivičnih djela. pod uticajem kriminoloških saznanja o uzrocima kriminaliteta i mjerama za njihovo suzbijanje. Razlike izmeĊu kazne i mjere sigurnosti: Neposredni ciljevi kazne i mjere sigurnosti su razliĉiti. odnosno da bi se otklonile njegove navike. a izvršavaju se poslije kazne zatvora.COM . Mjere koje obuhvataju lijeĉenje delikvenata opravdane su i sa aspekta zaštite društva od kriminaliteta. Opravdane su i mjere sigurnosti koje se primjenjuju u cilju otklanjanja odreĊenih okolnosti i uvjeta koji stimulativno djeluju na vršenje kriviĉnih djela.i sa jednom i sa drugom kriviĉnom sankcijom mogu se ograniĉiti slobode i prava uĉinioca KD. MJERE SIGURNOSTI I KAZNA Zajedniĉke karakteristike mjere sigurnosti i kazne su: .odreĊenost u zakonu. jer bi se kazna mogla štetno odraziti na duševno stanje uĉinioca. Po pravilu se izriĉu uz kaznu i izvršavaju nakon kazne ili paralelno sa kaznom. neodreĊenost njihovog trajanja uvodi “na mala vrata” arbitrarno kaţnjavanje koje je neprihvatljivo za demokratsko kriviĉno zakonodavstvo. OPRAVDANOST MJERA SIGURNOSTI KAO KRIVIĈNIH SANKCIJA Opravdanost mjera sigurnosti potrebno je cijeniti s obzirom na njihov sadrţaj. - - - 154 WWW. ciljeve koji se ţele postići njihovom primjenom i uvjete pod kojima se izriĉu. . a mjeru sigurnosti ne. a i sa aspekta humanog postupanja sa uĉiniocem. Kazna se uvijek izriĉe na odreĊeno vrijeme.svrha kazne i mjere sigurnosti je zaštita društva od kriminaliteta.

Dakle. . Kurativne (vaspitne) mjere se sastoje u odgovarajućem medicinskom tretmanu u zdravstvenoj ustanovi ili u tretmanu na slobodi pod nadzorom. Njihov cilj je da ponovno vršenje kriviĉnih djela sprijeĉe kroz izolaciju uĉinioca kriviĉnog djela iz društva i njihovo popravljanje primjenom odreĊenog institucionalnog tretmana. Personalne mjere sigurnosti pogaĊaju liĉnost uĉinioca kriviĉnog djela. Preventivne mjere sigurnosti obuhvataju ograniĉavanje nekih prava uĉinioca u cilju spreĉavanja vršenja novih kriviĉnih djela.COM KLASIFIKACIJA MJERA SIGURNOSTI S obzirom na pravna dobra koja pogaĊa primjena mjera sigurnosti mjere sigurnosti se klasificiraju na personalne i realne. U okviru ove opće svrhe. Primjenjuju se prvenstveno prema anormalnim delikventima. djelatnosti ili duţnosti. Tu spadaju npr. Realne mjere se odnose na imovinu uĉinioca i njima se uĉinilac lišava nekog imovinskog prava. Njihovom primjenom se uĉinilac lišava ili ograniĉava u nekim liĉnim slobodama i pravima. mjere sigurnosti imaju za cilj da se otklone stanja ili uvjeti koji mogu uticati da uĉinilac ubuduće vrši kriviĉna djela (ĉl.obavezno psihijatrijsko lijeĉenje na slobodi. Prema svrsi primjene. oduzimanje predmeta i sl. cilj je da se otklone stanja vezana za liĉnost uĉinioca ili odreĊeni uvjeti koji mogu uticati na uĉinioca da ubuduće vrši kriviĉna djela. alkoholiĉarima i narkomanima.protjerivanje stranca iz zemlje.BH-PRAVNICI. Primjenjuju se prema multirecidivistima i delikventima iz navike. kurativne (vaspitne) i preventivne.BH-PRAVNICI. Svrha mjera sigurnosti Primjenom mjera sigurnosti treba da se ostvari opća svrha kriviĉnih sankcija – suzbijanje djelatnosti kojima se ugroţavaju pravna dobra zaštićena kriviĉnim zakonodavstvom. Opća pravila o primjeni mjera sigurnosti 155 WWW. . zabrana boravka u odreĊenom mjestu.oduzimanje predmeta.COM . .zabrana upravljanja motornim vozilom. . mjere sigurnosti se dijele na eliminatorne.61) predviĊa slijedeće mjere sigurnosti: . mjere sigurnosti se mogu podijeliti na one koje obuhvataju lišavanje slobode i ostale mjere sigurnosti.obavezno lijeĉenje narkomana i alkoholiĉara.60).WWW.obavezno psihijatrijsko lijeĉenje i ĉuvanje u zdravstvenoj ustanovi.zabrana vršenja poziva. MJERE SIGURNOSTI U NAŠEM KRIVIĈNOM PRAVU Sistem mjera sigurnosti KZ FBiH (ĉl. . Eliminatorne su mjere sigurnosti koje obuhvataju lišavanje slobode. Po formalnom kriteriju. .

