Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 25. 10. 2010.

Godina LXVII • Broj 22.928

Izborna matematika

Vlast i bez Covi}a

i bez Dodika?!
3. strana

Saobra}ajna nesre}a u naselju Granit Gornje Petrovice kod Kalesije pokazuje da
5. strana

Aner @uljevi}

dr`ava ne funkcionira

DANAS PRILOG

Smrtno stradala dva
osamnaestogodi{njaka
13. strana

U @I@I
Naknada ratne {tete
Na osnovu presude Evropskog suda za ljudska prava, do 28. decembra entiteti su du`ni Komitetu ministara VE prezentirati na~in i rok izvr{enja desetak hiljada presuda doma}ih sudova
Dragan STANOJLOVI]

2

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Regionalna konferencija o korupciji

Jamajke, Senegala... Novogodi{nja ~estitka iz Strasbourga
Ve} je objavljen podatak da u RepubliciSrpskoj(zasad) imanajmanje 9.000 pravosna`nih sudskih presuda s dugomna ime ratne{teteod oko 300 miliona maraka, bez kamate i drugihtro{kova. Premaprocjenama nadle`nih federalnih organa, broj tih presuda u ovomentitetu je neuporedivo manji, samim tim i dug FBiH gra|anima koji se procjenjuje na oko 10 miliona KM. Korupcija u BiH je, prema ve}inipokazatelja i izvora, a naro~itopremapercepcijigra|ana, veomarasprostranjenfenomen koji predstavlja ozbiljnu prepreku na njenomputu ka Evropskojuniji. Izvje{tajEvropskekomisije o napretku BiH za 2009. godinu naglasio je prisutstvo korupcije u mnogim podru~jima, posebnounutarvlada i drugih dr`avnih institucija, kao i njenupovezanost sa javnimnabavkama, dobijanjem dozvola za poslovanje u sektorimazdravstva, energije, transportneinfrastrukture i obrazovanja. Ovo je, me|u ostalim, re~eno na ju~era{njoj regionalnoj konferenciji “Ima li Bosna i Hercegovina evropsku perspektivu“ u , organizaciji Transperency Internationala i Fondacije „Frierdich Neumman“, na kojoj se poseban akcent stavio na pitanje korupcije. IvanaKorajli} iz Transparency Internationala BiH podsjetila je da je BiH, prema indeksu percepcije korupcije u 2009. godini, zauzela99. mjestome|u180 zemalja, {to predstavlja pad od sedammjesta u odnosu na 2008. godinu, a samim tim i pogor{anje percepcije o korupciji. - Prema ovom globalnom istra`ivanju, BiH dijeli 99. mjesto sa Zambijom, Tongom, Senegalom, Madagaskarom, Jamajkom i DominikanskomRepublikom. Ovakvorangiranje je zabrinjavaju}e ako se uporedi sa Hrvatskom (66. mjesto), Crnom Gorom (69.) te Srbijom (83). Istra`ivanje Global Integrity za
Korupcija vlada u BiH: Detalj s ju~era{nje konferencije

BiH u dru{tvu Zambije,

Vi{e od ~etiri petine studenata u BiH znaju da korupcija stanuje na njihovih fakultetima, kazano na ju~era{njoj konferenciji

Foto: D. ]UMUROVI]

Bruxelles, Sarajevo, Beograd
Adnan Huski}, predstavnik Fondacije „Friedrich Neumann“ za Bosnu i Hercegovinu u je upozorio na ~injenicu da se korupcija te{ko mo`e mjeriti. Tako|er, nije {tedio rije~i ni prema najvi{im predstavnicima institucija koji se dr`e po strani i imaju neuta`ivu potrebu da iznova ponavljaju da se ne}e mije{ati. “Imali smo, tako, situaciju da [tefan Fule, evropski komesar za pro{irenje, odmah poslije izbora do|e i po{alje poruku: mi se ne}emo mije{ati. Pa, dobro, to smo ve} dosad shvatili! Ali onda Fule iz Sarajeva ode u Holandiju da tamo{nje parlamentarce nagovara da odblokiraju Sporazum o stabilizaciji i pridru`ivanju bez obzira na slu~aj Ratka Mladi}a. Je li to Bruxelles poru~uje kako je uredu da primi dr`avu koja ili nema politi~ke volje da uhapsi Mladi}a ili ne vlada svojim obavje{tajnim, vojnim strukturama koje ne `ele da ga uhapse, poru~io je Huski} u nadahnutom govoru. 2009. godinupokazalo je da BiH i Uganda, me|u 35 zemalja koje su bile predmet istra`ivanja, imaju najve}i raskorak izme|u usvojenog zakonskog okvira u oblasti suzbijanja korupcije i njegoveprovedbe u praksi, upozorila je Korajli}. Laura Bo{njak iz TIBiH je predstavila istra`ivanje koje je ra|eno na univerzitetima u BiH: 957 studenata u proteklih mjesecdanau~estvovalo je u anketi, i na pitanje da li ima korupcije na njihovim fakultetima, njih 86,62 postoodgovorilo je - da. Na ju~era{njojkonferenciji je u~estvovao i novinar i urednik Oslobo|enja Faruk Bori} koji je govorio o elementimakorupcije u netom okon~anom izbornom procesu. V. O.

RS pred bankrotom
Ove bud`etske obaveze oba entiteta nastale su kao posljedica presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju ^oli} i ostaliprotiv BiH. Prema toj presudi, RSiz svog bud`eta mora da plati ukupno 300.000 KM za 16 neizvr{enihpresuda za ratnu od{tetu! Presuda je postala pravosna`na 28. juna ove godine, ~ime su se RS i FBiH automatski suo~ili s hiljadamaostalihtakvihneizvr{enih presuda. Tako se RS na{ao predbankrotom, koji je izbjegnut na dva na~ina. Prvi se odnosi na samu presudu iz Strasbourga, u kojoj nije navedeno da se dug mora isplatiti u novcu, ~ime je otvorena mogu}nost da se ratna{tetaisplatidr`avnimobveznicama. Drugiproblembile su kamate koje su vi{estruko prema{ivaleglavnicu, zbog~egaje RS doniozakonkojimje eliminisanamogu}nost da one buduve}eod iznosaglavnog duga. RS je jo{ jednimzakonompoku{ao da ubla`i posljedice presude Evropskog suda. Naime, kada su presude za naknadu ratne {tete narasle do broja kada bud`et RS-a nije mogao podnijeti njihovo izvr{enje, taj entitet je donioZakon o unutra{njemdugu ipropisao da se presudeizvr{eizdavanjemobveznica s rokomprispije}a od 50 godina. O{te}eni gra|ani su taj besmisleni rok osporilipredUstavnimsudom BiH, nakon~egaga je RS skratio na 14 godina, s ~ime se Ustavni sud saglasio. “S takvom odlukom Ustavnog suda BiH, me|utim, nije se slo`io Evropski sudkoji je ostaovjeransvojoj praksi, potvr|enoj i presudom u slu~ajuJeli~i}protiv BiH (neizvr{enje presude doma}eg suda u vezi sa staromdeviznom{tednjom, op.a.) da se presude doma}ih sudova moraju izvr{avati i da dr`ava ne mo`e navoditinedostataksredstava da bi izbjeglaobavezuizvr{avanjapresudasvojih sudova. Jer, ako se presuda ne mo`eizvr{iti, povrije|eno je pravo na

Dr`ava mora izvr{avati sudske presude: Monika Miji}

pristup sudu“ podsje}a Monika Mi, ji}, agentica Ureda za zastupanje BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Dakle, na osnovu presude iz Strasbourga RS je do 28. septembra morao da izvr{ipresudedoma}ihsudova u slu~aju ^oli} i ostali, ali i da svakom od {esnaesteroaplikanataisplati jo{ po 1.500 eura naknade. [to se ti~eizvr{enjasvihostalihpresudadoma}ih sudova, od tog datuma za njih te~e novi tromjese~ni rok, o kojem Monika Miji} ka`e: “PremapravilimaKomitetaministara VE, dr`ava je najkasnije do isteka tog rokadu`na da doneseakcioni plan za njihovo izvr{enje. Iz oba entitetadobilasam uvjeravanja da }e izvr{iti ovu svoju obvezu, {to zna~i da }e u roku utvrditi to~an broj tih presuda i to~nuvisinuduga. Tako}e kona~no znati obim problema i na osnovutogaodreditina~innjegovog rje{avanja.“

Za{tita pravnog poretka
[ta se de{ava ako entiteti ne urade akcione planove u roku? Na{a sagovornicaobja{njavakako bi to zna~ilo da BiH nije a`urna u izvr{avanju generalnih mjera na osnovu presude Evropskog suda u slu~aju ^oli}. “Najjednostavnije re~eno, nema nikakvogsmislavoditisudskipostupak ako se sudska presuda ne mo`e izvr{iti. Sud je u presudi^oli}istakao da je dr`avama dozvoljeno da, ako ima veliki broj tu`benih zahtjeva predsudovima, zakonomdonesuneki generalni plan kojim, recimo, rje{avanjeproblema sa sudskogskre}e na upravni postupak. Drugim rije~ima, ako je presuda donesena, ona se mora izvr{iti“ zaklju~uje Mo, nika Miji}.

V I J E S T I

CIK okon~ao prebrojavanje

Radmanovi} ispred Ivani}a
Ponovno brojanje neva`e}ih glasa~kih listi}a za ~lana Predsjedni{tva BiH iz RSa okon~ano je u Glavnom centru za brojanje glasova i rezultati su uglavnom u granicama onoga {to je stiglo sa redovnih bira~kih mjesta, izjavio je direktor Glavnog centra za brojanje glasova Radoje [upeta. On je rekao da }e Centralna izborna komisija BiH sutra zvani~no izre}i stav o tome i da }e saop{titi rezultate ponovnog prebrojavanja. [upeta smatra da u slu~aju neva`e}ih glasa~kih listi}a nije do{lo do povrede Izbornog zakona BiH. Na sjednici CIK-a BiH prije ~etiri dana donesena je odluka da ponovo bude prebrojano i klasifikovano svih 66.138 neva`e}ih glasa~kih listi}a za ~lana Predsjedni{tva BiH sa svih bira~kih mjesta u RSu. Iz CIK-a su naveli da se osim brojanja glasova vr{i i njihova selekcija kako bi bilo utvr|eno da li su neva`e}i listi}i bili prazni ili je ozna~eno vi{e kandidata, te da li su poni{teni na neki drugi na~in.

Prema objavljenim utvr|enim rezultatima, kandidat SNSD-a, DNS-a i SP-a za ~lana Predsjedni{tva iz RS-a Neboj{a Radmanovi} osvojio je na izborima 3. oktobra 295.624 glasa, kandidat Koalicije Zajedno za Srpsku Mladen Ivani} 285.927 glasova, a kandidat Saveza za demokratsku Srpsku Rajko Papovi} 22.778 glasova. [upeta je dodao da se trenutno u Glavnom centru, po zahtjevu PDP-a, broje glasa~ki listi}i iz Gradi{ke i Srpca, sa svih bira~kih mjesta za dvojicu kandidata PDP-a. On je pojasnio da je PDP zahtijevao ponovno brojanje za ta dva bira~ka mjesta, jer je na njima bio enormno visok broj iza{lih bira~a.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 25. oktobar 2010.

U @I@I

3

Izborna matematika sije strah

Vlast i bez ^ovi}a i bez Dodika?!
^elnik HDZ-a BiH ozbiljno se pribojava da bi ga savez SDP-a i SDA u sadejstvu sa HDZ-om 1990, HSP-om i NSRB-om mogao udaljiti iz vlasti, posebice federalne, ali i ve}ine kantona u FBiH
Predsjednik Hrvatske demokratskezajednice BiH Dragan^ovi} koji je sebeujednoproglasio i jedinim vo|om hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, kao da druge hrvatske stranke (HDZ 1990, HSP i NSRB) i ne postoje i nemaju izbornoga rezultata, vi{e je nakon izbora u BanjojLuci kod kolegeMiloradaDodika, predsjednikaSaveza nezavisnih socijaldemokrata, negoli u Mostaru. Motivi su i vi{enegojasni. ^elnik HDZ-a BiH ozbiljno se pribojava da bi ga savez SDP-a i SDA u sadejstvu sa HDZ-om 1990, HSP-om i NSRBom mogao udaljiti iz vlasti, posebicefederalne, ali i ve}inekantona u Federaciji BiH. Do sada je zbog nedostatka izabranih predstavnika Srba me|u poslanicima u kantonalnimskup{tinamaFederacije BiH bilonemogu}e ispo{tovati ustavnu odredbu o izboru delegata u Klub srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH. To je za posljedicu imalo da svi poslanici iz Kantona 10 (Livanjskog), koji su bili esenesdeovci,
Kanton USK Ukupan broj

kantona delegira predstavnike srpskog naroda u Klub u Dom naroda Parlamenta FBiH, pa bi tako u njegovombroju, od njihukupno 17, mogla imati ve}inu. Ovome u prilog svakako ide i ~injenica da je u Kantonu 10 izabran na posljednjim op}im izborima i jedanposlanikSNSD-a manje u odnosu na dosada{njih pet, koliko je imala ta stranka u taBo{njaci Hrvati Srbi Ostali

tri izaslanika, a HDZ 1990 dva, ~ime je bitnoutjecao na dono{enje odluka, odnosno u svakomtrenutku je mogao preglasati svoje kolege iz mla|eg HDZ-a (1990). Procjene govore da }e i u sastavu Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH, a samim tim i PSBiH, klju~nu ulogu imati SDP,s obzirom na izbornirezultat u kantonima i multietni~ki

tanju Klub hrvatskog naroda. HDZ-u 1990, HSP-u i SDP-u, shodnoizbornimrezultatima, daju se mogu}nosti da uz NSRB u Klubu hrvatskog naroda ParlamentaFBiHmogutakoimatizajedni~ki devet ili deset delegata, odnosno dva (koalicija HDZ 1990 - HSP) i najmanje jedan (SDP) u Domu naroda PSBiH.

Kako se bira Dom naroda Parlamenta FBiH
5 delegata 3 delegata PK 8 delegata TK 8 delegata ZDK 3 delegata BPK 6 delegata SBK 6 delegata HNK 3 delegata ZHK 11 delegata KS 3 delegata LK buduizabrani u Dom narodaParlamenta FBiH, odnosno Klub srpskog naroda, iako bi po ustavnimodredbama taj kantontrebao dati svega jednog predstavnika delegata u Klub srpskog naroda. No, nakonizbornepobjede SDPa vi{e je nego o~ito da }e ova partija biti u stanju da na osnovu izbornih rezultata iz gotovo svih
2 1 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 2 -

Pomu}ene ra~unice
Boji se ^ovi} i zbog izbacivanja iz vlasti na dr`avnoj razini, pa mu tu, o~ito je, trebasaveznik, a prona{ao ga je upravo u MiloraduDodiku koji, tako|er, s druge strane strahuje od postupaka i opredjeljenja Srpske demokratske stranke i Partijedemokratskogprogresakoji bi mogli biti okosnica vlasti BiH, a {to bi SNSDudaljilo od ministarskihfotelja u Vije}uministara BiH. Sve ra~unice pomutio je izborni trijumf Socijaldemokratske partije BiH kojem se, o~ito je, nisu nadali ni u HDZ-u, ali ni SNSD-u.

SAVEZNICI Dragan ^ovi} se boji i izbacivanja iz vlasti na dr`avnoj razini, pa mu tu, o~ito, treba saveznik, a prona{ao ga je upravo u Miloradu Dodiku koji, tako|er, s druge strane, strahuje od postupaka i opredjeljenja SDS-a i PDP-a
sastav poslanika u skup{tinama kantona. HDZBiH u Klubu hrvatskog naroda Parlamenta FBiH od ukupno 17 mo`e ra~unati na najvi{e sedam do osam izaslanika, odnosno samim tim dva u Domu naroda PSBiH, ~ime bi izgubio ve}inu ne samo na federalnoj ve} i dr`avnoj razini kada je u pi-

Neupitna ve}ina
Kada su u pitanjupredstavni~ka zakonodavnatijela- Predstavni~ki/ Zastupni~ki dom ParlamentaFBiH, sasvim je jasno da bi savez stranaka SDP - SDA - koalicija HDZ 1990 - HSP - NSRB imala 61 poslanika /zastupnika, a za formiranjeparlamentarneve}inepotrebno je 50, od ukupno98 poslanika. Kada je u pitanju Predstavni~ki/Zastupni~ki dom Parlamentarneskup{tine BiH iz FBiH, gdje bi ovajstrana~kisavez imao od ukupno28 poslanika/zastupnikanjih18, {to je sasvimdovoljno da se vlast formira bez HDZa BiH. S druge strane, ukoliko bi partnerskeodnose~inili SDS i PDP u PSBiH iz RS-a sa ukupno pet, od 14 poslanika to bi bilo dostatno za konstituisanjedr`avnevlasti,s obzirom na to da su za njenustrojpotrebnaukupno22 glasa u Predstavni~kom/Zastupni~kom domu Almir TERZI] PSBiH.

mo{njoj skup{tini. S druge strane, ^ovi} se boji gubljenjaprimata u Klubuizaslanika hrvatskognaroda u Domunaroda ParlamentaFBiHkoji je klju~an jer se iz njega delegiraju izaslanici u klub tog naroda u Dom narodaParlamentarne skup{tine BiH. Do sada je HDZBiH u Klubu hrvatskog narodaDomanarodaPSBiHimao

Lagumd`ija - Juri{i}

Bruxelles poziva BiH

David Enyeart

Selmo Cikoti}

Povratak u RS
U sjedi{tu SDP-a u Sarajevuodr`an je sastanakizaslanstava SDP-a BiH i HSP-a BiH, koja su predvodili predsjednici dr. Zlatko Lagumd`ija i dr. Zvonko Juri{i}, a u centru pa`njena{la su se programskaopredjeljenja obje stranke, kao i vi|enje budu}nosti na{e zemlje. Predsjednik HSP-a je ponovio da je za njegovustranku BiHneupitna, ali da se morapromijenitiunutra{njeure|enje, donijeticjelovitapromjena, a najve}azaprekafunkcionalnoj dr`avi BiH predstavlja nerealiziranjeaneksa7 Dejtonskogsporazumaposebno na podru~ju RS. Predsjednik SDP-a istaknuo je da su gra|ani BiHzaslu`ilijednunovupolitikukoja}e bitinjima u slu`bi, a ne kao do sada isklju~ivo politi~kim elitama.

Brzo formiranje vlasti
Ministri vanjskih poslova EU danas }e sa redovnog zasjedanja pozvati da se u BiH {to prije formira nova vlast, a lidere da se uzdr`e od izjava koje bi mogle izazvati podjele. BiH }e biti spomenuta u zaklju~cima zasjedanja Vije}a ministara EU, koje }e biti odr`ano u Luksemburgu, a o~ekuje se da }e ministri pozitivno komentirati tok nedavno odr`anih op}ih izbora u BiH. Vizni re`im bit }e spomenut u jednoj re~enici koja }e biti pozitivno intonirana i ohrabruju}a, ali ne i zaklju~na, jer kona~nu odluku o ukidanju viznog re`ima donose {efovi dr`ava i vlada EU na svom samitu, saznaje Srna.

Sigurna BiH
Komandant NATO-a u Sarajevu ameri~ki general David Enyeart ocijenio je da je op}a sigurnosna situacija u BiH dobra. “Kada god imate incident bilo koje prirode, uvijek je tu prisutna policija, Civilna za{tita ili druga tijela koja su odgovorna za dati problem. Da li je sigurnosna situacija savr{ena naravno da nije“, rekao je Enyeart. On smatra kako se zemlja bude dalje razvijala i napredovala na putu ka NATO-u, ekonomija }e biti ~vr{}a i razvijenija i samim tim i sigurnost }e biti bolja. Enyeart navodi da je BiH i sada u veoma dobroj fazi kada je rije~ o pitanju sveop}e sigurnosti.

Uspjela vje`ba
Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} izrazio je zadovoljstvo ishodom Me|unarodne simulacione vje`be SEESIM 10, tokom koje je u Sarajevu uspostavljen Krizni operativni centar u institucijama odbrane i video-telekonferencijski link sa zemljama okru`enja. “Ovu vje`bu treba shvatiti u kontekstu ~injenica da se priroda prijetnji koje ugro`avaju sigurnost bilo koje dr`ave, pa i BiH, mijenja sa tradicionalnih vojnih prijetnji na nekonvencionalne“ rekao je Ci, koti}. Komandant NATO-a Sarajevo Dejvid Enjart smatra da je SEESIM 10, koji je po~eo 18. oktobra, korisna vje`ba kako za region, tako i za BiH kako bi se pobolj{ala komunikacija izme|u agencija.

4

DOGA\AJI

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Ljubljana je, po slu`benoj ocjeni Bruxellesa, progla{ena za najsigurniji grad u jugoisto~noj Evropi

Povuci `albu, D`emile
Opet o raljama bh. birokratije
Onima koji su se, poput na{eg sagovornika D`emila Halilovi}a, `alili zbog iznosa invalidnine i mjesecima ne dobivaju odgovor, ali ni osporenu invalidninu, sti`e prakti~an savjet: povucite `albu... Bolje ptica na grani...
Pri~a o D`emilu Halilovi}u, samo jednom od bh. bolesnih ljudi koji su se na{li u raljama zdravstveno-socijalne birokratije, ganula je mnoge ~itaoce Oslobo|enja, pogotovo one koji su se prepoznali u njoj. Nijansa gore ili dolje, no, sude}i prema broju poziva, mnogi ljudi su tako|er mogli biti, umjesto D`. H., junaci teksta u kojem pitamo: za{to dr`ava makar ne odgovori na `albu.

Zona~elnik Ljubljane kovi}, ran Jan grado

DOBAR

LO[

ZAO

D`emil Halilovi}: [ta sada da uradi?

SULEJMAN TIHI]
Izjaviv{i da je Socijaldemokratska partija zavrijedila da izabere mandatara jer je osvojila najve}i broj glasova, predsjednik Stranke demokratske akcije ponovo pokazao da po{tuje pravu demokratsku tradiciju.

“Odjednom sam se na{la bez i~ega, u vakuumu. Niti odgovora na `albu, niti naknade“ pri, sje}a se ~itateljka, ina~e, nepokretna osoba.

Rang-lista
A onda je, sasvim slu~ajno, nai{la na jednu uposlenicu Ministarstva, koja se sa`alila na nju i mole}i je za diskreciju, dala joj savjet: “Rekla mi je da ima neki zakon, po kojem, sve dok vam ne rije{e `albu, ne}ete primati ni{ta, pa ni ono na {to se niste`alili. Dakle, kako sam ja imala primjedbe zbog tu|e njege, meni je privremeno obustavljena i isplata invalidnine, odnosno ortopedskog dodatka. A rekla mi je i to da je generalni stav `albe bacati u ko{. Razmislila sam, povukla `albu i za kratko vrijeme po{tar je opet po~eo dolaziti na moja vrata. ^ak sam uskoro dobila i zaostatak. Naravno, time sam se i sama odrekla ionako mi ve} oduzete tu|e pomo}i“ kazuje N. N. ,

Bezdan
O, kakvih smo se pri~a pritom naslu{ali. Nemaju kome drugome i ~itaoci se nama jadaju zbog zatvorenih vrata, vrata koja se zalupe pred njihovim nosem, vrata iza kojih ih ~eka namrgo|eno lice, koje se ni ne podigne prema njima kada kona~no do|u na red. No, pri~a N. N. (ime i prezime poznato redakciji) u~inila nam se posebno zanimljivom jer je ova gospo|a ne samo isto do`ivjela kao D`emil nego se nekako uspjela i i{~upati iz bezdana u koji je upala nakon posljednje revizije. Jer, N. N. se `alila zbog oduzetetu|enjege, ali joj poslijedeset mjeseci nisu ispla}ivali ni naknade za invalidninu niti za ortopedski dodatak.

NEBOJ[A RADMANOVI]
Ustvrdiv{i da }e Savez nezavisnih socijaldemokrata ipak razgovarati sa SDP-om o formiranju vlasti, makar su Lagumd`ija i SDP za SNSD neprihvatljivi, novi-stari ~lan Predsjedni{tva ostavlja prostor za formiranje vlasti s najja~om partijom u Federaciji, makar i uz retori~ko neprijateljstvo.

SENAID [ABANOVI]
Direktor Turisti~ke zajednice Zeni~ko-dobojskog kantona u intervjuu za Oslobo|enje najavio ambiciozne planove. Sre}om, koncentrirao se na prave atrakcije, a ne na tzv. piramide koje su tako|er u njegovom rejonu.

Ina~e, ni njoj, invalidu 100 posto, niko se nije javljao ni na jedan od telefona u Federalnom ministarstvu. Nije to u~inila ni prije dva mjeseca nakon {to joj je, iz jo{ neznanih razloga, odbijena naknada za ortopedski dodatak, o ~emu je opet informisana tek iz desetog izvora. “U`asan je osje}aj da kada dobijete umanjeni iznos, nikad ne znate o ~emu se ta~no radi: da li to opet za nas nemaju para, ili su donijeli neki novi zakon“, govori N. N. No, ~uv{i za to da, iako u tehni~kom mandatu, na{i dragi politi~ari dignute glave prave rang-liste za svoje druge, tre}e stanove, kazali smo gospo di nu D`emi lu da i on br`e-bolje povu~e `albu. “Ali za{to mi je onda pomo}nik federalnog ministra preko vas preporu~io da se `alim“ pita D`emil, kojem ne , mo`e biti nimalo lak{e, {to je i nama to nejasno.
E. KAMENICA

EDIN D@EKO
Dok je briljirao u Wolfsburgu, briljirao je i u bosan sko her ce go va~koj re pre zen ta ci ji. Sa da, me|utim, u oba dresa pru`a puno slabije partije. U posljednjem kolu Bundeslige: ni gola, ni asistencije. Vrijeme je, po svoj prilici, za novi ve}i klub i nove izazove.

VIJEST U OBJEKTIVU Likovna kolonija u Zvorniku
U organizaciji Bo{nja~ke zajednice kulture Preporod Zvornik, u ovom gradu se odr`ava prva likovna kolonija “Mehmed D`ihi}” , koja nosi ime istaknutog zvorni~kog slikara. Kolonija je otvorena, uz prisutvo velikog broja gra|ana Zvornika, a istaknuta je va`nost organizovanja ovakvih doga|aja u povratni~kim sredinama, jer je kulturni `ivot taj, koji uz ekonomiju, ljude odr`ava u mjestima S. K. u kojima `ive.

VIJEST U

BROJU

konvertibilnih maraka pla}aju voza~i koji prekora~e brzinu za 10 do 20 kilometara na sat.

40

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 25. oktobar 2010.

INTERVJU

5

Aner @uljevi}, predsjednik Kantonalnog odbora SDP-a HNK-a

Granit pokazuje da
dr`ava ne funkcionira
Kada se poka`e da izvr{na vlast gura probleme pod tepih i kada gotovo svi instrumenti sistema zaka`u, onda se desi da potpuno bespotrebno do|e do sukoba radnika s policijom HDZBiH ima problem sam sa sobom, on djeluje po matrici po kojoj je pravi Hrvat isklju~ivo ~lan HDZ-a
Razgovarao: Jurica GUDELJ

ponudi platu, ona im je poslala degenek.

U proteklom ~etverogodi{njem man da tu u Skup {ti ni HN@-a ~esto ste upozoravali na privatizacijske nepravilnosti u vezi sa Granitom d.d. Jablanica. Kako gledate na najnoviji razvoj doga|aja u vezi sa ovom kompanijom? - [to se SDP-a ti~e, mi smo u protekle ~etiri godine insistirali da se problemi Granita rije{e u skladu sa zakonskim rje{enjima koja postoje u ovoj oblasti. Na`alost, kada se poka`e da izvr{na vlast gura probleme pod tepih i kada gotovo svi instrumenti sistema zaka`u, onda se desi da potpuno bespotrebno do|e do sukoba radnika s policijom. U su{tini, Granit je simbol koji najbolje pokazuje kako dr`ava u BiH nefunkcionira. Upad policije u Granit bio bi potpuno nepotreban da su institucije dr`ave odradile svoj posao. Mi }emo insistirati na tome da vladaju}a politika po|e Granit shva}ati dobronamjerno i da izvr{na vlast, odnosno Vlada HNK-a, iskoristi svoja zakonska ovla{tenja i preuzme vlasni{tvo nad 67 posto kapitala Granita. Tako|er, o~eku je mo da Vla da HNK-a u narednom periodu imenuje novu upravlja~ku strukturu, te da kompanija napokon pokrene proizvodnju. Potom }e biti mogu}e i pokrenuti novi proces privatizacije. S druge strane, najve}i grijeh radnika Granita je {to su godinu besplatno ~uvali dr`avnu imovinu. Umjesto da im dr`ava

Nijemi pravobranitelj
No, Granit je samo jedan u niz primjera neuspjele, odnosno sumnjivo provedene privatizacije u HN@-u? - Da. SDP je inicirao i vanrednu sjednicu Skup{tine HNK-a, na kojoj je analiziran proces privatizacije u HNK-u. Tada smo dokazali da je privatizacija u HNKu vo|ena netransparentno i izvan zakonskih okvira. To je za posljedicu imalo devastiranje dr`avne imovine i veliki broj radnika na ulici. U HNK-u imamo veoma mali broj uspje{no privatiziranih kompanija koje su se samo utopile u moru neuspje{no privatiziranih firmi. Nas, pak, zabrinjava {to izvr{na vlast u HNK-u apsolutno ne zna koliko je radnika u proteklih 20 godina zavr{ilo na ulici nakon toliko propalih privatizacijskih procesa. Ne postoji nekakva baza podataka koja bi vodila evidenciju o ljudima koji su ostali bez posla zbog sumnjivih privatizacijskih procesa. Tako|er, problem je {to se ve}ina sudskih procesa koje vodi Agencije za privatizaciju HNKa svodi na raskid ugovora s investitorima, a nema nikakve mogu}nosti da se nadoknadi {teta nastala neispunjavanjem privatizacijskog ugovora, odnosno devastiranjem dr`avne imovine. Postavlja se tako pitanje za{to je Javno pravobraniteljstvo HNK-a ostalo tako nijemo na o~igledne devastacije dr`avne imovine, odnosno za{to je izvr{na vlast tako slijepo gledala na

te presude koje je donosio sud, a koje ka`u kako je Agencija za privatizaciju HNK-a isklju~ivo nadle`na za raskid ugovora, a ne i za naknadu nastale {tete. Posljedice lo{e provedene privatizacije nisu vi{e samo ekonomske, one su sada postale i socijalne jer imamo veliko broj ljudi koji su srednje `ivotne dobi, a koji ne mogu prona}i novi posao. Reforma socijalnog sektora mora uva`iti i posljedice ovako provedene privatizacije. Je li mogu}e u sljede}e ~etiri godine provesti reviziju privatizacije u HN@-u? - Mi }emo insistirati na dono{enju zakona o reviziji privatizacije i to na razini Federacije BiH. Taj bi zakon obuhvatio kompletnu privatizaciju u FBiH. Mi smo do sada poku{avali da se u HNK-u usvoji zakon o reviziji privatizacije na podru~ju kantona, no smatramo da se revizija mora voditi s entitetskih razina. Trebaju se uspostaviti i revizorske ku}e koje bi provjeravale privatizacijske procese. Me|utim, do sada nismo imali podr{ku entitetskih vlasti pa smo institirali na spomenutom kantonalnom zakonu.

Podjela fotelja
SDP je ostvario dobar izborni rezultat u HN@-u. Osvojili ste pet mandata u odnosu na dosada{nja dva. Ho}e li va{a stranka sudjelovati u vlasti u HN@-u i kada mo`emo o~ekivati konstituiranje vlasti u `upaniji? - Mi smo nakon ovih izbora postali tre}a stranka po jakosti u HNK-u i to je jako dobar rezultat. Dobili smo preko 15.000 glasova

i svjesni smo svoje uloge koja je sada bitno druga~ija u odnosu na pro{le izbore. Spremni smo razgovarati sa svima o formiranju vlasti u kantonu ali na potpuno druga~ijim osnovama u odnosu na prije ~etiri godine. Zagovaramo da se vlast ne formira na principu podjele fotelja i prora~unskoga novca, nego na programu pobolj{anja `ivotnoga standarda. Ukoliko se pregovori o formiranju vlasti budu vodili na principu podjele fotelja, mi }emo ponovno oti}i u oporbu. Ho}e li u HN@-u biti problem formirati vlast koju bi ~inili SDP i HDZBiH, budu}i iz HDZa BiH, otprilike, poru~uju kako SDP “svojim Hrvatima” ponovno nanosi nepravdu hrvatskome bira~kom tijelu u BiH? - HDZBiH ima problem sam sa sobom. Oni djeluju po matrici po kojoj je pravi Hrvat isklju~ivo ~lan HDZ-a. To je matrica koja je za SDP potpuno neprihvatljiva jer, u kona~nici, postoje i druge stranke s hrvatskim predznakom. HDZBiH je sada postao svjestan svoga neuspjeha na dr`avnoj i federalnoj razini i o~ito je kako do-

bar rezultat koji su ostvarili u HNK-u za njih nije uspjeh. Oni se moraju nau~iti politi~koj demokraciji i prihva}anju poraza na potpuno druga~ijim osnovama nego {to pokazuju sada. Radikalizacijom oni ne ~ine dobro nikom u BiH, pa ni onima koji su im dali svoj glas.

Kanton pred provalijom
No, je li vam HDZBiH u HN@u po`eljan koalicijski partner? - Mi }emo razgovarati sa svima, pa i s HDZ-om BiH. Svjesni smo kako je HDZBiH pobjedni~ka stranka u HNK-u jer imaju deset mandata u kantonalnoj Skup{tini. Oni imaju i pravo na mandatara. Ukoliko taj njihov mandatar bude sastavljao vladu po principu podjele fotelja, onda ne `elimo biti dio te pri~e. @elimo sudjelovati u vlasti koja }e pobolj{ati `ivotni standard gra|ana u kantonu. Trenutno smo na rubu provalije i pitanje je budu}e vlasti ho}e li dopustiti da se kanton surva u provaliju ili }e se kona~no po~eti raditi za dobrobit gra|ana. Ukoliko se po|e raditi za gra|ane, onda }emo i sudjelovati u vlasti.

TAKORE]I... PREPORUKA
Predsjednik Vlade RS-a Milorad Dodik izjavio je da je vrijeme da BiH bude dr`avna zajednica tri naroda i tri entiteta, ocijeniv{i da je hrvatski entitet realnost i da Bo{njaci moraju shvatiti da stabilnost BiH zavisi o njihovom odnosu prema tom entitetu. “Ako `ele odr`ati BiH, taj entitet bi trebao biti njihov politi~ki program“, istakao je Dodik. Navode}i da bi hrvatsku teritorijalnu jedinicu trebalo da ~ini ono {to je bila Herceg-Bosna i obuhvatiti Posavinu i centralnu BiH, Dodik je ponovio da je teritorijalni kapacitet RS-a nedodirljiv.

6

DOGA\AJI

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

OTKRIVAMO Kako su Srbi raspodij

Nenamjensko tro{enj
Sutra nastavak su|enja Karad`i}u
U Ha{kom tribunalu u utorak }e biti nastavljeno su|enje nekada{njem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karad`i}u, kada }e zastupnik optu`be nastaviti da ispituje za{ti}enog svjedoka KDZ-166, koji je kao kriminalisti~kiinspektor u~estvovao u istragama vi{e od stotinu slu~ajeva granatiranja u Sarajevu. Svjedok }e govoriti o jednom snajperskom i {est slu~ajeva granatiranja od 1994. i 1995. godine. Svjedok je i{ao na mjesta granatiranja, snimao fotografije, pravio skice i sakupljao dijelove projektila. On je ranije svjedo~io na su|enjima generalu Vojske RS-a Dragomiru Milo{evi}u i generalu Vojske SR Jugoslavije Mom~ilu Peri{i}u. Tu`ila{tvo namjerava jo{ saslu{ati holandskog generala Adrianusa van Bala, na~elnika{tabaUnprofora u BiH 1994. godine, nekada{njeg vojnog posmatra~a UN-a u BiH Norve`anina Antona Brenskaga, te za{ti}enog svjedoka KDZ-194 i pripadnikaprotivdiverzantskeza{titnejedinice MUP-a BiH Emira Turku{i}a.

Novac iz Fonda za povratak preko Komisije za izbjegla i raseljena lica BiH dijeli se po nacionalnom klju~u Radi se o raspodjeli bo{nja~kog, srpskog i hrvatskog iznosa, u kojoj glavnu rije~ vode nacionalni predstavnici iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
Samir KARI]

Dok mostarski Srbi tvrde da su ugro`eni i zapostavljeni, te ~ekaju na obnovu oko 3.300 ku}a, oko 3,5 miliona maraka iz Fonda za povratakkoji su namijenjeni njima i njihovim sunarodnicima {irom Federacije bit }e potro{eno nenamjenski. Prema raspodjeli novca za odr`ivi povratak za 2010. godinu (ukupno 13,5 miliona), pet miliona i 400.000, koliko je pripalo Srbima, oko tri miliona i 400.000 maraka }e biti potro{eno nenamjenski. Novac iz Fonda za povratak preko Komisije za izbjegla i raseljena lica BiH

dijeli se po nacionalnom klju~u. Radi se o raspodjeli bo{nja~kog, srpskog i hrvatskog iznosa u kojoj glavnu rije~ vode nacionalni predstavnici iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Oni, svako u ime svog naroda, sa~ine liste raspodjele koje, uz neznatne izmjene iz lokalisti~kih i strana~kih interesa, ostali ~lanovi Komisije usvajaju konsenzusom.

Branjevo, jedno od naselja za ostanak

Ni marka za Tuzlu
Uvidom u dokumentaciju koju posjeduje Oslobo|enje, jasno je da je novac, umjesto istinskim srpskim povratnicima, uglavnom dodijeljen ljudima koji nemaju veze sa povratkom. Tako su sredstva naj~e{}e dodjeljivana u naselja u RS-u koja su izgra|ena poslije rata (u prvom Dodikovom mandatu), a u kojima `ive Srbi iz Federacije. - Prema tim projektima, nijedna marka nije do{la u Tuzlanski kanton. Mo}nici koji odlu~uju o `ivotu i smrti, i o po-

Zirojevi}ima 5.000 maraka
Prema raspodjeli za ovu godinu, 5.000 maraka je odvojeno i za izgradnju vodovoda za tri povratni~ke porodice u Ulici paljevska, koja se nalazi u op}ini Novi Grad Sarajevo. U dokumentaciji koju posjedujemo navedeno je da se radi o tri porodice Zirojevi}. Zbog toga, {pekuli{e se da se radi o rodbini Mladena Zirojevi}a, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. vratku, dodijelili su sredstva upravo u sredine koje su naselili Srbi iz Federacije. Oni time podr`avaju ostanak Srba u RSu. Na pogre{an na~in srpski povratnici izra`avaju svoje nezadovoljstvo. Oni svoje nezadovoljstvo moraju iskazati prema dr`avnoj komisiji koja je vr{ila raspodjelu sredstava. Raspodjela sredstava je ura|ena, prema mom mi{ljenju, na je-

Zaga|enje u JI Evropi
U Sarajevu danas po~inje sa radom dvodnevna radionica o smanjenju zaga|enja iz elektroenergetskog sektora u jugoisto~noj Evropi, u organizaciji Sekretarijata Energetske zajednice (EnC) i Savjeta za regionalnu saradnju (RCC). Navodi se da }e tokomradioniceu~esnicigovoriti o napretku koji su zemlje potpisnicesporazuma o energetskojzajedniciostvarile u provo|enju ekolo{kih zahtjeva spomenutog sporazuma. U~esnici su predstavniciministarstavaodgovornih za energetiku, `ivotnu sredinu i elektroprivredu zemalja potpisnica sporazuma o uspostavljanju Energetske zajednice: Albanija, BiH, Makedonija, Crna Gora, Hrvatska, Moldavija, Srbija i Kosovo.

VJERSKI OBJEKTI Od ukupno 5 miliona i 400.000 maraka namijenjenih srpskim povratnicima, oko 815.000 }e biti potro{eno na izgradnju vjerskih objekata

NAKON REEKSHUMACIJE

D`enaza ubijenim

Vi{egra|anima
FATIHA Za razliku od Ibre koji godinama na Stra`i{tu u~i Fatihu svojim najdra`im, Emir Arnautovi} 18 godina je ~ekao da klekne pred mezar oca Jusufa, ubijenog 1992. godine. Kona~no je to u~inio
mi nema babe, majke, snahe i njene djece, ka`e Ramo Kurspahi}, brat ubijenog Hidajeta Kurspahi}a Ovo je jo{ samo jedan mali dio mnogo ve}e pri~e ~iji se kraj ne nazire u skoroj budu}nosti. Bosanske planine, rijeke i doline od Une do Drine, kriju jo{ stotine ne~ijih sinova, o~eva, majki i k}eri.
A. H.

Na mezarju Stra`i{te ju~er su ukopani Mustafa Saki}, Jusuf Arnautovi} i Hidajet Kurspahi}
Na vi{e lokacija u na{oj zemlji, ju~er su obav lje ne d`enaze ubijenim Bo{njacima Vi{egrada, koji su reekshumirani na mezarju Stra`i{te, gdje su bili ukopani kao NN. Na ovom mezarju rodbina i prijatelji ju~er su se oprostili od Mustafe Saki}a, Jusufa Arnautovi}a i Hidajeta Kurspahi}a. - Ovdje su mi ukopani brat, sestra, zet, njihova djeca, ka`e Ibro Tabakovi}. Za razliku od Ibre koji godinama na Stra`i{tu u~i Fatihu svojim najdra`im, Emir Arnautovi} 18 godina je ~ekao da klekne pred mezar oca Jusufa ubijenog 1992. godine. Kona~no je to u~inio. - Odveden je iz na{e ku}e. Mitar Vasiljevi}, Milan Luki} i ostala kompanija ubili su ga negdje u gradu i bacili u vo-

Uspjeh bh. inovatora u Var{avi
^lanovi Asocijacije inovatora BiH su u Var{avi na [estoj me|unarodnoj var{avskoj izlo`bi inovacija, me|u ostalim priznanjima, dobili dvije zlatne medalje. Zlatne medalje, na ~ijim diplomama je nagla{eno da se dodjeljuju sa ~estitkama `irija, dobili su Zdravko Bosni} iz Banje Luke i Sa{enko Sadikovi} iz Ljubu{kog. Bosni} je predstavio potpuno nov na~in kori{tenja kineti~ke energije vodotoka, a Sadikovi}ev na~in dopiranja do istra`iva~kih i eksploatacijskih bu{otina omogu}ava da se dopre do crpili{ta u utrobi Zemlje ispod 12.262 m ({to je rekord dostignut tokom bu{enja 1970-89. u Rusiji).

Vi{egrad: Ubijeni su bacani u Drinu

du, ka`e Emir Arnautovi}, sin ubijenog Jusufa Arnautovi}a Ramo Kurspahi} ju~er je samo djelimi~no, kako ka`e, smirio du{u. - Ispra}am danas brata, ali

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 25. oktobar 2010.

DOGA\AJI

7

elili novac iz Fonda za povratak (I)

VIJESTI

e 3,5 miliona maraka
Ko su ~lanovi Komisije?
^lanovi Komisije koja vr{i raspodjelu novca su: Slavko Marin, predsjednik Komisije i zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, Miladin Dragi~evi}, zamjenik predsjednika Komisije i savjetnik Milorada Dodika, Edin Mu{i}, zamjenik predsjednika Komsije i ministar federalnog Ministarstva za raseljena lica, Safet Halilovi}, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH i ~lan Komisije, Davor ^orda{, potpredsjednik RS-a i ~lan Komisije, Omer Brankovi}, ministar za izbjeglice i raseljena lica u Vladi RS-a, Nevenko Herceg, ministar okoli{a i turizma Vlade FBiH i ~lan Komisije, Drago Kova~, sekretar u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i ~lan Komisije i Sini{a Kisi}, predstavnik Vlade Br~ko distrikta BiH, ~lan Komisije. jeno 1.200 civila u genocidu), tradicionalno, svake godine, dobivaju stotine hiljada maraka za izgradnju puteva, kanalizacija, vodovoda... Ove godine, za ova dva naselja je izdvojeno ~ak 500.000 maraka, a od toga je 50.000 za izgradnju crkve u Branjevu. Poznato je da u ova dva naselja `ive Srbi, koji o~igledno ne `ele da se vrate u Federaciju. i to sve u mjesta koja nemaju veze sa povratkom. Za nekoliko naselja za ostanak u Isto~noj Ilid`i, ove godine je iz dvo je no ukupno 540.000 maraka. Novac je uglavnom usmjeren za izgradnju ulica, ali se i u ovom slu~aju radi o naseljima za ostanak. Desetine hiljada maraka su nenamjenski potro{ene i u naselja u Doboju, Palama, Prnjavoru, Vi{egradu... Od ukupno 5 miliona i 400.000 maraka namijenjenih srpskim povratnicima, oko 815.000 }e biti potro{eno na izgradnju vjerskih objekata. Tako|er, zanimljivo je da je novac raspore|ivan prije izbora, te da je u 90 posto slu~ajeva oti{ao u op{tine gdje su na~elnici iz SNSD-a.
(Sutra: Kako su Hrvati raspodijelili novac)

Fajon: Ustavne promjene prioritet
Poslanik u Evropskom parlamentu i izvjestilac za viznu liberalizaciju Tanja Fajon smatra da bi ustavne promjene trebalo da budu prvi zadatak nove vlasti u BiH. “Nadam se da }e nova vlast u BiH imati politi~ku volju i snagu da napravi korak dalje na pribli`avanju EU, te da }e pri tome partneri u vlasti u zajedni~kom interesu zanemariti nacionalne i druge razlike. Ustavne promjene su vrlo bitne i to bi trebalo da bude prvi zadatak nove vlasti. Krajnje je vrijeme da BiH stane na svoje noge i po~ne funkcionisati kao odr`iva dr`ava“ rekla je Fajonova. , Prema njenom mi{ljenju, pogre{no je podr`avati ideje o podjeli BiH, jer ona mo`e samo kao cjelina i}i dalje prema EU.

OSTANAK SRBA U RS-u Uvidom u dokumentaciju koju posjeduje Oslobo|enje jasno je da je novac, umjesto istinskim srpskim povratnicima, uglavnom dodijeljen ljudima koji nemaju veze sa povratkom. Tako su sredstva naj~e{}e dodjeljivana u naselja u RS-u koja su izgra|ena poslije rata (u prvom Dodikovom mandatu), a u kojima `ive Srbi iz Federacije. Time se podr`ava ostanak Srba u RS-u
dan lopovski na~in. Zna~i, nije namjenskiutro{eno, kazao nam je Zoran Jovanovi}, predsjednik Srpskog gra|anskog vije}a Tuzlanskog kantona. Prema raspodjeli za ovu godinu, ~lanovi Komisije su odu~ili dodijeliti milion i 225.000 maraka u nekoliko podrinjskih op{tina i Bijeljinu, upravo u takva naselja. Ulice i Branjevo (u ovom naselju ubi-

“Povratak“ u Mili}e
Sli~na je situacija i u op{tini Osmaci, gdje je ove godine za komunalnu i socijalnu infrastrukturu izdvojeno 125.000 maraka, a od toga 50.000 za novoizgra|eno naselje u mjestu Caparde, gdje tako|er `ive Srbi raseljeni iz Federacije. Sredstva su odvojena i Mili}ima (180.000), Bi je lji ni (160.000), Vlasenici (260.000),

Policijske agencije BiH u SAD-u
Predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH, glavni tu`ilac Milorad Bara{in i direktori policijskih agencija na nivou BiH, te entiteta, u~estvuju na Me|unarodnoj konferenciji {efova policijskih agencija koja se odr`ava u ameri~kom gradu Orlandu. U saop{tenju za javnost Tu`ila{tva BiH navodi se da }e zvani~nici iz BiH tokom konferencije u SAD-u prisustvovati sastancima, prezentacijama i stru~nim radionicama ~ije se teme, izme|u ostalog, odnose na rukovo|enje policijskim operacijama, provo|enje posebnih istra`nih radnji, vo|enje policijskih evidencija i razmjenu informacija, policijsku forenziku, komunikaciju sa medijima, gra|anima i zajednicom.

Paddy Ashdown

BiH je u te{koj situaciji, spreman sam joj pomo}i
Balkan je veoma bitan, i ako bi me neko predlo`io, do{ao bih pomo}i, uz ja~e uklju~enje me|unarodne zajednice, kazao Ashdown
Biv{i visoki predstavnik u BiH Paddy Ashdown izjavio je da bi se ponovo vratio u BiH, ali da trenutno nema funkcije s koje bi djelovao. - Kada bi me neko pitao - da li ste spremni da idete na Balkan, ja bih rekao - naravno da bih bio spreman, ali o takvom poslu nema nikakvih planova u skoroj budu}nosti. Jedino bih se vratio kada bih znao da mogu ne{to promijenit“ kazao , je Ashdown za banjalu~ku Alternativnu televiziju. Potvrdio je i da pomno prati politi~ku situaciju u BiH, te da je s velikom pa`njom pratio i izbore i smatra da je BiH u te{koj poziciji. Nije `elio ni da potvrdi ni da demantuje pisanja nekih medija o mogu}em povratku i ulozi evropskog izaslanika za cijeli region zapadnog Balkana. Biv{i visoki predstavnik ostaje pri tvrdnji da je BiH neophodno sna`nije me|unarodno anga`ovanje. - Ostajem i dalje pri stavu da je Balkan veoma bitan i ostajem veoma zainteresovan za njega. ^esto pri~am s predstavnicima Vlade o tome i ako me moja zemlja ili bilo ko drugi predlo`i ili zamoli, spreman sam obavljati ulogu na Balkanu, zaklju~io je Paddy Ashdown.

Vujanovi}: Dogovor za efikasnu BiH
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanovi} pozvao je politi~are iz BiH da ulo`e svu pozitivnu energiju kako bi postigli dogovor koji }e osigurati da BiH bude efikasna dr`ava u kojoj }e biti ispo{tovana konstitutivnost i ravnopravnost svih naroda. Vujanovi} je rekao ju~er u Trebinju da politi~ari u BiH najbolje znaju model koji mo`e to da osigura. Predsjednik Crne Gore kratko je boravio u Trebinju, ali zvani~nih susreta nije bilo. Vujanovi} je posjetio Trebinje na putu ka Dubrovniku, gdje }e prisustvovati regionalnoj konferenciji o pomirenju.

POGLED Ashdown pomno prati politi~ku situaciju u BiH, te nedavne izbore i smatra da je BiH u te{koj poziciji

8

DOGA\AJI

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Da li je Fond PIO RS-a pred kolapsom?

Do prolje}a nekako,
Nejra Merkez pobjednica
Mlada Gora`danka Nejra Merkez pobjednica je 11. internacionalnog dje~ijeg festivala „[ta se pjesmom sanja“ koji je odr`an u subotu uve~er pred brojnom publikom u Centru za kulturu u Gora`du. Ona je izvela kompoziciju „Budi dobar, an|eo budi“ za koju je tekst, muziku i aran`man napravio Slavko Oluji}, te odu{evila je i publiku i stru~ni `iri sa prof. dr. Besimm Spahi}em na ~elu. Ina~e, organizator festivala gora`danski Centar za kulturu ove godine je ugostio ~ak 16 u~esnika iz BiH, Srbije, Crne Gore, Bugarske i Makedonije, a generalni pokrovitelj festivala je bila Op}ina Gora`da a podr`ali su ga kantonalno i federalno Ministarstvo kulture kao i brojni sponzori. A. H.

od prolje}a nikako
Direktor Zoran Mastilo nije nezadovoljan punjenjem bud`eta, ali problem predstavljaju pro{irena prava Opozicija tvrdi: Kolaps se desio ju~er Penzioneri za sve te`i `ivot optu`uju Ministarstvo rada i bora~ko-invalidske za{tite
Kako bi osigurao sredstva za isplatu septembarskih penzija, Fond PIO Republike Srpske po~etkom oktobra posegnuo je za pozajmicom od 5 miliona KM od Vlade RS-a. Ovo je tek jedna od niza nov~anihpozajmica, {to od Vlade, {to komercijalnih banaka kojima entitetski Fond PIO osiguravaredovnostisplatapenzija. Stoga i ne ~udipodatak da su kamate za posu|eni novac za prvih{estmjeseci ove godinedosegle milion KM. Unato~ tome, direktor Fonda PIO RS-aZoranMastilotvrdi da isplatepenzija ni u ovoj ni narednoj godini ne}e biti dovedene u pitanje. “Fond PIO vodiozbiljnu i odgovornu politiku i zajedno sa Vladom RS-a ~ini sve da penzije budu redovne“ poru~io je , Mastilo. Dodao je da je punjenje Fonda za devet mjeseci ove godine u odnosu na isti period pro{le godine bilo ve}e za oko milion KM, te da ne mogu biti nezadovoljni punjenjem bud`eta, ali da imajuproblempro{irenihpravakoja~inedodatno optere}enje za ovu instituciju. ekonomskih analiti~ara koji upozoravaju da je pitanje mjeseci kada }e do}i do potpunog kolapsa penzionog sistema u RS-u. - Fond PIO RS-a nema nikakvu perspektivu i prema najoptimisti~nijimpredvi|anjima, redovnostpenzija se mo`eosigurati najdalje do marta ili aprila naredne godine, izjavio je ekonomista Damir Miljevi}, Prema njegovim rije~ima, reforma penzionog sistema RS-a trebadnostavno ne}e mo}i i htjeti davatipozajmice na svoju{tetu, istakao je Miljevi}. BranislavBorenovi}, potpredsjednik PDP-a, naglasio je da je Fond PIO RS-a kolaps do`ivio ju~er. - Prema podacima koji su bili dostupni Narodnoj skup{tini RS-a, iz rezervnog fonda PIO prije nego je i formiran i po~eo s radom za isplate penzija uzeto je 50 miliona KM. Podsjetimo, parlamentarna ve}ina naknadno je donijela zakon kojim je ozakonila ove nezakonite aktivnosti, jer se glavnica sredstava iz tog portfolijanijesmjelakoristiti. Imovina koja je Fondu PIO pripala po osnovu privatizacije nije mala, ali umjesto da njome upravlja na na~in da donosidobit, ona se tro{i, {to samo dugoro~no ugro`ava funkcionisanje penzijskogsistema u RS-u“ upo, zorio je Borenovi}. ra~ko-invalidske za{tite RS-a. Rad tog ministarstva ocijenili smo kao vrlo negativan i posebno nas je zabrinulo {to Ministarstvoobavje{tavaVladu o situaciji u PIO, bez ikakvih stavova na{egudru`enja, rekao je Rakulj. On je dodao da ni Ministarstvo finansija ne provodi zakone o penzijsko-invalidskom osiguranju i Zakon o doprinosima u skladu sa stvarnim zakonskim rje{enjima, ve} unosi svoje stavove koji podrazumijevaju da uplatioci doprinosa, odnosno njihovi poslodavci ne moraju po{tivatizakone. On je napomenuo da penzije u RS-u u posljednjedvijegodinenisupove}avane, a da su `ivotne namirnice skuplje za 20 do 30 procenata, te da je prosje~napenzija za 15 KM ni`a nego {to je bila prije dvije godine.

Kratak odgovor
Iz Fonda PIO na zahtjevepenzionerastigao je kratakodgovor, pove}anja penzija za sada ne}e biti. - Prioritet Fonda PIO je redovna isplata penzija i svi moraju biti realni i svjesni u kakvom vremenu i ambijentu se `ivi i da jo{ traje ekonomska kriza, poru~io je Mastilo. DamirMiljevi}odnoseizme|upenzionera i vlastika`e da te{ko razumije. “Kriza Fonda PIO ne traje mjesec ili dva, penzioneri su svjesni da bez potpunereforme Fonda PIO ne}e biti bolje, a ipak su glasali za Milorada Dodika, a ne svojepenzije i za{to su onda nezadovoljni“ zaklju~io , G. KATANA je Miljevi}.

Za svako dijete
U sklopu projekta Ja~anje sistema socijalne za{tite i inkluzije djece (SPIS) u BiH pokrenuta je interaktivna vebstranica www.zasvakodijete.ba, na kojoj djeca imaju priliku da na online Zidu `elja i zahtjeva upi{u {ta `ele i zahtijevaju da se promijeni kako bi svakom djetetu u BiH bilo ostvareno svako pravo. “@elje i zahtjevi koje smo do sada prikupili potvr|uju nam koliko je bitno djeci omogu}iti jedan ovakav komunikacijski kanal, istakla je Selma Turki}, voditeljica projekta SPIS u UNICEF-u BiH. Ambasador UNICEFa Edin D`eko je preko poruke na YouTubeu poru~io djeci da pi{u `elje i zahtjeve na veb-stranici jer je to najbolji na~in da se njihov glas ~uje i do|e do svih gra|ana i utjecajnih ljudi.

Zahtjevi udru`enja
Miljevi}: Za{to se bune nakon izbora

Evropski standardi
RepublikaSrpska, premapodacima iz oktobra ove godine, ima blizu225 hiljadapenzionera, za kojenovactrebaobezbijediti 260 hiljada zaposlenih. Ima li se u vidu ~injenica da se prema evropskim standardima smatra da je funkcionisanjepenzionog sistema ugro`eno kada broj zaposlenih i broj penzionera dostigne omjer 3:1, onda ne treba da ~udi pesimizam

la je biti okon~ana u protekle tri godine, ali kako stvari stoje, dodao je, to ne}e biti ura|eno ni u narednom periodu. - Brojpenzioneraizjedna~io se s brojem radnika i u situaciji kada privreda iz dana u dan slabi i smanjujebrojzaposlenih do}i }emo do toga da }e broj penzioneraprema{itibrojzaposlenih. U ovom trenutku isplate penzija Fond PIO osigurava zadu`ivanjem kod komercijalnih banaka, ali ne za dugo. I pored politi~kih pritisaka, banke je-

Posljednjaispla}enapenzija u RS-u, prema podacima Fonda PIO RS-a, iznosila je 40,7 posto prosje~neplate, odnosnobila je manja za ne{to vi{e od ~etiri posto u odnosu na isti period 2005. godine. Na zajedni~kojsjednicipredstavnikaUdru`enjapenzionera RS-a i Fonda PIO, odr`anog 15. oktobra, predsjednikUdru`enja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj ponovio je da penzioneri ne odustaju od zahtjeva za pove}anjem penzija od {est posto. - Penzioneri iz godine u godinu sve lo{ije`ive, za {ta je glavni krivac Ministarstvo rada i bo-

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 25. oktobar 2010.

OGLASI

9

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Heroji, `rtve i zlo~in(c)i B K
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Nisu sve Cacine `rtve u Kazanima: toga dana `ivote je izgubilo i 14 pripadnika Armije RBiH, a me|u njima i devetorica koji su u ime dr`ave BiH `ivote dali obra~unavaju}i se sa kriminalom u vlastitim redovima. Sutra je 17 godina od pogibije vojnih policajaca Kemala Koji}a, Admira Hebiba, Izeta Kar{i}a, Elvira [ov~i}a, Jasmina ^amd`ije i Hamida Humi}a. Osim njih i trojice pripadnika CSB-a Sarajevo - Sr|ana Bosilj~i}a, Dragana Miljanovi}a i Slavena Marke{i}a

i lo je to ne obi~no mir no ra tno ju tro. No, ve} nakon tride se tak ko ra ka, zbunjenost: tu, usred sarajevske mahale, barikada. Na njoj momci u uniformama Armije RBiH i MUP-a RBiH. Vra ti te se u ku}u, mir no upozoravaju. Oti{la sam na posao: bio je 26. okto bar 1993. go di ne. Toga se dana dr`ava Bosna i Hercegovina obra~unavala sa kriminalom u vlastitim redovima; toga su dana Rasim Deli}, komandant [taba Vrho vne ko man de Ar mi je RBiH, i Bakir Alispahi}, ministar MUP-a RBiH, zdru`enim snagama, u pola {est ujutro, poveli akciju zauzimanja vojnih baza u kojima su bili stacionirani pripadnici Devete motorizovane i De se te brdske bri ga de Prvog korpusa ARBiH. Tokom dana uhap{eno je vi{e od 250 vojnika Armije RBiH iz ove dvi je bri ga de (naj ve}i broj se ve} su tra dan vratio na prve linije odbrane grada), no ne i komandanti - Ramiz Delali} ]elo i Mu{an Topalovi} Caco. Delali} se ipak uve~e mirno predao (tra`io je da po njega do|e Haris Silajd`i}), To pa lo vi} se `es to ko opi rao. Tek oko pono}i, Jusuf Pu{ina - tada ve} biv{i ministar policije - oti{ao je po Topalovi}a i odveo ga bezbjednjacima Prvog korpusa AR BiH. Is te je no}i Ca co ubi jen i sko ro odmah sa hranjen u NN grobnicu u kojoj su njegovi ostaci le`ali ravno ~etiri godine, da bi

N

novembra 1997. godine oko 12.000 Sarajlija ispratilo Topalovi}a, sve s ruke na ruku, do Memorijalnog kompleksa na Kova~ima. Iza Cace su ostali Kazani, usjek na Trebevi}u i zloglasna jama u kojoj su prona|eni posmrtni ostaci nikad utvr|enog broja ljudi. Cacine `rtve, mahom nebo{njaci, zavr{avale su u Kazanima u ta ko|er pre ci zno ne ut vr|enom terminu - istra`itelji su baratali podatkom “od pro lje}a do je se ni ra tne 1993“, no ostalo je zabilje`eno da su i najvi{i vojni i policijski du`nosnici, ba{ kao i ta da{ nje Pred sje dni{ tvo RBiH, ve} u zimu 1992. godine znali za odvo|enje civila u zoni Desete brdske, kao {to su znali i za brutalne egzekucije za kojim je Caco posezao. eki od njih su novinarima rekli da je najpribli`nija brojka Ca ci nih `rta va 43, no istina je da Slobodanka Macanovi}, nekada{nja pripadnica ARBiH, ~iji su roditelji Marina i Radoslav Komnenac odvedeni 26. juna te iste 1993. godine jo{ ih nije sahranila. Cacine `rtve su po otvaranju Kazana dobile privremeno uto~i{te na kraju sarajevskog groblja Sveti Josip: na njihovim humkama umjes to ime na sta ja le su oznake NN 70/20/93 ili NN 71/20/93 ili... Iza brojki su se krile {ifre sudskih spisa, pa je nekolicina uspjela dobiti i ime i prezime i svoj grob, no nakon rata Komisija za tra`enje nestalih Republike

Srpske iskopala je humke i posmrtne ostatke prenijela u Lukavicu: identifikacija jo{ uvijek traje. azani su, za{to i to ne re}i, najve}i kapital kojim raspola`e Komisija za nestale RS-a i tu se valjda i kriju razlozi {to porodice `rtava jo{ ~eka ju da nji ho vi naj bli`i na|u svoje posljednje po~ivali{te. No, nisu sve Cacine `rtve u Kazanima: toga dana `ivote je izgubilo i 14 pripadnika Armije i policije RBiH, a me|u njima i devetorica ko ji su u ime dr`ave BiH `ivote dali obra~unavaju}i se sa kriminalom u vlastitim redovima. Sutra je 17 godina od pogibije vojnih policajaca Kemala Koji}a, Admira Hebiba, Izeta Kar{i}a, Elvira [ov~i}a, Jasmina ^amd`ije i Hamida Humi}a. Osim njih i trojice pripadnika CSB-a Sarajevo - Sr|ana Bosilj~i}a, Dragana Miljanovi}a i Slavena Marke{i}a. I vojni policajci i pripadnici CSB-a su te davne ratne 1993. sahranjeni uz dr`avne po~asti, posthumno odlikovani i zaboravljeni. Barem kada je o dr`avi rije~. Njihovi najbli`i, bez svake sumnje, i ovaj 26. oktobar do~ekuju sa te`inom u du{i i gubitkom s kojim se nikad i niko ne miri. Njihova bol mora biti utoliko ve}a {to su duboko svjesni da je ~etiri godine kasnije Caco postao heroj, iako je i osobno u~estvovao u egzekucijama onih koji su toga da na u uli ci 6. no vem bra pred stav lja li dr`avu BiH. Dr`avu koja se obra~unava-

O

la sa kriminalom kojeg je predstavljao Caco. Zaboravljeni su i Kazani. Iako je ~ak 27 osoba prvobitna optu`nica teretila za ratni zlo~in, ona je ubrzo preina~ena i Cacinim je suborcima su|eno za razbojni{tva, ban di ti zam, ubis tva i svirepa ubistva. Izre~ene su im i kazne - nekima od njih do vo ljno ma le da su se odmah po saslu{anju presude na{li na slobodi, ostali su tako|er svoj dio odslu`ili. Sudski spisi, prebogati detaljima svirepih ubistava, dospjeli su u javnost: saznala su se i imena ubijenih, no taj spisak nikada nije okon~an i nikada istraga nije zavr{ena. Ha {ki tri bu nal je pri znao anga`man dr`ave BiH - njezinu komandnu odgovornost i spremnost da reagira na zlo~in - i slu~aj Kazane odbacio, vra}aju}i ga na dalje postupanje ovda{njim sudovima koji su jo{ tra ga li za ne kim od op tu`enih Cacinih suboraca. s tao je sa mo 26. oktobar. Dan kada se posje}uju mezari i grobovi. Na Cacinom }e se mezaru, kao i svake godine, okupiti njegovi suborci. U sarajevskom Velikom parku porodice poginulih policajaca polo`it }e vijence i cvije}e. Porodice Cacinih `rtava vjerovatno }e posjetiti onaj komad parcele na groblju Sveti Josip i tu zapaliti svije}u. No, sve dok se ova dr`ava javno ne odredi spram svih aktera ove tu`ne obljetnice, kosti iz Kazana zapinjat }e joj u grlu.

