P. 1
praksa teze2

praksa teze2

|Views: 2,897|Likes:

More info:

Published by: Ирена Сокић on Oct 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

1. Tehnička dokumentacija (pojam, sadržaj) Teh.

dokumentacija je skup projekata koji se izradjuju radi: utvrdjivanja koncepcije objekta, razrade uslova, nacina izgradnje objekta i za potrebe odrzavanja objekta. Moze da ga izradjuje preduzece, odnosno pravno lice koje je upisano u odgovarajuci registar za izradu tehnicke dokumentacije. Teh. dokumentaciju potpisuje odgovorni projektant. Sadrzaj: - prethodni radovi - prethodna studija opravdanosti - studija opravdanosti - izrada prethodne studije opravdanosti, odnosno studije opravdanosti - generalni projekat - idejni projekat - glavni projekat - posebne vrste glavnih projekata - izvođački projekat - projekat izvedenog objekta - idejni projekat za građenje objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola 2.Lokacijska dozvola/akt o urbanistickim uslovima. Radi se kada ne postoji vazeci plan detaljne regulacije. Moze se izdati na osnovu urb. plana viseg reda ili prostornog plana. Izdaje ga opstinska/gradska uprava, sem u posebnim slucajevima kada ga izdaje nadlezno Ministarstvo. Ako se lokacijska dozvola odnosi na parcelu koja je u okviru podrucija kulturnog dobra, mora sadrzati i uslove institucije nadlezne za zastitu spomenika kulture. Izdaje se na osnovu Pravilnika o opstim uslovima o parcelaciji i izgradnji, uslovima i postupku izdavanja Akta o urb. uslovim a. Sastavni deo Akta je situacioni plan sa planiranom dispozicijom, visinom, gabaritom i namenom objekta. Sadrzaj: podatci o inestitoru, br i povrsina katastarske parcele, pravila uredjenja, uslove prikljucenja na infrastrukturu, podatke o postojeceim objektima koje treba por usiti, druge uslove u skladu sa posebnim zakonima 3. Sadržaj idejnog projekta. Situacioni plan, crtezi koji odredjuju objekat u prostoru (osnove, preseci, izgledi), namena objekta, tehnicki opis i planirana investiciona vrednost objekta. 4. Sadržaj situacionog rešenja objekta. ? treba proveriti, ovo je san eta, ne mogu da nadjem u skriptama....

Situacioni plan sadrži: 1) dužine pojedinih strana građevinske parcele; 2) visinske kote postojećeg zemljišta i nivelacije; 3) regulacione i građevinske linije i položaj i spratnost objekta; 4) položaj i brojeve susednih katastarskih parcela i zgrada, kao i naziv ulice 5) znak za sever 5. Sadržaj glavnog projekta. Glavni projekat sadrzi: podatke o geotehnickih i druzgih potrebnih istraznih radova razradu tehnicko tehnoloskih karakteristika objekta sa opremom i instalacijama proracun gradj. konstrukcija, sigurnosti i stabilnosti objekta podatke o potrebnim geodetskim radovima resenje temeljenja objekta tehnicko resenje infrastrukture sa nacinom prikljucenja i uredjenja slobodnih povrsina uslove zastite susednih objekata predmer i predracun radova. 6. Prethodni radovi (šta obuhvataju, zbog čega se rade). Se obavljaju pre pocetka izrade teh. dokumentacije, a vaze za objekte u nadleznosti Ministarstva. Na sonovu njih se izradjuju prethodna studija opravdansoti i studija opravdansoti. Obuhvataju analize i istrazivanje raznih uslova koji su od uticaja na gradnju i koriscenje buduceg objekta, kao i obrnuto, eventualne uticaje objekta na okolinu. 7. Izvođački projekat (šta obuhvata, zbog čega se radi). Obuhvata sve detalje kako treba da se izvede projektovani objekat. Na osnovu izvodjackog projekta se izvodi objekat. 8. Projekat izvedenog objekta (šta obuhvata, kada i zbog čega se radi). To je projekat koji prikazuje izvedeno stanje objekta i izradjuje se za potrebe koriscenja, odrzavanja objekta, kao i za pribavljanje upotrebne dozvole. Sadrzi isto sto i glavni projekat uz eventualne unete izmene.