Za njih vaţi naĉelo zakonitosti. djelatnosti ili duţnosti i zabrana upravljanja m/v kreću se u odreĊenom trajanju. Uĉiniocu kriviĉnog djela moţe se izreći jedna ili više mjera sigurnosti.WWW. Uz to je potrebno da budu ispunjeni i drugi zakonom predviĊeni uvjeti (ĉl. a uz svaku mjeru sigurnosti propisuju se posebni uvjeti. Izuzetak su zabrana poziva djelatnosti i duţnosti. Osim navedenih.BH-PRAVNICI. i dalje vršiti kriviĉna djela. ali neke od njih mogu se izricati i uĉiniocima koji su u vrijeme izvršenja djela bili neuraĉunljivi ili bitno smanjeno uraĉunljivi. bez obzira na broj KD. Obavezno lijeĉenje narkomana i alkoholiĉara. pri izricanju mjera sigurnosti primjenjuju se još neka zakonska pravila koja su iskljuĉivo vezana za ovu vrstu sankcija: Uĉiniocu kriviĉnog djela sud moţe izreći mjeru sigurnosti samo kad su ispunjeni zakonom predviĊeni uvjeti za njenu primjenu. Mjere sigurnosti zabrana vršenja poziva. tj. Izriĉu se samo uĉiniocima kriviĉnih djela. pa i uz osloboĊenje od kazne. Amnestija i pomilovanje po pravilu ne obuhvataju mjere sigurnosti. zabrana upravljanja motornim vozilom i oduzimanje predmeta mogu se izreći uz svaku kriviĉnu sankciju. Odredbama o svrsi mjera sigurnosti KZ odreĊuje opće uvjete za njihovu primjenu. b) Uĉinilac mora biti opasan po okolinu. Po svojoj prirodi ovaj uvjet je takav da njegovo postojanje sud moţe utvrditi samo na osnovu struĉnog mišljenja ljekara. zabrana upravljanja motornim vozilom i oduzimanje predmeta. OdreĊene mjere sigurnosti mogu se izreći i maloljetnom uĉiniocu kriviĉnog djela. Mjere sigurnosti u naĉelu nisu samostalne kriviĉne sankcije. - - - - POJEDINE MJERE SIGURNOSTI Obavezno psihijatrijsko lijeĉenje i ĉuvanje u zdravstvenoj ustanovi Kao i sve druge kriviĉne sankcije. Zabrana vršenja poziva djelatnosti ili duţnosti i protjerivanje stranca iz zemlje mogu se izreći ako je uĉiniocu izreĉena kazna ili uvjetna osuda.COM . Uz te mjere se mogu izreći zabrana vršenja poziva djelatnosti ili duţnosti. mogu se izreći samo mjere koje su izriĉito propisane u Zakonu. zabrana upravljanja m/v kad je izreĉena profesionalnom vozaĉu ili protjerivanje stranca iz zemlje. Ukoliko to stanje nastane nakon izvršenja kriviĉnog djela. Izuzeci su obavezno psihijatrijsko lijeĉenje i ĉuvanje u zdravstvenoj ustanovi i obavezno psihijatrijsko lijeĉenje na slobodi. Najveći broj izriĉe se kriviĉno odgovornim uĉiniocima.63): a) Kod uĉinioca kriviĉnog djela treba u vrijeme izvršenja krivičnog djela postojati stanje neuraĉunljivosti ili bitno smanjene uraĉunljivosti. Pod tim se po pravilu podrazumijeva vjerovatnoća da će. 156 WWW. Izricanje mjera sigurnosti u naĉelu je fakultativno. koje se neuraĉunljivom uĉiniocu kriviĉnog djela izriĉu samostalno. koje se obavezno izriĉu neuraĉunljivim ili smanjeno uraĉunljivim uĉiniocima kad su ispunjeni zakonski uvjeti. ova mjera sigurnosti moţe se izreći samo povodom izvršenog kriviĉnog djela.BH-PRAVNICI. Izuzetak su ponovo obavezno psihijatrijsko lijeĉenje i ĉuvanje u zdravstvenoj ustanovi i obavezno psihijatrijsko lijeĉenje na slobodi. već se izriĉu uz neku drugu sankciju. s obzirom na svoje duševno stanje. mjera se ne moţe izreći bez obzira što stanje njegove liĉnosti ukazuje na opasnost daljeg vršenja kriviĉnih djela i potrebu lijeĉenja. Postojanje ove opasnosti mora se utvrĊivati u svakom konkretnom sluĉaju. c) Otklanjanje opasnog stanja kod uĉinioca mora da iziskuje njegovo lijeĉenje i ĉuvanje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.COM Mjere sigurnosti su vrsta kriviĉne sankcije.

