P. 1
-I Osnovi Teorije Organizacije i Menadzmenta.pdf

-I Osnovi Teorije Organizacije i Menadzmenta.pdf

|Views: 1,138|Likes:
Published by dusan-devedzic-1650

More info:

Published by: dusan-devedzic-1650 on Oct 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

Osnovi teorije organizacije i menadžmenta

I OSNOVI TEORIJE ORGANIZACIJE I MENADŽMENTA
Teorija organizacije i menadžmenta, kao i sve druge tvorevine ljudske civilizacije, jesu podložne promjenama i razvoju u skladu sa promjenama i zahtjevima svih faktora koji na njih utiču i u čijoj službi se oni nalaze. Evolucija teorije organizacije i menadžmenta koju ubrzavaju sve učestaliji i sve kompleksniji problemi poslovanja, upravljanja i projektovanja organizacionih sistema dovodi do novih teorijskih i praktičnih aspekata i potencira neke od klasičnih principa i komponenata zaodjevene u nove forme i sadržaje. Sa druge strane, javljaju se novi koncepti koji bi se uslovno mogli nazvati disciplinama za sebe - su strategijski menadžment, strategijsko planiranje, dijagnostifikovanje organizacije, upravljanje promjenama, tehnologija organizovanja itd. U takvoj situaciji nameće se pitanje kakva je uloga teorije organizacije, a kakva menadžmenta i šta je to što čini jezgra tih teorija i njihovih praktičnih implikacija. Teorija organizacije i menadžment kao teorija upravljanja razvijali su se paralelno i neodvojivo tokom ljudske istorije i praktično ih je nemoguće razdvojiti nekom fiksnom i jasnom granicom. Saznanja, principi i metode jedne i druge oblasti uzajamno su nadopunjavana i izgrađivana u međusobnoj interakciji, a i na osnovu same činjenice da su isti istraživači, naučnici i iskusni menadžeri sistematizovali i objašnjavali organizacione i upravljačke postavke, koncepte, modele ili praktične tehnike. Iako usko povezane, danas ipak egzistiraju i proučavaju se dvije zasebne discipline pod nazivom teorija organizacije i menadžment (slika 1.1). Pioniri teorije organizacije, kao i naučnici savremene epohe, bili su suočeni sa pitanjem zašto su neke organizacije efektivnije i efikasnije od drugih. U tim početnim stadijumima stvaranja teorije organizacije, koji su pripadali vremenu sporog odvijanja proizvodnih i poslovnih procesa, lakše se mogao pronaći adekvatan odgovor na to pitanje, nego što je to slučaj danas, u vrtlogu gotovo neprekidnih i sve bržih promjena.

1

Osnovi teorije organizacije i menadžmenta

TEORIJA ORGANIZACIJE

MENADŽMENT

Slika 1.1.: Odnos teorije organizacije i menadžmenta

I pored toga, teoretičare organizacije i menadžmenta iz ove dvije različite epohe spaja još uvijek mnoštvo gotovo podudarnih interesovanja, kao što su: − Kako obezbijediti efektivno komuniciranje u organizaciji? − Kako osigurati realizaciju postavljenih ciljeva? − Koliko hijerarhijskih nivoa u organizacionoj strukturi treba postaviti? Ovakva pitanja i razmatranja aktuelna su danas isto toliko koliko i početkom XIX vijeka [108].

1. Pojmovno određenje organizacije i menadžmenta
1.1 Višeznačnost pojma "ORGANIZACIJA" Pojam organizacija se često koristi u raznim oblastima ljudskog rada i djelovanja. Sreće se kako u svakodnevnom životu, tako i u profesionalnim djelatnostima, pri čemu najčešće ima sljedeća značenja [8]: Organizacija kao sistem kompozicija prirodnih ili prirodnih i tehničkih elemenata radi ostvarenja određenih ličnih ili društvenih ciljeva dejstvovanjem, tj. u dinamici tog sistema. Organizacija kao proces stvaranja organizacionog sistema, njegovog aktiviranja, održavanja u dejstvu i usmjeravanja tog dejstva ka ciljevima koji su nam postavljeni. U skladu sa ovim tumačenjem je i pojam tehnologija organizacije koji podrazumijeva skup misaono zasnovanih postupaka koji obezbijeđuju efikasno izvođenje projektovanih procesa rada i ostvarenje planiranih efekata.

2

Organizacija predstavlja i svaki konkretni organizacioni oblik koji je nastao kao rezultat aktivnosti ili procesa organizovanja (preduzeće. Često se koriste ocjene "organizacija je na nivou" ili "organizacija je podbacila". politička organizacija. preduzeće. klub. kulturna. tehnike i misaone podloge. kao i skupnost regulisanja kojima se oblikuje poslovanje preduzeća. plansko koordiniranje ljudi i sredstava u cilju regulisanja radnog toka. namjera je i pokušaj sistematizacije različitosti u shvatanju i definisanju pojma "organizacija" sa stanovišta terminologije koju nudi teorija 3 . političkoj organizaciji. Naprijed pomenute različitosti u shvatanju i razumijevanju organizacije kao pojma prenose se i na oblast istraživačkog i naučnog rada. ekonomska. Novak: "Organizacija kao opšta kategorija je svjesno udruživanje ljudi kojima je cilj da odgovarajućim sredstvima ispune određene zadatke sa najmanjim mogućim naporom na bilo kojem području društvenog života. naučna disciplina). opština. Korijen riječi "organizacija" ima svoje osnove u sljedećim izrazima: − organon (grč. alatka." U osnovi.). Ovako shvaćena organizacija obavezno ima društveni karakter. nivo organizovanja). Malić: "Organizacija se definiše kao misaonim procesom realizovana neodređenost." Melrowich: "Organizacija je sistemsko. Marjanović: "Organizacija je svako ljudsko udruživanje u svrhu postizanja zajedničkog cilja. − organisatio (lat. i dr. Organizacija kao kvalitetno svojstvo društvenih pojava i odnosa označava stanje reda u nekoj organizaciji – preduzeću. Potvrda ovakve ocjene nalazi se i u različitim pristupima u definisanju organizacije kao nauke [71]: S. država.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta Organizacija kao aktivnost organizovanja ličnih i društvenih djelatnosti u raznim oblastima rada (tehnička. − organizam – skup organa povezanih u cjelinu sa namjerom postizanja određenog zajedničkog cilja..) sa značenjem: organ. sprava. klubu i dr. naprava. oruđe.) – spajanje pojedinačnih dijelova-organa u cjelinu.. zatim kao glagol (proces organizovanja) i kao pridjev (karakteristika kvaliteta sistema. sportska." D. Različitost u shvatanju pojma "organizacija" se očituje čak i u jezičkom smislu jer se pojavljuje kao imenica (sistem.). tako da Harold Koontz govori o "teorijskoj džungli" u oblasti organizacije [59]." Rajter: "Organizacija je smišljeno povezivanje ljudi. prosvjetna." M.

izvršiti. ostaje dakle. uspjeti i sl. da se pod pojmom ORGANIZACIJA shvati aspekt stanja sistema. Riječ "menadžment" potiče od anglosaksonskog termina "management". ima trojaku funkciju. Pri tome je moguće sva naprijed navedena shvatanja organizacije grupisati u tri pojma prikazana na slici 1.2. 1. 4 .2 Višeznačnost pojma "MENADŽMENT" Menadžment je proces planiranja. teorijski i praktično posmatrano. Menadžment. SISTEM ORGANIZACIJA kao PROJEKTOVANJE SISTEMA (proces) KARAKTERISTIKA SISTEMA (stanje) Slika 1. odnosno jedna od KARAKTERISTIKA KVALITETA SISTEMA. Kao naučna disciplina organizacija se javlja početkom razvoja industrijskog društva u prvim radovima Taylor-a i Fayol-a. koja ima prelazan i neprelazan oblik. Kao mlada naučna disciplina preživljava veliki broj transformacija kroz različite teorije i pravce koje je danas gotovo nemoguće konzistentno klasifikovati. kao neprelazan oblik se navode sljedeća značenja: moći uraditi nešto. Kao prelazan oblik "manage" znači: voditi. ali ipak sa mnogo toga zajedničkog [58]: Menadžment kao proces upravljanja određenim poslovima.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta sistema. organizovanja i kontrolisanja rada ljudi u datim uslovima radi postizanja ciljeva [58].2: Pojam "ORGANIZACIJA" Obzirom da pojmovi "SISTEM" i "PROJEKTOVANJE SISTEMA" u teoriji sistema imaju svoja eksplicitna i jasna značenja. poduhvatima ili sistemima radi efikasnog postizanja zajedničkih ciljeva. moći zavladati situacijom. savladati. donekle različita. odnosno pojavljuje se u tri posebna aspekta.