POSU\ENI STUPCI

Angelina Jolie podijelila BiH

B

ritanski Observer pi{e da je na mje ra ho li vud ske glu mi ce An geline Jolie da snimi film o silovanju u Bosni i Hercegovini podijelila tu ogor~enu zemlju. List pi{e da se ne{to {to je po~elo kao glasina da Jolie namjerava da snimi film o ljubavnoj vezi izme|u Srbina i muslimanke koju je silovao, pre tvo ri lo u mno go {i ru i ogor~enu debatu o politi~kom i dru{tvenom uti ca ju `rta va rata i o tome ko ima pravo da pri~a o jednoj od najmra~nijih epizoda rata u BiH - zloglasnim lo go ri ma u ko ji ma su muslimanke silovane. Po {to pod sje}a na odlu ku ministra za kulturu da najprije povu~e, a zatim ubrzo poslije toga obnovi dozvolu za snima nje fil ma, list pi {e da je najve}i protivnik snimanja filma pred sje dni ca Udru`enja

Ne{to {to je po~elo kao glasina da Jolie namjerava da snimi film o ljubavnoj vezi izme|u Srbina i muslimanke koju je silovao, pretvorilo se u mnogo {iru i ogor~enu debatu o politi~kom i dru{tvenom uticaju `rtava rata i o tome ko ima pravo da pri~a o jednoj od najmra~nijih epizoda rata u BiH - zloglasnim logorima u kojima su muslimanke silovane
@ena - `rtava rata Bakira Hase~i}, koja tvrdi da je svaka pri~a o ljubavnoj vezi izme|u Srbina i `ene koju je silovao uvredljiva `rtvama rata. Ni su, me|utim, sve `ene `rtve rata istog mi{ljenja. Enisa Sal~inovi}, koja je silovana u logoru u Fo~i, a sada radi u Udru`enju `rtava koncentracionih logora, ka`e da je Jolie posjetila silovane `ene u Gora`du i da ne vjeruje da holivudska glumica `eli da uvrijedi ili povrijedi bilo koga. “Pedeset posto `rtava koje su pozvale po{to je izbila cijela ova buka o filmu ne podr`ava Ba ki ru i ne sla`e se sa nje nom agresivnom taktikom. Bakira nema pravo da govori u ime svih nas” rekla je Enisa , Sal~inovi} koja tvrdi da Bakira Hase~i} koristi svoj polo`aj i `rtve ra ta za una pre|enje sopstvenih politi~kih interesa kao i interesa bo{nja~kih nacionalisti~kih lidera sa kojima je veoma bliska, pi{e Observer. Tokom debate koja je izbila u filmu, nastavlja list, sru{ena je i neformalna zabrana kritikovanja udru`enja ratnih `rtava i njihovog dru{tvenog uticaja. Belma Be}irba{i}, koja je istra`ivala logore za silovanje muslimanki, rekla je listu da je kon tro ver za o fil mu “odraz mno go du bljeg pro ble ma dru{tva koje se i 15 godina po zavr{etku rata sve vi{e radikalizuje i proizvodi lidere koji zloupotrebljavaju `rtve rata“. “Iza pri~e o Angelini Jolie i njenom filmu krije se nesposobnost na{eg dru{tva i kulture da se okrenu budu}nosti i ostave rat za sobom“, ka`e Belma Be}irba{i}. Observer potom pi{e o Bakiri Hase~i}, koja je i sama bila silovana, koja otvoreno priznaje da nije vidjela scenario filma prije nego {to je zatra`ila da njegovo snimanje bude zabranjeno. Ona ka`e da njeno udru`enje i dalje insistira na tome da ih Jolie li~no uvjeri da njen film ne}e biti uvredljiv za `rtve. U protivnom, ka`e ona, njeno udru`enje bi moglo da snimi film o `ivotu Angeline Jolie. Observer obja{njava stav Bakire i pripadnica njenog udru`enja “da ni ko ne mo`e da shvati kroz {ta su pro{le pa tako i nema pravo da pri~a o njihovim mukama“. Vra}aju}i se na namjeru i planove Ageline Jolie, Observer pi{e da je, bez obzira na nje nu do bro na mjer nost, te {ko zamisliti film o logorima za silovanje koji ne bi bio uvredljiv za `rtve takvog nasilja u (Observer) Bosni

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 25. oktobar 2010.

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Dvije osobe su u subotu, 23. oktobra, u 11.13 sati uz prijetnju pi{toljem, od radnice S. E., u supermarketu Mars 97, u Ulici ^obanija, ukrale novac. Isti dan razbojnik uz prijetnju no`em oko 12.15 sati oplja~kao je radnicu kladionice Wiliams u Ulici Ferde Haptmana u Novom Sa ra je vu. Na is ti na~in u ve~ernjim satima oplja~kana je i kladionica Derby u Grbavi~koj ulici u Novom Sarajevu.

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Tri razbojni{tva

Kra|a 280 {teka cigareta

Za sa da ne po zna ti po~inilac u no}i izme|u petka i subote u Ulici vite{ka u Maglaju izvr{io je te{ku kra|u u skladi{te preduze}a AS d.o.o. Maglaj, vlasni{tvo P. M. iz Maglaja. Iz MUP-a ZDK je saop{teno da je iz skladi{ta ukradeno oko 280 {teka raznih vrsta cigareta i novca od oko 350 maraka. Policija je obavila uvi|aj i za po~ela po tra gu za po~ini ocem ovog kri vi~nog djela.

Incident u ilid`anskom kafi}u Padrino u Maloj aleji

Pucnjava ispred tr`nog centra u Velikoj Kladu{i

Zbog osvete ubio ro|aka
Ibrahim Halagi} ispred tr`nog centra u Velikoj Kladu{i se svojim automobilom namjerno sudario sa vozilom kojim je upravljao njegov ro|ak, a potom pucao u njega
Asim Halagi} Pema je ubijen, a Muhamed [abi} je te{ko ranjen hicima iz pi{tolja ispred tr`nog centra, kod stare Autobuske stanice u Velikoj Kladu{i. Na Halagi}a i [abi}a, obojica iz Velike Kladu{e, koji su bili u automobilu, ju~er oko 14.30 sati pucao je Asimov ro|ak Ibrahim Halagi} Bego, koji je nedugo nakon zlo~ina uhap{en i zadr`an u pritvoru. Halagi} je od zadobijenih

Mala aleja: Sukob u kafi}u Padrino

Gost zboden
Alen Fehratovi} je uhap{en jer je nakon verbalnog sukoba no`em u stomak ubo Mirsada ^ahdarevi}a
Dvadesetogodi{nji Mirsad ^ahdarevi} te`e je povrije|en u incidentu koji se u subotu oko 22 sata desio u ugostiteljskom objektu Padrino, Mala aleja broj 49, u iz sarajevskom naselju Ilid`a. ^ahdarevi}a je nakon verbalnog sukoba ubo Alen Fehratovi} (19), drugi gost ovog kafi}a. Nakon incidenta povrije|eni mladi} je odmah preba~en u Dom zdravlja na Ilid`i, nakon ~ega je kolima Hitne medicinske pomo}i prevezen u KUM bolnice Ko{evo. Prema rije~ima Biljane Jandri}, portparola bolnice Ko{evo, povrije|eni 20-godi{njak u bolnicu je primljen u 22.35 sati. Ljekarskim pregledom ustanovljeno je da je o{trim predmetom uboden u stomak, te da mu je povrije|ena je-

no`em u stomak
tra. Odmah po prijemu operisan je, nakon ~ega je smje{ten na Odjel abdominalne hirurgije. Uvi|aj na mjestu obavio je de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu i uvi|ajna ekipa MUP-a Kantona Sarajevo. Zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo poku{aj ubistva, pripadnici ^etvrte PU ju~er, 10 minuta iza pono}i, uhapsili su Alena Fehratovi}a i ju~er ga predali Kantonalnom tu`ila{tvu. Tokom ju~era{njeg dana u Kantonalnom tu`ila{tvu protiv Fehratovi}a je otvorena istraga, nakon ~ega je saslu{an i odre|ena mu je mjera 24-satnog zadr`avanja. Tokom dana{njeg dana iz Tu`ila{tva }e za njega biti zatra`eno odre|ivanje pritvora.
D. P.

rana preminuo na mjestu doga|aja, dok je [abi} zadobio ustrijelnu ranu na nozi.
Kako se moglosaznati, prema prvim operativnim informacijama, motiv ubistva je osveta. Ibrahim Halagi} se, kako nam je potvr|eno iz policije, pucnjima iz pi{toljaosvetioro|aku jer je smatrao da je Asim Halagi} po~inio neko djelo na njegovu {tetu. Nezvani~no, Asim Halilagi} je u subotu nave~er svom ro|aku zapalio gara`u, {to je ovoga, navodno, navelo da
Policija obavila uvi|aj na mjestu pucnjave
Foto: Cazin.net

po~ini zlo~in... IbrahimHalagi}ispredtr`nog centra ju~er se svojim automobilom namjerno sudario sa vozilom kojim je upravljao njegov ro|ak i tako ga zaustavio. Halagi} je potom iza{ao iz vozila te pucao u ro|aka i [abi}a, koji je bio na mjestu suvoza~a, a potom Asima Halilagi}a izvukao iz vozila kako bi se uvjerio

da je mrtav. Pet minuta nakon toga sam je do{ao u policijsku stanicu, donio pi{tolj kojim je po~inio zlo~in i predao se. Uvi|aj su obavili pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona, a o ubistvu je obavije{tena Envera Osmanovi}, kantonalna tu`iteljica u Biha}u.
D. P.

Akcija Odjela za borbu protiv droge MUP-a KS-a

Crnogorac uhva}en sa
~etiri kilograma marihuane
Slu`benici policije Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga u subotu oko podneva uhapsili su 20-godi{njeg Crnogorca Fa tmi ra Mu ji}a iz Ro`aja zbog postojanja osnova sumnje da je po~inio kazneno djelo neovla{tena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga nakon {to su kod njega prona{li ~etiri kilograma marihuane. Muji} je zaustavljen i uhap{en na podru~ju Lapi{nice, na ulazu u Sarajevo. Pripadni ci crno gor ske po li ci je prethodno su bezbjednosnim agencijama u BiH dojavili da je Muji} tog dana u bijelom mercedesu 190 crnogor skih ta bli ca kre nuo iz Ro`aja, te da se sumnja da transportuje drogu, i da mu je krajnje odredi{te Sarajevo. Muji} je preko Vi{egrada krenuo za Sarajevo i sa sobom povezao dvije djevojke, ne znaju}i da je cijelimputem bio pod prismotrom policije. Nakon {to je zaustavljen na Lapi{nici, prilikom pregleda njegovog vozila, sa unutra{nje strane blatobrana prona|ena su ~etiri kilograma marihuane. Tran spor ter dro ge je odmah uhap{en, a njegove saputnice pu{tene na slobodu. Tokom ju~era{njeg dana protiv njega je u Kantonalnom tu`ila{tvu Sarajevo otvorena istraga, on ispitan nakon ~ega je de`urni tu`ilac za Fatmira Muji}a zatra`io odreD. P. |ivanje pritvora.

Odre|en pritvor voza~ima Doma zdravlja Trebinje
Nemanji Sko~o (24) i Jovanu Andri}u (22), voza~ima Doma zdravlja iz Trebinja, odre|en je jednomjese~ni pritvor zbog sumnje da su kolima hitne pomo}i transportovali oko 29 kilograma droge skank. Pritvor im je odredio sudija za prethodni postupak na prijedlog okru`nogtu`ioca i oni su sprovedeni u Okru`nizatvorPudarica, potvr|eno je danas Srni u Okru`nom sudu u Trebinju. U ~etvrtak, 21. oktobra, pripadnici CJB Trebinje su u mjestu Avtovac kod Gacka prona{li dvije putne torbe u kojima se nalazilo 28 pakovanja droge skank ukupne te`ine 29 kilograma, za koje je utvr|eno da ih je iz vozilaHitnepomo}itrebinjskogDomazdravljaizbacioSko~okoji je upravljao vozilom. Policija je slobode li{ila i Andri}a koji se vozilom marke pe`o 205 kretao ispred vozila hitne pomo}i i za koga se sumnja da je u~estvovao u izvr{enju krivi~nog djela proizvodnja i promet opojnih droga.

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Dvije osobe su povrije|ene od kojih jedna te`e, u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u petak, 22. oktobra, u 23.40 sati, u Ulici sarajevska. Uvi|ajem je utvr|eno da je B. M. iz Zenice, upravljaju}i vozilom ford escort (M 89-M-590), izgubio kontrolu i izletio sa kolovoza. Tom prilikom voza~ je zadobio te{ke povrede, dok je suvoza~ D. \. zadobio lak{e. Pomo} im je ukazana u Kantonalnoj bolnici Zenica.

13

Dvije osobe povrije|ene u fordu

Preminuo nakon nesre}e

Sa{aStojanovi} (21) iz Bijeljine, te{ko povrije|en u udesukoji se u subotudesio u mjestuLjeljen~a kod Bijeljine, preminuo je u nedjelju u Urgentnomcentru u Beogradu. Stojanovi} je, podsjetimo, izgubio kontrolu nad pe`oom 206 i sletio s kolovoza. Tom prilikom on i S. \. (18) su povrije|eni zbog ~ega su prevezeni u bijeljinskubolnicu. S. \. je zadobio povredeglave i bubrega dok je Stojanovi} bio preba~en u Beograd. D. P.

Saobra}ajna nesre}a u naselju Gornje Petrovice kod Kalesije

Smrtno stradala dva osamnaestogodi{njaka
U nesre}i je te{ko povrije|en 17-godi{nji Armin S., dok su ro|aci Elmir Ferhatbegovi} i Mersad ^olakovi} poginuli
Osamnaestogodi{njaci Elmir Ferhatbegovi} i Mersad ^olakovi} iz Tuzle smrtno su stradali u saobra}ajnoj nesre}i koja se preksino} desila na magistralnom putu M4, u naselju Gornje Petrovice kod Kalesije. U nesre}i je te{ko povrije|en sedamnaestogodi{nji Armin S., koji je zadobio povrede glave i donjih ekstremiteta, te je smje{ten na Univerzitetskoklini~ki centar u Tuzli, gdje je zadr`an na lije~enju. U Petrovicama je Ferhatbegovi} prebrzo u{ao u krivinu na putu Tuzla – Zvornik te je izgubio kontrolu nad upravlja~em i pre{ao u lijevu kolovoznu traku. Na mjestu doga|aja vidljivi su tragovi ko~enja i poku{aja da ponovo uspostavi kontrolu u du`ini od stotinjak metara. Nakon {to to nije uspio, sletio je s ceste. Od siline udara, automobil je
Od siline udara oboren betonski stub

Ferhatbegovi} brzo u{ao u krivinu na putu Tuzla – Zvornik

prepolovio betonski stub za razvod struje, te potpuno uni{tio `eljeznu kapiju, jednog od stanovnika Gornjih Petrovica, ~ija se ku}a nalazi desetak metara od ceste. Udar u stub je aktivirao i zra~ni jastuk u vozilu, ali

uprkos tome, dva mladi}a su izgubila `ivot. Ti je lo su vo za~a Mer sa da ^olakovi}a, koji je zadobio frakturu lobanje, iz vozila su izvukli pripadnici Profesionalne vatrogasne brigade iz Kalesije, ta-

ko {to su morali sje}i lim na automobilu. Povrije|enog Armina S. su prona{li stanovnici oklonih ku}a, kada su prevrnuli automobil na to~kove. Potom su ga odvezli u kalesijski Dom zdrav lja, a oda kle je upu}en u tuzlanski UKC. U autu je prona|eno nekoliko fla{a piva hajneken. Kako se nezvani~no saznaje, ^olakovi} je iz Sovenije do{ao u posjetu svom ro|aku Ferhatbegovi}u i automobilom su krenuli u no}ni izlazak. S njima je bio i sedamnaestogodi{njak za kojeg se ne zna da li je u rodbinskim vezama sa ^olakovi}em i Ferhatbegovi}em.

Tako|er, saznajemo, da je kalesijska saobra}ajna policija sat i po prije ove stravi~ne nesre}e, navodno kontrolisala Ferhatbegovi}a, te je upozoren zbog pre brze i ne pa`lji ve vo`nje. Mladi} o~igledno nije poslu{ao policajce, ~ime su uga{ena dva mlada `ivota. Tu`ite lji ca Mir ja na Hrvi} ju~er je zajedno sa pripadnicima Odjeljenja kriminalisti~ke policije Policijske uprave Kalesija obavila uvi|aj na mjestu nesre}e. Tako|er, nalo`eno je uzimanje krvi od voza~a, kako bi se utrvdilo da li je vozio u alkoholiziranom stanju.
S. K.

Nakon plja~ke banke i osiguranja u Banjoj Luci

Istraga plja~ke 70.000

KM tapka u mjestu
Banjalu~ka policija jo{ traga za mas ki ra nim i na oru`anim razbojnicima koji su u petak nave~er odnijeli oko 70.000 maraka iz poslovnica Pavlovi} banke i Ne{kovi} osiguranja u Banjoj Luci. Kao {to smo ve} pi sa li, plja~ka se dogodila u Ulici kneza Milo{a oko 18.30 sati pred najmanje 30 o~evidaca. Ka me re vi de onad zo ra na objektu zabilje`ile su da se ispred banke zaustavio crveni golf ~etvorka iz kojeg su iza{la ~etiri razbojnika u bijelim kombinezonima, ~arapama na glavama, koji su bili naoru`ani sa dvije automatske pu{ke i dva pi{tolja. Prema rije~ima o~evidaca, plja~ka se odigrala za manje od tri minute. Trojica razbojnika utr~ala su u objekt u kojem se, jedan pored drugog, nalaze {alteri banke i osiguranja, te uposlenima naredili da legnu na zemlju. ^etvrti razbojnik stajao je ispred objekta i ~uvao stra`u. I on je osobama koje su se u trenutku plja~ke na{le u blizini naredio da legnu na tlo. Nakon {to su razbojnici uzeli pare iz sefa banke i dnevni pazar iz osiguranja, utr~ali su u crveni golf koji je bio parkiran ispred objekta i pobjegli u pravcu banjalu~kog naselja Zalu`ani. Iako je policija do{la ne-

Razbojni{tvo je izvr{eno za 2-3 minute, a radilo se o dobro uigranim profesionalcima koji su prije akcije izvi|ali teren

Sudar na ilid`anskoj raskrsnici

Motociklista

SLOMIO
zglob {ake
Na ras krsni ci uli ca Kur ta [or ka i Eni sa Srne, po dru~je op}ine Ilid`a, u su bo tu oko 15.50 sa ti do{lo je do sudara VW golf (856 A 764), vla sni{ tvo S. A. iz Sa ra je va, ko jim je uprav lja la S. S., ro|ena 1976. godine iz Sarajeva i motocikla mar ke yama ha (907 J 873), vlasni{tvo M. M. iz Br~kog, kojim je upravljao H. M., ro|en 1969. godi ne iz Sa ra je va. U ovoj saobra}ajnoj nesre}i frakturu zgloba {ake desne ruke zadobio je motociklista H. M. kojem je ljekarska pomo} ukazana u KUMu KCU Sarajevo, te je pu{ten na ku}no lije~enje.

Objekt Pavlovi} banke i Ne{kovi} osiguranja

dugo nakon plja~ke, nisu uspjeli uhvatiti razbojnike. Prema na~inu ka ko su izve li plja~ku i njihovoj uigranosti, pretpostavlja se da se radi o profesionalcima. Tako|er se pretpostavlja da su prije same

plja~ke razbojnici izvi|ali teren, te su znali gdje se nalazi novac, da je u toku renoviranje objekta, te da se tu nalaze moleri koji su bili u bijelim radnim kombinezonima...
D. P.

14

REGION

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Europsko natjecanje u~a~a Kur’ana u Zagrebu

Prvo mjesto hafizu iz
Francuske, a drugo iz BiH
Nagradu osvojio mladi hafiz iz Francuske Mohamet Achaibi, a drugo mjesto Emrah Litri} iz BiH • Me|u nagra|enima iz BiH su i Namik D`aferagi}, Jusuf Be}oja, Mejrema [i{o} i Mahira Vlaj~i}
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

U Islamskom centru u Zagrebu odr`ano je 17. europsko natjecanje u~a~a Kur’ana. Natjecanje su u povodu 23 godine sve~anog otvorenja Zagreba~ke d`amije organizirali Me{ihat islamske zajednice u Hrvatskoj, Svjetska organizacija za hifz i Med`lis islamske zajednice Zagreb.

tori ovog presti`nog natjecanja. „Za or ga ni za ci ju ovog do ga|aja prethodnih godina bili smo nagra|ivani i od strane Svjetske organizacije za hifz i Ministarstva vakufa Kuvajta za najbolju organiziraciju natjecanja u~a~a Kur’ana u svijetu izvan islamskih zemalja“, ka`e u izjavi za na{ list glasnogovornica natjecanja Amela Handanovi}.

Ustrajnost
Odgovaraju}i na pitanje koje osobine odlikuju najbolje me|u najboljim u~a~ima Kur’ana, poja{njava da se uz duhovnu komponentu, radi i o jednom vidu izazova: „Pogotovo u~a~ima kojima arapski nije materinski jezik. Osim {to moraju posjedovati odre|ene mentalne sposobnosti i veliki kapacitet za memoriranje, moraju imati veliku volju i `elju da ustraju. U natjecanju ocjenjivali su se to~nost, melodi~nost, kao i sam nastup, samouvjerenost, ali i ljepota interpretacije“.
Jadranka DIZDAR

Pet kategorija
Ove godine natjecala su se 73 u~a~a iz Hrvatske, Austrije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Belgije, Crne Gore, Engleske, Finske, Francuske, Italije, Kosova, Makedonije, Njema~ke, Nizozemske, Norve{ke, Srbije, Turske, [vedske i [vicarske. Natjecali su se u~a~i svih generacija, najmla|i natjecatelji bili su u dobi od 5 godina, dok su najstariji ve} za{li u {esto desetlje}e `ivota. Svaki pojedini natjecatelj dobijao je po tri pitanja i imao oko 10-ak minuta za svoj nastup koji je pozorno slu{ala i ocjenjivala {estero~lana komisija.

Natjecanje okupilo 73 u~a~a iz 20 zemalja

Natjecanje se odvijalo u pet razli~itih kategorija, uklju~uju}i poznavanje polovice Kur’ana napamet, poznavanje {estine ukupnog teksta, vje{tinu lijepog ~itanja teksta bez obveze da ga se u~i napamet, a najzahtjevnija kategorija podrazumijevala je znanje cijelog Kur’ana napamet. U ovoj kategoriji prvu nagra-

du osvojio je mladi hafiz iz Francuske Mohamet Achaibi, a drugo mjesto Emrah Litri} iz BiH. Me|u nagra|enima iz BiH su i Namik D`aferagi}, Jusuf Be}oja, Mejrema [i{o} i Mahira Vlaj~i}. Nagrade koje se sastoje od nov~anog dijela i prigodnog poklona sve~ano su uru~ene pobjednicima u svakoj od kategorija, svi sudionici natjecanja

dobili su diplome, a u programu ove zavr{ne sve~anosti sudjelovao je i mu{ki zbor Gazije iz Bu`ima pokraj Biha}a. Europsko natjecanje u~a~a Kur’ana koje se tradicionalno or ga ni zi ra u Za gre bu pru`a vrsnim natjecateljima da poka`u i me|usobno odmjere svoje glasovne sposobnosti i znanje u~enja Kur’ana, isti~u organiza-

Milo \ukanovi} u Skoplju

Odnosi Srbije i Hrvatske

Tadi} u Vukovaru u prvoj polovini novembra?
Nadam se da }e cijela Hrvatska razumjeti va`nost dolaska predsjednika Tadi}a za budu}nost Hrvatske, regije i Europe, rekao je Josipovi} i dodao da se upravo zato intenzivno diplomatski radi na dolasku predsjednika Tadi}a
PredsjednikRepublikeHrvatske Ivo Josipovi} ju~er je izrazio o~ekivanje da bi srbijanski predsjednik Boris Tadi} mogaodo}i u posjetHrvatskoj i Vukovaru u prvoj polovini novembra. “O~ekujem da bi predsjednik Tadi} mogao do}i u prvoj polovici studenoga“ rekao je , predsjednik Josipovi} u odgovoru na novinarski upit, nakon tradicionalnog primanja grupe gra|ana na Pantov~aku, o tome kada bi srbijanski predsjednik mogao do}i u Vukovar. Pitanje je bilo potaknuto nedavnom izjavom vukovarskog gradona~elnika @eljka Sabe, koji je u razgovoru za radio Slobodne Europe pozvao Tadi}a u posjetuVukovaru i naglasio kako bi to bilo vrlo bitno za taj grad. PredsjednikJosipovi} je rekao

Milo \ukanovi}

Uzvrat, a ne opro{taj
Posjete Makedoniji i Sloveniji nijesu opro{tajne, nego uzvratne, kazao je prekju~er u Skoplju premijer Milo \ukanovi}. On je nakon susreta sa makedonskim kolegom Nikolom Gruevskim kazao da o povla~enju sa premijerske funkcije nema da ka`e ni{ta novo. „Mo je po sje te u re gi onu u ovom periodu predstavljaju redovnu aktivnost premijera i nije rije~ o nekakvoj opro{tajnoj turneji. Ovo u Makedoniji je uzvratna posjeta jer je premijer Gruevski bio u Crnoj Gori“ kazao je \uka, novi} odgovaraju}i na pitanja novinara o najavama u vezi sa njegovim povla~enjem. Crnogorski premijer je istakao da Podgorica i Skoplje imaju tradicionalno dobre odnose. \ukanovi} i Gruveski su potpisali ~etiri sporazuma o ekonomskoj i socijalnoj saradnji, kao i o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije. Prilikom najavljene posjete ma ke don skog pred sje dni ka \or|a Ivanova Crnoj Gori, u Podgorici }e biti potpisan i Sporazum o za{titi investicija koji }e biti osnova unapre|ivanja ekonomskih odnosa.

Ivo Josipovi}

Boris Tadi}

da je va`no {to je takvu poruku dao upravo vukovarski gradona~elnik jer su Vukovarcinajte`e stradali u Domovinskom ratu. Zahvalio je gradona~elniku {to je “izraziotakvostajali{te- poruku mira, ljubavi i budu}nosti“ . “Nadam se da }e cijela Hrvatska razumjeti va`nost dolaska predsjednika Tadi}a za budu}nost Hrvatske, regije i Europe“ rekao je Josipovi} i dodao da , se upravozatointenzivnodiplo-

matski radi na dolasku predsjednika Tadi}a kako bi se osiguralo da “posjet bude na najboljoj mogu}oj razini i da se njime prenesu najbolje poruke i za gra|ane Hrvatske, posebno za stradalnike u Vukovaru, a naravno, i za Srbiju“ . “Hrvatska, Srbija i druge zemlje u regiji zasigurno `ele zajedni~ku europsku budu}nost i to je jedan va`an korak“ nagla, sio je hrvatski predsjednik.

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
New York

SVIJET

15

Dan Ujedinjenih nacija
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon rekao je da su UN obilje`avanje 65 godina postojanja iskoristile da potvrde privr`enost principima unapre|enja mira, razvoja i ljudskih prava, na kojima svjetska organizacija i po~iva. Prema njegovim rije~ima, taj dan je prilika za ponovnu potvrdu univerzalnih vrijednosti tolerancije, uzajamnog po{tovanja i ljudskog dostojanstva, kao i napretka koji je zajedni~ki na~injen na planu obrazovanja, o~ekivanog trajanja `ivota, {irenja tehnologije i unapre|enja demokratije i vladavine zakona
Dan UN-a obilje`ava se svake godine 24. oktobra, kada je stupila na snagu Povelja UN-a. Na ju~era{nji dan, prije 65 godina, formalno je zavr{en proces formiranja svjetske organizacije, budu}i da je Povelju UN-a ratifikovalo svih pet ~lanica Savjeta bezbjednosti UN-a i ve}ina zemalja osniva~a, me|u njima i onda{nja Jugoslavija. UN su osnovane 1945. na konferenciji u San Francisku, koja je trajala od 25. aprila do 26. juna. S po~etka, organizacija je bila poznata pod nazivom Organizacija Ujedinjenih nacija ili OUN. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon rekao je da su UN obilje`avanje 65 godina postoja nja is ko ris ti le da pot vrde privr`enost principima unapre|enja mira, razvoja i ljudskih prava, na kojima svjetska organizacija i po~iva. Prema njegovim rije~ima, taj dan je prilika za ponovnu potvrdu univerzalnih vrijednosti tolerancije, uzajamnog po{tova-

Ban Ki-moon: Akteulni generalni sekretar

East River: Sjedi{te UN-a

nja i ljudskog dostojanstva, kao i napretka koji je zajedni~ki na~injen na planu obrazovanja, o~ekivanog trajanja `ivota, {irenja tehnologije i unapre|enja demokratije i vladavine zakona. “Ali, prije svega, to je dan na koji mo`emo da u~inimo vi{e na za{titi dijelova svijeta zahva}enih ratnim sukobima, na borbi protiv promjena klime i izbjegavanju nuklearnih katastrofa, vi{e na {irenju mogu}nosti za `ene i borbi protiv nepravde i neka`njenosti“ istakao je Ki-moon. , UN su osnovale dr`ave pobjednice u Drugom svjetskom ratu. Kao takve i sa proklamovanim ciljevima odr`anja mira i bezbjednosti, razvoja ljudskih prava i unapre|enja socijalnog i ekonomskog razvoja, UN su predstavljale odgovor na o~ekivanja svijeta koji je tek iza{ao iz najrazornijeg sukoba u historiji ~ovje~anstva.

Istovremeno, `eljela se ista}i distanca prema njihovom prethodniku, Dru{tvu naroda, koje nije uspjelo da sprije~i izbijanje Drugog svjetskog rata. Koliko je namjera da se sprije~i ponavljanje tog u`asnog kolektivnog iskustva bila u korijenu ideje o osnivanju UN, govori i ~injenica da tada i jo{ neko vrijeme u njihove redove nisu mogle da u|u zemlje pora`ene u Drugom svjetskom ratu. Kasnije, razvoj svijeta i sazrijevanje svijesti o samoopredjeljenju naroda, zna~aju ljudskih prava i povezanosti politi~kog i ekonomskog razvoja, na{li su izraz i u UN, kroz njihove odluke i akcije. Dekolonizacija je dovela do zna~ajnog porasta broja ~lanica UN-a, postojanje nuklearnog i drugog oru`ja za masovno uni{tenje u~inilo je sve manje

vjerovatnom njegovu upotrebu, a globalne ekonomske krize sve vi {e na me}u sa ra dnju, umjesto konfrontacije. Danas UN imaju 192 dr`ave ~lanice. Me|utim, ne prestaju zahtjevi za reformu organizacije, pri ~emu se naj~e{}e upire prstom u Savjet bezbjednosti, na koji se prije svega gleda kao na zatvoreni klub nuklearnih dr`ava. Uglavnom se zahtjeva da se pove}a broj stalnih ~lanica u ovom tijelu, kako bi se bolje odrazila struktura savremenog svijeta i u njemu na{le dr`ave koje imaju sve zna~ajniji uticaj ili predstavljaju svojevremeno zanemarene dijelove svijeta. Rije~ je prije svega o Njema~koj, Japanu, Indiji, Brazilu i jo{ nekim zemljama. Rasprave su u toku i zasad se ne nazire ishod, ali niko ne dovodi u pitanje legitimnost tih zahtjeva.

Velika Britanija

Margaret Tatcher osje}a se puno bolje
Biv {a bri tan ska pre mi jer ka Mar ga ret That cher, ko ja je u uto rak na ve~er pri mlje na u bol ni cu, pu no se bo lje osje}a, ali jo{ ne ko li ko da na mo ra os ta ti pod nad zo rom, re kao je pre kju~er je dan od nje zi nih gla sno go vor nika. „Puno se bolje osje}a. Sada mo`e sjediti“, rekao je. „Mislim da }emo ostati ovdje jo{ nekoliko dana kako bismo bili sigurni da je sve uredu“, dodao je. ^eli~na dama, predsjednica vlade od 1979. do 1990, primljena je u privatnu bolnicu Cromwell, na zapadu Londona, u utorak nave~er radi ‘rutinske provjere’ po{to je preboljela gripu. Thatcher (85) pati od bolesti mi{i}a koja joj ote`ava kretanje, ali je potpuno izlje~iva, navodi BBC koji se poziva na izvore bliske biv{oj premijerki. Thatcher je prije ne{to vi{e od tjedan dana morala otkazati proslavu 85. ro|endana, na kojoj je trebalo biti oko 150 uzvanika. Thatcher je ro|ena 13. oktobra 1925.

16

OGLASI

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine Gender centar

Agencija za ravnopravnost spolova BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

Vlada Republike Srpske Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova

Na osnovu ta~ke 21. i ta~ke 28. Sporazuma o zajedni~kom finansiranju izme|u Vije}a ministara Bosne i Hercegovine, predstavljenog po Ministarstvu za izbjeglice i ljudska prava BiH i grupe donatora o Finansijskom mehanizmu za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine i ~lanom 65. Pravila o organizaciji i radu Finansijskog mehanizma za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine Upravni odbor FIGAP programa, objavljuje

za podno{enje prijedloga projekata za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog dru{tva (vaninstitucionalnim partnerima FIGAP programa) koji }e se finansirati iz sredstava FIGAP programa O FIGAP PROGRAMU Petogodi{nji program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura odr`ivu implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 41/09). To podrazumijeva da je koncept ravnopravnosti spolova prihva}en kao pristup u formulisanju i realizaciji programa i politika u svim sektorima dru{tva i na svim nivoima vlasti. Program podr`ava grupa me|unarodnih donatora koju ~ine vlade: Kraljevine [vedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine [vedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA, Republike Austrije, koju predstavlja Ambasada Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije ADA, Velike Britanije, koju predstavlja Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije DFID i [vajcarske Konfederacije, koju predstavlja [vajcarska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SDC. Na ovaj poziv se mogu prijaviti nevladine i druge organizacije civilnog dru{tva registrovane u skladu sa va`e}im propisima u Bosni i Hercegovini a koje ispunjavaju uslove u skladu sa „Smjernicama* za izradu projektnih prijedloga i kriteriji za dodjelu projekata koji se finansiraju iz FIGAP programa“. Projektni prijedlozi se podnose isklju~ivo na prijavnom obrascu za projektne prijedloge*. Ovim pozivom }e se finansirati projekti u kojima ukupno zahtijevana sredstva spadaju u sljede}e grupe: - I grupa - Projekti u iznosu od 3.000 do 10.000 KM; - II grupa - Projekti u iznosu od 10.000 do 30.000 KM; - III grupa - Projekti u iznosu od 30.000 do 50.000 KM U skladu sa ciljevima i o~ekivanim rezultatima FIGAP programa projektni prijedlozi se trebaju fokusirati na institucionalnu odr`ivost provedbe GAP-a putem saradnje izme|u institucija na svim nivoima vlasti i NVO-a i drugih organizacija civilnog dru{tva. Maksimalno trajanje projektnog ciklusa je 18 mjeseci ovisno o obimu projekta i iznosu dodijeljenih sredstava. Prioritetne oblasti su: • politi~ka participacija (npr. aktivnosti usmjerene ka pove}anju u~e{}a `ena u politici i dono{enju odluka); • rad i zapo{ljavanje (npr. aktivnosti usmjerene na podr{ke `enskom poduzetni{tvu i pove}anju mogu}nosti zapo{ljavanja i samozapo{ljavanja `ena); • obrazovanje (npr. aktivnosti usmjerene ka potrebama `ena za doedukaciju/ dokvalifikaciju i usavr{avanje u odre|enim oblastima); • zdravlje, prevencija i za{tita (npr. aktivnosti usmjerene na unaprje|enje reproduktivnog zdravlja `ena i mu{karaca i ja~anje svijesti o pravima na zdravstvenu i socijalnu za{titu, posebno za stanovni{tvo koje pripada vulnerabilnim grupama); • nasilje na osnovi spola (npr. aktivnosti usmjerene na ohrabrivanja `ena i mu{karaca za prijavljivanje slu~ajeva nasilja u porodici i drugih oblika nasilja na osnovi spola i pru`anja razli~itih usluga `rtvama nasilja); • socijalna inkluzija (npr. aktivnosti usmjerene na podr{ku najugro`enijim kategorijama stanovni{tva sa gender aspekta, npr. civilne `rtve rata, `ene u ruralnim oblastima, osobe sa invaliditetom). Sve zainteresovane nevladine i druge organizacije civilnog dru{tva su pozvane da prisustvuju prezentacijama FIGAP programa na kojima }e biti u mogu}nosti da postave pitanja vezana za ovaj poziv. Prezentacije }e se odr`ati u Sarajevu, petak 29. oktobar, u Hotelu Bosnia sa po~etkom u 12 sati uz prethodnu najavu na e-mail k.mijatovic@arsbih.gov.ba ili na broj 033 209 761 i u Banjoj Luci, ponedjeljak 1. novemba u Hotelu Bosna sa po~etkom u 12 sati uz prethodnu najavu na e-mail protokol@gc.vladars.net ili na broj 051 247 427. Sva potrebna dokumentacija* kao i dodatne informacije se mogu prona}i na web stranici www.figap.ba i na web stranicama www.fgenderc.com.ba i http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/default.aspx ili se mogu preuzeti od 10 do 15 sati u prostorijama Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Kulovi}a 4, 71 000 Sarajevo, Gender centra Vlade FBiH Kemalbegova 4, 71 000 Sarajevo ili prostorijama Gender centra Republike Srpske, Vuka Karad`i}a 4, 78 000 Banja Luka. Projektni prijedlozi sa svom dodatnom dokumentacijom moraju biti dostavljeni preporu~enom po{tom ili li~no tokom radnih dana (ponedjeljak - petak) na adresu „Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Kulovi}a 4. 71 000 Sarajevo“ najkasnije do 12 sati 19. 11. 2010. godine sa naznakom „PRIJEDLOG PROJEKTA ZA FIGAP PROGRAM“.

P O Z I V

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 25. oktobar 2010.
Hrvatska narodna banka

SVIJET FINANSIJA

17

Nenaplativ svaki

BiH

EU

DESETI KREDIT
Krajem 2008. nenaplativih je kredita u ukupno odobrenim kreditima banaka bilo 4,9 posto, a do sredine ove godine taj je udio porastao na 9,6 posto
Za godinu i po udio lo{ih ili nenaplativih kredita u portfeljima banaka je udvostru~en. Prema podacima Hrvatske narodne banke, {to ih je nedavno iznio i guverner @eljko Rohatinski, krajem 2008. nenaplativih je kredita u ukupno odobrenim kreditima banaka bilo 4,9 posto, a do sredine ove godine taj je udio porastao na 9,6 posto. To bi zna~ilo da je prije krize nenaplativ u prosjeku bio svaki dvadeseti kredit, a sada gotovo svaki deseti, s tendencijom daljnjeg pogor{anja, s obzirom na to da nemanaznaka gospodarskog oporavka. Pad ekonomije dodu{e usporava, ali nezaposlenost i dalje raste. Naplata je, me|utim, daleko lo{ija kod poduze}a nego kod gra|ana, pa je tako kod kredita poduze}ima od kraja 2008. do sredine 2010. udio lo{ih pove}an sa 7,5 na 14,9 posto. Ispada tako da je svaki {esti do sedmi kredit tvrtkama nenaplativ, dok se gra|ani ipak bolje dr`e jer je u tom sektoru udio lo{ih kredita u promatranom razdoblju s ranijih 4 porastao na 6,9 posto. Unutar kredita gra|anima, prema evidenciji HNB-

EK: Poreski obveznici ne}e spa{avati banke
Evropska komisija pozvala je na stvaranje sistema koji }e omogu}iti da banke koje lo{e po slu ju pro pa dnu bez ugro`avanja finansijskog sektora i tro{enja novca poreskih obveznika radi njihovog spasavanja. Evropski komesar za unutra{nja tr`i{ta Michel Barnier izjavio je da je osnivanje menad`menta za ovaj krizni okvir vitalan element reformi koje su osmi{ljene poslije finansijske krize. - Odlu~an sam u~initi sve {to mogu, u ime EK-a i Evropljana, da osiguram da poreski obveznici ubudu}e ne mo ra ju is pla}iva ti ban ke. Banke su te koje moraju platiti prevenciju i nadoknadu {tete koju same mogu izazvati, rekao je on. ^lanice Evropske unije i SAD-a bile su primorane potro{iti velike suma novca poreskih obveznika na spasavanje velikih banaka i ~itavog finansijskog sektora poslije krize koja je eskalirala 2008. godine. Barnier je ocijenio da bankama u budu}nosti treba dozvoliti da propadnu. - Moramo osigurati da se to dogodi bez obaranja ~itavog

Michel Barnier

Guverner HNB-a @eljko Rohatinski

PODUZE]A Naplata je daleko lo{ija kod poduze}a nego kod gra|ana, pa je tako kod kredita poduze}ima od kraja 2008. do sredine 2010. udio lo{ih pove}an sa 7,5 na 14,9 posto
a, najbolja je naplata stambenih kredita (udio lo{ih kredita tu je oko 3,4 posto), dok je naplata najgora u skupini

hipotekarnih kredita, gdje je udio lo{ih sa 9,7 pove}an na ~ak 20 posto. Dakle, u prosjeku je svaki peti hipotekarni kredit nenaplativ, pri ~emu, upozoravaju u bankama, ne treba mije{ati stambene kredite uz hipoteku na nekretnini i ~iste hipotekarne kredite gdje se sredstva u pravilu odobravaju nenamjenski, ali prema{uju limite uobi~ajenih nenamjenskih kredita pa zahtijevaju dodatno osiguranje. ^istih hipotekarnih kredita u ukupnim kreditima banaka tek je oko 1 posto, pi{e Poslovni.hr.

finansijskog sistema i bez rizika da poreski obveznici nadokna|uju tro{kove. Nijedna banka ne treba bitu toliko velika ili previ{e umre`ena da se ne dozvoli njena propast, dodao je zvani~nik EK-a. EK je ranije saop}ila da postoji premalo regulativa o tome {ta vlasti trebaju preduzeti u slu~aju krize bankarstva. Predlo`ila je da se usvoje mjere za prevenciju bilo kakve krize u budu}nosti, uklju~uju}i obavezu banaka da imaju plan o kontroliranom ga{enju u slu~aju da ne mogu same opstati na tr`i{tu.

Istra`ivanje ABI Researcha
Tvrtka ABI Research objavila je rezultate istra`ivanja u kojima procjenjuje kako }e se ove godine isporu~iti oko 11 miliona tablet-ra~unara, uglavnom iPadova, no isti~e i kako se i dalje dobro prodaju i netbookovi. Naime, u raznim istra`ivanjima povezivao se rast popularnosti tableta, pogotovo Appleovog iPada, s padom prodaje netbookova. No, ABI navodi kako }e se ove godine

U 2011. prodaja
se netbook ra~unala i dalje jako dobro prodaju samo {to prodaja vi{e ne raste onom brzinom kao proteklih nekoliko godina. U ABI-ju posebno navode ka ko zbog svo je re la ti vno visoke cijene iPad jo{ nije masovno prihva}en, odnosno sma tra se lu ksu znom napravom. S druge strane, netbookovi su znatno jeftiniji i pristupa~niji {irem krugu korisnika.

netbooka porast }e 50 posto

prodati 43 miliona netbookova {irom svijeta, {to je gotovo 50 posto vi{e u odnosu na pro{lu godinu kada je isporu~eno 30 miliona netbookova. Stoga u ABI-ju isti~u kako

Windows 7

Instaliran u 1,2
milijarde ra~unara
Ameri~ki Microsoft, koji proslavlja prvu godi{njicu od lansiranja svog najnovijeg operativnog sistema Windows 7, saop}io je da je u svijetu prodao 240 miliona licenci. Prema podacima istra`iva~ke kompanije Net Aplications, sistem je instaliran u oko 1,2 milijarde ra~unara, a udio Windowsa 7 je na cjelokupnom tr`i{tu korisni~kih programa dostigao oko 17 posto, prenijeli su francuski elektronski mediji. Istra`iva~ki kabinet StatCounter, me|utim, procjenjuje da udio Windowsa 7 na tr`i{tu korisni~kih programa iznosi vi{e od petine. Udio Microsoftovog konkurenta Applea na tr`i{tu operativnih sistema, prema podacima StatCountera, iznosi 5,9 posto.

Evropski parlament utvrdio je na plenarnom zasjedanju u Strasbourgu prijedlog evropskog bud`eta za 2011. godinu, na temelju kojeg }e krajem ovog mjeseca pregovarati sa zemljama ~lanicama o kona~nom iznosu zajedni~kog bud`eta. Velika ve}ina zastupnika glasala je za prijedlog bud`eta u iznosu od 142,65 milijardi eura preuzetih obaveza, od kojih bi 130,14 milijardi eura trebalo biti realizirano u sljede}oj godini. Evropski bud`et se iskazuje na dva na~ina, odvojeno se prikazuju preuzete obaveze, odnosno s jedne strane rashodi koji su vezani za aktivnosti du`e od jedne financijske godine, te s druge strane rashodi koji pokrivaju aktivnosti iz teku}e i prija{njih finansijskih godina koji su stvarno ispla}eni u toj godini. Na temelju izglasanog prijedloga, EP }e s Vije}em Evropske unije 27. oktobra po~eti pregovore o usugla{avanju stvova, {to je postupak koji traje najvi{e tri sedmice. O~ekuje se da }e kona~ni bud`et za 2011. godinu biti izglasan sredi-

Evropski bud`et 142,65 milijardi eura

nom novembra. Ovo je prvi bud`et koji se donosi prema pravilima Lisabonskog ugovora, prema kojem EP ima znatno ve}u ulogu nego {to je imao prema ranijem Ugovoru iz Nice. Zbog kresanja bud`eta u zemljama ~lanicama, zastupnici su ovaj put odustali od obi~aja da tra`e znatno ve}i iznos bud`eta u odnosu na prijedlog Evropske komisije i izglasali prijedlog koji u potpunosti slijedi brojke koje je iznijela EK. - U vrijeme ekonomske krize ~lanovi EP-a glasali su za realisti~an i pragmati~anbud`et EU, isti~e parlamentarna izvjestiteljica za bud`et Sidonia Jedrzejewska.

18

BIZNIS I EKONOMIJA

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Najave iz Centralne banke BiH

Naredne godine nove nov~anice u opticaju
Nove nov~anice }e biti izra|ene od kvalitetnijeg papira, skoro istog kao nov~anice eura i ima}e iste za{titne elemente kao i euro
Od naredne godine Centralna banka BiH }e u promet pustitinovenov~anice te takozamijenitistare. Kako je kazaoguvernerCentralnebanke BiH Kemal Kozari}, nove nov~anice }e biti izra|ene od kvalitetnijeg papira, skoro istog kao nov~anice eura i ima}e iste za{titne znakove kao i euro. On je dodao kako Centralna banka BiH kao mjeru borbe protiv falsifikovanja novca nastoji educirati svoje osoblje, ali i {alterske slu`benike o za{titnim elemntima na nov~anicama kako bi mogli prepoznati falsifikate. Prema Kozari}evim rije~ima, u BiH se naj~e{}e falsifikuju nov~anice od 20 i 50 maraka, dok kada je rije~ o eurima, naj~e{}e se falsifikuju nov~anice od 100 eura. Kozari} je dodao kako se u posljednje vrijeme de{ava da se i metalne nov~anice krivotvore, a na meti falsifikatora je kovanica od pet maraka. [to se ti~e sigurnosti novca,

RS: Zatvoreno

6.416 FIRMI
Ekonomska kriza, velike kompanije i jeftina kineska roba gu{e mala i srednja preduze}a u Republici Srpskoj, zbog ~ega je pro{le godine zatvoreno 6.416 firmi i bez posla ostalo vi{e od 10.000 ljudi. Ekonomski analiti~ari upozoravaju da je takav trend nastavljen i ove godine i da }e za koju godinu u RS-u ostati samo nekoliko trgovinskih lanaca i ve}ih preduze}a, a ostali }e propasti, jer ne}e mo}i izdr`ati surovu tr`i{nu utakmicu. Pro fe sor ba nja lu~kog Eko nomskog fakulteta Vujo Vukmirica iz ovakve situacije izlaz vidi u stimuliranju i pokretanju djelatnosti za koje RS ima priprodne resurse, navode}i da se doma}a preduze}a trebaju baviti proizvodnjom prehrambenih i proizvoda od drveta. Predsjednik Zanatsko-preduzetni~ke komore regije Isto~no Sarajevo Rajko Okilj rekao je da oni koji otvaraju ma la i sre dnja pre du ze}a uglavnom nemaju po~etni kapital, pa su prisiljeni dizati kredite po nepovoljnim kamatama, {to je jo{ jedan od razloga njihovog brzog kraha. Predsjednik Asocijacije samostalnih trgovaca Banja Luka Bogdan Marjanovi} smatra da }e tek do}i do talasa masovnijeg zatvaranja samostalnih trgovinskih radnji, {to }e pogoditi ne samo vlasnike i radnike nego }e utjecati i na pad poreskih prihoda.

veliki problem predstavlja transport novca jer se velike koli~ine novca prevoze izme|u velikih centara Sarajevo, Mostar i Banja Luka te se izla`u ~estim plja~kama. U tom smislu, jedan od na~ina da se pove}a sigurnost novca je i kori{tenje elektronskog pla}anja. Naravno, i elektronsko pla}anje nosi svoje rizike kao {to su mogu}nost skeniranja kartica, kra|a PIN-ova isl, ali je ipak sigurnije od gotovine jer je te`e skenirati karticu i ukrasti li~ne podatke.

Prema podacima Centralne banke BiH, u 2009. godini broj bankomata na teritoriji BiH bio je 1355, dok se u isto vrijeme karticom moglo pla}ati na 16.000 mjesta. U navedenom periodu, elektronskim putem (bankomati i POS - sistemi za bezgotovinsko pla}anje) prometovano je 4,9 milijardi maraka, od toga se 74 posto odnosi na uzimanje gotovine sa bankomata, a 26 posto na pla}anje roba i usluga karticama.
J. Sa.

Fo~a-Ustikolina

Izlo`ba zdrave hrane
Poljoprivredni proizvo|a~i sa podru~ja gornjodrinske regije prezentirali svoje proizvode
U organizaciji Udru`enja poljoprivrednika Ustikoline, u op}ini Fo~a-Ustikolina odr`ana je {esta izlo`ba „Zdrava hrana - Ustikolina 2010“ Po. ljoprivredni proizvo|a~i, njih 30 sa podru~ja Bosanskopodrinjskog kantona Gora`de i okolnih op{tina iz Republike Srpske, predstavili su svoje proizvode, uglavnom pripremljene na tradicionalni na~in, bez konzervansa i drugih primjesa moderne tehnologije. - Najva`nije je da su proizvo|a~i zadovoljni, jer je ovo jedan od na~ina da poka`emo da podru~je jugoisto~ne Bosne ima potencijala. Tu je isklju~ivo doma}a proizvodnja, tako da kvalitet proizvoda nije upitan. Sve je doma}e i zdravo, izjavio je predsjednik Udru`enja poljoprivrednih proizvo|a~a op}ine Fo~a-Ustikolina Hamid Ku{und`ija. Prisutnima se obratio i na~elnik Op}ine Fo~aUstikolina Zijad Kunovac, koji je naglasio da }e svi proizvodi sa izlo`be uskoro biti na sarajevskom tr`i{tu. - U saradnji s Udru`enjem, Op}ina }e i ove godine u Sarajevu po~etkom novembra organizirati prodajnu izlo`bu poljoprivrednih proizvoda. To je jedan od na~ina da obezbijedimo pro-

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 209 - 25. 10. 2010. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.374095 1.364389 26.592250 0.079222 0.261600 0.708531 1.723750 0.565032 0.239585 0.210765 1.441617 0.980569 2.198738 1.400130 0.045958 1.836307

1.955830 1.377539 1.367809 26.658897 0.079421 0.262256 0.710307 1.728070 0.566448 0.240185 0.211293 1.445230 0.983027 2.204249 1.403639 0.046073 1.840909

1.955830 1.380983 1.371229 26.725544 0.079620 0.262912 0.712083 1.732390 0.567864 0.240785 0.211821 1.448843 0.985485 2.209760 1.407148 0.046188 1.845511

Najva`nije je da su proizvo|a~i zadovoljni

SDR (Special Drawing Rights) na dan 21. 10. 2010 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 21. 10. 2010 =

USD1.57656 BAM2.199976

daju, ali i prilika da pomognemo proizvo|a~ima da pro{ire tr`i{te, istakao je on. Izlo`bu je otvorio ministar privrede BPK-a Gora`de Mustafa Kurtovi}, a nakon toga brojni posjetitelji u`ivali su u degustaciji doma}ih proizvoda, koji su bili izlo`eni na 30 {tandova. Moglo se na}i za svakog pone{to - od povr}a, vo}a i prera|evina, do mesa, mlije~nih proizvoda i A. H. meda.

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

BIZNIS I EKONOMIJA

19

Na {tandu Energoinvesta u Beogradu

[kundri} najavio posjetu Sarajevu
Bit }e to va`an pomak u otvaranju dijaloga o brojnim nesuglasicama u vezi s razvojem elektroenergetskog sektora
Ministar energetike Srbije Petar [kundri} izjavio je da bi rado do{ao u posjetu sarajevskom Energoinvestu i glavnom gradu BiH, nakon {to se s predstavnicima ove bh. kompanije susreo na pro{losedmi~nom Me|unarodnom sajmu Energetika 2010. u Beogradu. S dr`avnim sekretarom Du{anom Mraki}em posjetio je {tand Energoinvesta, kojem je i ove godine Beogradski sajam dodijelio posebno priznanje. Doma}ini su mu bili ~lanovi menad`menta Energoinvesta Ibrahim Bosto i Mehmed Kold`o. U Energoinvestu isti~u da im je u~e{}e na ovom sajmu bilo izuzetno zna~ajno zbog dosada{njeg djelovanje na tr`i{tu Srbije, gdje su uspje{no zavr{ili projekat Obrenovac TENT B, kao i zbog budu}ih poslova u ovoj dr`avi i ~itavoj regiji. Namjera srbijanskog ministra energetike da posjeti Sarajevo koincidira s idejom o potrebi odr`avanja {to skorijeg bilateralnog razgovora izme|u predstavnika vlada i elektroprivreda BiH i Srbije, {to je i Oslobo|enje iniciralo u vi{e navrata. Bila bi to prilika da se razrije{e neki problemi oko investiranja u energetski sektor i kreira zajedni~ku strategiju s ciljem
Predstavnici Energoinvesta na {tandu ove kompanije u Beogradu

VIJESTI

Poljaci najdu`e ostaju u BiH
Bosnu i Hercegovinu u augustu ove godine je posjetilo 61.585 turista, {to je manje za 6,3 posto u odnosu na juli i vi{e za 14,8 posto u odnosu na avgust pro {le go di ne. Tu ris ti su os tva ri li 156.876 no}enja, manje za 8,7 posto u odnosu na juli i 15,2 posto vi{e u odnosu na august pro{le godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u ukupno ostvarenom broju no}enjau~e{}estranihturista je 61,9 posto. Turisti su u prosjeku ostvarili 2,5 no}enja po posjeti. Najvi{e no}enja ostvarili su turisti iz Poljske (15,5 posto), Italije (12,5 posto), Srbije (10,9 posto), Slovenije (6,5 posto) i Hrvatske (6,1 posto).

da dvije zemlje zauzmu lidersku poziciju u energetskoj zajednici jugoisto~ne Evrope. [kundri}eva posjeta glavnom gradu BiH sigurno bi ohrabrila vlasnike i menad`ment Tvornice transformatorskih prekida~a Energo-

linseta u Lukavici (Isto~no Sarajevo, Republika Srpska) za pristupanje Energoinvest Grupi, koja u oblasti projektiranja i izgradnje viskokonaponskih postrojenja nema premca u ovom dijelu Evrope.
H. A.

Udru`enje ekonomista RS-a SWOT

Kriza jo{ nije pro{lost
Privredu i dalje ko~e problemi s likvidno{}u, jer banke jo{ s velikim oprezom prilaze kreditiranju, budu}i da se stopa lo{ih kredita pove}ava iz mjeseca u mjesec
Doma}a ekonomija jo{ se bori s te{kim bremenom ekonomske krize, ~ijem se negativnom uticaju ne nazire skori kraj, ocjena je kvartalnog Ekonomskog monitora Udru`enja ekonomista RS-a SWOT. - Iako su ove godine pojedine industrijske grane zabilje`ile visoke stope rasta proizvodnje, on je uglavnom posljedica izrazito niskih osnovica iz pro{le godine. Svijetle ta~ke su naftna industrija i sektor prerade hrane, dok su sve ostale bitnije grane prera|iva~ke industrije daleko ispod svojih nivoa proizvodnje iz 2008. godine, a ostale ~ak bilje`e jo{ ve}i pad, ocjenjuje glavni urednik Ekonomskog monitora SWOT-a Sa{a Grabovac. konstantan rast depozita banke poku{avaju da rizike svedu na minimum zbog ~ega ne ~udi rast plasmana javnom sektoru gdje je povrat novca gotovo zagarantovan, isti~e Grabovac. Kada je u pitanju ekonomsko-socijalni aspekt uo~ljiv je nastavak pada zaposlenosti, mada je on izra`en kroz mnogo manje stope u odnosu na vrhunac krize iz 2008. godine, plate stagniraju, dok su penzije skoro zale|ene. - Mo`emoo~ekivatinastavak problema u realnom sektoru i spori oporavak, odnosno saniranje {tete prouzrokovane slabo{}u doma}e ekonomije na koju se nadovezala globalna ekonomska kriza, zaklju~uje Ekonomski monitor. skog sektora u 2010. godini ne pokazuje znakove oporavka. Rast ukupnih kreditnih plasmana banaka u RS-u na kraju prvog polugodi{ta 2010. godine u odnosu na isti period pro{le godine iznosio je skromnih 3,8 posto, dok je ovaj rast u odnosu na kraj pro{le godine bio na nivou od 2 posto. O~igledno, banke jo{ smatraju da je nastavak ekspanzije kreditnih aktivnosti u RS-u visoko rizi~an posao, te su nastavile s politikom nepove}anja postoje}e izlo`enosti prema privatnom sektoru. Iz ovoga bi se moglo zaklju~iti da bankarski sektor nije ubije|en da je ekonomska kriza definitivno stvar pro{losti, te da je jo{ te{ko procijeniti postoje}u visinu sistemskog rizika. U skladu s tim, banke preferirajuzadr`avanjevisokog iznosa nov~anih sredstava u svom posjedu (1,35 milijardi KM) kao za{titu od potencijalnih ve}ih odliva depozita.

LK: Planirane tri MHE
Na podru~ju Livanjskog kantona Elektroprivreda HZ-HB planira izgradnju tri mini hidroelektrane, a izgradnja ovih energetskih objekata spada me|u prioritete koje su utvrdili federalna Vlada i Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije. U resornom federalnom ministarstvu je potvr|eno da }e se sve tri MHE graditi na podru~ju op}ina Tomislav-Grad i Kupres, njihova ukupna instalirana snaga iznosit }e 13,071 megavat, a godi{nje }e isporu~ivati 32,678 gigavat-sati elektri~ne energije. MHE proto~nog tipa u op}ini Tomislav-Grad bit }e izgra|ena na rijeci [uici, njena instalirana snaga bit }e 3,791 megavat, a godi{nje }e proizvoditi 7,668 gigavat-sati elektri~ne energije. Federalna Vlada i resorno ministarstvo utvrdili su prioritet u izgradnji energetskih objekata na podru~ju Federacije BiH. Prema katalogu projekata, prioritet je utvr|en za izgradnju 25 MHE, od kojih }e 15 koristiti Elektroprivreda BiH, a 10 EPHZ-HB.

Sa{a Grabovac, izvr{ni direktor Udru`enja SWOT

Rast izvoza
On isti~e da zna~ajan rast izvoza predstavlja pozitivan nagovje{taj i ukazuje na strukturna pomjeranja ekonomije.