jedan primerak dostavlja inspekciji koja vrši nadzor nad izgradnjom objekta. Revizionu komisiju obrazuje ministvarstvo nadlezno za poslove gradjenja. predračunska vrednost objekta i dr. racionalnosti. 3) dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Tehnicka kontrola obuhvata narocito uskladjenost sa odobrenjem za izgradnju. pored pomenute dokumentacije. sacinjava se izvestaj. 10. dokumentacije. Troškove revizije projekta snosi investitor. objektu.9. uskladjenost sa zakonom i drugim propisima. U slučaju da se objekat gradi po delovima koji predstavljaju tehničku i funkcionalnu celinu. 3) oznaku lokacije (katastarska parcela) na kojoj se planira izgradnja objekata. a zahtev sadrži: 1) poslovno ime. standardima. obezbeđenja energetskih uslova u odnosu na vrstu planiranih energenata. 4) podatke o dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev. 2) dokaz o pravu svojine. zemljista naziv izvodjaca. tehničkotehnoloških i organizacionih rešenja za građenje objekta. i izveštaj revizione k omisije. i to: 1) lokacijska dozvola. Tehnička kontrola glavnog projekta. tehničko-tehnoloških karakteristika objekta. rokove za pocetak i zavrsetak izgradnje uplatu svih potrebnih taksi projekat pripremnih radova Rok za završetak građenja počinje da teče od dana podnošenja prijave. Prethodna studija opravdanosti i studija opravdansoti podlezu reviziji. Prijava početka radova. Za objekte od znacaja za Republiku. kao i drugih propisanih uslova izgradnje objekta. odnosno kod rekonstrukcije i dogradnje – lokacije na kojoj se objekat nalazi. seizmoloških. Teh. 4) dokaz o uplati administrativne takse. kontrolu glavnog projekta moze da vrsi preduzece koje ispunjava uslove za izradu projektne dokumentacije i k oje odredi investitor. za koje građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva. Stručnom kontrolom proverava se koncepcija objekta naročito sa stanovišta: pogodnosti lokacije u odnosu na vrstu i namenu objekta. spratnosti. Reviziona komisija dostavlja investitoru izveštaj sa merama koje se obavezno primenjuju pri izradi glavnog projekta. Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole podnosi se glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli. kao i da li je postup ljeno u skladu sa izvestajem revizione komisije. ukupna površina. Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju objekata. gabaritu. odnosno naziv. a osnovne podatke iz rešenja (o investitoru. saobraćajnih i drugih uslova. Građevinska dozvola se izdaje rešenjem. Nadležni organ koji je izdao građevinsku dozvolu za izgradnju objekta uručuje dva primerka rešenja investitoru. savremenosti tehničkih rešenja i usklađenosti sa razvojnim programima u toj oblasti. sadržaj. proveru ispravnosti tehnicko tehnoloskih resenja objekta. uslova građenja objekta u pogledu primene mera zaštite životne sredine. odnosno autonomna pokrajina podnosi se. Visinu troškova utvrđuje ministar nadležan za poslove građevinarstva. dokumentaciju nit i investitor. roku važnosti građevinske dozvole i dr. lice zaposleno u preduzecu koje je radili teh.kao i medjusobnu uskladjenost svih delova dokumentacije. koji potpisuje odgovorni izvrsilac teh. u roku od osam dana od dana podnošenja urednog zahteva za izdavanje građevinske dozvole. na zahtev investitora koji namerava da gradi. Revizija projekta. kontrosle. Ne moze je vrsiti lice koje je ucestvovalo u izradi teh. kao i dokumentacija utvrđena Zakonom o planiranju i izgradnji. rekonstruiše. 2) podatke o objektu čija se građenje dozvoljava (stambeni. uticaja na zivotnu sredinu i na susedne objekte. 11. odnosno ime investitora. geotehničkih. odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu. normativima. kontroli odobrenje za izgradnju dokaz o regulisanju placanja naknada za uredjenje gradj. odnosno pravu svojine na objektu. 12. usklađen sa pravilima građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli. Nakon izvrsene kontrole. Uz prijavu podnosi: glavni projekat sa izvestajem o teh. energetski. Investitor je duzan da 8 dana pre pocetka gradjenja izvrsi prijavljivanje pocetka izvodjenja radova organu koji je izdao odobrenje za izgradnju.). Građevinska dozvola (pojam. odnosno dogradi objekat. zahtev sadrži i podatke o planir anim fazama građenja i konačnom roku završetka radova. rokovi). industrijski. Građevinska dozvola se izdaje. normama kvaliteta. saobraćajni. Predstavlja strucnu kontrolu odredjenog projekta. od dana podnošenja zahteva. poslovni. a ispravnost se potvrdjuje i na glavnom projektu.) unosi u spisak – pregled izdatih građevinskih dozvola. obuhvata jos i uskladjenost sa rezultatima prethodnih istrazivanja. broju i datumu rešenja – građevinske dozvole. drugi primerak dostavlja jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se gradi ob jekat ako je rešenje donelo ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva ili autonomna pokrajina. . Rok za dostavljanje izveštaja revizione komisije ne može biti duži od 60 dana.