razvio se poseban sistem upravljanja hramovima. iz raznih okolnosti.000 ljudi.profesija. p. naučnog menadžmenta ili naučne organizacije rada (Scientific Menagement) F. organizacije državne uprave. koja je svoj procvat imala oko 3000. menadžment se. visine zarada u naturi. Jedan od vrhovnih sveštenika bio je odgovoran za 5 . radovima pionira tzv. navodno. oko 100. koja se nisu mogla prenositi samo usmenim predanjem. Taylora i H. prema nekim procjenama. Slično je i sa izgradnjom sistema navodnjavanja u Egiptu i Vavilonu. orijentiše na međuljudske odnose. svoj razvojni put. god.e. Prvi pisani dokazi o sličnim poduhvatima nalaze se u Hamurabijevom zakoniku. Neke ideje o organizaciji. multidisciplinarnog karaktera. Svaka. da bi se razvila u nauku. pa i zapisi o njoj. god.n. Nažalost. koje obavljaju drugi ljudi radi efikasnog ostvarivanja predviđenih. Fayola. irigacioni sistemi) bez određenih znanja većeg broja generacija iz oblasti organizacije. Nemoguće je bilo izgraditi takva monumentalna djela (piramide. Tako se. p.. poduhvatima i sistemima.e. Nezavisno od aspekta sa kog se posmatra pojam menadžmenta. pa i organizaciona misao. pogotovo ako se zna koliko su se dugo gradili. Iako su se raznovrsne upravljačke aktivnosti neprekidno koristile tokom duge ljudske istorije. a u njenoj izgradnji je bilo angažovano. duhovnim i svjetovnim stjecištima. ima svoju istoriju. Tek krajem XIX vijeka.) u svom zakoniku (282 člana). Evolucija teorije organizacije i menadžmenta Organizacija i menadžment su proizvodi istorijskog i društvenog perioda i mjesta. sistem kažnjavanja onih koji se nisu pridržavali propisanih ili običajnih normi itd. jedan od načina je da tumačimo evoluciju teorije organizacije i menadžmenta. koja se bavi istraživanjem problema upravljanja određenim poslovima. dao je određena pravila društvene organizacije koji se tiču popisa stanovništva. Menadžment kao posebna naučna disciplina. Keopsova piramida gradila oko 20 godina. Kako su se ljudi borili s problemima odnosa u različitim istorijskim periodima. Vavilonski kralj Hamurabi (2123-2081. čiji je posao da upravlja izvršavanjem poslova i zadataka. koji se između ostalog. nisu pronađeni nikakvi pisani tragovi o tim velikim poslovima i organizacionim poduhvatima. relativno kasno ustoličio kao naučna disciplina. jasno je da se mora posmatrati kao upravljački proces. 2. morali su postojati još kod starih Egipćana i Vavilonaca. javnih radova. uvođenje inventara. komunikaciju i ponašanje u organizaciji.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta Menadžment kao posebna grupa ljudi . U Mesopotamiji. Zato se opravdano pretpostavlja da su stari Egipćani vjerovatno zapisivali svoja iskustva u izgradnji tako velikih objekata.n. zajedničkih ciljeva. menadžment je dobio obilježja naučne discipline.

koordinišući aktivnosti svjetovnih organizacija. U vrijeme feudalizma nametane su dogme sa kojima su se ljudi držali u potčinjenosti. uspostavljenih na Dalekom istoku. a kretala su se od demokratskih do oligarhijskih sistema. Vrijedan izvor vezan je za vojnu organizaciju. dok je drugi imao administrativne funkcije. praćenjem troškova i učinkom koji djeluje na efikasnost radnika. predstavlja okvir za identifikovanje teorijskih učenja. 6 . u izvođenju poljoprivrednih radova.. U Evropi se prvi zapisi nalaze kod Grka. a za njim i Aristotel. nadzora. Među važnije naučnike spadaju: Leonardo da Vinči (1452-1519) koji je u svojim spisima određeni dio posvetio planiranju zadataka i mogućnosti racionalizacije rada pomoću raščlanjivanja na operacije koje označava kao simbole. Platon. Tu se nalaze prvi tragovi podjele rada. organizaciona departmentalizacija (podjela na odjeljenja i odsjeke). i elektronske revolucije koja je omogućila pojavu organizacije bez mjesta (virtualna organizacija) u kojoj ljudi rade po ugovoru. omeđen industrijskom revolucijom koja je omogućila pojavu organizacije kao mjesta stalnog zaposlenja ljudi. Ogroman doprinos organizacionoj misli dao je Charles Babbage (1792-1871. kontrole i hijerarhijskih odnosa. Njihov centralizovani model rukovođenja izdržao je sva iskušenja do današnjih dana. te. koji je izučavao prirodu umora koji smanjuje čovjekovu efikasnost. koji su se pojavili u periodu dugom 150 godina. koju čine učenja Henry Fayola i Max Webera. Takođe. vage). kao što je poznato.). opisuju kastinski sistem. U staroj Grčkoj organizacioni zahvati preduzimani su i na mnogim drugim društvenim područjima. Tek u kasnom feudalizmu ponovo oživljava organizaciona misao. sa dva ogranka: naučni menadžment čiji je tvorac Taylor i klasična teorija organizacije. Nakon propasti Rima dolazi do određene stagnacije. Period razvoja organizacija. Naime. koji su u ustavima svojih mnogobrojnih gradova-država (polis) nastojali da uspostave pogodne organizacione oblike upravljanja. kulminirao vjerskim organizacijama. Poor se intenzivno bavio istraživanjem načela organizacije.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta religijske aktivnosti i svetkovine. kao i informacije i komunikacije. postoje dokazi da je u drevnoj Kini bila vrlo izražena i razvijena podjela i specijalizacija rada. baš kao što kapitalizam kulminira sa političkim i ekonomskim organizacijama. koji se zasnivao na odgovarajućoj podjeli rada i efikasnosti specijalizovanih pojedinaca. u trgovini (uveli su standarde. koje je praktično uveo u željezničko preduzeće /58/.. "duhovni otac" kompjutera. u VI vijeku p. ekonomista. definisanje činova među oficirima i utvrdio načine komunkacije pomoću signala.e. Početni impuls i originalna učenja dala je klasična škola krajem XIX i početkom XX vijeka. pristupa i koncepata. prve tragove linijskih i štabnih odnosa. Kod Rimljana Katon i Voron opisuju pravila pomoću kojih vlasnici i nadglednici imanja mogu efikasnije upravljati. u kome je Sun Cu izvršio formacijsku podjelu armije. u Kini. i Galileo Galilej (15641642). na daljinu preko Interneta i sl. feudalizam je. Imao je naučni pristup podjeli rada i specijalizaciji. U pojedinim gradovima prihvaćena su veoma različita rješenja u organizaciji upravljanja.n.

− situaciona teorija. Prema V. Veliki je broj pripadnika ovog pravca. Njihova zasluga je u tome što su utvrdili određena pravila i principe koja i danas imaju svoju vrijednost i služe kao polazišta izgradnje organizacione strukture. Bitna obilježja ovog teoretskog pravca najbolje se mogu uočiti kroz radove najeminentnijih autora. radnik mora biti stimulisan za povećanje produktivnosti. − organizacioni sistemi.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta Kao naučne discipline organizacija i menadžment preživljavaju veliki broj transformacija kroz različite teorije i pravce koje je danas gotovo nemoguće konzistentno klasifikovati. je vrlo rano shvatio neefikasnost rada u radionicama. Otaševiću osnovnu klasifikaciju svih pravaca moguće je izvršiti na sljedeći način [93]: • • • klasična teorija organizacije. formirali sistem viđenja organizacione problematike i stvorili pristup u rješavanju određenih pitanja . naglašavajući u svojim radovima više ili manje pojedine aspekte organizacije. najbolje znaju kako se obavlja rad za koji su specijalizovani. Taylor je smatrao da je takav pristup pogrešan. brigadiri i poslovođe sami. Taylor. Pri tome nije ispuštao iz vida da. Na ovaj 7 . te da se može pronaći bolji način. koji će se dobiti proučavanjem rada uz naučnu i stručnu analizu.1 Klasična škola teorije organizacije Teoretski pravac klasične škole označava prvi naučni pristup organizaciji. Njegove ideje se mogu sažeti u četiri osnovna principa: • Oblikovanje rada – Do Taylor-a smatralo se da radnici. savremena teorija organizacije: − sistemska teorija. u takvom slučaju. Smatrao je da treba stvoriti takve uslove rada koji će omogućiti saradnju radnika i rukovodilaca kako bi se povećala produktivnost. • najnoviji trendovi u razvoju organizacije i menadžmenta 2. Svojim radovima dali su smjer proučavanju. teorija međuljudskih odnosa (neoklasična teorija). Djelujući u različitim vremenskim i prostornim uslovima. − projektni menadžment i matrična organizacija. što ga je navelo da proučava vrijeme koje se utroši pri radu. Osnovne ideje i doprinosi Frederick Taylor-a (1856-1915) Inženjer Frederick W. pa takav način treba zapisati i propisati svima. To znanje prenosilo se kroz generacije u okvirima određenih struka. razni teoretičari prilazili su problemima organizacije sa različitih strana.