S druge strane, jedan od velikih problema je produbljeni pad gra|evinskog sektora, koji je motor rasta brojnih industrijskih grana. Privredu i dalje ko~e problemi s likvidno{}u, jer banke jo{ s velikim oprezom prilaze kreditiranju budu}i da se stopa lo{ih kredita pove}ava iz mjeseca u mjesec. Bez obzira na

Banke
U Ekonomskom monitoru posebna pa`nja je posve}ena analizi finansijskog sektora RS. Kreditna aktivnost bankar-

20 SARAJEVSKA HRONIKA
OKOM KAMERE

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Stanari i investitor parkinga dobili rje{enje

Muli} mora sru{iti
zidove na tu|oj zemlji
Sarajevski turizam
Foto: Didier TORCHE

Inspektori nalo`ili prekid {irenja parkinga u nultoj zoni grada Kova~evi} zove vije}nika Muli}a na razgovor
Stanari ulica Kaptol i Mula Mustafe Ba{eskije dobili su rje{enje nakon odbijanja drugostepene komisije od kantonalnog Inspektorata, kojim se nala`e investitoru parkinga na ovoj lokaciji da poru{i potporne zidove izgra|ene u dvori{tima njihovih zgrada. Podsje}amo, po~etkom 2010. 22 stanara dvije ulice uputila su apelat sa potpisima Op}inskom vije}u Centra kako bi zaustavili ulazak u svoja dvori{ta i {irenje parkinga investitora Centrotrans-transport robe, na ~ijem je ~elu jedan od bra}e Muli} (Hajrudin). Drugi brat Mustafa vije}nik je upravo u Centru. Gra|ani su se obratili i Ministarstvu prostornog ure|enja, te Inspektoratu. Savo Budimir iz Ulice Kaptol 12 od ministra Abida Jusi}a dobio je dokumente u kojima se vidi kako je investitor po 85 kvadrata njegovog i dvori{ta Kemala Ra{~i}a izdvojio, a za to platio samo 3.400 KM u nultoj zoni grada.

Da se na{ grad mo`e pohvaliti turisti~kom posje}enosti tokom cijele godine, pokazuje i slika bicikliste koju je zabilje`io na{ fotoreporter. Naime, navikli smo da se turisti~ka posjeta pove}ava tokom ljetne i zimske sezone, ali u posljednje vrijeme svjedoci smo i sve ve}eg broja turista i u jesenjem periodu. Nadamo se da }e ovakav trend biti nastavljen i u narednom periodu, te da }e Sarajevo postati jedan od glavnih turisti~kih simbola u Evropi. S. Hu.

Jedan od zidova na zemlji{tu stanara iz Kaptola 12

U Ulici Bostari}i

^etiri stana pod hipotekom!
Muli}i su u {irenju teritorije oti{li toliko daleko da su objekt na adresi Mula Mustafe Ba{eskije 5 stavili pod hipoteku, iako tu u ~etiri stana `ive porodice koje su otkupile svoje domove. Ovo nam je potvrdio jedan od stanara Mladen Hrka~, koji je tako|er dobio rje{enje od direktora kantonalnog Inspektorata. cijama. Dozvolu za ru{enje dao mi je direktor Heni ]esir, a u njoj se navodi kako je inves ti tor ugro zio si gur nost okolnih objekata, kazao nam je Budimir. Tako Muli}ima ne}e pomo}i ni to {to su kroz zidove proveli elektroinstalacije, te se priklju~ili na vodu objekta Ulice Mula Mustafe Ba{eskije 5. - Uputili smo dopis predsjedavaju}em Vije}a neka rije{e problem koji nam je njihov vije}nik napravio. Na{e porodice `ive ovdje stotinu godina i onda nam neko u|e u dvori{te i ka`e da je njegovo. Prvi korak u ostvarivanju prava je to {to su Muli}i morali skinuti nelegalno provedene instalacije, istakao je Budimir. Predsjedavaju}i Vije}a Slaven Kova~evi} kazao nam je kako je upoznat sa problemima stanara u ove dvije ulice, nastalih izgradnjom javnog parkinga. - Na`alost, problemi izgradnje parkinga postoje na vi{e lokacija u op}ini Centar, kao {to je, recimo, i onaj izme|u ulica Derebent i Vi{njik, koji nije predmetom planske dokumentacije, a postoji. Kantonalna inspekcija trebala bi o tro{ku investitora izvr{iti uklanjanje elemenata izgradnje koji nisu sastavnim dijelom urbanisti~ke i gra|evinske saglasnosti, napomenuo je Kova~evi}.

Postavljena za{titna ograda
Izrada i postavljanje putne odbojne ograde u UliciBostari}i kod broja1 zavr{ena je proteklesedmice. Naime, Op}inaStariGradodlu~ila je postavitiza{titnuogradu na zahtjevgra|anamjesne zajednice [iroka~a, s obzirom na to da je u spomenutoj ulici evidentan veliki nagib terena. Ukupnavrijednostradova je 1.299,87 maraka, a finansirala ih je Op}ina. Izvo|a~ radova bila je firma Alu-co iz Sarajeva. S. Hu.

Op}ina Vogo{}a zadr`ala ISO standard
U Op}ini Vogo{}a ura|ena je prva nadzorna provjera prema zahtjevima norme ISO 9001:2008. Naime, u oktobru 2009, Op}ina Vogo{}a je jedna me|u prvim u Bosni i Hercegovini pro{la recertifikacijski audit standarda ISO 9001:2008, a ovaj evropski standard zamjenjuje EN ISO 9001:2000, koji je Op}ina dobila u decembru 2006. godine. Nakon prve nadzorne provjere audita metodom slu~ajnog uzorka, u slu`bama za upravu nije prona|ena niti jedna neuskla|enost {to je saop{teno na zavr{nom sastanku. Tako|er, potvr|eno je da je Vogo{}a organizacija koja je sposobna da odgovori zahtjevima korisnika usluga, zahtjevima iz propisa i vlastitim zahtjevima organizacije. Tako je pot vr|eno i da je Op}ina zadr`ala certifikat standarda ISO 9001:2008. S. Hu.

Uklonjene instalacije
- Dobio sam rje{enje o izvr{enju, nakon {to sam oti{ao u Inspektorat i pozvao se na Zakon o pristupu informa-

Nerazja{njene okolnosti
Kova~evi} je naglasio kako se Vije}e o ovome pitanju ve} izja{njavalo, ali inicijativa vije}nika @elimira Altarca nije dobila dovoljan broj glasova. - Svjestan sam ~injenice da je jedan od vije}nika dio vlasni~ke strukture firme Centrotrans-transport robe, te }u ga pozvati na razgovor i zatra`iti da se kao izabrani zvani~nik pridr`ava svih va`e}ih propisa te uti~e na uklanjanje bespravnih elemenata koji uzrokuju probleme stanarima. Isto tako, tra`i}u da se pravno za{tite stanari ~ija je imovina u okviru pojedinih zgrada gre{kom stavljena pod hipoteku, pod meni ~udnim i nerazja{njenim okolnostima, kazao nam je Kova~evi}.
J. MILANOVI]

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja danas }e u navedenim vremenskim intervalima bez napajanja elektri~nom energijom ostati sljede}a podru~ja: od 9 do 15 sati Homar, Kamenja~a, Kalemova, Osjek 2 i 6, Hrasno 1, Had`i}i kolonija, Had`iabdinica, Dragoradi, ^etojevi}i, Sudi}i 1 i 2, Vrutci, Vrutci 1, [i}i, Vukasovi}i, Spahin han, Ravne, Rami}i Ilija{, Vladojevi}i, Rakova noga, Podsokolina i Udrabi, a od 9 do 15.30 sati Adema Bu~e 3. U terminu od 9 do 14 sati struje ne}e imati Kasindolska 1, a od 10.30 do 11.30 sati Karaula, dok }e od 8 do 15.30 sati bez napajanja ostati Donji Kotorac. Od 8 do 15 sati struje ne}e imati Bistrik potok, a od 10 do 15 sati Jo{anica 5. Vla{kovo 1 i 2 ne}e imati napajanja od 9 do 10, a Ljubov~i}i 2 od 9 do 10.30 sati.

Budimir: Ostvarili prvi korak

Kova~evi}: Za{tita stanara

Bez odga|anja
U zaklju~ku koji su stanari Kaptola 12 i 14, te Mula Mustafe Ba{eskije 5, uz rje{enje o ru{enju spornih zidova dobili od direktora ]esira, nare|uje se investitoru (bra}i Muli}) da u roku od deset dana od prijema rje{enja poru{i zidove, ukloni nasipe i zemlji{te vrati u prvobitno stanje. Ukoliko to ne uradi, ru{enje }e se obaviti prinudnim putem o tro{ku investitora, uz napomenu da `alba ne mo`e odgoditi nalo`eno izvr{enje.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 25. oktobar 2010.

SARAJEVSKA HRONIKA 21
DE@URNI TELEFON

MOST RADI]EVA - ALU Spor Op}ine, @GP-a i IPSA instituta

Izbor materijala ko~i izgradnju
Na~elnik Be}irevi} dao ultimatum izvo|a~u radova da po~ne gradnju u roku od 30 dana ili }e Op}ina Centar podnijeti tu`bu
Most koji bi trebao povezivati Radi}evu ulicu sa obalom na kojoj se nalazi Akademija likovnih umjetnosti ~ini se ne}e biti izgra|en kako je to planirano. Naime, izvo|a~radova@GP, kako su nam kazali u Op}ini Centar, sada tvrdi da most nije mogu}e izgraditi onako kako su to zamisli autori projekta. Prema rije~ima D`evada Be}irevi}a, na~elnika Op}ine Centar, do sada je sve bilo uredu, ali u posljednje vrijeme po~eli su se nalaziti neki izgovori. “Kada je @GP trebao po~eti gradnju,svi njihoviin`enjerirekli su da statika ne odgovara. Me|utim, IPSA institut je radio projekat i rekao da je sve uredu. Ukoliko zaista ima problema, onda }emo tu`iti IPSA“ istakao , je za Oslobo|enje Be}irevi}.

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP

Naplati, pa mijenjaj
Na~elnik Centra je kazao kako u @GP-u tvrde da je problem u vrsti materijala kojima se treba graditi most. “Navodno, most ne mo`e da se gradi od ~elika, ve} mora od betona. E pa mi ne}emo beton, ve} ~elik i onako kako je to projektovano. Krivimo@GP {to nam to u po~etkunisurekli, odnosno prije potpisivanja ugovora“ na, glasio je Be}irevi}. S obzirom na novonastalu situaciju, iz Op}ine su poslali dopis izvo|a~u radova u kojem zahtijevaju da se po~ne raditi u roku od 30 dana. “Ako ne po~nu raditi u zadatom roku, tu`i}emo i @GP” do, dao je Be}irevi}. Iz @GP su nam kazali kako je ovo kompleksanproblemkoji je potekao od projektanta. Kako su

Iz IPSA predla`u izmjene projekta prije gradnje

Foto: D`. KRIJE[TORAC

istakli u @GP-u, IPSA je uradila i naplatila projekat, a onda su nai{li na neke manjkavosti. Na{ sagovorniknaglasio je kako ovo preduze}e ima dugogodi{nju tradiciju i iskustvo, te da ono ne pravi probleme i uputio nas na IPSAinstitut da potra`imoobja{njenje zbog ~ega se ne gradi most. E{ref Ga~anin, direktor IPSA instituta, kazao je kako nema manjkavosti u samom projektu, ali i da se svaki plan uvijek mo`e uraditi bolje i jeftinije. “Prema projektu, planirano je izmje{tanje instalacija, a mi

smo na{lirje{enjepremakojem je mogu}e izbje}i taj dio posla. Naravno da to podrazumijeva druga~ije tehni~ko rje{enje, a sasvim uobi~ajena praksa je da se tokomradovapraveodre|ene izmjene, ali uz saglasnost autora“ istakao je Ga~anin. ,

(Ne) diraj u instalacije
Premarije~imaGa~anina, jedan od vlasnikainstalacija ve}je kazao kako se one ne mogu izmje{tati, te da je nakon toga IPSA ponudila druga~ije rje{enje koje podrazumijeva promjenu vrste materijala kojom }e se most graditi. “Predlo`ili smo rje{enje prema kojem }e biti manji tro{kovi, br`a i jednostavnija izgradnja, te prema kojem }emo imati manje problema sa podzemniminstalacijama. Tako|er, prema novom rje{enju, smanji}e se i tro{kovi odr`avanja“ , pojasnio je Ga~anin.
S. HUREMOVI]

122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Autopijaca Stup

Ponovo slaba prodaja vozila
I ove nedjelje autopijaca na Stupu bila je dobro posje}ena i snabdjevena polovnim automobilima, autodijelovima, ma{inama, ku}nim namje{tajem, garderobom, obu}om i sportskom opremom. Cijene polovnih vozila, kao {to je to postao i obi~aj, iz nedjelje u nedjelju sve su ni`e, a prodava~i opet isti~u izuzetno slabu prodaju. “Rijetkost je da neko na autopijacu do|e sa namjerom da kupiautomobil. Ve}inaposjetilaca dolazi iz radoznalosti. I u slu~ajevima kada neko proda vozilo, to obi~no podrazumijeva neke zamjene, a rijetkost je i da prodava~i dobiju punu cijenu koju tra`e za vozilo“ kazao nam je jedan od prodava~a. , Tako je na ju~era{njoj pijaci mercedes iz 2002. ko{tao je 20.000 KM, passat karavan prodavan je po cijeni od 11.500, dok je ford focus, proizveden 2002, prodavan po cijeni od 8.500 KM. S. Hu.
ti, Dor tmund, Essen, Duizburg, Dusseldorf i Keln svakim danom osim petkom u 8 sati, Frankfurt, Mannheim, Forshjam, Karlsruhe, [tutgart i Uhlm, Be~, Graz svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover, Hildesheim, Gottingen i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8, subotom u 17 sati, Minhen svaki dan u 8, subotom u 17 sati, Ljubljana utorak, ~etvrtak i nedjelja u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6, Split svaki dan u 10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22 sata, HercegNovi svaki dan u 11 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Novi Pazar i Sjenica svaki dan u 7, 15, 21 i 22 sata, Pljevlja svaki dan u 16 sati, Bijelo Polje utorak, petak i nedjelja u 8 sati, Skoplje, Gostivar i Tetovo utorkom i petkom u 18.30 sati, Br~ko svaki dan u 6.30 i 15.35 sati i svakim danom osim subote u 14 sati, Banja Vru}ica u 15.15 sati

PORODILI[TA

4 7
svaki dan, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 7 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 7, 10, 14 i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, a radnim danima u 15.30 sati, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8 sati, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.20, 14, 15.35, 16, 17, 18, 20 i radnim danima u 9.30 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 17.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15.35, 16, 17 i 18, te radnim danima u 9.30 sati, Travnik sva-

DJEVOJ^ICE DJE^AKA
ki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a 15.30 sati, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 autoputem,radnim danima u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30, a preko Visokog iKaknja svakim danom u 21 sat, a radnim danom u 5.30, Vare{ svaki dan u 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, Breza svaki dan u 7.30, 8.45, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.45 i 20.45, a radnim danima u 6.45, 10.30, 13.30, 14.30, 15.15 i 19.30 sati, Kakanj i Visoko svaki dan u 6, 8, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30 i 19.30, a radnim danima u 7, 10, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko radnim danima u 10.45 i 15.15 sati, Busova~a radnim danima u 10.30 i 14.30 sati, Fojnica i Kiseljak svaki dan u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.55, a radnim danima u 5.30, Kiseljak radnim danima u 16.15.

VOZOVI

Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Polasci iz Sarajeva:

Istanbul 14.25 i 18.30, Frankfurt 15, Budimpe{ta 15.20, Cirih 6.45, Ljubljana 16.25, Ankona 17.55, Geteborg/Kopenhagen 9.45, Banja Luka 21.45

Dolasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

Beograd 10.45, 13.45 i 21.40, Zagreb 7, 15.45 i 22, Minhen 12.25, Be~ 11, 14.35 i 20.55, Istanbul 8.50 i 13.25, Frankfurt 21, Budimpe{ta 14.50, Ljubljana 15.55, Ankona 7.40, Cirih 11.45, Geteborg/Kopenhagen 17.15, Banja Luka 6.15 Antwerpen, Bruxselles, Liege i Breda utorkom i subotom u 8 sati, Rot terdam i Amsterdam u 8 sati utorkom i subotom, Mastricht utorkom, subotom u 8 sati, Den Hag u 8 sati utorkom, Utrecht utorkom u 8, ~etvrtkom u 16 sati, Paris, Rennes, Clermont-Ferrand petkom u 9 sati, Helsingor utorkom u 12, petkom u 13.30 sati, Berlin ~etvrkom u 8, subotom u 17 sa-

AUTOBUSI

AVIONI
Polasci:
Beograd 6.30, 11.30 i 16.45, Zagreb 6.30, 16.15 i 18.45, Minhen 13, Be~ 7.45, 8 i 15.20,

22

MESS 2010 Poljaci na TUTURE MESS-u

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

OFF MESS

Fragmenti ljubavnog diskursa
Teatar Dramatyczny iz Poljske, u okviru programa FUTURE MESS, donosi predstavu „Fragmenti ljubavnog diskursa“ Bit }e . odigrana ve~eras u 22 sata na sceni SARTR-a. Re`irao je Radoslaw Rychcik, a glume Adam Graczyk, Klara Bielawka, Marcin Bosak i Joanna Drozda. „Fragmenti ljubavnog diskursa“ ne predstavljaju ljubavnu pri~u, niti filozofiju o tome kako je biti zaljubljen. Fragmenti uma i ljubavi kreiraju ljubavnu instalaciju, sastavljenu iz arhetipova i stereotipova, kli{eja pona{anja, ponavljanja, gesti, lanaca rije~i, preuzetih iz riznice ljubavi koja je zove Imaginarijum. Ovo je mjesto gdje lik opsjednut ljubavlju ulazi u erotsku situaciju, `udi za odsutnom dragim/dragom, i opija publiku svojom ljubavlju. Gu{i nas svojim moguovo-ne mogu-to, buni se protiv cen zu re u lju ba vi op sce nim, nje`nim `anrovskim scenama, usamljenosti koju stvara sentimentalnost. Zaljubljen preko u{iju, u stanju po`ude i groznice, on odbacuje pravila civilizirane igre koja mu dopu{ta da ostvari samo dozvoljene oblike ljubavnog izra`aja. Poku{aj da se konsoliduje ljubavno iskustvo se pokazuje nemogu}im, a snimanje i najavljivanje svoje patnje mogao bi biti njegov jedini spas. A onda subjekt ove ljubavni poku{ava preuzeti scenu tada zaljubljeno tijelo vri{ti, histeri{e, pla~e, ponire u smrt, rastapaju}i se u paroksizmima zarobljenog jezika. Roland Barthes ka`e: ‘voljeti je kao biti u Dahauu’ Ovo iskustvo, na samoj . granici teatra, izo{treno je kroz nagost prostora, ispar~ane replike, konvulzivne pokrete i performativom i radikalnom glumom.

Vizionari u teatru
Oma` Klausu Michaelu Grüberu i Gillesu Aillaudu donijet }e sarajevskoj publici zapise antologijskih teatarskih ostvarenja francuskog scenografa i njema~kog redatelja
Oma` Kla usu Mic ha elu Grüberu i Gillesu Aillaudu donijet }e sarajevskoj publici u okviru programa OFF MESS filmske zapise antologijskih teatarskih ostvarenja francuskog scenografa i njema~kog redatelja. Program }e se odvijati u Despi}a ku}i, Muzeja grada Sarajeva, a po~et }e danas u 10 sati i trajat }e do 16 sati. Gilles Aillaud je jedan od najzna~ajnijih francuskih scenografa druge polovice 20. stolje}a. Poznat je bio kao filozof, slikar, pjesnik i dramski pisac. Ro|en je 1928. godine u Parizu gdje i umro 24. marta 2005. godine. Njegov rad sa Klaus Michael Grüberom u Berlinskom Schaubühne teatru i Giorgio Strehlerom u milanskom Piccolo Teatru spadaju u antologijska teatarska ostvarenja. Do 1972. godine Gilles Aillaud zavr{io je studij filozofije te se uspje{no bavio slikarstvom, a potom se posvetio teatru debitiraju}i u Brechtovoj „Gradskoj d`ungli“. Njegova izvanredna kreativnost rezultirala je time da su Aillauda smatrali svojevrsnim umjetnikom-filozofom koji je povezivao apstraktnost svojeg stvarala{tva s konkretno{}u scene. Njegova vizija scenografije nije imala svrhu postizanja dramskog efekta ve} je glumcima slu`ila kao osnovno sred stvo ra da to kom izvo|enja predstave. Suradnja sa ostalim sudionicima u kreiranju predstave bila je za njega osobito va`na, te otuda potje~e duboka povezanost umjetnika s redateljima kao {to su Jean Jourdheuil, Luc Bondy, te posebno sa Klaus Michael Grueberom, koji je bio je jedan od

Program
- Euripides, “The Bacchae“, Schaubuhne, Berlin, 1974, - J. W. von Goethe, “Faust“ Volksbuhne, Berlin, 1982, - Anton Chekhov, “Na velikoj cesti“, Schaubuhne, 1984, - Jean Racine, “Berenice“, Comedie Francaise, Paris, 1984, - Georg Buchner, “Dantonova Smrt“, 1989, - J. W. von Goethe, “Iphigenia in Tauride“, Schaubuhne, Berlin, 1998, - Richard Wagner, “Parsifal“, 1990, - Claudio Monteverdi, “The Coronation of Poppea“ 1999, , - Arnold Schoenberg, “Pierrot Lunaire“, Op. 21, 2003. godine. Program }e biti bez titlova na bosanskom.

GILLES AILLAUD Jedan je od najzna~ajnijih francuskih scenografa druge polovice 20. stolje}a. Poznat je bio kao filozof, slikar, pjesnik i dramski pisac KLAUS MICHAEL GRÜBER Studirao je glumu i bio asistent Giorgia Strehlera u Piccolo Teatro u Milanu, gdje je re`irao svoju prvu predstavu
najva`nijih evropskih redatelja ikada. Grueber je studirao glumu i bio asistent Giorgia Strehlera u Piccolo Teatro u Milanu, gdje je re`irao svoju prvu predstavu 1967. godine, i to Brechtovo “Su|enje Jovanki Orleanki“. Od tada je radio {irom Evrope kao jedan od najistaknutijih eksperimental-

nih pozori{nih i opernih redatelja. Dvije najupe~atljivije postavke koje je uradio su “Faust“ u pari{kom Salpetriere Teatru (1975), gdje je publika morala hodati oko zgrade da bi gledala razli~ite scene predstave, te “Holderlina“ koju je , postavio na Olimpijskom stadionu u Berlinu (1977). Njegove postavke, od kojih se ve}ina bavila klasicima, imale su sklonost ka sumornom, tragi~nom, misti~nom i vizionarskom. Me|utim, s predstavom “Labichea Rue de Lourcine Affair“ (1988, Berlin Schaubühne), veoma se uspje{no dokazao i u laganijem teatru. Od 1972. do 1998. godine, Grueber je bio di re ktor ber lin skog Scha ubühne tea tra. Re`irao je predstave i u Comedie Francaise, u Pari{koj operi, i na festivalu u Salzburgu. Grueber je dopreo i do {ire publike ulogom skitnice u ekstravagantnoj kino romansi Leosa Caraxa Hansa iz 1991. godine Ljubavnici sa Pont Neufa. Ovaj utjecajni njema~ki pozori{ni i operni redatelj, umro je u Francuskoj, 22. juna 2008. godine, u dobi od 67 godina.

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

MESS 2010

23

Priznanja

Zlatni lovorov vijenac

Franku Castorfu
uru~en u subotu na pono}nom prijemu
Zlatni lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra njema~kom reditelju Franku Castorfu uru~en je preksino} 23. oktobra na pono}nom prijemu u Narodnom pozori{tu u Sarajevu. Ovo najve}e priznanje MESS-a Fran ku Cas tor fu je uru~io direktor Dino Mustafi}, neposredno nakon predstave „Kean“ u izvedbi Volksbuhne am Rosa-Luxemburg-Platz teatra iz Berlina. Mustafi} je podsjetio prisutne da je na Internacionalnom teatarskom festivalu MESS Frank Castorf dva puta nagra|en Zlatnim lovorovim vijencem za najbolju re`iju, i to za predstave: Trainspotting (1997. godine) i Endstation Amerika (2002. godine). „Poslije Petera Schumanna, Susan Sontag, Bibi Andersson, i drugih istaknutih teatarskih stvaralaca, ove godine najvi{e festivalsko priznanje nesumnjivo ide u ruke jednom od najve}ih evropskih teatarskih reditelja, koji je iznimno cijenjen u cijelom svijetu“ nagla, sio je Mus ta fi} pri li kom uru~enja nagrade. Frank Castorf je zahvalio i u svoje i u ime kolega iz Volksbuhne teatra sa kojima godinama sara|uje. Porede}i svoj prvi dolazak u Sarajevo 1997. i danas, Castorf je naglasio kako ga je posebno impresionirao optimizam i snaga ljudi koji su nakon rata obnovili Me|unarodni teatarski festival MESS. Prepri~avaju}i detalje prve posjete Sarajevu 1997, Castorf je objasnio kako je to jedno od iskustava koja donose nove spoznaje da teatar mo`e promijeniti va{ pogled na svijet.

MESS 2010. Crnogorci s Dinom Mustafi}em

Studenti na svojoj akademiji
Na sceni Akademije scenskih umjetnosti ve~eras u 18 sati bit }e odigrana njihova predstava „Plastelin“. To je pri~a o Maksimu, koji je `rtva kako psihi~kog, tako i fizi~kog nasilja na koje ga osu|uju njegovo siroma{no porijeklo i sredina, u kojoj lo{iji start neminovno zna~i i gubitak. Jedino {to stoji na granici izme|u `ivota i smrti su sjena voljene osobe, slaba ruka starice koja ga odgaja i krhki unutarnji svijet izgra|en od plastelina u koji se forme te{ko utiskuju, a lako uni{tavaju... Re`irao je Emir Kapetanovi}, glume Amar ^ustovi}, Dino Rogi}, Ida Ke{ki}, Enes Salkovi}, D`enita Imamovi}, Rijad Gvozden, Nevzeta Musabegovi}, Emir Fejzi}, Kemal ^ebo, Admir [ehovi}, Davor Sabo i Ivana Vojinovi}. Dramaturgiju je uradila Asja Krsmanovi}, a muziku Zlatan Hajlovac.

Plastelin

Ko se boji Vird`inije Vulf
Crnogorsko narodno pozori{te ve~eras }e na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo, u 19.30 sati, nastupiti s predstavom “Ko se boji Vird`inije Vulf“ Edwarda Albee, u re`iji bh. reditelja Dine Mustafi}a. Ovom postavkom dobili smo vjerno rediteljsko ~itanje Olbijevog teksta. Vjerno zna~i, prije svega, sa punim povjerenjem u mo} literarnog dramskog teksta, tradicionalnih teatarskih sredstava, realisti~kog psiholo{kog pozori{ta, mo} gluma~ke igre prije svega. Dodu{e, tu je i “svijetle}i sto“ u sredini, koji je ne{to vi{e od stola, po kojem se kotrljaju kockice leda za rashla|ivanje viskija, igra~a koji odu predaleko, ustvari - smrznute suze, preko kojih }e ispru`iti svoje tijelo Marta u trenutku o~ajanja, kada je D`ord` isklju~i iz najljep{e od njihovih igara, patrijarhalno-porodi~no-idili~ne igre “mi imamo na{eg sina...” Ali i bez toga bismo osjetili kako je hladno tamo na sceni, ka`e se u afi{i predstave. Glume: Milutin Milo{evi}, Kristina Stevovi}, Varja Ðuki} i Branimir Popovi}. Dramaturgiju su uradili Bo`o Koprivica i Ljubomir Ðurkovi}, a autor muzike je Vjera Nikoli}.

24

KULTURA

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

U Meeting Pointu 28. oktobra

Bh. premijera filma

“Piran-Pirano”
“Piran-Pirano” je prvi cjelove~ernji igrani film slovena~kog reditelja bosanskog porijekla Gorana Vojnovi}a, autora knji`evnog bestselera u Sloveniji i regiji „^efurji raus“
Sve~ana bh. premijera filma „Piran-Pirano“ reditelja Gorana Vojnovi}a bi}e odr`ana 28. oktobra u sarajevskom kinu Meeting Point, s po~etkom u 20 sati. Film je svoje premijerno prikazivanje imao na Danima slovena~kog filma 1. oktobra u Portoro`u, gdje je nagra|en za najbolji scenarij, a nakon premijere uslijedile su i odli~ne kritike u slovena~kim medijima. „Piran-Pirano“ je prvi cjelove~ernjiigranifilmslovena~kogreditelja bosanskog porijekla Gorana Vojnovi}a, autora knji`evnog bestsellera u Sloveniji i regiji „^efurji raus“ te scenariste na, gra|ivanog kratkog igranog filma „Sretan put, Nedime“ . „Piran-Pirano“ koji je velikimdi, jelom snimljen na bosanskom jeziku, pri~a je o partizanu, Bosancu Veljku koji 1945. osloba|a slovena~ki gradi} Piran i u njemu ostaje da `ivi sa svojom djevojkom, Slovenkom Anicom. Nakon pedeset godina i nakon raspada Jugoslavije, Italijan Antonio se vra}a u svoj stan u Piran, u kojem sada `ivi Veljko. Film tada prelazi u retrospektivu koja traje do samog kraja. Mladi Veljko zajedno sa svojom budu}om `enom Anicom od smrti spa{ava mladog Antonija… Glavne uloge tuma~e bh. glumci Mustafa Nadarevi} i Moamer Kasumovi}, slovena~ki gluma~ki bard Boris Cavazza, te Nina Ivani{in i Francesco Borchi. Prema rije~ima reditelja Vojnovi}a, ovo je film koji poku{ava odgonetnuti za{to nas na{a pro{lost tako jako optere}uje? [ta to ustvari ~ini ~ovjekov dom i {ta je
Kadar iz filma

sve potrebno da bi se neko negdje osjetio kao svoj na svome? „Piran-Pirano“ svakako nije tipi~ni partizanski film, ali mi je za potrebe pri~anja jedne pri~e iz sada{njosti bilo nu`no vratiti se i na sam kraj Drugog svjetskog rata i poku{ati razumjeti duh tada{njeg vremena, emocije koje su se tada ra|ale, a ponajvi{edilemeljudikoji su bili uhva}eni u jedan politi~ko-povijesni vrtlog” rije~i su , reditelja Vojnovi}a Glavni producent filma je Arsmedia iz Ljubljane, ina~e produ-

cent niza uspje{nih igranih filmova, koproducent hrvatski „Jadran film“ dok je produkcijska ku}a , DEPO iz Sarajeva partner ovog zna~ajnog filmskog projekta. Nakon sarajevske premijere, na kojoj }e se publici predstaviti reditelj Vojnovi}, producenti Franci i Danica Zajc, te glumci Mustafa Nadarevi} i Moamer Kasumovi}, film }e biti prikazivan i u drugim bh. gradovima. Pokrovitelj bh. premijere filma „Piran-Pirano“ u Sarajevu je Ambasada Republike Slovenije u BiH.

U povodu smrti glumice Vere Pregarc

Osebujna gluma~ka osobnost Oti{la je sa `ivotne
scene velika mostarska i bosanskohercegova~ka glumica
U srijedu, 20. oktobra, preminula je u Trstu dugogodi{nja ~lanica mostarskog Narodnog pozori{ta, istaknuta dramska umjetnica Vera Pregarc. K}i ~uvenog reditelja Radoslava Pregarca ro|ena je u Splitu 15. 5. 1928. godine. Diplomirala je glumu na Akademiji za kazali{nu umjetnost u Zagrebu 1956. godine. Prije Mostara bila je ~lanica teatara u Osijeku, Sarajevu (Kamerni teatar 55) i Ni{u. U mostarskom Narodnom pozori{tu je od 15. 8. 1965. do odlaska u mirovinu. Po~etkom rata u Bosni i Hercegovini (1992) odlazi `ivjeti kod k}erke u Trst. Kao prvakinja mostarskog Narodnog pozori{ta ostvarila je niz sjajnih uloga po kojima }e je pamtiti brojne generacije ljubitelja pozori{ta. Nabrojat }emo samo neke najzna~ajnije koje su obilje`ile ne samo karijeru Vere Pregarc nego i cjelokupni teatarski `ivot Mostara: Eleonora (“Tango“ S. Mro`eka), Hohlakova (“Bra}a Karamazovi“ F. M. Dostojevskog), Amandina (“Ma~ak u vre}i“ G. Feydeaua), Lambrini Kirjakulis (“Afroditin otok“ A. Parnisa), Arsinoe (“Mizantrop“ J. B. P. Molierea), Meropija Davidovna (“Vuci i ovce“ A. N. Ostrovskog), Olja [emetova (“Od kada se nismo vidjeli“ V. Panove), Mis Merdston (“David Koprefild“ , Dickens-Morej), Matilda fon Cand (“Fizi~ari“ F. Durrenmatta), Hekuba (“Trojanke“ Euripid - Sartre), , Marta (“Ko se boji Vird`inije Vulf“ E. Albeea), Beatrisa (“Djelovanje gama-zraka na sablasnenevene“P: Zindela), Milica (“Kao vihor“ S.

Spaport Bijenale 2009/2010.

Uporedno i zajedni~ko ~itanje
U~esnici }e iz predlo`enih ud`benika istorije detektovati istorijske momente oko kojih nastaje konfliktna situacija, dok }e druga grupa ~itati i analizirati savremenu bh. poeziju
Prve radionice u okviru me|unarodne izlo`be Spaport Bijenale 2009/2010. po~ele su prekju~er u banjalu~koj fabrici “Rudi ^ajavec“ Ri. je~ je o radionici “Istorije u raspravi“ koju vodi , Vahida Ramujki}.

Istorije u raspravi
Biblioteka “Istorije u raspravi“ zbirka je ud`benika istorije kori{}enih u raznim razdobljima kraja XX i po~etka XXI vijeka na teritoriji biv{ih republika SFR Jugoslavije. Uporedno ~itanje i analiza ovih ud`benika govore nam o dubokim raskolima nastalim me|u interpretacijama istorijskih doga|aja me|u dr`avama nastalim raspadom Jugoslavije 90-ih godina. Tema kojoj }e biti posve}ena ova dvodnevna radionica fokusira}e se na pitanje jugoslovenstva, kroz uporedno ~itanje i komentarisanje bitnih momentata iz ud`benika nastavnih programa FBiH, Republike Srpske, Hrvatske i Srbije, u kojima me|u doti~nim nastavnim programima dolazi do raskola i razlike u pogledima. U~esnici }e iz predlo`enih ud`benika detektovati istorijske momente oko kojih nastaje konfliktna situacija. Selektovani odlomci, kola`no (po principu uspostavljanja dijaloga) slo`ili bi se u jednu radnu svesku, koja bi se (u vidu fotokopiranog materijala) kao zajedni~ki rad na{la na konsultaciji u izlo`benom prostoru, a i koristila u daljem radu na ovom projektu. Druga radionica ho}e da ka`e kako je “Vrijeme da se upoznamo onakvi kakvi stvarno jesmo“ . Realizira}e je produkcijski tim: Damir Arsenijevi}, Velid Beganovi}, Azra ^au{evi} i Elvis Ku{ljugi}.

Vera Pregarc (Split, 1928 - Trst, 2010)

]orovi}a), Zora (“Gorko sunce“ A. Vuleti}a) i brojne druge uloge. Posljednja uloga u mostarskom Narodnom pozori{tu bila joj je dr. Goll, tajni savjetnik (“Lulu“, F. Wedekind - A. Berg) u re`iji Branka Brezovca 1990. godine. Za svoje gluma~ke kreacije nagra|ena je sa nekoliko zna~ajnih gluma~kih nagrada. Umjetnost glume Vere Pregarc plemenit je proplamsaj ljepote, minuciozno tkanje duboke ljudske domi{ljatosti, oblikovane u razli~itim ulogama. Na odlasku iz `ivota u sje}anje{ta kazati za osebujnu gluma~ku osobnost kojoj je pozori{na umjetnostbilanajve}a`ivotnaljubavkoju je svojim entuzijazmom i `ivotnomrado{}unastojalaprenijeti na sve nas. Oti{la je sa `ivotne scene velika mostarska i bosanskohercegova~ka glumica, dostojanstven primjer plemenite radosti `ivljenja i stvaranja. Ali njen duh i djela zauvijek }e ostati na sceni mostarskog Narodnog pozori{ta i u srcima njegovih glumaca i suradnika, jer je mnogo dobroga u~inila i ljudima i pozori{tu.
S. [ARI]

Ferida Durakovi}, jedna od u~esnica radionice

[est pjesama
Tzv. ~itaju}a grupa radi na zajedni~kom ~itanju, diskusiji i analizi unaprijed zadatog korpusa savremene bosanskohercegova~ke poezije ({est pjesama) koji ispituju pro{lost i zajedni{tvo. Ferida Durakovi}, Adisa Ba{i} i Tanja Stupar - Trifunovi} zajedno s grupom radi na analizi svojih pjesama. Uz poeziju ove tri pjesnikinje, na grupi se analiziraju i pjesme Marka Ve{ovi}a, [ejle [ehabovi} i Damira Avdi}a Grahe,

koji ne mogu biti Banjoj Luci, ali koji su poslali napomene za svoje pjesme. Analiza pjesama }e omogu}iti i istra`ivanje sopstvene motivacije ~lanica i ~lanova grupe za rad na poeziji. U zajedni~kom ~itanju grupa istra`uje motivaciju svake pjesnikinje ili pjesnika i postavlja je u odnos spram sopstvene identifikacije sa onim ko govori u pjesmi i sopstvene motivacije rada na poeziji. U procesu se formira arhiva bilje{ki - transkripta grupnih analiza - zajedni~kih ~itanja. Ova arhiva ~ini osnov za zidne novine koje }e biti izlo`ene u okviru Spaport Bijenale 2009/2010. Zidne novine su po~etni oblik resitala kao svjedo~enja i ponavljanja, a grupa ima mogu}nost da odlu~i da nastavi resital u svim javnim oblicima i na svim javnim mjestima. Organizacija i produkcija radionica: Centar za vizuelne komunikacije Protok

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

Derbi izme|u @eljezni~ara i Sarajeva bez pobjednika

Tri crvena u derbiju bez pogodaka vje~itih rivala
Ko{arka Igokea za istoriju • Intervju Mirsad Terzo

Foto: A. KAJMOVI]

Fudbal Salihovi} pocrvenio

26

FUDBAL

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

PREMIJER LIGA BiH Derbi izme|u @eljezni~ara i Sarajeva bez pobjednika

Vje~itim rivalima po bod
Gosti sa Ko{eva 60 minuta igrali su sa igra~em manje, nakon {to je sudija Kaplan iz igre u istoj minuti isklju~io @eljinog Popovi}a, te Muharemovi}a i Guti}a iz Sarajeva • Zeba proma{io najbolju priliku na utakmici

@

eljezni~ar i Sarajevo odigrali su 0:0 u 96. vje~itom derbiju, koji ne}e ostati upam}en po nekoj blistavoj igri, ali ho}e po tri crvena kartona, te ~injenici da su navija~i Sarajeva bojkotovali dolazak na Grbavicu, te su me~ posmatrali na Ko{evu preko video-zida.

Kaplanu prvo poluvrijeme
Istina, na Grbavici se okupilo stotinjak navija~a Sarajeva, koji su bodrili svoj tim, naspram nekoliko hiljada doma}ih navija~a, koji su zasigurno o~ekivali mnogo vi{e od svojih igra~a. Ipak, {to zbog nespretnosti u zavr{nici, {to zbog taktike gostiju, rezultat je ostao 0:0, ~ime su sigurno zadovoljniji na Ko{evu, s obzirom na to da su 60. minuta igrali sa igra~em manje. Prvo po lu vri je me su sre ta izme|u @elje i Sarajeva u potpu-

nosti je pripalo sudiji Semiru Kaplanu iz Stoca, koji je podijelio ~ak tri crvena kartona u 30. minuti. Kod Sarajeva je isklju~io Muharemovi}a i Guti}a, a kod doma}ih Popovi}a i to nakon {to je sam donio pogre{nu procjenu situacije. Naime, Markovi}a u prodoru ru{i Muharemovi}, koji je ne{to prije toga dobio ve` `uti karton, a lkopta dolazi do Be{lije. Me|utim Kaplan svira prekid, umjesto da pusti prednost, {to je izazvalo revolt kod doma}ih igra~a. U cijeloj gu`vi zaiskrilo je i me|u igra~ima, gdje su najratobroniji bili Guti} i Popovi}, koji su zbog me|usobnog ko{kanja dobili crvene kartone, a sudija je pod tu{ poslao i Muharemovi}a, dodijeliv{i mu drugi `uti karton. Nakon toga, gotovo da i nije bilo neke smislene igre, jer se

Sudija Kaplan podijelio je tri crvena kartona na vje~itom derbiju

PROMA[ENE PRILIKE Konstantno odugovla~enje pomoglo je Sarajevu da osvoji jedan bod, a krivica ide i na du{u igra~a @eljezni~ara, koji su uprkos vidljivoj destrukciji igre, imali prilika za pobjedu

@eljezni~ar - Sarajevo 0:0
Stadion Grbavica. Gledalaca: 8.500. Sudija: Semir Kaplan (Stolac) - 5. Strijelci: -. @uti kartoni: Kerla (@eljezni~ar), Muharemovi} (Sarajevo). Crveni karton: Popovi} (30. minut - zbog ko{kanja) @eljezni~ar, Muharemovi} (30. minut - drugi `uti), Guti} (30. minut - zbog ko{kanja) - Sarajevo. @ELJEZNI^AR: [ehi} -, Kerla 6 (od 46. Savi} 5,5), Me{i} 6, Markovi} 7 (od 76. Stani} -), Radovanovi} 5,5, Svraka 6 (od 71. E. ^oli} -), ]ulum 6, M. Be{lija 6, Popovi} 5, Zeba 5,5, Vi{}a 5. Trener: Amar Osim. SARAJEVO: Hamzi} 7, Arsenijevi} 6, Muharemovi} 5, D`akmi} 5,5, Guti} 5, Torlak 6, Ihtijarevi} 5,5 (od 80. Nuhi} -), [}epanovi} 6, Avdi} 5,5 (od 60. Jahovi} -), Koja{evi} 5,5 (od 90. Trebinjac -), Hamzagi} 5,5. Trener: Mirza Vare{anovi}.
Popovi} u sukobu sa igra~ima Sarajeva

nekoliko puta u toku pro{le, ali i ove sezone pokazalo da @eljo nema ideju kada na terenu ima igra~a vi{e. Ipak, pomenimo barem poluprilike i to one Vi{}e iz 10. minute kada je pucao u Guti}a, te ]uluma, nakon kornera Zebe, kada je glavom sa svega nekoliko metara pogodio u glavu Avdi}a.

Odugovla~enje
Nastavak utakmice donosi ne{to vi{e prilika pred golom Hamzi}a, a Amar Osim je poku{ao uvo|enjem veznjaka (Savi}a) umjesto stopera (Kerle) poja~ati pritisak na gol Sarajeva. Ipak, gosti sa Ko{eva u~inili su sve da spase bod na Grbavici, koji im je itekako bitan, s obzirom na to da su na terenu imali igra~a manje. Konstantno odugovla~enje pomoglo je Sarajevu da osvoji jedan bod, a krivica ide i na du-

Navija~i Sarajeva me~ sa Grbavice gledali na Ko{evu

Dra` derbija nije umanjena
Na sjevernoj tribini stadiona Ko{evo 2.500 simpatizera uz pjesmu i navijanje gledalo 96. prvenstveni duel vje~itih rivala
Navija~i Sarajeva posmatrali su 96. vje~iti derbi odigran ju~e na Grbavici putem videozida koji je bio postavljen ispred sjeverne tribine stadiona Ko{evo, gdje se okupilo 2.500 najvatrenijih simpatizera bordo tima. Oni su pjesmom i navijanjem od prve do posljednje minute najve}e utakmice na{eg fudbala iskazali da su uz svoje ljubimce koji su im se odu`ili osvajanjem boda protiv @eljezni~ara. Zanimljivo da je duel gradskih rivala odigran na 64. ro|endan kluba sa Ko{eva, ~iji su navija~i zadovoljni ishodom derbija jer je remi ostvaren velikim zalaganjem igra~a i u sitauaciji kada je Sarajevo igralo sa devet fudbalera na terenu od 30. minute. Prema mi{ljenju ~elnika bordo kluba, ~injenica da njihove pristalice nisu po prvi put u istoriji vje~itog derbija prisustvovale njegovom odigravanju na Grbavici, nije umanjile njegovu dra`. “Bilo je vrijeme da prekinemo sa neadekvatnim tretmanom na{ih navija~a kojima se svake godine smanjivao prostor sa kojeg su na Grbavici mogli posmatrati utakmicu. Da su simpatizeri Sarajeva prihvatili ponu|eni prostor na sjevernoj tribini, do{li bismo u opasnu situaciju u kojoj bi bila pove}ana mogu}nost incidenata. Ovako je na Ko{evu organizovan hepening za na{e navija~e. Klub ih je podr`ao u bojkotu jer bi u suprotnom bezbjedonosna situacija na Grbavici bila komplikovana. Simpatizeri Sarajeva su odredili cijenu od 3 KM koja se pla}ala za gledanje derbija na na{em najve}em stadionu. Na taj na~in oni su pomogli klubu i igra~ima“, rekao je izvr{ni dire ktor FK Sa ra je vo Adnan D`emid`i}. Predsjednik Upravnog odbora Zijad Bleki} istakao je da je klub sa Ko{eva u~inio sve kako njegovi navija~i ne bi bojkotovali derbi, ali da se to jednostavno nije moglo izbje}i. “Neprisustvo na{ih navija~a me~u na Grbavici ne}e poremetiti odnose dva gradska rivala. Ne}e biti revan{izma prema navija~ima @eljezni~ara kada se naredni derbi bude igrao na Ko{evu. To je mogu}e ve} u ~etvrtfinalu Kupa BiH u slu~aju da volja `rijeba odredi da se sastanu bordo i plavi tim. Derbi ne}e izgubiti svoju dra`“ nagla, sio je Bleki}. Pristalice tima sa Ko{eva i ~lanovi rukovodstva aplauzima su do~ekali igra~e i stru~ni {tab koji su poslije me~a na Grbavici do{li na stadion Ko{evo.
Z. RA[IDOVI]

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

FUDBAL
[iroki Brijeg - ^elik 2:2

27

Zeni~ani ispustili 0:2
Stadion Pecara. Gledalaca: 500. Sudija: Danijel Paji} (Bijeljina). Strijelci: 0:1 - Obu}a (2), 0:2 - Duro (17), 1:2 - Bari{i} (46), 2:2 - Jusi} (82ag). @uti kartoni: [ili}, Bari{i}, Diogo, Peraica ([iroki Brijeg), ^ovi}, Obu}a, Dilaver, Adilovi} (^elik). [IROKIBRIJEG: Mari}5, Diogo 6,5, Bari{i} 6,5, Brekalo 5,5, ]utuk 5,5, Zakari} 5,5 (od 46. Peraica 5,5), [ili} 5,5 (od 62. Weitzer), Wagner 6, Ivankovi} 5,5, Roskam 5,5, Renato 5,5, (od 70. Ko`ul -). Trener: Ivo I{tuk Obu}e i Dure vodili sa 2:0, a tri boda imali su sve do osam minuta prije kraja lada je naspretnom intervencijomJusi}savladaosvog golmana Bilobrka i postavio kona~nih 2:2. Igrao se drugi minut kada je Duro izveo korner, Adilovi} je loptu glavom prebacio na drugu stativu na kojoj je sam ostao Obu}a te glavom poslao loptu u mre`u Mari}a. Mnogo bolja igra ^elika je 15 minuta kasnije rezultirala novim golom uz svesrdnu pomo} golmana Mari}a - Duro je

[iroki i ^elik podijelili su bodove na Pecari Zeba je nakon sudara Hamzi}a i Torlaka propustio priliku utakmice
Foto: A. KAJMOVI]

{u igra~a @eljezni~ara, koji su uprkos vidljivoj destrukciji igre, imali prilika za pobjedu.

Me|utim, u 55. minuti Savi} je umjesto da {utira ka golu, poku{ao lobom prevariti Ham-

Navija~ uboden no`em u vrat
Amor Zajko (23), navodno navija~ FK Sarajevo, ju~er oko 15 sati uboden je no`em u vrat na tramvajskoj stanici kod stupske petlje u Sarajevu. Iz policije je poja{njeno da je do incidenta do{lo kada se iz grupe navija~a protivni~kog tima izdvojio jedan mladi} i no`em nasrnuo na 23-godi{njaka. Povrije|eni mladi} odmah je prevezen je u KUM bolnice Ko{evo, gdje je konstatovano da je uboden u lijevu stranu vrata.

zi}a, a Vi{}a je dvije minute posli je, na do da va nje Be {li je umjesto mre`e pogodio nekog od odbrambenih igra~a Sarajeva, te je lopta oti{la u korner.

[anse Me{i}a i Zebe
U 76. minuti @eljo je ponovo mogao do vodstva, ali je Me{i} katastorfalno lo{e reagovao nakon uba~aja Zebe. Naime, stoper plavih se sam na{ao na nekoliko metara od gola Hamzi}a, ali je glavom poslao loptu pored gola. Tri minute poslije jo{ jednom je poku{ao Vi{}a, ~iji udarac odlazi pored gola, da bi u 82. minuti priliku utakmice propustio Zeba. Hamzi} i Torlak su se sudarili u skoku, a lopta dolazi na usamljenog Zebe, koji sa desetak metara metara {alje loptu iznad praznog gola gostiju, pa je susret zavr{en 0:0.
J. LIGATA

^ELIK: Bilobrk 6,5, Nemeljakovi} 5,5, Sadikovi} 5,5, ^ovi} 5,5, Zahirovi} 6, Milo{evi} 5,5 (od 42. Jusi} 5), Puri} 6, Kapetan 5,5, Duro 6,5 (od 89. Isakovi} ), Obu}a 6 (od 78. Dilaver -). Trener: Abdulah Ibrakovi}. [iroki Brijeg i ^elik podijelili su bodove na Pecari odigrav{i 2:2. Iako su doma}inakonserije od tri pobjede bili veliki favorit za pobjedu, na kraju se ispostavilo da treba da budu zadovoljni i sa jednim. Naime, Zeni~ani su bnakon 17 minuta igre golovima

sa 25 metara {utirao, a previ{e istr~ali Mari} samo je ispratio loptu pod pre~ku sa 0:2, {to je bio rezultat prvog dijela. Ve} na po~etku drugog poluvremena [iroki je smanjio rezultat - Bari{i} je probio po lijevoj strani, a kada su svi o~ekivali centar{ut ovaj je poslao loptu u mre`u Bilobrka. Pritisak [irokog i doza sre}e iplatili su se u 82. minuti. Nakon udarca Roskama i gu`ve u odbrani ^elika, rezervista Jusi} poga|a vlastitu S. R. mre`u za 2:2. BOSNA I HERCEGOVINA
Premijer liga
UTA POB NER POR D:P-G

PSV savladao Feyenoord s 10:0
U derbi utakmici holandskog prvenstva koju su u Eindhovenu odigrali PSV i Feyenoord, zabilje`en je nesvakida{nji rezultat. Doma}a ekipa je, naime, slavila ubjedljivu pobjedu od 10:0. Nakon {to je PSV poveo sa 1:0 u 25. minuti, desetak minuta kasnije gosti su ostali sa igra~em manje na terenu, jer je crveni karton zaradio Leerdam, nakon ~ega su gosti, do kraja susreta do`ivjeli potpunu katastrofu. Od {est igra~a koji su se upisali u listu strijelaca, Reis je pogodio tri puta, a Dzsudzsak i Lens po dva puta, dok su po jedan gol postigli Afellay, Toivonen i Engelaar.

11. kolo
BOD

@ivot bez droge
Prije po~etka ju~era{njeg 96. derbija vje~itih rivala na Grbavici fudbaleri obje ekipe iza{li su na teren sa transparentom: “@ivimo `ivot bez droge jer droga uzima `ivot“, ~ime su se priklju~ili promociji akcije najve}e sportske manifestacije u jugoisto~noj Evropi, Sportskih igara mladih. Ova manifestacija odr`a}e se naredne godine u BiH, a njen regionalni ambasador iz na{e zemlje je Vedad Ibi{evi}.

1. Borac 2. Sarajevo 3. @eljezni~ar 4. [iroki Brijeg 5. Travnik 6. Zvijezda 7. Olimpic 8. Slavija 9. Rudar 10. Leotar 11. ^elik 12. Zrinjski 13. Budu}nost 14. Sloboda 15. Vele` 16. Drina

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

7 6 6 6 6 5 5 5 4 4 3 4 2 3 3 2

3 3 1 1 0 3 2 1 4 2 4 1 5 2 1 1

1 2 4 4 5 3 4 5 3 5 4 6 4 6 7 8

16:5 14:7 21:11 24:16 20:14 13:13 10:9 18:19 11:12 9:19 13:11 11:13 9:12 8:12 13:24 8:21

24 21 19 19 18 18 17 16 16 14 13 13 11 11 10 7

REZULTATI @eljezni~ar - Sarajevo 0:0 [iroki Brijeg - ^elik 2:2 (Bari{i} 49, ^ovi} 82ag - Obu}a 2, Duro 16) Rudar - Sloboda 3:0 (Gavari} 37ag, Kova~evi} 50, D`afi} 56) Olimpic - Borac 0:0 Zvijezda - Budu}nost 0:0 Travnik - Zrinjski 2:1 (Faji} 63, Zatagi} 80 - Lendri} 85) Leotar - Slavija 2:1 (Bo{kovi} 42, Vrane{evi} 50 - Radovanovi} 14) Drina - Vele` 2:0 (\elmi} 25, Risti} 65) IDU]E KOLO (30/31. OKTOBAR) Sloboda - Vele` ^elik - Drina Slavija - [iroki Brijeg Sarajevo - Leotar Zrinjski - @eljezni~ar Budu}nost - Travnik Borac - Zvijezda Rudar - Olimpic

Celtic izgubio od Rangersa
Celtic je do`ivio ubjedljiv poraz od Rangersa rezultatom 1:3 u 9. kolu na svom Celtic Parku. Doma}i su golom Hoopera poveli sa 1:0 u 45. minuti. Nakon{to je iz igre gostuju}eg tima u 46. minuti iza{ao biv{i reprezentativac BiH i lijevi bek Rangersa Sa{a Papac, gosti su zaigrali puno bolje. Autogolom Loovensa u 48. minuti, Rangers je izjedna~io na 1:1. Golom Millera u 55. minuti gostuju}i tim je stigao do vodstva, a kona~an rezultat za pobjedu gostiju od 3:1 postavio je ponovo Miller golom iz penala u 67. minuti.

Navija~i Sarajeva istrajali su u bojkotu derbija

Foto: D`. KRIJE[TORAC

28

FUDBAL

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Igra~i Hoffenheima u Stuttgartu

Mehmed Janjo{ nakon remija protiv Borca

BILI SMO
bli`i pobjedi
Zajedni~ki snimak: Ibi{evi}, Halilovi} i Salihovi}

Ibi{evi} predao zahtjev

ZA NOVI PASO[
Vedad Ibi{evi} i Sejad Salihovi}, zvijezde bundesliga{a Hoffenheima i nogometne reprezentacije BiH, u ~etvrtak, 21. oktobra 2010. godine bili su gosti uposlenih u Generalnom konzulatu na{e zemlje u Stuttgartu. U razgovoru sa Harisom Halilovi}em, generalnim konzulom BiH u Stuttgartu Ibi{evi} i Salihovi} su najavili nove pobjede Hoffenheima i istakli optimizam u pogledu uspjeha nogometne reprezentacije u kvalifikacijama za Euro 2012. “Posljednju utakmicu u Bundesligi pobijedili smo Borussiju M’gladbach rezultatom 3:2 i svi o~ekujemo nove pobjede Hoffenheima. Obojica smo u dobroj formi i zdravi, {to je najva`nije. Posebno zadovoljstvo su nam pozivi za nastupe u reprezentaciji, za koju igramo svim srcem. Svaki boravak u domovini je za nas poseban do`ivljaj. Imamo odli~nu reprezentaciju i vjerujemo da }emo se plasirati na Euro 2012“ istakli su , Ibi{evi} i Salihovi}. Prilikom posjete Generalnom konzulatu BiH u Stuttgartu Ibi{evi} je predao zahtjev za novi biometrijski paso{ na{e zemlje, koji je Salihovi} ve} izvadio. Nakon razgovora sa generalnim konzulom Halilovi}em Ibi{evi} i Salihovi} su posjetili Bosanski kulturni centar u [tutgartu u kome su po~a{}eni bosanskim specijalitetima i rado se dru`ili sa Bosancima i Hercegovcima.
H. HAJDUK

Olimpic je imao terensku inicijativu i propustio dvije-tri prilike u drugom poluvremenu. Borac nije uputio udarac prema na{em golu, rekao je {ef stru~nog {taba Olimpica
Nemam zamjerki na zalaganje igra~a: Mehmed Janjo{
Foto: D. ]UMUROVI]

F

U Tesli}u sastanak
predstavnika N/FSBiH i FSRS
U ponedjeljak }e se u Tesli}u sastati ~lanovi Predsjedni{tva N/FSBiH, te pred sta vni ci FS/RS-a. Predsjedni{tvo N/FSBiH }e predstavljati Sulejman ^olakovi}, Iljo Dominkovi} i Bogdan ^eko, te generalni sekretar Jasmin Bakovi}, dok }e sa druge strane biti predsjednik FS/RS Mile Kova~evi}, te dva potpredsjednika Milorad Sofreni} i Sta{a Ko{arac, te generalni sekretar Rodoljub Petkovi}. Tema razgovora bi}e aktuelna problematika u bh. fudbalu, a jedna od va`nijih tema bi}e i zahtjevi FIFA i UEFA vezani za uskla|ivanje statuta. Tako|er, priprema}e se materijali za sjednicu IO N/FSBiH, koji }e se odr`ati 3. novembra u Sarajevu, a na kojem }e biti prisutne i delegacije UEFA i FIFA.

udbaleri Olimpica remizirali su protiv Borca 0:0 i na la ze se na se dmom mjestu premijerliga{ke tabele. [ef stru~nog {taba vukova Mehmed Janjo{ istakao je da je utakmica sa ekipom iz Banje Luke bila prava prvenstvena, ali ne i posebno kvalitetna po{to je ulog bio velik za obje ekipe. „Olimpic je bio bli`i pobjedi, imao je terensku inicijativu i propustio dvije-tri prilike u drugom poluvremenu. Borac nije uputio udarac prema na{em golu. Igra~i su se borili i kidisali svih 90 minuta i nemam zamjerki na njihovo zalaganje. Nisam nezadovoljan nerije{enim rezultatom jer su fudbaleri iskazali `elju za osvajanjem punog plijena i pokazali da su fizi~ki dobro pripremljena ekipa. Borac je jedan od najkvalitetnijih timova u BiH i prekinuli smo njegov niz od ~etiri uzastopne prvenstvene pobjede na gostovanjima. Mogu}e da je rezultat me~a na Ko{evu realan“, rekao je Janjo{. Najmla|em sarajevskom premijerliga{u slijedi pet utakmica od toga tri prvenstvene i dvije u ~etvrtfinalu Kupa BiH u narednih 20 dana. Prvi ispit je protiv Rudara u Prijedoru. „Na{ naredni rival je dostigao pravu formu {to je potvrdio

osvajanjem boda u gostima protiv Borca i pobjedom nad Slobodom. Gostovanje u Prijedoru, gdje se idemo nadigravati, bi}e veoma te{ko, no Olimpic je pokazao da zna osvajati bodove na strani. Imamo mladu ekipu koja se `eli dokazivati {to je izazov za trenera.“ Jajnjo{ je potpisao ugovor sa Olimpicom do 31. decembra 2013. godine. Parafiranje trogodi{nje obaveze najavljuje da

BORBA ZA EVROPU Ove sezone Olimpic `eli zauzeti poziciju u gornjem dijelu tabele i poku{a}e se plasirati u Evropu. Voljeli bismo da izborimo izlazak na evropsku scenu. Me|utim, ako ne uspijemo u tome, ne}e biti smak svijeta, istakao je Mehmed Janjo{
}e Janjo{ raditi ovaj posao du`i period. „Ove sezone Olimpic `eli zauzeti poziciju u gornjem dijelu tabele i poku{a}e se plasirati u Evropu. Voljeli bismo da izborimo izlazak na evropsku scenu. Me|utim, ako ne uspijemo u tome, ne}e biti smak svijeta. Razgovarao sam sa predsje-

dnikom kluba Nijazom Graci}em i direktorom Hamdijom Spahi}em. Moje vizije se poklapaju sa rukovodstvom kluba u kojem sam nai{ao na izvanredan prijem. Imamo adekvatne uslove za rad, a ekipa ima obavezu da ostvari dobar rezultat. @elimo osvojiti {to vi{e bodova u preostala ~etiri kola jesenje polusezone nakon ~ega }e se uraditi analiza postignutog. Za godinu ili dvije Olimpic }e imati iskusnu ekipu koja }e se boriti za vrh tabele.“ Strateg najmla|eg ~lana elitnog dru{tva iz na{eg glavnog grada smatra da bi svaki premijerliga{ koji se plasirao u ~etvrtfinale Kupa BiH `elio dobiti za protivnika ekipu Branitelja prilikom `rijeba, u utorak, mada je i u tom slu~aju potreban oprez s obzirom na to da je drugoliga{ iz Mostara eliminisao Leotar u osmini finala. „Sarajevo, @eljezni~ar, [iroki Brijeg, Sloboda imaju velike ambicije, kao i ^elik, koji igra sve bolje i Zrinjski, kojem je takmi~enje u Kupu jedina {ansa za izlazak u Evropu. Svi u~esnici ~etvrtfinala Kupa iz Premijer li ge za slu`uju re spekt i o~eku je nas za ni mlji va za vr{nica ovog takmi~enja“ izja, vio je Janjo{.
Z. RA[IDOVI]

Slavija pora`ena u Trebinju

Bjelica zadovoljan igrom, ne i rezultatom
Iako smo do dvadesetak minuta imali igra~a vi{e na terenu, to nismo uspjeli iskoristiti. U ekipi se osjetio umor, ali nam to nije opravdanje za poraz, kazao je strateg sarajevskog tima Dragan Bjelica
Slavija je u duelu protiv Leotara u Trebinju pora`ena rezultatom 2:1. Iako je sarajevski klub pokazao dobru igru, i pogotkom Igora Radovanovi}a u 14. minuti susreta poveo rezultatom 1:0. Krajem prvog poluvremena sudija je, bez mnogo oklijevanja, svirao penal koji je dobro iskori{ten. Za 1:1 Bo{kovi} je u 42. minuti sa bijele ta~ke pogodio mre`u gostiju. U drugom dijelu susreta Slavija nije uspjela nadigrati doma}ine. U prvih pet minuta drugog poluvremena za krajnji rezultat Vrane{evi} poga|a gol ekipe iz Lukavice, {to je obeshrabrilo igra~e Slavije, koji do kraja susreta nisu mogli popraviti {tetu, te su bodove ostavili u Hercegovini. “Nisam zadovoljan su|enjem i atmosferom na utakmici. Sudija nije razmi{ljao kada je dosudio penal, preo{tra je to kazna. Nije jednostavno igrati u Trebinju. Druga~ija je atmosfera. Nismo mogli podnijeti pritisak, pogotovo nakon dosu|enog penala“, kazao je {ef stru~nog {taba Slavije Dragan Bjelica. Ekipa iz Sarajeva je uprkos velikom pritisku i dva te{ka me~a iza sebe pokazala dobru igru. “ Zadovoljan sam igrom, ali ne i rezultatom. Iako smo do dvadesetak minuta imali igra~a vi{e na terenu, to nismo uspjeli iskoristiti. U ekipi se osjetio umor, ali nam to nije opravdanje za poraz. Sada nas o~ekuje doma}a utakmica sa [irokim Brijegom. Sve misli smo usmjerili ka tom me~u, u kojem nam je potrebna pobjeda i sve }emo u~initi da do nje do|emo“, kazao je Dragan Bjelica. Bio je ovo peti poraz Slavije, koja nakon jedanaest kola zauzima sredinu tabele sa {esnaest osvojenih bodova.
Dragan Bjelica: Okre}emo se susretu protiv [irokog Al. BE[IREVI]

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

FUDBAL

29
Zrinjski pognute glave napustio i Pirotu

Mostarci sedmi put zaredom pora`eni

Obad: Za dobrobit

Vele`a moramo
prona}i rje{enje
Stalno poku{avamo tra`iti krivce. Moramo prestati, udru`iti se svi koji volimo Vele` i prona}i rje{enje za probleme, smatra v.d. trener Adis Obad • Kajtaz zatra`io sporazumni raskid ugovora
Kada je Vele` 29. avgusta na Ko{evu pobijedio Olimpic, niko nije ni pomislio da bi to mogao biti posljednji trijumf ro|enih ove polusezone. Kako sada stvari stoje, a s obzirom na negativnu seriju od sedam poraza zaredom, ~ini se da su Mostarci na rubu ispadanja. Poraz od Drine je i slu`beno najgora serija u istoriji kluba - po broju uzastopnih prvenstvenih poraza izravnali su s generacijom 95/96, koja je, pak, imala bolju gol-razliku i uz to je kao doma}in igrala u Jablanici. “Imali smo dobre uslove za igru, jako smo li je po pri mlje ni, su|enje je bilo korektno, ali mi to nismo iskoristi li. Sni mi li smo do bro igru Dri ne, igra~ima sam skre nuo pa`nju na stva ri ko je nam se ne smi ju de si ti, a mi smo gol primili ba{ iz indi vi du al nih po gre {a ka. Je dnostavno smo odigrali ispod ono ga {to smo o~eki va li, ne ki igra~i ni su odra di li ono {to je do go vo re no i po raz je bio ne mi no van“, is kren je bio vr{itelj du`nosti {efa stru ke Adis Obad. Atmo sfe ru je po kva ri lo i odbijanje Admira Kajtaza da putuje u Zvornik (podnio zahtjev za raskid ugovora), dok je prije uta kmi ce eki pu na pus tio i re zer vni gol man Ni ko la Ju ri}. “Ne znam ra zlo ge nji ho vih pos tu pa ka, ne bih uop}e da ulazim u to, ali takve stvari se ne bi smjele de{avati i vjerujem da }e usli je di ti kazne“, ka`e Obad i do daje: “O~igledno je da mnogo toga oko kluba ne funkcionira dobro. Atmosfera je jako lo {a, i vri je me je da sje dne mo o odlu~imo {to }emo i kako dalje. Zatra`io sam sastanak sa ~elnim ljudima kluba, jer smo ovako u ~udnoj situaciji, ne znamo imamo li uop}e podr{ku kluba. O~ito je da smo u velikim problemima, a mi stalno poku{avamo tra`iti krivce. Moramo prestati, udru`iti se svi koji volimo Vele` i prona}irje{enje za probleAdis Obad: Tra`io sastanak sa me, zaklju~uje rukovodstvom kluba Obad.
Zrinjski na Pirotu nije do{ao sa bijelom zastavom, ali...