vrši kontrolu usaglašenosti izgrađenih temelja i o tome izdaje pismenu potvrdu. Podobnost objekta za upotrebu utvrđuje se tehničkim pregledom. odgovornost za procenu troskova. Licencu za odgovornog projektanta moze da stekne lice sa visokom strucnom spremom. prava i obaveze) Moze biti lice sa visokom strucnom spremom odgovarajuce struke. odnosno smera (gradj. Izvođač radova podnosi organu koji je izdao građevinsku dozvolu. kao i opštinskoj upravi na čijoj se teritoriji gradi objekat. odnosno ugradjenog materijala da void gradj. odnosno izvođenjem radova (sef gradilista). Priprema za građenje (aktivnosti) Obuhvata saniranje terena za nesmetano odvijanje saobracaja i koriscenja terena. da obezbedi nesmetano odijanje saobracaja i zastitu okoline da obezbedi sigurnost objekta. odnosno prema tehničkoj dokumentaciji po kojoj je izdata građevinska dozvola. odnosno smera. Izvođač radova određuje odgovornog izvođača radova koji rukovodi građenjem objekta. pojava arheoloških nalazišta. 17. pojava podzemnih voda i sl. obezbedi preventivne mere za bezbedan i zdrav rad. obezbedjenje sigurnosti susednih objekata. i odgovarajucom licencom. kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa. gradj. i prema standardima i normativima da organizuje gradiliste. u skladu sa propisima kojima je uređeno izvođenje geodetskih radova. Obaveze sefa gradilista: da izvodi radove na osnovu projekta za koji je izdata gradj. odnosno drugom pravnom licu ili preduzetničkoj radnji koje je izvođač radova na tom objektu. odmah će obavestiti građevinskog inspektora o ovoj činjenici. lica koja se nalaze na gradilistu i okoline da obezbedi dokaz o kvalitetu izvrsenih radova. Investitor obezbeđuje stručni nadzor u toku građenja objekta. knjigu i obezbedi knjigu inspekcije da obezbedi merenja i geodetsko osmatranje tla u toku gradjenja da obezbedi objekte i okolinu u slucaju prekida radova da obezbedi na gradilistu ugovor o gradjenju. dozvola. uključujući standarde pristupačnosti. a po potrebi i organ koji vrši nadzor nad primenom odredaba ovog zakona. Obaveze i odgovornosti odgovornog projektanta: da postupa u skaldu sa pravilima struke. . Projekat pripremnih radova podleze teh. inzenjer ili arhitekta). Odgovorni projektant (uslovi. dokumentacije (min 2 projekta) i preporukama najmanje dva clana inzenjerske komore. Obaveze izvođača radova . Odgovorni izvođač radova može biti lice sa stečenim visokim obrazovanjem odgovarajuće struke. prava i obaveze). odgovornom izvođaču radova obezbedi ugovor o građenju i dokumentaciju na osnovu koje se gradi objekat.13. 14. davanje uputstava izvođaču radova. polozenim strucnim ispitom i najmanje 2 godine radnog iskustva sa strucnim rezultatima na izradi teh. dnevnik. aktiviranje klizišta. Stručni nadzor obuhvata: kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli. Izvođač radova je dužan da: pre početka radova potpiše glavni projekat. U vršenju stručnog nadzora na objektu ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena u privrednom društvu. odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola. kao i lica koja rade na poslovima izdavanja građevinske dozvole u organu nadležnom za izdavanje građevinske dozvole. u roku od tri dana od dana prijema izjave. opreme i instalacija koji se ugrađuju. lica koja vrše inspekcijski nadzor. saradnju sa projektantom radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugi h pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova. standarda i normi kvaliteta posle izvršene tehničke kontrole. u skladu sa zakonom. Stručni nadzor u toku građenja objekta. 15. sa licencom za projektovanje. obezbedjivanje prostora za smestaj materijala. izgradnju privremenih instalacija i postavljanje privremenih objekata za potrebe osoblja na gradilistu. Tehnički pregled objekta. Izvođač radova pismeno upozorava investitora. 18. odgovorn ost za greske u projektu.). o nedostacima u tehničkoj dokumentaciji i nastupanju nepredviđenih okolnosti koje su od uticaja na izvođenje radova i primenu tehničke dokumentacije (promena tehničkih propisa. glavni projekat i resenje o imenovanju odgovornog izvodjaca radova 16. rešenjem odredi odgovornog izvođača radova na gradilištu. kontroli. Izvođač uz izjavu o završetku izrade temelja prilaže geodetski snimak izgrađenih temelja. da stiti interese narucioca. Ako nadležni organ po izvršenoj kontroli utvrdi da postoji odstupanje geodetskog snimka izgrađenih temelja u odnosu na glavni projekat. Stručni nadzor može da vrši lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova. Nadležni organ. izjavu o završetku izrade temelja. Odgovorni izvođač radova (uslovi. proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala. kontrolu i overu količina izvedenih radova. standarda i tehničkih normativa. sa nalogom da se započeti radovi obustave do usaglašavanja izgradnje temelja sa glavnim projektom.