U tu pripremu spada. Za svoj pristup proučavanju rada i principe koje je razvio. Uprkos njegovim iskrenim namjerama da se poveća produktivnost rada. a sam poslovođa brine isključivo za radnu disciplinu u pogonu. odnosno ne isti koji izvode sam rad. pažljivije tretiranje i sl. planiranje rada. bolji uslovi rada. i drugim stimulacijama. • Motivacija radnika – Taylor je smatrao da je potrebno odrediti minimalnu nadnicu za radnike koji će rad obavljati prema standardnoj metodi i standardnom učinku. Potrebno je za određeni rad pronaći ljude kojima on najbolje odgovara i onda ih obučiti u skladu sa standardnom metodom rada. osim novčano. njegov suvremenik. Taylor-ove ideje su uticale na cijelu plejadu stručnjaka koji su nastavili i proširivali započeto djelo. Svojim posljednjim principom Taylor je zakoračio u područje strukturisanja organizacije. zamjenjuje osam specijalista.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta način treba oblikovati metode rada kako bi se standardizovale i primjenjivale na sve. Taylor je takođe smatrao da radnika treba motivisati. a time i područje teorije organizacije i upravljanja. • Odvajanje planiranja od izvršavanja – Svakom radu prethodi manja ili veća priprema koju treba da obave posebni kadrovi. ni rukovodstvo ni poslodavci nisu prihvatili te ideje. • Izbor i obrazovanje radnika – Za svaki rad trebalo bi izabrati najprikladnijeg radnika. za povećanje učinka potrebno je radniku dati materijalnu stimulaciju. prema ovom koneptu. određivanje normi.1924) Dok je Taylor analizirao rad dijeleći ga na "elemente". To su npr. terminiranje. Taj njegov pristup organizaciji je među radnicima doživio vrlo jak otpor. kao i na napuštanje dotadašnjih metoda improvizacije. Osnovne ideje i doprinosi Frank Gilberth-a (1868 . uzimanje u obzir njegovih želja. bez obzira na pojavne oblike njihove manifestacije. koji je bio podupiran od sindikata. Taylor je upotrebio termin "scientific management" (naučno upravljanje). takođe Amerikanac. Na istoj osnovi izrađuje se organizacija funkcija na nivou preduzeća. Međutim. gdje svaki iz svog uskog domena rada naređuje radniku kako i šta da radi. Uz pomoć svoje supruge Lillian otkrio je 18 elementarnih pokreta-terbilidži. obučavanje radnika i sl. određivanje pomoćnih sredstava za rad (alata). s obzirom na to da fizičke i psihičke sposobnosti ljudi ne odgovaraju jednako svim vrstama rada. Iz ovoga je proizašao njegov koncept funkcionalnog tipa organizacije radionice. Dotadašnjeg poslovođu. Koliko je značajno ovo otkriće najbolje pokazuje činjenica da 8 . prema Taylor-u. oblikovanje rada (definisanje tehnologije). Radnike koji ne mogu da ostvare standardni učinak treba premjestiti ili otpustiti. jer ih je to prisiljavalo na sistematski rad i analize. Frank Gilberth pokušao je da pronađe najmanje "radne čestice" iz kojih se svaki konkretni zadatak sastoji.

Gilberth-ova proučavanja su također orijentisana na povećanje produktivnosti rada ali. permanentnost komande. kontrolisanje. institucijama. trgovini. centralizacija. hijerarhija. jedinstvo osoblja. Naglašavao je potrebu poznavanja metoda organizacije za rukovodioce i potrebu sve boljeg poznavanja principa i metoda organizovanja.1925) Henry Fayol je kao rudarski inženjer i geolog. bez obzira na to da li se radi o industriji. organizovanje. Svoja zapažanja uobličio je u jednu novu teoriju koja tretira zadatke rukovodilaca kao univerzalne. koordiniranje. Smatrao je da su principi fleksibilni i adaptibilni u odnosu na svaku 9 . gdje je imao prilike da uoči neefikasnost organizacije i odlučivanja.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta se i danas koristi kao osnova raznih studija kojima se utječe na povećanje efikasnosti ljudskog rada. čak i na najvišim nivoima. relativno brzo dospio do visokih rukovodećih položaja u rudarskim kompanijama. udruženjima itd. Osnovne ideje i doprinosi Henry Fayol-a (1841 . disciplina. započeta sa Gilberth-om stalno se razvija i usavršava. Ispitivao je kako se izvršavanje pojedinih pokreta odražava na radnika sa stanovišta zamora i predlagao način njihovog izvođenja koji zahtijeva najmanji utrošak bioenergije. već pronalaženjem jednostavnijih i lakših postupaka. pravičnost i blagonaklonost. Time je postavio osnove racionalizacije rada. godine u knjizi "Administration Industrielle et Generale" (Opšta i industrijska administracija). Svoja razmišljanja i sistematizovana stanovišta objavio je 1916. ne intenziviranjem rada. Sjedinjena sa Taylor-ovom studijom vremena predaje se kao posebna disciplina na mnogim univerzitetima u svijetu. inicijativa i odgovornost. vojsci. teoretski uobličen i objavljen u knjizi "Primjena studija pokreta" (1917) predstavlja dalju razradu i upotpunjavanje Taylor-ovog rada unoseći u njega kvalitetno nove i humanije elemente odnosa prema radu. u sljedećih pet sekundarnih funkcija. i da.oni nisu apsolutni. za razliku od Taylor-a. autoritet. Gilberth-ov rad. što je čovjek na višem rukovodećem položaju. u osnovi. komandovanje. jedinstvo komande. u kojoj je opisao principe rukovođenja i upravljanja koja. stalnost osoblja i podređivanje pojedinačnih interesa [36]. Osnove rukovođenja sažeo je. Studija pokreta. Principe rukovođenja sažeo je u 14 tačaka: jedinstvo rukovođenja. podjela rada. posmatra preduzeće kao jedinstvenu cjelinu. Sam Fajol je konstatovao da ove principe ne treba shvatati kruto. odnosno procesa koje sprovode rukovodioci: − − − − − predviđanje.

U svom radu "Privreda i društvo" razvio je koncept tzv. 2. već i obavezno. Njihova primjena je stvar znanja i umjeća koje zahtjeva inteligenciju. njih ima mnogo a treba istaći: H. moze se jedino uporediti sa doprinosom koji je dao Taylor u organizaciji i unapređenju radioničkog rada. odlučivanje i mjeru. čijom bi se primjenom postigla visoka organizaciona efektivnost. njihov rad i efekte koje ostvaruju i da na bazi toga izvode smjernice ili principe koji razlučuju uspješne od neuspješnih organizacija. koji ćese vremenom razviti i sistematizovat [108]i. njegovi principi i sl. Klasični pristup organizaciji ne iscrpljuje se imenima samo navedenih teoretičara. H. posebno organizaciji funkcije rukovođenja. na čemu se temelje odnosi podređeni i nadređeni. atributi funkcije rukovođenja. gdje je dao njena četiri osnovna principa: • Hijerarhija – Ogleda se u jasno definisanoj podjeli rada i nadležnosti. Njihov pristup se sastojao u tome da posmatraju organizacije.2 Škola međuljudskih odnosa i bihejvioristički pravac Od 1924.1920) Max Weber. Koontz-a i druge. Na tim odnosima precizno se definiše odgovornost i autoritet svakog pojedinca. što omogućava da se formira hijerarhijska struktura. • Struktura – Formalna organizaciona struktura je suština birokratske organizacije i njoj je sve podređeno. O Donnell-a. • Pravila i procedure – Ponašanje svakog pojedinca u organizacionoj strukturi je ne samo razrađeno i opisano u detalje. a ne za ličnost pojedinca. Gantt-a. godine grupa istraživača sa Univerziteta Harvard ispitivala je efekte koji se javljaju pod uticajem različitih fizičkih uslova rada (kao što je. iskustvo. Podjela ukupne aktivnosti na funkcije. Emerson-a. kao podloga formalnoj organizacionoj strukturi. Osnovne ideje i doprinosi Max Weber-a (1864 . Doprinos koji je Fayol dao naučnoj organizaciji rada. birokratske organizacije.. Vizionarski je tvrdio da navedeni principi ne predstavljaju sve moguće principe i da će iskustvo sigurno ukazati na nove. organizaciji preduzeća. do 1932. Urwick-a. imaju svoju vrijednost i u današnjim uslovima [93]. njemački sociolog. • Autoritet – Vezan je za položaj. impresioniran rastom i razvojem industrije u Njemačkoj razvija do krajnjih granica formalni koncept organizacije.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta posebnu situaciju i potrebu. Pomenuti istraživači bili su zaokupljeni idejom da pronađu skup univerzalnih principa. na 10 .