Novo gostovanje, NOVI PORAZ
Simpatizeri Zrinjskog bili su ljuti {to je trener plemi}a Marijan Bloudek u najavi utakmice ulogu favorita prepustio Travniku. Naravno, nisu Mostarci otputovali na Pirotu sa unaprijed upisanim porazom, ali doma}a ekipa je, s obzirom na posljednje rezultate oba tima, te tradiciju koju ima, ipak bila favorit. Na kraju je Travnik tu ulogu i opravdao te tako pogurao Zrinjski jo{ bli`e dnu tabele. “Prvo poluvrijeme smo dobro stajali na terenu, ali realizacija nije bila na `eljenoj razini i na odmor se oti{lo rezultatom 0:0. U svla~ionici smo se dogovorili da nastavimo u istom ritmu, ali u 60. minuti smo ostali s igra~em manje, {to nam je logi~no dosta ote`alo posao. Da nesre}a bude jo{ ve}a, prakti~ki smo odmah nakon isklju~enja primili pogodak, tako da smo bili prisiljeni s igra~em manje tra`iti poravnanje“, kazao je trener Zrinjskog Marijan Bloudek, koji dodaje kako je njegova ekipa napokon jednu utakmicu odigrala trka~ki u `eljenom ritmu. “Pritiskali smo doma}ina i s deset igra~a, a nismo se predali ni nakon drugog primljenog pogotka. Ipak, na na{u `alost to nije bilo dovoljno za pozitivan rezultat“, dodao je Bloudek. Pogled na tabelu nije nimalo ugodan za Zrinjski, a isto va`i i za raspored. Naime, do kraja prvog dijela sezone Pod Bijelim brijegom gostuju dva kluba iz vrha - @eljezni~ar i [iroki Brijeg, dok Mostarci moraju u goste Leotaru i Drini.
J. Li.

Zvijezda o~ekivala pobjedu, ali...

Prva liga FBiH: SA[K Napredak - Jedinstvo 2:0

Dva gola Turkovi}a
Stadion u Doglodima. Gledala ca 100. Su di ja: Se nad Had`imejli} (Zenica) - 7. Strijelci 1:0 - Turkovi} (30), 2:0 - Turkovi} (75-11m). @uti kartoni: Bu ri na, Be gi}, ^oho da re vi} (SA[K Napredak), D`aferovi}, Sarajki} (Jedinstvo). SA[K NAPREDAK: Hukara 7, Halilovi} 6,5, Dokara 6,5, Begi} 7, Kozica 7 (od 46. Alm. Janjo{ 6,5), Ald. Janjo{ 7,5, ^i{ija 7, Burina 6,5, Bajraktarevi} 7,5, Mirvi} 7 (od 88 Lendi} -), Turkovi} 6 (od 76. ^ohodarevi} -). Trener: Fadil Hod`i}. JEDINSTVO: Abdihod`i} 5,5, Sejdi} 6, [u{njar 6,5, Sarajki} 7, Muli} 6, D`aferovi} 6, ]ona 6 (od 84. [ahinovi} -), [eta 6, Dizdarevi} 6, ^aki} 6, Mirvi} 6,5. Trener: Benjamin Klju~anin. SA[K Napredak je zaslu`eno pobijedio jednog od kandidata za povratak u Premijer ligu, ekipu Jedinstva sa 2:0. Doma}in je do{ao u vodstvo u 30. minuti poslije izvanredne akcije ko-

BOSNA I HERCEGOVINA
Prva liga FBiH
UTA POB NER POR D:P-G

11. kolo
BOD

Zoranu ]urguzu nedostajao Tosunovi}
Favorizovana Zvijezda je na doma}em terenu protiv Budu}nosti remizirala bez pogodaka (0:0). Na Banjoj Ilid`i doma}a ekipa je imala potpunu dominaciju nad protivnikom, ali i pored mnogih prilika koje su imali nisu uspjeli zatresti mre`u Budu}nosti. Uz doma}i teren i konstantan pritisak na gol gostiju, ekipa iz Grada~ca je 20 minuta prije kraja susreta imala i jednog igra~a vi{e. No, sve ovo nije bilo dovoljno za pogodak. O~ito je da doma}a ekipa bez Tosunovi}a nije potpuna, jer im je nedostajao igra~ koji bi efikasno zavr{io dobre akcije i napade na gol, te pogodio mre`u protivnika. “I to je jedan od razloga zbog kojih dijelimo bodove sa ekipom Budu}nosti. Nismo imali efikasnog napada~a. Nedostajao je Damir Tosunovi}, koji je od 10 pogodaka u ovoj sezo ni po go dio osam pu ta. Me|utim, to nije opravdanje, drugi igra~i su trebali pokazati malo vi{e smjelosti“ kazao je , trener Zvijezde Zoran ]urguz. Nema sumnje da je u ovom su sre tu je dan bod mno go zna~ajniji gostima, koji su jo{ u opasnoj zoni. Zvijezda ovaj remi mo`e smatrati i porazom, obzirom da su i kvalitetom i rezultatima na tabeli u susret u{li kao favoriti. “Sigurno je da smo o~ekivali pobjedu, ali na`alost to se nije desilo. Imali smo desetak dobrih prilika, koje nismo iskoristili. Ekipa Budu}nosti se zatvorila, ali da smo postiligli samo jedan pogodak, sve bi se promijenilo. Oni bi se otvorili u napadu {to bi zna~ilo vi{e mogu}nosti za nas. Imali smo i igra~a vi{e, {to je bio mo`da ve}i problem, jer se protivnik jo{ vi{e zatvorio, a tada je ba{ te{ko igrati. Nisam skroz nezadovoljan pokazanom igrom, no ipak sam o~ekivao vi{e“, kazao je Zoran ]urguz. Zvijezda sa 18 osvojenih bodova u ovoj sezoni trenutno zauzima {esto mjesto, a remi protiv Budu}nosti ko{tao ih je plasmana u sami vrh tabele. Ova prilika je izgubljena i sve {to preostaje ekipi iz Grada~ca jeste da se okrenu drugim susretima i nadaju da }e Tosunovi} i dalje biti efikasan kao i dosad, s obzirom na to da u ovom trenutku nemaju preciznijeg Al. BE[IREVI] igra~a.

1. GO[K 2. ^apljina 3. Jedinstvo 4. Kraji{nik 5. Bosna (V) 6. Iskra 7. SA[K Napre. 8. Slaven 9. Ora{je 10. Radnik 11. Krajina 12. Gradina 13. Omladinac 14. Igman 15. Rudar 16. Gora`de

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

7 6 6 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 2 3

3 1 1 2 2 2 1 1 0 5 2 2 1 1 5 1

1 4 4 4 4 4 5 5 6 3 5 5 6 6 4 7

15:4 21:19 14:12 14:12 15:15 15:15 18:17 11:14 15:15 10:9 12:13 15:22 15:15 12:14 12:16 15:17

24 19 19 17 17 17 16 16 15 14 14 14 13 13 11 10 2:0 1:0 1:0 2:0 4:1 2:1 1:0 3:1

Zaslu`ena pobjeda nad Bi{}anima: Fadil Hod`i}

REZULTATI SA[K Napredak - Jedinstvo Slaven - ^apljina Iskra - Radnik Ora{je - Bosna (V) Gradina - Gora`de Krajina - Rudar GO[K - Igman Omladinac - Kraji{nik

ju je zavr{io Turkovi}. Nas ta vak su sre ta do nio je ne{to agresivniju igru gostiju koji su u 55. i 60. minuti imali dvije prilike, ali je golman Huka ra sa~uvao svo ju mre`u. Igrao se 75. minut kada je jedan od boljih pojedinaca susreta

Bajraktarevi} dobro pro{ao po lijevoj strani, a [u{njar i Sarajki} su ga sru{ili i vrlo dobri sudija Had`imejli} pokazao je na bijelu ta~ku. Siguran realizator penala bio je Turkovi}, koji je postavio kona~an rezultat.
N. ARAPOVI]

30

ME\UNARODNI SPORT LE CHAMPIONNAT Favoriti kiksali kod ku}e

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

P

rvi poraz ove sezone i to u 10. kolu prvenstva pretrpio je vode}i Rennes, koji je na svom terenu izgubio od Montpelliera rezultatom 1:0. Jedini je gol na utakmici zabio Marveaux u fini{u prvog poluvremena. Za goste, cijelu utakmicu odigrao je bh. reprezenta ti vac Emir Spa hi}, ko ji je odli~no odradio svoj dio zadatka u zaustavljanju protivni~kih napada~a. Ina~e, zaradio je i `uti karton. Uprkos neo~ekivanom porazu, Rennes }e i 11. kolo do~ekati na ~elu tabele, dok se Montpellier sa devetog probio na peto mjesto.. Nogometa{i Lensa do{li su do druge ovosezonske pobjede, nakon {to su na svom Felix-Bollaerts stadionu nadigrali 12-plasiranu Nicu s 1:0... Gol odluke za do ovog kola 19-plasiranu ekipu na tabeli zabio je 26-godi{nji tuni{ki napada~ Issam Jemaa, koji je za svoj drugi prvenstveni gol pogodio u prvoj minuti sudijske nadoknade. Doma}i su se iznimno namu~ili za pobjedu koja ih je pomakla na 18. mjesto, a gledaoci na tribinama vidjeli su i dva isklju~enja. Gostima je u 63. minu ti is klju~en Bo caly, a do ma}ima u 83. Mangane. Pobjedu je na svom terenu propustio upisati i drugoplasirani Saint-Etienne, kojem je bod (1:1) oduzeo Caen. Doma}i su se spasili poraza tek u 82. minuti preko Rivierea. Stri-

FRANCUSKA
Le Championnat 10. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

Spahi} i Montpellier savladali Rennes
Rennes je do utakmice protiv Montpelliera, za kojeg je Spahi} odigrao svih 90 minuta, bio jedina nepora`ena ekipa u prvenstvu

1. Rennes 2. St. Etienne 3. Brest 4. Toulouse 5. Montpellier 6. PSG 7. Marseille 8. Lille 9. Bordeaux 10. Caen 11. Sochaux 12. V’ciennes 13. Nice 14. Lyon 15. Auxerre 16. Lorient 17. Nancy 18. Monaco 19. Lens 20. Arles

10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 5 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 1 2 0

4 3 3 2 2 3 3 5 2 5 1 4 4 3 5 2 2 6 3 2

1 2 2 3 3 3 2 1 4 2 5 3 3 4 3 5 5 3 5 8

12:5 15:10 9:4 13:10 10:9 15:9 15:10 12:8 9:9 9:9 17:14 11:10 9:12 11:13 14:13 9:11 10:16 7:9 8:17 4:21

19 18 18 17 17 15 15 14 14 14 13 13 13 12 11 11 11 9 9 2

Rezultati Rennes - Montpellier 0:1 (Mar veaux 43) Saint-Etienne - Caen 1:1 (Riviere 82 - El-Arabi 39) Bordeaux - Brest 0:2 (Poyet 6, Lesoimier 80) Lens - Nice 1:0 (Jemaa 90) Nancy - Lorient 1:0 (Feret 8) Monaco - Valenciennes 0:2 (Pujol 32, 52) Sochaux - Toulouse 1:3 Tulsane 90 - Congré 73, 90, Cet to 80) Arles-Avignon - Lyon 1:1 Paris S.G. - Auxerre 2:3 Lille - Marseille (sino})

Spahi} u skoku sa napada~ima Rennesa

Reuters

jelac vode}eg gola za goste, 23godi{nji napada~ Youssef ElArabi, drugi je najbolji strijelac lige sa {est golova. Do po bje de ni je do {ao ni Mo na co. Na pro tiv, ti mu iz

Kne`evi ne u Mon te Car lu je lekciju o~itao 15-plasirani Valen ci en nes, ko ji je sla vio s 2:0. Cen tar for Gre gory Pu jol za bio je dva no va go la i s pet po go da ka tre nu ta~no dr`i

tre}e mjes to na lis ti naj bo ljih stri je la ca. Iznena|enje kola svakako je poraz Bordeauxa na doma}em te re nu od no vog prvo li ga {a Bresta. Poyet je u {estoj minuti

doveo goste u vodstvo, a `irodinci su potom propustili niz sjajnih prilika za poravnanje, nakon ~ega je u 80. minuti stigla kazna preko Lesoimiera.
J. Li.

Wolfsburg pora`en od Nurnberga

Prvi ~ovjek kiparskog nogometnog saveza tvrdi

UKRAJINA I POLJSKA KUPILE

Euro za 11 miliona eura?!
Spyros Marangos tvrdi da ima dokaze za svoje optu`be i da je dvije godine poku{avao do}i do Michela Platinija kako bi ga obavijestio o informacijama koje ima • Gianni Infantino: Ako dobijemo dokaze, pokrenu}emo istragu
Prvi ~ovjek kiparskog nogometnog saveza Spyros Marangos tvrdi da su Poljska i Ukrajina dobile organizaciju Evropskog nogometnog prvenstva tako {to su podmitile petoricu ~lanova Izvr{nog odbora UEFA sa 11 miliona eura. Pri~u je objavio Suddeutsche Zeitung, a prenio AFP. Marangos tvrdi da ima dokaze za svoje optu`be i da je “dvije godine poku{avao do}i do Michela Platinija“, kako bi ga obavijestio o informacijama koje ima. Njegov advokat dodao je da su svjedoci spremni pod zakletvom svjedo~iti na sudu. Njema~ki dnevnik pi{e da su u posjedu svjedo~enja u pisanom obliku te da im je poznato svih pet imena koje Marangos tereti. Navode i da znaju ime posrednika koji je slu`io za kupnju ~lanova Izvr{nog odbora i koji je “bio uklju~en u slu~aj korupcije u isto~noj Evropi.” Nakon {to nije uspio do}i do Platnija, Marangos se trebao sastati s Peterom Limacherom.

D`eko je u utakmici protiv Nurnberga nastupio povrije|en

D`eko: Zaslu`ili smo poraz
Wolfsburg je sezonu u Bundesligi otvorio sa tri uzastopna poraza, nakon ~ega su ubilje`ili tri uzastopne pobjede, koje su ih udaljile od dna tabele. Me|utim, vukovi su ponovo u krizi, i nakon utakmice protiv Nurnberga na svom kontu ve} imaju pet poraza, u devet odigranih kola. “Nismo igrali dovoljno dobro, jednostavno, trenutno nam ne ide. Nürnberg je bio bolja ekipa i njihova je pobjeda zaslu`ena“, priznao je Wolfsburgov napada~ i kapiten Edin D`eko, koji je u ovom susretu nastupio, uprkos povredi ruke koju je dobio na treningu. “Pogre{ka u obrani ko{tala nas je prvoga gola. Uspjeli smo izjedna~iti i u tim smo trenucima igrali dobar nogomet, no u nastavku ponovno nismo ispo{tivali ono {to nam je trener rekao. Svaki se od nas mora ponaosob zapitati {to je do sada napravio za ekipu“ kazao je D`eko, , koji je i dalje na u~inku od pet golova i jedne asistencije.

Michel Platini: Da li je Euro 2012. kupljen?

Me|utim, Limacher je nedavno dao neopozivu ostavku na svoju funkciju. Napravio je to pod pritiskom UEFA nakon Bayernove prijetnje tu`bom zbog optu`bi o namje{tanju utakmice protiv Zenita u polufinalu Kupa UEFA. Cijeli slu~aj komentirao je i Gianni Infantino. “Ako dobijemo dokaze i informacije, pokrenut }emo istragu. Trenutno to nemamo pa ne

mogu ni{ta vi{e re}i o tom slu~aju“, rekao je za AFP. Podsjetimo, za organizaciju Eura 2012. zajedni~ki su se kandidirali Ukrajina i Poljska, Hrvatska i Ma|arska, te Italija. Pobijedila je ukrajinsko-poljska kandidatura s osam glasova naspram ~etiri koliko su dobili Italijani. Hrvatska i Ma|arska na glasanju u Cardiffu 2007. nisu dobile niti glasa, {to je ispao pravi debakl.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

INTERVJU

31

Alen MEHANOVI]

Mirsad Terzo, najbolji bh. bodybuilder

U

mjes to ki lo gra ma pe~enja, teg od pet kila, umjesto sjedenja po ka fa na ma, znojenje na spravama, umjesto velikog stomaka - plo~ice, umjesto “sjedi, odmori“ - “skini se i zagrij“. Bodybuilding je sport koji (neopravdano) u BiH ne u`iva posebno veliku popularnost. Naime, na{a dr`ava trebala bi biti ponosna {to ima sportistu koji godinama osvjetljava njen obraz na takmi~enjima {irom Evrope, ali i van njenih granica. Sa sigurno{}u mo`emo re}i da je ovo jedan od rijetkih sportova u kojem je takmi~ar iz BiH neprikosnoven na prostoru biv{e Jugoslavije, {to je i dokazao nebrojeno puta osvojiv{i sve {to se dalo osvojiti.

Ovo je ~ista ljubav!
U bodybuilding CV-u Terzo ima vi{e od 25 osvojenih zlata i preko deset apsolutnih pobjeda, {to je dovoljno da ponese epitet najuspje{nijeg bh. bildera poslijeratnog perioda
d`epa. Spomenuo bih da je na~elnik Op}ine Novi Grad platio put za nastup u Srbiju 2009. godine.“ • Zarada od bodybuildinga? “Nijedan bodybuilder ovim sportom se ne bavi profesionalno. ^ista je ljubav, jer prava zarada je samo u SAD. Kod nas se na takmi~enjima ne mo`e ostvariti profit, a bilder jedino mo`e zaraditi ukoliko ima vlastitu teretanu ili protein-shop.“ • Takmi~enje u Pan~evu i Te{nju? “Pro{log vikenda nastupio sam u Srbiji kao gost pozer tamo{njeg Saveza i osvojio sam prvo mjesto, te diplomu za razvoj ovog sporta. To je dokaz da na{i susjedi cijene moj rad i zahvalio bih im se na tome. U subotu sam nastupio u Te{nju gdje sam slavio u kategoriji preko 90 kilograma i u apsolutnoj kategoriji. Razlog mog izlaska na ovo takmi~enje prvenstveno je bila doma}a publika. Htio sam da bh. javnost vidi da i mi imamo dobre i kvalitetne takmi~are i drago mi je {to sam u tome uspio. Istakao bih jo{ kako sam nezadovoljan su|enjem u Te{nju, u kategoriji figur-fitnes, gdje je moja supruga trebala pobijediti, a sudilo se na osnovu samo jedne mi{i}ne partije. Sudije prepisuju jedni od drugih i trebali bi se vi{e educirati, jer nije isto figur-fitnes i `enski bodybuilding.”

Osmi u svijetu
Naravno, rije~ je o Mirsadu Terzi, najuspje{nijem bh. bodybuilderu. Ro|en je 1980. godine, a bodybuildingom se bavi ve} 15 godina. Od samog po~etka bavljenja ovim sportom posti`e izvrsne rezultate, a uspjesi na takmi~enjima koje je obavezno posje}ivao nisu izostali. O njemu

ISHRANA VEOMA BITNA Ishrana u bodybulidingu je veoma bitna i kada bismo gledali u procentima, to bi iznosilo 70 posto. Ostalo su treninzi i genetika. Najvi{e novca tro{im na hranu, uglavnom na piletinu. Potrebno je izme|u 600 i 1.000 KM, ne ra~unaju}i proteine koje moram kupovati dodatno. Pojedem najmanje 60 kg piletine mjese~no, a ovaj sport zahtijeva dosta odricanja, ka`e Terzo
se, od samog po~etka dosta pisalo, pratili su se njegovi treninzi i ostvarenja, a u pisanim medijima je ve} bio prozvan za novi teretana boom. Nedugo nakon njegovog ulaska u ove vode, smatran je za najperspektivnijeg i najboljeg bh. bildera. • Ko je Mirsad Terzo? “Ja sam vi{estruki dr`avni i internacionalni {ampion Bosne i Hercegovine i dr`ava Balkana, zatim Balkanski {ampion 2008, vice{ampion 2009, tre}i u Evropi 2009, osmi u svijetu 2000. To su samo neki zna~ajniji uspjesi, a u bodybuilding CV-u imam vi{e od 25 osvojenih zlata i preko deset apsolutnih pobjeda {to je dovoljno da ponesem epitet najuspje{nijeg bh. bildera poslijeratnog perioda.“ • Kako je sve po~elo? “Jo{ kao dijete zavolio sam ovaj sport gledaju}i TV emisije na kojima su prikazivana bodybuilding takmi~enja za izbor najboljeg bildera svijeta. Veoma mi se dopalo to {to sam vidio i po`elio sam da i sam izgledam tako. Odmah sam odlu~io da zapo~nem sa treninzima, a na po~etku je to bilo vi{e rekreativno, ali kako sam vidio da napre• Ka ko i ko li ko pu ta trenirate? “Treniram dva puta dnevno po sat i po do dva sata. Ne baziram se samo na odre|enu mi{i}nu skupinu ve} radim na svim mi{i}ima da bi se tijelo razvijalo simetri~no. Maksimalno se posve}ujem treninzima i svaki put ih odradim do maksimuma, s obzirom na to da je ovo veoma zahtjevan sport i ukoliko `elite da se njime bavite morate davati sve od sebe.“ • Koliko je bitna ishrana? “Ishrana u bodybulidingu je veoma bitna i kada bi gledali u procentima to bi iznosilo 70 odsto. Ostalo su treninzi i genetika. Najvi{e novca tro{im na hranu, uglavnom na piletinu. Potrebno je izme|u 600 i 1.000 KM, ne ra~unaju}i proteine koje moram kupovati dodatno. Pojedem najmanje 60 kg piletine mjese~no, a ovaj sport zahtijeva dosta odricanja. Kada nemam takmi~enje imam oko 112 kg, a pred takmi~enje moram smr{ati i 20 kg, a nekoliko dana ne pijem vodu, jer ko`a mora biti u optimalnom stanju. Zahvalio bih se firmi Brojler zlatno pile koja me sponzori{e, te Sportixu iz Banja Luke koji mi poma`e sa suplementima.“ • Selektor ste bh. reprezentacije u bodybuildingu? “Obna{am funkciju selektora na{e reprezentacije od formiranja novog Saveza (prije godinu i po). Poku{avamo na sve na~ine zainteresovati dr`avne institucije da ula`u u ovaj sport, ali do sada nismo uspjeli. Do sada je Bodybuilding savez platio kotizaciju na{im takmi~arima za u~e{}e na Balkanskom prvenstvu ove godine, te moje u~e{}e na Evropskom prvenstvu. Sve ostale nastupe takmi~ari pla}aju iz svog

Cilj dobijanje Pro-karte
• Slijedi internacionalno takmi~enje u Holandiji? “Sljede}i nastup imam na Juliet Bergman Classicu na kojem postoje dvije kategorije (do i preko 90 kilograma). Najvjerovatnije da }u nastupiti u prvoj jer sam sad na granici {to se ti~e kila`e. Cilj mi je dobijanje Pro-karte kojom bih postao licencirani bilder koji se mo`e takmi~iti samo u odre|enim takmi~enjima pod okriljem IFBB-a Pro ligi (Me|unarodna federacija bodybuildinga). Nadam se da }u uspjeti u tome, ali veliki uspjeh bi bio i plasman me|u {est najboljih.“ • Planovi za budu}nost? “Zahvaljuju}i svojim uspjesima i kvalitetnom predstavljanju sebe i svoje dr`ave na prethodnim internacionalnim takmi~enjima evropskim prvenstvima, kupovima, dobio sam pozive da nastupim u Sloveniji i Njema~koj te jo{ nekim zemljama. U Sloveniji }e se odr`ati Svjetsko prvenstvo (13. novembar), a u Njema~koj dva takmi~enja za Mr. Universum gdje }u poku{ati da jo{ jednom osvijetlim obraz BiH. Za ostala takmi~enja }emo vidjeti s obzirom na to da nemam finansijsku podr{ku pa tako i put dolazi pod znak pitanja“ kazao je Mirsad , Terzo.

du jem, odlu~io sam trenirati pod stru~nim nad zo rom. Pri dru`io sam se BBK Bosna i ve} nakon tri mjeseca rezultati su bili vidljivi, {to mi je naravno dalo podstrek da treniram i dalje. Tijelo mi je dobijalo konture, mi{i}i su se oblikovali i dobio sam volju da istrajem u svojim zamislima iako su treninzi bili veoma naporni.“

I supruga Sanela bodybuilder
• Ma lo je po zna to da je i su pru ga Sa ne la u is tim voda ma? “Moja supruga se takmi~i u body fitnessu, a jednom je pobijedila i u bodybuildingu. Ona je napravila pauzu, jer je bila trudna, a sada je ponovo krenula sa treninzima te je osvojila dva druga mjesta (u Srbiji i Te{nju)” kazao je Mirsad Terzo. , Ina~e, Mirsad i Sanela rijetki su sportski parovi u BiH. Njihova vodilja je - `ivot je u sportu, {to `ele prenijeti i na k}erku, za koju Mirsad ka`e da mu je najve}a podr{ka pored supruge.

32

SPORT NON-STOP

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP

33

B Pet puta 2:1, dva puta 0:0
SERIE A Doma}i uspje{niji od gostiju
^ak ~etiri susreta nedjeljnjeg programa u Serie A zavr{ena su identi~nim rezultatima 2:1. Zanimljivo, sve pobjede slavili su doma}ini, a dodajmo ovome da je i jedini susret koji je igran u subotu nave~er i to onaj izme|u Fiorentine i Barija, tako|er zavr{en pobjedom doma}ih od 2:1. Uz ovaj rezultat, i dva susreta zavr{ena su bez pobjednika i bez golova. Naime, po bod su podijelili Parma i Roma, te Bologna i Juventus, s tim {to je stara dama imala priliku za pobjedu, ali je Iaquinta u 36. minuti proma{io jedanaesterac. Genova je ubilje`ila trijumf od 1:0 i to golom Rossija iz 68. minute, dok su Udinese, Lazio, Lecce, Chioevo i ve} pomenuta Fiorentina slavili sa po 2:1. Vode}i Lazio je u susretu protiv Cagliarija poveo golom Floccarija u 22. minuti, a Mauri je u 53. minuti povisio na 2:0. Ipak, utje{ni gol za goste, sedam minuta poslije, posti`e Matri. Udinese je golovima Benatije u devetoj, te Di Natalea u 54. minuti, sa bijele ta~ke, u susretu protiv palerma poveo tako|er sa 2:0, a poraz je u fini{u uspio ubla`iti Pinilla. Za razliku od ova dva susreta, mnogo vi{e neizvjesnosti bilo je u duelu izme|u Leccea i Brescie. Gosti su golom Caracciola poveli u 19. minuti, ali su doma}i u nastavku u svega sedam minuta uspjeli preokrenuti rezultat. Pogotke su postigli Ofere u 54, odnosno Michele u 61. minuti. Zanimljivo je bilo i u me~u izme|u Chieva i Cesene. Gosti su do sudijske nadoknade imali bod u d`epu, ali je onda na scenu stupio Thereau, koji u prvoj minuti nadoknade J. Li. posti`e pogodak za tri boda.

Lazio je na doma}em terenu savladao Cagliari

orussija iz Dortmunda uspjela se spasiti poraza u susretu protiv Hoffenheima pogotkom Da Silve u 92. minuti. Prethodno je Hoffenheim poveo ve} u devetoj minuti preko Dembe Ba, nakon ~ega je doma}i tim preuzeo konce igre u svoje ruke. Najbolju priliku za poravnanje propustio je Tur~in Nuri Sahin, ~iji udarac sa bijele ta~ke je odbranio golman Hoffenheima, da bi u sudijskoj nadoknadi Borussija ipak stigla do boda. Prethodno je Hoffenheim ostao sa igra~em manje, nakon {to je iz igre, zbog drugog `utog kartona, isklju~en bh. reprezentativac Sejad Salihovi}. Na{ drugi reprezentativac iz redova Hoffenheima Vedad Ibi{evi}, cijeli susret odgledao je sa klupe za rezervne igra~e, {to se posljednjih sezona rijetko de{avalo. Mainz se u utakmici protiv Leverkusena ponovo vratio na vo-

BUNDESLIGA Mainz bolji od Bayera

FORMULA 1 Utrka za Veliku nagradu Koreje

Alonso slavio,
Hoffenheim je u sudijskoj nadoknadi ispustio pobjedu Reuters

Vettel eksplodirao
[panac za bolidom Ferrarija pobjedom na VN Koreje preuzeo je i vodstvo u ukupnom poretku voza~a, ostaviv{i iza sebe Webbera i Hamiltona • Najbolju utrku odvezao veteran Michael Scumacher
Fernando Alonso pobjednik je prve VN Koreje koja se vozila po izuzetno lo{em vremenu. [panac je pobjedom izbio i na vrh poretka, s obzirom na to da su od utrke odustali glavni konkurenti Vettel i Webber, koji su u utrku krenuli sa iz prvog reda. Drugo mjesto na VN Koreje zauzeo je LewisHamilton, dok je tre}i bio Felipe Massa, a sjajno ~etvrto mjesto pripalo je veteranu Michaelu Schumacherru, koji je mo`da odvezao i svoju najbolju utrku ove sezone, podsjetiv{i na vremena kada je bio najsnala`ljiviji po ki{nom vremenu. Ina~e, ki{a je u Koreji padala cijelu no}, a nastavila je padati i dobrim dijelom jutra da bi na kratko vrijeme stala, te opet po~ela padati uo~i utrke. Tako su voza~i u utrku krenuli s desetominutnom odgodom i iza sigurnosnog automobila. Sat vremena nakon {to je trebala po planupo~etiutrkasigurnosni automobil je ponovno poveo bolide u utrku. Ki{a je malo popustila, ali vode je i dalje bilo previ{e na stazi. Osamnaest krugova kru`io je SC da bi napokonpustiovoza~e da se utrkuju. Mark Webber je u 20. krugu izvrtio svoj bolid i za sobom pokupioRosberga, koji je do tad vozio odli~no na ~etvrtom mjestu prestigav{i Hamiltona. U 32. krugu Buemi je izgubio kontrolu nad bolidom i pokupio

Salihovi}u crveni,
Ibi{evi} bez nastupa
de}u poziciju na tabeli. Naime, kao gosti su slavili rezultatom 1:0 i to pogotkom Ivanschitza iz 70. minute, ~ime su pretekli Boruussiju na vrhu za dva boda. Doma}i su imali vi{e od igre, ali pobjeda je ipak pripala, ove sezone sjajnom Mainzu. Stuttgart je golovima Niedermeira iz 19, te Kuzmanovi}a iz 79. minute slavio pobjedu od 2:0 u duelu protiv St. Paulija, ~ime se maknuo sa dna tabele.
J. Li.

PREMIERSHIP Hernandez donio pobjedu Unitedu

HNL Osijek deklasirao Rijeku

Arsenal uti{ao Eastlands
Nogometa{iManchesterUniteda upisali su 2:1 pobjedu na Britannia stadionu na kojemsubilibolji do StokeCityja. Bila je to prvapobjedaUniteda u petoj gostuju}oj utakmici u ovoj sezoni, nakon ~etiri remija. Apsolutni junak crvenih |avola bio je 22-godi{nji Meksikanac Javier Hernandez Chicharito. Prvo je u 27. minuti susreta zabio glavom, da bi u 86. donio pobjedu Unitedu. Samo pet minuta prije drugog Chicharitovog gola na 1:1 je izjedna~io Tur~in Tuncay Sanli. Reprezeznativni golman BiH Asmir Begovi} ponovo je grijao ENGLESKA
9. kolo
BOD

Javier Hernandez sa dva gola donio pobjedu crvenim |avolima

Reuters

klupu prvom golmanu Stokea Thomasu Sorensenu. U derbiju kola Arsenal je na Eastland stadionu u Manchester savladao City sa 3:0. Posao topnicima olak{ao je Boyata koji je nakon prekr{aja nad Chamakhom u 5. minuti zaradio direktan crveni karton. To su gosti iskoristili za laku pobjedu na jednom od najte`ih gostovanja u Prmiershipu, a golove su postigli Nasri u prvom te Song i Bendtner u drugom poluvremenu. Ovim je ARenal sko~io na drugo mjesto tabele. Derbi za~elja kojeg su na Anfi-

eld Roudu odigrali Liverpool i Blackburn pripao je redsima 2:1 koji su nakon devet kola do{li tek do druge pobjede i i dalje ostali u opasnoj zoni. Nakon prvog poluvremena bez golova, otpor gostiju Liverpool je uspio slomiti u 48. minuti kada je Kyrgiakos nakon kornera kojeg je izveo Gerrard glavom na~eo mre`u Blackburna. Me|utim, radost je potrajala samo tri minute kada su se Roversi vratili autogolom Carraghera. No, ponovo tri minute kasnije, redsi dolaze do pogotka i to prekoM. I. Torresa.

Fe|a Dudi} strijelac u pobjedi Varteksa
Na{ internacionalac Fe|a Dudi} bio je strijelac vode}eg gola u pobjedi Varteksa nad Istrom sa 2:1 u 12. kolu Hrvatske nogometne lige. On je zatresao protivni~ku mre`u u 22. minuti, Kova~evi} je postigao autogol u 54. za ekipu iz Vara`dina, dok je poraz Istre 1961 ubla`io Lini} u 56. Rezultati: Varteks - Istra 2:1 (Dudi} 22, Kova~evi} 54ag - Lini} 56), Karlovac - Lokomotiva 1:2 (Primorac 90 - Sopi} 55, Bule 85), Rijeka - Osijek 1:5 ([trok 23 - Mili~evi} 7, Smoje 28, Nik{i} 39, Sorsa 62, [kori} 90), RNK Split - Inter 1:1 (Vidi} 29 - Matko 74), Slaven Belupo - Zagreb 1:2 (Milardovi} 90 - Pavlovi} 17, Dedi} 79), Hrvatski Dragovoljac - Zadar 1:4 (Leko 50 - Santini 33, Banovi} 42, Mr{i} 77, ]urjuri} 89), Cibalia - Hajduk, Dinamo - [ibenik (sino}).

Na podiju su bili Hamilton, Alonso i Massa

ITALIJA
Serie A
UTA POB NER POR D:P-G

NJEMA^KA
8. kolo
BOD

[PANIJA
9. kolo
BOD

Bundesliga
UTA POB NER POR D:P-G

Premiership
UTA POB NER POR D:P-G

Primera
UTA POB NER POR D:P-G

8. kolo
BOD

Real savladao Rasing rezultatom 6:1

1. Lazio 2. Milan 3. Inter 4. Chievo 5. Juventus 6. Napoli 7. Palermo 8. Genoa 9. Lecce 10. Sampdoria 11. Udinese 12. Catania 13. Brescia 14. Roma 15. Fiorentina 16. Bologna 17. Cesena 18. Bari 19. Cagliari 20. Parma

8 7 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

6 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1

1 2 2 1 3 3 2 2 2 4 1 3 0 3 2 5 2 2 4 4

1 12:6 1 11:5 1 9:3 3 11:9 2 16:9 1 13:9 3 15:12 3 8:9 3 7:13 1 9:7 4 6:10 3 8:8 5 8:11 3 7:12 4 9:10 2 8:12 4 6:10 4 7:13 3 8:8 3 6:8

19 14 14 13 12 12 11 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7

1. Mainz 2. Borussia (D) 3. Hannover 4. Hof fenheim 5. Bayer 6. HSV 7. Freiburg 8. Werder 9. Eintracht 10. St. Pauli 11. Bayern 12. Nürnberg 13. Wolfsburg 14. Stut tgart 15. K’lautern 16. Schalke 17. Borussia (M) 18. Köln

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

8 7 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1

0 1 1 3 3 3 0 2 1 1 3 3 1 1 1 3 3 2

1 1 3 2 2 2 4 3 4 4 3 3 5 6 6 5 5 6

19:8 21:7 13: 12 17:13 18:15 13:11 14:14 17:18 14:9 11:12 8:8 11:12 15:16 16:17 10:18 10:16 14:27 9:17

24 22 16 15 15 15 15 14 13 13 12 12 10 7 7 6 6 5

1. Chelsea 2. Arsenal 3. Man. City 4. Man. United 5. Tot tenham 6. WBA 7. Sunderland 8. Bolton 9. Newcastle 10. Aston Villa 11. Ever ton 12. Birmingham 13. Stoke 14. Blackpool 15. Wigan 16. Fulham 17. Blackburn 18. Liverpool 19. W’hampton 20. West Ham

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

7 5 5 4 4 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1

1 2 2 5 3 3 6 6 2 2 4 4 1 1 4 6 3 3 3 3

1 2 2 0 2 2 1 1 4 4 3 3 5 5 3 2 4 4 5 5

25:2 21:10 12:8 20:12 11:8 13:15 8:7 13:13 14:13 9:13 9:8 10:12 10:13 13:20 7:16 10:11 8:10 9:14 8:15 7:17

22 17 17 17 15 15 12 12 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9 6 6

1. Real Madrid 2. Barcelona 3. Villarreal 4. Valencia 5. Espanyol 6. Atletico 7. Getafe 8. Sevilla 9. Athletic 10. Mallorca 11. Osasuna 12. Hercules 13. Spor ting 14. Levante 15. Almeria 16. Sociedad 17. Malaga 18. Racing 19. Depor tivo 20. Zaragoza 1:2 2:1 0:3 1:2 2:0 2:0 1:0 2:1 1:1 1:1

8 8 7 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 7 8

6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0

2 1 1 1 0 1 1 3 2 2 3 3 2 2 4 1 1 1 4 3

0 22:4 20 1 14:6 19 1 14:6 16 2 13:8 16 3 8:10 15 2 12:7 13 3 14:10 13 2 10:8 12 3 11:10 11 3 7:8 11 3 7:6 9 3 8:9 9 4 8:14 8 4 8:14 8 3 6:7 7 4 7:11 7 5 13:19 7 5 5:14 7 3 3:11 4 5 6:14 3

Ronaldo: Nikad nikome

Oba voza~a Red Bulla su odustala, {to je najbolje iskoristio Ferrari

nisam dao ~etiri gola
Ronaldu je pogodak iz penala za 5:0 vodstvo Reala bio 195. pogodak u slu`benim utakmicama u karijeri, te 44. u 46. takmi~arskom nastupu za Real
Cristiano Ronaldo je gol-ma{ina. Zabio je ~etiri gola u subotnjoj pobjedi Reala nad Racingom od 6:1 u 8. kolu Primere. Dogodilo mu se to prvi put u karijeri. “Sretan sam jer mi dosad u karijeri nije po{lo za rukom zabiti ~etiri gola u istoj utakmici. Ne bih to uspio bez mojih nesebi~nih suigra~a. Ja sam timski igra~ - rekao je 25-godi{nji Portugalac nakon utakmice odigrane na Santiago Bernabuu priznav{i potom iskreno: “Mislim da je bilo i boljih igra~a od mene na terenu. No, nije to niti naro~ito va`no. Bitno je da pobje|ujemo i jo{ bitnije da ne ulazimo u euforiju. Kao {to ka`e trener, sezona je tek po~ela.” Ronaldu je pogodak iz penala za 5:0 vodstvo Reala bio 195. pogodak u slu`benim utakmicama u karijeri, te 44. u 46. takmi~arskom nastupu za Real. S prosjekom golova u dresu madridskog kluba od 0.95 po utakmici Portugalac je bolji od svih najve}ih klupskih golgetera kroz istoriju.

Poredak voza~a
1. Alonso (Ferrari) 2. Webber (Red Bull) 3. Hamilton(McLaren) 4. Vettel (Red Bull) 231 220 210 206

Konstruktori
1. Red Bull-Renault 2. McLaren-Mercedes 3. Ferrari 4. MercedesGP 426 399 374 188

Odustali
A. Sutil (Force India) S. Vettel (Red Bull) V. Petrov (Renault) T. Glock (Virgin) S. Buemi (Toro Rosso) L. Di Grassi (Virgin) J. Trulli (Lotus) M. Webber (Red Bull) N. Rosberg (Mercedes) i na kratko izletio {to je iskoristio Alonso i vratio drugo mjesto. Kru`ili su voza~i tako do 46. kruga kad je naglo usporio Vettel da bi mu ubrzo eksplodirao motor. Alonso je preuzeo vodstvo ispred Hamiltona i Masse te jurio prema svojoj 26. pobjedi koju je na kraju i osvojio. Na drugomjestodovezao se Hamiltonkoji je sigurnovi{eo~ekivao od utrke u ki{nim uvjetima, no na podij se sigurnone}e`aliti. @aliti se ne}e ni Massakoji je tako|erdograbio podij i tre}e mjesto. Alonso je ovom pobjedom izbio na ~eloporetka s 231 bodom, 11 vi{e nego Webber koji je imao peh, ali svoju gre{ku ne}e toliko skupo platitikoliko bi ga ko{tala da je Vettel ostao u utrci. Drugim mjestom Hamilton je presko~io Vettela, te je sad tre}i u poretku s 210 bodova, dok je Vettel ostao na 206. Button prakti~ki ispada iz utrke za prvaka sa 189 osvojenih bodova. Sljede}autrka je u Brazilu za dviJ. Li. je sedmice.

REZULTATI Fiorentina - Bari 2:1 (Donadel 34, Gilardino 82 - Parisi 90) Parma - Roma 0:0 Bologna - Juventus 0:0 Chievo - Cesena 2:1 (Cesar 31, Thereau 90+1 - Guana 45) Genoa - Catania 1:0 (Rossi 68) Lazio - Cagliari 2:1 (Floccari 22, Mauri 53 - Matri 59) Lecce - Brescia 2:1 (Ofere 54, Michele 61 - Caracciolo 19) Udinese - Palermo 2:1 (Benatia 9, Di Natale 54pen - Pinilla 83) Inter - Sampdoria (sino}) DANAS Napoli - AC Milan

REZULTATI Borussia D. - Hof fenheim (Da Silva 92 - Ba 9) Bayer L. - Mainz (Ivanschitz 70) Stut tgart - St. Pauli (Niedermeier 19, Kuzmanovi} 79) Eintracht - Schalke Freiburg - Kaiserslautern (Cisse 35, Reisinger 60 - Moravek 8) Hannover - Köln (Ya 4, 15 - Lanig 86) Borussia M. - Werder (Mer tesacker 67ag - Marin 5, Wesley 12, Hunt 51, Pizarro 75) Nurnberg - Wolfsburg (Gündogan 11, Frantz 63 - Grafite 28) Hamburg - Bayern 1:1 0:1 2:0 0:0 2:1 2:1 1:4

2:1 0:0

REZULTATI Stoke - Man. United (Tuncay 81 - Hernandez 23, 86) Liverpool - Blackburn (Kyrgiakos 48, Torres 53 - Carragher 51ag) Man. City - Arsenal (Nasri 21, Song 67, Bendtner 88) West Ham - Newcastle (Cole 12 - Nolan 23, Carroll 69) Birmingham - Blackpool (Ridgewell 37, @igi} 57) Chelsea - W’hampton (Malouda 23, Kalou 81) Sunderland - Aston Villa (Dunne 25ag) WBA - Fulham (Carson 9, For tune 40 - Mulumbu 17) Wigan - Bolton (Rodallega 59 - Elmander 66) Tot tenham - Ever ton (Van der Vaart 20 - Baines 17)

REZULTATI Almeria - Hercules 1:1 (Ulloa 83 - Valdez 37) Espanyol - Levante 2:1 (Datolo 13, Callejon 80 - Stuani 83) Getafe - Spor ting 3:0 (Boateng 9, Colunga 51pen, Marcano 60) Osasuna - Malaga 3:0 (Nekounam 3pen, Shojaei 37, Aranda 55) Zaragoza - Barcelona 0:2 (Messi 42, 66) Real Madrid - Racing 6:1 (Higuain 10, Ronaldo 15, 26, 47, 55pen, Özil 63 - Diop 73) Valencia - Mallorca 1:2 (Soldado 36pen - Castro 7pen, 29) Sevilla - Athletic sino} Villarreal - Atletico sino} DANAS Real Sociedad - Depor tivo

Rezultati VN Koreje:
1. F. Alonso (Ferrari) 2. L. Hamilton (McLaren) 3. F. Massa (Ferrari) 4. M. Schumacher (Mercedes) 5. R. Kubica (Renault) 6. V. Liuzzi (Force India) 7. R. Barrichello (Williams) 8. K. Kobayashi (Sauber) 9. N. Heidfeld (Sauber) 10. N. Hulkenberg (Williams)
Alonso slavi pobjedu
Reuters

Ronaldo proslavlja jedan od pogodaka protiv Rasinga

Reuters

Nisu toliko u~inkoviti bili Di Stefano, Raul niti Hugo Sanchez. Na koncu, Ronaldo je prvi igra~ koji je zabio ~etiri gola za Real u jednoj utakmici nakon Gonzala Higuaina prije dvije godine, koji

je zabio sve Realove pogotke u tada{njoj 4:3 pobjedi doma}ina. Za svoju je subotnju izvedbu Portugalac od veb-portala Goal.com dobio iznimno visoku ocjenu 9.

Glocka pa je sigurnosni automobil opetposlan na stazu. Voza~i su pohrlili u boks. Massa i Hamilton krug prije nego Vettel i Alonso. [panac je na svom zaustavljanju imao problem kod montiranja prednje gume, te je izgubio dragocjeno vrijeme {to je za posljedicu imalogubitakpozicije u odnosu na Hamiltona. No, nakon {to je utrka ponovno krenulaHamilton se u zavojunakon dugeravnineprera~unao na ko~enju

34
Pripreme za borila~ki spektakl u Sarajevu

MIX

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

U Skenderiji }e biti i plesa~ice iz Rumunije

Poturak dovodi

i dance plesa~ice

IZ RUMUNIJE
Kako se bli`i dan borila~kog spektakla u Sarajevu, tako je sve vi{ezainteresovanih za dolazak na Fight Night 2, na kojem }e borbu ve~eri imati D`evad Poturak protiv Aschwina Balraka. Ipak, prije izlaska BH Ma{ine u ring, gledaocima }e imati priliku vidjeti jo{ devet borbi, a jedna od najatraktivnijih bi}e ona izme|u Rumuna Catalina Morosanua i Hrvata Igora Mihaljevi}a. Dolazak Morosanua, prema rije~ima D`evada Poturka, koji je uklju~en u organizaciju ovog spektakla, trebao bi privu}i sve ljubitelje K1 sporta u BiH, koji }e, eto, imati priliku u`ivo vidjeti borca kojeg u svijetu poznaju pod imenom “Smrt sa Karpata“ . Ina~e, borba izme|u Morosanua i Mihaljevi}a, nije najavljena na slu`benom plakatu, s obzirom na to da je naknadno uvr{tena u program, a zbog povreda Raoni}a i Alkaraja, koji su trebali imati me|usobni dvoboj u ringu, svoj me~ }e imati Josip Vidovi} iz Livna, te Tur~in Huncar Kilic. Tako|er, zbog povrede, svoj nastup otkazao je i Adis Dadovi}, umjesto kojeg }e u ring Hrvat Igor Jurkovi}. On }e ukrstiti rukavice protiv poznatog Rumuna Sebastiana Ciobanua. “Treba naglasiti kako su promjene boraca uo~i ovakvih manifestacija sasvim normalna stvar u K1, s obzirom na to da vrlo lako, pa i tokom treninga, dolazi do povreda. Zna se desiti da borac na sparingu povrijedi ruku ili da mu pukne arkada, {to ga odmah is-

Planirali smo pozvati 10 plesa~ica koje }e animirati publiku, ali zbog atraktivnosti odlu~ili smo da ih bude 20. One }e direktno prilaziti gledaocima u Skenderiji i dodatno ih animirati, najavljuje Poturak • Dolazi i Smrt sa Karpata - Catalin Morosanu • Povrede boraca sastavni dio K1 sporta
klju~uje sa nastupa“ ka`e nam , D`evad Poturak i dodaje kako borbe, koje se trebaju odr`ati 29. oktobra u Skenderiji ne}e biti ni{ta manje atraktivnije od prvobitno najavljenih. “Naprotiv, borbe bi trebale biti jo{ atraktivnije, s obzirom na to da }e u ring u}i borci podjednakih kvaliteta. Uvjeren sam da }e publika imati priliku u`ivati u vrhunskom borila~kom spektaklu“ najavljuje Poturak, koji je , jo{ jednom pomenuo kako je dolazak Morosanua velika ~ast za njega, ali i grad Sarajevo, s obzirom na to da se radi o vrhunskom borcu, koji }e znati napraviti show, kako u ringu, tako i van njega. Tako|er, Poturak nam je otkrio kako }e, zbog velikog interesovanja publike, u Skenderiji biti prisutne i dance plesa~ice iz Rumunije. “Planirali smo pozvati 10 plesa~ica koje }e animirati publiku, ali zbog atraktivnosti odlu~ili smo da ih bude 20. One }e direktno prilaziti gledaocima u Skenderiji i dodatno ih animirati“ , obja{njava D`evad, ne `ele}i otkrivati detalje. “Neka do|u u Skenderiju i sami se uvjere o ~emu je rije~. Neka to bude iznena|enje za publiku.” Poturak je o~ito mislio na sve, pa je tako osim atraktivnih djevojaka, dogovorio i dolazak dvojice vrhunskih boraca - Ernesto Hosta i Gokhana Sakija, aktuelnog prvaka u K1, te u~esnika zavr{nog K1 turnira osmorice. “Za one kojiprate K1 imenapoput Hosta i Sakija trebala bi biti pravi mamac. Njih ne treba posebno predstavljati. Jedan je biv{i vi{estruki prvak u K1, a drugi aktuelni prvak“ ka`e nam Poturak, ko, ji nije `elio slati pozivnice politi~arima, jer... “Nisam zvao politi~are, niti me interesuje da li neko ima ime ko dolazi u Skenderiju. Za mene su svi gra|ani BiH isti i svi }e imati podjednak tretman u dvorani. @elim da do|e moj narod i da se zabave, a mi im obe}avamo dobre me~eve i nadam se pobjede svih na{ih boraca“ ka`e nam , D`evad Poturak. Ina~e, pres konferencija, na kojoj }e biti predstavljeni svi borci, koji }e nastupiti 29. oktobra na Sarajevo Fight Night 2, odr`a}e se dan uo~i pomenutog borila~kog spektakla i to u BBI centru.
J. LIGATA

ZABAVA ZA NAROD Nisam zvao politi~are, niti me interesuje da li neko ima ime ko dolazi u Skenderiju. Za mene su svi gra|ani BiH isti i svi }e imati podjednak tretman u dvorani. @elim da do|e moj narod i da se zabavi, a mi mu obe}avamo dobre me~eve i nadam se pobjede svih na{ih boraca, ka`e D`evad Poturak

Biznis-liga, 2. kolo

RSG-u pobjeda protiv Exita
Pobjednosnu seriju u grupi bez M2 obrasca nastavile su ekipe Skutera, Marmexa i Tr`nica, koje nakon dva kola imaju stopostotan u~inak. Marmex je bio bolji od Kimteca rezultatom 5:2, dok su Tr`nice u najzanimljivijoj utakmici ve~eri savladale ekipu VGT Remisa sa 5:4. Pobjedu je, golovima Kerle, Haski}a i Kadri}a slavio i Skuter, koji je rezultatom 3:2 savladao Sol Azur. Iznene|anje je napravio ZAMM, koji je sa 4:2 savladao ekipu Sportskih novinara, koji su stigli oslabljeni na ovaj me~, dok je RSG u derbiju 2. kola slavio pobjedu nad Exitom, koji ima samo jedan bod, uprkos sna`nom igra~kom kadru. U grupi sa M2 obrascem ASA Group sa ubjedljivih 4:0 slavila je pobjedu nad Turkish Zirat bankom 4:0, dok je Bosnalijek sa visokih 6:0 slavio u me~u protiv Procaffea. Derbi su odigrale ekipa Sparkasse i Pokopa, a zavr{eno je rezultatom 5:4 za Pokop uz pogotke Sinanovi}a (3), Korde i @ige za pobjednike, odnosno Mili{i}a (3) i [kandre za pora`ene. • Rezultati (grupa bez M2 obrasca): VGT Remis - Tr`nice 4:5 (E. Mahovac 2, M. Mahovac, Begi} - Milu{i}, Had`i}, Junuzovi}, K. Ho{i}, Red`ovi}), Amadeus - City Park 3:5 (Strijelci: Nik{i} 2, Asoti} - Gali} 2, Bahti} 2, Kozina), Marmex - Kimtec 5:2 (Radmilovi} 3, Mr{o, Bekan - [abanovi}, Hase~i}), Skuter - Sol Azur 3:2 (Kerla, Haski}, Kadri} - Muhmedagi}, Ferhatovi}), TVSA - Lutrija BiH 0:2 (Musi} 20, Kapo 37), RSG - Exit Liberty 4:2 (Fejzagi} 2, Ali}, Kapetanovi} - ]enan 2), ZAMM - Sportski novinari 4:2 (Sokolar 2, Mu. Mufti}, D`uhera - Krka, Fati}), Lamper - Energoinvest (odgo|eno). • Rezultati: (grupa sa M2 obrascom): Toplane - Sarajevo Gas 5:0 (Gacki} 2, Baru~ija 2, Sadikovi}), ASA Group - Turkish Zirat bank 4:0 (Mehimovi}, Koba{evi}, Gra~i}, Hod`i}), Teloptik Sinalco - FDS 2:1 (Hod`i}, Pljevljak - Aljuki}). Messer McCann (odgo|eno) R&S - Orbico 1:4 (Ja{arevi} - Me. ^omor, @uni}, Mi. ^omor, Trnovac), Sparkasse - Pokop 4:5 (Mili{i} 3, [kandro - Sinanovi} 3, Korda, @iga), Procaffe - Bosnalijek 0:6 (Mand`uka 2, Ermin Mrguda 2, Selvi}, Kapisazovi}).

Skuter je rezultatom 3:2 savladao Sol Azur

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

RUKOMET

35

Enid Tahirovi}, biv{i golman rukometne selekcije BiH

Uvijek smo imali

Rukometna reprezentacija BiH se priprema u Vara`dinu

dobre golmane u reprezentaciji
Ma|arska reprezentacija }e nam biti najte`i rival u grupi. Rije~ je o zaista kvalitetnoj selekciji pa, stoga, na{u reprezentaciju o~ekuje te{ko gostovanje u ~etvrtak u Ma|arskoj u prvoj utakmici kvalifikacija za EP 2012, kazao je Tahirovi}
Enid Tahirovi}, nekada{nji prvi golman rukometne reprezentacije BiH, Bosne BH gas i Cimosa iz Slovenije, a sada pouzdani ~uvar mre`e bundesliga{a Frisch Auf Göppingena, iskoristio je kratku pauzu u prvenstvu da tokom pro{le sedmice doputuje u Sarajevo kako bi se u krugu porodice odmorio i okrijepio za nove izazove u ruko me tnom prven stvu Nje ma~ke. Tahirovi} uskoro kre}e nazad u Göppingen, gdje }e se ponovo priklju~iti svojoj ekipi u kojoj u`iva veliko povjerenje saigra~a i trenera Velimira Petkovi}a.
Zasad sve te~e po planu: Vojislav Ra|a

Ra|a: Nema otkaza igra~a
Nadam se da }emo pru`iti maksimalno dobru igru protiv ozbiljne i jake ekipe kao {to je Ma|arska i zabilje`iti povoljan rezultat, kazao je selektor Vojislav Ra|a
igrama na{eg rivala, praviti analize igre i tra`iti dodatne informacije. Sada imam spisak ma|arskih igra~a, ali jo{ nije potpuno izvjesno koji }e istr~ati na parket. Moramo biti oprezni i dobro provjeriti veliki broj informacija koje dolaze do nas, kada je o sastavu reprezen ta ci je Ma|ar ske ri je~. Sa~eka}emo jo{ neko vrijeme da vidimo {ta se ta~no de{ava u ma|arskom taboru. Na nama je da probamo da se {to bolje pripremimo za duel sa Ma|arskom, koja je kvalitetna reprezentacija. Nadam se da }emo pru`iti maksimalno dobru igru protiv ozbiljne i jake ekipe kao {to je Ma|arska i zabilje`iti povoljan rezultat. Pred nama je {est utakmica. Na{ cilj je prvo mjesto i plasman na EP, a utakmica sa Ma|arskom je prva stepenica u tom nizu“. Pre ma ri je~ima se le kto ra BiH, dolazak Edina Ba{i}a i Neboj{e Grahovca iz Chameberya i Danijela [ari}a iz Barcelone o~ekuje se u ponedjeljak. “U odnosu na najve}i broj reprezentativca, Ba{i}, Grahovac i [ari} }e se priklju~iti dan kasnije ostatku reprezentacije zbog klupskih obaveza“ kazao , je selektor Vojislav Ra|a.
G. V.

Odli~ne partije, sjajan status
Biv{i golman reprezentacije BiH i Bosne BH gas je svoj sjajan status izborio odli~nim partijama na golu Frisch Auf Göppingena, a zahvaljuju}i tome postao je i jedan od ljubimaca publike u EWS Arena u Göppingenu. U Upravi kluba su vi{e nego zadovoljni njegovim golmanskim umije}em o ~emu indirektno govori i Tahirovi}ev ugovor sa Frisch Auf Göppingenom, koji ga ve`e do 30. juna 2011. Frisch Auf Göppingen trenutno zauzima deveto mjesto na tabeli Bundeslige nakon 9. kola. U posljednjem kolu FA Göppingen je u pro{lu srijedu minimalno pora`en na gostovanju kod Wetzlara sa 22:23 (12:12), a u narednom kolu }e Tahirovi}eva ekipa na doma}em terenu odmjeriti snage protiv Magdeburga ~ije boje brani i bh. reprezentativac Damir Doborac. Ina~e, 38-godi{nji Tahirovi} je po dolasku u Sarajevo stigao i da pogleda utakmicu njegove nekada{nje ekipe Bosne BH gas protiv Krivaje iz Zavidovi}a u kojoj je bh. prvak slavio trijumf rezultatom 29:22. Uz sva zbivanja u Premijer ligi BiH, Tahirovi} ka`e, kako prati sva de{avanja u reprezentaciji BiH, a pogotovo sada kada se bli`i po~etak kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo 2012. godine. Po za vr{et ku po me nu tog me~a odigranog u petak u dvorani Ramiz Sal~in, izme|u Bosne i Krivaje, Tahirovi} je bio okru`en brojnim prijateljima,

U`iva veliki respekt u bundesliga{u Frisch Auf Göppingenu: Enid Tahirovi}

OSTAJEM OPTIMISTA Kada je rije~ o {ansama na{e reprezentacije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, ostajem optimista, kazao je Enid Tahirovi}
ali je ipak izdvojio malo vremena i iznio o~ekivanja u vezi s predstoje}im kvalifikacijama za Euro 2012. iznenadimo favorizovanog doma}ina i upi{emo povoljan rezultat. To bi bilo sjajno jer nakon gostovanja u Ma|arskoj, u narednoj utakmici u goste nam dolazi Makedonija. To je selekcija koja se ne smije potcijeniti, ali na{a reprezentacija bi morala slaviti trijumf u tom me~u za us pje {an nas ta vak kvalifikacija“ rekao je Tahirovi} , i dodao: “Donekle uspijevam da posredstvom interneta pratim igre na{ih internacionalaca. Ve}ina je u dobroj formi. Kada je rije~ o golmanima, tu ne o~ekujem te{ko}e. U reprezentaciji na golmanskoj poziciji nikad nismo imali problema. Uvijek smo imali dobre golmane, pa i ovog puta je ta pozicija zaista veoma kvalitetno pokrivena. Tu su [abanovi}, Grahovac i [ari}, koji u Barceloni dobro brani“, rekao je Enid Tahirovi}.
G. V.

Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Vojislav Ra|a rekao je da nijedan reprezentativac nije otkazao dolazak na okupljanje najbolje selekcije, koja }e u ~etvrtak igrati prvu kvalifikacionu utakmicu za EP 2012. protiv Ma|arske u Arena Savaria u ma|arskom Szombathely u 18 sati. Najve}i broj reprezentativaca se okupio u nedjelju popodne u Vara`dinu, gdje }e obaviti zavr{ne pripreme za me~ sa Ma|arima. “Zasad nema problema. Sve te~e po planu. Svi reprezentativci, koji su trebali u nedjelju popodne da doputuju u Zagreb, to su i u~inili, odakle su organizovano krenuli u Vara`din. Sala u kojoj }emo trenirati je nova. Uslovi za treniranje su odli~ni“ rekao je sele, ktor rukometne reprezentacije BiH Vojislav Ra|a, koji je istakao i to da su reprezentativci obavili sino} jedan trening koji nije bio planiran. “Bitno je da se igra~i malo razgibaju i rastr~e nakon dugog putovanja. Ina~e, od ponedjeljka po~injemo raditi ja~im intenzitetom. Do utakmice sa Ma|ar skom dne vno }emo imati po dva treninga - jutarnji, u 10 sati, i ve~ernji sa po~etkom u 18 sati. Gleda}emo snimke s BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{i
UTA POB NER POR D:P-G

Te{ko gostovanje
“Kada je rije~ o {ansama na{e reprezentacije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, ostajem optimista. Vjerujem da ova reprezentacija ima igra~kog potencijala i kvaliteta da se plasira na Euro 2012. U svakom slu~aju, ma|arska reprezentacija }e nam biti najte`i rival u grupi. Rije~ je o zaista kvalitetnoj selekciji pa, stoga, na{u reprezentaciju o~ekuje te{ko gostovanje u ~etvrtak u Ma|arskoj u prvoj utakmici kvalifikacija za EP 2012. Bilo bi idealno da se ve} na startu kvalifikacija upi{e pobjeda, koja bi puno zna~ila za nastavak takmi~enja, ali to je lak{e re}i nego ostvariti. Ipak, ukoliko bi na{a selekcija pru`ila vrhunsku igru svih 60 minuta, onda je sasvim mogu}e i to da

BOSNA I HERCEGOVINA
6. kolo
BOD

Rukometa{ice
UTA POB NER POR D:P-G

6. kolo
BOD

1.Izvi|a~ 2.Borac 3.Bosna BH gas 4.Gora`de 5.Krivaja 6.Grada~ac 7.Bosna Prevent 8.Prijedor 9. @eljezni~ar EI 10.Sloga 11.Gra~anica 12.Konjuh

6 5 4 6 6 6 5 6 4 5 5 6

5 5 4 3 3 3 2 2 2 1 0 0

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1

1 0 0 2 3 3 2 4 2 4 4 5

177:144 15 145:117 15 108:82 12 164:166 10 149:149 9 154:154 9 138:145 7 164:182 6 82:92 6(-1) 143:145 3 127:145 1 127:157 1 22:24 23:31 29:22 28:25 30:34

1.Borac 2. Mira 3. Jedinstvo 4. Ljubu{ki 5. Ilid`a 6. Katarina 7. Zrinjski 8. @ivinice 9. Gora`de 10. Kne`opoljka 11. Lokomotiva

5 5 5 3 5 5 6 5 5 6 6

5 5 4 3 3 2 2 1 0 1 0

0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0

0 0 1 0 2 2 4 3 4 4 6

166:99 154:126 144:119 100:59 131:119 135:127 149:172 140:149 110:145 141:182 145:156

15 15 12 9 9 7 6 4 1 1 0

REZULTATI Konjuh - Grada~ac Prijedor - Borac Bosna BH gas - Krivaja Gora`de - Sloga Gra~anica - Izivi|a~ SRIJEDA, 27. OKTOBAR Bosna Prevent - @eljezni~ar

REZULTATI Kne`opoljka - @ivinice Zrinjski - Gora`de Lokomotiva - Mira Borac - Jedinstvo 3. NOVEMBRA: Ilid`a: Ilid`a - Ljubu{ki Slobodna je bila ekipa Katarine.

31:26 28:22 34:38 24:21

36
LIGA 13 Bosna ASA BHT porazom otvorila sezonu

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Tre}a ~etvrtina kobna
Zrinjski tre}i period rije{io u svoju korist 20:8, studenti se u 37. minuti vratili (65:65), ali do kraja utakmice postigli dva, a primili osam ko{eva
Bosna ASA BH Telecom porazom je zapo~ela takmi~enje u prvenstvu BiH, Ligi 13. Studenti su na gostovanju u Mostaru izgubili od Zrinjskog 67:73, najvi{e zahvaljuju}i tre}oj ~etvrtini (20:8) u kojoj je do tada neizvjesna utakmica oti{la na stranu plemi}a. Naime, na poluvrijeme se oti{lo pri vodstvu doma}ina 39:37, da bi se na ulasku u zavr{nih deset minuta na semaforu stajalo 59:43. Ipak, studenti su se uspjeli u 37. minuti u potpunosti vratiti u utakmicu i izjedna~iti rezultat (65:65), ali do kraja utkamice posti`u tek dva poena, a Zrinjski osam. Zrinjski su do pobjede vodili biv{i igra~ Bosne Seid Hajri} sa 19 ko{eva koliko je postigao i [aki} te Simonovi} koji je dodao 18 poena. Kod Bosne bolji od ostat-

LIGA 13 Zrinjski Bosna ASA BHT 73:67
Dvorana Bijeli Brijeg. Gledalaca: 300. Sudije: Sa{a Babi}, Mladen Ignjatovi}, Branislav Vrankovi} (svi Banja Luka). Re zul tat po ~et vrti na ma: 16:13, 23:24, 20:8, 14:22. ZRINJSKI: Peljto 2, Ma{i} 2, Kahrimanovi} 7, Bodiroga, Tomi}, Simonovi} 18, Hajri} 19, Hasandi} 3, Peraica 1, Petrovi}, Ramljak 2, [aki} 19. Trener: Ivan Vuji~i}. BOSNA ASA BHT: Radi} 4, Buza, Hod`i} 14, Hot, Batina 6, \ura so vi} 14, Zi mi} 6, ^amd`i} 4, Rahimi} 12, Kru{lin 3, Muji}, Pa{ali} 4. Trener: Dejan Pare`anin.

Rezultati
Her ce go vac - Le otar 72:62, Slavija - Sloboda 57:76, ^apljina Lasta - Borac Nektar 77:70, Zrinjski HTM - Bosna ASA BHT 73:67, Brotnjo - Varda HE 99:93, ^elik - Kakanj 80:88. Slobodna je ekipa Mladost. ka tima bili su Dino Hod`i} i Bo`o \urasovi} sa 14 ko{eva. Povratnik D`enan Rahimi} dodao je 12. Mostarci u srijedu po prvi put u istoriji igraju u nekom evropskom takmi~enju. U premijeri u Balkanskoj ligi u dvorani na Bijelom brijegu gostuje ekipa Ulcinja. Bosna u drugom kolu Lige 13 koje je na rasporedu 30. oktobra do~ekuje Brotnjo.
Sa utakmice u Mostaru: D`enan Rahimi} postigao 12 ko{eva M. I.

Hercegovac SL IAT Leotar 72:62
Sportska dvorana u Bile}i. Gledalaca: 1. 000. Sudije: Bili} (Zenica), Kri`anac (Tomislavgrad), Kne`evi} (Isto~no Sarajevo). Rezultat po ~etvrtinama: 21:18, 12:11, 23:16, 16:17. HERCEGOVAC: Radovanovi} 5, Ba}ovi} 6, Mili~evi}, M. Vukovi} 6, Vujovi}, Milo{evi}, Gajovi} 18, Kulji}, Lalovi} 21, Pejovi} 5, S. Vukovi} 11, Savi}. Trener: Zoran Glomazi}. LEOTAR: O. Vukovi}, Jovanovi} 10, Aleksi} 5, Pelki} 8, Palali}, Zotovi}, Crnogorac, \urasovi} 11, Markovi} 7, Seten~i} 9, Gnjato 5, Josipovi} 7.

Kakanjci startali pobjedom u elitnom razredu bh. ko{arke

^elik II bolji od ^elika I
Ekipa koju s klupe vodi Irfan Hasagi} koju zovu jo{ i ^elik II, jer se u njoj nalazi vi{e od pola igra~a koji su nekada igrali u zeni~kom klubu, pokazala je da }e biti tvrd orah
Ko{arka{i Kaknja startali su s pobjedom u svom premijernom nastupu u elitnom razredu bh. ko{arke pobjediv{i u kom{ijskom derbiju ^elik u Zenici sa 88:80. Na ovaj na~in ekipa koju s klupe vodi Irfan Hasagi} koju zovu jo{ i ^elik II, jer se u njoj rice igra~a gostuju}eg tima koji je imao dvocifren u~inak. Svakako najbolji igra~ Kaknja bio je nekada{nji reprezentativac bh. Abdurahman Kahrimanovi} koji je ubacio 29 poena, Narcis begovac dao je 14, a Ned`ad Muli} 12 poena. Sve trojica su ko{arka{ki veterani iz Zenice. Br~ak Mirza Ahmetba{i} je pridodao 10 poena, a i on je dugo trenirao sa ^elikom, imao dogovoreni anga`man u oviom klubu koji je propao jer nije bilo dovoljno novca, a naravno ni puno onih koji su se zabrinuli zbog toga. U doma}em timu kojeg ove sezone sa klupe vodi 28-godi{nji Benjamin Pelja, najmla|i trener u ligi bolji od ostalih bili su Ivan Opa~ak sa 25, Ramo Rizvi} sa 19, te Muris Andelija sa 15 poena. Me|utim, to nije bilo dovoljno ni da bi gostima zaprijetili ozbiljnije koji su imali i 18 poena prednosti u toku me~a.
Mi. D. Sa utakmice u Zenici
Foto: M. TUNOVI]

Slavija Sloboda 57:76
Dvorana: SC ‘’Slavija’’ u Isto~nom Sarajevu, Gledalaca: 250, Sudije: Denis ]ori} (Mostar), Ivan Mili}evi} (^itluk), Vladimir Mari} (Mostar). Rezultat po ~etvrtinama: 9:18, 8:21, 23:17, 17:20. SLAVIJA: Sladoje, Stani} 7, Savovi} 8, Vre}a, Erki}, Damjanovi} 9, Vukovi} 4, Radulovi} 6, Goranovi} 5, Bojkovac 3, Lazi}, Demi} 15. Trener: Goran [ehovac. SLOBODA: Gak 2, Hod`i}, Buli} 2, Kastratovi} 3, Hrn~i} 3, Halilbegovi} 15, Albijani} 19, Jefti} 19, Sekicki 6, Jovanovi} 2, Tanasilovi} 5, Latifagi}. Trener: Senad Muminovi}.

DUEL BRA]E DEDI] Zanimljivo je da je u duelu dvojice bra}e Dedi} uspje{niji bio Kakanjac Ashar koji je dao 11 poena, naspram dva poena mla|eg brata Aldina
nalazi vi{e od pola igra~a koji su nekada igrali u zeni~kom klubu, pokazala je da }e biti tvrd orah. Zanimljivo je da je u duelu dvojice bra}e Dedi} uspje{niji bio Kakanjac Ashar koji je dao 11 poena, naspram dva poena mla|eg brata Aldina bio jedan od peto-

^elik - Kakanj 80:88
Gradska arena u Zenici. Gledalaca: 1.200. Sudije: Ademir Zurapovi} i Damir Kunosi} (oba Tuzla) i Aco Okuka (Kiseljak). Pet li~nih gre{aka: Suljagi} (36.), Deliba{i} (38.), Avdi} (39.). Rezultat po ~etvrtinama: 18:25, 15:19, 24:23, 23:21. ^ELIK: Ma ksi mo vi} 2, Opa~ak 25, Merdanovi}, Jahi} 6, Al. Dedi} 2, Begagi}, Pezer 2, Rizvi} 19, Avdi} 9, Jezild`i}, Bili}, Andelija 15. Trener: Benjamin Pelja. KA KANJ: De li ba {i} 2, Ahmetba{i} 10, D`. Had`i}, Muflizovi}, As. Dedi} 11, Mekti}, Mu li} 12, Su lji} 4, J. Had`i}, Begovac 14, Kahrimanovi} 29, Suljagi} 6. Trener: Irfan Hasagi}.

Ko{arka{ko prvenstvo za `ene

@eljezni~ar startao pobjedom
Odigrano je i prvo kolo `enskog ko{arka{kog prvenstva u kojem su postignuti ovi rezultati: Trebinje - Jedinstvo BHT 40:90, Tomislav - Sloboda 54:47, @eljezni~ar - Banovi}i 78:46. Utakmice Mladi Kraji{nik - Borac i Rudar - Igman bi}e odigrane 27. oktobra. Parovi drugog kola (30.oktobar): Borac ML IEFK - Banovi}i, Sloboda - @eljezni~ar, Igman - Tomislav, Jedinstvo BHT - Rudar, Mladi Kraji{nik - Trebinje.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

KO[ARKA

37
Skinuli smo veliki teret, ali i pored pobjede, nisam zadovoljan igrom. Moramo jo{ da uradimo, jer ovaj klub i navija~i zaslu`uju mnogo vi{e od ovoga {to smo pokazali, komentarisao je trener Igokee Slobodan Klipa
NLB

NLB Istorijska pobjeda Igokee

Zvezda prega`ena

U LAKTA[IMA
Ko{arka{i Igokee iz Aleksandrovca upisali su istorijsku pobjedu u NLB ligi. U svojoj prvoj se zo ni u re gi onal nom ta kmi~enju igra~ima Slobodana Klipe su trebala ~etiri kola da do|u do prve pobjede, a u prepunoj novoizgra|enoj dvorani u Lakta{ima pala je Crvena zvezIgokea je u potpunosti nadigrala Beogra|ane

Regionalna liga

4. kolo

Igokea - Crvena zvezda 77:59
Dvorana u Lakta{ima. Gledalaca: 3.500. Sudije: Zoran [utulovi}, RadomirVojinovi}, Igor Dragojevi} (svi iz Crne Gore). Rezultat po ~etvrtinama: 20:15, 14:7, 14:15, 29:22. IGOKEA: Harris 20, \erasimovi}, Dozet 4, Ivanovi}, \urica, Na|feji 11, Mirkovi} 3, Rako~evi} 5, Vu~enovi}, Vitkovac 8, Chase 16, Panti} 10, Joksimovi}. Trener: Slobodan Klipa. ZVEZDA: ^vorovi}, Mirkovi} 3, Arnautovi} 4, Radosavljevi}4, Balaban, Jelovac12, Katni}22, Nedovi}, Milo{evi} 8, Nikoli} 4, Marinkovi} 2, Baki}. Trener: MihajloUvalin.

1. Budu}nost 2. Nymburk 3. Hemofarm 4. Zagreb 5. Olimpija 6. Cedevita 7. Krka 8. Zadar 9. Igokea 10. [iroki 11. Radni~ki 12. Par tizan 13. Cibona 14. C. zvezda

4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4

3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 0

1 1 1 1 0 0 2 3 3 3 3 2 2 4

339:302 311:293 332:315 289:274 193:179 221:211 273:266 268:267 266:269 302:326 304:347 234:231 231:228 290:345

7 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4

Rezultati Hemofarm - [iroki TT Kabeli Budu}nost - Radni~ki Igokea - Crvena zvezda Zadar - CEZ Nymburk Krka - Zagreb CO Cibona - Union Olimpija Par tizan - Cedevita 92:82 95:61 77:59 73:60 65:63 sino} sino}

da rezultatom 77:59. Doma}i su mnogo bolje otvorili utakmicu i ve} do polovine prve ~etvrtine stigli do opipljivije prednosti (14:6), a kada su na poluvrijeme oti{li sa dvocifrenih 12 razlike (34:22) i uz prikazanu igru bili su na pravom putu ka uspjehu. U nastavku je Igokea zaigrala jo{ bolje te krajem tre}e ~et-

vrtine imala i visokih 18 poena vi{ka (48:30) kada je prati~no pobjednik bio i rije{en. Posljednji period Amerikanci u redovima Igokee Lance Harris i Brian Chase iskoristili su za atraktivne poteze kojima su dizali publiku na noge. Posebno je bilo upe~atljivo dvoru~no zakucavanje playmakera Chasea. Tako je Igokea nakon tri po~e-

tna poraza upisala i pobjedu koja }e ih rasteretiti u nastavku sezone. “Ovo je veoma va`an trijumf za nas. Skinili smo veliki teret, ali i pored pobjede nisam zadovoljan igrom. Moramo jo{ da uradimo, jer ovaj klub i navija~i zaslu`uju mnogo vi{e od ovoga {to smo pokazali“ komentarisao , je trener Klipa.

Debi u dresu Igokee imao je Neboj{a Joksimovi}. “Presretan sam {to smo pobijedili na mom debiju. Odbrana je bila veoma dobra i nadam se da su gledaoci u`ivali. O~ekujem da }emo nastaviti u ovom ritmu“ , dodao je Joksimovi}. U narednom kolu Igokea u Kragujevcu gostuje kod Radni~kog.
M. I.

Regionalna ko{arka{ka liga za `ene

Partizan ipak prejak za ^elik
Ko{arka{ice zeni~kog ^elika, jedinog predstavnika na{e zemlje u IWBL – regionalnoj ko{arka{koj ligi za `ene u 4. kolu su do`ivjele poraz u Zenici od srbijanskog prvaka Partizan Galenike. Go{}e su slavile rezultatom 72:80, te takonastavile sa stopostotnim u~inkom u ligi koje su jedan od najve}ih favorita za osvajanje. Igra~icetreneraMensureAndelije pru`ile su sna`an otpor favorizovanim Beogra|ankama, a da je bilo malo vi{e sre}e i koncentracijemogle su i do iznena|enja. Naime, ve}im dijelom toka me~a vodila se ravnopravna bitka a presudila je {ira klupa go{}i te ofanzivni skok kojih je Partizan imao ~ak 19 (vi{e od ukupnog broja skokova ^elika - 18). “Imalismo pad u tri-~etiriminute igre u odbrambenom skoku gdje je Partizan uspio napraviti prednost. EkipaPartizana je iskusnaekipakoja je zadr`alakostur od pro{le godine, dobro se poznaju, a to je ono {to nedostajenama.Ali, iz utakmice u utakmicu ide nam bolje i nadam se da }emoidu}i put nadoma}emterenuslavitipobjedu“ kazala je Andelija. ,

^elik otpustio Dixon i Erak
U nekoliko ekipa u IWBL - Regionalnoj `enskoj ko{arka{koj ligi dogodile su se promjene u igra~kom kadru. Tako je ^elik otpustio srbijankog centra Vladinku Erak i ameri~kog playa Jasmin Dixon. O~ekuje se da }e u narednim danima dovesti jedno kvalitetno poja~anje. Novosadsku Vojvodinu NIS poja~ale su iskusne Neda \uri} (30) i JosipaBura(25). Neda je reprezentativkaSrbije, a Josipa je prvako{arka{ica iz Hrvatske koja nastupa za klub iz Srbije. Do sada je igrala u [ibeniku, Omi{u i Dubrovniku. LupaPromotion iz NovogZagreba je nakon raskida ugovora sa Prgomet i Grbas anga`ovao zaista velikopoja~anje. Doveli su Jovanu Vukoje, 24-godi{njureprezentativkuSrbije, prvogstrijelcapro{logodi{njegprvenstvaSrbije i najboljeg beka pro{logodi{njeg srpskog prvenstva. Do sada jenastupala za Partizan, Crvenuzvezdu, VojvodiMi. D. nu i Vo`dovac.

Stackhouse u Miamiju
Jerry Stackhouse }e ko{arka{ku karijeru nastaviti u Miami Heatu. Iskusni 36-godi{nji veteran kojiigra na pozicijibeka-{uterapotpisao je sa timim sa Floride ugovor do kraja sezone. U Miami dolazi nakon {to je posljednju sezonu odradio u Milwaukee Bucksima, za koje je u prosjeku ubacivao 8,3 ko{a i 2,3 skoka po utakmici. Stackhouse je doveden kako bi upotpunio rupu nastalu povredom Mikea Millera, koji je te`e ozlijedio desni palac, te se morao podvrgnuti operaciji. O~ekuje se da }e pauziratiskroz do januara idu}e godine. Stackhouse je NBA karijeru zapo~eo u sezoni1995/96. Iako su posljednjihgodinanjegoviprosjeci u drasti~nome padu, u karijeri je na u~incima od 18,0 poena, 3,4 skoka i 3,6 asistencija po utakmici.

Aida Pilav: Postigla 18 ko{eva za ^elik

Foto: M. TUNOVI]

^elik - Partizan Galenika 72:80
Gradskaarena u Zenici. Gledalaca: 1.000. Sudije: Vovi~i}(Beograd), Holjevac i Kati}(SlavonskiBrod). Pet li~nihgre{aka: Iri{ki} (40.). Rezultat po ~etvrtinama: 16:18, 21:17, 20:22, 15:23. ^ELIK: Iri{ki} 20, Stojanovska, An|eli} 7, Mehmedi} 10, Selimspahi}, Stupar 2, Pilav 18, Halimi}, Musi}, Kova~evi} 2, Graham 13. Trener: Mensura Andelija. PARTIZAN: Vu~kovi}, Stone 14, Jo. Karaka{evi}, Butulija 19, Radi} 12, Pr~i} 4, Dangubi} 4, Je. Karaka{evi}, Jankovi} 7, Moorer 10, Dabovi} 10, Kerkez. Trener: Marina Maljkovi}. U ostalimme~evimapostignuti su sljede}i rezultati: AJM Maribor - Medve{~ak 76:63 , Radivoje Kora}- Vo`dovac78:79 , Vojvodina - Jolly [ibenik 55:60. Sino} su me~evetrebaliodigrati: LupaPromotion- Gospi} CO i JedinstvoBiMi. D. jelo Polje - Celje.

38 Fudbaleri Bosne nekad, sad i zauvijek

MIX

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Prijateljstva za cijeli
`ivot, pa i poslije njega
Sport u svojoj osnovi po~iva na dru`enju, prijateljstvu i humanosti, vrijednostima koje se prenose sa generacije na generaciju, ~ine}i `ivot bogatijim, a uspomene neprolaznim
Drugarstvo i prijateljstvo najvrednije su odlike koje trajno obilje`avaju `ivot ne samo pojedinca nego i odre|ene zajednice. Ove karakteristike u jednoj sredini svojom dugotrajno{}u postaju i glavno obilje`je ukupne istorije tog kolektiva, a ~uvanje sje}anja na ~lanove kolektiva koji neumitno{}u sudbine vi{e nisu tu, najbolji su pokazatelj odnosa koji su vladali a koji i danas vladaju u toj sredini. Sport u svojoj osnovi po~iva na dru`enju, prijateljstvu i humanosti, vrijednostima koje se prenose sa generacije na generaciju, ~ine}i `ivot bogatijim, a uspomene neprolaznim.

Prijatne uspomene
Sportsko dru{tvo Bosna, a i Fudbalski klub Bosna koji je istovremeno utemeljitelj studentskog sporta u BiH i USD Bosna, poseban pijetet gradi prema svojim biv{im ~lanovima koji nisu me|u `ivima. Jedan od na~ina izra`avanja tog pijeteta jeste i posje ta gro blji ma i me zar ji ma umrlih ~lanova ovog kolektiva koji su nekada bili dragi prijatelji, saigra~i i drugovi Fudbalskog kluba Bosna, lijepa je to tradicija na kojoj po~iva istorija ne samo FK Bosna nego i Sportskog dru{tva Bosna, pa i cjelokupnog sporta u na{oj zemlji.
Prijatelji na vje~nom po~ivali{tu Bo`e Ke{elja, slijeva nadesno: Ever Kapid`i}, Mustafa Ja{arbegovi}, Mujo Bogilovi}, Mi}a Pejanovi}, Muhamed Kerken, Adil Katica, Faruk Ahmi}, D`evad D`aferovi}, Abdulah Bogilovi}, Vaska Ke{elj, Uzeir Pu{ina, Rastislav Popovi}, Huso Opra{i} i Alen Ke{elj

^UVANJE USPOMENE ^esta tema razgovora me|u doajenima Fudbalskog kluba Bosna, a koji se redovno sastaju u prostorijama dru{tva, jesu prijatne uspomene na vremena, doga|aje i ljude ~iji su `ivot i djelo utkani u istoriju ovog kolektiva. Iz ovih razgovora i prisje}anja potekla je jo{ 1995. inicijativa o tome da se posjetama grobljima i mezarjima sa~uva uspomena na svoje umrle prijatelje
ga uzornog kolektiva i na taj na~in iskazuju}i po{tovanje prema svima koji su stvarali istoriju i fudbala i sporta i Bosne kao dru{tva i kao dr`ave. Ovaj primjer je za svaku pohvalu, podr{ku i ugled svim sportskim i drugim sredinama koje nastoje odr`ati kontinuitet postojanja i trajanja istinskih vrijednosti koje ~ine svrhu i smisao `ivljenja uop{te.
Ibrahim U[TOVI]

^esta tema razgovora me|u doajenima Fudbalskog kluba Bosna, a koji se redovno sastaju u prostorijama dru{tva, su prijatne uspomene na vremena, doga|aje i ljude ~iji su `ivot i djelo utkani u istoriju ovog kolektiva. Iz ovih razgovora i prisje}anja potekla je jo{ 1995. inicijativa o tome da i posjetama grobljima i mezarjima sa~uva uspomena na svoje umrle prijatelje. Od tada zajedno sa ~lanovima poro-

dica mnogi prijatelji Fudbalski klub Bosna a koji su u tom momentu u mogu}nosti odr`avaju ovu tradiciju koja }e te}i sve dok bude i Fudbalskog kluba i USD Bosne i u njima ljudi kojima je sport i Bosna sastavni dio `ivota.

Obilje`avanje godi{njice
Pokreta~i i realizatori ove ideje su dugogodi{nji ~lanovi FK Bosna Ahmi} Faruk Fari, prof.

Hamid Sofrad`ija, Mi}a Pejanovi}, Rastislav Popovi} Migo, Kemo Sara~evi}, Asim Opra{i}, Adil Katica, Huso Opra{i}... Tako su se i prije nekoliko dana, obilje`avaju}i godi{njicu smrti svog dugogodi{njeg suigra~a, a prije svega plemenitog ~ovjeka Bo`e Ke{elja, okupili uz ~lanove porodice i brojni prijatelji Fudbalskog kluba Bosna da evociraju uspomene i na sve one koji su nekada bili dio ovo-

Pripreme za 8. bokserski memorijalni turnir “Bra}a Kadi}“

Pozvani u~esnici garantiraju spektakl
Ne{to manje od mjesec dana ostalo je do spektakularne bokserske revije, 8. me|unarodnog bokserskog memorijalnog turnira “Bra}a Kadi}“.

Legende kraj ringa
Brojni poklonici ove plemenite vje{tine okupi}e se u subotu, 20. novembra u 17 sati u sportskoj dvorani “Ramiz Sal~in“ na Mojmilu. Vrhunski kvalitet boksa garantiraju 42 pozvana boksera iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Italije, Makedonije, Njema~ke, Slovenije, Srbije i Turske. Program }e se odvijati u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Osim aktivnih boraca na ringu, agilni organizatori, Klub bo-

rila~kih sportova “Bra}a Kadi}“ i BK Ilid`a specijalne pozivnice uputili su i legendama ovog sporta, vi{estrukim svjetskim i evropskim prvacima: Marjanu Bene{u, @eljku Mavrovi}u, Slobodanu i Tadiji Ka~aru, Draganu Vujkovi}u, Azizu Salihuu i Memetu Bugojevciju. Pro {lo go di{ nji la ure ati, D`emal Fetahovi}, kao najbolji bokser turnira, i D`emal Bo{njak, kao bokser koji gaji stil poput rahmetli Fikreta Kadi}a, i ove godine spremno }e do~ekati reviju. Predsjednik Organizacionog odbora Hasan Hod`i} ]asa, specijalno za na{ list ka`e: “Velika mi je ~ast i zadovoljstvo biti na ~elu Organizacionog odbora tradicionalnog 8.

po redu bokserskog memorijala “Bra}a Kadi}“. Ova specifi~na, spektakularna revija ima svoju dodatnu dimenziju. Organizira se s pijetetom u znak sje}anja na na{e drugove, heroje odbrane grada, bra}u Safeta i Fikreta Kadi}a. Zato `elimo da sve protekne u najboljem redu, da se brojni gosti osje}aju ugodno i da dvorana na Mojmilu bude prepuna. Kvalitet boksa ne}e biti upitan i uvjeren sam da }e bokseri pru`iti svoj maksimum. Tri Talijana, nositelja medalja s posljednjih Mediteranskih igra, dva Nijemca, odli~ni turski bokseri, te ostali, pru`i}e nam svima nezaboravan do`ivljaj. Posebnu ~ast ukaza}e nam svo-

Nastupi}e vrhunski borci: Detalj sa pro{logodi{njeg turnira

jim dolaskom, @eljko Kom{i}, Damir Had`i}, Fikret Musi} i Alija Behmen, koji }e i otvoriti reviju.”

Slobodan ulaz
Direktor turnira Rifet Kadi} s neskrivenim zadovoljstvom pozvao je ljubitelje boksa na ovu manifestaciju: “Da bi svima turnir bio dostupan za u`ivanje, odlu~io sam da ulaz bude slobodan. Siguran

sam da }e dvorana biti prepuna, a dru`enje nezaboravno. Svake godine kvalitet je sve bolji i bolji, a za 10. jubilarni memorijal, 2012. godine, priredi}emo ugo|aj u nekoj ve}oj dvorani, pred pet hiljada poklonika plemenite vje{tine. Cilj nam je da se turnir na|e u kalendaru EBU-e i onda nam je zagarantirana vi{egodi{nja, maksimalna podr{ka i kvalitet.”
@. MARKOVI]

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

[AH
UKRATKO

39

Zavr{en 26. evropski klupski kup u Plovdivu

Prvaci Evrope: Economist Saratov

Prvakinje Evrope: Cercle d’Echecs de Monte Carlo

Economist odbranio titulu
Iako je po prosje~nom rejtingu (2.687) bila ~etvrti nositelji, ruska mom~ad ponovo je najbolji evropski {ahovski kolektiv
Spu{ten je zastor na posljednju ovogodi{nji veliki {ahovski samit, 26. evropski klupski kup u Plovdivu (Bugarska). Podijeljene su medalje i pehari, uprili~en je zavr{ni koktel i poga{ena su svjetla u veleljepnoj kongresnoj dvorani u hotelu Novotel. Vi{e od 350 {ahista iz 30 evropskih zemalja, od toga 144 velemajstora, 83 IM-a i 46 FM-a, krenuli su svojim ku}ama na zaslu`eni odmor. ^ak 49 ekipa stiglo je na zavr{ni skup u Bugarskoj. Desetak njih da se bori za medalje, ostali da u`ivaju u igri i nadmetanju s najboljima.
Magnus Carlsen

Carlsen vodi u Nanjingu
tjugov, Movsesian, Afimenko, Zvjagincev, Sakaev, Jemelin) i podno{ljiv poraz 2.5:3.5. Tu mukama nije kraj. Baden-Baden, 5. nositelji (Adams, Valjeho Pons, Nisipeanu, Naiditch, Nilsen, Gustafson) i novi poraz, 1.5:4.5. Nisu Bi{}ani klonuli duhom, svjesni da s takvim protivnicima nisu mogli bolje pro}i. Nova serija Grand Slam turnira FIDE po~ela je u kineskom Nanjingu. Poslije ~etiri kola u vodstvu je norve{ki velemajstor Nagnus Carlsen (2826) sa 3 poena, sli je de Eti en ne Ba crot (2716) sa 2,5, Viswanat han Anand (2800) je osvojio 2, a po poen i po imaju Vugar Ga{imov (2719), Veselin Topalov (2803) i Wang Yue (2732).

Kona~ni poredak
[AHISTI: 1. ECONOMIST Saratov (Rusija) 13, 2. YUGRA (Rusija) 11, 3. A DAN D@O i PGMB - Chernigiv (Ukrajina) 11, Socar (Azerbejd`an) i Baden-Baden (Njerma~ka) 11, Ashdod Elite (Izrael), Werder Bremen (Njema~ka), St. Petersburg (Rusija) i ShSM - 64 Moskva (Rusija) 10, Ural (Rusija), Mika Yerevan (Armenija), Rivnenski Iisovi Zubry - Rivne (Ukrajina) i G - Team Novy Bor (^e{ka) 9, Viking Stokholm ([vedska), Gros Xake Taldea ([panija), Margiris Kaunas (Litva), Beer Sheva (Izrael), Solingen SG (Njema~ka), Vesnianka Gran (Bugarska), Biha} (BiH), Eynatten - KSK 47 (Belgija) i Gambit Asseco See - Skopje (Makedonija) 8, Glasinac (BiH) 7, itd. [AHISTKINJE: Prvakinje Evrope su sastav Cercle d’Echecs de Monte Carlo (Humpy Koneru 5,5/7, Hou Yifan 4,5/6, Ana Muzi~uk 3/5 Pia Cramling 3,5/6 i Almira Skrip~enko 2,5/4) sa deset poena, koliko je imao i ruski sastav St. Petersburg Chess Club, ali ne{to slabiji dodatni kriterij, i Mika Yerevamn sa 9 poena. U pojedina~noj konkurenciji najuspje{niji su bili Dreev (ruski Ural), Bergstrom ({vedski Viking) i Gustafson (njema~ki Baden-Baden), svi sa po 6/7. Idu}e godine, doma}in 27. evropskog klupskog kupa je slovenska Ilirska Bistrica. da 0.5/3, Pridoro`ni 3,5/5 i Kabanov 2/2). Bronza o vrat 10. nositeljima, PR 2642, ukrajinskoj mom~adi A DAN D@O i PGMB Chernigiv predstavlja malo iznena|enje. Jobava 2/5, Korobov 5.5/7, Zhigalko 4/7, Baklan 4.5/7, Azarov 5/7, Lastin 3.5/5 i Zherebukh 3/4 nisu previ{e repektovali konkurenciju i zaslu`eno su se na{li na postolju. Bosnu i Hercegovinu predstavljali su {ahovski klubovi Biha} i Glasinac, prvi i tre}i s ovogodi{njeg dr`avnog prvenstva, jer Bosna kao drugoplasirana nije iskoristila pravo sudjelovanja. Bi{}ani kao 15. po PR-u opravdali su poziciju i na kraju zauzeli solidno 20. mjesto u dru{tvu s jo{ osam timova, od 14. do 22. mjesta. Sjajan start, tri ubilje`ene pobjede i lijepa slika na tablici, Biha} na 1. mjestu. Redom su padali Differdange (Luksemburg) 6:0, Gros Xake Taldea (ESP) 4.5:1.5 i Oslo (NOR) 3.5:2.5. Slijedi lo{ period, nemilosrdni {vicarac koji je Kraji{nicima u slijede}a tri kola dodijelio sve same pretendente za naslov: 4. kolo Miku Yerevan (ARM), sedme nositelje, prakti~no selekciju Armenije (Aronjan, Akopjan, Sargisian, Pa{ikian, Melkunian, Petrosian, Andrisian, Anastasian) i te`ak poraz 1:5; u 5. kolu ruski St. Petersburg (Ivan~uk, Svidler, Vi-

Borbeni do kraja
U posljednjem kolu, odlu~ni da ubilje`e jo{ jednu pobjedu, zaigrali su beskompromisno i sna`no protiv odli~nih Bugara iz tima Naiden Voinov. Minimalna pobjeda 3.5:2.5 (pet remija i Bori}ev plus) bili su razlog za opu{tanje i u`ivanje u vinu na zavr{nom koktelu. Na~elnik Op}ine Biha}, mr. Hamdija Lipova~a, pokrovitelj ekipe, mo`e biti ponosan na svoje mu{ketare: Stevi}a 3,5/7, Dizdarevi}a 3/7, Gyimesia 4.5/7, Ibru [ari}a 4/7, Kurajicu 4,5/7 i Bori}a 3/7). [ahisti sokola~kog Glasinca u kona~nici, zauzeli su 23. mjesto, sukladno svom PR-u, {to se mo`e smatrati relativnim uspjehom. Upisane su tri pobjede protiv albanskog Butrintija, makedonskog Gambit Asseco See Skopje i turskog Manisa Doruk Koleji, jedan remi s norve{kim Oslom, te tri poraza protiv ekipa Ashdod Elite (Izrael), Rivnenski Iisovi Zubry - Rivne (Ukrajina) i Werdera (Njema~ka). Boje Glasinca branili su velemajstori Kova~evi} 3,5/7, [olak, 4,5/7 i Bogosavljevi} 5/7, te majstori Bili} 4/7, Plakalovi} 2/7 i Batini} 3,5/7.
@elimir MARKOVI]

Denis Kadri} najuspje{niji
Svjetsko prvenstvo za mlade odr`ava se u Por to Car ras (Gr~ka) od 19. do 31. oktobra. Na{u zemlju predstavlja 14. mladih {ahista i {ahistkinja. Nakon ~etiri kola, najvi{e uspjeha ima Denis Kadri}, koji je zabilje`io dvije pobjede i dva remija. Trenutni plasman: dje~aci do 8 godina - 115. mjesto Muharem Mahmutbegovi} 0,5 poena; do 10 godina - 148. Dino Markovi} 0,5; do 12 godina - 107. Benjamin Ha`ialagi} 1,5; dje~aci do 14 godina - 84. Dejan Marjanovi} 1,5; dje~aci do 16 godina - 20. Denis Kadri} 3 i 87. Slaven Pa{tar 2; dje~aci do 18 godina - 69. Sr|an Jefi} 2. Djevoj~ice do 10 godina - 69. Jelena Tomi} 1,5; do 12 godina - 102. @ana Kokanovi} 1; do 14 godina - 36. Sara Ja}imovi} 2; do 16. godina - 84. Milica Popadi} 1, 87. Mirjana Popadi} 1 i 91. Nadina Mahmutbegovi} 0,5; 59. Dajana Mili~evi} 1 poen.

Odbrana titule
Pro{logodi{nju titulu ekipnog prvaka Evrope osvojenu u Ohridu, {ahisti Economista iz ruskog Saratova uspjeli su odbraniti u Plovdivu. Nije im po{lo za rukom ubilje`iti svih sedam pobjeda, kao lani, ali i {est je bilo dovoljno za najvi{i stepenik na postolju. Salonskih 3:3 u posljednjem kolu protiv svoje “ruske bra}e“ iz ekipe Yugra i{ao je na ruku i sibirskim {ahistima koji su time uzeli srebro po najboljem dodatnom kriteriju u odnosu na jo{ tri mom~adi. Economist je po prosje~nom rejtingu (2687) bio ~etvrti nositelj i ovaj veliki uspjeh ostvarili su: Eljanov 3,5 poena/6 odigranih partija, Toma{evski 4/7, Alekseev 3/6, Andrejkin 5/6, Mojseenko 5,5/7, Ni Hua 4/6 i Roiz 3,5/4. Na drugi stepenik postolja popeli su se {ahisti iz ekipe Yugra, 6. nositelji s PR 2687 (Jakovenko 4/7, Malahov 5,5/7, Motilev 4/6, Rubljevski 4/6, Sjugirov 4/6, Lan-

IZABRANE PARTIJE IZ NANJINGA
Carlsen - Wang Yue
1. e4 e5, 2. Sf3 Sf6, 3. d4 Sxe4, 4. Ld3 d5, 5. Sxe5 Sd7, 6. Sxd7 Lxd7, 7. 0-0 Ld6, 8. Dh5 Sf6, 9. Te1+ Kf8, 10. De2 Sg4, 11. h3 Dh4, 12. Df3 Lh2+, 13. Kf1 Sxf2, 14. Dxf2 Lg3, 15. Dd2 Df6+, 16. Kg1 Lxe1, 17. Dxe1 Dxd4+, 18. Kh2 Te8, 19. Dg3 De5, 20. Dxe5 Txe5, 21. Lf4 Te1, 22. Lxc7 a6, 23. La5 Td1, 24. a4 Ke7, 25. Ld2 Tc8, 26. c3 d4, 27. c4 g6, 28. Le2 Lxa4, 29. Lb4+ Ke6, 30. Lxd1 Lxd1, 31. Sd2 Le2, 32. b3 f5, 33. Kg3 Td8, 34. Kf2 d3, 35. Lc3 Kf7, 36. Sf3 f4, 37. Sg5+ Kg8, 38. Se6 - 1:0. 22. h3 Lxf3, 23. gxf3 Df5, 24. f4 Tb1, 25. Txb1 Dxb1+, 26. Dd1 Tb8, 27. Ke2 Df5, 28. Th1 Tb2+, 29. Kf3 h5, 30. a4 De4+, 31. Kg3 h4+, 32. Kxh4 Txf2, 33. Dg4 Tg2 - 0:1. 0 Sg4, 17. Lh3 f5, 18. e4 Ld4, 19. exf5 gxf5, 20. Lxg4 fxg4, 21. Lf4 Lc5, 22. Ta1 Lxf2+, 23. Kg2 Txa1, 24. Txa1 Ld4, 25. Ta8+ Kd7, 26. Ta7 Ke6, 27. Txb7 Kf5, 28. h3 h5, 29. hxg4+ hxg4, 30. Tc7 c5, 31. Tb7 Ta8, 32. Txb6 Ta4, 33. Tb8 Ta2+, 34. Kf1 Ke4, 35. Ld6 Kd3, 36. Tf8 Ta6, 37. Le7 Te6, 38. Lh4 Kxc4, 39. Tf4 Kd3, 40. Txg4 c4, 41. Tg8 c3, 42. Lg5 c2, 43. Tc8 Le3, 44. Lxe3 Txe3, 45. Kf2 Te4 0:1.

Otvoreno prvenstvo [SFBiH na Vla{i}u
^etvrto otvoreno mu{ko i `ensko seniorsko prvenstvo [ahovskog saveza FBiH za 2010. godinu odr`at }e se u motelu FIS na Vla{i}u. Organizator je [SFBiH, a tehni~ki organizator MO[SSBK. Kotizacija za u~e{}e na prvenstvu iznosi 30,00 KM. Kotizaciju ne pla}aju velemajstori i internacionalni majstori. Tro{kove pansiona za velemajstore snosi}e [SFBiH. Osigurano je {est nagrada za igra~e rejtinga do 2.300 poena.

Topalov - Anand
1. d4 Sf6, 2. c4 e6, 3. Sf3 d5, 4. Sc3 Le7, 5. Lg5 h6, 6. Lh4 0-0, 7. e3 Se4, 8. Lxe7 Dxe7, 9. cxd5 Sxc3, 10. bxc3 exd5, 11. Db3 Td8, 12. c4 Le6, 13. c5 b6, 14. Tc1 bxc5, 15. Da3 Sd7, 16. Lb5 Lg4, 17. Lxd7 Txd7, 18. Dxc5 De4, 19. Tg1 Te8, 20. Db5 Tdd8, 21. De2 Tb8,

Ga{imov - Bacrot
1. c4 Sf6, 2. Sc3 e5, 3. Sf3 Sc6, 4. g3 g6, 5. d4 exd4, 6. Sxd4 Lg7, 7. Sxc6 dxc6, 8. Dxd8+ Kxd8, 9. Ld2 Le6, 10. Td1 Kc8, 11. b3 a5, 12. Lg2 a4, 13. Sxa4 Lxc4, 14. Sb6+ cxb6, 15. bxc4 Txa2, 16. 0-

40

DRUGA STRANA SPORTA Sandra Bo{njak, rukometa{ica Lokomotive

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU

Jedina misica na mjestu

KRU@NOG NAPADA^A
Pro{logodi{nja mis sporta Hrvatske izrasla u visoku i vitku djevojku (dosegla je visinu od 185 cm, a te{ka je samo 75 kg), nije mijenjala mjesto u timu, iako je zaista odudarala od nekog stereotipa o pivotima
Da nije bilo onoga besmislenog sukoba i agresije na BiH, mo`da bi danas Sandra Bo{njak igrala u nekom bh. klubu. Ovako, mlada rukometa{ica nastupa za zagreba~ki klub Lokomotivu, a igrala je i za kadetsku i juniorsku selekciju Hrvatske. Sandra je, ina~e, ro|ena u Plehanu kraj Dervente, ali je porodica Bo{njak morala pred ratnih vihorom izbje}i u Hrvatsku, a ku}a im je, ba{ kao i crkva i franjeva~ki samostan Sv. Marka Evan|elista u tom mjestu, potpuno uni{tena. Sandra je tada imala samo dvije godine i rodni kraj je upoznala prilikom rijetkih posjeta nekada{njem ognji{tu. Uto~i{te su na{li u okolici Zagreba, u Velikoj Gorici, gdje je mlada Sandra, kada je izrasla u veselu {estogodi{njakinju, krenula u Osnovnu {kolu “Nikola Hribar” u Velikoj Gorici. Kako je u susjednoj nam zemlji rukomet izuzetno popularan sport, tako se i ozbiljno radi na, pa je ve} sa osam godina mlada izbjeglica iz Bosne uklju~ila u {kolsku rukometnu sekciju, {to su svakako podr`avali otac, biv{i ko{arka{, i majka, biv{a rukometa{ica. Kako se isticala me|u svojim vr{njakinjama, Sandra je ubrzo pre{la ta trenira u najmla|im kategorijama lokalnih klubova, prvo Udarnik a zatim i Goricu, da bi je ve} sa 14 godina Elena Nema{kalo dovela u zagreba~ku Lokomotivu. Predanim radom ubrzo je izborila mjesto u kadetskom sastavu lokosica, a potom i u ka det skoj re pre zen ta ci ji Hrvatske. Iako je izrasla u visoku i vitku djevojku (dosegla je visinu od 185 cm a te{ka je samo 75 kg) nije mijenjala mjesto u timu. Ostala je kru`ni napada~, iako je zaista odudarala od nekog stereotipa koji se o pivotima ima i za koje se smatra da trebaju da budu robusni i “rasturaju“ protivni~je odbrane. Da nije ni najmanje pogrije{ila pokazalo je I Svjetsko prvenstvo juniorki koje je odr`ano u Makedoniji, a Sandra je izabrana u najbolju postavu {ampionata. Izlaskom iz juniora nastojala se izboriti za mjesto u prvoj postavi seniorskog tima, no kako su lokosice ve} imale pivota reprezentativnog kalibra, uz saglasnost kluba oti{la je pro{le sezone u redove makedonskog {ampiona, skop ski Ko me tal, jer su je stru~njaci iz tog kluba zapazili na SP-u za juniorke. Nastupala je I u ligi {ampiona. No, zbog finansijskih popte{ko}a u martu ove godine Kometal se, jednostavno, kao klub ugasio i ponovo se vratila u redove Lokomotive. Pro{le godine je danas 21-godi{nja rukometna ljepotica postala i zvani~no mis sporta Hrvatske, a da se zaista radi o veoma zgodnoj djevojci mogu potvrditi i ove fotografije snimljene uo~i i na pro{logodi{njem izboru misica hrvatskog sporta. Ugovor sa zagreba~kim klubom je ve`e jo{ dvije godine, a onda }e, kako ka`e, u neki ve}i klub jer `eli nastupati u Ligi evropskih prvakinja. Samo tako mo`e izboriti mjesto u reprezentaciji. Kvalitet ima, nedostaje jo{ malo internacionalnog iskustva.

Sandra Bo{njak: Manekenski stas za rukometa{icu

Zanimljivosti

VIJEST NEDJELJE

Sa{a zaprosio, Marija pristala
Ravnopravnost
Kako prenose svi mediji, lijepa ruska teniserka Marija [arapova (23) rekla je sudbonosno da slovenskom ko{arka{u Sa{i Vuja~i}u (26). Ta~no na godi{njicu njihove veze, igra~ LA Lakersa zaprosio je biv{u prvu teniserku svijeta (trenutno je na 18. mjestu WTA liste) na ro{tilju kod prijatelja, a vjen~anje }e uslijediti uskoro. Slovenac je sve ispri~ao ameri~kim novinarima uo~i ekshibicijskog susreta u San Diegu izme|u Lakersa i Golden Statea: “Zaru~eni smo. Zaprosio sam Mariju na godi{njicu na{eg poznanstva. U~inio sam to na romanti~an na~in, {to zna~i da sam kleknuo. Pristala je i sad smo najsretniji na svijetu. Jo{ nismo odredili datum vjen~anja, ali znam da }e sve pro}i na poznati, staromodni na~in. Oboje naginjemo tome“ rekao je ponosno Vuja~i}. Sa{a Vuji~i} i Marija [arapova snimljeni u Italiji ,

Godinama su se sportistkinje borile za potpunuravnopravnost sa mu{kimkolegama. Na kraju, uspjele su da razbijumnogepredrasude, pa tako sada imamo ravnopravne {ampionate u hokeju na ledu, vaterpolu, skakanju sa skijama, boksu... Kada je ovajposljednjespomenutisport u pitanju, postojimalarazlikakada su profesionalci i profesionalke u pitanju. Naime, dok profesionalcinastupaju bez za{titnihkaciga i goli do pojasa, profesionalkenemajukacige, ali imajumajice. Ova mladabokserka`eli da u svemubuderavnopravna. Lak{e joj se, ka`e, boriti bez majice.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 25. oktobar 2010.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanski kanton OP]INA JABLANICA OP]INSKI NA^ELNIK Broj: 01-05-2274/10 Jablanica, 22. 10. 2010. godine Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine Federacije BiH», broj: 34/03) i ~lana 17. Odluke o postupku imenovanja upravnih odbora subjekata ~iji je osniva~ Op}ina Jablanica ( «Slu`beni glasnik Op}ine Jablanica», broj: 5/04 ) na~elnik Op}ine Jablanica, o b j a v lj u j e

OGLASI
Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INA TUZLA Kabinet op}inskog na~elnika

41

Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Sl. novine FBiH” broj: 49/05) Kabinet op}inskog na~elnika Op}ine Tuzla objavljuje

J AV N I O G L A S
ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DJE^IJE OBDANI[TE „P^ELICA“ JABLANICA I Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju ~lana Upravnog odbora javne ustanove Dje~ije obdani{te „P~elica“ Jablanica i to: 1. Upravni odbor JU Dje~ije obdani{te “P~elica” Jablanica — - 1 (jedan ) ~lan — predstavnik osniva~a - 1 (jedan) ~lan iz reda stru~nih saradnika. ^lanovi Upravnog odbora se imenuju na period od 4 (~etiri) godine, po~ev od dana kona~nog imenovanja. U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti u ime koga se kandidiraju (predstavnik osniva~a ili iz reda stru~nih saradnika). I OPIS POZICIJA UPRAVNOG ODBORA donosi pravila ustanove; imenuje, razrje{ava, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje direktora; utvr|uje planove rada i razvoja; utvr|uje godi{nji program rada; donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un; donosi op{te akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove; odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti rada kojih je ustanova osnovana; rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em; odlu~uje o kori{tenju sredstava; odgovara osniva~u za rezultate rada ustanove; odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en pravilima ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa; podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju ustanove; vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove. Naknada Naknada za rad u Upravnom odboru utvr|uje se posebnom odlukom. II OP]I USLOVI 1. da su dr`avljani Bosne i Hercegovine; 2. da su stariji od 18 godina; 3. da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; 4. da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine); 5. da nisu na funkciji u politi~koj stranci; 6. da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju 7. da nisu ~lanovi upravnih i nadzornih odbora u vi{e od jednog javnog preduze}a, ustanove, institucije ili drugog organa 8. da nisu lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije; 9. da nisu izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa (“Slu`bene novine FBiH”, broj: 70/08). III POSEBNI USLOVI - VII ili VI stepen {kolske spreme, - radno iskustvo u trajanju od dvije (2) godine za VII stepen, odnosno tri (3) godine za VI stepen - da nije stariji od 65 godina u trenutku imenovanja. Posebni uvjeti predstavljaju i kriterije za imenovanja. IV POTREBNI DOKUMENTI Uz prijavu treba dostaviti: - kra}u biografiju - uvjerenje o dr`avljanstvu, - kopiju li~ne karte - ovjerenu kopiju diplome o ste~enoj stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu, - uvjerenje nadle`nog suda i policijske uprave o nevo|enju krivi~nog postupka, odnosno da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju (ne starije od 3 mjeseca) - uvjerenje poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri (3) godine prije dana objave oglasa, odnosno ovjerenu izjavu u slu~aju da nisu zaposleni - ovjerene izjave za ta~ke 4.,5.,7.,8.,i 9. pod II OP]I USLOVI. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje pozicije; sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka; komunikacijske i organizacione sposobnosti; dokazani rezultati rada ostvareni tokom radne karijere; preporuke ranijih poslodavaca; naklonjenost timskom radu. -

J AV N I O G L A S
za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Slu`bu za stambene poslove i povratak Op}ine Tuzla 1. Naziv radnog mjesta: 01. Vi{i samostalni referent za nadzor i pra}enje odr`avanja stambenog fonda...........1 (jedan) izvr{ilac. 2. Opis poslova radnog mjesta: - provodi utvr|enu politiku i izvr{ava zakone, druge propise i op}e akte i s tim u vezi utvr|uje stanje u oblasti upravljanja i odr`avanja stambenog fonda i posljedica koje mogu nastati u toj oblasti, - priprema i preduzima odgovaraju}e mjere, radnje i postupke radi izvr{avanja poslova iz ove oblasti, te preduzima mjere na spre~avanju nastanka {tetnih posljedica, odnosno mjere, radnje i postupke na otklanjanju {tetnih posljedica, - izra|uje odgovaraju}e materijale kojima se vr{i informisanje nadle`nih organa o stanju i problemima u ovoj oblasti, - predla`e mjere za ure|ivanje odre|enih pitanja kojima se osigurava potpuno provo|enje utvr|ene politike i izvr{avanje zakona, drugih propisa i op}ih akata, - prati i prou~ava stanja i pojave u ovoj oblasti na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravne osobe i obra|uje te podatke sa prijedlogom mjera za rje{avanje utvr|enih problema, - prati i istra`uje pojave u ovoj oblasti i izra|uje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama, - izra|uje informacije i druge materijale za potrebe Vije}a i gra|ana iz ove oblasti - ostvaruje saradnju sa upraviteljima stambenih zgrada, naro~ito prilikom primopredaje stambenih zgrada na upravljanje izme|u upravitelja, - vr{i poslove arhiviranja predmeta, - obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika na~elnika i neposrednog rukovodioca. 3. Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta: Pored op}ih uslova iz ~lana 24. Zakona o namje{tenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove: - V[S/VI stepen stru~ne spreme gra|evinskog smjera, - polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave (u skladu sa ~lanom 31. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BIH („Sl. novine FBiH“, broj: 49/05) - najmanje 1 godine radnog sta`a u struci nakon zavr{ene stru~ne spreme. 4. Spisak potrebnih dokumenata (original ili ovjerena kopija): - prijava na javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt-podacima, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), - uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, - diploma o zavr{enoj vi{oj stru~noj spremi gra|evinskog smjera, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za vi{u stru~nu spremu (u skladu sa ~lanom 31. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BIH („Sl. novine FBiH“, broj: 49/05), - potvrda o du`ini radnog sta`a u struci nakon zavr{ene vi{e stru~ne spreme, - ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosni i Hercegovini, - ovjerena izjava da kandidat nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Izabrani kandidat je du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad. 5. Rok trajanja javnog oglasa i adresa za podno{enje prijava: Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, „Oslobo|enje“ i „San“, ra~unaju}i od dana posljednje objave. Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti isklju~ivo putem po{te, na adresu: OP]INA TUZLA - Kabinet op}inskog na~elnika “Komisija za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Slu`bu za stambene poslove i povratak Op}ine Tuzla (Vi{i samostalni referent za nadzor i pra}enje odr`avanja stambenog fonda) - ne otvaraj” Ul. ZAVNOBiH-a 11, 75 000 Tuzla Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.

V OP]I PODACI Sve prijave koje stignu u propisanom roku pregledat }e Komisija za izbor koju imenuje op}inski na~elnik i koja }e sastaviti listu sa u`im izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred nadle`nu Komisiju za izbor, nakon ~ega }e Komisija putem pisane preporuke predlo`iti rang-listu sa najboljim kandidatima op}inskom na~elniku. Nadle`ni organ }e nakon provedene procedure izvr{iti imenovanja na upra`njene pozicije u regulirane organe. Ukoliko se predvi|ena procedura za pojedine pozicije, iz objektivnih razloga ne provede do kraja, ne}e se vr{iti imenovanje za takve pozicije. Jedno lice mo`e biti imenovano u najvi{e dva upravlja~ka tijela. Mandat ~lanova upravnih i {kolskih odbora je 4 godine s mogu}no{}u ponovnog imenovanja bez ograni~enja. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. Oglas ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u “Slu`benim novinama Federacije BiH”, a isti }e biti objavljen i u dnevnom listu “Oslobo|enje” i web stranici Op}ine Jablanica (www.jablanica.ba) Prijave sa tra`enom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno sa naznakom “PRIJAVA NA OGLAS ZA POZICIJU U UPRAVNOM ODBORU — ne otvaraj“ na adresu: Op}ina Jablanica, Ulica Pere Bili}a br.25. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. OP]INSKI NA^ELNIK Salem Dedi}, dipl. ecc. s.r.

United Nations Development Programme

Na osnovu ~lana 19. Zakona o pravobranila{tvu („Sl. novine Zeni~ko-dobojskog kantona“, br. 14/08) i ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Sl. novine FBiH” broj: 49/05), Kantonalni pravobranilac objavljuje

REQUEST FOR QUOTATION - BIH/RFQ/161 Reconstruction works and furnishing of the Witness Support Office at the Cantonal Court in Sarajevo

za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Kantonalno pravobranila{tvo Zenica
Bosnia and Herzegovina

J AV N I O G L A S

The United Nations Development Programme (UNDP) Country Office in Bosnia and Herzegovina, within the scope of the Support to Processing of War Crimes Cases in BiH Project (SPWCC), provides assistance to the Cantonal and District prosecutor´s offices and courts in laying the foundations for the creation of adequate victim/witness support mechanisms. SPWCC has launched Pilot Project (PP) which encompasses construction, interior decoration and furnishing of Witness Support Office as part of the Cantonal Court in Sarajevo. All companies that are interested in and registered for the provision of mentioned works are invited to obtain bidding documents and to submit their bid. Bidding documents can be obtained every working day from 08:30 to 17:00 hours, from 22nd October, 2010 at UNDP Reception or upon request through E-mail to: registry@undp.ba. Note: Request for BIH/RFQ/161 documents. More info is available at http://www.undp.ba under Procurement.

1. Naziv radnog mjesta: “Kurir-sprema~ica radnog prostora“ 2. Opis poslova radnog mjesta: odr`avanje ~isto}e u prostorijama Kantonalnog pravobranila{tva Zenica osiguravanje i obezbje|enje pregleda prostorija obavljanje poslove kurira i dostavlja~a na podru~ju grada otpremanje i vo|enje evidencije otpremljene po{te i sredstava za tro{kove otpreme po{te kopiranje presuda i potrebne dokumentacije obavljanje ostalih poslova po nalogu pravobranioca i neposrednog rukovodioca 3. Kandidati trebaju ispunjavati op}e uslove propisane u ~lanu 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanstvo, punoljetstvo, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen {kolske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{tan iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH), te posebne uslove zavr{ena osnovna {kola 4. Kandidati su du`ni uz prijavu na javni oglas, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti original ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starijih od {est mjeseci) i to: svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli, uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte, izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosni i Hercegovini, ovjerena izjava kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Napomena: Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. 5. Prijave na javni oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu, putem po{te, preporu~eno na adresu: KANTONALNO PRAVOBRANILA[TVO ZENICA Ul. Ko~evska ~ikma br. 1 Zenica sa naznakom “Javni oglas za prijem namje{tenika u radni odnos u Kantonalno pravobranila{tvo Zenica” Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Kantonalni pravobranilac Zlata Marjanovi}

42

OGLASI

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

PO[TOVANI ^ITAOCI!
"UNIQA Osiguranje je već dvije godine zaredom najbolji brand osiguranja u BiH, UNIQA je sinonim za kvalitet, inovaciju, za jednu novu formu partnerstva sa klijentima. Želite li biti dio takvog tima?" Oglašavamo slobodna radna mjesta za pozicije: 1. INTERNI REVIZOR 2. DIPLOMIRANI PRAVNIK U ODJELU ZA PRIJAVU I LIKVIDACIJU ŠTETA 3. KONTROLOR PRIJAVE I LIKVIDACIJE ŠTETA 1. INTERNI REVIZOR – Direkcija Sarajevo – 1 izvršilac Interni revizor će biti zadužen za: • Izradu nacrta Pravilnika o radu interne revizije. • Pripremu godišnjeg/trogodišnjeg plana rada interne revizije Odboru za reviziju. • Kontrolu i praćenju usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju, ostalim zakonskim i podzakonskim aktima i drugim propisima. • Procjenu adekvatnosti primjene politika i procedura upravljanja rizicima u skladu sa načelima kontinuiteta i stabilnosti poslovanja Društva. • Izradu izvještaja i analiza za potrebe donošenja odluka Uprave Društva/Nadzornog odbora/Odbora za reviziju. • Saradnju i komunikaciju sa internom revizijom UNIQA Centrale. • Saradnju i komunikaciju s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija. Naša očekivanja: • Diploma visokoškolske ustanove ekonomskog usmjerenja • Licenca za ovlaštenog internog revizora • 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima • Aktivno znanje engleskog i/ili njemačkog jezika • Rad na računaru • Dobre analitičke i organizacijske sposobnosti • Sklonost timskom radu • Optimizam i vedar duh 2. DIPLOMIRANI PRAVNIK U ODJELU ZA PROCJENU I LIKVIDACIJU ŠTETA– Direkcija Sarajevo – 1 izvršilac Diplomirani pravnik će biti zadužen za: • Obavljanje poslovne korespodencije sa klijentima, oštećenicima/korisnicima osiguranja, kao i sa drugim osiguravajućim društvima u cilju utvrđivanja pravnog osnova • Zastupanje imovinskih i drugih interesa Društva u postupcima pred sudovima • Utvrđivanje pravnih osnova po odštetnim zahtjevima • Pružanje pravne podrške i tumačenje zakonskih odredbi iz oblasti osiguranja ostalim organizacijskim dijelovima Društva • Primjenu propisanih politika i procedura Društva • Obavljanje ostalih poslova iz svog područja rada Naša očekivanja: • Diploma visokoškolske ustanove pravnog fakulteta • 2 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima • Poželjan pravosudni ispit • Poželjno radno iskustvo u osiguranju • Aktivno znanje engleskog i/ili njemačkog jezika • Vozačka dozvola B kategorije • Rad na računaru • Dobre analitičke i organizacijske sposobnosti • Sklonost timskom radu • Optimizam i vedar duh 3. KONTROLOR PROCJENE I LIKVIDACIJE ŠTETA – Direkcija Sarajevo – 1 izvršilac Kontrolor će biti zadužen da: • Pregleda i procjenjuje prijavljene materijalne šteta odštetnog predmeta/spisa i utvrđuje visinu materijalne štete. • Pregleda i procjenjuje veće i komleksnije imovinske štete • Vrši korespodenciju sa klijentima i oštećenicima kao i drugim osiguravajućim društvima. • Vrši kontrolu kompletiranih predmeta/spisa prije likvidacije štete i odobrava likvidaciju šteta. • Koordinira poslove obrade i likvidacije šteta na nivou Regionalne direkcije i/ili na nivou Društva. • Izrađuje izvještaje i analize za poslovodstvo u funkciji donošenja poslovnih odluka. • Primjenjuje propisane politike i procedure Društva. Naša očekivanja: • Diploma VŠS ili VSS • Poželjnoa diploma mašinskog ili saobračajnog usmjerenja • Minimalno 3 godine iskustva u osiguranju ili sličnim djelatnostima • Aktivno znanje engleskog i/ili njemačkog jezika • Rad na računaru • Dobre analitičke i organizacijske sposobnosti • Sklonost timskom radu • Optimizam i vedar duh Svi kandidati imaju priliku za: • ...izazovnu djelatnost • ...karijeru i lični razvoj u savremenoj kompaniji • ...rad u dinamičnom okruženju Radujemo se Vašoj prijavi na naš poziv sa biografijom i slikom u narednih 15 dana (sa obaveznom naznakom za koju poziciju se prijavljujete): UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo Odjel za ljudske resurse Obala Kulina bana br. 19 71 000 Sarajevo ili e-mail adresa: human.resources@uniqa.ba

OSLOBO\ENJE
Od 16.1.2006. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja, a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{it }e se preko web-stranice www.kagi.com, na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije. Za uplate u bankama u BiH, kao i u inostranstvu, navesti sljede}e opcije:

UPLATE U INOSTRANSTVU:
- UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR, S.W .I.F.T. UNCRBA22XXX, BA393383204890493726 - OSLOBO\ENJE, a preko DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, S.W .I.F.T.: DEUTDEFF UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI:

Banka
UNICREDIT BANK d.d. SARAJEVO ABS BANKA DD SARAJEVO

Valuta
KM KM

Broj ra~una
3383202250044019 1990490005630121

CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE DNEVNI LIST OSLOBO\ENJE (svaki dan) 6 mjeseci 12 mjeseci KM 60,00 120,00 EUR 31,00 61,00

Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.W.I.F.T. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite. Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu, aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci, na adresu pretplata@oslobodjenje.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata. [aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.ba

Dobro jutro uz

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed
5% 10% 15% 20%
pretplata na 3 mjeseca pretplata na 6 mjeseci pretplata na 9 mjeseci pretplata na 12 mjeseci

TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

u Va{em domu!