Uĉiniocu koji je u vrijeme izvršenja kriviĉnog djela bio u stanju bitno smanjene uraĉunljivosti.65) sud može (nije obavezan) izreći punoljetnom uĉiniocu kriviĉnog djela. ako su uz postojanje kriviĉne odgovornosti ispunjeni slijedeći kumulativno postavljeni uvjeti: a) Kriviĉno djelo treba biti uĉinjeno usljed zavisnosti od stalne upotrebe opojnih droga ili alkohola. Obavezno lijeĉenje narkomana i alkoholiĉara Mjeru obaveznog lijeĉenja narkomana i alkoholiĉara (ĉl. Sud ne odreĊuje unaprijed vrijeme njenog trajanja jer je nemoguće unaprijed predvidjeti vrijeme potrebno za ostvarenje te svrhe.64) razlikuje 2 situacije. ali bez njegove izolacije iz društva. Ako je uĉiniocu bila izreĉena mjera obaveznog psihijatrijskog lijeĉenja i ĉuvanja u zdravstvenoj ustanovi. sud moţe odrediti da se osuĊeni uputi na izdrţavanje ostatka kazne ili da se pusti na uvjetni otpust.BH-PRAVNICI. Sud će izreći ovu mjeru ako utvrdi da je uĉinilac opasan po svoju okolinu. prvo se izvršava mjera sigurnosti pa tek nakon obustave njenog izvršenja pristupa se izvršenju kazne. ali da je potrebno lijeĉenje na slobodi. sud je obavezan da naroĉito uzme u obzir uspjeh lijeĉenja osuĊenog. Obavezno lijeĉenje na slobodi ne moţe trajati duţe od 2 godine. Ukoliko je vrijeme provedeno u zdravstvenoj ustanovi kraće od izreĉene kazne. Ovako sud moţe postupiti i ako ocijeni da je i pored lijeĉenja na slobodi uĉinilac postao toliko opasan po okolinu da je ĉuvanje u zdravstvenoj ustanovi neophodno. sud moţe odrediti da se mjera prinudno izvrši u zdravstvenoj ili drugoj specijaliziranoj ustanovi. obustavljajući izvršenje te mjere. ova mjera sigurnosti moţe se izreći samo ako mu je prethodno uz kaznu bila izreĉena i mjera obaveznog psihijatrijskog lijeĉenja i ĉuvanja u zdravstvenoj ustanovi. ako sud na osnovu rezultata lijeĉenja utvrdi da ĉuvanje u zdravstvenoj ustanovi nije više potrebno. 157 WWW. ili uĉiniocu koji je bio u stanju bitno smanjene uraĉunljivosti. 2. obavezno psihijatrijsko lijeĉenje na slobodi moţe se izreći u 2 sluĉaja: 1. c) Ova mjera sigurnosti moţe se izreći samo ako je uĉiniocu izreĉena kazna ili uvjetna osuda. Ako se uĉinilac bez opravdanog razloga ne podvrgne lijeĉenju na slobodi. Ova mjera izvršava se na slobodi ako je izreĉena uz uvjetnu osudu.COM Svrha ove mjere je lijeĉenje uĉinioca i otklanjanje opasnog stanja njegove liĉnosti. sudsku opomenu ili osloboĊenje od kazne. njegovo zdravstveno stanje. a uĉiniocu u stanju bitno smanjene uraĉunljivosti uz kaznu. odredio uvjetni otpust. Pritom se vrijeme provedeno u zdravstvenoj ustanovi uraĉunava u vrijeme trajanja kazne. zavisno od toga da li se mjera izriĉe neuraĉunljivom uĉiniocu. Obavezno psihijatrijsko lijeĉenje na slobodi Smisao ove mjere je da se lijeĉenjem uĉinioca sprijeĉi ponovno vršenje kriviĉnog djela.COM . Zakon (ĉl. sud moţe izreći obavezno psihijatrijsko lijeĉenje i ĉuvanje u zdravstvenoj ustanovi. a za otklanjanje ove opasnosti dovoljno je njegovo lijeĉenje na slobodi. pa mu je sud. Sud prati izvršenje mjere i zavisno od njenog uspjeha donosi odluku o obustavi izvršenja. Neuraĉunljivom uĉiniocu izriĉe se samostalno. b) Treba postojati opasnost da će uĉinilac usljed te ovisnosti i dalje vršiti kriviĉna djela. Ako se uĉinilac ne podvrgne lijeĉenju na slobodi ili ga samovoljno napusti. Pritom je za obustavu izvršenja dovoljno da je zdravstveno stanje uĉinioca toliko poboljšano da on više nije opasan po okolinu.BH-PRAVNICI. Obavezno psihijatrijsko lijeĉenje i ĉuvanje u zdravstvenoj ustanovi moţe se izreći samostalno ili uz kaznu. Uĉiniocu koji je djelo izvršio u stanju neuraĉunljivosti. Pri donošenju odluke o tome. Ukoliko se izriĉe uz kaznu.WWW. vrijeme provedeno u zdravstvenoj ustanovi i ostatak kazne koju osuĊeni nije izdrţao.