radi utvrđivanja podobnosti objekta za upotrebu. Komisija za tehnički pregled. stabilnosti ili bezbednosti objekta. zabranu ili obustavu radova na objektu. odnosno svih radova predviđenih građevinskom dozvolom i glavnim projektom. moraju vršiti prethodna ispitivanja i provera instalacija. poslovi). ako se po završetku izgradnje objekta ne bi mogla izvršiti kontrola izvedenih radova. 26. 20. Bruto razvijena građevinska površina (pojam. komisija za tehnički pregled. izražen u procentima. Zbir površina svih nadzemnih etaža objekta. Organizovanje inspekcijskog nadzora je u nadleznosti Ministvarstva za poslove urbanizma i gradjevinarstva. 19.5m. . odgovornog projektanta i odgovorn og izvodjaca radova organizuje sudove casti za utvrdjivanje profesionalnih standard i normative vodi evidenciju lica sa licencom obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom 21. postrojenja. inspektora su da proverava: da li lica koja ucestvuju u projektovanju i izgradnji objekta ispunjavaju za to propisane uslove da li se objekat izvodi prema odobrenju za izgradnju i glavnom projektu da li je izvodjac izvrsio sve propisane mere obezbedjenja gradilista. ili planiranog objekta. položaj) Je linija koja razdvaja površinu određene javne namene od površina predviđenih za druge javne i ostale namene. IZNAD i ISPOD površine zemlje i vode do koje je dozvoljeno građenje osnovnog gabarita objekta.. ni odobriti upotreba ako je objekat. odnosno materijala. Građevinska linija (pojam... moze da predloži nadležnom organu da odobri puštanje objekta u probni rad. odnosno njegov deo. 24. a u svrhu zastite propisa i zakona. opreme i instalacija. profilacije. Poslovi koje obavlja komora: utvrdjuje profesionalna prava i duznosti i eticke norme ponasanja clanova utvrdjuje ispunjenost uslova za izdavanje licence odgovornog planera. Indeks zauzetosti građevinske parcele(pojam. Postoje urbanisticki i gradjevinski inspektor. Koriste se spoljasnje mere finalno obradjenih elemenata. uređaja. kao i obaveza investitora da prati rezultate probnog rada i da po isteku probnog rada nadležnom organu dostavi podatke o njegovim rezultatima. kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova. članstvo. u toku probnog rada objekta proverava ispunjenost uslova za izdavanje upotrebne dozvole i po is teku roka probnog rada svoj izveštaj dostavlja organu nadležnom za izdavanje upotrebne dozvole. Osnovana je 2003 godine Zakonom o planiranju i izgradnji. saobracaja. izgrađen bez građevinske dozvole i glavnog projekta. za koje su njihovi nadlezni organi izdali odobrenje za izgradnj u. Tehnički pregled može se vršiti i uporedo sa izvođenjem radova na zahtev investitora. 25. sa oblogama. Prava i duznosti gradj. obračun) . parapetima i ogradama). Ako se. Administrativno-strucne i tehnicke poslove oko plaganja strucnog ispita obavlja Inzenjerska komora Srbije. uređaja i postrojenja za zaštitu životne sredine. susednih objekata. obračun).Tehnički pregled objekta vrši se po završetku izgradnje objekta. i ukupne površine građevisnke parcele. Rešenjem o odobravanju puštanja objekta u probni rad utvrđuje se vreme trajanja probnog rada koje ne može biti duže od jedne godine. odgovornog urbanistu. 23. ili ako je to predviđeno tehničkom dokumentacijom. Gradj. Ne uzimaju se u obzir ispusti estetske prirode. Uracunavaju se svi delovi objekta cija je svetla visina veca od 1. Građevinski inspektor (prava i dužnosti) Poslove gradjevinskog inspektora moze da obavlja diplomirani inzenjer arhitekture ili radjevinarstva sa najmanje dve godine iskustva u struci i polozenim strucnim ispitom. odnosno po završetku izgradnje dela objekta za koji se može izdati upotrebna dozvola u skladu sa ovim zakonom. Ne može se vršiti tehnički pregled objekta ili njegovog dela. uređaja za zaštitu od požara ili druga ispitivanja. okoline i zastitu zivotne sredine da li se na objektu ugradjuju materijali i oprema koji u svemu odgovaraju tehnickim normativima i standardima kvaliteta da li na objektu koji se gradi postoje nedostatci koji ugrozavaju bezbednost samog objekta i okoline da li izvodjac radova vodi gradjevinski dnevnik i knjigu inspekcije na propisan nacin. Inženjerska komora Srbije (licence. položaj) Je linija NA. inspektor ima pravo da u odredjenim slucajevima naredi rusenje. Regulaciona linija (pojam. 22. odnosno grad vrsi inspekcijski nadzor nad objektima. odnosno provere njihovog izvrsavanja. u roku od 30 d ana od dana prijema zahteva za izvršenje tehničkog pregleda objekta. Tehnički pregled obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio. Opstina.. Odnos gabarita horizontalne projekcije izgrađenog. Inspekcijski nadzor. pod uslovom da utvrdi da su za to ispunjeni uslovi. Upotrebna dozvola. merenih u nivou podova svih delova objekta – spoljne mere obodnih zidova (sa oblogama.