SARAJEVO Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

20

% POSEBAN POPUST
ZA PENZIONERE
OSLOBO\ENJE

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, ABS banke DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 43

Most Radija Slobodna Evropa

Niko u srbijanskoj vlasti nije

za destabiliziranje, kamoli

raspar~avanje BiH!
Tema najnovijeg Mosta bila je odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Jovan Teokarevi}, profesor Fakulteta politi~kih nauka iz Beograda i direktor Beogradskog centra za evropske integracije i Davor Gjenero, politi~ki analiti~ar iz Zagreba
Omer Karabeg: Predsjednik Tadi} je do sada mnogo puta izjavio da podr`ava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme, on daje sna`nu podr{ku Miloradu Dodiku koji ne krije da mu je cilj raspad te dr`ave i koji negira genocid u Srebrenici i nakon toga {to je Skup{tina Srbije usvojila rezoluciju kojom se osu|uje taj genocid. Kako to tuma~ite, gospodine Teokarevi}u? Jovan Teokarevi}: Mislim da je to jednakomplikovana, vi{eslojna politika. Jasan odgovor ne biste mogli da dobijete ni od samog predsednika Tadi}a. Imam utisak da je ova 2010. godina dosta va`na za odnos Srbije prema Republici Srpskoj, pa samim tim i premaBosni i Hercegovini. Naime, ove godine je, uprkosmnogoputaponovljenoj podr{ci srpskog dr`avnog vrha Dodiku, prvi put do{lo do razmimoila`enja izme|u Beograda i Banjaluke. Jednom je to bilo povodom deklaracije o Srebrenicisrpskeskup{tine, a drugi put povodom uloge Turske u pomirenje Bosne i Srbije. Nasuprot tome, srpski predsednik i ministar spoljnih poslova dali su otvorenu, nepodeljenu podr{ku Dodiku na nedavnim izborima. Treba, me|utim, re}i da Tadi} i ljudi iz vladenikadanisueksplicitnopodr`ali ono {to se najvi{e zamera Dodiku, a to je te`nja za izdvajanjem iz Bosne i Hercegovine. Tadi} i Srbija su na bosanskohercegova~kim izborima igrali na kartu onog ko prakti~no ima apsolutnuvlast u RepubliciSrpskoj. To se mo`ekoristiti za svaku vrstu uticaja iz Beograda, mada na osnovu dosada{njeg cikcak pona{anja nije jasno da li }e se i nakon izbora Dodiku davati podr{ka u svim aspektima njegovih politi~kih ideja ili }e ponekad biti i zavrtanja ruku. Rekao bih da je Tadi} davanjem bezrezervne podr{ke Dodiku na nedavnim izborimaotvoriomogu}nost i za jedno i za drugo. Srpskom ili da }e u radikalnijoj verziji tih o~ekivanja Republika Srpska na neki na~in biti nadoknada za gubitak Kosova. Omer Karabeg: Kakav uticaj ima hrvatski politi~ki vrh na Dragana ^ovi}a, lidera bosanskohercegova~kog HDZ-a, koji najavljuje osnivanje tre}eg, hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini, {to jo{ vi{e produbljava krizu u toj zemlji? Mo`e li, recimo, Jadranka Kosor, kao premijerka i lider HDZ-a, uticati na ^ovi}a da ubla`i retoriku? Davor Gjenero: Hrvatska nema kontrolu nad politi~kim akterima koji zastupaju hrvatsko politi~ko tijelo u Bosni i Hercegovini. Hrvatska nije razvijala politi~ku kulturu Hrvata u Bosni i Hercegovini i na neki na~in je dopustila da se do vrhunca razvije zlo koje je zapo~eo Tu|manov re`im, a to je da se koncentracija politi~kog interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini svede zapravo na zapadnu Hercegovinu.

Jovan Teokarevi}

Davor Gjenero

Beogradski utjecaj
Omer Karabeg: Da, ali Dodik to mo`e da shvati kao signal da mo`e da nastavi ono {to je do sada radio. Jovan Teokarevi}: Znam, ali Tadi} je za Dodikov ukus previ{e puta rekao da Srbija podr`ava je-

dinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Omer Karabeg: Poznato je da predsjednik Hrvatske Josipovi} podr`ava cjelovitost Bosne i Hercegovine. To pokazuje i ~injenica da se dr`ao po strani tokom nedavnih izbora. Samo je kurtoazno pozvao Hrvate da iza|u na birali{ta. Gospodine Gjenero, kakav je stav premijerke Jadranke Kosor i vladaju}eg HDZ-a prema Bosni i Hercegovini s obzirom na aspiracije koje je prema toj zemlji imao osniva~ te stranke Franjo Tu|man? Davor Gjenero: Kad je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini, HDZ je u potpunosti detu|maniziran. Ideja o {irenju Hrvatske preko njenih granica je definitivno nestala iz HDZ-a u vrijeme onog te{kog unutarstrana~kog rata kojeg je biv{i premijer Sanader vodio sa frakcijom Ivi}a Pa{ali}a jo{ tamo 20012002. godine. Uvjerenje da je Bosna i Hercegovina susjedna dr`ava, kojoj u potpunosti treba priznati teritorijalni integritet i pomo}i joj da se pretvori u samoodr`ivu funkcionalnu dr`avu, je ne{to u ~emu se sla`u sve parlamentarne stranke u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je tako|er op}eprihva}eno kako Bosna i Hercegovina mora biti organizirana kao visoko decentralizirana, ali funkcionalna dr`ava koja na cijelom svom podru~ju garantira ravnopravnost sva tri njena naroda. U tom pogledu Zagreb nema razra|enu koncepciju. Ima onih koji zagovaraju uspostavu tre}ega entiteta koji bi obuhvatio nekada{nju Herceg Bosnu, ali oni su

u manjini. Me|u hrvatskim politi~kim stankama dominantno je uvjerenje kako mimo dejtonskih granica valja uspostaviti nove politi~ke entitete u kojima }e svim narodima biti garantirana ravnopravnost. Omer Karabeg: Kakav uticaj predsjednik Tadi} ima na Dodika? S obzirom na to da su pro{li izbori i da nema vi{e potrebe da se nastavlja sa nacionalisti~kom retorikom kojom se u vrijeme izboradobijajuglasovi, da li bi sada Tadi} mogao uticati na Dodika da prestane sa pri~om o raspadu Bosne i Hercegovine? Jovan Teokarevi}: To pitanje mnogi u Beogradu postavljaju svojim prijateljima iz Tadi}evog okru`enja i nikada ne dobiju jasan odgovor. To je jedna od ve}ih enigmi srpskog politi~kog `ivota. Ja mislim da uticaji idu i na jednu i na drugu stranu. Tadi} verovatno ne}e biti suvi{e restriktivan kad su u pitanju Dodikove izjave. Sve dok pri~a o izdvajanju iz Bosne i Hercegovine bude na verbalnom nivou, mislim da Tadi} ne}e reagovati i preporu~ivati Dodiku da smiri tu retoriku. Tadi}u Republika Srpska trenutno slu`i u jednom drugom, jako zna~ajnom smislu. On je napravio, ili je po~eo da pravi, veliki zaokret, u odnosu na Kosovo. Srbija je pristajanjem na pregovore o svim pitanjima, a ne samo o statusu, prakti~no na putu da neformalno prizna Kosovo. U takvoj situaciji Tadi}u je potreban dobar odnos s Dodikom zbog javnog mnjenja u kome i dalje tinja neka vrsta o~ekivanja da, kad se ve} izgubilo Kosovo, to ne}e biti slu~aj i sa Republikom

RAVNOPRAVNOST Ima onih koji zagovaraju uspostavu tre}ega entiteta koji bi obuhvatio nekada{nju Herceg-Bosnu, ali oni su u manjini. Me|u hrvatskim politi~kim stankama dominantno je uvjerenje kako mimo dejtonskih granica valja uspostaviti nove politi~ke entitete u kojima }e svim narodima biti garantirana ravnopravnost
Sada imate stvaranje svojevrsne koalicije izme|u ^ovi}evog HDZ-a i Dodikove politi~ke stranke. Njihovi interesi se poklapaju. Rukovostvo bosanskohercegova~kih Hrvata vi{e ne postavlja pitanje pozicije Hrvata u Republici Srpskog nego pitanje svoje konstitucionalne pozicije unu-

tar Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, postoje potpuno usugla{eni interesi izme|u ^ovi}a i Dodika. Hrvatska nema polugu nema je ni predsjednik Josipovi}, niti predsjednica vlade Kosor kojom bi mogla da utje~e na to politi~ko opredjeljenje. Omer Karabeg: Mo`e li se re}i da je hrvatski politi~ki vrh u potpunosti odustao od onog nekada{njeg Tu|manovog sna o pripajanju dijela Bosne i Hercegovine, posebno zapadne Hercegovine, Hrvatskoj. Da li bi taj koncept u odre|enom trenutku, kad to dozvole okolnosti, ponovo mogao o`ivjeti? Davor Gjenero: Taj koncept jednostavno ne mo`e funkcionirati. Hrvatska je na neki na~in zavr{ila svoju nacionalnu konsolidaciju. Ono {to Hrvatska nije znala u Tu|manovo vrijeme danas jako dobro zna, a to je na~elo The state is the nation (Dr`ava je nacija), i kompletna dr`avna politika je danas fokusirana na organizaciju Hrvatske unutar njenih granica. Osim toga, Hrvatska je na pragu zavr{etka pregovora s Evropskom unijom i nema nikakvog manevarskog prostora, ~ak i kada bi postojao takav impuls iznutra, da dovodi u pitanje svoj teritorijalni obujam... Omer Karabeg: Da li se u dugoro~noj strategiji Srbije prema Bosni i Hercegovini potpuno odbacuje opcija pripajanja Republike Srpske Srbiji?

Talas nestabilnosti
JovanTeokarevi}:^ini mi se da nema govora ni o podeli Kosova iakotakvailizijapostoji u Srbiji. Ako podele ne}e biti na Kosovu, sigurno da su {anse za to mnogo manje u Bosni i Hercegovini. Mislim da je srpski politi~ki vrh veoma svestan da bi, ne samo u slu~aju podele Bosne i Hercegovine nego i u slu~aju bilo kakve dekonsolidacije te zemlje, talas nestabilnosti zapljusnuo Beograd. Nema boljeg primera za to od onog {ta se de{avalo devedesetih godina kada je Srbija bila neka vrsta taoca bosanskih Srba i situacije u Bosni i Hercegovini. Dakle, ne verujem da bilo ko u vlasti misli da bi destabilizacijaBosne i Hercegovine, da ne govorimo o njenomraspar~avanju, bila u interesu Srbije...

44

POMO] U KU]I
Zaokrenuti neproduktivan dan

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Umnjaci izvor mati~nih stanica
Umnjaci sadr`e vrijedne rezervoare tkiva za stvaranje mati~nih stanica. Mekana pulpa unutar zuba sadr`i stanice poznate kao mezenhimalne stromalne stanice, sli~ne onima u ko{tanoj sr`i. Samo su one u umnjacima puno dostupnije, pokazala je to nova japanska studija. Za razliku od ko{tane sr`i, do zubne pulpe je lako do}i, posebno do umnjaka, koje ve}ina ljudi ukloni. Mati~ne stanice izva|ene iz pulpe umnjaka pokazala se u se jednako u~inkovite kao i one iz ko{tane sr`i.

Odredite zadatke po prioritetu
Mo`da vam sljede}i savjeti mogu pomo}i da neproduktivan dan bude ispunjavaju}i
U nekim danima se probudite rano ujutro, napravite tonu posla prije ru~ka i uve~er imate osje}aj kao da ste taj dan maksimalno iskoristili. Za ve}inu ljudi takvi su dani ~e{}e iznimka nego pravilo. Mo`da ste malo zakasnili na posao, proveli jutro u odga|anju, trebali rije{iti hiljadu sitnih, ali hitnih poslova ili vas je ne{to prekidalo svakih pet minuta. Ako vam se ~ini da vam dan curi kroz prste, mo`da vam sljede}i savjeti mogu pomo}i u tome da neproduktivan dan pretvorite u potpuno ispunjavaju}i. Naj~e{}e su nam dani neproduktivni zbog toga {to obavljamo zadatak za zadatkom kako se pojavljuju. To je neefikasan na~in rada. Tada se naj~e{}e obavljaju poslovi niskog prioriteta jer su najjednostavniji i najo~itiji. Kada imate osje}aj neproduktivnog dana, zaustavite se na pet minuta. Zatvorite email program i preglednike. Razmislite {to danas `elite posti}i? Zapi{ite poslove koje biste danas voljeli napraviti i poslo`ite ih po va`nosti. Mo`da bi bilo dobro u popis uvrstiti i obavezu koju ve} dugo odga|ate, primjera radi, telefonski poziv, upisivanje na te~aj ili seminar. Kada se nalazite usred neproduktivnog dana nemojte gubiti vrijeme i energiju na osje}aj krivnje. Na njega pogledajte kao na priliku da nau~ite ne{to o uslovima u kojima funkcionirate najbolje. Poku{ajte prona}i odgovore na ova pitanja: Kada su stvari krenule u krivom smjeru? [to me je omelo? [to sam trebao u~initi druga~ije? [to bi mi pomoglo da vratim fokus? Nema ni{ta lo{e u pogre{kama, one su odli~ne prilike pomo}u kojih mo`emo eliminirati stvari koje ne idu u na{u korist.

Antikancerogeni u~inak
Nau~nici odavno znaju da odre|ene vrste gljiva imaju antitumorski u~inak. Me|utim, {to je s lako dostupnim bijelim {ampinjonima? Najnovije istra`ivanje pokazalo je i da bijeli {ampinjoni poti~u aktivnost kriti~nih stanica u imunolo{kom sistemu organizma. [ampinjoni poti~u imunolo{ki sistem pove}avaju}i proizvodnju proteina, koji se bore s uzro~nicima bolesti. Spomenute gljive imaju pozitivan utjecaj na stanice imunolo{kog sustava klasificirane kao dendriti~ke stanice. One mogu proizvesti bijele krvne stanice poznate kao T-stanice koje su odlu~uju}e za jak i zdrav imunolo{ki sistem. Dendriti~ke stanice deaktiviraju i uni{tavaju mikroorganizme poput bakterija i virusa ili antigena. One mogu igrati va`nu ulogu u borbi protiv raka. Efekt podizanja imuniteta zahvaljuju}i {ampinjonima povezan je s njihovom koli~inom, dakle, vi{e gljiva izra`eniji imunolo{ki odgovor.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Hit model za tmurne dane
Ako postoji boja koja se sla`e sa gotovo svim jesenskim nijansama te je istovremeno upe~atljiva i topla, to je divna jarko crvena. U sivilu i tamnim nijansama, koje obi~no do mi ni raju je sen skim danima, crvena je boja idealna da razbijete monotoniju, koja vlada ulicama gradova. Ako je spojite sa svojim najdra`im jesenskim hit komadima garantirano }e vas u~initi primjetnom i izuzetno stylish. Elegantan kaput crvene boje odli~no }e izgledati u kombinaciji sa nespojivim ostatkom, ultra skinny ko`nim hla~ama, pomalo trashy leopard T-shirticom i trenutno jako popularnim ~izmama na punu petu. Ako se `elite za{titi od vjetra i ki{e nabavite zgodan {e{ir, a na ruke stavite mini ko`ne rukavice.

Pogled u obliku dima

Crna rolada
Potrebno:
Za tijesto: 5 jaja 5 ka{ika {e}era 5 ka{ika bra{na 2 ka{ike ulja 2 ka{ike mlijeka 2 ka{ike kakaa 1 vanilin-{e}er pola pra{ka za pecivo Za kremu: 1 puding od ~okolade 30 dkg slatkog vrhnja • 1 ~okolada za kuhanje • 1 kremfiks

Priprema:
Jaja, oba {e}era i ulje izmiksati u ~vrstu smjesu. Dodati mlijeko, kakao, bra{no pomije{ano s pra{kom za pecivo, izmije{ati, saliti u lim na koji smo stavili papir za pe~enje. Pe}i u pe}nici koju smo zagrijali na 180 stepeni, oko dvadeset minuta. Pe~eni biskvit dok je jo{ vru} zamotati u roladu s papirom na kojem smo pekli. Ostaviti da se tako hladi. Pripremiti kremu tako {to prvo puding skuhate po uputi, skinuti s vatre i u njega umije{ati izlomljenu ~okoladu za kuhanje. Izmutiti slatko vrhnje i kremfiks i pomije{ati u ohla|eni puding. Dobro ujediniti u glatku smjesu, premazati kola~ i ponovo zamotati u roladu, ukrasiti kola~.

Kako posti}i pogled u oblaku dima? Na lice najprije nanesite podlogu. Budu}i da }ete koristiti tamno sjenilo koje }e se rasipati po licu ispod o~iju, na taj dio nemojte jo{ staviti podlogu, to u~inite kasnije. Na kapke tako|er nanesite malo podloge ili ih osjen~ajte sjenilom boje ko`e. Zatim ih obrubite crnim tu{em ili olovkom, {to bli`e liniji trepavica. Crtu mo`ete ubla`iti posebnom spu`vicom na olovci ili obi~nim {tapi}em za u{i. Sjenilo nanesite na cijeli kapak, krenite od linije trepavica prema pregibu kapka, zatim vanjski rub o~iju, te vanjski donji rub kapka. Mo`ete odabrati neku sme|u nijansu, sivu (srebrnu), ljubi~astu, tamno zelenu ili tamno plavu... Pratite liniju oka, naneseno sjenilo bi trebalo biti ovalnog oblika. Odli~an efekt “dubokog“ oka posti`e se nano{enjem svijetlog sjenila na unutarnji rub oka. Gornje i donje trepavice nama`ite {to crnijom maskarom i to u dva sloja.

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE Kinect igre

KORAK NAPRIJED Nintendo Wii Remote plus
Kombinacija Wii Remote i Wii Motion plus daje Wii Remote Plus koji je dizajniran da kombinuje najbolje karakteristike dva kontrolera u pojedina~nom paketu. Najbolja stvar je da za razliku od svojih prethodnika, ova verzija ne zahtijeva da u pitanju bude samostalni kontroler. Po pitanju dimenzija ovaj kontroler je sli~an standardnom Wii Remote i mo`e da bude kombinovan sa standardnim Wii periferijama kao {to su Nunchuk i Classic kontroler. Wii Remote Plus je veoma ta~an sa istinskom reprodukcijom pomijeranja ruke ili zgloba. Kontroler }e biti dostupan na odre|enim evropskim tr`i{tima od 5. novembra. Za sada nema naznaka o cijeni.

45

Seagate GoFlex drive
Seagate je na~inio jo{ jedan korak naprijed u nadmetanju sa konkurentima kada je u pitanju pove}anje gustine hard driveova. Naime, ova kompanija je na~inila izmjenu u okviru svog 1TB FreeAgent portabl drivea 2.5“ forme. Ovaj drive je ranije u sebi sadr`avao tri plo~e od kojih je svaka bila gustine 334GB/plo~i. Sada je stigao novi model istog kapaciteta koji umjesto tri ima dvije plo~e ~ija je gustina 500GB/plo~i. Pretpostavlja se da je u okviru ovog kompaktnog eksternog drivea Momentus drive koji jo{ nije zvani~no predstavljen, ~ije se plo~e obr}u brzinom od 5400 o/min i koji karakteri{e 3Gbit/s SATA interfejs i 8 ili 16MB Cache memorije.

Microsoft je najavio da }e 19 igara biti spremno za objavljivanje zajedno sa novim Kinect dodatkom za Xbox 360 konzolu. Pojavljivanje Microsoft Kinecta se o~ekuje narednog mjeseca. Ovaj kontroler pokreta ne zahtijeva da za igranje uop{te koristite ruke, a igre koje }e se pojaviti pokrivaju sport, fitnes, avanture i trka~ke naslove. Rukovodioci Microsofta se nadaju da }e ovaj izbor igara biti dovoljan da navede potencijalne kupce da izdvoje novac i kupe novi kontroler. Tako|er, Microsoft se nada da }e ovim potezom Xbox postati prava porodi~na konzola sa zanimljivim naslovima za svakog ~lana porodice.

Novi Windows za automobile
Microsoft je iskoristio sajam automobila u Detroitu da najavi da je zavr{io rad na najnovijem izdanju verzije svog operativnog sistema namijenjenog automobilima. Aktuelnu verziju koristio je veliki broj proizvo|a~a automobila, od kojih je najzastupljeniji Ford, koji ga koristi za pokretanje Ford Sync. Najnovija verzija operativnog sistema za automobile nosi naziv Windows Embedded Automotive 7. Novi softver je baziran na najnovijoj verziji Microsoftove Tellme tehnologije za prepoznavanje glasa kao i verzije Silverlighta.

Panda Security

Bezbjednosna aplikacija

za Mac ra~unare
Panda Security, koja proizvodi bezbjednosni softver, predstavila je za{titni program za Appleove ra~unare Mac. Iako do sada nije bilo zna~ajnijeg {irenja zlonamjernog softvera za Mac platformu, u kompaniji Panda tvrde da su prikupili 5.000 zlonamjernih programa i rutina koje su namijenjene napadu na Appleove ra~unare, a predvi|aju da }e se njihov broj uve}ati. Ra~unari Mac trenutno ~ine oko 10 posto tr`i{ta sa tendencijom rasta. Kada njihov udio do|e na 15 posto, Panda predvi|a da }e do}i do naglog {irenja zlonamjernog softvera i napada hakera na ovu platformu. U me|uvremenu, ve} postoje makro virusi koji istovremeno ugro`avaju vi{e platformi. ^ak iako Mac ra~unar nije meta napada, mo`e poslu`iti za {irenje zaraze putem elektronske po{te. Zbog toga je i nastao Panda Antivirus za Mac. Nova aplikacija skenira datoteke i e-po{tu tra`e}i poznate zlonamjerne programe za Mac, Linux i Windows platforme. Aplikacija mo`e skenirati i iPhone, iPad ili iPod ukoliko su povezani sa ra~unarom kao prenosivi diskovi. Panda Antivirus za Macintosh ra~unare mo`e se preuzeti sa zvani~ne lokacije, a cijena jednogodi{nje licence je 50 dolara.

SKENIRA Nova aplikacija skenira datoteke i e-po{tu, tra`e}i poznate zlonamjerne programe za Mac, Linux i Windows platforme. Mo`e skenirati i iPhone, iPad ili iPod

Samsungovo rje{enje nao~ala3Dza nu`no su 3D Nao~ale za prikaz slike
zlo te su u Samsungu odlu~ili ponuditi nao~ale za gledanje 3D-a i za one koji nemaju savr{en vid. Dosad su korisnici s dioptrijom nosili dva para nao~ala, svoje, pa iznad i one za 3D, no to bi uskoro trebala biti stvar pro{losti. Kompanija sara|uje s opti~arima, tako da bi dva okvira nao~ala za mnoge trebala biti stvar pro{losti. Na isporuku nao~ala ~eka}e se sedam dana, a cijene i datum po~etka primanja narud`bi nisu jo{ objavljeni.

Asus K72JR

NOTEBOOK
srednje klase
Asus K72JR je moderno dizajniran notebook iz srednje klase sa dvojezgarnim Pentium proceosorom, 3 GB DDR3 radne memorije, integrisanom Intel grafikom koja za prikaz koristi veliki 17,3in~ni ekran. Sliku oplemenjuje Video Magic tehnologija za pobolj{anje reprodukcije DVD materijala i Asus Splendid color inteligence tehnologija. Automatska kontrola rada ventilatora obavlja se preko Power4Gear sistema, tako da je K72F prili~no tih u radu, a povr{ina u kontaktu sa dlanovima se ne zagrijava kao kod nekih drugih modela. Ovaj model ima tastaturu tipa chiclet, a multitouch pad mu podr`ava automatsku detekciju pritiska dlanom, tako da se pokaziva~ privremeno zamrzava dok su ruke zauzete radom na tastaturi. Bezbjednost je poja~ana tehnologijom prepoznavanja lica, a zvuk je premium klase i potpisuje ga Altec Lansing. Asus K72JR ko{ta oko 530 eura.

RailWorks 2 besplatan
Oni koji ~esto posje}uju Steam vjerovatno su primijetili hrpu dodataka za `eljezni~ku simulaciju RailWorks. Ako je posjedujete zanima}e vas da je prije nekoliko dana objavljena nova verzija RailWorks 2 Train Simulator koju }e vlasnici prethodne dobiti besplatno, dok je nove vlakovo|e mogu kupiti uz promotivni popust od 50 posto do 25. oktobra. Ekipa Railsimulator.com ka`e da RailWorks 2 predstavlja najve}i napredak u simulacijama `eljeznice, te da uz re gu lar ne na do gra dnje i do da tne sadr`aje predstavlja nepresu{an izvor zabave za sve `eljezni~e entuzijaste.

46

FELJTON

srijeda, 5. maj ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

Ameri~ki rad` - Oslobo|enje ili dominacija (27)

La`ni Osama
sa videotrake
Pi{e: Eric MARGOLIS

Obavje{tajna slu`ba SAD-a bila je uvjerena da su napadi planirani i izvr{eni od Pakistanca Halida {ejha Muhammeda
trebadokazati, ne postojinikakvasumnja u pogledunjegoveporuke, niti je sporno da je Bin Ladenznao za njih i bio vrloblizakljudimakoji su ih izveli, ~ak ako ih sam on nije direktnoplanirao. Ali, u jednojdrugoj zbunjuju}oj poruci, {panski sud je optu`io grupu Sjevernoafrikanaca za sau~esni{tvo u napadima 11. septembra, koju je smislila jedna d`ihadisti~ka}elija u Hamburgu, u Njema~koj, a izvr{ilasamoubila~ka grupakomandosa, bazirana u SADu, ~ijih su petnaest od ukupno devetnaest~lanovabiliSaudijci. Ovim se, naravno, postavlja pitanje koliko je Bin Laden, koji se skrivao u Afganistanu, bio aktivnouklju~en u zavjeru? Ili je on jednostavnopoku{ao preuzeti zasluge za napade nakon izvr{enog djela? Ubrzo nakon 11. septembra, dr`avni sekretar Colin Powell obe}ao je da }e objavitibijelipapir s detaljima Bin Ladenovekrivice za napade. Interesantno je da taj papir nikada nije objelodanjen. Prema ameri~koj Komisiji zadu`enoj za doga|aje 11. septembra, Pakistanac Halid {ejh Mu-

Slava ili sramota Osame bin Ladenabrzo se pro{irila po svijetu kao posljedica napada na New York i Washington11. septembra. Mo}ne Sjedinjene Dr`ave bile su duboko poni`ene, a njihovarepublikanska administracija, o{tra na rije~ima, uhva}ena je na spavanju dok je bila na stra`arskoj du`nosti. I dan-danas je neizvjesno da li je OsamabinLadenzaista bio arhitekt napada 11. septembra u kojem je ubijeno 2.973-oje ljudi, ne uklju~uju}i otmi~are aviona. U pro{losti je Bin Laden, kojiu`ivareputaciju istinoljubivosti, opetovano negirao da stoji iza napada. Ali, on je ~ak i ~e{}e odobravao i hvalio napade 11. septembra u razli~itim govorima i na snimcima. Obavje{tajna slu`ba SAD-a bila je uvjerena da su napadi planirani i izvr{eni od Pakistanca Halida {ejha Muhammeda, koji je nakon dvogodi{nje izlo`enosti fizi~koj i psihi~koj torturi, pred vojnim sudom u Guantanamu na Kubi, u martu 2007- priznao da ih

je on planirao. Da li je Halid {ejh Muhammed ili je Osama bin Laden stajao iza napada, ili obojica, ostaje nepoznato. Na jednojvideotraci iz 2004., koju su ameri~kesnage“otkrile“ u Afganistanu, a za koju vjerujem da je koristila la`nu osobu da predstavi Bin Ladena, vidi se kako on likuje zbognapada i pokazujerukomkako se jedan od avionaobru{io na toranj Svjetskog trgova~kog centra (World Trade Centera). S obzirom na to da sam sreopravogOsamu bin Ladena, uvjeren sam da je ~ovjek na traci, koji je bio dalekote`i i {ireglicanego Bin Laden, bio la`niOsama. Ciljtrake bio je uvjeritiameri~kupubliku u Bin Ladenovu krivicu.

Odgovornost
Ipak, na drugim videotrakama ~ini se da Bin Ladenprihvataodgovornost za napade. Na jednojvideotraci iz oktobra2004., vidi se Bin Laden u razgovoru s trojicomotmi~ara. U drugim govorima, Bin Laden je pohvalionapade11. septembra, i zavjetovao se da }e “iskrvaritiAmeriku do propasti“ upozoravaju}i pri to,

Eric S. Margolis je istaknuti kanadski i ameri~ki novinar, kolumnista Herald Tribunea, Los Angeles Timesa, Times of Londona, Gulf Timesa, Khaleej Timesa i Dawna. Poznati je vanjskopoliti~ki komentator i vojni analiti~ar. Saradnik je Me|unarodnog instituta za strate{ke studije u Londonu i Instituta za regionalne studije u Islamabadu. Margolis je novinski i televizijski analiti~ar zbivanja na azijskom kontinentu i u islamskom svijetu. Izvje{tavao je u svojstvu ratnog dopisnika o 14 ratova u svijetu, me|u ostalima o ratu u Namibiji, Angoli, Ju`noj Africi, Mozambiku, Sinaju, Afganistanu, Ka{miru, Indiji, Pakistanu, Salvadoru i Nikaragvi. Eric Margolis je 1999. godine objavio knjigu “Rat na krovu svijeta” koja je 2005. prevedena i na na{ jezik. Progla{ena je naj, boljom knjigom o vanjskoj politici na po~etku 21. stolje}a. Koriste}i model britanske imperijalisti~ke hegemonije u Aziji, on u ovoj knjizi istra`uje da li Zapad rizikuje reprizu Britanskog rad`a ili se suo~avamo s potpuno novim svjetskim poretkom. U ovoj knjizi Margolis analizira korijene bijesa i mr`nje muslimanskog svijeta prema Zapadu. Ameri~ki rad` na na{ jezik prevela je Nazifa Dilberovi} - Sav~i} i knjiga je objavljena u izdanju izdava~ke ku}e Bookline iz Sarajeva. me, “Amerikanci ne}e imati mira dok se ne uspostavi mir u Palestini“ . La`ne videotrake i falsifikati bili su omiljena specijalnost sovjetskog KGB-a i njegovog nasljednika koji je djelovao u Afganistanu, FSB-a. Videotraku su, navodno, ~lanovi Sjevernog afganistanskog saveza (a njih je podr`avao FSB) pokojnog Ahmeda Saha Mesuda, dugogodi{njeg “regruta“ starog sovjetskog KGB-a, dali CIA-i. Iako Bin Ladenovudirektnukrivicu za napade 11. septembra tek

Indija golim okom (6)

Pobuna iz 1857. godine
Nezadovoljstvo naroda bahato{}u britanske imperijalne sile je sredinom 19. vijeka bilo na vrhuncu. ^ekao se povod da do|e do erupcije pobune, a vojne vlasti Isto~no-indijske kompanije su se potrudile da napetost izme|u lokalnih vojnika i britanskih oficira dovedu do usijanja
Pi{e: Kemal MUFTI]

Pobuna iz 1857. godine je jedan od prelomnih trenutaka indijske historije. Njen po~etak je ozna~en okretanjem lokalnih pripadnika oru`anih snaga Isto~no-indijske kompanije protiv svojih kolonijalnih gospodara. Na terenu je to zna~ilo pobunu vojnika, koji su bili doma}i ljudi, protiv oficira Engleza, a potom i svih drugih stranaca i njihovih lokalnih sluga i simpatizera. Pobunjenici su dobili veliku podr{ku naroda. Do{av{i u Delhi iz 75 kilometara udaljenog Meruta, u kojem je sve po~elo, pobunjenici tra`e i dobijaju blagoslov mogulskog vladara [aha Zafara kako bi svom ustanku dali legalitet. Ako je suditi prema realnom odnosu snaga, ovaj blagoslov bi se mogao nazvati i iznu|enim, jer Zafar i nije imao velikog izbora. Cilj pobunjenika je bio protjerivanje iz Indije britanske, ali i drugih kolonijalnih sila, tako da je njihova mr`nja pro{irena i na

sve strance, prije svih Evropljane, koji su boravili u Indiji. Nezadovoljstvo naroda bahato{}u britanske imperijalne sile je sredinom 19. vijeka bilo na vrhuncu. ^ekao se je povod da do|e do erupcije pobune, a vojne vlasti Isto~no-indijske kompanije su se potrudile da napetost izme|u lokalnih vojnika i britanskih oficira dovedu do usijanja. Povod ustanku se je na{ao i on je bio odbijanje vojnika, Hindusa i Muslimana, da zubima kidaju omot municije za nove pu{ke, kako im je to bilo nare|eno. Problem je bio u tome {to je municija bila zamotna u papir impregniran svinjskom ma{}u ili kravljim lojem. Vojnici su prisiljavani da ~ine ne{to {to im vjera zabranjuje, a oni koji bi odbili nare|enje su ka`njavani pred vojnim sudom na kazne od deset godina zatvora. Hindusi i Muslimani su svoje zajedni{tvo interpretirali i kao otpor kr{}anskim okupatorima, {to je dodatno poja~alo mr`nju prema strancima. Treba napomenuti i da su

ovom doga|aju prethodile brojne drakonske kazne kojima su ka`njavani lokalni vojnici i, nakon vi{egodi{nje napetosti, kap je prelila ~a{u.

Ujedinjeni u pobuni
Istra`iva~i vremena koje je prethodilo pobuni govore o promjeni britanske politike prema Indiji u vremenu dvadesetih i tridesetih godina 19. vijeka. Do tog vremena nije blo neobi~no da Britanci koji su `ivjeli u Indiji u~e i govore lokalne jezike i stupaju u brak s Indijkama. Zaokretom u

politici kolonijalne sile takvih veza je bilo sve manje i dvije zajednice su imale sve manje dodirnih ta~aka -Britanci su u~eni da su gospodari Indijcima i da se njihova me|usobna komunikacije zavr{ava na tom odnosu. Jaz izme|u dviju zajednice je postajao sve dublji. U vojsci je to zna~ilo da britanski komandni kadar upravlja ljudima ~iji jezik ne razumije, a koji su trebali ginuti za njihove kolonijalne interese. U ljudima se skupilo previ{e nezadovoljstva. Visoka napetost i ustanak su u prvi mah uve-

liko iznenadili kolonijalnu vlast, nau~enu da je sve ono {to ona radi u interesu naroda kojim su se nametnuli kao gospodari. U vrijeme pobune iz 1857. godine Hindusi i Muslimani, ujedinjeni u pobuni protiv kolonijalne sile, bili su daleko brojniji od svojih neprijatelja i ispo~etka je izgledalo da imaju imali velike {anse u ovoj borbi. Me|utim, slaba organizacija u redovima pobunjenika, poreme}enalinijakomandovanja, isku{enja plja~ke i brojni drugi problemi su doveli do sloma pobune. Izdaja u vlastitim redovima nije bio najmanji od tih problema, jer su Britanci svoje dou{nike imali i u samoj carskoj porodici. Sve ovo, uz ~injenicu da su pobunjenici protiv sebe imali najbolje organiziranu vojnu silu na svijetu, dovelo je do sloma pobune. Britanci su u po~etku bili zbunjeni `estinom ustanka i po~etnim gubicima. Potom su brzo zbili redove i pokazali {ta mo`e organizirana i vje{to vo|ena sila u~initi. Paunov tron, kako je na-

Foto: Ivica PRANJI]

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 25. oktobar 2010.
suprotstavljajupoliti~komdjelovanju SAD-a u njihovoj regiji. Mediji su odmah preuzeli temu“islamskogterorizma“ Ovo je . bila prva od brojnih velikih neistina koje }e se pojaviti, i jasan poziv na vjerski sukob. Bush je zaveo mnoge Amerikance da povjeruju da su gurnuti u vjerskokulturni rat, sukobcivilizacija, ili da su napadnuti od muslimanskih lu|aka. Koliko god Osama bin Ladenmrziomnogestvari o Americi, ostatakmuslimanskog svijeta sigurno ne osje}a tako. Uprkos `estokom protivljenju politi~komdjelovanju SAD-a, u muslimanskomsvijetu i dalje je postojalo divljenje prema ameri~kojkulturi, prirodnimljepotama i prijateljskinastrojenimvelikodu{nim Amerikancima. U svojimopro{tajnimrije~ima otmi~ari su jasno rekli da idu u smrt, ne zbog vjerskih razloga, ve}da kazneSjedinjeneDr`ave zbog njihove podr{ke Izraelu i patnjikoje su nanesenePalestincima. Kao {to je CIA-in Michael Scheuer, kojinijeprijateljd`ihadisti~keborbe, primijetio- napadi su bilirezultatpolitikekoju su SAD dugi niz godinaprovodile u muslimanskomsvijetu, ukratko, zbog svega “{ta smo im radili“ . Drugim rije~ima, radilo se o osveti. Dok su mnogi muslimani sna`no osudili napade na civile 11. septembra, postojalo je ogromno veselje {irom Tre}eg svijeta da je Amerika ka`njena zbogsvogpoliti~kogdjelovanja. (Sutra: Bushov rat protiv islama)

FELJTON
Frana~ki vladar [arl te{ko porazio Saracene u bici kod Poatjea i time definitivno zaustavio njihov prodor u zapadnu Evropu, {to mu je donijelo nadimak ^eki}. gleski pisac D`efri ^oser, tnik 1400.Umro ensmaglesjukeseknji`evnosnijimza~eve moderne en ti. Njego “Kenterberijske pri~e“ tra najzna~aj djelom engleske srednjovjekovne knji`evnosti. En zi Stogodi{ ra pod ko 1415.biciglekrauAzenkurira, njemnivejetu,te`akcusmandom lja Hen ja V, na li poraz Francuzima u kod na sje ru Fran ke.

47

732.

NA DANA[NJI DAN

Pablo Pikaso

Napad na New York

hammed, bio je klju~ni planer napada. Izvor finansiranja ove operacije nikada nije otkriven, zaklju~ila je Komisija, koja je nastojalapovratitiugledBushoveadministracije i dobarglasnacionalnog savjetnika za sigurnost, Condoleeze Rice, koji su ignorirali ili odbacivali niz opetovanih upozorenja o neminovnimnapadima. Kao {to je prethodno re~eno, upravo prije 11. septembra administracija je smanjila bud`et Ministarstva pravosu|a za antiterorizam. Komisija, sastavljena od republikanaca i demokrata, propustila je proglasiti bilo kojeg vi{eg zvani~nika u administraciji odgovornim za napade i slo`ila se s Bijelomku}om da oni nisumogli biti predvi|eni.

Teorije zavjere
Za muslimanski svijet pitanje krivnjeOsame bin Ladenaostaje nerije{eno. U danima nakon napada postojala je ra{irena, duboka su}ut diljem muslimanskog svijeta zbog gubitka i

patnje Amerike, a isto tako i bijes da su muslimani po~inili takou`asanzlo~in nad civilima. Bilo je mnogih koji jednostavno nisu mogli prihvatiti tu ~injenicu, pa su povjerovali u teorijezavjere da su Izraelcismislilinapade, ili da se radilo o la`nim operacijama koje su smislili ameri~ki neokonzervativci. Anketepokazuju da uznemiravaju}evelikibrojAmerikanacatako|ervjeruje u teorijezavjere. AnketaScrippsHoward/Washington Posta utvrdila je da je u septembru2006., 36% od preko 1.000 ispitanika bilo uvjereno da je ameri~ka vlada stajala iza napada 11. septembra, ili je dozvolila da se dese. Ubrzo nakon 11. septembra predsjednikGeorgeBushizi{ao je u javnost i rekaoAmerikancima da su napadnuti od muslimana “koji mrze va{e slobode, na{udemokratiju“ Predsjednik . i vi{izvani~nicijasno su stavili do znanja da su novi neprijatelji Amerike muslimani, ne samo Arapi i Pakistancikoji se `estoko

1881. Ro|en {panski slikar i vajar Pablo Pikaso, jedan od najve}ih i najuticajnijih umjetnika 20. vijeka. Sa @or`om Brakom Holandski moreplovac Dirk Hartog na putu prema Javi otkrio zapadne obale Australije. napravio prekretnicu u evropUmro italijanski matemati~ar i fizi~ar Evanskom slikarstvu gelista Tori~eli, savremenik i nastavlja~ Galistvaraju}i novu lejevog djela, izumitelj `ivinog barometra. koncepciju obliRo|en njema~ki filozof Kaspar [mit, poznat ka i prostora, jekao Maks [tirner. Ideolog anarhizma, ~ije je dan od najdjelo “Jedini i njegova svojina“ izazvalo burnu reakciju zna~ajnijih gra|anske inteligencije, pa je jedno vrijeme bilo zabranjeno. predstavnika Srpski knez Milo{ Obrenovi} postigao spokubizma.
U Portugaliji na prijesto stupio kralj Manuel I Sre}ni. Finansirao istra`iva~ke poduhvate moreplovaca Vaska da Game, Pedra Alvareza Kabrala i drugih, ~ija su otkri}a potom postala portugalske kolonije, a Portugalija svjetska pomorska i kolonijalna sila. Tokom njegove vladavine iz zemlje protjerani Jevreji i Mavari.

1495. 1616. 1647. 1806. 1815.

razum s vezirom Beogradskog pa{aluka Mara{li Ali-pa{om o mje{ovitoj srpsko-turskoj upravi, ~ime je zavr{en oru`ani dio Drugog srpskog ustanka. aus kom zitor, nis i 1825.Ro|enstahantrijskiussi~nepobe~ke violirecetara“,dijeri-gent Jo [tra Mla|i. “Kralj val dan od glavnih pred vnika kla ope te.

francuski po tor @or` Bize, autor 1838.Ro|enoperske scekom~ijeziod prvo izvo|enje opere “Karmen“, jednog remek-djela francuske i svjetske ne, je 1875. nai{lo na lo{ prijem publike i kritike. mjesta Vitorio Ve od 1918.Kod bra pobjetaka uItalineto po~ela jednazortu, posljednjih bi Prvom svjetskom ra zavr{ena 3. novem dom jana nad ve} de ganizovanom austrougarskom vojskom. Vlade Njema~ke i Italije potpisale tajni protokol o uzajamnoj pomo}i, kojim je formirana osovina Rim-Berlin.

Posljednjih godina Indija zaokuplja pa`nju medija kao jedan od najpropulzivnijih ekonomskih sistema na svijetu. Me|u dalekoisto~ne zmajeve, kojima ve} vi{e od dva desetlje}a dominira Kina, umije{ao se i indijski slon, snagom i uporno{}u koja obe}ava. Zapad polako, ne uvijek rado, prihvata ovu neminovnost. Rado se prihvataju robe koji dolazi iz ovog dijela svijeta, a vrlo sporo spoznaje da se njegova geopoliti~ka, posebno ekonomska pozicija, mijenja iz dana u dan. Stereotipi, ~esto potpuno proizvoljni, ustupaju mjesto impresivnim i provjerljivim podacima. To olak{ava razumijevanje interesa javnosti za ovim dijelom svijeta i potrebe njegovog studioznijeg prou~avanja. Cilj feljtona je da ~itaocu ponudi okvir za razumijevanje ovih fenomena i potakne njegovu znati`elju. Autor je po obrazovanju sinolog. Studij kineskog jezika i knji`evnosti je zavr{io na Univerzitetu u Pekingu, a postdiplomski studij na Univerzitetu u Parizu. U Indiji je boravio kao ambasador BiH od aprila 2006. do jula 2009. godine. Tokom diplomatskog boravka u Indiji, uz redovan posao, nastavio je bavljenje azijskim studijama, koje su, pored Indije i Kine, uklju~ivale odnose u regionu, njihove uzajamne, ali i globalne utjecaje na ekonomskom, kulturnom i politi~kom planu. zivan mogulski prijesto, i definitivno je postao svojina novog - starog osvaja~a. Britanci su, kao pobjedni~ka sila, Zafara osudili na progon u Burmu, gdje je 1862. godine i umro. Progon nije zna~io slobodu, nego neku vrstu ku}nog pritvora, daleko od Delhija, a u kojem su ~uvari opet bili Britanci. kolja koje Indija i svijet pamte. @rtve osvete su bili ne samo zarobljeni pobunjenici, nego i civili. Masovnim egzekucijama je prethodilo temeljito plja~kanje imovine, prije svih drugih stanovnika Delhija, koji je bio jedan od velikih poslovnih centara Istoka. Na meti odmazde je bila elita indijskog dru{tva, posebno oni njeni pripadnici koji su stali na stranu pobunjenika. Uobi~ajena kazna je bila smrt vje{anjem. O stradanju obi~nog svijeta ne treba ni go-

Odmazda i pokolj
Kada su shvatili da su pobijedili, Britanci su, u znak odmazde, izvr{ilijedan od najve}ihpo-

voriti. Onemogu}avanje pristupa vodi i hrani i uni{tavanje stambenog fonda, glad i bolest su dodatno ote`ali ionako katastrofalne `ivotne prilike. Kolonijalni gospodari su, na svoj na~in, odlu~ili dodatno kazniti ~itavo dru{tvo. Dubinu traume u indijskom dru{tvu koju je ostavila pobuna iz 1857. godine je mogu}e ilustrirati i ~injenicom da je Vlada Republike Indije tek 2007. godine, na 150. godi{njicu doga|aja, odnosno povodom 60. godine sticanja nezavisnosti, nizom manifestacija komemorativnog karaktera, odr`avanjem okruglih stolova i objavljivanjem prigodnihpublikacija te centralnom sve~ano{}u u glavnom gradu odala po~ast onima koji su se podigli protiv kolonijalne sile i brojnim `trvama represalija koje su potom uslijedile. U svojoj knjizi o Posljednjem Mogulu (The Last Mughal), histori~ar Villiam Dalrymple ukazuje na ~injenicu je ovaj period u indijskoj historiografiji jo{ uvijek poput crne rupe i da je njemu posve}en mali istra`iva~ki napor. U novije vrijeme se situacija mijenja i kad je rije~ i indijskim i stranim istra`iva~ima kolonijalne pro{losti ove zemlje. (Sutra: Osnivanje Indijskog nacionalnog kongresa)

2002. Umro britanski glumac Ri~ard Heris u Libija postala dio Italije. 72. godini u Londonu. Zapam}en je po Provode}i blokadu Jugoslavije poslije rezolucije Informbiroa, SSSR otkazao gostoulogama u filprimstvo ambasadoru SFRJ u Moskvi, {to su potom u~inimovima „Nepole ostale zemlje komunisti~kog bloka. Blokada Jugoslavije mirljivi“, „Gladitrajala do 1955. jator“, te u oba nastavka „Harry Egipat, Jordan i Sirija osnovali jedinstvenu Pottera“. vojnu komandu radi koordinacije odbrane od

1936. 1938. 1949. 1956.

Ri~ard Heris

izraelskog napada.

General na 1971.Tajvan. na skup{tiKinuUjedinjenih nacijanizaciodlu~ila da primi u svjetsku orga ju i da isklju~i Trupe okupi ka sku dr`avu Grena {to lje ske sna 1983.udar. SAD-a du porale suripvi~arostrvskuge izvele dr`avni PTT saobra}aj BiH dao prve re 1993.JP{tanske marke noveizdr`ave BiH. dovne po ci tog sa Ar RBiH oslobo 1994.BorgoPeneplakorpurarila{temije jeg je srpska dili Grabe{ki to, upo s ko vojska vi{e od dvije di granati Biha}. Sa vu u 74. go 1995.U plorajeta, knji`evnikdiini, umro Osmandi\iki}, di ma knji`evni prevo lac. Spli go umro 1995.Upublitu uta72.ljendini,Smoje. istaknuti novinar i cis Mi ko osno razuma Izra i Pa 1995.Naskebotruvu spoorgapozacije elapaizleslesdatinske oslo dila~ke ni o tinskoj sa moupravi, izrael pe po~ele vla~enje gra D`enin, na okupiranoj Zapadnoj obali. SFOR uhapsio bosanskog 1999.BiH,{epo~injene 1992.{ki dineSrbilona Damirara-raDo na, kojeg je Ha tribunal optu`io za tne zlo~ine u go u goru Ke term kod Prijedora. Osu|en na pet godina zatvora. ^e~en otmi~ari u dnom moskov 2002.sedmeskiljudi iod 30jesada dr`ali okonaskom lapozori{tu vi{e ti 700 ta ca, oslobodili ro pristali tokom da oslobode sve strance. su mu manskih stra ta 2004.U 84kobube. lislijom na judemonlandana`ivots izvojskom i po ci gu Taj gubile najmanje oso

Mihail Hodorkovski

2003. U Rusiji uhap{en milijarder Mihail Hodorkovski, na ~elu naftnog giganta Jukos. U maju naredne godine osu|en na devet godina zatvora zbog finansijskih malverzacija i utaje poreza.

48

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj predmeta: 07 58 St 006400 06 St Mostar, 25. 10. 2010. godine

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine
URBING d.o.o. Mostar — u ste~aju
Mostar BNR broj 21. tel: 063/495-400

OSLOBO\ENJE

Broj: I-1549/04. Sarajevo, 4. 10. 2010. godine. Op}inski sud u Sarajevu, sudija [u{i} Mustafa, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar, ul. Kralja Branimira br. 2 b, Mostar, protiv izvr{enika "SARABON" DD Tvornica ~okolada i kandita, Sarajevo zastupan po ste~ajnom upravniku, a njega zastupa punomo}nik Za}iragi} Fe|ad, advokat iz Sarajeva, radi izvr{enja, prodajom nekretnina izvr{enika, van ro~i{ta, 4. 10. 2010. godine donio je: I

Na temelju ~l. 101, 102, i 103. Zakona o ste~ajnom postupku („Slu`bene novine FBIH” br. 29/03 i 32/04), odluke Skup{tine vjerovnika donesene na izvje{tajnom ro~i{tu 29. 1. 2008. godine, o prodaji imovine ste~ajnog du`nika, te sjednice odbora vjerovnika odr`ane 20. 10. 2010. godine, na kojoj je odlu~eno o na~inu vr{enja te prodaje, ste~ajni upravitelj objavljuje:

J AV NO NADMETANJE
za prodaju imovine URBING-a d.o.o. Mostar u ste~aju, u prostorijama ste~ajnog du`nika u Ulici B.N.R. broj: 21 u Mostaru, za 30. 11. 2010. godine (utorak) sa po~etkom u 12 sati Predmet prodaje; Lot 1. - Poslovni prostor, u stambeno-poslovnom objektu „J” lamela „A1” u Mostaru Centar II izgra|en na K.^ 1433/7, ukupne povr{ine 194,70 m2 - Oznaka (broj) poslovnog prostora na crte`u..................................................................................„5” - Poslovni prostor se sastoji od; - podrum...................................................................................................................................35,60 m2 - suteren....................................................................................................................................49,50 m2 - visoko prizemlje ..................................................................................................................109,60 m2 Lot 2. - Poslovni prostor, u stambeno-poslovnom objektu „J” lamela „A1” u Mostaru Centar II izgra|en na K.^ 1433/7, ukupne povr{ine 79,90 m2 - Oznaka (broj) poslovnog prostora na crte`u..................................................................................„6” - Poslovni prostor se sastoji od; - podrum...................................................................................................................................32,40 m2 - suteren....................................................................................................................................47,50 m2 Detaljnije podatke o nekretnini koja je predmet prodaje, mo`ete saznati u dokumentaciji o imovini. Zainteresirani u~esnici u javnom nadmetanju obavezni su, kopiju dokumentacije o imovini zajedno sa Pravilima za prodaju imovine, preuzeti uz bespovratnu naknadu od 200 KM u prostorijama URBING d.o.o. Mostar, Ulica B.N.R. broj 21 u Mostaru. Navedena dokumentacija sa Pravilima mo`e se preuzeti svaki radni dan od 9 do 13 sati, u periodu od 25. 10. 2010. godine do 22. 11. 2010. godine. U istom periodu, uz prethodnu najavu na tel. 063/495-400, mo`e se izvr{iti i fizi~ki pregled imovine koja je predmet prodaje. Na~in prodaje: Ste~ajni upravitelj }e prodavati imovinu kao cjelinu, i to kombinacijom javnog prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda i usmenim javnim nadmetanjem. Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju: Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju samo oni zainteresirani kupci koji na ime osiguranja za predmetnu nekretninu uplate iznos od 10.000,00 KM. Zainteresirani su du`ni uplatiti navedeno osiguranje — depozit zaklju~no sa 23. 11. 2010. godine. Uplata osiguranja se vr{i na ra~un broj 1610200042230018 otvoren kod Raiffeisen Bank d.d. BiH u Mostaru. Dokaz o izvr{enoj uplati osiguranja, u~esnici su du`ni dostaviti Povjerenstvu za provo|enje javnog nadmetanja, u prostorijama ste~ajnog du`nika (Mostar, B.N.R. broj 21) osobno, zaklju~no sa 24. 11. 2010. godine (srijeda), a putem po{te zaklju~no sa 23. 11. 2010. godine (utorak). Uvjeti i postupak prodaje Cjelokupna imovina (svaki Lot posebno) prodaje se u vi|enom stanju i naknadne reklamacije se ne}e uva`avati. Pobjednikom javnog nadmetanja }e se smatrati onaj koji ponudi najvi{u cijenu, pod uvjetom da ta cijena dosti`e iznos rezervirane cijene, koju }e na dan odr`avanja javnog nadmetanja svojom odlukom utvrditi Odbor vjerovnika. Ugovori sa pobjednikom javnog nadmetanja se zaklju~uju u pisanoj formi. Potpisi osoba koje zaklju~uju ugovore moraju se ovjeriti kod nadle`nog organa. Ugovornu cijenu, umanjenu za iznos osiguranja, kupac imovine je du`an polo`iti u gotovom novcu na ra~un ste~ajnog du`nika, u roku 30 dana, ra~unaju}i od dana zaklju~enog javnog nadmetanja. Ukoliko najpovoljniji ponu|a~ ne uplati ponu|enu cijenu u odre|enom mu roku, gubi pravo na povrat upla}enog osiguranja, a predmet prodaje }e biti ponu|en slijede}em od dva najpovoljnija ponu|a~a na javnom nadmetanju. Sve poreze na promet i tro{kove uknji`be i prenosa snosi kupac. Strane fizi~ke i pravne osobe kao ponu|a~i moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta po osnovu reciprociteta me|u dr`avama pri stjecanju vlasni{tva, ili ispunjenje uvjeta za primjenu BiH Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BIH. Uvo|enje kupca u posjed kupljene imovine izvr{it }e se najkasnije u roku od 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Pravila prodaje Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju samo registrirani ponu|a~i. Detaljna pravila prodaje kao i ispunjenja uvjeta za u~e{}e i registraciju na javnom nadmetanju sadr`ana su u «Pravilima za prodaju imovine URBING d.o.o. Mostar - putem kombinacije javnog prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda i usmenog javnog nadmetanja”. Pristanak na primjenu ovih Pravila, u~esnici javnog nadmetanja moraju da ovjere svojim potpisom, o ~emu dokaz dostavljaju na sam dan odr`avanja javnog nadmetanja.

ZAKLJU^AK
ODRE\UJE SE TRE]A javna prodaja nekretnina vlasni{tvo izvr{enika i to: nekretnina z.k. ul. br. 6454 K.O. Gornji Butmir, k.~. 1414/10 ukupne povr{ine prizemlje od 1.352,38 m2 i sprat ukupne povr{ine 119,27 m2, vrijednosti 4.558.200,00 KM; nekretnina z.k. ul. br. 6028, K.O. Gornji Butmir, k.~. 1414/8, k.~. 1414/9, k.~. 1414/11, ukupne povr{ine prizemlje tvorni~ka hala 8.376,47 m2 i prizemlje prate}eg objekta povr{ine 189,88 m2, vrijednost 13.498.315,00 KM; nekretnina zk. ul. br. 6486, K.O. Gornji Butmir, k.~. br. 1414/12, ukupne povr{ine 1.776,72 m2, vrijednost 2.563.463,00 KM i nekretnina z.k. ul. br. 6472, K.O. Gornji Butmir, k.~. 1414/13, ukupne povr{ine 100,62 m2, vrijednost 185.482,00 KM,

-

na kojim nekretninama je uknji`ena dr`avna svojina, a upisan je nosilac prava raspolaganja izvr{enika, pretvorena u eta`nu svojinu u "A" popisnom listu,

za dan PONEDJELJAK, 15. 11. 2010. godine, u 10 sati i to:
Ro~i{te za prodaju nekretnina odr`a}e se u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu, soba br. 445/IV. II Tr`i{na vrijednost nekretnina iz ta~ke I ovog zaklju~ka utvr|ena je po izvje{taju o procjeni tr`i{ne vrijednosti nekretnina od 20. 2. 2010. godine, stalnog sudskog vje{taka za gra|evinu Azre Kurtagi} - Haskovi}, dipl. ing. gra|. III Na tre}em ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnina se mo`e prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost. IV Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 8 (osam) dana ra~unaju}i od dana prodaje. V U javnom nadmetanju iz ta~ke I ovog zaklju~ka kao kupci mogu u~estvovati samo osobe koje su prethodno dale osiguranje. Osiguranje iznosi 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM. Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju du`ne su prije po~etka ro~i{ta sudu predati dokaz o upla}enom osiguranju. Osiguranje se pola`e na depozitni ra~un Op}inskog suda u Sarajevu koji se vodi kod UNICREDIT BANK SARAJEVO, broj `irora~una 3389002208264956 sa naznakom broja predmeta. Ponu|a~ ~ija ponuda ne bude prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. VI Ovaj zaklju~ak objavit }e se na oglasnoj tabli Suda. Stranke mogu o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja.

POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nema mjesta pravnom lijeku.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 25. oktobar 2010.

OGLASI

49

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. subota nedjelja 07-20 07,30-19,00 07,30-15,30 08-16,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07,30-19,00 07,30-15,30 07-16 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-16 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07 20 07-20 08-16 08-18 08-16 08-20 08-15 08-20 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-18 08-15 08-17 08-16 07-17 08-19 08-16 07-17 08-17 08-17 08-17 08-17 07-20 07-20 08-20 08-19 08-19 08-18 08-18 07:30-19 08-16 08-17 08-18 07-14 07-14 08-15 08-15 08-18 08-18 08-15 08-18 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07 20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07,30-19,00 07,30-15,30

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Željezni~ka stanica Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Bra}e Begi} 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Mustafe Dovadžije 17 Sarajevo Trg solidarnosto 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo B.branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš Bogumilska 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Mehmed bega Sto~anina bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Zlatarska 12 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Univerzitetska bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Banovi}i Banovi}i Lukacav Borisa Kidri}a bb Gra~anica M.Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H.kapet.Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Alije Izetbegovi}a 44 Maglaj S. Omerovi}a - Cara 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H.kapet.Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM gara`u na Marijin dvoru u blizini Sarajevostana. Mob. 061/101097. IZDAJEM sobu studenticama, centar. Mob. 061/869-393. IZDAJEM dvoeta`ni stan na Ko{evskom brdu. Mob. 061/812-046. IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan na Ma rin dvo ru. Mob. 061/812-046. IZDAJEM namje{ten stan, poseban ulaz i drugi sadr`aj, 250 KM. Mob. 062/527-254. IZDAJEM namje{ten stan, 65m2, poseban ulaz, svi drugi sadr`aji, 250 KM. Tel. 538-364. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, kuhinja i kupatilo, strogi centar. Tel. 445306. IZDAJEM prazan renoviran dvosoban stan, stambena zgrada, cen. grij. kablovska. Mob. 061/136-286. IZDAJEM povoljno trosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i, Ilid`a — Lepeni~ka. Mob. 061/426-705. GRBAVICA, jednosoban renoviran, namje{ten stan, 400 KM pla}anje unaprijed. Mob. 061/550-916. IZDAJEM jednosoban manji stan, sve zasebno, Stari grad — Babi}a ba{ta. Tel. 033/447-691 i 061/809-763. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM sobu u centru sa centralnimn grijanjem, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677-582. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan, dvije jednokre ve tne so be, za stu den te. Tel. 033/225-074, 061/252-782. IZDAJEM namje{ten stan, 75m2, Cen tar - Ko {e vo, V sprat. Mob. 061/228IZDAJEM pos. prostor 170m2 na Dobrinji. Tel. 061/968-986. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223957 i 061/360-278. IZDAJEM manji dvosoban stan u centru na du`i period, zaposlenim osobama. Tel. 062/256-773. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini direkcije Energoinvesta, centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293. IZDAJEM gara`u na Marijin dvoru, 15m2, ul. Te{anjska (zgrada Viza za budu~nost). Mob. 061/273-995. IZDAJEM gara`u u Kranj~evi}evoj ulici (za manje automobile). Tel. 612956. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan samcu ili samici, centralno grijanje, u blizini ekonomije i prava. tel. 033/444843. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM konfornu namje{tenu garsonjeru u zasebnom objektu u centru grada - Mejta{, plin za jednu ili dvije osobe. Tel. 061/869-396. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod ho te la “Bris tol“. Tel. 065/225-420. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kom ple tno opre mlje na. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. POSLOVNI prostor, Jezero, 160m2, sve novo, parking. Tel. 033/667-727. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. SOUKBUNAR, izdajem prazan stan 40m2, poseban ulaz, 200 KM. Mob. 061/866-409. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM dvosoban stan, eta`no grijanje, Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061/205-043. IZDAJEM prostor 190m2 kod porodili{ta Jezero pogodan za sve namjene. Tel. 061/170-254. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544.