COM . U ocjeni da li će izreći ovu mjeru. sud moţe cijeniti svaku okolnost koju smatra znaĉajnom. Ako je mjera izreĉena uz kaznu zatvora.WWW. Da je uĉiniocu za izvršeno djelo izreĉena kazna. Zakonski uvjeti za izricanje ove mjere su: a) Uĉinilac treba da je izvršio kriviĉno djelo kojim se ugroţava javni saobraćaj. samostalne djelatnosti ili duţnosti vezane za upravljanje. Zabrana upravljanja motornim vozilom Zabrana upravljanja može biti izreĉena za m/v odreĊene vrste ili kategorije. Ova mjera moţe se izreći samo onim osobama koja imaju posebna ovlaštenja u pogledu raspolaganja povjerenom imovinom. ali je osloboĊen od kazne. Dakle. raspolaganje ili ĉuvanje povjerene imovine. izmeĊu izvršenog djela i zloupotrebe duţnosti mora postojati uzroĉni odnos. a za ĉije je vršenje potrebna odgovarajuća struĉna kvalifikacija. Duţnosti koje se odnose na povjerenu imovinu prvenstveno obuhvataju djelatnosti u drţavnim organima. kao i neuraĉunljivom uĉiniocu uz mjeru obaveznog psihijatrijskog lijeĉenja (u zdravstvenoj ustanovi ili na slobodi). odnosno da li je za to kršenje bio kaţnjavan ili ne. ovdje nije bitno da li je to kršenje bilo kvalificirano kao saobraćajni prekršaj ili kriviĉno djelo. c) Da okolnosti pod kojima je djelo izvršeno ili ranija kršenja saobraćajnih propisa od uĉinitelja pokazuju da je opasno da on upravlja vozilom odreĊene vrste ili kategorije. b) Uĉiniocu treba biti izreĉena kazna. raĉunajući od dana pravosnaţnosti odluke. Mjera se moţe izreći i uĉiniocu koji je oglašen krivim. uvjetna osuda ili mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog lijeĉenja (u ustanovi ili na slobodi). Pritom se vrijeme provedeno u zatvoru.BH-PRAVNICI.BH-PRAVNICI. odnosno zdravstvenoj ustanovi za ĉuvanje i lijeĉenje ne uraĉunava u vrijeme trajanja ove mjere. korištenje.67 st. nastavniĉka i sliĉne djelatnosti. advokatska. a ukupno trajanje ne moţe biti duţe od 2 godine.2) obavezuje da pritom naroĉito uzme u obzir da li je 158 WWW.COM Ukoliko je uĉiniocu izreĉena uvjetna osuda. 3. Izricanje mjere je fakultativno. djelatnosti ili duţnosti Zabranom moţe biti obuhvaćeno vršenje odreĊenog poziva. ljekarska. Vrijeme trajanja zabrane ne moţe biti kraće od jedne niti duţe od 10 godina. sud tu osudu moţe opozvati i tada se mjera izvršava uz kaznu koja je bila utvrĊena uvjetnom osudom. Uvjeti za izricanje mjere zabrane vršenja poziva. ali za Zakon (ĉl. Samostalne djelatnosti najĉešće imaju karakter struĉnih usluga koje vrše graĊani koristeći sredstva u privatnoj svojini. Sud obustavlja izvršenje mjere kad utvrdi da je prestala potreba za lijeĉenjem. Pod pozivom se po pravilu podrazumijevaju djelatnosti kojima se drugima pruţa struĉna pomoć. djelatnosti ili duţnosti su: 1. uvjetna osuda ili sudska opomena. vršenje djelatnosti ili duţnosti radi izvršenja kriviĉnog djela. Da je uĉinilac zloupotrijebio svoj poziv. 2. vrijeme provedeno u ustanovi za lijeĉenje uraĉunava se u kaznu. Sud je duţan da uz obavezu podvrgavanja uĉinioca lijeĉenju na slobodi odredi i ustanovu u kojoj će se to lijeĉenje sprovoditi. Drugi i treći uvjet su alternativno postavljeni. javnim preduzećima i sl. Takve su npr. Što se tiĉe ranijih kršenja saobraćajnih propisa. Da se opravdano moţe smatrati da bi dalje vršenje djelatnosti od strane uĉinioca bilo opasno. Zabrana vršenja poziva.