kao i zbir svih neto i gradj. Indeks izgrađenosti (pojam. odgovorni projektant i nadzor. povrsina pod instalacijama i povrsina za komunikaciju). 29. Konkursi iz oblasti arhitekture i urbanizma (vrste. autor. U dnevnik se svakodnevno upisuju: datum. Sluzi za obracun izvedenih radova. 35. kao i grupisano prema nameni (korisna povrsina. Sadrzi kopije osnova sa upisanim tacnim merama na licu mesta is vim izmenama. proizvodjac. obračun) Predstavlja ukupnu povrsinu svih prostora izmedju zidova i pregrada. Gradjevisnki dnevnik obicno vodi sef gradilista ili njegov pomocnik. posebno obeleženo. učesnici). U svakom projektu se moraju prikazati: neto povrsina / za svaku etazu na toj osnovi gradjevinska bruto povrsina / za svaku etazu na toj osnovi. Shema gradilišta. Se vodi u obliku povezane sveske sa dvostruko numerisanim stranama (original i kopija). Radni nalog. Građevinski dnevnik. Ucesnici: investitor. 28. povrsina pod instalacijama i povrsina za komunikaciju. Shema uredjenja gradilista predstavlja graficki prikaz svih planiranih objekata pripremnih radova potrenbih za grdajenje objekta. nacionalni. Prikazuju se posebno povrsine za svaku etazu. kao i sastav brigade (imena radnika i njihovu kvalifikaciju). personalne promene u rukovodjenju Nadzorni organ u dnevnik unosi podatke koji se odnose na: kvalitet izvrsenja pojedinih radova kvalit materijala i da li postoji sertfikat izvrsene parcijalne preglede radova koji se kasnije ne mogu kontrolisati visak ugovorenih odnosno naknadnih radova dopunska objasnjenja vezana za teh. Prikazivanje površina u projektu. Obracunski nacrti su prateca dokumentacija uz gradj. teritorijalno ograniceni Vrste konkursa prema zadatku: anketni-programski i projektni Vrste konkursa prema obliku: jednostepeni i dvostepeni Vrste konkursa prema nacinu predaje rada: anonimni i neanonimni 31. Prikazuju se odvojeno otvoreni i zatvoreni prostori. Moze da sadrzi i skicu sa merama. Odnos (količnik) bruto razvijene građevinske površine izgrađenog ili planiranog objekta i ukupne površine građevisnke parcele. raspisivac i ziri Vrste konkursa: opsti. postojanje atesta i sertifikata pozicije radova koje se tog dana izvode i sva znacajna zapazanja u vezi sa njima eventualne kontrole izvedenihradova uzorci materijala koji su dostavljeni na kontrolu sa propisanim oznakama eventualne greske i nedostatke u tehnickoj dokumentaciji i sve ostale nepredvidjene okolnosti koje su od znacaja za tok izvod jenja radova podatke o izvrsenim inspekcijskim pregledima i nalazima inspektora eventualne promene koje se odnose na izmene prostornog i funkcionalnog obuhvata gradilista. vremenske prilike. Sluzi kao document na osnovu koga se rade situacije za naplatu radova. Vodi se na posebnom listu za svaku poziciju. Osnovna svrha je da se izvrsi sto povoljniji razmestaj svih objekata i kapaciteta. Neto površina objekta (pojam. Gradilište (pojam. 33.knjigu. Sluzi za odredjivanje radnog zadatka jednoj brigade od strane sefa (poslovodje). Građevinska knjiga. Tu spadaju korisna povrsina. Predstavlja interni document izvodjaca. Sadrzi pozicije koje treba uraditi sa normiranim vremenom za taj posao. odnosno izvode radovi na održavanju objekta 32. bruto na posebnom listu 30. na kome se gradi. rekonstruiše ili uklanja objekat. Potpisuje sef gradilista i nadzorni organ. dokumentaciju 34. pocetak angazovanja podizvodjaca za pojedine radove. Ako je veci broj sadrzaja mogu se koristiti simboli sa tumacenjima u legendi. opsti sa pozivom. a pravo upisivanja svojih zapazanja imaju jos i nadzorni organ. obračun). .27. pozivni Vrste konkursa prema ucesnicima: medjunarodni. radno vreme angazovana radna snaga i mehanizacija na gradilistu vrsta i kolicina prispelog materijala. Zemljište ili objekat. pomoćni objekti). odnosno na jedan list unosi se samo jedna pozicija. cene i ukupna suma. U knjigu se upisuju mere izm erene na licu mesta. vrste.