nego fizički uslovi u radnoj sredini. 11 . pa se mogu zajedno razmatrati. ponašanje. koje praktično ignorišu radnika kao ličnost i organizaciju kao društveni sistem. odnosno rukovodioci. su počeli da sagledavaju probleme i sa aspekta ljudskih odnosa i osjećanja. tj. aspekte problema kojima se bavi i koje rješava škola međuljudskih odnosa [108]. unutar radne sredine. osjećanjem pripadnosti i sigurnosti. Dalja istraživanja i intervjui sa zaposlenima otkrili su da društveni i emotivni faktori. mogu značajno da utiču na varijacije u rezultatima rada. itd. pomažu u oblikovanju statusa njihovih članova i usmjeravaju njihovo ponašanje i pomažu u zadovoljavanju potreba svojih članova identifikovanjem. Fenomen pozitivnog odgovora subjekata eksperimenta na novu i interesantnu situaciju. F. zbog čega su željeli da sarađuju i da još marljivije rade. Roethlisberger i T. poznatijeg kao bihejvioristički pravac (behaviour na engleskom znači vladanje. imaju sljedeće karakteristike: stvaraju i nameću sopstvene norme i pravila ponašanja. a ne samo promjene u uslovima rada. Upravo pod uticajem tih novih saznanja. U svom ukupnom dotadašnjem radnom iskustvu radnici nikada nisu susreli takav odnos i uzajamni kontakt. koja se ispoljavala kao povećanje produktivnosti uprkos uvođenju težih fizičkih uslova rada na radna mjesta. Te potrebe su važnije u određivanju radnog morala učesnika i njihove produktivnosti. intenzitet osvjetljenja) na produktivnost radnika u dijelu kompanije Western Electric Company's Hawthorne Works. menadžeri. nazvan je hawthorn-ski efekat. Humanizacija klasičnih principa Iako postoje sasvim opravdane kritike na račun uskog shvatanja fenomena produktivnosti u okviru hawthornskog istraživanja. nazvane škola međuljudskih odnosa i do jednog specifičnog teorijskog pravca nazvanog "Škola ljudskog ponašanja". Njihovi rezultati istraživanja doveli su do rađanja posebne škole organizacione misli. Ove dvije škole imaju veliki dio zajedničkih stavova. Ovi zaključci su u direktnoj suprotnosti sa pretpostavkama klasične škole organizacije. pažljivi i prijateljski naklonjeni radnicima i lično su sa njima kontaktirali.). Ljudi u industrijskim i poslovnim organizacijama teže da razviju neformalne veze i odnose. Ovo istraživanje provodili su Elton Mayo. isto kao i fizička.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta primjer. Osnovni zaključci koji se mogu izvući iz Hawthorn-skog eksperimenta vezani za način na koji ljudi rade. ukratko glase: − Rad je društvena aktivnost. uprkos težim uslovima koje je nametao eksperiment. ta saznanja su još uvek 1 Suština "Hawthorn-skog eksperimenta" .Stručnjaci eksperimentatori su bili učtivi. Istraživači su tokom eksperimentisanja bili iznenađeni potpuno neočekivanom pojavom. Whitehead i ono je poznato u teoriji kao čuveni Hawthorn-ski eksperiment 1 . u kojoj su postali svjesni da se nalaze u fokusu pažnje. − Neformalne društvene grupe.

primjene tekovina više nauka odjedanput. ali i složenije forme i postupke društvene organizacije. To je navelo teoretsku misao da se iznađu adekvatnija rješenja organizacije u savremenim složenim uslovima rada i poslovanja. koji se reflektuju u sve složenijim proizvodima. Međutim. principi međuljudskih odnosa utiču na razmišljanja rukovodilaca (menadžera) u smislu da radnike tretiraju kao ljude. Savremene teorije i pravci razvoja koncepta. značajan uticaj na razmatranja strukturalnih aspekata organizacione teorije. a ne kao bezlične dodatke mašinama i proizvodnim trakama [108]. Ipak. Ove okolnosti zahtijevale su nove pristupe u organizovanju i upravljanju.) i drugačijeg profila novih generacija zaposlenih. sindikalno obrazovanje. nameću potrebu multidisciplinarnog prilaza. vjeroispovjest. i još uvijek ima. Od kada su publikovani rezultati hawthorn-skih istraživanja 1939. njegovo funkcionalno i prostorno širenje. To nam govori da pomenuta istraživanja nisu uključila tako značajna pitanja kao što su stepen obrazovanja i zrelost zaposlenih. Škola međuljudskih odnosa je svojim doprinosima nesimnjivo upotpunila organizacionu i menadžment nauku. zakonska regulativa. principa i metoda organizovanja i upravljanja razvijani su pod snažnim uticajem dvije opšte naučne teorije: teorije 12 . nastavili su da utiču na oblikovanje svih organizacija. Koncept međuljudskih odnosa nije mogao da odgovori na potrebe sve složenijih preduzeća uz sve prisutniji naglasak na konfrontaciju organizacionih dijelova sa cjelinom preduzeća.3 Savremene teorije organizacije i menadžmenta Gigantski poduhvati ljudskog genija. Klasičan koncept pokazao se uzak za sve širi krug pitanja i razvojnih problema. godine (SAD). pogotovo velikih. ali i potrebu efikasnijeg povezivanja njegovih dijelova. faktore okruženja.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta aktuelna i značajna. Danas u uslovima diverzifikovane radne snage (obrazovanje. i dr. Prilagođavanje ovim zahtjevima nameće potrebu restruktuiranja preduzeća. 2. jer naglašavaju ljudski faktor kao presudan činilac radnog mjesta. za njihovo efikasno i brzo rješavanje. Jedan od glavnih doprinosa škole međuljudskih odnosa i bihejviorističke škole sastoji se u humanizaciji principa klasične škole teorije organizacije. i sl. kao što su: tržište radne snage. nego za to kako treba strukturisati organizacije. pol. stanovište međuljudskih odnosa je imalo. godine i formiran "Komitet za ljudske odnose u industriji" 1943. Klasični principi organizovanja i upravljanja formulisani u prvim dekadama prošlog vijeka. možda bi ponovljeni eksperimenti otkrili drugačije potrebe i očekivanja zaposlenih. njegova potpunija integracija. jeste ponuđeno razumijevanje organizacije kao socijalnog sistema i poruka menadžerima da je izgradnja međuljudskih odnosa važan menadžerski posao. koji teško imaju nešto zajedničko sa svojim precima iz Western Electric-a. ono što se smatra trajnim doprinosom teorije međuljudskih odnosa. rasa. Mada se bihejvioristički pokret više zanimao za individualne i međuljudske reakcije i međuodnose.

13 . savremene dinamičke prilike u industrijskom svijetu karakterišu brojni poduhvati multidisciplinarni po prirodi sadržaja. Zato je njeno korišćenje ograničeno na one oblasti organizacije u kojima problemi i rješenja pretpostavljaju korišćenje velikog broja informacija. Složeni zadaci 2 Pod projektnom organizacijom misli se. pokazala su se korisnim i za organizacije. Kvantitativni pristup u upravljanju nastao je za potrebe rješavanja organizacionih pitanja ratovanja i vojne vještine. planiranja i predviđanja aktivnosti preduzeća. odnosno savremena teorija organizacije.3 Projektna i matrična organizacija Nasuprot klasičnom pristupu koji je prožet orijentacijom na funkciju. nov pogon. što bi u prevodu značilo „upravljanje projektom“ tj. informatika. savremena socijalna psihologija itd. koja su podržana kompjuterskom tehnologijom. 2. Pokazalo se da za donošenje odluka u uslovima dinamičkog okruženja i neizvjesnosti nije dovoljna samo intuicija. U takvim slučajevima. proizvod na trajnoj osnovi.3. Sistemski pristup. Operaciona istraživanja. reorganizacija preduzeća.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta sistema i situacione teorije. na „project management“. Ljudi i ljudski odnosi u organizaciji su van domašaja ove teorije. kao što su matematički modeli. tehnike oprracionog istraživanja. Kvantitativna teorija je ponudila menadžerima sredstva za analizu i ocjenu rada u prošlosti i tehnike za predviđanje budućnosti. modeli eksploatacije trendova i simulacije događaja su od velike koristi. Ona se usresređuje na numeričke podatke i bavi seonim aspektima organizacije koji se mogu kvantitativno iskazati.1 Kvantitativna teorija Kvantitativna teorija menadžmenta označila je uvođenje matematike i informatike u rješavanju problema upravljanja. Tokom 50-tih godina XX vijeka kvantitativni pristup je primjenjen u upravljanju preduzećem. zasnovana na matematičkim modelima optimizacije rješenja i simulacije pojava. 2. Poduhvati kao što su: razvoj novog proizvoda. koji uključuje niz procedura. u procesu rješavanja problema. uvođenje nove tehnologije. Projektnog menadžmenta kao odgovor na takav izazov. Pored te dvije naučne oblasti nesumnjiv uticaj ostvarile su moderna matematika. zapravo. projektni menadžment.3. dio su svakodnevice preduzeća. Tokom vremena tehnike operacionog istraživanja su doprinijele da se kvantitativna teorija razvije u prepoznatljiv sistem upravljanja preduzećem. iznjedrila je model Projektne organizacije 2 tj. koje često nisu dostupne ili je njihovo pribavljanje skupo za organizaciju.