Ovakva shvatanja uglavnom su bila zastupljena u starijoj kriviĉnopravnoj literaturi. Oduzimanje predmeta Primjenom ove mjere uĉiniocu se oduzimaju predmeti koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za izvršenje kriviĉnog djela. Zastarjelost nastupa automatski nakon odreĊenog vremena od izvršenja djela.WWW. U svakom konkretnom sluĉaju sud mora utvrditi da se radi o predmetu namijenjenom za izvršenje kriviĉnog djela ili predmetu nastalom izvršenjem kriviĉnog djela. a koji su vlasništvo uĉinitelja. b) Dalji boravak stranca u FBiH je nepoţeljan. izricanje ove mjere automatski znaĉi i zabranu vršenja njegove profesionalne djelatnosti. Osnovni argument protiv zastarjelosti izvršenja kriviĉnih sankcija je mogućnost da osuĊeni svojim djelovanjem oteţava ili ĉak onemogući izvršenje kazne koja mu je izreĉena. istiĉe se da zastarjelost slabi efikasnost generalne prevencije. Osim toga. a ako se radi o mlaĊoj punoljetnoj osobi izricanje mjere moguće je i uz vaspitnu mjeru. odnosno od pravosnaţnosti odluke kojom je kriviĉna sankcija izreĉena. Ako se radi o profesionalnom vozaĉu. odnosno zdravstvenoj ustanovi za ĉuvanje i lijeĉenje se ne uraĉunava u vrijeme trajanja ove mjere. a zakonom se moţe odrediti i obavezno oduzimanje predmeta u nekim sluĉajevima. raĉunajući od dana pravosnaţnosti odluke. Od ove mjere treba razlikovati privremeno oduzimanje predmeta kao mjeru u kriviĉnom postupku. poĉev od dana pravosnaţnosti odluke. Sud je obavezan da po sluţbenoj duţnosti utvrĊuje da li je nastupila zastarjelost. te da je zastarjelost izvršenja kazne protivna autoritetu sudske odluke. Predmeti se mogu oduzeti i ako nisu vlasništvo uĉinioca kriviĉnog djela. ili se izreĉena sankcija ne moţe izvršiti (zastarjelost izvršenja kazni i drugih kriviĉnih sankcija). Vrijeme provedeno u zatvoru. Vrijeme trajanja mjere moţe biti 1-10 godina. 159 WWW.COM uĉinilac vozaĉ m/v po zanimanju. Pravno dejstvo zastarjelosti nastaje po sili zakona i nijedan uĉesnik u postupku ne moţe ga eliminirati.BH-PRAVNICI. Protjerivanje stranca iz zemlje Smisao ove mjere je da se strani drţavljanin sprijeĉi da ubuduće ĉini kriviĉna djela u FBiH. Zabrana upravljanja m/v ne moţe trajati kraće od 3 mjeseca ni duţe od 5 godina. U kriviĉnopravnoj teoriji sporno je pitanje opravdanosti postojanja ovog instituta. Postoje 2 uvjeta koja se moraju ispuniti za izricanje ove mjere: a) Strancu za izvršeno KD treba da je izreĉena kazna ili uvjetna osuda.COM . naĉina izvršenja kriviĉnog djela i drugih okolnosti. U vrijeme trajanja mjere ne uraĉunava se vrijeme provedeno u zatvoru. o ĉemu odluĉuje sud na osnovu procjene pobuda iz kojih je kriviĉno djelo uĉinjeno. ZASTARJELOST POJAM I VRSTE ZASTARJELOSTI Pojam zastarjelosti i njena opravdanost Zastarjelost je jedan od zakonskih osnova usljed kojeg se uĉiniocu kriviĉnog djela ne moţe izreći kriviĉna sankcija (zastarjelost kriviĉnog gonjenja).BH-PRAVNICI. Primjena mjere je naĉelno fakultativna. ili predmeti koji su nastali izvršenjem kriviĉnog djela. ako to zahtijevaju interesi opće sigurnosti ali time se ne dira u prava trećih osoba na naknadu štete od uĉinitelja.