Sacinjena je od sveske ili fascikle sa povezanim i numerisanim stranama. Rad na visini mogu obavljati samo iskusni radnici koji su u svom prethodnom radu. zabranjen je. zidarski radovi. cime potvrdjuje da je upoznat sa nalozima izdatim odstarne isnpektora. izvedenu prema projektu skele. Svaki upsi inspektor overava svojim potpisom. Mere zaštite na radu pri izvođenju građevinskih radova (radovi na visini. pre pocetka radova se pregled aju zatecene mere zastite i zastitne konstrukcije. zatim cvrstu konstrukciju da bez deformacija mogu da prenesu opterecenje od slozaja na podlogu i prilagodjene su uredjaju za transport tako da se podizanje.). Rad na visini moze se obavljati samo uz neposredan i stalni nadzor strucnog radnika odredjenog resenjem direktora preduzeca ili privatnog poslodavca za poslove vrsenja nadzora nad radom radnika. zatim se obavljaju popravke i . koju ob ezbedjuje izvodjac radova. Moze se koristiti zastita (sklopke. stepenice i sl. zastitne konstrukcije. kao i zarada radnika.). ako nije sprovedena propisna zastita od udara elektricne struje. Palete imaju potrebnu povrsinu da se slozaj moze stabilno da slozi. trake. 3) skelu na koju se postavlja radni pod sa zastitnom ogradom. zateceno stanje na gradilistu. 37. radna platforma i sl. Na pocetku su upisani osnovni podatci o objektu i gradilistu: naziv objekta i mesto gradjnje. Rad na visini radnik obavlja uz primenu sredstava zastite na radu.) sa koje se vrsi zidanje. Zidarski radovi: Zidanje zidova izvodi se najvise do visine 150 cm od podloge na kojoj radnik stoji. prilazi i druge pomocne konstrukcije. beton). a duzan je da potpies i sef gradilista.). Prilazi. prenosu i prevozu slobodno slozenih (nisu osigurani korpama. Pri postavljanju profila i obelezavanju pravaca zidova pomocu zica ili osiguranja uglova pomocu letvi. Radnim prostorom zasticenim od pada sa visine smatra se prostor koji istovremeno ima: 1) po slobodnim ivicama radnog poda (ivica udaljena vise od 20 cm od vertikalnog zida objekta ili slicne prepreke koja u potpunosti stiti od pada preko ivice u okolni prostor) postavljenu propisanu zastitnu ogradu. zabranjeno je: 1) rucno usipavanje sastavnih delova smese iz vreca. Kod mesalica sa korpom za podizanje smese. skela.Na osnovu radnog naloga se obracunava ucinak cele brigade. Radovi na visini: Radom na visini smatra se rad koji radnik obavlja koristeci oslonce na visini 3. ime sefa gradilista i nadzornog organa. Materijal za zidanje (opeka. 4) pristup etazama skele na kojima rade radnici obezbedjen pomocu stepenista izvedenog u skladu sa odredbama iz tac. a na kojima su ranije preduzimane mere zastite na radu ili ranije postavljene skele. Ostavljanje materijala i drugih sredstava za rad na mestima koja za to nisu odredjena. ramovima ili na neki drugi nacin) materijala na paletama.) obliznjeg objekta sa kojeg se vrsi napajanje. na zice se postavljaju u odgovarajucim razmacima obojena upozorenja ili druge uocljive oznake. prenos i prevoz paleta moze jednostavno i lako obaviti. nulovanje i sl.50 m. a prema crtezu koji je uradjen na osnovu statickog proracuna kojim je dokazana njegova stabilnost i na kome je prikazana veza radnog poda sa skelom. ravna. uz radno mesto zidara. malter i dr. a cije je koriscenje odobreno zapisnikom komisije koja je izvrsila pregled i prijem pre pocetka upotrebe. blokovi. Kad se zbog potreba procesa rada zaviruje u bubanj koriste se zastitne naocare. kofa i slicnih sudova neposredno u otvor bubnja. Ako zidarski radovi treba da otpocnu na mestima na kojima je doslo do vremenskog prekida rada. stekli znanje i proverili licne sposobnosti za obavljanje ovih poslova. treba da bude podesena tako da radnici ne podizu teret na visinu vecu od 1. zaštitne ograde) Primenjuje se Pravilnik o zastiti na radu pri izvodjenju gradjevinskih radova. postepeno od malih ka vecim visinama. 2) radni pod izveden u skladu sa propisima. zabranjeno je. Knjiga građevinske inspekcije. Pri masinskom spravljanju zidarskih smesa (malter. naziv inv estitora i izvodjaca. dok je uredjaj ukljucen i dok korpa nije osigurana od iznenadnog kretanja. radnici koji opsluzuju moraju da se udalje na rastojanje vece od domasaja najviseg elementa u slucaju preturanja ili pada sa visine i mora da se obezbedi da se i ostala lica ne nadju u ovoj opasnoj zoni. radi praznjenja. medjuspratna konstrukcija. mora da bude ravnomerno i stabilno slozen prema u putstvima koje izdaje odgovorni radnik o nacinu i velicini opterecivanja podloge (tlo. a ako to nije moguce moraju metalni delovi mesalice da se obezbede pomocu zastitnog uzemljivaca (sonde. a kod kratkotrajnih radova najvise do 1. uskladistavaju se na posebno pripremljenoj podlozi koja je horizontalna.3) ovog stava ili za manje visine pomocu nekog od jednostavnijihpropisanih prilaza (penjalice sa ledjobranom. 