uglavnom. Tim se raspada kada se projekat završi. poslužiće za radno angažovanje izvršilaca odgovarajućih Funkcionalnih organizacionih jedinica na određeno vrijeme. pokazale su se i određene slabosti. jer svaki takav projekat 3 predstavlja zaokružen. pa se javlja problem novog zapošljenja članova tima. Struktura stručnosti mora biti zadovoljena. U suštini projektni menadžment je prevladavanje organizacione zatvorenosti i poteškoća u komunikacijama u okviru klasične funkcionalne strukture. 14 . različitih organizacionih jedinica. Međutim. Primjena projektne organizacije (projektnog menadžmenta) dala je. finansijska sredstva) i u cjelini. po stručnoj opredjeljenosti. čime je problem nemotivisanosti prevaziđen. Definisane kadrovske potrebe.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta zahtijevaju izvršioce različitih profesija. − vremenski rok. kvalitet. Po isteku angažmana na projektu izvršilac se vraća u svoju matičnu organizacionu jedinicu. ali vrijeme angažovanja ne može biti optimizirano. Za svaki nivo određuju se odgovarajući rukovodioci koji preuzimaju odgovornost za izvršenje dijela zadataka u okviru postavljenih rokova i raspoloživih sredstava. Dekomponovanjem projekta na kompleksnije i manje kompleksne zadatke dobijaju se nivoi zadataka (I. cjelovit poduhvat. 3 Pod projektom podrazumijeva se svaki složeni zadatak gdje krajnji cilj možemo definisati. III nivo itd. resursi. − potrebni resursi. II. Pokazalo se da matrična organizacija daje dobre rezultate na projektima koji kraće traju i da se resursi bolje iskorištavaju. Timski rad i otvorenost za angažovanje potrebnih izvršilaca takođe spada u prednosti projektnog menadžmenta. za koji su definisani: − cilj. Priroda sadržaja projekta iziskuje učešće stručnjaka iz. zadovoljavajuće rezultate. a od strane "direktora" izabere se menadžer projekta. što doprinosi kvalitetu. Preovladavanje uočenih slabosti projektnog menadžmenta omogućeno je uvođenjem jedne fleksibilnije varijante poznate kao "matrična organizacija" koja u sebi sjedinjuje klasičnu podjelu na organizacione jedinice i upravljanje i rukovođenje projektom. Prema ukazanoj potrebi formira se projekat. Osnovna prednost projektnog menadžmenta je u lociranju potpune odgovornosti na menadžera projekta za poduhvat u svim elementima (rok. što ima za posljedicu neracionalno korišćenje izvršilaca.).

kreiranje vizije i motivisanje zaposlenih.3. Bazični stav teorije kulturnog sklada mogao bi da glasi: uspješno vođstvo organizacije je ono čije su osnovne aktivnosti. čiji je tvorac britanski autor Charles Handy [129]. tekst. Oko brzine promjene prirode poslovanja. obradu i prenošenje u svaki računar. mijenja se i sama priroda poslovanja.6 Teorija korišćenja digitalnog nervnog sistema Bill Gates /40/ govori o poslovanju: "Ako su se 1980-te vrtjele oko kvaliteta. dok u drugoj kulturi mogu biti neosnovane i potpuno besmislene.3.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta 2. pojedini autori su nastojali da teorije organizacije vežu za antropološke i kulturološke karakteristike sredine. Prvi put se sve vrste informacija brojke. i za vođstvo preduzeća u tranziciji. Oko brzine odvijanja poslovnih transakcija. objašnjavajući menadžerima da moraju razumjeti da se način na koji se radi u jednoj zemlji. onda će se 2000-te svakako vrtjeti oko brzine. Danas smo s informacijama povezani samo kad sjedimo za radnim stolom priključeni žicom na internet. Suštinu teorije kulturnog sklada čini zalaganje da se poštuje različitost. kojem se sugeriše oprez i uvažavanje specifičnosti nacionalne kulture. mora razlikovati od načina na koji se radi u drugoj zemlji zbog razlika u sredini i nacionalnoj kulturi. On ima poruku za vođstvo globalnog preduzeća koje obavlja svoje aktivnosti širom svijeta. u skladu sa nacionalnom kulturom. Teorija kulturnog sklada je nadgradnja situacione teorije. zvuk i slika ." Sve te promjene će se dogoditi zbog jedne vrlo jednostavne zamisli: toka digitalnih informacija. da se moraju uvažavati različitosti lokalnog ambijenta. Najznačajniji uticaji potiču od procesa globalizacije poslovnih aktivnosti i procesa tranzicije socijalističkih privreda u tržišne. Kad povećanje brzine poslovanja postane dovoljno veliko. Poboljšanje kvaliteta i poslovnih procesa odvijaće se mnogo brže. Sugeriše se menadžerima da je u ovim uslovima kultura kritičan faktor menadžerskog stila vođenja organizacije. Charles Handy upozorava da se u osnovi jedne teorije ili optimalnog rješenja nalaze pretpostavke koje imaju osnova u jednoj kulturi za koju su rješenja kreirana.mogu pretvoriti u digitalni oblik pogodan za čuvanje. 2.5 Teorija kulturnog sklada Teorija kulturnog sklada je nova teorija organizacije. Oko brzine kojom će pristup informacijama promijeniti način života ljudi i njihovo poimanje poslovanja. U skladu sa promjenama koje je proizvela globalizacija i tranzicionim procesima u bivšim socijalističkim privredama. a 1990-te oko reinženjeringa poslovanja. ali je većina informacija razmjenjivanih između preduzeća ostala u papirnom obliku. Internet stvara sasvim novi sveobuhvatni prostor za distribuciju 15 . s tom razlikom što Handy načelo raznovrsnosti proširuje sa organizacionog nivoa na društveni nivo. U informatičkom dobu nalazimo se otprilike tri decenije. Kraj XX vijeka obilježili su mnogi veliki događaji koji su imali značajne implikacije za organizaciju i menadžment. pa će zbog toga i njihova primjena biti ograničena ili čak nemoguća.

rutinski će se služiti e-mail. digitalna kopija ljudskog nervnog sistema. osjećanje konkurentskih izazova i potreba klijenata uz organizaciju pravovremenih odgovora. a od obične računarske mreže razlikuje se po tačnosti. što je fraza koja se može pratiti najmanje od 1973. Digitalni nervni sistem lične vrline pretvara u firmine.brojeva. Ali kancelarija bez papira. On zahtijeva kombinaciju hardware i software. čiji zadatak je usmjeravanje dobro uklopljenog toka informacija u odgovarajuće dijelove kompanije u najpogodnije vrijeme. razvijena je nova digitalna infrastruktura. oslobađa stručnjake za obavljanje kreativnih zadataka. brzini i bogatstvu informacija koje stavlja na raspolaganje radnicima. Preduzećima je za neometan rad i efikasnost u djelovanju potreban sistem koji će brzo reagovati na vanredna stanja i iznenada ukazane prilike. sa sobom će nositi digitalne uređaje sa ličnim i poslovnim informacijama. Papir se množi brže nego što digitalna tehnologija može da ga ukloni. teksta. Nema više zalutalih obrazaca. U budućnosti će prenosni digitalni uređaji stalno održavati kontakt sa drugim sistemima i pojedincima.4 Sistemska teorija 16 . baš kao i vještačka inteligencija. u poređenju sa samo 1 odsto čuvanih elektronski. koji će važne informacije brzo pribaviti onima kojima su potrebne i omogućiti brzo donošenje odluka i kontaktiranje sa klijentima. biće povezani sa internetom. A u sljedećoj deceniji većina ljudi će redovno koristiti računar na poslu i kod kuće.Digitalni nervni sistem sastoji se od digitalnih procesa koji preduzeću omogućavaju zapažanje okoline i reakciju na događaje u njoj. Internet povezuje računare širom svijeta. Grafički korisnički interfejs i bolja analitička oruđa olakšavaju integraciju podataka različitih vrsta. izgubljenih narudžbenica. Povećava analitičke mogućnosti pojedinca. a sve to za dobro klijenta. Umreženi PC velike snage neizbježan su dio kancelarijske sredine. a 95 odsto svih informacija u SAD i dalje se nalazi na papiru. saradnju i trgovinu. 2. Digitalni sistem je korporacijska. Danas postoje svi preduslovi za ispunjenje te vizije. Uprkos tome.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta podataka. Potpuno digitalizovano radno mjesto obično nazivamo "kancelarijom bez papira". suvišnog unošenja podataka. glasa. potrošnja papira nastavlja da se udvostručava svake četiri godine. Da bismo djelovali u digitalnom dobu. i povezuje sposobnosti pojedinaca u organizacionu inteligenciju i jedinstvenu sposobnost djelovanja. Digitalni nervni sistem ima dvije glavne uloge u razvoju poslovnog razumijevanja. Digitalna tehnologija može da oslobodi zaposlene od sporih i krutih papirnih procesa. fotografija i živih slika. baš kao što mašine to obavljaju na fizičkom nivou. jedna je od onih "neminovnih" tehnologija koje nikako da se ostvare. zametnutih čekova ili zakašnjenja uzrokovanih nezavršenim spisima. Pojaviće se i novi potrošački uređaji za obradu i rukovanje gotovo svim vrstama digitalizovanih podataka .