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine
PRODAJEM jednoiposoban stan u Hrasnom, 45m2, na Trgu heroja, 86.000 KM i 36m2 — 68.000 KM. Mob. 065/021-556. PRODAJEM vikendicu — ku}u u Resniku — Pazari}, 750m2 zemlje, 75.000 KM. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 58m2, Alipa{ino polje, I sprat, C-faza. Mob. 061/594508. HITNO prodajem ~etvorosoban stan, ul. Zagreba~ka br. 51, Sarajevo, Mob. 061/272-209 i 061/802-650. PRODAJEM ili mijenjam stan na Marin Dvoru 75m2, trosoban, potpuno adaptiran za manji do 50m2 u centru. Tel. 061/202-916. STUP, Ba~i}i, dvosoban, 52m2, balkon + terasa, VII sprat, lift, povoljno. Tel. 061/208-760, 061/199-312. PRODAJEM sedam dunuma zemlje u ^elebi}ima. Mob. 061/875-291. PRODAJEM jednosoban stan u centru Sarajeva, zvati od 8 do 18h. Tel. 201-875, 062/204-717. PRODAJEM gra|evinske parcele u Lukavici sa pogodnim priklju~cima komunalija. Tel. 065/481-220. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. VRATNIK, ul. Nevjestina, ku}a 3 eta`e, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 78m2, poglwed na Marijin dvor, predio ambasada, Ljubljanska ulica. Tel. 212-479. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor — Perivoj, Novi grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ili izdajem stan 140m2, Trg Merhemi}a br. 8, Ciglane. Mob. 063/419-296. DEVASTIRANA zgrada 62m2, oku~nice 292m2 uz asfalt, 200 m od Bora~kog jezera. Mob. 063/503-364. PRODAJEM garsonjeru 23m2 u centru, u zgra di. Tel. 033/200-720 i 061/101-097. PRODAJEM trosoban stan u strogom cen tru gra da Ze ni ca, 80m2. Tel. 061/528-032. PRODAJEM ku}u u grdu Zenici. Tel. 061/528-032. PRODAJEM ku}u na Vla{i}u ili mijenjam za apartman na moru. Tel. 061/528-032. PRODAJEM poslovni prostor na Dobri nji III, 19m2, par no, su te ren, 29.000KM. Tel. 066/340-748. PRODAJEM stan u centru, M. Idrizova 105m2 i 57m2. Tel. 061/299-911. PRODAJEM poslovni prostor 2x40m2 cen tar, H. Kre {ev lja ko vi}a. Tel. 061/299-911. PRODAJEM ku}u u S. Gradu, Ul. Srebreni~ka 200m2 na 300m2 placa. tel. 061/299-911. PRODAJEM stan u centru 85m2, Ul. Jezero. Tel. 061/299-911. PRODAJEM stan 58m2, Hrasno, Trg heroja 29, cijena po dogovoru. tel. 033/649-602. PRODAJEM povoljno ku}u sa oku}nicom, vp, Radni~ka 122. Tel. 061/201700. PRODAJEM dvije stare ku}e, Ul. H. Kaimje 10, Ba{~ar{ija. Tel. 061/211840. PRODAJEM dvoiposoban stan 72m2 na Malti. Tel. 033/521-362. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482-999. PRODAJEM dvosoban stan 50m2, vp odignuto, blizu austrijskog trga, mogu~nost posl. prostora ili mijenjam, Ul. Bistrik 22. Tel. 033/533-624. PRODAJEM troiposoban stan kod Doma zdravlja stari grad, lift, parking. Tel. 066/136-470. PRODAJEM na Dobrinji II ili mijenjam za manji uz doplatu troiposoban stan 91m2, IV sprat, 1700KM/m2. tel. 062/606-831. PRODAJEM lijepu garsonjeru 26m2 adaptirana sa namje{tajem kod Vojne bolnice. tel. 061/188-846.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM u centru jednoiposoban, I kat, Tina Ujevi}a 41m2, jednosoban, Terazije 54m2, II kat, K. Tomislava 87m2 Bolni~ka. Tel. 061/188846. PRODAJEM stan 94m2, II sprat, 2 banje, 2wc, 3 balkona, Ul. I. Mujezinovi}a, nova Breka, odli~na lokacija. tel. 033/612-077. PRODAJEM stan 41m2, Lo`ioni~ka 5/16. Tel. 646-690. PRODAJEM povoljno gara`u u novogradnji — prizemlje u strogom centru grada, Holidey inn 12m2, vl. 1/1. Tel. 061/869-396. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. STROGI centar kod vje~ne vatre, stan 150m2, prodajem, 2.000/1m2. Mob. 063/603-010. ILID@A Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan br. 17, objekat p+1+p, 150m2, oku}nice 150m2, uredni papiri. Mob. 062/319563. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije gara`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. VIKENDICA 65m2, plac 1.665m2, sun~an, ravan, kod Upijevog vo}njaka, 1/1, cijena od 55.000-80.000 KM. Mob. 062/577-638. PRODAJEM 8 dunuma zemlje u ]elebi}ima. Mob. 061/875-291. PRODAJEM stan na Marijin Dvoru 75m2, trosoban, potpuno adaptiran ili mijenjam za manji do 50m2 u Centru. Tel. 061/202-916. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. Plac 1.100m2 ravan, sun~an, struja, voda, dozvoljena gradnja, kod Upijevog vo}njaka, 15 kilom. od centra, 1/1. Mob. 062/577-638. VIKENDICA 65m2, nova, plac 500m2, ravan, sun~an sa vo}njakom, 1/1, 55.000 KM, kod Upijevog vo}njaka. Mob. 062/577-638. DVOIPOSOBAN stan u strogom centru. Mob. 061/817-523. PRODAJEM stan 64m2, Alipa{ino polje-B faza, uz trolejbusku stanicu, mo`e i sa stvarima. Mob. 061/373-217. CENTAR — Dalmatinsk, stan 121m2, V.P. upotrebljiv i za poslovni prostor. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan 87m2, 3 kat, lift, u dobrom stanju, E. [ehovi}a, Malta, cijena po vi|enju. Tel. 654.096, 062/226975. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. CENTAR, trosoban 75m2, novija gradnja, III kat, useljiv, povoljno, 2.000 KM/m2. Mob. 061/350-448. PRODAJEM na Bjelavama-Pehlivanu{a 59 ku}a s dvori{tem, mirna lokacija, 130.000 KM. Tel. 033/537-549, 00385 91 5280872. PRODAJEM poslovni prostor 84m2, Dobrinja, suteren. Tel. 061/605-851. PRODAJEM na Grbavici-[oping, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033/617-742, 061/964-797. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 68,5m2 na Marijin Dvoru I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM stan 100m2 kod Op}ine Stari Grad, povoljno. Tel. 061/215-033. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM stan kod Vje~nice, A. [ahi na gi}a nov, III sprat, 60m2, 120.000KM. Tel. 062/202-305. PRODAJEM dvoiposoban stan u Doboju, preko puta ElektroDoboja. tel. 061/736-750, 061/826-853. PRO DA JEM ku}u na dva ka ta, 800m2, dozvola, na Ilid`a, 60.000 eura. Mob. 061/426-705.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM stan 65m2, adaptiran, centralno, II kat, na Dobrinji IV, za dva manja. Mob. 061/745-525. DOBRINJA IV, mijenjam stan 89m2, I sprat za ma nji u Sa ra je vu ili ku}u/stan u Novom Travniku ili prodajem. Mob. 061/381-918. MIJENJAM kvalitetan dvosoban stan, vl. 1/1 u naselju Otoka za garsonjeru u naselju Mojmilo uz doplatu. Tel. 065/463-156. MIJENJAM ddvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM na ^. Vili jednosoban 35m2 renoviran za Alipa{ino MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM-prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM trosoban stan u ceentru Sarajeva za stan ili ku}u u Dalmaciji. Tel. 061/968-986. U STAROM Gradu mijenjam ku}u za stan jednosoban, do Dobrinje. Tel. 446-196. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323. MIJENJAM dvosoban stan, 60m2 u Vranicinom neboderu na VII spratu. Tel. 061/864-651.

CENTAR, trosoban stan u Sarajevu, kompletno namje{ten izdajem na du`i period. Mob. 062/692-777. U STRIOGOM centru povoljno izdajem kancelarije, I i II sprat, ugra|ena informati~ka infra struktura. Tel. 033/225-281. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru. Tel. 203-497. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem, Ul. A{ikovac Bjelave. Tel. 061/336-644. GRBAVICA, dvosoban stan, adaptiran, izdajem na du`i period. Mob. 061/190-008, 061/150-080. IZDAJEM vikendicu na Jahorini, exstra lokacija. Tel. 066/136-470. IZDAJEM poslovni prostor 30m2 u Starom Gradu ima obezbije|en parking. Tel. 062/053-945. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM gara`u kod doma zdravlja Stari Grad. tel. 061/377-196. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini hotela Bristol, centralno grijanje, kablovska tv. Tel. 033/652-293. IZDAJEM gara`u, Soukbunar 7, kod servisa Im{ir. Mob. 062/529-878. IZDAJEM jednosoban stan zaposlenoj `enskoj osobi ili studenticama blizu Katedrale. Tel. 061/926-212. IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 95m2 na Marijin Dvoru sa gara`om, c.g. tel. 063/639-691. IZDAJEM na Vla{i}u za zimski odmor od novembra do februara ku}a za 10 osoba, 300KM ili apartman za 4 osobe 100KM. tel. 061/214-868. IZDAJEM poslovni prostor na atraktivnom mjestu, Marijin Dvor, 84m2. Tel. 033/204-524. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru. Tel. 033/442-556. IZDAJEM troiposoban stan 92m2, polunamje{ten, et. grijanje, Kvadrant ]. Vila. Mob. 061/074-131. IZDAJEM namje{ten stan 40m2, u neboderu kod trolejbuske okretaljke Jezero. Mob. 062/476-598. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. IZDAJEM jednosoban stan, zaposlenoj `enskoj osobi, blizu Katedrale. Mob. 061/926-212. IZDAJEM pos. prostor, razne namjene, Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Marijin Dvoru blizu doma zdravlja, I sprat, 300KM. Tel. 205-784, 063/876590. IZDAJEM namje{tenu dvokrevetnu sobu sa upotrebom banje i kuhinje. Tel. 062/920-856. IZDAJEM namje{ten stan u novoj zgradi, Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM sobu na Ciglanama, isklju~ivo djevojkama. Tel. 666-506. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, za dvije studentice, Centar. Tel. 534992. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZDAJEM jednoiposoban, polunamje {ten stan, Trg he ro ja. Mob. 061/557-162. IZDAJEM dvoiposoban stan, namje{ten, porodici, D. Malta. Mob. 062/320746. CENTAR, Ko{evsko brdo, lijepo opremljen troiposoban stan, izdajem. Mob. 061/146-298.

PRODAJA
HITNO, povoljno, centar kod katedrale, trosoban stan 77m2, II sprat. Mob. 063/064-220. CENTAR Sarajeva-^obanija, prodajem luksuzan poslovni prostor, sposoban za sve namjene, vlasni{tvo. Mob. 061/762-745. PRODAJEM {umu za sje}u. Mob. 061/030-280. NA BA[^AR[IJI prodajem ku}u sa poslovnim prostorom, 187m2, glavna ulica, papiri 1/1. Mob. 061/745-525. PRODAJEM ku}e: Vratnik sa 400m2 zemlje (kod Hendek d`amije), Vasin han sa 500m2 zemlje, Bjelave sa 600m2 stambenog prostora, vikend ku}e Pale (Potoci, Kriva~e, gornji pribanj) i Lukavica: ku}a 7 x 7 sa 1.100m2 zemlje, 15.000 KM. Mob.- 061/375-787. STANOVI: Dobrinja 49m2, 55m2, 68m2, Mojmilo 68m2, centar 36m2, Novo Sarajevo 41m2, Alipa{ino polje 59m2 i 64m2, grbavica 131m2 i 54m2, Marijin dvor 121m2 i 86m2. Mob. 066/488-818. PRODAJEM zemlji{te 1/1, 2.500m2, Rakovica 4, Z. Aris, pogodno za doma~instvo, kultivisano, ogra|eno, voda, struja uz parcelu, cijena po dogovoru. Tel. 033/534-179. PRODAJEM stan 76m2 na Skenderiji, prizemlje, pogodan za poslovni pros tor, ul. Te ki ja i No va. Mob. 065/021-556 PRODAJEM poslovni prostor, 80m2 na ^ar{iji, ul. Bravad`iluk. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 65m2 na Alipa{inom, VI sprat, 107.000 KM. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 58m2, adaptiran u Hrasnom kod Lorisa. Mob. 065/021556. PRODAJEM stan 36m2 na Grbavici kod [u mar skog fa kul te ta. Mob. 065/021-556. PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom kod Selex pumpe. Mob. 065/021-556.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova u zgradi, opremljenih i praznih za iznajmljivanje za poznate klijente (agencija). Mob. 062/465-466. AGENCIJI potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje za strance na jednu godinu. Mob. 061/145-853. POTREBNO vi{e ku}a, stanova i pos. prostora za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061/437-732, 062/282-870.

PONUDA
IZDAJEM dva namje{tena jednosobna stana u privatnoj ku}i sa posebnim ulazima, c.g., parkin gom. Tel. 062/906-160, 061/157-071.

IZDAJE se 1.) zgrada 670m2, 3 sprata, prizemlje i podrum, sa svim instalacijama, ul. S.H. Muvekita br. 4 u centru Sarajeva. Na raspolaganju su 2 parking mjesta i dvori{te, 2.) poslovni prostor od 152m2 u ul. Ferhadija br. 12. Kontakt telefon 033/279-800.

IZDAJEM jednoiposoban stan kod stanice, namje{ten. Mob. 061/211-945. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, Grbavica. Mob. 063/639-213. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, grijanje, kablovska TV, kod Merkatora. Tel. 659-895. IZDAJEM kompltno namje{ten dvosoban stan 70m2, centralno grijanje, kablovska TV, telefon, parking. tel. 657-697 i 061/507-240. IZDAJEM konfornu garsonjeru u centru, blizu parlamenta, samcu, samici. Tel. 033/200-720 i 061/101-097.

ponedjeljak, 25. oktobar godine nedjelja, 8. august 2010.2010. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Is to~no Sa ra je vo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lu ka vi ca, 1.000m2, po vo ljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Boguni}a ^arlija br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}ir be go vi}, Hra sno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, ci je na 325.000 eura. Tel. 061/211-782. DO BRI NJA IV, tro ipo so ban stan 86m2, IV sprat, prodajem ili mijenjam za manji, uz doplatu, cijena po dogovoru. Tel. 061/893-105. HLADIVODE, prodajem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554-772, 033/469697. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916-662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346214. PRODAJEM trosoban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059. PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM jednosoban stan na Grbavici, 37m2. Tel. 443-939, 061/274-062. PRODAJEM trosoban stan 95m2, kod Doma armije, I sprat. Tel. 445-371, iza 15 sati. ILID@A-Plandi{te, 1.000m2 zemlji{ta, kod d`amije, 80.000 KM. Mob. 061/170-254. GARSONJERA 27m2, adaptirana, A. Jabu~ice, 60.000 KM. Mob. 061/415787. ZEMLJA, Rakovica 3.000m2 kod d`amije, povoljno. Mob. 061/415-787. POSLOVNI pros. kod tunela ciglane, 300.000 KM. Mob. 061/415-787. ZEMLJA 2.000m2 uz glavnu cestu Sarajevo-Kiseljak, 1/1, 170.000 KM. Mob. 061/170-254. KUNOVSKA 42m2, 2 sprat, 68.000 KM, adaptiran. Mob. 061/415-787. KU]A u Semizovcu, uz rijeku Bosnu, ekstra posjed. Mob. 061/415-787. POFALI]I, ku}a sa ba{tom 300m2 oku}nice, 1/1, 120.000 KM. Mob. 061/415-787. KOVA^I]I-Ljubljanska, novogradnja, stan useljiv, uknji`en, zgrada nedovr{ena. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan, A. [a~irbegovi} 24/2, 68m2+balkon, cijena 72.000 eura. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, Alipa{ino-Trg me|. prij. 6 kat, 70m2, fiksno 105.000 KM. Mob. 066/801-737. TROIPOSOBAN stan, N. Smailagi}a, 6 kat, 77m2, 120.000 KM. Mob. 061/320-439. TROIPOSOBAN stan, Trg Zavnobiha 12/2, 77m2, cijena 125.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, Trg Zavnobiha, 1 kat, 59m2, cijena 100.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Hrasno-A. [a~irbegovi}, 59m2, 13 kat, 2 balkona, 110.000 KM. Mob. 066/801-737. DVO SO BAN stan, ^en gi} Vi laB.M.Selimovi}a, 54m2, 12 kat, 105.000 KM. Mob. 066/801-737. DVOSOBAN stan, ^engi} Vila-D`. bijedi}a, 1 kat, 52m2+balkon, 93.000 KM. Mob. 061/320-439. DVO SO BAN stan, ^en gi} Vi laB.M.Selimovi}a, Vrani~in neboder, 16 kat, 56m2, 100.000 KM. Mob. 061/320439. TROSOBAN stan, ^engi} Vila-D`.Bijedi}a, 2 kat, 82m2, 82.000 eura. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan, Malta-Paromlinska, VP, 68m2+balkon, 75.000 eura. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Hrasno-P.Ribar, VP, 58m2+2 balkona, nova stolarija i kupatilo. Mob. 066/801-737. NOVOIZGRA\EN stan, D. Ozme, potkrovni, sve ekstra, 136m2, 3.500 KM/m2. Mob. 061/320-439. JEDNOSOBAN stan, A. [anti}a, 3 kat, potkrovni, 39m2, 48.000 eura. Mob. 061/320-439. TROSOBAN stan, ^emalu{a, 1 kat, 90m2, eta`no grijanje, 260.000 KM. Mob. 066/801-737. TROIPOSOBAN stan, M. Dvoru-H. Dizdara 6/I, 123m2, cijena 260.000 KM. Mob. 061/320-439. GARSONJERA u M. [najdera, 2 kat, 21m2, potpuno adaptirana, cen. grij. Mob. 061/320-439. DVOSOBAN stan, Vrazova, 2 kat, 59m2, ima gara`no mjesto, 150.000 KM. Mob. 066/801-737. TROSOBAN stan, M.].]ati}a, 1 kat, 74m2, 210.000 KM. Mob. 061/320-439. DVOIPOSOBAN stan, Vraca-A. Smailovi}a, 1 kat, 68m2, 68.000 KM. Mob. 066/801-737. JEDNOSOBAN stan, Had`iidrizova, potkrovlje, 32m2, sa mogu}no{}u pro{irenja, cijena 100.000 KM. Mob. 061/801-737. TROSOBAN stan, Vrazova, VP, pogodan za ured, ambulantu i sl. 240.000 KM. Mob. 061/320-439. POFALI]I blizu FDS i OBN-a, ku}a p+s, dva trosobna stana, posebni ulazi, sve komunalije, 2 gara`e, oku~nica 441m2. Tel. 033/645-156 i Mob. 062/439-329 i 061/437-719. CENTAR-Pru{~akova, 85m2, 1 sprat, pogodan za kancelarije, sre|en, grijanje, 2.750 KM/m2. Mob. 061/702-881. STARI Grad-Logavina, jednosoban stan, 29m2, 1 sprat, plin, 67.000 KM. Mob. 061/702-881. POSLOVNI prostor, Bjelave, stambena zgrada, prizemlje, 38m2, sre|en, 120.000 KM. Mob. 061/702-881. GRBAVICA, K. Kapetanovi}a, dvosoban 54m2, 11 sprat, cen. grij. balkon, lift, 113.500 KM. Mob. 066/801-711. G. POLJE-Rakovica, ku}a pr.+sp. nedovr{ena, 2.000m2 placa, 1/1, gra|. dozvola, 50.000 KM. Mob. 066/801-711. IVAN^I]I iza Srednjeg, plac, pogodan za vikendicu, 3500m2, cijena 17.000 KM. Mob. 061/702-881. OTES, dvosoban stan 49m2, 3 sprat, adaptiran, 69.000 KM. Mob. 061/702881. ILID@A-Pejton, stan u nizu, 80m2+ba{ta, hobi soba, sre|en, 145.000 KM. Mob. 061/801-711. NED@ARI]I, novogradnja, garsonjera 32m2, 6 sprat, 52.000 KM. Mob. 061/702-881. NED@ARI]I, novogradnja, dvosoban stan, 8 sprat, 58m2, balkon, klima, 97.500 KM. Mob. 066/801-711. NED@ARI]I, novogradnja, troiposoban stan 67m2, 2 sprat, grijanje, klima, bal kon, 1.650 KM/m2. Mob. 066/801-711. STAN na Vracama-a. Smajlovi}a, 2 sprat, 62m2/1.700 KM. Mob. 061/177556. STAN u Lu`ani ma, 3 sprat, 57m2/1.800 KM. Mob. 061/177-556. STAN u Centru-J. Vanca{a, VP+mogu}nost gara`e, 84m2/2.800 KM. Mob. 061/177-556. STAN u A. Smailovi}a, 1 sprat, plin, po tre bna adap ta ci ja, 95m2/1.600 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, Grbavi~ka, 5 sprat, nema lifta, 69m2+2 balkona, potrebna kompletna adap ta ci ja, 1.850 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, K. Tvrtka, 3 sprat, eta`. grij. adaptiran, 94m2, parking mjesto, 2.600 KM/m2. Mob. 062/907-831. STAN, E. [ehovi}a, VP, 67m2+2 balkona, cen. grij. useljiv, namje{ten, 125.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Vra ca-Sa mo bor ska, 4 eta`e+ba{ta, novija gradnja, 300.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN u Vogo{}i-B. Kr{o 12, 1 sprat, 77m2, useljiv, 1.600 KM/m2, nije fiksno. Mob. 062/907-831. STAN u Vogo{}i-B. Kr{o, 5 sprat, 55m2, adaptiran, 80.000 KM. Mob. 062/907-831. STAN u Logavinoj-Toromanova, VP, 50m2, 135.000 KM. Mob. 061/177-556. STAN na Mejta{u-M.P.Sokolovi}a, 1 sprat, 52m2/2.900 KM. Mob. 061/177556. STAN na Drveniji, zvijezdin neboder, 2 sprat, 96m2/2.500 KM. Mob. 061/177-556. STAN na Marindvoru-K.Tvrtka, 2 sprat, 89m2/2.700 KM. Mob. 061/177556. KU]A u nizu u Sokolovi} Koloniji, na tri eta`e+ba{ta+gara`a, 120.000 KM. Mob. 061/177-556. KU]A u Lu`anima 240m2 stamb. prostora+700m2 oku}nice, 300.000 KM. Mob. 061/177-556. STAN, strogi centar kod hotela Evropa, adaptiran, dvoeta`ni 67m2, 230.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Otesu-Trg ote{kog bataljona, 6 sprat, 77m2+ga ra`a 17m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136.

51

PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. PRODAJEM trosoban stan u Vi{egradu u naselju Du{}e. Mob. 061/701-977. GRBAVICA I, trosoban stan 72m2, 11 sprat, ci je na po do go vo ru. Mob. 061/893-105. STAN 53m2, ^engi} Vila-Grada~a~ka, mogu}a zamjena za ve}i stan u blizini. Mob. 062/649-370. STAN 33m2, Grbavica I-Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. PRODAJEM u centru stan 104m2, I sprat, 2 balkona. Tel. 061/148-358. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}a, III sprat. Tel. 063/589-315. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM trosoban stan, 76m2 + 30m2 korisnog tavanskog prostora 165.000 KM. Tel. 220-696, 062/482-516. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRODAJEM jednosoban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - povoljno. Tel. 611-795, 061/262599. PRODAJEM jednosoban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM ku}u u nizovima na Ilid`i, 105m2, gara`a. Tel. 061/222-465. NAHOREVSKA iza Pionirske, prodajem ku}u 10x11 sa tri trosobna stana na trii eta`e, garsonjera, svaki stan i garsonjera imaju poseban ulaz. Mob. 061/304-599 i 033/665-419. CENTAR porodajem poslovni prostor 157m2, prizemlje, parking, pogodan za sve na mje ne. Mob. 061/304-599 i 033/665-419. FALETI]I, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12m s oku~nicom 1.200 m2 uz rijeku Mo{}anicu. Mob. 061/304-599 i 033/665-419. PRODAJEM ku}u u Starom Gradu, sa ba{tom naprijed i pozada. Tel. 061/222-465. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM stan, 79m2, kod Doma zdravlja Stari Grad, ekstra lokacija, III sprat, lift, parking. Tel. 066/136-470. PRODAJEM stan na Alipa{inom Polju, Ul. Ante Babi}a, 69m2, X sprat, PVC stolarija. Tel. 061/537-152. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175-196. PRODAJEM dvosoban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545.

STAN u Bu~a potoku, novogradnja2006. god. 6 sprat, na 2 eta`e, 87m2/1.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Dobrinji 5-S. Filipovi}a, 7 sprat, 77m2/1.600 KM. Mob. 065/819136. STAN na Grbavici-B. Muteveli}a, 1 sprat, 52m2/1.900 KM. Mob. 065/819136. STAN u Kova~i}ima-Ljubljanska, 2 sprat, potrebna adaptacija+2 balkona, 39m2/2.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Grbavici-Radni~ka, VP, 46m2, potrebna adaptacija, 1.800 KM/m2. Mob. 065/819-136. STAN u Kova~i}ima-Radni~ka, zgrada od fasadne cigle, jedan stan na jednom spratu, 3 sprat, useljiv, 86m2, 250.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Mejta{u, Ul. Mejta{, adaptiran, 1 sprat, 59m2/2.900 KM. Mob. 065/819-136. GARSONJERA u Hrasnom-A. B. [imi}a, 2 sprat, 28m2, 72.000 KM. Mob. 065/819-136. POSLOVNI prostor na Marindvoru, novogradnja, prizemlje, 29m2, 150.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Vojni~kom Polju-H. Su}eske, 6 sprat, 61m2, 115.000 KM. Mob. 065/819-136. STAN na Ko{evskom Brdu, adaptiran, 3 sprat+2 balkona, 69m2, 165.000 KM. Mob. 061/819-136. STAN na Malti-Alojza Benca, 5 sprat, 56m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136. STAN u Hrasnom-A.B.[imi}a, teheranka, VP, adaptiran, 60.m2/2.300 KM. Mob. 065/819-136. STAN na ~engi} Vili-F. Be}irbegovi}a, 5 sprat, 60m2/2.100 KM. Mob. 065/819-136. PRODAJEM stan 96m2, II sprat, Drvenija u dobrom stanju. Tel. 065/061966. PRODAJEM u centru, Ul. Josipa Vanca{a 84m2 + gara`a 2800KM/m2. Tel. 065/061-966.

PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Kadino selo), povoljno. Mob. 062/337925. PRO DA JEM 3300m2 ze mlje po 8KM/m2 Perivoj prema @u~i, livada, 1/1. Tel. 061/709-430. PRODAJEM stan 88m2 na Ciglanama mo`e i zamjena za jednoiposoban uz doplatu po cijeni m2 za lokaciju. tel. 061/350-156. VIKEND ku}a, Rajski Do-Trnovo, priklju~ci, zemlje, 1/1, asvalt, prilaz, 43.000 KM. Mob. 061/709-430. PRO DA JEM stan, no vo gra dnja, Ned`ari}i, 37,20m2, parking mjesto ispod zgrade. Mob. 062/170-897. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. PRODAJEM - mijenjam ku}u u Sreseru - Pelje{ac, za Sarajevo. Mob. 061/262-337. PRODAJEM stan 56m2, u centru, Ko{evo 5. Mob. 062/814-279. TROSOBAN stan, adaptiran sa vrtom, parkingom i gara`om na Bjelavama. Mob. 061/688-975. PRODAJEM vi{e stanova u Neumu. Mob. 061/508-404. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM stan na Dobrinji, blizu d`amije, 67m2, 100.000 KM. Mob. 061/323-524. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM ku}u, ul. Abdesthana br. 23 — kova~i. pogledati od 10 do 16 sati. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle —[i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM jednosoban 35m2 na ^engi} Vili kompletno renoviran, cijena fiksno 70.000 KM. Tel. 061/749-305. PRODAJEM placeve za ku}e, Zabr|eRajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. GARSONJERA 22m2, Vi{njik kod autobuske stanice u neposrednoj blizini bolnice Ko{evo, medicinskih i tehni~kih fakulteta. Mob. 061/190-012 i 061/553-004. PRODAJEM vikendicu, ~vrsti materijal sa priklju~cima, voda, struja, telefon i 1500m2 ba{te, ogra|eno, 1/1, Rajski do, 45.000KM. Tel. 061/709-430. KU]A, S. Grad, Kova~i, 200m2, sa 300m2 placa. Mob. 063/990-048. VI[E placeva na podru~ju grada od 500 do 5.000m2. Mob. 063/990-048. STAN 36m2, VP, Grbavica. Mob. 063/990-048. STAN Ciglane 83m2 i gara`a. Mob. 063/990-048. STAN centar 65m2, H. Idrizova. Mob. 063/990-048. STAN Kranj~evi}eva 73m2. Mob. 063/990-048. STAN centar Titova 123m2. Mob. 063/990-048. STAN centar, K. Tomislava 57m2. Mob. 063/990-048. STAN Bolni~ka, centar 78m2. Mob. 063/990-048. STAN Grbavica 71m2, 1 kat. Mob. 063/990-048. STAN centar, T. Ujevi}a 40m2. Mob. 063/990-048. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, useljiva. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM troiposoban stan 94m2, V sprat, En ve ra [e ho vi}a. Tel. 061/065/953.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM vje{alicu sa ogledalom. Mob. 033/229-827. PRODAJEM sav namje{taj iz stana, vrlo povoljno. Mob. 062/814-279. PRODAJEM povoljno o~uvan trosjed i bra~ni krevet. Tel. 033/212-431. PRODAJEM kau~, vise}a kuhinja, regal, bra~ni krevet, televizor, usisiva}, lusteri. Tel. 033/201-051, 065/097-899. PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje-stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560. SARAJEVO, povoljno prodajem dva kau~a u odli~nom sta nju. Mob. 061/196-800.

52

MALI OGLASI
TEHNIKA
PRODAJEM VW transporter 2,5 TDI, 2000 go di na, pro du`en, 1+8. Tel. 033/447-691, 061/809-763. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, re gis tra ci ja do XI 2009. Tel. 033/677- 080. SHOPPER 125 ccm, 16 ks, nov, marka hyosung, ocarinjen, cijena 4.000 KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122. KAMION korpa 12m Iveco 35-10, god. 99. plava. Tel. 553-865, 061/895017. PRODAJEM renault 18 TL 1983.god. u voznom stanju, 85.000 km. Tel. 061/527-290. PRODAJEM 40 komada startera za neonke Iskra 18 W, cijena 20 KM. Mob. 062/315-540. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM garderobu iz Italije, mu{ku i `ensku, firmirano. Mob. 062/062445. PRINT ma{ina rodin Solvent 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM pi{tolj Zastava M 70, kalibra 7,65mm Browning, lucu sa odobrenjem. Tel. 032/221-258. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska no va, Peg-Pe re go. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM {iva}u ma{inu Bagat u koferu uz garanciju, 180 KM na 3 rate. Tel. 070/202-063. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zi ma i pro lje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104-951. PRODAJEM kompresor za pranje auta HD 650 SX, Karcher profesionalni, malo kori{ten, povoljno. Tel. 033/447-69, 061/809-763. PRO DA JEM apa rat za mje re nje {e}era u krvi, nov Bajerov. Tel. 545776. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. ZA VA[E zdravlje naru~ite kod ameri~kog distributera originalni noni |us u BiH. Tel. 062/342-150, 472-713. PRODAJEM drva bukova cijepana 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904. KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu isplata odmah. Tel. 062/358-344. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vezove. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine
KERAMI^ARSKE usluge uz garanciju kvaliteta. Mob. 062/117-905. BRAVAR, popravljam i ugra|ujem brave, gara`na vrata, ograde i ostalo, dolazim na adresu. Mob. 061/233078. MOLERSKO-farbarski radovi, farbanje radijatora, stolarije, itd. povoljno, ~is to, efi ka sno, po uz da no. Mob. 061/030-280. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure{aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. AKO trebate pomo} oko ~i{}enja i peglanja, nazovite. Tel. 061/374-458. ENGLESKI jezik — profesor engleskog jezika da je instrukcije. Mob. 061/654941. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. PROFESORICA engleskog - prevodilac, sudski tuma~ za engleski jezik preoddi odmah i ddr`i ~asove za sve uzraste. tel. 033/465-958, 062/612-399. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061/551-035. ^UVALA bih i poslu`ivala iznemogla lica. tel. 062/569-444. ODR@AVALA bih stan dva puta sedmi~no po 4 sata i peglanje. Tel. 207-310. PRE VOZ pu tni ka kli ma ti zi ra nim kombijem na izlete, planine, seminare i ostale destinacije. tel. 061/222-310. HAUS majstor popravljam {arnire, brave na ormarima, prozore, vrata. Tel. 062/293-723. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Tel. 061/073-285, 065/733-400. KONVERZACIJSKI engleski za sve uzraste, osnove mikrora~unara i primjena. Tel. 062/293-688. MAXIVI TA, ku}na nje ga i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. SVE poslove doma~instva i kuhanje `ena sa pre po ru kom, je dnom se dmi~no. Tel. 033/447-042. TAPETAR VK radi sve poslove tapetarske struke dolazim na adresu besplatno. tel. 033/240-895, 062/909-306. ODR@AVALA bih poslovni prostor (povoljno) u Centru. Tel. 061/524-578. ODR@AVALA bih stan dva puta sedmi~no po 4 sata, peglanje, Centar. Tel. 061/524-578. TELEFON servis poprevlja stare, nove, be`i~ne, obi~ne telefone i izrada telefonskih instalacija. Mob. 061/141-676 i 204-805. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru i “skidam“ tekstove sa kaseta, brzo i ta~no. Tel. 062/519-685. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. DAJEM instrukcije iz fizike i kemije za sve u~enike srednjih i osnovnih {kola. Tel. 061/323-153, 033/667-048. MOLERI nude usluge, boje, gletovanje, stolarija, radijatori i sve drugo po dogovoru. Tel. 456-979, 061/219-768. VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao selidbe iz europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764, 061/108779. INTERNISTA sa iskustvom, obavlja ku}ne posjete. Tel. 063/936-956. MOLERSKO farbarske usluge. Tel. 062/922-323. PREKUCAVAM i lektori{em diplomske radove. Tel. 062/007-522. PRE VOZ pu tni ka kli ma ti zi ra nim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 062/214-690, 033/220-402. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VODOINSTALATER sa elektri~arom vr{i popravke i ugardnju novih instala ci ja, ugra dnju sa ni ta ri ja. Tel. 061/180-120.

OSLOBO\ENJE

VODOINSTALATER vr{i popravke i ugradnju novih instalacija, ugrdanju sanitarija i hidrofona. Tel. 061/389-112. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovanje ograde. Mob. 062/907-356. DAJEM instrukcije iz matematike i statike |acima i studentima uspje{no. Tel. 526-945. KLIMATIZIRANIM i udobnim kombijem vr{im prevoz na sve destinacije. Tel. 062/214-690, 033/220-402. ^ISTIM i opravljam bojlere, elektro ure|aje i vodovodne instalacije. Mob. 061/505-812, 666-104, 061/229-949. ISCJELJENJE duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/519-449. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru, brzo i kvalitetno. Tel. 062/519-685. BRU[ENJE i lakiranje parketa, podova, bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Mob. 061/359-500. BRINULA bih o djetetu starosti 2-7 godina. Tel. 611-439. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. VODOINSTALATERSKE usluge, fina i gruba monta`a i opravka. Tel. 062/920-814. SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buhe, muhe, komarce, mi{eve. Tel. 033/219761 i 061/928-535. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Mob. 062/134-827, 033/241-465. POVOLJNO, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i vanjske roletne. Tel. 061/214-303. SERVIS i odr`avanje ra~unara, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274179. VR[IM prevoz, selidbe, veliki kombi sa ra dnom sna gom ili bez. Mob. 062/226-665. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227-189. BRU[ENJE i lakiranje parketa i podo va, kva li te tno, po vo ljno. Mob. 061/274-179. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. INSTRUKCIJE matematike i fizike. Tel. 457-066 ELEKTROSERVIS vr{i opravke, bu{ilica, brusilica, usisiva}a ma{ina alatljika. Tel. 066/889-246, 033/213-040. SPECIJALISTI^KI pregledi, rad medicinskih sestara. Tel. 061/319-604. PRESNIMAVANJE sa video kaseta na DVD i duplikacija va{ih DVD i CDova, Sarajevo. Tel. 062/824-523. KERAMI^ARSKE usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Mob. 062/466-093. IZRADA plo~astog namje{taja, kuhinja, plakara, stolova, polica, itd. Mob. 062/466-093. BRUSIM i lakiram parkete bespra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228. IZRA\UJEMO sportske mre`e. Ma{inska obrada i za{titne mre`e. Tel. 063/420-077. ^UVALA bih dijete u svom stanu, imam iskustvo, Saraj Polje. Tel. 466920. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi sa radnom snagom ili bez. Mob. 062/226665. INSTRUKCIJE iz njema~kog jezika, dolazim ku}i. Tel. 214-346. GINEKOLO[KA ordinacija Bonus, prim. dr Dedi}-Nik{i}, nudi: ultrazvuk ginekolo{ke trudni~ke preglede uz veliku stru~nost i povoljne cijene, pregled dojke besplatan. Tel. 657-094, 061/700974.

PRODAJEM pica pe} ja~ine 3 KW. Mob. 061/828-301. PRODAJEM kafe aparat Gagija, sa dvije grupe, povoljno. Mob. 062/814279. KOMBINOVANI fri`ider kon~ar ispravan, cijena 80 KM. Mob. 062/315540. PRODAJEM foto aparat Nikon-FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za rad u kaffeslasti~arni i pizzeriji „Lacanzona“, uslovi rada i plata pristojni. Mob. 062/445-037, 033/618-855. HITNO potrebne dvije djevojke za rad u igraonici-animatorke. Mob. 061/085792. POTREBNE dvije djevojke sa radnim iskustvom za pedicuru i manikuru. Mob. 061/341-812. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNA kuharice, kuhari, pomo}no osoblje sa iskustvom za rad u kuhinji. Mob. 061/555-709 i 061/191972. PICERIJI „Galija“ potrebne djevojke u stalni radni odnos za rad u sali. Tel. 033/443-350. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

VOZILA
VW-T4-2,5-TDI, 150 KS, 2003. god, klima, ABS, centralna brava, 17.000 KM. Tel. 061/172-518. FABIJA — Sedan, 1,2/47 KW, 2006. prvi vlasnik, 40.000 km, el. paket, daljinski, alarm, radio-MP-3, klima, kasko do 5. XI, 9.200 KM. Mob. 061/170461. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. tel. 063/317-923. PRODAJEM Pe`o 206 HDI, 2004. godina, ekstra stanje, pre{ao 85.000 km, tek regisrovan, mo`e zamjena isklju~ivo za Po lo ili Gol fa 4. Tel. 066/668-261 i 057/224-471. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877-008. MERCEDES C 270 CDI Avangart, 2002 godina. tel. 033/553-220 poslije 16 sati. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033/531-996 i 063/639576. PRODAJEM Golf II, dizel, 1987. godina, {iber, bijela boja, dvoja vrata, cijena 2.800 KM. Mob. 061/244-290. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158-164. PRODAJEM Reno Megan, 2001. godina, dobro o~uvan, ful oprema, gara`iran. Mob. 061/338-433. PRODAJEM Reno megan II, 1.9 dizel maj 2003. god, prvi vlasnik, registrovan. tel. 063/894-689. PRO DA JEM o~uvan i ge ne ral no ura|en reno 4 GTL, 89. god. Mob. 062/682-690. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385998304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM Ford Fijesta 1300, 1985. god, o~uvan. Tel. 612-351, 061/323-977. JETTA 1,9 TDI, 2006. godina, automatik, DSG, cijena 23.900 KM. Tel. 062/600-111. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600-111. PRODAJEM polo, 1.2, 2004. godina, 5 vrata, ABS, servo, alarm, povoljno. Tel. 061/325-801. PRODAJEM Fabiju Confort 1,4 MPI, 2002. godina, pre{la 92.000 km, srebrena, registrovana do 4. 2011. god. Mob. 061/269-213. [KODA fabia 1.2 MTP, 2005. god. 70.000 km, prva ruka, tek registrovana, ser vi si ra na, 9.500 KM. Mob. 061/216-639. \IP micubu{i pajero, dugi, 2,5 kw, 98. god. top stanje, prva ruka, 6.500 eura. Mob. 061/220-433.

OSTALO
PRODAJEM harmonika vrata “marley“ sa ugradnjom, ve} od 60 KM/m2. Tel. 225-227, 061/516-910. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM koke nosilje doma}e pilice. Tel. 062/760-198. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061/323-906. PRODAJEM povoljno troje vrata i 5 prozora standardnih dimenzija iz novogradnje sa {tokovima i staklom. Tel. 061/869-396. PRODAJEM mali tokarski strug njema~ke proizvodnje, 500W za hoby tokarenje drveta, samo 400KM. Tel. 061/956-845. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM knjige na engleskom jeziku-belatristika. Tel. 062/529-878. PRODAJEM nov plinski re{o sa bocom, veoma povoljno. Tel. 061/863-783. PRODAJEM sobna vrata sa {tokom 0,90x2,05 desna i jedna 0,70x2,05 desna sa {tokom sve novo. Tel. 061/819788. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855. BRU[ENE staklene police 5mm, dimen. 68,5x24 cm, 5 kom, 20 KM. Mob. 062/315-540. TELEFON stari ispravan Ei-Pupin, cijena 30 KM. Mob. 062/315-540. BRU[ENO staklo 33x33cm 5mm, zaobljeno na uglovima, 10 kom. 40 KM. Mob. 315-540. PRODAJEM klavir ^ajkovski. Mob. 061/802-650. PRODAJEM `enske bunde, duga 4244, tamno sme|a, bizam, kratka rakun. Mob. 0627525-981. PRODAJEM ma{inice (koturove) za ribolov. Mob. 062/525-981. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570-826. NOV troredni ormari} za osigura~e Hager, cijena 20 KM. Mob. 062/315540. NOVE atestirane elektroza{titne ~izme 3000V, cijena 40 KM. Mob. 062/315540. PRODAJEM 8 komada neonskih sijalica, ja~ine 40 W, du`ina 120 cm, cijena 15 KM. Mob. 062/315-540. PRODAJEM 6 komada neonskih sijalica, ja~ine 58W, du`ine 150 cm, cijena 10 KM. Mob. 062/315-540.

USLUGE

KUPOVINA
KUPUJEM olimpijske krevete drvene sa ili bez du{eka. Mob. 065/169-364. KUPUJEM umjetni~ke slike, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratnu o{tetu, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i R.S. najpovljnije. Mob. 061/517-897. POTREBAN stan u centru 60-100m2 do Marijin dvor, Ciglane, Breka, ni`e spratnosti. www.sarajcity.com.ba Mob. 062/649-370. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice odmah isplata, povoljno. Tel. 061/268-892. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, isplata odmah. Tel. 061/836-657. KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu o{tetu, isplata odmah. Mob. 061/526918. KUPUJEM obaveznice devizne {tednje i ratne o{tete, isplata odman. Mob. 065/027-864. KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu o{tetu, isplata odmah. mob. 061/526918. KUPUJEM manji stan od Marijin dvora do Ba{~ar{ije. Dajem auto uz doplatu. Mob. 061/338-433.

ALU `aluzine 20KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU i PVC roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/767-995, 033/211484 i 061/131-447.

SANITETSKI prevoz pacijenata www. partamedic.ba. Tel. 061/564-564 i 061/100-567. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vo zi li ma, ser vis Ka ra me ho. Mob. 061/365-193. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. NOVO! „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948. TEPSER, savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone i tvrde podove (za{tita), 22. godine iskustva. Mob. 061/524-461 i 033/200-003. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1 KM, fir ma GLAN. Mob. 061/350-688. KOMBI prevoz. selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020.

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine POSLJEDNJI POZDRAV

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53
Za ovaj trenutak - primpremite se...(hadis) Sa neizmjernom tugom i velikim bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

TU@NO SJE]ANJE

Dvadeset petog oktobra 2010. godine navr{ava se sedam najtu`nijih dana otkako je oti{la u vje~nost na{a mila k}erka

bratu moje Goge

ALMA (SULJE) HAD@I], ro|. ]ERIMAGI]

FATIMA TIMA (MEHMED) ABDI^EVI], ro|. BAJRAMOVI]

Najdra`a k}eri! Kada bi mogla vidjeti suze u o~ima na{im, kada bi mogla ~uti bolni jecaj srca na{eg, znala bi da je vi{e te{ko i besmisleno `ivjeti bez tebe i tvojih bri`nih osje}aja prema duboko ostarjelim i neutje{nim roditeljima, oca Sulje i majke Fatime.
6740

DRAGANU LEGENDI

preselila na ahiret u nedjelju, 24. oktobra 2010, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. godine, u 17 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: suprug Ekrem, k}erke Amina i Aida, sestra Mahira, zetovi Amel Zjajo, Senad Dupovac, Goran Ibrahimovi}, te porodice Abdi~evi}, Zjajo, Dupovac, Ibrahimovi}, Bajramovi}, Kapetanovi}, Bajraktarevi}, Drnda, Mujezinovi}, ^olan i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17 sati u Carevoj d`amiji.
6737

Sne`ana
6736

Tu`na srca obavje{tavamo da je na{ dragi

SJE]ANJE

na voljenog

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga majka, svekrva, baka i tetka

BORIS TANKOSI]

ANA TROJER, ro|. SOLOMUN

preminuo u 63. godini u Sarajevu. Sahrana }e se obaviti 26. oktobra 2010. godine u 14.15 sati na groblju Bare iz ateisti~ke kapele. O`alo{}eni: Marija, Branka, Tanja, Ranko, Sean, Lara, te porodice Tankosi}, Tankosi} - Kelly, Koji}, Bodnaruk, Obrenovi}, Jelin, Kadri}, Ferizovi}, Kulenovi}, Tubi}, Jak{i}, Girt, Pe{elj, Mareli}, Maglajli} i mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Himzarina br. 8.
000

nakon kratke i te{ke bolesti iznenada preminula 23. oktobra 2010. u 83. godini.

MEMNUN ID@AKOVI]
25. oktobar 2008 - 25. oktobar 2010.

Sahrana }e se obaviti 25. oktobra 2010. godine u 14 sati na gradskom groblju Sveti Josip. O`alo{}eni: sin Zlatko, k}i Edita, snaha Marica, unuci Mario i Dario, sestri~na Antonija Amid`i}, zaova Nada Lazarevi}, te obitelji Trojer, Solomun, Herceg, Amid`i}, Koderman, Lazarevi}, Danilovi}, Bari} i ^olo, kao i ostala rodbina i prijatelji.
DP

Porodica

Ku}a `alosti: Ul. Avde Jabu~ice br. 17/2.
000

USLUGE
U^ENICIMA, srednjo{kolcima, instrukcije iz matematike, fizike, mehani ke, ma {in skih ele me na ta. Tel. 033/625-196, Ilid`a. PREVODIM sa slovena~kog na bosanski. Tel. 061/282-134. BRAVAR, blindirana vrata po narud`bi, ograde, gitere, kovane ograde. Tel. 061/221-668. NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181542. KERAMI^AR, kvalitetno i ~isto uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315. ODR@AVALA bih poslovni prostor uredno i pedantno, op{tina centar. Mob. 061/524-578. ODR@AVAM mezare i ba{te, kosim trimerom travu. Mob. 062/332-230. MATEMATIKA profesionalno. Tel. 061/800-259. ODR@AVALA bih poslovni prostor, op{tina Centar. Mob. 061/524-578. ADAPTACIJA stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Mob. 061/510-373. VODOINSTALATER, opravka ~esme, vodokotli}a, ventila, sifona, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793.

KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-948. MOLERSKI radovi na potpuno za{titu lijepljivim trakama, urednost 100%. Mob. 061/606-441.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

APARTMANI
NEUM, apartmani blizu mora. Mob. 061/141-752, 061/183-981, 036/884493. U IGRANIMA izdajem povoljno sobe i apartman. Tel. 00385 98 9479000. MAKARSKA rivjera — Drvenik mali, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. tel. 00385919542000 i 0038761157790. GRADAC, izdajem povoljno apartmane. Tel. 00385958135010. ULCINJ, apartmani kod hotela Albatros, 100m od mo ra. Tel. 0038869656514. MAKARSKA rivijera - Drvenik mali, pla`a uz borovu {umu, sobe, povoljno. Tel. +38521628184.

SEJDO SAJDO (HASAN) MUSI]
preselio na ahiret u nedjelju, 24. oktobra 2010, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Mirsad, k}erka Esma, snahe Munevera i Rezama, zet Fehim, unu~ad [ejla, Delila, Lejla, Nad`a, Ajdin, Selma i Amina, brati}i, brati~ne, sestri}, daid`i}, te porodice Musi}, Ku{und`ija, Mujezin, Had`i}, Bajramovi}, Zuko, Bakija, Imamovi}, Krila{evi}, Spahija, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Huma~ka plo~a 69. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa po~etka Ulice Huma~ka plo~a, sa polaskom u 12.45 sat. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAN
000

HAMDIJA (NURIJA) TRBI]

preminuo 23. oktobra 2010. u 61. godini. Sahrana }e se obaviti 25. oktobra 2010. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Jadranka, sin Damir, bra}a Mustafa i Safet, sestre Zumreta i Na|ija, amid`a Muhamed i tetka Fata, snahe Sabina, Sija i Nura, svastike Angelina i Ru`ica, bad`o Zlatko, ro|aci i rodice, porodice Trbi}, Ada{evi}, Fazli}, Kadrovi}, Mahmutovi}, Kova~evi}, Kos, Sabljica i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

BRA^NE PONUDE
TRA@IM ~estitu `enu za ozbiljnu vezu, od 55-60 godina, mogu} i brak, situiran udovac. Mob. 061/299-306 i 033/616-033.

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

prof. dr. ILIJAS (D@EMAIL) BO[NJOVI]
preselio na ahiret u petak, 22. oktobra 2010, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Farisa, sin Naris, sestra Nafija, brat Ismail, snaha Jasna, unuke Naida i Nejra, te porodice Bo{njovi}, Me|edovi}, Strik, Tralji}, Hunti}, Ramovi}, Ugljen, Stan~i} — Rokotov, Ivkovi}, Dürrigl, Jaganjac i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u d`amiji ^ekalu{a. Ku}a `alosti: Gabelina br. 23/III.
6734

SJE]ANJE

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Za ovaj trenutak - pripremite se… (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEMNUN ID@AKOVI]
2008 - 2010.

FATIMA (OSMAN) BELKO, ro|. MIZDRAK
preselila na ahiret u nedjelju, 24. oktobra 2010, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. godine, poslije ikindija-namaza (15.30 sati) na mezarju Bati}i - Kijevo. O`alo{}eni: suprug Fadil, sinovi Mustafa i Edin, sestre Almasa, Vasvija i Fehma, nevjeste Behka, Sanela i Mersiha, unu~ad Arnes, Arnesa, Amer, Adnan, Armin i Adna, djever Hasan, jetrva Esma, djeveri}i Hasib i Emir sa porodicama, brati} Mirsad sa porodicom, brati~ne Fehma i Selma sa porodicama, sestri}i Fadil, Ra{id, Be}ir, Hamo, Muhamed i Zahid sa porodicama, sestri~ne Fadila, Minka, Mina, Alma sa porodicama, te porodice Belko, Mizdrak, Sinanovi}, Terzo, Mulaosmanovi}, Mulaomerovi}, Podgorica, Kari}, Zuli}, Ruhotina, ^ohodar, Demir, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15.30 sati, Ul. Zije Krajine br. 6/II. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Doma kulture - Hrasnica sa polaskom u 14.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

FAHRUDIN (SULEJMAN) MEMI[EVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 24. oktobra 2010, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Hajrija, daid`a Remzija, amid`a Fadil, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, te porodice Memi{evi}, Halilovi}, Rid`al, Perla, Silajd`i}, Durakovi}, Spahi}, Terovi}, Bukva, Bor~ak, Katica, [ehovi}, [ajn, Turkovi}, Ba{i}, Koroman, Hod`i}, Heljdov i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u Ulici Skender-pa{ina br. 9 - ^obanija.
000

Numi} Adila, Alica, Maja, Mak i Manjak
6741

POSLJEDNJI POZDRAV na{em dragom prijatelju

ILIJASU BO[NJOVI]U

Muharem Jaganjac sa porodicom
6735

000

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BORISU TANKOSI]U

PANO (LUKA) BABI]
preminuo 19. oktobra 2010. u 59. godini. Sahrana }e se obaviti 25. oktobra 2010. godine u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Izeta, k}erke Sanja i Daliborka, bra}a Ignjo i \or|e, sestra Nada, zetovi Edo i @eljko, snahe Danica i Joka, unu~ad Tarik, Boro, Desanka i Du{anka, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
6738 000

FAHRUDIN (SULEJMAN) OLOV^I]
preselio na ahiret u nedjelju, 24. oktobra 2010, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u pondjeljak, 25. oktobra 2010. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Sidreta, bra}a Fadil, Ibrahim, Aid i Irfan, snahe Senida, Ferida, Mediha, brati}i Mirza, Sead, Kenan, Emin, brati~na Emina, punica Ra{ida, {ura Senad sa porodicom, svastika Sabina, Mediha, bad`o Muhidin sa porodicom, te porodice Olov~i}, Terzi}, Goreti}, Gluhali}, Tatli}, Avdagi}, Fadilpa{i}, Karahasanovi}, Mrzi}, Kari}, ]osi}, [adi}, Kadi}, Hamzi}, Oputi}, Polji}, Be~ovi}, Sulji}, \uliman, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Trg grada Prato br. 16/I -Dobrinja V. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
26226 000

Porodica Girt

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj

SENI ALIMANOVI]
Sa po{tovanjem i ljubavlju, porodica Guja
6739

Tetki VJEKI
Od porodice ^erkez, Colorado

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Dvadeset petog oktobra 2010. navr{ava se deset godina od kada vi{e nije sa nama na{ voljeni

Dragi na{

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HAJRA (RAGIB) SIPOVI], ro|. ZUKI]

MIROSLAV MIRO VIDAKOVI]

preselila na ahiret u petak, 22. oktobra 2010, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. godine, u 15 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: k}erka Azra, sin Enes, snaha Sabina, unu~ad Nina, Aida, Ned`ad, Amir, Kemal, sestri} Muhamed, najbli`a rodbina Midhat, Fuad, Mirsad, Mirsada, Sajma, Nevzeta, Fadila, Haris i Jasmin, te porodice Sipovi}, Zuki}, Kari}, Tiro, \ozo, D`ananovi}, Karovi}, Dubinji, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15 sati, Ul. brdo sokak br. 8. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Tu`ne su ove godine bez Tebe, jer nam neizmjerno nedostaje{. Tebi dugujemo sretan i bezbri`an `ivot koji smo imali. An|elka sa porodicom
6690

MEMNUNE
Ne pro|e nijedan dan bez nje`nog sje}anja na tebe. Almir, Asko, Daniel, Darko, Dinka, D`emo, Edina, Loredana, Merima, Nagorka, Novo, Olja, Saliha, Samija, Senita, Vedrana...
26224

Dvadeset petog oktobra 2010. navr{avaju se 4 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog

IDRIZ (MUHAMED) DOBRA^A
Bio si i osta}e{ zauvijek u srcima i mislima onih koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: majka Fadila, brat Kasim i brati~na Ema

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AI[A MUSTAFOVSKI, ro|. DU^I]
6733

NESIB (AHMET) DEMIR

SJE]ANJE

preselila na ahiret u petak, 22. oktobra 2010, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Ibro, k}erke Nazira i Aida, zetovi, snaha, unu~ad, te porodice Mustafovski, Du~i}, Radovanovi}, Buchner, Kuzmanovi}, Korjeni}, ^au{evi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti u Ulici Karima Zaimovi}a br. 6/ I.
000

Dvadeset petog oktobra 2010. navr{avaju se 4 godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog preselio na ahiret u nedjelju, 24. oktobra 2010, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. godine, u 16 sati na mezarju Orli} - K. Glava. O`alo{}eni: supruga Saliha, sinovi Mesud i Zijad, snahe Hajra i Brankica, unu~ad Aida, Admir, Sanjin i Sanja, sestra Fadila, te porodice Demir, Hindi}, Maluhi}, \ulovi}, Dolovac, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 16 sati, Ul. Kobilja glava br. 33. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

IDRIZ (MUHAMED) DOBRA^A

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Zauvijek }e{ ostati u na{im mislima i srcima. Tvoja sestra Mirsada sa porodicom
6733

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

Dragi na{ tata!

dragom prijatelju

na na{u voljenu

REFIKA KUR[UMOVI], ro|. VOLI]
preselila na ahiret u subotu, 23. oktobra 2010, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Ilvana, unuka Emina, unuk Mirza, te porodice Kur{umovi}, Voli}, Vrabac i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici kunovska br.1/V.
000

BORISU BOKIJU TANKOSI]U
Bilo je zadovoljstvo drugovati s tobom. Porodice: Kadri}, Ferizovi} i Jelin
AX

EMINU PA[I], ro|. SALIHBEGOVI]
25. 10. 1993 — 25. 10. 2010.

ALOJZIJE BUCO VRBANI]
10. 6. 1941 — 25. 10. 2004.

Samo pjesma moja ~uje se, a nema te... Fali{ nam! Vole te tvoji najmiliji
6691

K}erka Zumreta Perkovi} sa porodicom
6568

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

U ponedjeljak, 25. oktobra 2010. godine, navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

MUHAMED (JUSUF) BA[I]
dipl. ing. ma{. mr. sc.

Duboko o`alo{}eni: supruga Hiba i sin Almir, snaha Neda i unu~ad Emir i Ema
6714

IN MEMORIAM

[ta re}i danas, sedam dana nakon rastanka sa

NENAD NE[O ORU^EVI]
25. 10. 2008 — 25. 10. 2010.

REMZIJA (OSMANA) COKOJA
iz Konjica

osim da te volimo. “[TO DUBOKO U SRCU NOSIMO, NE MO@EMO SMR]U IZGUBITI”
J. W. V. GOETHE

Tvoji: Sadeta, Lejla, Dada i Omer.

Mama Diana, tata Bodo, brat Sanjin
010

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dvadeset petog oktobra 2010. godine navr{ava se ~etrdeset najtu`nijih dana otkako nas je napustio na{ voljeni suprug, otac, djed, svekar i punac

ZAHVALNICA: Hvala svim koji do|o{e i dostojanstveno isprati{e na{eg Remzu, hvala njegovim kolegama iz {kole “Suljo ^ili}“ - Jablanica, a posebno njegovim u~enicima koji su u njemu prepoznali pravog vaspita~a punog brige, ljubavi i pripreme njih za nemirno more `ivota.
001 A

SJE]ANJE Dvadeset petog oktobra 2010. navr{ava se 30 godina od smrti na{e drage

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

RAMIZ (AHMED) BJELICA
preselio na ahiret u nedjelju, 24. oktobra 2010, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. godine, u 16 sati na mezarju Durakovi}i —Trnovo. O`alo{}eni: supruga Almasa, sin Senid, k}erka Sedina, brat Abid, sestra Behka, zetovi Muhamed, Zajko, Nermin i Hamza, tetke Behka i [emsa, snahe Zlata, Fehma i Pa{a, unu~ad Sabina, Amina i Minela, {ura Alija sa porodicom, svastike [emsa, Fata i Umija, bad`e Mehmed i Edhem, prijatelji Amira, Adis i Sabina, brati}i i brati~ne Sanela, Lejla, Kenan i D`enana, sestri}i i sestri~ne Mirsad i Mersiha, te porodice Bjelica, Sarajki}, Muhamremvi}, Pand`a, [i{i}, Mizdark, Kozi}, Krupalija, Pand`i}, Ploski}, Demir, Dudo, [ehi}, Katana, Ruhotina, Fazlagi}, @ero, Be{lija, Drinjak, Imamovi}, Adrovi}, Muhovi}, Todosijevi}, Kolar, Dokara, Dedi}, Nuhanovi}, Glu{ac, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 16 sati, Ul. Stara cesta I br. 22 - K. Glava. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Adilbegove d`amije na K. Glavi sa polaskom u 13.30 sati, sa usputnim stajanjem u Ned`ari}ima. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

AHMET OMANOVI]
iz Prozora Dragi na{, dok `ivimo mi, `ivje}e{ i ti u na{im srcima. Tvoja supruga Fatima, k}erka Samira, sin Seid, zet Mirsad, nevjesta Sabina, unu~ad Zlatko, Damir, Na|a, Safija i Sanel, te porodice Omanovi}, Tiro i Mustafi}. Tevhid }e se prou~iti 30. oktobra 2010. godijne (subota) u ^ar{ijskoj d`amiji u Prozoru, poslije podne-namaza.
6727

ANA TUHTAR, ro|. KNEZOVI]
25. 10. 1980 — 25. 10. 2010.

RADOJKA \URICA
25. 10. 2004 — 25. 10. 2010.

DANILO \URICA
17. 3. 1984 — 25. 10. 2010.

Jo{ uvijek si u na{im mislima i lijepim sje}anjima. Tvoji: sin Ante, unuci Dinko i Zdenka, praunuke Alena, Suzana, Matea, Daria, snaha Dinka, zet Hasan
88400

S ljubavlju i po{tovanjem, k}erke, zetovi, unu~ad i praunu~ad
6720

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Kamenoreza~ka radnja
Vl. Tankovi} Nijaz
Tel/fax: 486-027, Mob: 061/147-395

ALMA HAD@I]

IBRAHIM MUJKOVI]
23. 10. 2009 — 23. 10. 2010.

