Naziv organizacije Broj

"BOB" DOO

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
Radnik-ca*

Raspoređen-na* na poslove radnog mesta

upućuje se na službeni put dana sa zadatkom

u

Na službenom putu koristiti prevozno sredstvo

Dnevnica za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od din. Na službenom putu će se zadržati najdalje do 0

1,200.00 godine.

a u roku od 48 časova po povratku sa službenog puta i dolaska na posao, podneće pismeni izveštaj o obavljenom službenom poslu. Račun o učinjenim putnim troškovima podneti u roku od tri dana. Putni troškovi padaju na teret: "BOB" DOO

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od dinara

1,200.00

Nalogodavac, (M.P.) Na osnovu prednjeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

Dan odlaska 30/12/99 u Dnevnice 6 18 do 0 č. Blagajnik podnosilac računa . č.00 Ostaje za isplatu-uplatu Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema ovom nalogu i odobravam isplatu putnog računa od dinara 1200.00 Dan dolaska 30/12/99 u od Novi Sad 12 1. Broj čas. dinara SVEGA DINARA 1200. dana 0 Nalogodavac hiljaduidvestotinedinara "BOB" DOO Rukovodilac računovodstva Isplatio Naplatio din. Po dinara 1.00 Kl.PUTNI RAČUN Broj dnev.00 slovima: na teret U Novom Sad Likvidirao.200.200.00 1. Primio Vratio din.00 Vrsta prevoza Prevozni troškovi 0 Novi Sad Ostalo Svega Primljena akontacija Broj priloga: U Novom Sadu dana podnosilac zahteva 1200.