a naročito šezdesetih godina. Kategorije sistemske teorije su: sistem i podsistemi. okruženje i multiciljevi. Naučnici iz područja društvenih nauka počeli su da primjenjuju ideje iz ovih oblasti na izučavanje društvenih organizacionih sistema. kao i sa promjenama u okolini koje pokreću ishodi organizacionog djelovanja. Dok su klasične škole teorije organizacije i upravljanja posmatrale i izučavale radnika i njegov rad. Svako preduzeće je jedan sistem čiju strukturu čini veći ili manj broj podsistema. • Interakcija – Sistem sastavljen od podsistema funkcioniše tako što se podsistemi (elementi) nalaze u interakcijskoj vezi. Sistemska teorija je jedna opšta. sistemski teoretičari su u ovom području počeli da izučavaju organizaciju kao cjelinu. koji su opet sastavljeni od elemenata podsistema i tako redom sve do podjele na proste elemente (nedjeljive). Izučavanje organizacija.mijenja svoje strukture i ljude koji su njeni osnovni konstitutivni elementi. Ovu podlogu čine prije svega teorija sistema i kibernetika. zatim određene matematičke discipline i teorija informacija. Elementi u sistemu mogu biti povezani po principu otvorenog lanca.nalaze u interakcijskoj vezi pri čemu sistem može imati osobine koje nema niti jedan od elemenata.1 Sistemi i kibernetika Impresionirani egzaktnošću pristupa i visokim metodološkim nivoom modeliranja i objašnjavanja pojava i procesa. zatvorenog lanca i postojanje kola povratne sprege. podrazumijeva ukupnost međusobno povezanih podsistema koji se međusobno povezani i relativno nezavisni. široko prihvaćena filozofija. primjenjene na aplikativne naučne oblasti optimizacije u projektovanju tehnoloških procesa i proizvodnih sistema. opšta teorija sistema (Ludvig von Bertanflay). koja otvata horizonte. • Sistem i podsistemi – Pod sistemom opšta teorija sistema. interakcije.. Iz ovih razloga se u savremenim konceptima sve veća pažnja posvećuje razjašnjavanju sistemskog i kibernetskog pristupa u izgradnji organizacione teorije jer on u sebi sadrži dovoljan nivo teoretske podloge koji garantuje evoluaciju konzistentnih organizacionih metoda i tehnika. koji su četrdesetih godina prošlog vijeka u nauku uvele kibernetika (nauka upravljanja i komunikacija kod živih bića i mašina) (Norbert Wiener) i početkom pedesetih.4. jer je povezivalo funkcionisanje organizacije sa uticajem okoline. pošto je u stvarnosti svaka organizacija povezana sa drugim organizacijama . sa njenim strukturama i interakcijama svih elemenata koji su u nju ugrađeni. kao otvorenih sistema. pri čemu sistem može imati osobine koje nema niti jedan od elemenata koji ga sačinjavaju. a pojave i procese objašnjava pomoću multivarijacione analize. dalo je važan doprinos organizacionoj teoriji.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta 2. Poseban aspekt posmatranja odnosio se na organizaciju kao otvoreni sistem. Povratna sprega je 17 . odbacuje stereotipe. povezivanje radnih mjesta i druge komponente organizacije kao izolovane objekte i probleme.

ali je kao jedna široka filozofska perspektiva ostala na nivou opšteg. Takav koncept je interesantan i koristan. na neki način. Prema sistemskoj teoriji preduzeće je sistem sa više ciljeva: opstanak. nego da je potrebno uzeti u obzir specifičnost okoline kojoj organizacija pripada. a rast i razvoj promjene i dinamiku.2 Situaciona teorija 4 Situaciona teorija. • Multiciljevi – Svrha sistema ogleda se u ostvarivanju cila zbog kojeg sistem postoji. organizovanju i vođenju. Sistemska teorija i situaciona teorija nalaze se u slijedećem odnosu: sistemsko mišljenje nam govori da su svi objekti koje posmatramo u međusobnoj vezi.4. Zasniva se na principima opšte teorije sistema koji određuju sistem kao skup međuzavisnih dijelova i relacija između njih i njihovih karakteristika. i koji je danas široko prihvaćen i primijenjen u oblastima organizacije i menadžmenta: planiranju. posmatra organizaciju kao sistem međusobno povezanih komponenti. • Okruženje – Pod okruženjem se podrazumijevaju elementi koji se nalaze izvan sistema. sistem se gasi. 2. To je omogućio situasioni pristup. Posebno su značajni onielementi okruženja koji vrše uticaj na ponašanje posmatranog sistema. ili pak oni na koje sistem aktivno utiče. Trebalo je. polazeći od stanovišta da ne postoje dvije identične organizacije. U uslovima turbulentnog okruženja menadžeri su se suočili sa nizom specifičnih problema. metoda rada i ostalih činilaca koji su vezani za svaku konkretnu organizaciju. jer omogućuje uticaj i regulaciju ponašanja čime se utiče na razvoj sistema. ali nije dovoljan za sprovođenje praktičnog projektovanja 4 Pristup nepredvidljivosti – shvatanje da menadžmentska tehnika koja najbolje vodi ka realizaciji organizacionih ciljeva može da se razlikuje u zavisnosti od situacije ili okolnosti. da imaju određena svojstva i da čine određene strukture koje tvore sistem višeg reda. koji se smatra konkretizacijom sistemske teorije. Sistemska teorija je otklonila određene slabosti ranih učenja. već se mora izabrati skup pristupa koji obuhvataju unutrašnje faktore i spoljašnje veze organizacije. Kontingentni (contingency) pristup predstavlja jedan od najnovijih pristupa menadžmentu. kao i jedinstvenost resursa. Uticaj okoline na sistem vrši se posredstvom materijalnih. energetsih i informacionih tokova. Opstanak zahtijeva određenu stabilnost. U ovom pristupu smatra se da ne postoji jedna teorija ili jedan pristup koji može da garantuje efikasnost organizacije. 18 . takođe. Kad prestane potreba za ostvarivanjem cilja.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta izuzetno važna za svaki sistem. ljudi. takođe nazvana situacioni prilaz [41]. opštu sistemsku perspektivu operacionalizovati i pretočiti u konkretnu menadžersku akciju. rast i razvoj.

koja teži dezorganizaciji i koju karakteriše stohastičnost svih procesa. Teoriju organizacionih sistema posebno karakteriše procesni pristup koji je imanentan samoorganizujućim (self-organizing) sistemima i sistemima koji su sposobni da sami sebe razvijaju i prevazilaze– takozvanim samotranscendirajućim ili autopoietskim sistemima. Ovako shvaćena organizacija je vještačka tvorevina. način sarađivanja i koordinisanja aktivnosti unaprijed određeni i u većoj ili manjoj mjeri precizno definisani. Svojstva takvih sistema i jesu svojstva preduzeća koja normalno rade. 2." Organizacija predstavlja složeni kibernetski sistem u kome ljudi teže da usklađeno djeluju sa sredstvima rada. nego se prevashodno moraju uzeti u obzir interakcije između samih struktura i procesa koji se u takvim sistemima odvijaju. generalno uzevši. Procesna teorija organizacije. 24. Zagreb. Situaciono razmišljanje je orijentisano na identifikovanje najuticajnijih faktora koji utiču na organizaciju koja se posmatra i na analizu zavisnosti njenog ponašanja od takvih uticaja.3 Teorija organizacionih sistema i procesna teorija Pored niza definicija organizacionih sistema. Ona objašnjava organizaciju kao mrežu poslovnih procesa kroz koje organizacija funkcioniše i ostvaruje svoje ciljeve. itd. Organizacija i ekonomika proizvodnje. jednostavnim strukturnim izmjenama.1989. Proces se definiše kao grupa 5 V. Procesna teorija je nova teorija organizacije.4. tehnologija. Pri tome se podrazumijeva da su njihovi međusobni odnosi. odnosno kojim procesima se obavljaju aktivnosti preduzeća. str. karakteristike učesnika u procesima rada. strukture odnosa i dinamičke strukture) [108]. koja sugeriše menadžerima da je za efikasno postizanje ciljeva važno na koji način. čini svaka kompozicija prirodnih i od njih preobličenih tehničkih sistema i čovjeka kao biološkog sistema 5 . koji se odnosi na osmišljen i planiran skup postupaka kojim se uređuju intelektualne i fizičke aktivnosti formiranja i integracije osnovnih struktura organizacije (strukture dijelova. Otašević. Samoorganizujući i samotranscendirajući (autopoietski) sistemi ne mogu se proučavati samo sa stanovišta njihovih struktura.. Najznačajniji situacioni faktori koji se uzimaju u obzir pri analizi i projektovanju organizacija su: spoljašnje okruženje.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta konkretnih organizacija. stabilnosti u radu. kako bi ostvarili svrhu radi koje su se udružili. 19 . U biti situacionog pristupa je sintetičko i kritičko prisvajanje ostalih vodećih teorijskih pristupa i praktičnih saznanja. Sa ovim pojmom je u tijesnoj vezi pojam "ORGANIZOVANJE ORGANIZACIJE". posluju i obezbjeđuju svoj rast i progres. Informator. uzećemo onu koja kaže: "Organizacioni sistem. odnosno proizilazi iz sistemskog pristupa tzv. Sa teorijom organizacionih sistema usko je povezana. stadijum u razvoju organizacije.