Osim toga.BH-PRAVNICI. zastarjelost kriviĉnog gonjenja je procesna smetnja. ZASTARJELOST KRIVIĈNOG GONJENJA Pojam zastarjelosti kriviĉnog gonjenja i rokovi zastarjelosti Zastarjelost kriviĉnog gonjenja je zakonski osnov za prestanak ovlaštenja nadleţnih organa da protiv odreĊene osobe poduzmu kriviĉno gonjenje. zastarjelošću gonjenja nastupa i nemogućnost izricanja kriviĉne sankcije. Posebno opravdanje institut zastarjelosti dobiva ako se poveţe sa svrhom kaţnjavanja. d) 5 godina od izvršenja KD za koje se moţe izreći zatvor preko 3 godine. uĉinilac ne osjeća kaznu kao pravednu ako se ona izrekne nakon duţeg vremena od izvršenja djela ili ako se implementira nakon duţeg vremena od njenog izricanja. Primjena kazne bi u takvom sluĉaju znaĉila ĉistu odmazdu za izvršeno djelo. S druge strane. S obzirom na obim primjene. te kriviĉnih djela za koja po meĊunarodno pravu ne moţe nastupiti zastarjelost. c) 10 godina od izvršenja KD za koje se moţe izreći zatvor preko 5 godina. Obzirom da se protiv uĉinioca ne moţe pokrenuti. što zastarjelost ĉini institutom materijalnog kriviĉnog prava. Vrste zastarjelosti Postoje 2 vrste zastarjelosti: zastarjelost kriviĉnog gonjenja i zastarjelost izvršenja kazni i drugih kriviĉnih sankcija. Naše kriviĉno zakonodavstvo naĉelno prihvata neograniĉenu zastarjelost. zastarjelost moţe biti opća ili neograniĉena i posebna ili ograniĉena. proizilazi da je svrha kaţnjavanja ostvarena i bez izricanja odnosno izvršenja kazne.COM . Zastarjelost kriviĉnog gonjenja nastupa protekom odreĊenog vremena od izvršenja kriviĉnog djela. sa izuzetkom kriviĉnih djela genocida i ratnih zloĉina. Kod zastarjelosti kriviĉnog gonjenja nakon odreĊenog vremena od izvršenja kriviĉnog djela nastupa nemogućnost da se protiv nekog lica pokrene i vodi kriviĉni postupak. To vrijeme naziva se rok zastarjelosti. zastarjelost kriviĉnog gonjenja nastupa kad protekne: a) 35 godina od izvršenja KD za koje se po zakonu moţe izreći kazna dugotrajnog zatvora. Time slabi preventivno dejstvo kazne na uĉinioca.121).COM Danas preovladava shvatanje da zastarjelost ima svoje opravdanje iz više razloga.BH-PRAVNICI. što se ne moţe uklopiti ni u teoretske niti u zakonodavne koncepcije o svrsi kaţnjavanja. Zastarjelost kriviĉnog gonjenja poĉinje teći od dana kad je kriviĉno djelo uĉinjeno. e) 3 godine od izvršenja KD za koje se moţe izreći zatvor preko 1 godine. odnosno voditi kriviĉni postupak. U tom smislu se moţe reći da ovaj institut u sebi objedinjuje elemente procesnog i materijalnog kriviĉnog prava. Ako je za KD propisano više 160 WWW. Zastarjelost je opravdana i sa aspekta kriviĉne procedure zbog oteţanog ili onemogućenog prikupljanja dokaza nakon duţeg vremena od izvršenja kriviĉnog djela. Posebna (ograniĉena) zastarjelost podrazumijeva da je u odnosu na odreĊena kriviĉna djela ili u odnosu na odreĊene izvršioce zastarjelost iskljuĉena.WWW. protokom odreĊenog vremena kriviĉna sankcija se ne moţe izvršiti. a nakon duţeg vremena od izvršenja djela ili izricanja kazne uĉinilac nije izvršio novo kriviĉno djelo. Kod zastarjelosti izvršenja kazni i drugih kriviĉnih sankcija. f) 2 godine od izvršenja KD za koje se moţe izreći zatvor do 1 godine ili novĉana kazna. Opća zastarjelost podrazumijeva zastarijevanje u odnosu