Izgradnja i postavljanje, restauracija i odr`avanje ni{ana, spomenika i spomen-obilje`ja.
001

Sa tugom i lijepim uspomenama, Amra i Dino Huzba{i}
6694

Sestre Fikreta i [efika s porodicama
6706

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57

POSLJEDNJI POZDRAV I ZAHVALNOST ZA DOPRINOS RAZVOJU EKONOMSKOG INSTITUTA SARAJEVO

prof. dr. ILIJAS BO[NJOVI]
1922 — 2010.

Komemoracija u pomen profesoru }e se odr`ati na Ekonomskom fakultetu Sarajevo, u ponedjeljak, 25. oktobra 2010. godine, u 12.30 sati. Upravni odbor, direktor, saradnici i uposlenici Ekonomskog instituta Sarajevo
001

Dvadeset petog oktobra 2010. navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

mojoj dragoj

AHMET (MEHMEDA) GERMOVI]
Nema dana da te se ne sjetimo, uvijek sa suzama u o~ima. Vrijeme prolazi, a sje}anje na tebe je sve ja~e.

BOBI GA[I]
Jako }e{ mi nedostajati.

DARA MALINOVI]
25. 10. 2001 — 25. 10. 2010.

Zato molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Kadira, k}erka @elmina, sin Jasmin, sestre Biba i Had`ira, snaha Arnisa, unuci Mirza, Alem, Emina i Tarik. Hatma-dova }e se prou~iti 25. oktobra 2010. godine (ponedjeljak) u 13.20 sati poslije podne-namaza u Gazi Husrev-begovoj d`amiji u Sarajevu.
6721

Sa neizmjernom ljubavlju, tvoji najmiliji
6659 6716

Tvoja Cica

Dvadeset petog oktobra 2010. navr{avaju se tri godine otkako nije sa nama na{a voljena

SJE]ANJE

na na{u dragu suprugu i mamu

FERIDA HAD@I], ro|. BUTUROVI]

SENIJU SENKU PAJT
25. oktobar 2001 — 2010. godina

Uvijek si s nama u mislima... S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
6692

Uvijek si u na{im mislima i srcima. Sa ljubavlju i po{tovanjem se sje}amo, suprug Mehmed sa djecom
AX

58

PREDAH

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Burno }ete reagirati na svaku nepravdu, a posebno ako osjetite da neko ugro`ava va{u poslovnu poziciju ili vam `eli upropastiti reputaciju. Smirite tenzije ukoliko ne `elite ispasti neprofesionalni. Orijentirani ste na sebe i svoje potrebe, zbog ~ega }ete zanemarivati voljene. Uzrujavat }e vas svaka sitnica pa }e vas bli`nji optu`ivati da ste previ{e osjetljivi. Klonite se ljudi koji vas `ivciraju i crpe mnogo energije. Izbjegavat }ete sve vrste eksponiranja i birati projekte koji ne podrazumijevaju prisniju suradnju s ostalim kolegama. Odgovarat }e vam rad u izolaciji, daleko od ostalih znati`eljnih o~iju. Trebat }e vam mnogo mira i samo}e kako biste sredili misli i shvatili {to `elite. Ukoliko je va{a veza ve} neko vrijeme u krizi, nemojte donositi nikakve odluke dok pa`ljivo ne promislite o ~itavoj situaciji. Kolege }e ~e{}e nego ina~e trebati va{u pomo}. Premda }ete biti zatrpani poslom, za svakog }ete pronalaziti vremena, {to }e vam osigurati ve}i ugled u radnoj sredini. Zabava i izlasci bit }e vam na prvom mjestu. Ne}e vam biti `ao ako se s prijateljima zaputite u no}ni izlazak jer su na pomolu brojne prigode za flert i ostvarenje uzbudljive avanture. Samo}a vam danas ne}e odgovarati. Okru`ite se ljudima, a kondiciju odr`avajte dru{tvenim aktivnostima. Odr`avanje dobre reputacije oduzet }e vam gomilu energije. Nastojat }ete sa svima biti u {to boljim odnosima, {to }e zahtijevati mnogo truda i vremena. Bli`nji }e o~ekivati da im posvetite svoju punu pa`nju, no va{e }e misli biti okupirane poslovnim i financijskim brigama. Poku{ate malo bolje izbalansirati zahtjeve poslovnog i privatnog `ivota. Pod stresom ste. Priu{tite si dugu opu{taju}u kupku ili pro{e}ite prirodom. Mnogi }e osjetiti poriv da kona~no polo`e stru~ne ispite ili zavr{e te~aj koji su davno upisali. Dobra koncentracija olak{at }e vam pam}enje pa vam u~enje ne}e predstavljati nikakav problem. Slobodni }e biti `eljni flerta i novih ljubavnih iskustava. Lavovi koji su u braku pobolj{at }e komunikaciju s partnerom i u`ivati u dru`enju i zajedni~kim izlascima. ^este glavobolje bit }e povezane uz nezdrav na~ina `ivota. Izbjegavajte sva|e sa suradnicima, a posebno s onima koji su na vi{em polo`aju od vas. Diplomati~nim i ljubaznim nastupom lak{e }ete dobiti ono {to `elite. Zauzeti }e se s voljenom osobom sukobljavati oko sitnica, a jedino mjesto na kojem }e se slagati bit }e spava}a soba. Ako ste slobodni, bit }ete skloni zapo~injanju veza temeljenih na sna`noj seksualnoj privla~nosti. @enske pripadnice znaka bit }e sklone ginekolo{kim smetnjama. Ambiciozni ste i `eljni novih izazova. Nastojat }ete sa svima biti u {to boljim odnosima, a pogotovo s kolegama koji bi vam mogli pomo}i da lak{e ostvarite poslovne ciljeve. Pridavat }ete previ{e va`nosti mi{ljenju okoline, {to }e utjecati na va{e osobne izbore i odluke. Nemojte se optere}ivati neva`nim stvarima i poku{ajte vi{e misliti na svoju dobrobit. Skloni ste prehladama i virozama, a najosjetljiviji }e vam biti grlo i glasnice. Ne}ete vi{e mo}i odga|ati dosadne i naporne zadatke koje ste ostavljali za kraj. Pritisak {efova ili zgusnuti rokovi primorat }e vas da zasu~ete rukave i prionete na rad. Nemojte kriviti druge za vlastite neuspjehe i frustracije. Ukoliko niste zadovoljni svojom vezom, me|uljudskim odnosima ili na~inom `ivota, pravi je trenutak da se odva`ite na promjene. Obavite sistematski lije~ni~ki ili stomatolo{ki pregled. Strijelci koji se bave nekim kreativnim zanimanjem, sportom ili odgojem djece bit }e iznimno inspirirani za rad. Ulagat }ete mnogo energije i truda kako biste {to bolje obavili svoj posao, {to }e va{i {efovi znati nagraditi. Neke }e labave ljubavne veze do`ivjeti krah, no nemojte zbog toga previ{e o~ajavati. Vrijeme je da se oslobodite okova pro{losti i spremno zakora~ite u sretniju budu}nost. Prihvatite poziv za zabavu. Te{ko }ete se prisiljavati na rad. Okupiranost privatnim problemima nepovoljno }e se odraziti na va{u radnu u~inkovitost, stoga vi{e puta provjerite svaki dokument ili obrazac koji vam pro|e kroz ruke. ^lanovi obitelji i njihove potrebe oduzet }e vam ve}inu slobodnog vremena. ^itav }ete dan provesti izvr{avaju}i im usluge ili voze}i ih po gradu, {to vam ne}e ostaviti nimalo vremena da se odmorite i posvetite svojim potrebama. O~ekuje vas dinami~an radni dan tokom kojeg ne}ete uop}e imati vremena za predah. Telefon }e vam stalno zvoniti, {efovi }e vas zasipati novim zadacima, a nije isklju~en ni odlazak na kra}i poslovni put. Neo~ekivani poziv ili susret ispunit }e vas nadom i o~ekivanjima. Samci bi mogli razviti simpatije prema poslovnom suradniku, no nemojte dozvoliti da to uti~e na va{u radnu efikasnost. O~ekuje vas financijski dobitak koji }e sti}i u pravi trenutak. Dobivenim novcem popla}at }ete nagomilane ra~une, ali i po~astiti se nekom sitnicom. Ljubav prema partneru iskazivat }ete poklonima i znakovima pa`nje. Samci }e na isti na~in poku{ati osvojiti osobu koja im se svi|a, no nemojte pretjerivati s izljevima nje`nosti kako je ne biste prestra{ili. Promjena frizure pomo}i }e vam da se osje}ate ugodnije u svojoj ko`i.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTORICA: Lidija KORA] UREDNI[TVO: Muharem BAZDULJ, Faruk BORI], Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Nada SALOM i Lejla SOFRAD@IJA ROBNI PROMET I MARKETING: Meliha Hod`i} Tel/fax: 465-727, Tel: 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Tel/fax: 472-899, 472-901, e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: novela, enorek, gazela, ogavan, zera, t, brink, o, heroin, am, prilog, ainu, heraklo, std, ono, supetar, doskakutati, i, ponašanje, tiara, aže, v, inza, skener, sam, po, riva, etatista, an.

Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" OGLASNA SLU@BA: agencije Inter Press i Service, nagradu Tel/fax: 205-938 "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" UniCredit bank d.d., fondacije Alfons Komin (Barselona), transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" ABS banke DD Sarajevo, transakcijski Kluba evropskih rektora, nagradu za ra~un broj: 1990490005630121, ljudska prava "Saharov" Evropskog KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu filijala Sarajevo, transakcijski ra~un za slobodu {tampe" Udru`enja turskih broj: 5715000000017279, novinara, Medalju ~asti Fakulteta POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), ra~un broj: 1872000000045887 Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Giornalistico Paolo Borsellino” [tampa: Unioninvestplastika dd, koju listovima koji se bore za istinu Semizovac bb dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te Za {tampariju: Ned`ad Kara~i} “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa Prvi broj Oslobo|enja {tampan je sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, kvalitetu” (SAD). Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom Vije}e za {tampu bratstva i jedinstva sa zlatnim u Bosni i Hercegovini vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za {tampu u BiH www.vzs.ba za najbolji dnevni list u tada{njoj Za sve eventualne primjedbe na pisanje Jugoslaviji. lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine tel: +387 33 272 270 u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo tel/fax: +387 33 272 271

Danas prije podne umjereno obla~no, poslije podne obla~no sa ki{om, a na jugu ki{a }e padati tokom cijelog dana. Puha}e slab do umjeren ju`ni vjetar, uve~er u skretanju na umjeren sjeverozapadni. Minimalna temperatura od 6 do 12, maksimalna dnevna od 12 do 17 stepeni Celzijusa. U no}i temperatura u padu, a na planinama susnje`ica i snijeg. Narednih dana hladno. Sutra obla~no sa ki{om i vjetrovito, na planinama sa snijegom. Poslije podne prestanak padavina, prvo na sjeveru i zapadu. U srijedu prije podne umjereno obla~no, poslije podne prete`no sun~ano. U ~etvrtak i petak prete`no sun~ano. Danas u Sarajevu u prije podne obla~no i suho, popodne obla~no, povremeno sa slabom ki{om. Puha}e umjeren, ju`ni vjetar.

Danas ki{a u centralnoj i ju`noj Evropi, u oblasti Alpa snijeg. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom i obilne padavine u Italiji, oblasti Jonskog i Jadranskog mora, gdje }e puhati jak jugoisto~ni vjetar. Prete`no sun~ano bi}e u zapadnoj Evropi i na Pirinejskom poluostrvu. Sjeverozapadni vjetar sa udarima do 120 km/h puha}e u zapadnom Sredozemlju. Maksimalna temperatura u ve}em dijelu kontinenta kreta}e se od 8 do 16, a najtoplije }e biti u ju`nim predjelima, oko 20 stepeni Celzijusa. Na zapadnom tokom dana, a na centralnom i ju`nom Balkanu u no}i ki{a. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju se na Jadranskom primorju i u Gr~koj. U ostalim predjelima poluostrva malo do umjereno obla~no.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
akcija, komedija, re`ija: Ryan Murphy, uloge: Julia Rober ts, James Franco, Javier Bardem, Richard Jenkins, Viola Davis, Billy Crudup... po~etak u 17.40 i 20.15 sati. Galerija je otvorena za posjetioce radnim danima u zgradi Centrale banke, Ulica Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine po

OSLOBO\ENJE

TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od osam do 15 i 18 do 20 sati, subotom od osam do 13 sati.

BANJA LUKA

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka).

LU\ACI
horor, triler, re`ija: Breck Eisner, uloge: Timothy Olyphant, Radha Mitchell, Joe Anderson... po~etak u 21.30 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka dijela slikara Safeta Zeca. Galerija otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

ZENICA

FESTIVALI
MESS 2010.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”, otvorena svakim radnim danom od deset do 18 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
MA^ETA
akcija, avantura, triler, re`ija: Robert Rodriguez, uloge: Danny Trejo, Lindsay Lohan, Robert de Niro, Jessica Alba... po~etak u 16, 18.15 i 20 sati.

VIJE]NICA

KINA
KINOTEKA
“Izbor animiranih filmova sa Banja Luka 2010.”
Projekcije od 17 sati, ulaz slobodan.

Izlo`ba “Budu}nost posthistorije“ Brace Dimitrijevi}a, u organizaciji Muzeja Ars Aevi i Festivala MESS, otvorena za posjete do 31. oktobra.

DESPI]A KU]A - MUZEJ GRADA
Oma` Klaus Michael Grüberu i Gillesu Aillaudu, po~etak u 10 sati.

MUZEJI
OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“, otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od devet do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

@ENA SA SLOMLJENIM NOSEM

KINA
MULTIPLEX EKRAN
CIRKUS COLUMBIA
ljubavna drama, re`ija: Danis Tanovi}, uloge: Miki Manojlovi}, Mira Furlan, Boris Ler, Jelena Stupljanin, po~etak u 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

MEETING POINT
CIRKUS COLUMBIA
drama, re`ija: Danis Tanovi}, uloge: Miki Manojlovi}, Mira Furlan, Boris Ler, Jelena Stupljanin... po~etak u 16.40 i 19.10 sati

AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI
PLASTELIN
re`ija: Emir Kapetanovi}, igraju: Amar ^ustovi}, Dino Rogi}, Ida Ke{ki}, Enes Salkovi}, D`enita Imamovi}, Rijad Gvozden, Nevzeta Musabegovi}, Emir Fejzi}, Kemal ^ebo, Admir [ehovi}, Davor Sabo, Ivana Vojinovi}, dramaturgija: Asja Krsmanovi}, muzika: Zlatan Hajlovac, po~etak u 18 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete utorkom, srijedom, ~etvrtkom, petkom i nedjeljom od 10 do 14 satI.

drama, re`ija: Sr|an Koljevi}, uloge: Branka Kati}, Anica Dobra, Neboj{a Glogovac, Nada [argin... po~etak u 20.15 sati.

ALFA I OMEGA
3D, animirani, re`ija: Anthony Bell, Ben Gluck, glasovi: Christina Ricci, Dennis Hopper, Chris Carmack, Justin Long... po~etak u 16.30 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od deset do 18 sati.

CINEMA CITY
CIRKUS COLUMBIA

LEGENDA O ^UVARIMA
animirana avantura, 3D, re`ija: Zack Snyder, uloge: Abbie Cornish, Essie Davis, Joel Edger ton... po~etak u 16 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta (zbirke umjetni~kih djela, Gazi Husrev-begov hamam i biblioteka) u pratnji vodi~a ~etvrtkom, petkom i subotom od 10 do 14 sati, svaki puni sat uz najavu na telefon 279 800 ili na mail info@bosnjackiinstitut.ba. Stalna postavka umjetni~kih djela Instituta, te zbirke Mersada Berbera i Ismeta Rizvi}a semogu pogledati svaki danosim nedjelje bez najava.

REZERVNI IGRA^I
akciona komedija re`ija: Adam Mckay, uloge: Samuel L. Jackson, Eva Mendes, Michael Keaton, Will Ferrell... po~etak u 18 i 22 sata.

NARODNO POZORI[TE
KO SE BOJI VIRD@INIJE VULF
re`ija: Dino Mustafi}, igraju: Milutin Milo{evi}, Kristina Stevovi}, Varja Ðuki}, Branimir Popovi}, dramaturgija: Bo`o Koprivica, Ljubomir Ðurkovi}, muzika: Vjera Nikoli}, po~etak u 19.30 sati.

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
horor, 3D, re`ija: Paul W. S. Anderson, uloge: Milla Jovovich, Spencer Locke, Wentwor th Miller... po~etak u 18. sati.

PRITAJENO ZLO: @IVOT POSLIJE SMRTI
3D, akcija, re`ija: Pol W. S. Anderson, uloge: Milla Jovovich, Ali Lar ter, Kim Coates, Son Rober ts... po~etak u 22.15 sati.

LJUBAV NA DALJINU
komedija, romansa, re`ija: Nanet te Burstein, uloge: Drew Barrymore, Justin Long, Charlie Day, Jason Sudeikis, Christina Applegate... po~etak u 17, 19 i 20.45 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od deset do 13 sati.

SARTR
ljubavna drama, re`ija: Danis Tanovi}, uloge: Miki Manojlovi}, Mira Furlan, Boris Ler, Jelena Stupljanin, po~etak u 16, 18.20 i 20.40 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Izlo`be “Muzej detinjstva“ autora Vladimira Peri}a i “Dugo putovanje“ Anice Vu~eti}, mogu se pogledati do 21. novembra ove godine.

FRAGMENTI LJUBAVNOG DISKURSA
Teatr Dramatyczny iz Poljske, re`ija: Radoslaw Rychcik, igraju: Adam Graczyk, Klara Bielawka, Marcin Bosak, Joanna Drozda, po~etak u 22 sata.

PIRANA
3D, triler, akcija, re`ija: Alexandre Aja, uloge: Richard Dreyfuss, Ving Rhames, Elisabeth Shue, Christopher Lloyd, Eli Roth, Kelly Brook... po~etak u 20 i 22 sata.

AMERIKANAC
akcioni triler, re`ija: Anton Corbijn, uloge: George Clooney, Paolo Bonacelli, Thekla Reuten... po~etak u 16.30, 18.40 i 20.50 sati.

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba plakata VOICES IN FREEDOM, sa internacionalnom kolekcijom komemorativnih plakata ( 11. internacionalno bijenale plakata, Meksiko 2010, 200 godina nezavisnosti Meksika i 100 godina od meksi~ke revolucije), otvorena za posjete do 27. oktobra.

HISTORIJSKI
Izlo`ba “Periodi~na {tampa u BiH (18501992)”, sa vi{e od 200 razli~itih naslova listova i ~asopisa koji su u tom periodu izlazili u na{oj zemlji. Svi eksponati su iz bogatih zbirki Historijskog muzeja BiH, a izlo`ba }e biti otvorena do 21. novembra. Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

BIHA]

ALPHA I OMEGA
3D, animirani, re`ija: Anthony Bell, Ben Gluck, glasovi: Justin Long, Hayden Panet tiere, Dennis Hopper, Danny Glover, Christina Ricci... po~etak u 12.55 i 14.50 sati.

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
DON KIHOT
dje~ija, omladinska i lutkarska scena - u okviru Children MESS-a, autor: Miguel de Ser vantes, re`ija: Petar Pejakovi}, po~etak u 12 sati.

RESIDENT EVIL: DRUGI SVIJET
akcioni horor, re`ija: Paul W.S. Anderson, uloge: Milla Jovovich, Ali Lar ter, Kim Coates, Shawn Rober ts, Sergio PerisMencheta, Wentwor th Miller... po~etak u 16.50, 19 i 21.10 sati.

UNDERGROUND
Izlo`ba umjetnice Nele Hasanbegovi}, sa fotografijama per formansa “Pod velom“.

TUZLA

MUZEJI
GRADA ZENICE
Izlo`ba slika Sanjina Lugi}a “600 godina Branigrada“, otvorena do 9. novembra, a izlo`ba crte`a sa likovne radionice “Vranduk o~ima djeteta“ mo`e se pogledati do 26. oktobra. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni, a u Bosanskoj ku}i u Vranduku stalna etno-postavka. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9.00 do 17.00 , a subotom od 9 do 16.30 sati. Tvr|ava Vranduk otvorena je tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

BORIS SMOJE
Izlo`ba akademske kiparice D`enite Mrkuli}. Slikanjem se bavi od 2000. godine, tehnika ulje na platnu. Publici }e se predstaviti {irokim izborom motiva, od kojih preovladavaju d`ungle i motivi Sarajeva

KINA
UNA
CIRKUS COLUMBIA
ljubavna drama re`ija: Danis Tanovi}, uloge: Miki Manojlovi}, Mira Furlan, Boris Ler, Jelena Stupljanin, Mario Knezovi}, Milan [trlji}, Svetislav Gonci}, Miralem Zub~evi}, Almir Mehi}, Mirza Tanovi}... po~etak u 19 i 21 sat.

JEDI, MOLI, VOLI

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo sa Nastavni~kog i odsjeka Slikarstvo (Kemal Mehmedovi}, Amel Hod`i}, Mirza Ribi} - odsjek Slikarstvo, Melisa Vreto, Alma Ga~anin, Igor Zergol, Ena Brekalovi}, Nerina Kadri}, Ines Muratovi} - odsjek Nastavni~ki odsjek).

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Bijele no}i
DRAMA
Re`ija: Taylor Hackford Uloge: Mikhail Baryshnikov, Gregory Hines

HIT
DANA
20.45
HRT2
AKCIJA/KOMEDIJA
Re`ija: Jackie Chan Uloge: Jackie Chan, Maggie Chung, Rosamund Kwan, Carina Lau, David Lam, Bill Tung, Sam Lui, Regina Kent, Kenny Ho

01.00
PINK

Za vrijeme hladnog rata jedan avion je zbog kvara prinudno morao da sleti u vojnu bazu u Sibiru, na svom putu od Londona do Tokija. Protiv svoje volje, prebjegli ruski plesni prvak Mihail, koji je bio u njemu, ponovo se na{ao na tlu svoje biv{e domovine. KGB mu kao pratnju dodjeljuje ameri~kog dezertera Rejmonda, koji je i sam igra~. Njih dvojicu }e povezati strast prema plesu i Mihail }e igrati na tu kartu kako bi mu Rejmond pomogao da ponovo pobjegne.

Ameri~ki nind`a
AKCIJA
Re`ija: Sam Firstenberg Uloge: Michael Dudikoff, Steve James, Judie Aronson

22.20
MRE@A

Nakon {to je pomogao uni{titi piratsku bandu, policijski ~asnik Dragon Ma nalazi se pred novim izazovom. Korumpirani zapovjednik Chun ugro`ava integritet policije i sura|uje s kriminalcima iz podzemlja, a u javnosti se predstavlja kao po{teni, hrabri i zaslu`ni policajac te organizira uhi}enja sitnih kriminalaca. Ta uhi}enja potom novinari pretvaraju u hrabre pothvate i napisima i fotografijama veli~aju Chuna i njegovo {esto ~ulo za uhi}enje kriminalaca. Britanske kolonijalne vlasti odlu~e ne{to poduzeti da se Chunovo leglo policijske korupcije uni{ti i taj zadatak daju Dragonu Mau...

Joe Armstrong, osobenjak koji ne po{tuje ni{ta osim borila~kih vje{tina, na|e se u ameri~koj bazi na Filipinima, nakon {to mu sudija ponudi da bira izme|u zatvora i vojske. Tokom jedne od njegovih prvih misija njegov vod je napadnut. On spa{ava Patriciju, k}erku pukovnika baze. Ipak, ostatak voda gine, {to njegove nadre|ene dovodi do zaklju~ka da je Joe ili djelovao u dosluhu s napada~ima ili da je potpuno nesposoban. U isto vrijeme, vo|a pobunjenika objavljuje rat vojniku koji je osujetio njegove planove.

SERIJE

Sveci i vojnici
DRAMA/AKCIJA
Re`ija: Ryan Little Uloge: Corbin Allred, Alexander Polinsky

Ples `ivota
aOtac Canuto ohrabruje Linu da ka`e Cesaru i Titu rezultate testa za trudno}u. Grupi mladih muzi~ara, koji ve} imaju ugovor sa Titom Ortizom, Roman predla`e da oforme Rock& Roll sastav. Cesar je presretan zbog ~injenice da }e postati otac. Carmenza ba{ i nije odu{evljena {to }e joj Esther postati ma}eha.

Gospo|a Barbara
Antonio je iznena|en kada se probudi gol pored Federice. Lorenzo je ljut na Ceciliju i zatra`i pi}e u zamjenu za svoju {utnju, no ona mu ga ne `eli dati. Barbara pita Eustaquiju za alat kojim }e izvaditi novac. Marisela pla~e zato {to }e se Santos i Luisana vjen~ati. Josefa prekori Antonija. Barbara i njezini ljudi se upute na konjima u San Fernando...

1.001 no}
Zejnep razmi{lja samo o tome kako da Keremu nanese zlo. Jasemin bi radije da posluje sa Onurom, nego sa Keremom, pod izgovorom da je Kerem neodgovoran. Onur strahuje da }e ovaj odnos zasmetati [eherzadi. Gani uvodi mnoga pobolj{anja u poslovanje Burhanove fabrike. Nadide ne govori sa Fusun i snaha odlu~uje da tra`i oprost. Melek sve vi{e pije...

16.40 BHT

12.15 FTV

20.00 MRE@A

20.15
TV1

Sredinom decembra 1944. godine Hitlerova vojska napada saveznike u Ardenskoj {umi. Desetar Nejtan "\akon" Grir, njegov prijatelj Gordon Ganderson i jo{ nekoliko vojnika pre`ivljavaju masakr i bje`e. Uskoro nailaze na britanskog obavje{ajca Oberona Vinleja koji ima va`ne informacije koje treba prenijeti saveznicima. Vojnici polako grade poverenje ali umor, glad i stalno prisutni strah prete da sve to naru{e...

FILM

SERIJA

Uli~ni borac
AKCIJA
Re`ija: Steven E. de Souza Uloge: Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, Ming-Na, Damian Chapa, Kylie Minogue

Sestrinska ljubav
DRAMA
Re`ija: Alexandra Leclère

22.25
NOVA

Savezni~ke snage pod vodstvom pukovnika Williama Guilea imaju zadatak locirati i spasiti 63 javna radnika koji su taoci generala odmetnika M. Bisona. Njihov se plan zamalo ne izjalovi u posljednji trenutak kad se izvjestiteljica ChunLi Zang uplete i `eli ne{to vi{e od same pri~e.

Louise, spisateljica koja `ivi u provinciji, mla|a je sestra uspje{ne poslovne `ene, Martine. Zbog svojih obaveza s pari{kim izdava~em, Louise do|e u Pariz, {to uklju~uje i posjet sestri, koju dugo nije vidjela. Ona }e tri dana prespavati u Martininome stanu, u kojemu `ive Martinin mu` i sin. Unato~ Louisinoj radosti {to je u Parizu i {to vidi sestru, veselje joj po~ne kvariti ~injenica da je Martine iznimno hladna i zatvorena. Louise je razo~arana, no u~ini joj se da sestrina rezerviranost ne proizlazi samo iz njezina ponosa {to je Pari`anka, ve} i iz nekih privatnih razloga...

15.00 HRT2

Mjesto zlo~ina: New York
Ispituju}i “plutaju}e” mjesto zlo~ina - ku}u koju vlasnici `ele preseliti na drugu lokaciju, forenzi~are tragovi dovode u svijet Tajne U. U pitanju je web site na kojem ljudi objavljuju svoje najmra~nije tajne, ~ak i one koje imaju tragi~an ishod...

00.15 BHT

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 36. epizoda 10.00 To je prava Raven, program za mlade, 79. epizoda 10.25 Memoari porodice Mili}, serija za djecu, 3. epizoda 10.50 ^arli i Mimo, crtani film 10.55 Tomica i prijatelji, crtani film 11.05 Sarajevska hronika (r) 11.30 Rezovi, humoristi~ka serija, 10. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 37. epizoda 13.00 Bud Spencer: Dvostruka nevolja, italijanski igrani film /RP/ 14.45 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin (r)

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Mala TV Nodi, crtana serija Medo Rupert Tomica i prijatelji Gora bisera, crtana serija Bajke iz cijelog svijeta 10.10 Kvizolog, (r) 11.10 Karmelita, serija 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, info-program 13.00 Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom 13.30 Pakov svijet, serija 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, serija 15.55 [arene ka`e 16.00 Re’publika, Hercegovina 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, serija

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo 09.10 Graditelj Bob, 35. ep. 09.20 Timmy, 35. ep. 09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtani film, 30. ep. 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx, crtani film 11.00 Winx, crtani film 11.20 Aladin, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, serija, 47. ep. 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Glam Blam 14.45 Nema vi{e. Zeko rek’o, informativni program 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija, 48. ep.

OBN
06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 V.I.P Survivor: Portreti kandidata 09.00 Ludo srce, serija 09.55 Top Shop 10.15 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.15 V.I.P Survivor: Portreti kandidata 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Red Carpet, showbiz magazine 13.10 Top Shop 13.30 C.S.I: Las Vegas, Kriminalisti~ka serija 14.30 Top Shop 15.00 Gümüs, serija 16.20 Vremenska prognoza 16.25 OBN Info 16.30 V.I.P Survivor, Portreti kandidata 17.00 A la Carte, kulinarski show

PINK
06.00 Pink jubox 07.00 Danijela (r) 08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, u`ivo 11.00 Valentina, serija (r) 12.00 Info top, informativni program 12.10 ^ini, serija 13.00 Farma, u`ivo 14.00 Info top, informativni program 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni program 16.00 Valentina, serija 16.55 Savr{eno skladna i orginalna BiH

07.00 Dobro jutro 09.05 Gor{tak, animirana serija, 34/39 09.25 Festival cirkusa, revijalni program 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 207/313 11.00 Moja mala kuhinja 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 113/124 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 12.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju (r) 13.15 Liga {ampiona u nogometu, magazin (r) 13.45 TV Liberty (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Doma}a lektira: Travni~ka hronika 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 17/66 Program za djecu i mlade 15.05 Julijana, dokumentarni film 15.20 Nema problema 15.45 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.10 Retrovizor, muzi~ki program 16.40 Ples `ivota, 114/124 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Kroja~ za `ene, drama 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 BHT vijesti 22.10 Tema dana 23.00 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.30 50. MESS, hronika 00.00 Me|unarodni festival animiranog filma - Banja Luka 2010, hronika 00.15 Mjesto zlo~ina - New York, 52/70 01.00 Punk - Attitude, muzi~ko-dokumentarni program 02.30 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

60 minuta

POLITI^KI MAGAZIN 20.10

Presing

TALK SHOW 20.10

Hayatovci

DJE^IJI PROGRAM 08.30

Vox Populi
17.00
17.40 Stol za 4, kulinarski show 18.15 Otvorena vrata, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.00 V.I.P Survivor, Porteti svih kandidata-nulta epizoda (r) 19.55 Gümüs, serija 21.20 Ke~eri, sportski program 22.15 Vox populi 22.30 V.I.P Survivor, reality show 23.30 V.I.P Survivor, Bez cenzure 23.50 C.S.I: Las Vegas, Kriminalisti~ka serija 00.45 Playboy Girls, holivudska pri~a 01.15 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 01.50 Ke~eri, sporstki program 02.50 Ke~eri, sportski program 03.50 Ke~eri, sportski program 04.50 Playboy Girls, holivudska pri~a 05.20 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a

^ini

SERIJA 19.05

15.15 Vijesti 15.25 Crna hronika, doma}a igrana serija, 26. epizoda /RP/ 16.00 Dolina sunca, igrana serija, 162. epizoda 17.00 Federacija danas 17.30 Ne daj se, Nina, igrana serija, 31. epizoda 17.50 Dnevnik 2, najava 18.25 Lud, zbunjen, normalan, 46. epizoda 18.50 Dnevnik 2, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.19 Dnevnik, najava 21.20 Osma ofanziva, 4. ep. 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Otok smrti, 4. epizoda 23.55 Hayd u park, program za mlade 00.25 60 minuta, politi~ki magazin 01.35 Federacija danas (r) 02.05 Dnevnik 3 (r)

17.55 Uz Me|unarodni festival animiranog filma “Banjaluka 2010.” Stresne avanture Bokhseda i Raundheda Bra}a po oru`ju, crtani film 18.00 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.45 Gora bisera, crtana serija 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Presing, talk show 21.25 Moj ro|ak sa sela, serija 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Naslovi, dok. program 23.25 Me|unarodni festival animiranog filma “Banjaluka 2010.”, hronika 23.50 Vrati}e se rode, serija 00.40 Tribunal 01.05 Presing, talk show 02.20 Srpska danas 02.50 Dnevnik 2

16.50 Indija, serija, 48. ep. 17.50 Doma}ica Ovako 18.00 Kazali{te u ku}i, serija 18.38 Biometeorolo{ka prognoza 18.40 Upoznajte [eherzadu i Onura, nagradna igra 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, serija 21.00 Slu~ajevi X, krim. magazin 22.20 Ameri~ki ninja, film 00.20 Seks i grad, 33. ep. 01.00 Sport centar 01.05 Moj dom Reprizni program Hayat TV 01.35 ZMBT profili 01.50 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7 03.00 Slu~ajevi X 03.50 Nikad ne reci nikad, reporta`a 04.20 ZMBT profili

17.00 Farma, reality show 17.45 Gusto TV kulinarstvo (r) 18.00 All about, zabavna emisija 18.30 Info top, informativni program 18.55 Gusto TV kulinarstvo 19.00 Savr{eno skladna i orginalna BiH 19.05 Udri mu{ki, zabavna emisija 20.00 Farma: VTR, reality show 21.00 Farma: Izbor gazde, reality show 21.15 Grand: Narod pita, zabavni program 23.15 Farma, reality show, u`ivo 01.00 Bijele no}i, film

RTS
12.00 12.15 12.25 12.30 12.35 13.00 14.00 14.50 15.00 15.35 16.00 16.35 16.40 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.55 22.00 22.05 23.00 23.07 23.20 00.00 00.15 03.00 Dnevnik Sport plus Vrijeme Evronet U zdravom tijelu Trezor Program TV Vojvodina Vijesti Goran Karan Total tenis Ovo je Srbija Datum Vjerski kalendar Dnevnik Slagalica, kviz Beogradska hronika Oko Srbija na vezi Dnevnik Selo gori, a baba se ~e{lja, serija Pjesma i Bingo Vijesti Upitnik Vijesti [ta radite, bre Op{teobrazovni program Dnevnik Evronet No}ni program

RTCG
09.30 10.00 10.35 11.00 11.30 11.55 12.00 12.05 13.35 13.50 14.45 15.00 15.20 15.30 15.45 16.00 17.00 17.15 17.30 19.20 19.30 20.00 20.30 21.30 22.00 22.50 23.00 23.30 23.50 00.20 Muzi~ki mix Art magazin (r) Profil (r) Dok. emisija (r) Sat spot Kalendar Vijesti Nedjeljom uve~e (r) Sat TV (r) Etno Emisija za djecu Obrazovna emisija Kalendar Dnevnik 1 Ispeci pa reci Agrosaznanje (r) Albanska muzika u Crnoj Gori Lajmet Crna Gora - u`ivo Kalendar Dnevnik 2 Dok. emisija Okvir Pro~itaj me CG sport Kalendar Dnevnik 3 Meridijani Dok. emisija (r) Pono}ni koncert

TV ATLAS
06.30 @ivot je lijep (r) 07.30 O~injeni, serija (r) 08.30 Kuhinjica, serija 09.00 Sen Trope, serija (r) 10.00 Neki to vole zorom, jutarnji program 11.00 Serija (r) 12.00 Film 14.00 @ivot je lijep Specijal (r) 15.00 Business nedjelja (r) 15.30 Op~injeni, serija 16.30 @ivot je lijep 17.30 Kuhinjica, serija 18.00 Forum 60 19.00 Sen Trope, serija 19.45 Vijesti dana 20.00 Premiere Highlights 20.50 Vijesti dana 20.55 Poslovne vijesti 21.00 Glamour Noir 22.00 Forum 30 22.30 VOA 23.00 Film

UNIVERSAL
05.00 Sudija Ejmi, serija 07.00 Mcleudove k}eri, serija 09.00 Erika, serija 10.00 Misterija Hejvena, serija 11.00 Sudija Ejmi, serija 12.00 Ne{ Brid`is, serija 13.00 Doma}ice iz Njujorka, serija 14.00 Fojlov rat, serija 16.00 Zakon i red, serija 17.00 Ne{ Brid`is, serija 18.00 Bilo jednom jedno vjen~anje, film 20.00 Doma}ice iz Njujorka, serija 21.00 Dobra `ena, serija 23.00 Misterija Hejvena, serija 00.00 Medijum, serija 01.00 Zakon i red, serija 02.00 Preporu~ena po{iljka, film 04.00 Fojlov rat, serija

DISCOVERY
06.00 Trgovci automobilima na putu 06.25 Peta brzina 06.50 Prljavi poslovi 07.45 Pre`ivljavanje 08.40 Razotkrivanje mitova 09.35 Pametnjakovi} 10.30 Kako se pravi 10.55 Kako to rade 11.25 Oru`je budu}nosti 12.20 Auta po mjeri 2008. 13.15 Generalka 14.10 Glavni aduti 14.35 Prljavi poslovi 15.30 X-ma{ine 16.25 Oru`je budu}nosti 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Razotkrivanje mitova 19.10 Kako se pravi 19.40 Kako to rade 20.05 Drvosje~e iz mo~vare 21.00 Opasan lov 21.55 Pre`ivljavanje udvoje 22.50 Oru`je budu}nosti 23.45 Auta po mjeri 2008.

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 [apta~ psima Gepardi Iznutra LSD Predatorske snage Trebalo bi da sam mrtav Najopasnije `ivotinje na svijetu 13.00 Iznutra 14.00 Kristalne lobanje

[impanze
16.00
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 Ajkula ubica sa Aljaske [impanze Najuvrnutije planete [apta~ psima Najopasnije `ivotinje na svijetu Avionske nesre}e Britanska pomorska patrola 1 Marsovski roboti Avionske nesre}e Britanska pomorska patrola

ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
05.45 06.15 06.45 07.00 09.03 09.05 09.55 10.00 10.09 10.13

TV PROGRAM
NOVA
07.25 Graditelj Bob, crtana serija 07.40 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 07.50 Roary, crtana serija 08.05 Peppa, crtana serija 08.20 Mini kviz ep. 1 08.30 Mini kviz ep. 2 08.50 Zauvijek zaljubljeni, serija 10.50 Slomljeno srce, serija 12.40 IN magazin 13.30 Najbolje godine, serija 14.20 Zauvijek zaljubljeni, serija 16.00 Slomljeno srce, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Slomljeno srce , serija 18.20 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija 21.50 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.25 Uli~ni borac, film 23.45 Ve~ernje vijesti 00.00 Uli~ni borac, film nastavak 00.40 Mrak komadi, film 02.40 Seks i grad, serija

63

HRT2
Split: More (r) Mir i dobro (r) TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi (r) ^arolija 10, serija (r) Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Overland 4 - Od Portugala do Kine: Kina-Mand`urija -ruska granica, Peking dokumentarna serija Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom (r) Tre}a dob, emisija za umirovljenike Pastel Dnevnik Sport Vrijeme Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) TV kalendar (r) @ivjeti zdravije More ljubavi, serija Hitna slu`ba 14, serija Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Normalan `ivot, emisija o obitelji Luda ku}a 3, humoristi~na serija (r) Skica za portret (r) Glas domovine Hrvatska u`ivo Vijesti Hrvatska u`ivo 8. kat: Lijepi ili ne, talk-show Kod Ane Odmori se, zaslu`io si 3 - Serija (r) Minuta zdravlja iz Dietpharma Dnevnik plavu{e: Moj biv{i de~ko Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Latinica: Ex Yu - 20 godina poslije, 1. dio Latinica: Ex Yu - 20 godina poslije, 2. dio Poslovni klub @ivjeti zdravije Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture U potrazi za svetim: Realisti i sanjari, dokumentarna serija Koncert: Antiphonus u Bujama Galactica 4, serija (r) Hitna slu`ba 14, serija (r) 24 (7), serija (r) Skica za portret (r) Glas domovine (r) Poslovni klub (r) Latinica: Ex Yu - 20 godina poslije (r) 08.00 Mala TV: TV vrti} Brlog: Bjeloglavi sup Profesor Baltazar (r) 08.30 Dvorac igra~aka, serija za djecu (r) 08.50 [kolski program: Istra`iva~i pro{losti Ton i ton: Glazba na daskama i razli~itost u slikama Na glasu: Zaljubljene cure (r) 09.35 Mega Mindy, serija za djecu 10.00 Beverly Hills 3, serija (r) 10.45 Split: More (r) 11.15 Lijepom na{om: Subotica (2.) (r) 12.15 Reporteri: Crna pla`a (r) 13.20 Skica za portret (r) 13.30 Galactica 4, serija 14.15 [kolski program: Istra`iva~i pro{losti (r) Ton i ton: Glazba na daskama i razli~itost u slikama (r) Na glasu: Zaljubljene cure (r)

TV1
07.00 - 00.00 Vijesti, svaki sat 07.12 Denijeve mozgalice, crtani film 07.16 Dodlez, crtani film 07.17 Pera Pjetli}, crtani film 07.20 Muzi~ki spot 07.30 Melo Korigen, animirana serija 08.10 Muzi~ki blok 08.20 Veseli autobusi, crtani film 08.30 Kraljevsko vjen~anje, film 10.30 Toyotin svijet divljine, dok. program (r) 11.10 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce, dok. program 12.00 Vijesti plus 12.20 Edgemont, serija za tinejd`ere (r) 12.45 Slijepi mi{, film 14.30 Toyotin svijet divljine, dok. program 15.05 Udri |avola, film (r) 17.00 Vijesti plus 17.20 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce, dok. program (r) 18.10 Edgemont, serija za tinejd`ere 18.45 Jamie Oliver, kulinarski show 19.30 Dnevnik TV1 20.15 Sveci i vojnici, film 22.00 Dnevnik 22.30 Historija fudbala, dok. program 00.00 Historija fudbala

TVSA
07.00 10.00 10.15 10.17 10.30 10.40 11.00 11.05 11.35 12.10 13.00 13.10 14.00 15.00 15.10 15.25 15.30 16.00 17.00 17.05 17.50 18.20 18.30 19.00 19.12 19.15 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 23.30 00.00 Sarajevsko jutro Noody (r) Vitaminix (r) Barimba (r) Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Vijesti TVSA Zelena, zelena trava, serija (r) Frej`er, serija @ivot, dok. program (r) Vijesti TVSA Sarajevo art, emisija iz kulture Biografije, dok. program Vijesti TVSA Bajke iz cijelog svijeta Ulica Zoolo{kog vrta Liberty TV Jesenje dobre vibracije, u`ivo Vijesti TVSA Nastavak emisije Jesenje dobre vibracije Zelena, zelena trava, serija Tarih, dok. serijal Dnevnik TVSA Program za djecu: Noody Vitaminix Barimba Tajne rata, dok. Iz bisaga Vehida Guni}a Sport magazin Ve~ernje vijesti Robin Hood, serija VOA Film

MRE@A PLUS
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx, crtani film 11.20 Aladdin, crtani film 12.00 Indija, serija, 47. ep. 13.00 Pali an|eo, 41. ep. 15.49 Sport centar 15.50 1001 no} , serija 16.50 Indija, serija, 48. ep. 20.00 1001 no}, serija, 49. ep. 22.20 Ameri~ki ninja, film 00.20 Seks i grad, serija, 34. ep. 01.00 Sport centar

10.58 11.10 11.55 12.00 12.11 12.13 12.15 12.16 12.28 12.33 13.20 14.05 14.14 14.20 15.00 15.35 15.40 16.15 17.00 17.15 17.32 18.20 18.35 19.08 19.12 19.30 19.56 20.01 20.04 20.15 21.25 21.50 22.20 22.30 22.55 22.58 23.00 23.10 00.00 01.10 01.55 02.40 03.20 03.30 04.00 04.30

TV SLON
16.02 Tuzla u`ivo 16.10 Zoo hoby 16.40 Slobodni ljudi, revijalni program 17.25 Autovizija 18.00 Crno i bijelo, informativni program 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko-rekreativni program 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Sto~ar, 43/130 22.00 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

Veronika Mars
SERIJA 16.45

Slomljeno srce
SERIJA 16.00

15.00 Sestrinska ljubav, francuski film 16.30 Cocco Bill, crtani film (r) 16.45 Veronica Mars 1, serija za mlade 17.25 Moja `ena i djeca 5, humoristi~na serija 17.50 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.30 @upanijska panorama 19.00 Overland 4 - Od Portugala do Kine: Kina-Mand`urija-ruska granica, dokumentarna serija (r) 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 TV Bingo Show 20.45 Project A 2, hongkon{ki film 22.30 24 (7), serija 23.15 Dnevnik plavu{e: Moj biv{i de~ko, emisija pod pokroviteljstvom (r) 23.25 Kalifornikacija 2, serija 23.55 Dr`avnik novog kova 4, humoristi~na serija (r) 00.20 Plavci, serija 01.10 Kineska pla`a 4, serija (r)

TV MOSTAR
09.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.10 Graditelj Bob, crtani film 09.20 Timmy, crtani film 09.30 Jagodica Bobica 10.00 Ninja kornja~e FF 10.30 Winx, crtani film crtani film 11.20 Aladdin, crtani film 12.00 Indija, 47. ep. 13.00 Pali an|eo, 41. ep. 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, 48. ep. 16.50 Indija, 48. ep. 18.00 Grad 19.00 RTM Vijesti 20.00 1001 no}, 49. ep. 21.00 Sportski magazin RTM-a 22.20 Ameri~ki ninja, film 00.20 Seks i grad, 34. ep. 01.00 Sport centar

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Druga strana ljubavi, serija 13.00 [ifra, film 14.30 Vrata tajni, serija 15.00 Stari zanati 15.30 Svi vole Rejmonda, serija 16.00 TV liberty 16.30 Svako mo`e kuhati 17.00 Flash vijesti 17.05 Ludo srce, serija 18.00 Druga strana ljubavi, serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 IC sport 21.30 Glas naroda 22.00 Ludo srce, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC

RTV USK
13.15 Time out (r) 14.25 Intermeco 14.30 Vijesti 14.35 Moj zavi~aj: Ripa~ 15.00 Detektivske pri~e, dok. serija 16.00 Autoshop magazin (r) 16.40 Koliko vam je ~ista ku}a, 14/35 17.10 Capri 2, serija (r) 18.10 Iz bisaga Vehida Guni}: Bio sam na Floridi 19.00 Dnevnik 1 TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sportska hronika 20.15 U svemiru, 5/9 21.00 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Capri 2, 5/26 22.50 Igrani film

RTV BN
10.05 UMS 10.20 Kradljivac srca, serija 11.05 Gradske pri~e 11.50 Horoskop 12.00 Novosti u podne 12.15 @ena misterija, film 14.00 Novosti 14.05 Varvarijanski narod 15.40 TV {op 16.00 Dnevnik 1 16.25 Jelena, serija (r) 17.10 Kradljivac srca, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Jelena, serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Mek Brajd: Posrnuli idol, film 00.30 Astro~et

TV ZENICA
16.00 Iz dana u dan 16.10 Gost i ona (r) 17.00 Discovery dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog Mali oglasi 18.00 Iz dana u dan 18.05 ZE sport magazin 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Azil, film 21.30 TV izlog Obavje{tenja 22.00 Plima `ivota, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.20 23.30 VOA 00.00 Ze sport 00.30 Autoshop

TV TK
12.00 Vijesti 12.10 Bestseller TV 12.15 Vrata tajne, serija 13.55 Iz dana u dan... 14.00 Bestseller TV 14.10 Hit dana 14.15 Poaro, serija 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 16.30 Sport 7, magazin 17.30 Pop corn18.00 ^etiri `ene, serija 18.45 Tarih 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Bestseller TV 20.05 Poaro, serija 20.50 Vremenska prognoza 22.15 Skrivena kamera 22.30 Vijesti 23.15 Krajnja sila, serija 00.00 Dnevnik (r)

RTV VOGO[]A
11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Igrana serija 12.30 Turizam plus(r) 13.30 Te{anjska hronika (r) 14.00 Program za djecu 15.00 ^etiri `ene, serija (r) 16.00 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music, muzi~ki program 20.00 Hronika op}ine Novi Grad 21.00 ^etiri `ene, serija 22.00 Vogo{}anska hronika(r) 22.30 Liberty TV, informativni magazin radija Slobodna Evropa 23.00 I.R.I.B. 23.30 VOA 00.00 Otvoreni program (r)

ATV
11.20 Aladin, crtani film 11.55 Vijesti 12.00 Indija, serija 13.00 Pali an|eo, serija 14.00 Cinema Magica hronike 14.30 Vizita 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, serija 16.50 Indija, serija 17.50 Kulinarski letopisi 18.00 Luda ku}a, serija 18. 30 Jesen sti`e dunjo moja, serija 19.00 ATV vijesti 19.45 Izborna hronika 20.00 1001. no}, serija 21.00 Dosije 21.30 Potraga 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Ameri~ki ninja, film 00.20 Sex I grad, serija 01.00 Sport centar

EUROSPORT
08.30 Motorsports Weekend magazin 08.45 Alpsko skijanje, SK Soelden, Austrija 10.45 Tenis, WTA Tokyo, Japan, finale 12.00 Tenis, WTA Beijing, Kina, finale 13.15 Alpsko skijanje, SK Soelden, Austrija 15.00 Tenis, WTA Championships Mauresmo, (Francuska) - M. Pierce, (Francuska) 16.30 Tenis, WTA Championships Hénin, (Belgija) - M. Sharapova, (Rusija) 18.00 Eurogoals 18.45 Fudbal, Champions Club 20.15 Najja~i ~ovjek 20.45 All sports 20.50 Watts 21.00 Ke~eri 22.25 All sports 22.30 Eurogoals 23.15 Fudbal, Champions Club 00.45 Alpsko skijanje, SK Soelden, Austrija

EUROSPORT 2
05.30 Rukomet 07.30 Fudbal, Japanska J. League 08.30 Bilijar 10.00 Fudbal, Bundesliga, pregled 11.00 Fudbal, Bundesliga 12.30 Rukomet 13.45 Motorsports weekend magazin 14.00 Fudbal, Bundesliga 16.00 Fudbal, Bundesliga, pregled 17.00 Speedway, VN Gothenburg, [vedska 18.00 Enduro, S[ Kwidzyn, Poljska 18.30 Trial, S[ Fort William, UK 20.15 Fudbal, Bundesliga 2, live 22.15 Fudbal, Bundesliga, pregled 23.15 Tenis, WTA Moscow, Rusija, finale 00.30 Fudbal, Champions Club 02.00 Fudbal, Bundesliga 2 03.30 Bilijar

SPORT KLUB
06.30 07.00 09.00 10.00 11.00 13.00 14.30 Klupske TV TWS Poker Face Pro FullTilt Poker WTA Luxemburg, finale [kotska liga: Celtic - Rangers Premier League: Manchester City Arsenal Pregled ruske lige NHL: Tampa Bay Nashville Real NBA Pregled holandske lige Pregled Premier League Championship: Leeds Cardiff, direktno FullTilt Poker Pregled Premier League NHL: Columbus Philadelphia, direktno Pregled Euroelague

VIASAT HISTORY
06.00 Najva`nija utakmica u `ivotu 07.00 Lovci na naciste 08.00 Umetnost rata 09.00 Putovanja i otkri}a 10.00 Ana Letenska - glumica i nacisti 11.00 @iveo Pakistan 12.00 Hambur{ka }elija 14.00 Najva`nija utakmica u `ivotu 15.00 Lovci na naciste 16.00 Misterije istorije 17.00 Drevni plasti~ni hirurzi 18.00 Elizabet Dejvid: @ivot u receptima 19.30 Sudnji dan: Slike raja i pakla 20.00 Smrt ledenog ~ovjeka 21.00 Drugi svjetski rat u boji 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Lovci na naciste 00.00 Misterije istorije 01.00 Drevni plasti~ni hirurzi 02.00 Elizabet Dejvid: @ivot u receptima 03.30 Sudnji dan: Slike raja i pakla 04.00 Smrt ledenog ~ovjeka 05.00 Drugi svjetski rat u boji

ANIMAL PLANET
07.40 Ko {i{a tog psa 08.35 Divlja planeta 09.00 Stranac me|u medvjedima 2 epizode 09.55 [kola za gorile 10.20 @ivot delfina 10.50 Policija za `ivotinje 11.45 Putuju}i veterinar 12.10 Spa{avanje ljubimaca 12.40 Policija za `ivotinje 13.35 Spa{avanje divljih `ivotinja 14.00 RSPCA 14.30 Sve o psima 15.25 Posao za psa 2 epizode 16.20 Najsmje{nije `ivotinje na planeti 17.15 ^opor, 2 epizode 18.10 Posljednji lav ravnice Lua 19.10 Sve o psima 20.05 Nepredvidiva priroda sa Dejvom Salmonijem 21.00 Ljudo`deri 21.55 Policija za `ivotinje 22.50 Poslednji lav ravnice Lua 23.45 Divlje i bez cenzure 00.40 Ljudo`deri

TV 1000
05.50 Vojni~ina, film 08.00 Biti D`on Malkovi~, film 10.00 Pla{ljivi detektiv, film 12.00 Potamnjeli sjaj, film 14.00 Klub otmi~ara, film

16.15 16.45 18.15 18.45 19.45 20.45

Veronika Gerin
FILM 20.00

23.00 00.00 01.00 04.00

16.00 Zaljubljeni dje~ak, film 18.00 Zerofilija, film 20.00 Veronika Gerin, film 22.00 Otrov, film 00.00 Heteroseksualac 3 gre{ne no}i, film 02.00 Uvijek, zauvijek, film

Premijer liga BiH: [iroki Brijeg - ^elik 2:2

Zeni~ani ispustili 0:2
GORA@DE Odmor na selu i turizam

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 25. oktobar 2010. godine

27. strana

[vedski “lovac na imigrante”
[vedska policija traga za naoru`anim mu{karcem koji je ranio dvije `ene, a sumnja se da je isti napada~ izvr{itelj 15 pucnjava koje su se dogodile u posljednjih godinu dana. Poveznica ubojstava je rasna osnova, sve `rtve napada su imigranti, prenosi AP. Dvije `ene su upucane kroz prozor stana u kojem su se nalazile. Sada se bojim nave~er upaliti svjetlo u stanu, rekla je Shukrije Berisha, stanarka zgrade u kojoj se dogodila pucnjava. Borje Sjoholm, glasnogovornik policije, rekao je da se radi o desetcima pucnjava otkad su po~eli napadi u gradu Malmo. Istra`itelji ka`u da je po~ini telj star izme|u 20 i 40 godina. Vjeruju da je oru`je velikog kalibra kori{teno u ve}ini napada.

Suvenir star pet stolje}a!
Na temelju iskopina u Lugu kod Gora`da, uz podr{ku FBiH i Zemaljskog muzeja, doma}instva u ovoj regiji bi ga radila za turisti~ku promociju i vlastitu zaradu
^lanovi gora`danskog udru`enja Odmor na selu realizuju nekoliko zanimljivih projekata, a jedan od onih koji plijeni svakako je izrada idejnog rje{enja suvenira sa elementima figurine prona|ene na arheolo{kom nalazi{tu Lug u Zup~i}ima na kojem je, pokazala su to istra`ivanja, postojalo prahistorijsko naselje iz doba neolita. Podr{ku ovakvoj ideji ~lanovi Udru`enja dobili su i u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, koji }e pratiti aktivnosti na ovom polju. - Vi{e je projekata s pe~atom udru`enja Odmor na selu koje promovira seoski turizam na ovom podru~ju, po~ev od turisti~kesignalizacije do nekolikoparalelnih projekata koje je prepoznalo federalno Ministarstvo okoli{a, a izme|u ostalih je projekt izrade idejnog rje{enja suvenira. Ideja da se pri tome koriste elementi figurine prona|ene na arheolo{kom nalazi{tu Lug i ornamentike ra|ene u bronzi potekla je od priznatog gora`danskog umjetnika Senada Peze. Ideja je da se od nekoliko prijedloga ubrzo odaberu dva ili tri rje{enja te obavi edukacija zainteresiranih gra|ana za izradu suvenira u svojim doma}instvima koji bi se koristili u ekonomske, ali i svrhu promocije BPK-a Gora`de, ka`e nam Sabira Be{lija iz Udru`enja Odmor na selu. - Podsjetimo, ono {to je zanimljivo za figurinu~iji}e se elementi koristi za izradu suvenira je potvrda Zemaljskog muzeja u Sarajevu da ona datira iz neolita, da pripada tzv. vin~anskoj kulturi koja je imala jak utjecaj na drugeevropskekulture,a suvenir bi imao izuzetnu vrijednost zbog same ~injenice da promovi{e arheolo{ko nalazi{te jer naselje datira iz perioda5000g. prijenove ere. - Federalno Ministarstvo okoli{a prepoznalo je i podr`alo projekt izrade suvenira. Uslijedi}e edukacije i biti odabrane tehnike u kojima }e se raditi. Figurina, odnosno suvenir mogao bi se zapravo nalaziti na bilo kojem detalju, na svilenoj marami, ~a{i, mo`e biti manjeg oblika, privjesak ili bilo {ta {to ljudi mogu raditi u svom doma}instvu, a da im to donese i odre|enu korist, dodaje Be{lija. Zemaljski muzej prati}e sve aktivnosti od kori{tenja tehnike do elementa figurine, a projekt se uklapa u planirane projekte seoskog turizma, za{tite zdrave hrane, doma}eg gastro-proizvoda, vremenom stvaranja jednog brenda po kojem bi Gora`de bilo prepoznatljivo. Zanimljivo je da je u planuiizradamaperesursa u saradnji sa histori~arima i stru~njacima na kojoj }e se nalaziti atrakcije ovog kantona, a vremenom bi ta mapa mogla biti preto~ena i u jedan veliki bilbord.
A. HAMZI]

UN: [atori za Benin
Agencija UN-a za raseljena lica hitno }e ove sedmice poslati {atore zapadnoafri~koj naciji Benin, gdje traju najve}e poplave u protekle tri decenije. Oko 3.000 {atorabiti }e poslano iz Danske kako bi se osiguralo uto~i{te za 680.000 pogo|enih poplavama, javio je BBC. Dvije tre}ine Benina pate zbog vi{e mjeseci te{kih ki{a, a prijavljeno je i oko 800 slu~ajevakolere. Ovo su najte`e poplave od 1963. godine, koje su pogodile jednu od najsiroma{nijih nacija u svijetu.

POSLJEDNJE VIJESTI
@ENA POGINULA U UDESU - Jedna `enska osoba poginula je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila sino} oko 19 sati na autoputu Zenica - Sarajevo, potvrdila je glasnogovornica MUP-a Zeni~ko-dobojskog kantona, Aldina Ahmi}. U nesre}i koja se dogodila na podru~ju naselja Doboj kod Kaknja su, kako je kazala za Sarajevo-x.com, u~estvovala dva vozila, citroen i VW polo koja su se kretala u smjeru Sarajeva. TRA@E AMERI^KU INTERVENCIJU - Separatisti~ka ka{mirska grupa pokrenula je u nedjelju peticiju, tra`e}i pomo} Sjedinjenih Dr`ava pri rje{avanju nesuglasica u regionu. Odluka umjerene frakcije stranke Hurriyat Conference da pokrene kampanju de{ava se pred posjetu ameri~kog predsjednika Baracka Obame Indiji, zakazanu za prvu sedmicu novembra, prenosi DPA. ILID@ANKE PONOVO NADIGRANE- Rukometa{ice Ilid`e ispale su iz daljeg takmi~enja u EHFa kupu. Poslije poraza u subotu u prvom susretu 2. kola u {vicarskom Nottwilu od doma}e ekipe Spono sa 28:12, Ilid`anke su i sino} u revan{u ponovo nadigrane ubjedljivim rezultatom 28:13 (13:6).

Amila D`inovi} iz Tuzle oboljela pro{le godine

Za transplantaciju
potrebno 250.000 eura
Dvadesettrogodi{njoj Amili D`iali do kada? Do tadaAmilipreostanovi}, studenticiMedicinskogfakulje da i daljeprimaagresivnehemoteta u Tuzli, po~etkom juna pro{le terapije. Molimo da pru`ite Amili godine je dijagnosticiran Non D`inovi} mogu}nost da nastavi `iHodgkin limfom – izuzetno agresivjeti kako bi bila uz svoju porodicu, vnomalignooboljenjekrvi. Lje~enje te nastavilastudijmedicine i postaove mladedjevojke je zapo~eto u isladobarljekar”ka`e se u pismunje, tom mjesecu na Univerzitetskone porodice. klini~kom centru u Tuzli agresiPokrenuta je kampanja za prikuvnom polihemioterapijom, dok se pljanjesredstava za njenoizlije~enje. mjesec kasnije bolest pogor{ala, te Amila D`inovi} prije Svi oni koji `ele pomo}i sredstva napala vitalne organe. Amila se oboljenja mogu uplatiti: Unicredit Bank d.d., trenutno nalazi na intenzivnom libroj ra~una: 3384402148396592, je~enju na UKC-u Tuzla, a do sada je dobila 12 brojpartije: 45000143004 45000143101. Za uplahemoterapija. te iz inostranstva: naziv banke: Unicredit Bank “Me|utim, za njenuvrstubolestiizlje~enje je d.d., brojra~una: 45000143101, IBAN: BA393384 mogu}ejedinotransplantacijomko{tanesr`iko4028 4839 7965, SWIFT: UNCRBA22. ja se mo`e uraditi samo van granica BiH. Sama Otvoreni su i humanitarnibrojevi: 090 292 062 transplantacija ko{tane sr`i ko{ta 250.000 eura. (pozivom se daruju 3 KM) BH Telecom i 092 890 To je jedina{ansa za njenoizlje~enje, jer hemo891 (pozivom se daruju 2 KM) Eronet. S. K. terapijesamodr`enjenubolest pod kontrolom,

Luli} i Muslimovi} re{etaju mre`e
Bh. reprezentativac u dresu Young Boysa Senad Luli} bio je strijelac u prvenstvenoj utakmici {vajcarske Super League izme|u Young Boysa i Bellinzona. Luli} je pogodio mre`u gostiju u 32. minuti, ali radost doma}ih nije dugo trajala. Naime, deset minuta kasnije, Mattila je uspio da izje dna~i za ko na~nih 1:1. U {ampionatu Gr~ke, Zlatan Muslimovi}, zabio je prvi gol u pobjedi PAOK-a protiv Panioniosa rezultatom 3:1. Muslimovi} se upisao u listu strijelaca u 7. minuti za 1:0, a mre`u gostuju}eg tima nastavili su re{etati Salpingidis u 11. minuti i Fotakis u 34. minuti. Po~asni gol za goste dao je Maniatis u 77. minuti.