1) . Knjigu inspekcije duzan je da obezbedi izvodjac radova i da ona stalno bude na gradilistu. Ukljucivanje mesalice na elektricni pogon. Nadlezni inspektor tokom posete gradilistu u knjigu upisuje datum izvrsenog pregleda. ociscena i ima dovoljnu cvrstocu da ne dodje do krivljenja i slaganja pod tezinom slozaja.0 m i vise od cvrste podloge pri cemu radni prostor nije zast icen od pada sa visine. 2) ubacivanje u otvor predmeta i alata pridrzavanih rukom. Radovi na visini izvode se na osnovu dokumentacije o organizaciji i tehnologiji izvodjenja sa merama zastite na radu. Pri podizanju. a ispred uglova se postavlja posebna zastita od ukrstenih dasaka ili zastitnih ograda. kose rampe. kao i eventualne naloge o preduzimanju mera izvodjacu radova. Skladiste gradjevinskih materijala slozenih na paletama postavlja se na takvoj udaljenosti od prolaza i saobracajnica da u slucaju rusenja slozaja ne budu ugrozeni prolaznici i saobracaj i obezbedjeno je od pristupa lica koja ne rade na skladistu. staze na terenu ili radni podovi na skelama i radnim platformama sa kojih se vrsi zidanje i prenosi ili prevozi zidarski materijal i alat. 3) udaranje cvrstim predmetima po delovima mesalice. izvode se tako da njima bez smetnji i bezbedno mogu da se krecu radnici koji zidaju i radnici koji istovremeno prenose ili prevoze zidarski materijal ili alat.20 m. zabranjeno je. Zidarski materijali koji se odlazu. Cvrstom podlogom smatra se podloga cije su deformacije pod opterecenjem koje se na nju prenosi u procesu rada zanemarljivih velicina i nemaju znacaja za stabilnost na nju oslonjenih konstrukcija ili uredjaja. prenose i prevoze na paletama. ciscenja i drugih radova. ploce i sl. Podloga po kojoj se krecu radnici pri opsluzivanju mesalice. 36. odgrtanja. svoja zapazanja i oce ne. prolazi. prilaz radnika prostoru kretanja korpe. dok je bubanj mesalice u pokretu.

odnosno na vec postojecem objektu izvrsi kakve druge gradjevinske radove. pri zidarskim radovima sa kamenom. oknima. cemu se ne sme pristupiti bez naredjenja i uputstva odgovornog radnika. Tehnoekonomski elaborat Je osnovni document ciji je zadatak da tehnoloski i organizaciono definise izvodjenje objekta. 6) visina zastitne ograde od gazisne povrsine do gornje ivice rukohvata ne sme biti manja od 100 cm. ) zavisno od vrste. dizalice i dr. upad u dubinu ili zastiti od odredjene opasnosti na terenu. koja sadrzi prikaz izvodjenja sa redosledom radnih operacija i merama zastite na radu. da ne bi doslo do zakacinjanja odece i opreme ili povredjivanja radnika. Kod svodova i lukova tehnicka dokumentacija sadrzi prikaz montaze skele i oplate. Ugovor o građenju. rastojanja i veze elemenata ograde moraju da odgovaraju horizontalnom opterecenju na rukohvat ograde od najmanj e 300 N po duznom metru. Zidarski materijali koji u dodiru sa vlagom postaju stetni po zdravlje radnika. 7) kad ispod mesta na kojem se postavlja zastitna ograda postoji mogucnost rada ili kretanja drugih radnika. Materijal od koga se izradjuje zastitna ograda mora da odgovara propisima o materijalima za konstrukcije. a po ivici radnog poda postavlja se propisana zastitna ograda. Zastitne ograde: Privremena zastitna ograda (u daljem tekstu: zastitna ograda) postavlja se na mesta rada i kretanja radnika da upozori na opasnost. Zastitne ograde koje mogu da budu izlozene nepovoljnijem opterecenju . Sadrzaj tehnoekonomskog elaborata: ugovorna dokumentacija projekat organizacije gradjenja planska kalkulacija . pod stalnim nadzorom strucnog radnika. upoznati sa opasnostima koje prete pri izvodjenju tih radova i to uz stalni nadzor strucnog radnika. radi zastite od prskanja i isparenja iz jame. kao i finanskijski polozaj gradilista kao posebne ekonomske jedinice u odnosu na preduzece kao celinu. pored ostalih. koja se sastoji od daske postavljene nasatice. niti ostre ivice.) u odvojenim prostorima kruga gradilista. Zidanje svodova i lukova. sprovode se i sledece mere zastite na radu: 1) korito za gasenje kreca postavlja se pored krecne jame. Zastitna ograda treba da bude izgradjena prema sledecim normativima: 1) dimenzije. Spustanje zidarskih materijala za zidanje u iskopima.0 kg po radniku muskarcu i 15. zatim pri pregledima. Pri izvodjenju radova na stemovanju betona. Za vreme montaze gotovih elemenata ili stepenika obezbedjuje se taj deo objekta i kruga gradilista od prolaska i prisustva lica koja ne ucestvuju u radnom procesu. cuvaju se u posebnim suvim pr ostorijama. Bitni elementi ugovora: predmet ugovora cena rok sastavni delovi ugovora: teh. Pri radu sa krecom. dokumentacija. po cijim slobodnim ivicama se postavlja propisana zastitna ograda. kao i svi objekti ili konstrukcije kod kojih je visina penjanja ili silaska radnika sa mesta rada pri gradjenju. ili koje imaju posebne namene ili posebne uslove za postavljanje izradjuju se na osnovu projekta sa statickim proracunom i crtezima detalja za izradu sa opisom mera zastite na radu pri montazi i demon tazi. stepenistima jednokrakim ili visekrakim. 