Ona je pokrenula proces transformisanja vertikalnih hijerarhijskih struktura u politike horizontalne strukture. u smislu povećanja kvaliteta proizvoda i usluga. Sličnost se ogleda u tome da osposobljavaju preduzeće da proizvodi dodatnu vrijednost za potrošače. ali su suštinski različiti. koji je počeo 80-ih. a intenziviran 90-ih godina XX vijeka. normi i vjerovanja. stavova. koji na osnovama empirijskih zapažanja. 2. postavlja osnovne prilaze u unapređenju procesa rada i zadovoljenju potreba zaposlenih. Način na koji preduzeća transformišu inpute u outpute predstavlja generički faktor njihove konkurentnosti. koji obuhvata skup postupaka za unapređenje funkcionisanja procesa rada i organizacije preduzeća. a zatim kako da ih dizajniraju da bi oni zaista proizvodili profit. koji proizvode dodatnu vrijednost za organizaciju. interes za poslovne procese u organizacijama porastao je sa trendom transformacionih promjena. Programom TQM postiže se poboljšanje postojećih poslovnih procesa. prirodi i ponašanju elemenata organizacionih sistema [125]: Empirijski prilaz. Procesna teorija je našla praktičnu primjenu kroz dva široko prihvaćena programa promjena organizacije.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta zadataka koja kreira vrijednost za potrošača. smanjenja troškova. koji su na izgled slični. Zelenović daje klasifikaciju teorija organizacije i menadžmenta. među kojima je najpopularnija timska struktura. Suštinska poruka procesne teorije jeste da nisu svi procesi podjednako važni za organizaciju: postoje osnovni procesi. Program reinženjeringa poslovnih procesa predstavlja način da se procesi dizajniraju tako da se preduprijede slabosti i propusti. i pomoćni.TQM) i reinženjering poslovnih procesa (Business Process Reeingenering). Pojačan interes za procese u organizacijama iniciran je pokretom za kvalitet i aktivnostima menadžera i konsultanata na iznalaženju adekvatnih programa za uvođenje sistema kvaliteta. Zadaci su samo dijelovi ukupnog posla i ni jedan zadatak sam za sebe ne može kreirati potrošačku vrijednost. i sl.4. u smislu novog razumijevanja organizacije kao mreže poslovnih procesa i zaokreta u vladajućem sistemu vrijednosti. Procesna teorija je označila promjenu menadžerske doktrine. 20 . Na konceptima procesne teorije nastali su brojni prilagodljivi modeli organizacije. U suštini radi se o otklanjanju uočenih slabosti i propusta u obavljanju poslovnih procesa. To su: upravljanje totalnim kvalitetom (Total Quality Management . Razlika je u načinu kako to da se postigne. metoda i tehnika prema strukturi. njihovih principa.4 DZ sistemski prilaz klasifikaciji organizacionih teorija Koristeći se sistemskim prilazom. D. porasta produktivnosti rada. koji potpomažu osnovne procese. S druge strane. Mehanistički prilaz. Menadžeri najprije treba da razumiju koji su procesi kojima preduzeće ostvaruje profit.

orijentisan prema ciljevima i razvijen na osnovama zahtjeva međunarodnih standarda u izgradnji sistema kvaliteta ISO 9000. Jamshid Gharajedaghi daje sljedeći pregled [41]: "Razmišljati o nečemu zahtijeva da imamo neku sliku ili koncept toga o čemu razmišljamo. instrument za vlasnika kojeg on koristi da bi ostvario svoj cilj. 2. zadovoljenju potreba zaposlenih. jednostavnijeg i poznatog. stvaranje profita (viška vrijednosti). mašina koja radi sa regulacijom koju opet diktira njena interna struktura i uzročni zakoni prirode. • Mehanistički pristup ili stav o svijetu koji je nastao u Francuskoj nakon renesanse smatra da je svemir. koji obuhvata skup postupaka o potrebi izgradnje odnosa u preduzeću. motivaciji. Jedna organizacija je sistem kojim upravlja vlasnik i nema cilj sam po sebi. Suština mašinskog modela organizacije je jednostavna i praktična. uslovima rada i ponašanju u procesima rada.5 Moderni koncept sistemskog mišljenja U savremenoj literaturi pojavljuju se novi koncepti sistematizacije teorije organizacije i menadžmenta vođeni konceptima sistemskog mišljenja. To je sredstvo sa funkcijom koju definiše korisnik. Pretpostavke i principi ovog biološkog modela organizacije su takođe jednostavni i praktični. zasnovan na izučavanju funkcionisanja sistema čovjeka.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta Humanistički prilaz. međusobno zavisnih pojava i procesa u preduzeću i na relaciji preduzeće – okolina. ali kao ljudsko biće koje ima neki svoj cilj. Sistemski prilaz. nastao je u Njemačkoj i Britaniji a zatim u SAD-u. Ovaj pogled na svijet obezbijedio je osnovu ne samo za industrijsku revoluciju već i za razvoj mašinskog modela organizacije. imaju svoj cilj i koji sa svoje strane manifestuju izbor sredstava i način rada.4. Organizacija se posmatra kao jedan živi sistem koji je prepušten drugima. univerzum. 21 . Tri modela predstavljaju sukcesivan niz u našem razmišljanju ili razumijevanju organizacije od mehaničkog sredstva do biološkog bića i konačno do više misaone organizovane kompleksnosti". Razmišljati o nekoj kompleksnoj stvari kao što je organizacija zahtijeva modele nečeg sličnog. • Biološki pristup ili paradigma živih sistema koja je dovela do koncepta organizacije kao jednog sistema koji slijedi instrukcije drugih. Integrativni prilaz razvoju organizacije koji obuhvata skup postupaka koji teže kompleksnom izučavanju uslovljenih. • Društveni pristup smatra organizaciju dobrovoljnim udruživanjem članova koji su odlučni.

Sistemsko mišljenje koristi sasvim drugi pristup. Performansa svake varijable može se unaprijediti nezavisno. Kako sistem postaje sve složeniji i složenji. Svaka paradigma ima svoj jedinstven. vlastiti modul organizacije [41]. U sljedećoj matrici (slika 2. model Sistemski pristup Međuzavisne varijable Zajednička optimizacija FORD'S WHIZ KIDS Operativno istraživanje Fleksibilnost i kontrola OHNO'S LEAN PRODUCTION Kibernetski model Dizajn ACKOFF Interaktivni menadžment Slika1. tek tada se predviđeni set nezavisnih varijabli mijenja u značajan set međuzavisnih varijabli.Six Competitive Games Određena teorija odnosno koncept uspostavlja se.3) prikazan je dvojni prenos paradigme u konteks šest distributivnih konkurentnih prikaza. Analiza je proces razmišljanja koji se odvija u tri koraka. Promjena paradigme MEHANISTIČKI MODEL BIOLOŠKI MODEL DRUŠTVENI MODEL Analitički pristup Nezavisne varijable Međusobna zamjenjivost dijelova i radne snage HENRY FORD Masovna proizvodnja Raznolikost i rast ALFRED SLOAN Strukturna podjela Participativni menadžment Samoorganizujući sistem TAVISTOCK INSTITUTE Društveno-teh. Članovi društveno-kulturne organizacije drže se zajedno na osnovu jednog ili više zajedničkih ciljeva i kolektivno prihvatljivih načina da se ti ciljevi postignu. prema tome. dok istovremeno služi i svrsi svoje okoline.3: Šest konkurentnih prilaza . Prije svega. Nezavisni set varijabli jeste. zahtijeva sistemsko mišljenje. zatim pokušava da objasni ponašanje dijelova koji su posmatrani odvojeno i na kraju pokušava da kombinuje razumijevanje o dijelovima u objašnjenju koje se tiče cjeline. dok se ne iskoristi prostor između njih. poseban slučaj jedne uopštenije šeme međuzavisnosti. realnost međuzavisnosti postaje sve više i više izražena.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta Svrha jedne organizacije je da služi svrhama svojih članova. On stavlja sistem u konteks jedne veće. razvija i funkcioniše u određenom prostoru i vremenu prema opštepoznatim principima životnog vijeka. razdvaja ono što želi da razumije. 22 . Razumijevanje međuzavisnosti zahtijeva način razmišljanja koji se razlikuje od analize tj. šire okoline čiji je dio i proučava ulogu koju on igra u većoj okolini.