na svako izvršeno djelo i u odnosu na svakog uĉinioca. b) 15 godina od izvršenja KD za koje se po zakonu moţe izreći zatvor preko 10 godina. Prema KZ FBiH (ĉl. Zajedniĉko za obje zastarjelosti je da uĉnioca kriviĉnog djela praktiĉno ne pogaĊa nikakva kriviĉna sankcija. Rok zastarjelosti odreĊen je prema vrsti i najvišoj mjeri propisane kazne. Ako je osnovna svrha kaţnjavanja zaštita društva od kriminaliteta. Protekom duţeg vremena od izvršenja kriviĉnog djela u velikoj mjeri slabi društveni zahtjev za gonjenjem i kaţnjavanjem uĉinioca – kriviĉno djelo postepeno pada u zaborav.

gonjenje zastarijeva bez obzira na obustave zastarjelosti. podstrekaĉe i pomagaĉe. kad protekne dvostruko više vremena od onoga koje se po zakonu traţi za zastarjelost kriviĉnog gonjenja. Obustava zastarijevanja kriviĉnog gonjenja Obustava (zastoj) zastarijevanja znaĉi postojanje neke smetnje zbog koje se kriviĉno gonjenje ne moţe otpoĉeti ili produţiti za vrijeme dok smetnja traje. Takva smetnja je npr. Ako je više kazni propisano alternativno. rok zastarjelosti kriviĉnog gonjenja odreĊuje se po najteţoj propisanoj kazni. Po našem kriviĉnom pravu. Faktiĉke smetnje su npr. nakon prekida zastarjelost poĉinje teći iznova. Ako je više kazni propisano kumulativno. saslušavanje svjedoka. Obustava znaĉi produţenje zastarjelosti za onoliko vremena koliko je obustava trajala. Pod procesnim radnjama podrazumijevaju se sve djelatnosti koje preduzimaju ovlašteni organi ili lica – procesni subjekti. Za pojam procesne radnje bitno je da je radnja poduzeta od procesnih subjekata i da je usmjerena na zasnivanje.apsolutna zastarjelost. Rok zastarjelosti isti je za sve uĉesnike u izvršenju KD – saizvršioce.uviĊaj. a nakon nestanka tih okolnosti zastarjelost ponovo poĉinje teći s tim što se vrijeme proteklo prije prekida ne uraĉunava u rok zastarjelosti. rok zastarjelosti odreĊuje se prema teţoj od propisanih kazni. vještaĉenje. Ako je u izvršenju kriviĉnog djela uĉestvovalo više lica. Preduzimanje procesne radnje mora biti preduzeto protiv konkretnog uĉinioca kriviĉnog djela i imati za cilj kriviĉno gonjenje za odreĊeno kriviĉno djelo. Ako je u pitanju gonjenje zbog KD u pokušaju. elementarne nepogode i sl. Bjekstvo uĉinioca takoĊer se smatra faktiĉkom smetnjom.WWW.BH-PRAVNICI. Procesnim subjektima smatraju se prvenstveno sud. Prekid zastarijevanja kriviĉnog gonjenja Prekid zastarjelosti podrazumijeva nastup takvih okolnosti zbog kojih rok zastarjelosti prestaje teći. obustava zastarijevanja ima dejstvo samo prema onom saizvršiocu odnosno sauĉesniku na kojeg se odnosi smetnja za kriviĉno gonjenje. 161 WWW. KZ FBiH predviĊa 2 osnova za nastanak prekida: preduzimanje procesne radnje i izvršenje novog kriviĉnog djela. Pod procesnim radnjama podrazumijeva se niz djelatnosti koje u kriviĉnom postupku preduzimaju procesni subjekti (npr. jer se u takvom sluĉaju u rok zastarjelosti raĉuna vrijeme do poĉetka obustave i vrijeme nakon prestanka obustave. U teoriji se razlikuju faktiĉke i pravne smetnje usljed kojih dolazi do obustave zastarijevanja.BH-PRAVNICI. Zbog toga ne mogu biti osnov za prekid zastarjelosti procesne djelatnosti ĉija svrha je identifikacija uĉinioca krivĉnog djela.COM kazni.privremena okupacija. Kod sticaja (idealnog i realnog) rok