2) radnik koji gasi krec u koritu i radnik koji vadi krec iz krecne jame moraju da budu obezbedjeni od pada u krecnu jamu. Sudovi i naprave za rucno prenosenje zidarskih smesa podesavaju se za lak prenos i praznjenje bez prosipanja. 38. Ugovor o gradjenju mora biti zakljucen u pismenij formi.5 cm. a u slucaju potrebe spreci pad sa visine. sa unakrsnim kosim kracima i izmedju njih horizontalnim odmaralistima. ne smeju imati ispade. 8) povrsine zastitne ograde treba da su glatke. Fabricki i drugi visoki dimnjaci. odrzavanju i opravkama u toku upotrebe. prskanja i mogucnosti pada smese na druge radnike. dinamicki plan radova 39. osim radnika koji rade na pripremi smesa. kao i vreme i nacin njihovog uklanjanja. odnosno pri radovima kod kojih postoji mogucnost upada u oko sveze mase ili cvrste sitnezi neophodna je upotreba zastitnih naocara. Predstavlja ugovor o delu kojim se izvodjac radova obavezuje da prema odredjenom projektu sagradi u ugovorenom roku odredjenu gradjevinu na odredjenom zemljistu. spravljenje maltera i sl. u donjem delu ograda ima punu ivicnu zastitu. odnosno ne smeju imati slobodne krajeve.dopune i tek onda odobrava ulazak zidarskih radnika na mesta rada. levci) ili pomocu transportnih sredstava (transporteri. Spustanje tezih tereta obavljaju radnici osposobljeni za bezbedan rad pri takvim poslovima. 3) krecna jama ogradjuje se cvrstom zastitnom ogradom sa onih strana odakle postoji mogucnost pristupa radnika ivici jame. Zidarske smese pripremaju se (gasenje kreca. zatim torkretiranju. 5) krajevi ispune ne smeju se zavrsavati prepustom. 2) ispuna ograde postavlja se sa unutrasnje strane stubova. visine namanje 20 cm od povrs ine poda. sahtovima. a stepeniste se iskljucuje iz upotrebe zaprekama i znacima upozorenja.0 kg po radniku zeni ili radni ku mladjem od 18 godina.0 m moraju da imaju bezbedan pristup od podloge do radnih etaza. postavljanja montaznih stepenika i drugih elemenat a izvodi se na osnovu tehnicke dokumentacije. ovog clana mogu da izvode samo osposobljeni i kvalifikovani radnici. montaza gotovih elemenata medjuspratne tavanice. kanalima i slicnim mestima vrsi se pomocu naprava (zljebovi. 3) u ispuni ograde jedna dimenzija cistog otvora ne sme da bude veca od 35 cm. sto mora da bude dokazano proracunom i prikazno na crtezima za izvodjenje. posebni i drugi uslovi narucioca. u koje mora da bude sprecen pristup svima. a kod kruznih precnik ne sme prelaziti 4. 4) kad se za ispunu ograde upotrebljava zicana mreza otvori kvadratnih okaca ne smeju imati duzu ivicu od 4 cm. Ukupna tezina smese i suda ne sme prelaziti 25. 5) alat za gasenje i vadjenje kreca izradjuje se sa dugackom drskom. oblika i tezine materijala. Radove iz stava 1. Bezbedan pristup obezbedjuje se. a narucilac se obavezuje da mu za to isplati odredjenu cenu. po pravilu i zvan podrucja glavnih prolaza ili drugih proizvodnih placeva. veca od 3. 4) mesto rada kraj krecne jame mora da ima radni pod koji ne sme da bude klizav.

40. predmer i predracun i graficka dokumentacija). Tenderi i tenderske procedure. ocekivana vrednost i okvirni datumi i rokovi u kojima ce se postupak sprovoditi). U postupku javne nabavke primenju se sledeca nacela: nacelo ekonomicnosti i efikasnosti nacelo konkurencije nacelo transparentnosti nacelo jednakosti ponudjaca Vrste tenderskih procedura: otvoreni postupak restriktivni postupak postupak sa pogadjanjem Postupak pokrece narucilac donosenjem odluke u pisanoj formi (sadrzaj odluke: predmet javne nabavke. Transparentnost i ravnopravnost postupka je regulisana zakonom o javnim nabavkama. . pravno ili fizicko lice koje nudi isporuku dobara.koja se naziva javna licitacija ili tender. ustanova ili drugi korisnik budzetskih sredstava) i ponudjac (domace ili strano. ugovorna dokumentacija. ili ustupanje izvodjenja radova. Nakon odluke priprema se tenderska dokumentacija (uputstva ponudjacu. Ucesnici: narucilac (drzavni organ. tehnicke specifikacije. Tender predstavlja nabavku roba ili usluga. Izbor izvodjaca radova se ostvaruje po zakonski posebno regulisanoj procedure. pruzanje usluga ili izvodjenje radova). organizacija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->