potrebno ga je mijenjati novim. E. Znači. od Fordovog T-modela. jedan poznat problem vezano za proizvodnju je zamjenjen nepoznatim problemom vezanim za tržište. I tako je došlo do marketinške ere. do pregršt proizvoda trajne potrošnje tokom ekspanzivnih 1960-tih. Ono što je nastalo bila je okolina sa potpuno novim setom izazova. Uspjeh Henryja Forda da stvori sistem masovne proizvodnje efikasno je riješio proizvodni problem. Pa ipak. proizvodila se sve veća količina standardizovanih proizvoda po sve nižim cijenama. Pitanje nije bilo više kako proizvesti.Trist je postavio osnove socijalno-tehničkog sistema koji je. već kako prodati. Prelaz funkcionalne u divizionu organizaciju je upravo posljedica rasta i razvija preduzeća koja su (usljed diverzifikacije proizvodnje i širenja asortimana proizvoda ) ekspanzijom na nova tržišta bila primorana da mijenjaju staru tradicionalnu funkcionalnu organizacionu strukturu. Kvalifikovani poslovi održavanja bili su rezervisani za obučene inžinjere. Kombinacija specijalizovane kapitalne opreme i detaljnog planiranja od strane menadžera i nadzornika suštinski je kod industrijske radne snage zamijenila majstorske vještine. prepuštajući većinu radnika pojednostavljenim zadacima koji se ponavljaju. Fordova pokretna traka takođe je doprinijela smanjenju broja potrebnih vještina za većinu proizvodnih radnika. koliko je Ford isplaćivao 1914. Diviziona organizaciona struktura je trebala da odgovori na sva ona pitanja koja je rast i razvoj preduzeća otvarao. Ovaj događaj je promjenio konkurentnu igru od zabrinutosti za proizvod u zabrinutost za tržište što je zahtijevalo sposobnost da se upravlja raznovrsnošću i razvojem. Nekada jedinstvena sposobnost da se proizvodi na velikoj osnovi je izgubila prednost putem proširene imitacije. trebalo je isplaćivati premijske nadnice.L. Alfred Sloan je shvatio da je osnova za konkurenciju promjenjena od sposobnosti proizvodnje prema sposobnosti upravljanja raznovrsnošću i razvojem. utvrdio da za rješenje socijalnih problema u preduzeću nije dovoljno razmatrati samo logiku kooperativnog socijalnog miljea već i postupke i sredstva rada koji značajno utiču 6 Promjena ovakve vrste se još u teoriji naziva "breakthrough" 23 . na monotonim poslovima koji dovode do utrnulosti i ukočenosti prilikom rada na traci. počevši od $5 na dan. Najznačajnije je bilo kako odgovoriti na sve veću potrebu raznovrsnosti i kako upravljati rastom i kompleksnošću proizvoda. Za razliku od Forda. Ovaj momenat autor naziva promjenom i prenosom paradigme (shift of pharadigm) 6 koja u stvari predstavlja novi način razmišljanja koji uspostavlja novi koncept odnosa u određenom sistemu ili organizaciji.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta U fazi u kojoj određeni koncept postaje neefektivan i neefikasan. Da bi zadržali radnike pod strogom kontrolom nadzornika. na osnovu istraživanja u BRITISH TAVISTOCK INSTITUTE. godine.

Kasnije.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta na kvalitet. učinak i ukupnu efektivnost procesa rada. povezano učešće pojedinaca unutar čitave organizacije. organizacije sastavljene od ljudi su viđene kao mašine koje funkcionišu prema zadanoj uzročno-posljedičnoj vezi. Iz ovog mehanističkog modela (tabela 1. Početkom XIX vijeka kada je proizvodnja dominirala ekonomijom. Društveni model podrazumijeva određeni nivo kolektivne akcije dovoljno jake da neutrališe probleme uzrokovane mnogobrojnim postavljenim ciljevima i zadacima. Analitički pristup je ostao nepromijenjen gotovo četiri stotine godina. u značajnoj mjeri. organizacija mora biti osposobljena za brzo prilagođavanje kroz zajedničke akcije. Da bi preživjela. “Oni stvaraju red iz haosa” [41]. Druga generacija sistemskog razmišljanja. klijenata i svih drugih koji igraju bitnu ulogu u našem poslu. To zahtijeva mudro. samoorganizacije i izbora u konteksu društveno-kulturnih sistema. lični stavovi i ponašanja su uslovljeni. kibernetika i otvoreni sistemi.1) izrasle su tehnike menadžmenta koje su se fokusirale na preciznu kontrolu tako da se odnos između ulaza i izlaza organizacije ne mijenja. U tom pogledu se razlikujemo od naših prethodnika. od menadžera se zahtijeva da koordiniraju velikim brojem složenih operacija. tehnologijama i tehničkim sistemima na kojima se izvodi rad. odgovara na trostruki izazov međuzavisnosti. operativno istraživanje. uz čest rad u dinamičnim uslovima prelazeći preko ograničenja postavljenih određenim funkcijama ili odjeljenjima. Drugim riječima. Znanje i umijeće koji su neophodni za određene poslove – ono što je Polyani nazvao prećutno znanje je raspodijeljeno unutar organizacije. Socijalno-tehnički sistem vezuje dva podsistema u preduzeći učesnika u procesu rada i tehničko – tehnološke podsisteme. Treća generacija sistemskog razmišljanja. Prva generacija sistemskog razmišljanja. ali sistemsko razmišljanje je već prošlo kroz tri generacije promjena. koji međusobno izvode zahvate predviđenih operacija rada. To se čak dalje širi izvan granica organizacije. dizajn. 2.5. kako su obim i 24 . Društveni model organizacije i menadžmenta Kada se uzme u obzir današnja složenost poslova i brzina promjene. Društveni model je način razmišljanja koji vidi organizaciju kao društvo pojedinca od kojih svaki pojedinac ima svoj cilj. radila je na dvojnom problemu međusobne zavisnosti i samoorganizacija u konteksu živih sistema. do dobavljača. radilo je na problemu međusobne povezanosti mehaničkih sistema. Ne mogu se ni nadati da bi mogli znati sve što treba da znaju. i svaki ima mogućnost da razmišlja i uči.

uobičajen za period od 1800. vidi organizaciju kao ljudsko tijelo. Bez detaljnije analize moglo bi se reći da su principi društvenog modela bili prisutni u centralno planskim ekonomijama (zemlje ranijeg socijalističkog lagera). vidi organizaciju kao društvo. prevladao je novi pogled na organizaciju.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta brzina poslovanja rasli. do 1940.ali samo unutar njihovih usko definisanih područja odgovornosti. Društveni model menadžmenta i organizacije se u prošlosti i u različitim ekonomskim sistemima pojavljivao u različitim oblicima. pristup integrisanog menadžmenta. Uprava je počela da gleda na organizacije kao na žive organizme. Biološki model.1: Tri modela menadžmenta [75] Tri modela menadžmenta Tri osnovna načina razmišljanja su dominirala menadžmentom XX vijeka. sa višim menadžmentom (“mozgom”). predstavlja organizaciju kao mašinu. nešto slično kao što srce i pluća regulišu svoje funkcije bez konsultovanja mozga. Mehanistički model. U nastavku se daje opis socijalno 25 . funkcionalne organizacione strukture. nastale iz biološkog modela. podjelu aktivnosti između onih koji izvode radove i onih koji su zaduženi za unapređenje procedura. Društveni model je pravi model za današnji menadžment. Ovi modeli su unaprijedili neke od najtradicionalnijih područja menadžmenta: strateško planiranje. prisutan od 1930. kao što i tvorac auta određuje šta svaki dio auta treba da radi. Iako su ovi koncepti zbog ne postojanja tržišne orjentacije imali nedovoljnu efikasnost. neki principi čine sastavni dio novog – tržišno orjentisanog društvenog modela organizacije i menadžmenta. neki sastavni dijelovi organizacije su dobili ograničenu slobodu donošenja odluka. bez sumnje vodi stvaranju sistema društvenog modela. I zaista. su stavile naglasak na posmatranje i savjetovanje. godine. kao i u samoupravnim konceptima (bivša Jugoslavija). detaljan opis aktivnosti. Viši rukovodioci su trebali da odrede šta svaki dio organizacije treba da radi. kada se primjeni na više nivoe. Da bi se zadobilo veće povjerenje i fleksibilnost. koji daje određene slobode drugim dijelovima . Menadžment tehnike. standardne procedure. prisutan od 1980-e i postaje sve rasprostranjeniji. Današnje okruženje koje je puno informacija i brzih dešavanja zahtjeva nivo organizacione inteligencije i reakcije koja se može naći samo u društvenom modelu. Tabela 1. kao i finansijska mjerila. rukovođenje prema cilju. a ne na strogo kontrolisanje. Društveni model. ne tako čvrstu vezanu grupu ljudi koja radi zajedno da bi dostigla individualne i zajedničke ciljeve. godine do danas. kontrola i vođenje troškova.

uključujući potrebu zaštite ljudskih prava u savremenim globalizacijskim procesima.Osnovi teorije organizacije i menadžmenta orjentisanog biznisa čiji koncept je nastao upravo kao odgovor na tranziciju centralno planske ekonomije u tržišno orjentisanu.5. 2.1 UAQ-PK model socijalno opredjeljenog menadžmenta 26 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->