zastarjelosti uvrĊuje se posebno za svako od izvršenih djela. dok u odnosu na ostale zastarjelost i dalje teĉe. To je tzv. duševno oboljenje uĉinioca kriviĉnog djela. relevantna je kazna koja se smatra glavnom.COM . Dakle. privatni tuţilac i oštećeni kao tuţilac. treba da je preduzeta protiv odreĊenog lica za koje postoji osnovana sumnja da je uĉinilac kriviĉnog djela. jer ne postoji pravna nemogućnost za pokretanje postupka. Da bi procesna radnja predstavljala osnov za prekid zastare kriviĉnog gonjenja. trajanja i okonĉanja kriviĉnog postupka. javni tuţilac. u cilju pokretanja. tok i prestanak procesnog odnosa. primjenjuje se isti rok zastarjelosti koji je propisan za svršeno kriviĉno djelo. dostavljanje optuţnice okrivljenom itd). Pravne smetnje su okolnosti pravne prirode zbog kojih se protiv odreĊenog lica kriviĉno gonjenje ne moţe otpoĉeti niti produţiti.

Naknadno smanjenje kazne ili njena zamjena blaţom kaznom uĉinjeni amnestijom ili pomilovanjem. Obustava i prekid zastarijevanja izvršenja kazne Vidi u knjizi.123) su: a) 35 godina od osude na dugotrajni zatvor. f) 2 godine od osude na zatvor do 1 godine ili novĉanu kaznu. c) 10 godina od osude na zatvor preko 5 godina. te mjere zabrane upravljanja m/v. nema uticaja na rok zastarjelosti. Izvršenje mjere sigurnosti obaveznog psihijatrijskog lijeĉenja na slobodi i oduzimanja predmeta zastarijeva 5 godina od dana pravosnaţnosti odluke kojom su te mjere izreĉene.COM . ZASTARJELOST IZVRŠENJA KAZNE Pojam zastarjelosti izvršenja kazne i rokovi zastarjelosti Zastarjelost izvršenja kazne znaĉi da se protekom odreĊenog vremena ne moţe više pristupiti izvršenju izreĉene kazne. djelatnosti i duţnosti. I u ovom sluĉaju moraju biti ispunjena 2 uvjeta: 1. Rok zastarjelosti odreĊuje se iskljuĉivo prema kazni koja je izreĉena u pravosnaţnoj presudi.BH-PRAVNICI. Zastarjelost izvršenja sporednih kazni regulisana je posebno. d) 5 godina od osude na zatvor preko 3 godine. Izvršenje mjera sigurnosti zabrane vršenja poziva. Nastupanjem zastarjelosti izvršenja kazne ne prestaju pravne posljedice osude. Na utvrĊivanje roka zastarjelosti nema uticaja ni izdrţani pritvor koji je uraĉunat u kaznu. Uĉinilac treba da izvrši novo kriviĉno djelo za vrijeme dok teĉe rok zastarjelosti. rok zastarjelosti odreĊuje se prema jedinstvenoj kazni izreĉenoj za KD u sticaju.BH-PRAVNICI.COM Drugi osnov za prekid zastarijevanja je izvršenje novog kriviĉnog djela. 2. U usporeĊivanju teţine djela kao kriterij se uzimaju zaprijećene kazne. U sluĉaju sticaja kriviĉnih djela. Rokovi zastarjelosti izvršenja kazne po KZ FBiH (ĉl. odnosno prekid zastarjelosti ne utiĉe na nastupanje apsolutne zastarjelosti protokom dvrostrukog vremena koje se traţi za zastarjelost gonjenja za odreĊeno djelo. Izvršenje novĉane kazne kao sporedne kazne zastarijeva 2 godine od dana pravosnaţnosti presude kojom je izreĉena. nisam stigao uraditi… 162 WWW. zastarijeva kad protekne vrijeme na koje su te mjere izreĉene. b) 15 godina od osude na zatvor preko 10 godina. Institut apsolutne zastarjelosti vaţi i u ovom sluĉaju. e) 3 godine od osude na zatvor preko 1 godine.WWW. Uĉinjeno djelo treba biti jednako teško ili teţe od onog za koje teĉe rok zastarjelosti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->